Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2018 účinný od 01.01.2025

Platnosť od: 14.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Trestné právo procesné, Ústavné súdnictvo, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD114DS2EUPPČL4

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2018 účinný od 01.01.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 314/2018 s účinnosťou od 01.01.2025 na základe 423/2020

Legislatívny proces k zákonu 423/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje organizáciu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“), postavenie ...

§ 2 - Postavenie a sídlo ústavného súdu
(1)

Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

(2)

Sídlom ústavného súdu je mesto Košice.

DRUHÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA, RIADENIE A ROZHODOVANIE ÚSTAVNÉHO SÚDU

§ 3 - Zloženie ústavného súdu
(1)

Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov ústavného súdu, z ktorých jeden je predsedom ústavného súdu a jeden ...

(2)

Predsedu ústavného súdu a podpredsedu ústavného súdu vymenúva zo sudcov ústavného súdu prezident Slovenskej ...

§ 4 - Predseda ústavného súdu
(1)

Ústavný súd riadi predseda ústavného súdu.

(2)

Predseda ústavného súdu

a)
koná v mene ústavného súdu a zastupuje ho navonok,
b)
zabezpečuje riadny chod ústavného súdu prostredníctvom kancelárie ústavného súdu,
c)
prijíma sľub zvoleného kandidáta na funkciu prezidenta,
d)
na základe oznámenia prezidenta písomne oznamuje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky skutočnosť, ...
e)
plní ďalšie úlohy, ktoré mu ukladá zákon.
(3)

Ak nie je prítomný predseda ústavného súdu ani podpredseda ústavného súdu alebo ak nie je nikto vymenovaný ...

(4)

Predseda ústavného súdu môže písomne poveriť plnením úloh predsedu ústavného súdu v určenom rozsahu ...

§ 5 - Podpredseda ústavného súdu
(1)

Podpredseda ústavného súdu dočasne vykonáva právomoci predsedu ústavného súdu, ak predseda ústavného ...

(2)

Podpredseda ústavného súdu zastupuje predsedu ústavného súdu, ak predseda ústavného súdu

a)
poverí podpredsedu ústavného súdu zastupovaním alebo
b)
nemôže svoju funkciu vykonávať; o zastupovaní v takom prípade rozhodne na návrh podpredsedu ústavného ...
§ 6 - Rozhodovanie ústavného súdu
(1)

Ústavný súd rozhoduje v pléne alebo v senátoch.

(2)

Vec na rozhodnutie pléna ústavného súdu alebo senátu ústavného súdu pripravuje a na zasadnutí pléna ...

Plénum ústavného súdu

§ 7
(1)

Ústavný súd rozhoduje v pléne

a)
vo veciach ustanovených v čl. 105 ods. 2, čl. 107, čl. 125 ods. 1 písm. a) a b), čl. 125a ods. 1, čl. ...
b)
o zjednocovaní právnych názorov senátov ústavného súdu,
c)
o vylúčení sudcu ústavného súdu pre jeho zaujatosť, ak ide o vec patriacu do pôsobnosti pléna ústavného ...
d)
o obnove konania podľa čl. 133 ústavy, ak sa týka veci patriacej do pôsobnosti pléna ústavného súdu,
e)
o spojení vecí patriacich do pôsobnosti senátu ústavného súdu, ak ide o veci prerokúvané v rôznych senátoch ...
f)
o disciplinárnej zodpovednosti sudcu ústavného súdu a o uložení disciplinárneho trestu sudcovi ústavného ...
(2)

V pléne rozhoduje ústavný súd aj o

a)
úprave svojich vnútorných pomerov,
b)
návrhu rozpočtu kancelárie ústavného súdu.
(3)

Vo veciach uvedených v odseku 1 písm. f) a v odseku 2 rozhoduje plénum ústavného súdu na základe návrhu ...

§ 8
(1)

Plénum ústavného súdu sa skladá zo všetkých sudcov ústavného súdu.

(2)

Zasadnutie pléna ústavného súdu zvoláva, jeho program určuje a rokovanie vedie predseda ústavného súdu. ...

(3)

Rokovanie pléna ústavného súdu vedie predseda ústavného súdu tak, aby sa prerokovali všetky otázky a ...

(4)

Ústavný súd je spôsobilý v pléne konať a uznášať sa, ak je na rokovaní a rozhodovaní pléna ústavného ...

(5)

Plénum ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých sudcov ústavného súdu.

§ 9
(1)

Rokovanie pléna ústavného súdu je neverejné; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.

(2)

Na rokovaní pléna ústavného súdu sa môžu zúčastniť zamestnanci kancelárie ústavného súdu a ďalšie osoby, ...

(3)

Porada a hlasovanie pléna o rozhodnutí sú vždy neverejné; ak sa vo veci konalo verejné ústne pojednávanie, ...

(4)

Predseda ústavného súdu určí poradie, v akom sa o podaných návrhoch hlasuje; na žiadosť niektorého z ...

(5)

Ak žiaden návrh nezískal podporu potrebnej väčšiny (§ 8 ods. 5), hlasovanie sa opakuje tak, že predseda ...

Senát ústavného súdu

§ 10

V senáte rozhoduje ústavný súd vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti pléna ústavného súdu.

§ 11
(1)

Senát ústavného súdu sa skladá z troch sudcov ústavného súdu, z ktorých jeden je predsedom senátu ústavného ...

(2)

Zloženie senátov ústavného súdu a zastupovanie ich členov určuje na obdobie aspoň jedného roka plénum ...

(3)

Zasadnutie senátu ústavného súdu zvoláva, jeho program určuje a rokovanie vedie predseda senátu ústavného ...

(4)

Predsedu senátu ústavného súdu volí senát ústavného súdu zo svojich členov. Funkčné obdobie predsedu ...

(5)

Predseda senátu ústavného súdu vedie rokovanie senátu ústavného súdu tak, aby sa prerokovali všetky ...

(6)

Ústavný súd je spôsobilý v senáte konať a uznášať sa, ak sú na rokovaní a rozhodovaní senátu ústavného ...

(7)

Senát ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov.

§ 12

Na rokovanie senátu ústavného súdu sa použije § 9 rovnako.

§ 13 - Zjednocovanie právnych názorov senátov ústavného súdu
(1)

Ak senát ústavného súdu v rámci svojej rozhodovacej činnosti dospeje k právnemu názoru odlišnému od ...

(2)

V konaní pred plénom ústavného súdu podľa odseku 1 zostáva sudcom spravodajcom sudca ústavného súdu, ...

(3)

Predseda ústavného súdu predloží plénu ústavného súdu návrh na zjednotenie právnych názorov, ak sa zistí, ...

(4)

V konaní pred plénom ústavného súdu podľa odseku 3 je sudcom spravodajcom predseda ústavného súdu.

TRETIA ČASŤ

SUDCOVIA ÚSTAVNÉHO SÚDU

Ustanovovanie sudcov ústavného súdu do funkcie

§ 14
(1)

Ak čl. 134 ods. 2 ústavy neustanovuje inak, sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej ...

(2)

Národná rada navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, ktorých má prezident vymenovať. ...

(3)

Za bezúhonnú sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a ...

(4)

Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu začína plynúť dňom zloženia sľubu sudcu ústavného súdu.

§ 15
(1)

Návrhy na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu môžu podať národnej rade

a)
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanci národnej rady“),
b)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
c)
predseda ústavného súdu,
d)
predseda Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda súdnej rady“),
e)
najmenej päť členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
f)
predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho súdu“),
g)
predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho správneho ...
h)
generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“),
i)
verejný ochranca práv,
j)
profesijné organizácie právnikov,
k)
vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva.
(2)

Návrh na voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu okrem náležitostí podľa osobitného predpisu1) obsahuje ...

a)
označenie navrhovateľa,
b)
predmet návrhu,
c)
listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu sudcu ústavného súdu spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu ...
1.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny osvedčujúcej meno, priezvisko, vek, štátne občianstvo Slovenskej ...
2.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské právnické vzdelanie ...
3.
doklady, z ktorých vyplýva, že uchádzač o funkciu sudcu ústavného súdu je najmenej 15 rokov činný v ...
4.
vyhlásenie uchádzača o funkciu sudcu ústavného súdu, že nie je členom politickej strany alebo politického ...
5.
vyhlásenie uchádzača o funkciu sudcu ústavného súdu, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, výkon ktorej ...
d)
dátum vyhotovenia návrhu a podpis navrhovateľa.
(3)

Návrh na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu musí byť odôvodnený a jeho prílohou musí byť motivačný ...

§ 16

Sudca ústavného súdu skladá do rúk prezidenta sľub podľa čl. 134 ods. 4 ústavy. Odmietnutie zloženia ...

Zánik funkcie sudcu ústavného súdu

§ 17
(1)

Sudcovi ústavného súdu zaniká jeho funkcia uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol vymenovaný.

(2)

Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká sudcovi ústavného súdu jeho funkcia

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
k poslednému dňu mesiaca, v ktorom sudca ústavného súdu dosiahol vek 72 rokov, alebo
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(3)

Ak sudcovi ústavného súdu zanikne jeho funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, prezident vymenuje ...

§ 18

Sudca ústavného súdu sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením predsedovi ústavného súdu. Jeho ...

§ 19
(1)

Prezident sudcu ústavného súdu odvolá

a)
na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin alebo ak bol sudca ústavného ...
b)
na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu za čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie ...
c)
ak mu ústavný súd oznámil, že sudca ústavného súdu sa nezúčastňuje na konaní ústavného súdu dlhšie ako ...
d)
ak zanikla voliteľnosť sudcu ústavného súdu do národnej rady.
(2)

Funkcia sudcovi ústavného súdu zaniká nasledujúci deň po dni doručenia rozhodnutia prezidenta o jeho ...

(3)

Predseda ústavného súdu bezodkladne zašle prezidentovi

a)
právoplatný rozsudok, ktorým súd odsúdil sudcu ústavného súdu za spáchanie úmyselného trestného činu, ...
b)
právoplatný rozsudok, ktorým súd odsúdil sudcu ústavného súdu za spáchanie trestného činu, ak súd nerozhodol ...
c)
disciplinárne rozhodnutie ústavného súdu, z ktorého vyplýva, že sudca ústavného súdu spáchal čin, ktorý ...
d)
oznámenie, že sudca ústavného súdu sa nezúčastňuje na konaní ústavného súdu dlhšie ako jeden rok,
e)
oznámenie, že zanikla voliteľnosť sudcu ústavného súdu do národnej rady.
(4)

Orgán verejnej moci, ktorý pri výkone svojej právomoci získa informáciu alebo vydá rozhodnutie významné ...

Postavenie sudcov ústavného súdu, ich práva a povinnosti

§ 20
(1)

Sudca ústavného súdu nesmie vykonávať funkcie, zamestnania alebo činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou ...

(2)

Ak sudca ústavného súdu vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť uvedenú v odseku 1, predseda ústavného ...

(3)

Ak sudca ústavného súdu neuposlúchne výzvu predsedu ústavného súdu a naďalej vykonáva funkciu, zamestnanie ...

§ 21
(1)

Sudca ústavného súdu vykonáva funkciu sudcu ústavného súdu ako ústavný činiteľ v osobitnom právnom vzťahu ...

(2)

Pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer, osobitný vzťah sudcu k štátu alebo iný pracovnoprávny ...

§ 22
(1)

Sudca ústavného súdu je povinný chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka, práv občana a princípy ...

(2)

Sudca ústavného súdu je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní je viazaný ústavou, ústavnými ...

(3)

Sudca ústavného súdu je viazaný aj zákonmi pri rozhodovaní o súlade

a)
nariadení vlády, právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, ...
b)
všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 ústavy s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, ...
c)
právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej ...
§ 23
(1)

Sudca ústavného súdu je povinný vykonávať svoju funkciu svedomite a zdržať sa pri jej výkone i v občianskom ...

(2)

Sudca ústavného súdu je povinný zdržať sa výkonu funkcie, zamestnania alebo činnosti nezlučiteľnej s ...

(3)

Sudca ústavného súdu je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone sudcovskej ...

§ 24
(1)

Za rozhodovanie pri výkone funkcie nemožno sudcu ústavného súdu trestne alebo disciplinárne stíhať, ...

(2)

Ak bol sudca ústavného súdu pristihnutý a zadržaný pri páchaní trestného činu, generálny prokurátor ...

(3)

Sudcu ústavného súdu nemožno vziať do väzby bez súhlasu ústavného súdu. Žiadosť o súhlas na vzatie do ...

(4)

Ak generálny prokurátor oznámi predsedovi ústavného súdu, že žiada ústavný súd o súhlas na vzatie do ...

(5)

Prílohou žiadosti podľa odseku 4 je vyšetrovací spis.

(6)

Rozhodnutie ústavného súdu nadobúda právoplatnosť dňom, v ktorom ústavný súd rozhodne o žiadosti generálneho ...

(7)

Ak je sudca ústavného súdu vo výkone väzby, jeho funkcia sudcu ústavného súdu nezaniká; tým nie je dotknuté ...

§ 25
(1)

Platové pomery sudcov ústavného súdu ustanovuje osobitný predpis.2)

(2)

V čase, keď sudca ústavného súdu nevykonáva svoju funkciu z dôvodu, že bol pre chorobu alebo úraz uznaný ...

(3)

Sudca ústavného súdu má nárok na preventívnu rehabilitáciu mimo svojej dovolenky v trvaní dvoch týždňov ...

§ 26
(1)

Sudca ústavného súdu, ktorý svoju funkciu vykonával aspoň štyri roky, má nárok na príplatok za výkon ...

a)
skončil výkon funkcie sudcu ústavného súdu okrem prípadu, ak prezident odvolal sudcu ústavného súdu ...
b)
má nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.
(2)

Sudcovi ústavného súdu patrí príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu vo výške 33,3 % platu sudcu ...

(3)

Sudcovi ústavného súdu patrí iba jeden príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu bez ohľadu na ...

(4)

Ak má sudca ústavného súdu nárok na príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu a súčasne má nárok ...

(5)

Príspevok pozostalým patrí

a)
vdove po manželovi, ktorý bol sudcom ústavného súdu, vo výške 60 % z príplatku, na ktorý by mal sudca ...
b)
vdovcovi po manželke, ktorá bola sudkyňou ústavného súdu, vo výške 60 % z príplatku, na ktorý by mala ...
c)
nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi, ktorý bol sudcom ústavného súdu, vo výške 30 % z príplatku, ...
(6)

Príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu a príspevok pozostalým sa zvýšia, ak sa zvýši plat sudcu ...

(7)

O príplatku za výkon funkcie sudcu ústavného súdu a o príspevku pozostalým rozhodne kancelária ústavného ...

(8)

Príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu a príspevok pozostalým sa vypláca bezhotovostným prevodom ...

Disciplinárna zodpovednosť sudcov ústavného súdu

§ 27
(1)

Sudca ústavného súdu sa dopustí disciplinárneho previnenia, ak zavinene poruší povinnosti, ktoré mu ...

(2)

O disciplinárnej zodpovednosti sudcu ústavného súdu koná a o uložení disciplinárneho trestu rozhoduje ...

(3)

Návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi ústavného súdu môže podať prezident alebo ...

(4)

Návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu alebo predsedovi ústavného súdu ...

(5)

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa subjekt oprávnený ...

(6)

Disciplinárne konanie nemožno začať, ak uplynuli tri roky od konania sudcu ústavného súdu alebo predsedu ...

(7)

Ak bol podaný návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi ústavného súdu alebo podpredsedovi ...

§ 28
(1)

Plénum ústavného súdu vypočuje sudcu ústavného súdu, proti ktorému návrh na začatie disciplinárneho ...

(2)

Plénum ústavného súdu návrh na začatie disciplinárneho konania odmietne, ak zistí, že je zjavne neopodstatnený. ...

(3)

Plénum ústavného súdu disciplinárne konanie zastaví, ak

a)
sa týka sudcu ústavného súdu, ktorého skoršie disciplinárne konanie vedené pre ten istý skutok sa skončilo ...
b)
uplynula lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania,
c)
zanikla disciplinárna zodpovednosť sudcu ústavného súdu,
d)
zanikla sudcovi ústavného súdu jeho funkcia.
(4)

Ak plénum ústavného súdu návrh neodmietne alebo disciplinárne konanie nezastaví, ustanoví trojčlenný ...

(5)

Ak disciplinárny senát dospeje k záveru, že sudca ústavného súdu sa nedopustil disciplinárneho previnenia, ...

(6)

Ak disciplinárny senát dospeje k záveru, že sudca ústavného súdu sa dopustil disciplinárneho previnenia, ...

(7)

Plénum ústavného súdu nie je odporúčaním disciplinárneho senátu viazané. Plénum ústavného súdu môže ...

a)
uložení disciplinárneho trestu napomenutia,
b)
podaní návrhu prezidentovi na odvolanie podpredsedu ústavného súdu z funkcie podpredsedu ústavného súdu, ...
c)
podaní návrhu prezidentovi na odvolanie predsedu ústavného súdu z funkcie predsedu ústavného súdu,
d)
podaní návrhu prezidentovi na odvolanie sudcu ústavného súdu za čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom ...
e)
oslobodení sudcu ústavného súdu.
(8)

V disciplinárnom konaní plénum ústavného súdu a disciplinárny senát rozhodujú uznesením.

(9)

Disciplinárny trest uložený sudcovi ústavného súdu vykoná predseda ústavného súdu napomenutím sudcu ...

(10)

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti sa primerane použije prvá časť Trestného zákona a na disciplinárne ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KANCELÁRIA ÚSTAVNÉHO SÚDU

Organizačné a personálne zabezpečenie činnosti ústavného súdu

§ 29
(1)

Odbornú podporu a plnenie úloh spojených s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym ...

(2)

Kanceláriu ústavného súdu riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie ústavného súdu. Vedúceho kancelárie ...

(3)

Úlohy kancelárie ústavného súdu plnia štátni zamestnanci a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom ...

(4)

Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie ústavného súdu a postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov ...

§ 30
(1)

Na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej služby v kancelárii ústavného súdu sa vzťahuje osobitný ...

(2)

Štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu v kancelárii ústavného súdu, sú odmeňovaní podľa ...

(3)

Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii ústavného súdu sa upravuje v súlade s výškou ...

(4)

Na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v kancelárii ústavného súdu sa vzťahuje osobitný ...

§ 31 - Súdni poradcovia
(1)

Na ústavnom súde pôsobia súdni poradcovia. Súdni poradcovia môžu byť štátnymi zamestnancami v kancelárii ...

(2)

Súdny poradca vykonáva svoju funkciu podľa pokynov sudcu ústavného súdu, najmä pripravuje podklady pre ...

(3)

Súdny poradca musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú prax v právnickom ...

(4)

Každý sudca ústavného súdu má právo na pridelenie najmenej štyroch súdnych poradcov. Sudcovi ústavného ...

(5)

Povinnosť mlčanlivosti podľa § 23 ods. 3 sa vzťahuje aj na súdnych poradcov. Súdneho poradcu môže zbaviť ...

(6)

Súdny poradca, ktorý je štátnym zamestnancom v kancelárii ústavného súdu, má právo vykonať odbornú justičnú ...

PIATA ČASŤ

KONANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prvý diel
Účastníci konania, vedľajší účastník konania a zúčastnená osoba

§ 32

Účastníkmi konania sú navrhovateľ, ten, proti komu návrh na začatie konania smeruje, a osoby, o ktorých ...

§ 33
(1)

Vedľajším účastníkom konania je osoba, ktorej toto postavenie priznáva tento zákon, ak sa tohto postavenia ...

(2)

Zúčastnenou osobou je osoba, ktorá je alebo bola účastníkom konania pred orgánom verejnej moci, v ktorom ...

(3)

Ak vzniknú pochybnosti o tom, či osoba je vedľajším účastníkom konania alebo zúčastnenou osobou, rozhodne ...

Druhý diel
Zastúpenie

§ 34
(1)

Navrhovateľ musí byť v celom konaní zastúpený advokátom, ak odsek 2 alebo § 35 neustanovuje inak.

(2)

Ak je navrhovateľ advokátom, nemusí byť v konaní zastúpený.

§ 35
(1)

Orgán verejnej moci ako účastníka konania zastupuje osoba oprávnená konať v jeho mene alebo ňou poverený ...

(2)

Za súd ako navrhovateľa podľa čl. 130 ods. 1 písm. d) ústavy koná príslušný sudca alebo predseda príslušného ...

§ 36

V konaní pred ústavným súdom sa advokát nemôže dať zastúpiť advokátskym koncipientom.

§ 37
(1)

Navrhovateľovi, ktorý požiada o ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom, ústavný ...

(2)

Trovy ustanoveného právneho zástupcu znáša štát.

Tretí diel
Právo konať vo svojom jazyku

§ 38
(1)

Každý má právo konať pred ústavným súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Ústavný ...

(2)

Trovy konania spojené s tým, že účastník koná v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, ...

Štvrtý diel
Podanie

Podanie
§ 39
(1)

Podanie je úkon určený ústavnému súdu.

(2)

Každé podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu.

(3)

Ak tento zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, kto ho robí, ktorej veci ...

(4)

Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky ...

§ 40 - Forma podania
(1)

Podanie sa ústavnému súdu podáva písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(2)

Podanie podané v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente je potrebné ústavnému ...

(3)

Podanie podané v listinnej podobe je potrebné predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, ...

Piaty diel
Návrh na začatie konania

§ 41
(1)

Konanie pred ústavným súdom sa začína na návrh oprávnených subjektov uvedených v čl. 130 ods. 1 ústavy ...

(2)

Konanie sa začína dňom doručenia návrhu na začatie konania ústavnému súdu.

§ 42
(1)

Podanie, ktorým sa začína konanie pred ústavným súdom, je návrhom na začatie konania.

(2)

Návrhom na začatie konania je

a)
návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy,
b)
návrh na začatie konania o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy podľa čl. 125a ústavy,
c)
návrh na začatie konania o súlade predmetu referenda podľa čl. 125b ústavy,
d)
návrh na začatie konania v kompetenčných sporoch podľa čl. 126 ods. 1 ústavy,
e)
návrh na začatie konania v sporoch o kontrolnú pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky ...
f)
sťažnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa čl. 127 ústavy (ďalej len „ústavná sťažnosť“),
g)
sťažnosť orgánu územnej samosprávy podľa čl. 127a ústavy,
h)
návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavného zákona podľa čl. 128 ústavy,
i)
sťažnosť proti rozhodnutiu o overení alebo o neoverení mandátu poslanca národnej rady podľa čl. 129 ...
j)
návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta, volieb do národnej rady a volieb ...
k)
sťažnosť proti výsledku referenda podľa čl. 129 ods. 3 ústavy,
l)
sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta podľa čl. 129 ods. 3 ústavy (ďalej ...
m)
návrh na vyhlásenie rozhodnutia o uvoľnení funkcie prezidenta podľa čl. 105 ods. 2 ústavy,
n)
návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického ...
o)
obžaloba prezidenta vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady podľa čl. 129 ods. 5 ústavy, ...
p)
návrh na začatie konania o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a ...
q)
sťažnosť podľa čl. 129 ods. 7 ústavy proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna ...
r)
návrh na obnovu konania pred ústavným súdom podľa čl. 133 ústavy,
s)
žiadosť o súhlas na vzatie do väzby sudcu ústavného súdu podľa čl. 136 ods. 2 ústavy,
t)
návrh na začatie disciplinárneho konania voči predsedovi najvyššieho súdu, predsedovi najvyššieho správneho ...
u)
návrh na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov podľa čl. 152 ods. 2 a 3 ústavy,
v)
návrh na preskúmanie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ...
§ 43 - Všeobecné náležitosti návrhu na začatie konania
(1)

Návrh na začatie konania okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 39 musí obsahovať aj dátum narodenia ...

(2)

Návrh na začatie konania musí byť datovaný a podpísaný navrhovateľom alebo jeho zástupcom.

(3)

K návrhu na začatie konania podanému navrhovateľom, ktorý musí byť v celom konaní zastúpený advokátom, ...

§ 44 - Hromadný návrh na začatie konania

Hromadný návrh na začatie konania tvorí najmenej desať návrhov na začatie konania doručených ústavnému ...

§ 45 - Viazanosť návrhom na začatie konania

Ústavný súd je viazaný rozsahom a dôvodmi návrhu na začatie konania, ak § 89 alebo § 131a neustanovujú ...

Šiesty diel
Prideľovanie vecí

§ 46

Veci sa prideľujú sudcom spravodajcom náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ...

§ 47
(1)

Na konanie vo veci patriacej do pôsobnosti senátu ústavného súdu je príslušný senát ústavného súdu, ...

(2)

Ak je sudca spravodajca, ktorému bola pridelená vec patriaca do pôsobnosti pléna ústavného súdu, z konania ...

§ 48

Veci začaté na základe hromadného návrhu, sa prideľujú priebežne tak, aby bola zachovaná plynulosť prideľovania ...

Siedmy diel
Vylúčenie sudcov ústavného súdu a iných osôb

§ 49
(1)

Sudca ústavného súdu je vylúčený z konania a rozhodovania vo veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, ...

(2)

Sudca ústavného súdu je vylúčený z konania a rozhodovania vo veci aj vtedy, ak bol v tej istej veci ...

(3)

Za činnosť podľa odseku 2 sa nepovažuje účasť na príprave a prejednávaní návrhov právnych predpisov ...

(4)

Dôvody vylúčenia podľa odseku 1 alebo odseku 2 oznámi sudca ústavného súdu bezodkladne predsedovi ústavného ...

§ 50
(1)

Sudca ústavného súdu môže sám vyhlásiť svoju zaujatosť vo veci; musí tak urobiť písomne bezodkladne ...

(2)

Účastník konania má právo vzniesť námietku zaujatosti voči sudcom ústavného súdu, ktorí majú jeho vec ...

§ 51
(1)

Ak ide o rozhodovanie v pléne ústavného súdu, o vylúčení sudcu ústavného súdu rozhoduje plénum ústavného ...

(2)

Ak ide o rozhodovanie v senáte ústavného súdu, o vylúčení sudcu ústavného súdu rozhoduje iný senát ústavného ...

§ 52
(1)

O vylúčení súdneho poradcu, zapisovateľa, znalca alebo tlmočníka rozhoduje

a)
predseda ústavného súdu, ak o veci rozhoduje plénum ústavného súdu,
b)
predseda senátu ústavného súdu, ak o veci rozhoduje senát ústavného súdu.
(2)

Na vylúčenie súdneho poradcu, zapisovateľa, znalca alebo tlmočníka sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

Ôsmy diel
Odloženie podania

§ 53

Ak sudca spravodajca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania, podanie odloží. O ...

Deviaty diel
Prerokovanie návrhu na začatie konania

§ 54 - Poradie prerokovania návrhov na začatie konania
(1)

Pri prerokovaní návrhov na začatie konania sa ústavný súd nemusí riadiť poradím, v akom mu boli doručené, ...

(2)

Pri prerokovaní návrhov na začatie konania tvoriacich hromadný návrh postupuje ústavný súd tak, aby ...

§ 55 - Neprípustnosť návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania je neprípustný, ak

a)
sa týka veci, o ktorej ústavný súd už rozhodol, okrem prípadov, v ktorých sa rozhodovalo len o podmienkach ...
b)
ústavný súd v tej istej veci koná,
c)
navrhovateľ sa ním domáha preskúmania rozhodnutia ústavného súdu alebo
d)
to ustanovuje tento zákon v § 132 ods. 2 alebo § 142 ods. 2.
§ 56 - Predbežné prerokovanie návrhu na začatie konania
(1)

Ústavný súd návrh na začatie konania predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ...

(2)

Ústavný súd môže na predbežnom prerokovaní bez ústneho pojednávania uznesením odmietnuť návrh na začatie ...

a)
na prerokovanie ktorého nemá ústavný súd právomoc,
b)
ktorý je podaný navrhovateľom bez zastúpenia podľa § 34 alebo § 35 a ústavný súd nevyhovel žiadosti ...
c)
ktorý nemá náležitosti ustanovené zákonom,
d)
ktorý je neprípustný,
e)
ktorý je podaný zjavne neoprávnenou osobou,
f)
ktorý je podaný oneskorene,
g)
podľa § 42 ods. 2 písm. f), g), q), r), t) alebo písm. v), ktorý je zjavne neopodstatnený.
(3)

Ak má návrh na začatie konania uvedený v § 42 ods. 2 písm. f), g), i) až l), n), q), r) a v) odstrániteľné ...

(4)

Ak ústavný súd návrh na začatie konania podľa § 42 ods. 2 písm. f) odmietne podľa odseku 2 a ten istý ...

(5)

Ak ústavný súd pri predbežnom prerokovaní návrh na začatie konania neodmietne, prijme ho na ďalšie konanie ...

(6)

Ústavný súd návrh na začatie konania, ktorý prijal na ďalšie konanie, doručí ostatným účastníkom konania ...

§ 58 - Ústne pojednávanie
(1)

Ústne pojednávanie sa uskutočňuje v konaní

a)
o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy,
b)
o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy podľa čl. 125a ústavy,
c)
o súlade predmetu referenda podľa čl. 125b ústavy,
d)
o kompetenčných sporoch podľa čl. 126 ods. 1 ústavy,
e)
o sporoch týkajúcich sa kontrolnej pôsobnosti najvyššieho kontrolného úradu podľa čl. 126 ods. 2 ústavy, ...
f)
o ústavnej sťažnosti,
g)
o sťažnosti orgánu územnej samosprávy podľa čl. 127a ústavy,
h)
o sťažnosti podľa čl. 129 ods. 1 ústavy,
i)
o návrhu na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo ...
j)
o obžalobe prezidenta vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady podľa čl. 129 ods. 5 ústavy, ...
k)
o sťažnosti podľa čl. 129 ods. 7 ústavy proti uzneseniu súdnej rady podľa čl. 154d ods. 2 ústavy,
l)
o návrhu na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov podľa čl. 152 ods. 2 a 3 ústavy.
(2)

Na ústnom pojednávaní majú právo byť prítomní účastníci konania, zúčastnená osoba a ich zástupcovia.

(3)

Ústavný súd môže vo veciach podľa odseku 1 písm. d) až h) a k) upustiť od ústneho pojednávania, ak je ...

§ 59 - Verejnosť ústneho pojednávania
(1)

Ústne pojednávanie je verejné v konaní

a)
o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy,
b)
o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy podľa čl. 125a ústavy,
c)
o súlade predmetu referenda podľa čl. 125b ústavy,
d)
o kompetenčných sporoch podľa čl. 126 ods. 1 ústavy,
e)
o sporoch týkajúcich sa kontrolnej pôsobnosti najvyššieho kontrolného úradu podľa čl. 126 ods. 2 ústavy, ...
f)
o sťažnosti orgánu územnej samosprávy podľa čl. 127a ústavy,
g)
o sťažnosti podľa čl. 129 ods. 1 ústavy,
h)
o návrhu na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo ...
i)
o obžalobe prezidenta vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady podľa čl. 129 ods. 5 ústavy, ...
j)
o návrhu na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov podľa čl. 152 ods. 2 a 3 ústavy.
(2)

V ostatných veciach je ústne pojednávanie verejné vtedy, ak ústavný súd verejnosť z účasti na celom ...

§ 60 - Dokazovanie
(1)

Ústavný súd môže vykonať dôkazy potrebné na svoje rozhodnutie. Vykonaním dôkazu mimo ústneho pojednávania ...

(2)

Každý je povinný poskytnúť ústavnému súdu na jeho požiadanie súčinnosť pri obstarávaní podkladov pre ...

§ 61 - Prerušenie konania
(1)

Ústavný súd môže konanie prerušiť, ak rozhodne, že požiada Súdny dvor Európskej únie o rozhodnutie o ...

(2)

Ústavný súd môže konanie prerušiť, ak rozhodne, že požiada Európsky súd pre ľudské práva o vydanie poradného ...

(3)

Ústavný súd môže prerušiť konanie, ak pred ústavným súdom prebieha konanie, ktoré môže mať pre toto ...

Použitie ustanovení iných predpisov
§ 62

Ak tento zákon v piatej časti alebo šiestej časti neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, vzťahuje ...

§ 63
(1)

Na konanie pred ústavným súdom sa použije zákon o e-Governmente.

(2)

Vytváranie, aktualizáciu a zrušovanie platnosti elektronického formulára pre elektronický úradný dokument ...

(3)

Ak z technických dôvodov nie je ústavný súd objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej ...

(4)

Na konanie pred ústavným súdom sa použijú osobitné ustanovenia o elektronickom výkone verejnej moci ...

§ 64 - Formy rozhodnutí

Vo veci samej rozhoduje ústavný súd nálezom, ak tento zákon v § 224, § 239 ods. 1 alebo § 241 ods. 3 ...

§ 65 - Verejné vyhlásenie rozhodnutia
(1)

Nález ústavného súdu vo veci, v ktorej sa konalo ústne pojednávanie, a rozsudok ústavného súdu sa vyhlasujú ...

(2)

Rozhodnutie ústavného súdu, ktoré sa vyhlasuje verejne, musí byť v deň vyhlásenia aj písomne vyhotovené. ...

(3)

Ak sa rozhodnutie podľa odseku 1 nevyhlasuje ihneď po skončení ústneho pojednávania, vyhlasuje ho len ...

§ 66 - Odôvodnenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutia ústavného súdu o čo i len čiastočnom odmietnutí návrhu na začatie konania pri predbežnom ...

(2)

Písomné vyhotovenie rozhodnutia vypracuje sudca spravodajca. Ak bol ustanovený spoluspravodajca a plénum ...

§ 67 - Odlišné stanovisko sudcu ústavného súdu
(1)

Sudca ústavného súdu, ktorý sa zúčastnil hlasovania o rozhodnutí pléna ústavného súdu alebo senátu ústavného ...

(2)

Odlišné stanovisko sudcu ústavného súdu sa môže týkať výroku alebo odôvodnenia rozhodnutia. Doručuje ...

(3)

Ustanovenia odseku 2 o doručovaní, vyhlasovaní a zverejňovaní odlišného stanoviska sudcu ústavného súdu ...

§ 68 - Doručovanie a vyhlasovanie rozhodnutí
(1)

Účastníkom konania, zúčastnenej osobe alebo ich zástupcom sa doručujú všetky rozhodnutia ústavného súdu ...

(2)

Rozhodnutia ústavného súdu v konaní o súlade právnych predpisov, v konaní o súlade medzinárodných zmlúv, ...

(3)

Na návrh predsedu ústavného súdu môže plénum ústavného súdu rozhodnúť, že právny názor ústavného súdu ...

§ 69 - Opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. To neplatí, ak rozhodnutím orgánu ...

§ 70 - Právoplatnosť a vykonateľnosť
(1)

Rozhodnutie ústavného súdu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho doručenia poslednému z účastníkov ...

(2)

Ústavný súd je povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o ...

(3)

V rozhodnutiach uvedených v odseku 2 sa pred zverejnením anonymizujú také údaje, ktorých anonymizovaním ...

(4)

Ústavný súd sprístupňuje verejnosti na základe žiadosti podľa zákona o slobode informácií všetky súdne ...

Desiaty diel
Súdny poplatok a trovy konania

Súdny poplatok
§ 71

Konanie pred ústavným súdom nepodlieha súdnym poplatkom, ak tento zákon v § 72 neustanovuje inak.

§ 72
(1)

V konaní o ústavných sťažnostiach, ak ide o skutkovo a právne obdobné veci, o ktorých už ústavný súd ...

(2)

Ústavný súd v uznesení podľa odseku 1 určí navrhovateľovi lehotu na zaplatenie súdneho poplatku. Súdny ...

(3)

Ak navrhovateľ súdny poplatok v lehote určenej ústavným súdom nezaplatí, ústavný súd uznesením konanie ...

(4)

Súdny poplatok sa bez krátenia podľa osobitného predpisu10) vráti, ak ho zaplatil ten, kto ho nebol ...

(5)

Ak tento zákon v odsekoch 1 až 4 a § 71 neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na ...

§ 73 - Trovy konania
(1)

Trovy konania pred ústavným súdom, ktoré vzniknú účastníkovi konania, uhrádza účastník konania.

(2)

Trovy konania pred ústavným súdom, ktoré vzniknú zúčastnenej osobe, uhrádza zúčastnená osoba.

(3)

Ústavný súd môže v odôvodnených prípadoch podľa výsledku konania uznesením uložiť niektorému účastníkovi ...

DRUHÁ HLAVA
KONANIE O SÚLADE PRÁVNYCH PREDPISOV

§ 74 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 ústavy o súlade právnych predpisov nižšej právnej sily ...

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
prezident
c)
vláda,
d)
súd v súvislosti s prejednávanou vecou,
e)
senát ústavného súdu v súvislosti s prejednávanou sťažnosťou podľa čl. 127 ústavy,
f)
generálny prokurátor,
g)
predseda súdnej rady, ak ide o právny predpis týkajúci sa výkonu súdnictva,
h)
verejný ochranca práv, ak ďalšie uplatňovanie právneho predpisu môže ohroziť základné práva alebo slobody ...
§ 75 - Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov okrem všeobecných náležitostí podľa § 43 musí obsahovať ...

a)
označenie právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ktorého nesúlad s právnym ...
b)
dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k pochybnostiam o súlade napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo ...
c)
označenie predpisu vyššej právnej sily, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia alebo medzinárodnej ...
§ 76 - Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a orgán verejnej moci, ktorý napadnutý právny predpis vydal. Vedľajším ...

§ 77 - Späťvzatie návrhu na začatie konania

Navrhovateľ môže vziať návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov späť. Ústavný súd v takom ...

Pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu
§ 78

Ak ústavný súd prijme návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov na ďalšie konanie (§ 56 ods. ...

§ 79

V návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia ...

§ 80

O návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia ...

§ 81

Pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia ústavný ...

§ 82

Výroková časť a poučenie o právnych účinkoch uznesenia ústavného súdu o pozastavení účinnosti napadnutého ...

§ 83

Uznesenie ústavného súdu o pozastavení účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého ...

§ 84
(1)

Pozastavením účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia sa ...

(2)

Pozastavením účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ...

§ 85

Ak sa zruší alebo zanikne pozastavenie účinnosti ustanovenia právneho predpisu, ktoré ustanovuje lehotu ...

§ 86 - Vyžiadanie stanovísk
(1)

Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda ústavného súdu vyžiada stanovisko orgánu verejnej moci, ktorý ...

(2)

Predseda ústavného súdu si môže vyžiadať aj stanovisko predsedu najvyššieho súdu, stanovisko predsedu ...

(3)

Každý, od koho si predseda ústavného súdu vyžiadal stanovisko podľa odsekov 1 a 2, je povinný toto stanovisko ...

(4)

K návrhu na začatie konania môžu aj bez vyžiadania predkladať stanoviská zástupcovia odbornej verejnosti; ...

§ 87 - Zastavenie konania

Ústavný súd konanie zastaví, ak preskúmavaný právny predpis stratí platnosť pred vyhlásením nálezu vo ...

Rozhodnutie
§ 88
(1)

Ak ústavný súd v konaní o súlade právnych predpisov nezistí nesúlad preskúmavaného právneho predpisu ...

(2)

Ak ústavný súd zistí nesúlad preskúmavaného právneho predpisu nižšej právnej sily, jeho časti alebo ...

§ 89

Ak ústavný súd v konaní o súlade právnych predpisov zistí nesúlad preskúmavaného právneho predpisu nižšej ...

§ 90 - Doručovanie a vyhlasovanie nálezu
(1)

Predseda ústavného súdu môže rozhodnúť, že v konaní o súlade právnych predpisov sa nález okrem účastníkov ...

(2)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní o súlade právnych ...

(3)

Nález ústavného súdu je právoplatný a všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

Účinky nálezu
§ 91
(1)

Právny predpis, jeho časť alebo jeho ustanovenie, ktorých nesúlad s právnym predpisom vyššej právnej ...

(2)

Orgán verejnej moci, ktorý má uviesť právny predpis do súladu podľa čl. 125 ods. 3 ústavy, je viazaný ...

(3)

Stratou účinnosti alebo platnosti právnych predpisov na základe nálezu ústavného súdu sa neobnovuje ...

§ 92

Dňom vyhlásenia nálezu ústavného súdu, ktorým ústavný súd vyslovil nesúlad právneho predpisu, jeho časti ...

§ 93
(1)

Ak súd v trestnom konaní vydal rozsudok na základe právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ...

(2)

Ostatné právoplatné rozhodnutia vydané v civilnom súdnom konaní alebo správnom súdnom konaní na základe ...

TRETIA HLAVA
KONANIE O SÚLADE MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV

§ 94 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 125a ústavy o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je ...

§ 95 - Návrh na začatie konania
(1)

Návrh na začatie konania o súlade medzinárodnej zmluvy okrem všeobecných náležitostí podľa § 43 musí ...

a)
označenie medzinárodnej zmluvy, jej časti alebo niektorého jej ustanovenia, ktorého nesúlad s ústavou ...
b)
dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k pochybnostiam o súlade medzinárodnej zmluvy, jej časti alebo niektorého ...
c)
označenie ustanovení ústavy alebo ústavného zákona, s ktorými medzinárodná zmluva podľa navrhovateľa ...
d)
podklady, z ktorých sa vychádzalo pri dojednávaní medzinárodnej zmluvy, ak ich má navrhovateľ k dispozícii. ...
(2)

K návrhu na začatie konania o súlade medzinárodnej zmluvy sa pripojí medzinárodná zmluva v autentickom ...

§ 96 - Účastníci
(1)

Účastníkmi konania sú prezident, vláda a národná rada.

(2)

Predseda ústavného súdu vyzve prezidenta a vládu, aby zadovážili a predložili podklady, z ktorých sa ...

§ 97 - Vyžiadanie stanovísk
(1)

Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda ústavného súdu môže vyžiadať stanovisko predsedu najvyššieho ...

(2)

Predseda ústavného súdu si k návrhu na začatie konania môže vyžiadať aj stanovisko verejného ochrancu ...

(3)

Každý, od koho si predseda ústavného súdu vyžiadal stanovisko podľa odsekov 1 a 2, je povinný toto stanovisko ...

(4)

K návrhu na začatie konania môžu aj bez vyžiadania predkladať stanoviská zástupcovia odbornej verejnosti; ...

Rozhodnutie
§ 98

Ústavný súd o návrhu na začatie konania o súlade medzinárodnej zmluvy rozhodne do šiestich mesiacov ...

§ 99
(1)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že medzinárodná zmluva je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, ...

(2)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že medzinárodná zmluva nie je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, ...

§ 100
(1)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní o súlade medzinárodných ...

(2)

Nález ústavného súdu je právoplatný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

§ 101

Ak ústavný súd rozhodne, že medzinárodná zmluva nie je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, nemožno ...

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE O SÚLADE PREDMETU REFERENDA

§ 102 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 125b ústavy o súlade predmetu referenda, ktoré sa má vyhlásiť na ...

§ 103 - Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania o súlade predmetu referenda okrem všeobecných náležitostí podľa § 43 musí obsahovať ...

a)
predmet referenda,
b)
právny základ vyhlásenia referenda,
c)
dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k pochybnostiam o súlade predmetu referenda s ústavou alebo ústavným ...
d)
označenie ustanovení ústavy alebo ústavného zákona, s ktorými predmet referenda podľa navrhovateľa nie ...
§ 104 - Účastníci

Účastníkmi konania sú prezident a národná rada. Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície občanov, ...

§ 105 - Vyžiadanie stanovísk
(1)

Predseda ústavného súdu si pred rozhodnutím vyžiada stanovisko národnej rady, a ak sa má referendum ...

(2)

Každý, od koho si predseda ústavného súdu vyžiadal stanovisko podľa odseku 1, je povinný toto stanovisko ...

(3)

K návrhu na začatie konania môžu aj bez vyžiadania predkladať stanoviská zástupcovia odbornej verejnosti; ...

Rozhodnutie
§ 106

Ústavný súd rozhodne o návrhu na začatie konania o súlade predmetu referenda do 60 dní od jeho doručenia. ...

§ 107
(1)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že predmet referenda je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, ...

(2)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že predmet referenda nie je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, ...

§ 108
(1)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní o súlade predmetu ...

(2)

Nález ústavného súdu je právoplatný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

§ 109

Ak ústavný súd rozhodne, že predmet referenda nie je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, referendum ...

PIATA HLAVA
KOMPETENČNÉ SPORY

Prvý diel
Kompetenčný spor medzi ústrednými orgánmi štátnej správy

§ 110 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania v kompetenčnom spore medzi ústrednými orgánmi štátnej správy podľa čl. 126 ...

§ 111 - Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania v kompetenčnom spore okrem všeobecných náležitostí podľa § 43 musí obsahovať ...

a)
skutkový základ sporu a právny základ sporu,
b)
dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k tvrdeniu, že má právomoc vo veci rozhodnúť, alebo k tvrdeniu, že nemá ...
c)
listinné podklady týkajúce sa veci, ktoré má navrhovateľ k dispozícii.
§ 112 - Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a ústredné orgány štátnej správy, ktorých sa kompetenčný spor týka. ...

§ 113 - Späťvzatie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania v spore o právomoc medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorý bol prijatý ...

Rozhodnutie
§ 114

Ak rozhodnutie v kompetenčnom spore patrí do právomoci iného štátneho orgánu, ústavný súd návrh uznesením ...

§ 115
(1)

Ústavný súd nálezom rozhodne, ktorý z ústredných orgánov štátnej správy, ktorých sa kompetenčný spor ...

(2)

Ak ústredný orgán štátnej správy vydal rozhodnutie vo veci, ktorej sa kompetenčný spor týka, a podľa ...

(3)

Ak ústredný orgán štátnej správy vydal vo veci, ktorej sa kompetenčný spor týka, rozhodnutie, ktorým ...

Druhý diel
Kompetenčný spor medzi najvyšším súdom a najvyšším správnym súdom

§ 115a

Na kompetenčné spory medzi najvyšším súdom a najvyšším správnym súdom sa primerane použijú § 110 až ...

Tretí diel
Spor o kontrolnú pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu

§ 116 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania v spore o kontrolnú pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu podľa čl. 126 ods. ...

§ 117 - Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania v spore o kontrolnú pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu okrem všeobecných ...

a)
skutkový základ sporu a právny základ sporu,
b)
dôvody, ktoré vedú navrhovateľa k tvrdeniu, že vec patrí do kontrolnej pôsobnosti najvyššieho kontrolného ...
c)
listinné podklady týkajúce sa veci, ktoré má navrhovateľ k dispozícii.
§ 118 - Účastníci

Účastníkmi konania sú najvyšší kontrolný úrad a ten, kto je priamo dotknutý namietanou kontrolnou pôsobnosťou ...

§ 119 - Späťvzatie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania v spore o kontrolnú pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu môže navrhovateľ ...

Rozhodnutie
§ 120

Ústavný súd nálezom rozhodne, či v spornom prípade je daná kontrolná pôsobnosť najvyššieho kontrolného ...

§ 121

Od podania návrhu na začatie konania v spore o kontrolnú pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu do ...

ŠIESTA HLAVA
KONANIE O ÚSTAVNEJ SŤAŽNOSTI

§ 122 - Procesná legitimácia na podanie ústavnej sťažnosti

Ústavnú sťažnosť môže podať osoba (ďalej len „sťažovateľ“), ktorá tvrdí, že právoplatným rozhodnutím, ...

§ 123 - Ústavná sťažnosť
(1)

Ústavná sťažnosť musí okrem všeobecných náležitostí návrhu na začatie konania podľa § 43 obsahovať

a)
označenie toho, kto podľa sťažovateľa porušil jeho základné práva a slobody,
b)
označenie právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ktorým podľa sťažovateľa boli porušené ...
c)
označenie základných práv a slobôd, ktorých porušenie sťažovateľ tvrdí,
d)
konkrétne skutkové a právne dôvody, pre ktoré malo podľa sťažovateľa dôjsť k porušeniu jeho základných ...
(2)

Ak sa sťažovateľ domáha primeraného finančného zadosťučinenia, v ústavnej sťažnosti uvedie rozsah, ktorý ...

(3)

Sťažovateľ k ústavnej sťažnosti musí pripojiť aj kópiu právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo dôkaz ...

(4)

Spolu s ústavnou sťažnosťou podľa odseku 1 môže sťažovateľ podať návrh, aby senát ústavného súdu podal ...

a)
označenie právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ktorého nesúlad s ústavou, ...
b)
dôvody, ktoré vedú sťažovateľa k pochybnostiam o súlade označeného právneho predpisu, jeho časti alebo ...
c)
označenie predpisu vyššej právnej sily, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia podľa písmena b), ...
d)
preukázanie, že označený právny predpis, jeho časti alebo niektoré jeho ustanovenia, ktorého nesúlad ...
§ 124 - Lehota na podanie ústavnej sťažnosti

Ústavnú sťažnosť možno podať do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia ...

Účastníci konania a zúčastnená osoba
§ 125

Účastníkmi konania sú sťažovateľ a orgán verejnej moci, proti ktorému ústavná sťažnosť smeruje.

§ 126

Ak ústavný súd na predbežnom prerokovaní prijme ústavnú sťažnosť na ďalšie konanie (§ 56 ods. 5), upovedomí ...

§ 127 - Späťvzatie ústavnej sťažnosti

Ak sťažovateľ vezme svoju ústavnú sťažnosť späť, ústavný súd konanie o nej uznesením zastaví.

§ 128

Podanie ústavnej sťažnosti nemá odkladný účinok.

Odklad vykonateľnosti a dočasné opatrenie
§ 129

Ústavný súd môže na návrh sťažovateľa odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia ...

§ 130

Ústavný súd môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení, ak to nie je v rozpore s verejným ...

§ 131
(1)

Odklad vykonateľnosti aj dočasné opatrenie zanikajú najneskoršie právoplatnosťou rozhodnutia ústavného ...

(2)

Odklad vykonateľnosti aj dočasné opatrenie môže ústavný súd zrušiť aj bez návrhu, ak sa v priebehu konania ...

§ 131a - Predloženie veci na konanie o súlade právnych predpisov
(1)

Ak sťažovateľ spolu s ústavnou sťažnosťou podal návrh podľa § 123 ods. 4, a ak senát ústavného súdu ...

(2)

Senát ústavného súdu je v prípade podania návrhu na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 ústavy viazaný ...

(3)

V konaní pred ústavným súdom podľa čl. 125 ods. 1 ústavy zostáva sudcom spravodajcom sudca ústavného ...

(4)

Senát ústavného súdu pokračuje v prerušenom konaní po právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu v konaní ...

Rozhodovanie
§ 132
(1)

Ak o ochrane základných práv a slobôd sťažovateľa vo veci, ktorej sa ústavná sťažnosť týka, je príslušný ...

(2)

Ústavná sťažnosť je neprípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal právne prostriedky, ktoré mu priznáva zákon ...

(3)

Ústavný súd neodmietne prijatie ústavnej sťažnosti pre jej neprípustnosť, ak sťažovateľ preukáže, že ...

§ 133
(1)

Ak ústavný súd ústavnej sťažnosti vyhovie, v náleze uvedie, ktoré základné práva a slobody boli porušené, ...

(2)

Ústavný súd zruší rozhodnutie alebo opatrenie, ktorým boli porušené základné práva a slobody sťažovateľa. ...

(3)

Ak ústavný súd ústavnej sťažnosti vyhovie, môže

a)
prikázať, aby ten, kto porušil základné práva a slobody sťažovateľa svojou nečinnosťou, vo veci konal, ...
b)
vrátiť vec na ďalšie konanie,
c)
zakázať pokračovanie v porušovaní základných práv a slobôd sťažovateľa,
d)
prikázať, aby ten, kto porušil základné práva a slobody sťažovateľa, obnovil stav pred ich porušením, ...
e)
priznať sťažovateľovi primerané finančné zadosťučinenie, ak o to požiadal.
§ 134
(1)

Ak ústavný súd zruší právoplatné rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah a vec vráti na ďalšie konanie, ...

(2)

Ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, rozhodol o opatrení alebo vykonal iný zásah, je viazaný rozhodnutím ...

§ 135 - Primerané finančné zadosťučinenie
(1)

Ak ústavný súd prizná sťažovateľovi primerané finančné zadosťučinenie, orgán verejnej moci, ktorý porušil ...

(2)

Ak ten, komu bolo uložené zaplatiť sťažovateľovi finančné zadosťučinenie, v lehote ustanovenej v odseku ...

SIEDMA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI ORGÁNU ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

§ 136 - Procesná legitimácia na podanie sťažnosti vo veciach územnej samosprávy
(1)

Sťažnosť proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu ...

(2)

Na účely tohto zákona sa vecou územnej samosprávy rozumie najmä právomoc a pôsobnosť obce a samosprávneho ...

§ 137 - Sťažnosť vo veciach územnej samosprávy
(1)

Sťažnosť vo veciach územnej samosprávy okrem všeobecných náležitostí návrhu na začatie konania podľa ...

a)
označenie veci územnej samosprávy, do ktorej sa podľa orgánu územnej samosprávy, ktorý podal sťažnosť ...
b)
označenie toho, kto podľa orgánu územnej samosprávy, ktorý podal sťažnosť vo veciach územnej samosprávy, ...
c)
označenie právoplatného rozhodnutia alebo iného zásahu, ktorým sa podľa orgánu územnej samosprávy, ktorý ...
(2)

Orgán územnej samosprávy, ktorý podal sťažnosť vo veciach územnej samosprávy, pripojí k sťažnosti vo ...

§ 138 - Lehota na podanie sťažnosti vo veciach územnej samosprávy

Sťažnosť vo veciach územnej samosprávy možno podať do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti ...

Účastníci konania a zúčastnená osoba
§ 139

Účastníkmi konania sú sťažovateľ a ten orgán verejnej moci, proti ktorému sťažnosť vo veciach územnej ...

§ 140

Ak ústavný súd na predbežnom prerokovaní prijme sťažnosť vo veciach územnej samosprávy na ďalšie konanie ...

§ 141 - Späťvzatie sťažnosti vo veciach územnej samosprávy

Ak orgán územnej samosprávy vezme svoju sťažnosť vo veciach územnej samosprávy späť, ústavný súd konanie ...

Rozhodovanie
§ 142
(1)

Ak o ochrane pred namietaným rozhodnutím alebo iným zásahom do veci územnej samosprávy je príslušný ...

(2)

Sťažnosť vo veciach územnej samosprávy je neprípustná, ak orgán územnej samosprávy, ktorý podal sťažnosť ...

(3)

Ústavný súd neodmietne prijatie sťažnosti vo veciach územnej samosprávy pre jej neprípustnosť, ak orgán ...

§ 143
(1)

Ak ústavný súd sťažnosti vo veciach územnej samosprávy vyhovie, v náleze vysloví, v čom spočíva neústavnosť ...

(2)

Ak sa do vecí územnej samosprávy zasiahlo rozhodnutím, ústavný súd toto rozhodnutie zruší. Ak je to ...

(3)

Ak ústavný súd zruší právoplatné rozhodnutie a vec vráti na ďalšie konanie, ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, ...

(4)

Ak sa do veci územnej samosprávy zasiahlo iným zásahom, ústavný súd zakáže pokračovať v porušovaní ústavy, ...

§ 144

Na konanie o sťažnosti orgánu územnej samosprávy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 128 až 131.

ÔSMA HLAVA
KONANIE O VÝKLADE ÚSTAVY ALEBO ÚSTAVNÝCH ZÁKONOV

§ 145

Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavných zákonov len vtedy, ak je vec sporná.

§ 146 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 128 ústavy o výklad ústavy alebo ústavného zákona môžu podať:

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
prezident
c)
vláda,
d)
súd v súvislosti s prejednávanou vecou,
e)
generálny prokurátor.
§ 147 - Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavného zákona musí okrem všeobecných náležitostí podľa ...

a)
ktorú časť ústavy alebo ktoré z jej ustanovení, ktorý ústavný zákon, ktorú jeho časť alebo ktoré z jeho ...
b)
z akých dôvodov je vec sporná,
c)
ktorý orgán verejnej moci nesprávne vykladá podľa navrhovateľa ústavu alebo ústavný zákon.
§ 148 - Účastníci

Účastníkom konania je okrem navrhovateľa aj iný orgán verejnej moci, o ktorom navrhovateľ tvrdí, že ...

§ 149 - Späťvzatie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavných zákonov môže navrhovateľ vziať späť iba so ...

§ 150 - Vyhlasovanie nálezu
(1)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní o výklade ústavy ...

(2)

Nález ústavného súdu je právoplatný a všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

DEVIATA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI PROTI ROZHODNUTIU O OVERENÍ ALEBO NEOVERENÍ MANDÁTU POSLANCA NÁRODNEJ RADY

§ 151 - Procesná legitimácia na podanie sťažnosti

Sťažnosť podľa čl. 129 ods. 1 ústavy môže podať poslanec národnej rady, ktorý namieta overenie mandátu ...

§ 152 - Sťažnosť

Sťažnosť podľa čl. 129 ods. 1 ústavy musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu na začatie konania ...

§ 153 - Lehota na podanie sťažnosti

Sťažnosť podľa čl. 129 ods. 1 ústavy možno podať do desiatich dní od prijatia uznesenia o overení alebo ...

§ 154 - Účastníci

Okrem sťažovateľa je účastníkom konania národná rada. Ak sa sťažnosťou podľa čl. 129 ods. 1 ústavy namieta ...

§ 155 - Rozhodnutie

Ústavný súd sťažnosti podľa čl. 129 ods. 1 ústavy nevyhovie, ak je uznesenie národnej rady vecne správne, ...

DESIATA HLAVA
KONANIE VO VOLEBNÝCH VECIACH

§ 156

Účelom konania vo volebných veciach je napraviť prípadnú neústavnosť alebo nezákonnosť napadnutých volieb, ...

§ 157 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania
(1)

Návrh na začatie konania podľa čl. 129 ods. 2 ústavy o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta môžu ...

a)
kandidát na funkciu prezidenta, ktorý nebol zvolený, ak získal aspoň 5 % platných hlasov,
b)
skupina najmenej 15-tich poslancov národnej rady, ktorá podala platný návrh na kandidáta na funkciu ...
c)
generálny prokurátor,
d)
petičný výbor zastupujúci skupinu občanov, ktorá podala platný návrh na kandidáta na funkciu prezidenta. ...
(2)

Návrh na začatie konania podľa čl. 129 ods. 2 ústavy o ústavnosti a zákonnosti volieb do národnej rady ...

§ 158 - Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania vo volebných veciach musí okrem všeobecných náležitostí podľa § 43 obsahovať ...

a)
vyjadrenie navrhovateľa o tom, či napáda voľby ako celok, alebo len v určitom volebnom obvode,
b)
údaje a dôkazy o tom, že je oprávneným navrhovateľom podľa § 157 okrem generálneho prokurátora,
c)
vyjadrenie navrhovateľa o tom, či napáda neústavnosť volieb alebo nezákonnosť volieb alebo z oboch týchto ...
d)
dôvody, pre ktoré napáda neústavnosť alebo nezákonnosť volieb s označením dôkazov,
e)
návrh rozhodnutia ústavného súdu podľa § 163 ods. 1 písm. a), písm. b) alebo písm. c).
§ 159 - Lehota na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania vo volebných veciach možno podať do desiatich dní po vyhlásení výsledku volieb. ...

§ 160 - Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a v konaní o ústavnosti alebo zákonnosti volieb

a)
prezidenta kandidát, ktorý bol v napadnutých voľbách zvolený za prezidenta,
b)
do národnej rady alebo volieb do Európskeho parlamentu politická strana alebo politické hnutie alebo ...
§ 161 - Dokazovanie
(1)

Ústavný súd si vyžiada všetky volebné dokumenty, ak je to potrebné, a vykoná úkony potrebné na dosiahnutie ...

(2)

O otvorení zapečatenej volebnej dokumentácie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu prítomné osoby, medzi ...

(3)

Po vykonaní potrebných úkonov ústavný súd volebnú dokumentáciu zapečatí.

(4)

Sudca spravodajca môže vypočuť svedkov. Pri výsluchu môžu byť prítomní účastníci konania, ich zástupcovia ...

Rozhodnutie
§ 162

Ústavný súd rozhodne o návrhu na začatie konania podľa čl. 129 ods. 2 ústavy o ústavnosti a zákonnosti ...

§ 163
(1)

Ústavný súd môže

a)
vyhlásiť voľby za neplatné,
b)
zrušiť napadnutý výsledok volieb,
c)
zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
d)
návrhu na začatie konania nevyhovieť.
(2)

Nález ústavného súdu podľa odseku 1 sa doručí účastníkom konania, národnej rade a Ministerstvu vnútra ...

(3)

Nález ústavného súdu podľa odseku 1 nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom doručenia národnej rade. ...

(4)

Nález ústavného súdu podľa odseku 1 je záväzný pre všetky orgány verejnej moci, osoby, ktorých sa týka. ...

JEDENÁSTA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI PROTI VÝSLEDKU REFERENDA

§ 164 - Procesná legitimácia na podanie sťažnosti

Sťažnosť proti výsledku referenda podľa čl. 129 ods. 3 ústavy môžu podať:

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
prezident,
c)
vláda,
d)
generálny prokurátor,
e)
petičný výbor zastupujúci skupinu aspoň 350 000 občanov, na ktorej požiadanie prezident referendum vyhlásil. ...
§ 165 - Lehota na podanie sťažnosti

Sťažnosť proti výsledku referenda možno podať do desiatich dní od zverejnenia výsledku referenda.

§ 166 - Dokazovanie
(1)

Ústavný súd si vyžiada všetky doklady o hlasovaní, ak je to potrebné, a vykoná úkony potrebné na preskúmanie ...

(2)

O otvorení zapečatenej dokumentácie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu prítomné osoby, medzi ktorými ...

(3)

Po vykonaní potrebných úkonov ústavný súd dokumentáciu opätovne zapečatí.

Rozhodnutie
§ 167
(1)

Ústavný súd rozhodne o sťažnosti proti výsledku referenda podľa čl. 129 ods. 3 ústavy do 60 dní od doručenia ...

(2)

Ak ústavný súd zistí, že porušenie ústavy alebo zákona mohlo ovplyvniť výsledok referenda, vyhlási referendum ...

(3)

Ak ústavný súd zistí, že skutočný výsledok referenda bol iný, zruší zápisnicu Štátnej komisie pre voľby ...

(4)

Ak ústavný súd nezistí skutočnosti podľa odseku 2 alebo odseku 3, sťažnosti nevyhovie.

§ 168
(1)

Nález ústavného súdu sa doručuje navrhovateľovi.

(2)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní o sťažnosti ...

(3)

Nález ústavného súdu je právoplatný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

DVANÁSTA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI PROTI VÝSLEDKU ĽUDOVÉHO HLASOVANIA

§ 169 - Procesná legitimácia na podanie sťažnosti

Sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania môžu podať:

a)
prezident, o ktorého odvolaní sa uskutočnilo ľudové hlasovanie,
b)
najmenej pätina poslancov národnej rady.
§ 170 - Lehota na podanie sťažnosti

Sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania možno podať do desiatich dní od vyhlásenia výsledku ľudového ...

§ 171 - Účastníci

Účastníkmi konania sú sťažovateľ, prezident, o ktorého odvolaní sa uskutočnilo ľudové hlasovanie, ak ...

§ 172 - Dokazovanie
(1)

Ústavný súd si vyžiada všetky doklady o ľudovom hlasovaní, ak je to potrebné, a vykoná úkony potrebné ...

(2)

O otvorení zapečatenej dokumentácie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu prítomné osoby, medzi ktorými ...

(3)

Po vykonaní potrebných úkonov ústavný súd dokumentáciu opätovne zapečatí.

Rozhodnutie
§ 173

O sťažnosti proti výsledku ľudového hlasovania rozhodne ústavný súd do 30 dní od jej doručenia.

§ 174
(1)

Ak ústavný súd zistí, že porušenie ústavy alebo zákona mohlo ovplyvniť výsledok ľudového hlasovania, ...

(2)

Ak ústavný súd zistí, že skutočný výsledok ľudového hlasovania bol iný, zruší zápisnicu ústrednej komisie ...

(3)

Ak ústavný súd nezistí skutočnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2, sťažnosti nevyhovie.

§ 175
(1)

Nález ústavného súdu sa doručuje účastníkom konania.

(2)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní o sťažnosti ...

(3)

Nález ústavného súdu je právoplatný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

TRINÁSTA HLAVA

KONANIE O UVOĽNENÍ FUNKCIE PREZIDENTA
§ 176 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na vyhlásenie rozhodnutia podľa čl. 105 ods. 2 ústavy, že funkcia prezidenta sa uvoľnila, môžu ...

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
vláda,
c)
generálny prokurátor.
§ 177 - Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a prezident.

§ 178 - Dokazovanie

Ústavný súd si môže vyžiadať všetky doklady, ktoré považuje za potrebné na rozhodnutie, či prezident ...

§ 179 - Rozhodnutie
(1)

Výroková časť, odôvodnenie a poučenie o právnych účinkoch nálezu ústavného súdu v konaní o uvoľnení ...

(2)

Nález o uvoľnení funkcie prezidenta je právoplatný odo dňa jeho vyhlásenia v zbierke zákonov.

(3)

Ak ústavný súd rozhodne, že funkcia prezidenta sa uvoľnila, dňom vyhlásenia nálezu v zbierke zákonov ...

ŠTRNÁSTA HLAVA
KONANIE O PRESKÚMANÍ ROZHODNUTIA O ROZPUSTENÍ ALEBO POZASTAVENÍ ČINNOSTI POLITICKEJ STRANY ALEBO POLITICKÉHO HNUTIA

§ 180 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického ...

§ 181 - Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania má odkladný účinok; ústavný súd bezodkladne oznámi ministerstvu vnútra doručenie ...

§ 182 - Účastníci

Účastníkom konania je orgán verejnej moci, ktorý rozhodol o rozpustení alebo o pozastavení činnosti ...

§ 183 - Rozhodovanie

V konaní o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia sa primerane ...

§ 184 - Doručovanie

Rozhodnutie ústavného súdu sa doručuje účastníkom konania a ministerstvu vnútra.

PÄTNÁSTA HLAVA
KONANIE O OBŽALOBE PROTI PREZIDENTOVI

§ 185 - Procesná legitimácia na podanie obžaloby

Obžalobu proti prezidentovi za úmyselné porušenie ústavy alebo vlastizradu podľa čl. 129 ods. 5 ústavy ...

§ 186 - Účastníci

Účastníkmi konania podľa čl. 129 ods. 5 ústavy sú národná rada a prezident.

Rozhodovanie
§ 187 - Použitie ustanovení iných predpisov
(1)

Pri rozhodovaní o obžalobe národnej rady proti prezidentovi za vlastizradu je ústavný súd viazaný Trestným ...

(2)

V konaní o obžalobe proti prezidentovi sa primerane použijú ustanovenia Trestného poriadku.

§ 188

Odsudzujúci rozsudok ústavného súdu znamená podľa čl. 107 ústavy stratu funkcie prezidenta a stratu ...

ŠESTNÁSTA HLAVA
KONANIE O SÚLADE ROZHODNUTIA O VYHLÁSENÍ VÝNIMOČNÉHO STAVU ALEBO NÚDZOVÉHO STAVU

§ 189 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 129 ods. 6 ústavy o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu ...

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
prezident,
c)
vláda,
d)
generálny prokurátor.
§ 190

Návrhom na začatie konania podľa čl. 129 ods. 6 ústavy o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného ...

a)
rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu,
b)
rozhodnutie o predĺžení výnimočného stavu,
c)
rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu,
d)
rozhodnutie o predĺžení núdzového stavu,
e)
rozhodnutia nadväzujúce na rozhodnutie podľa písmena a), písmena b), písmena c) alebo písmena d).
Návrh na začatie konania
§ 191

Návrh na začatie konania musí smerovať proti orgánu verejnej moci, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie. ...

§ 192
(1)

Návrh na začatie konania musí okrem všeobecných náležitostí podľa § 43 obsahovať

a)
vymedzenie napadnutého rozhodnutia,
b)
dôvody, pre ktoré navrhovateľ považuje napadnuté rozhodnutie za odporujúce ústave alebo ústavnému zákonu. ...
(2)

Navrhovateľ, ak je to možné, pripojí rovnopis napadnutého rozhodnutia alebo uvedie, kedy a ako sa o ...

§ 193 - Lehota na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania možno podať do piatich dní od

a)
vyhlásenia výnimočného stavu alebo núdzového stavu, ak sa napáda rozhodnutie o vyhlásení výnimočného ...
b)
predĺženia výnimočného stavu alebo núdzového stavu, ak sa napáda rozhodnutie o predĺžení výnimočného ...
c)
vyhlásenia alebo oznámenia napadnutého rozhodnutia nadväzujúceho na rozhodnutie o vyhlásení výnimočného ...
d)
vyhlásenia alebo oznámenia napadnutého rozhodnutia nadväzujúceho na rozhodnutie o predĺžení výnimočného ...
§ 194 - Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a ten orgán verejnej moci, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie. Vláda, ...

Rozhodnutie
§ 195

Ústavný súd rozhodne do 10 dní od doručenia návrhu na začatie konania.

§ 196
(1)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, ...

(2)

Ak ústavný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom, ...

§ 197
(1)

Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania a predsedovi národnej rady.

(2)

Výroková časť nálezu sa spolu s informáciou o pripojenom odlišnom stanovisku vyhlási prostredníctvom ...

SEDEMNÁSTA HLAVA
KONANIE O SŤAŽNOSTI PROTI UZNESENIU SÚDNEJ RADY

§ 198 - Procesná legitimácia na podanie sťažnosti

Sťažnosť podľa čl. 129 ods. 7 ústavy proti uzneseniu súdnej rady podľa čl. 154d ods. 2 ústavy môžu podať: ...

a)
sudca, ktorý podľa uznesenia súdnej rady nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, ...
b)
minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ak súdna rada uznesením rozhodla, že sudca spĺňa predpoklady ...
§ 199 - Sťažnosť

Sťažnosť proti uzneseniu súdnej rady musí okrem všeobecných náležitostí návrhu na začatie konania podľa ...

§ 200

Podanie sťažnosti proti uzneseniu súdnej rady podľa § 198 písm. a) má odkladný účinok.

§ 201 - Lehota na podanie sťažnosti

Sťažnosť proti uzneseniu súdnej rady môže sťažovateľ podať do 30 dní od doručenia napadnutého uznesenia ...

§ 202 - Účastníci

Účastníkom konania je sudca, ktorého sa napadnuté uznesenie súdnej rady týka, a súdna rada; minister ...

§ 203 - Späťvzatie sťažnosti

Ak sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť, ústavný súd konanie o nej zastaví. Ústavný súd bezodkladne ...

§ 204 - Vyžiadanie stanovísk
(1)

Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda ústavného súdu vyžiada stanovisko súdnej rady, ku ktorému ...

(2)

Predseda ústavného súdu si vyžiada aj stanovisko riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

(3)

Ústavný súd umožní účastníkom konania vyjadriť sa k zisteniam vyplývajúcim z podkladov podľa odseku ...

§ 205 - Rozhodnutie

Ak ústavný súd vyhovie sťažnosti, uznesenie súdnej rady zruší a vec vráti súdnej rade, inak sťažnosť ...

OSEMNÁSTA HLAVA
KONANIE O SÚLADE UZNESENIA NÁRODNEJ RADY O ZRUŠENÍ AMNESTIE ALEBO INDIVIDUÁLNEJ MILOSTI

§ 206

Ústavný súd začne konanie vo veci podľa čl. 129a ústavy bez návrhu, konanie sa začína dňom vyhlásenia ...

Účastník konania a zúčastnená osoba
§ 207

Účastníkom konania je národná rada.

§ 208
(1)

Vláda zastúpená ministerstvom spravodlivosti má postavenie zúčastnenej osoby, ak sa koná o uznesení, ...

(2)

Prezident má postavenie zúčastnenej osoby, ak sa koná o uznesení, ktorým sa zrušila individuálna milosť. ...

§ 209 - Vyžiadanie stanovísk

Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda ústavného súdu vyžiada

a)
stanovisko národnej rady a záznam z rozpravy na jej schôdzi k uzneseniu prijatému národnou radou podľa ...
b)
stanovisko prezidenta a
c)
stanovisko vlády; stanovisko za vládu predkladá ministerstvo spravodlivosti.
Rozhodnutie
§ 210

Plénum ústavného súdu rozhoduje vo veci samej nálezom. Nález sa doručuje národnej rade a vláde, ak ide ...

§ 211

Ústavný súd rozhodne o súlade uznesenia národnej rady o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti ...

§ 212

Rozhodnutie ústavného súdu o zastavení konania alebo o zamietnutí veci (§ 8 ods. 5) vytvára prekážku ...

§ 213

Na konanie o súlade uznesenia národnej rady prijatého podľa čl. 86 písm. i) ústavy sa primerane použijú ...

DEVÄTNÁSTA HLAVA
OBNOVA KONANIA PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM

§ 214

Právoplatné rozhodnutie ústavného súdu možno za podmienok ustanovených týmto zákonom napadnúť návrhom ...

§ 215 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na obnovu konania

Návrh na obnovu konania pred ústavným súdom je oprávnený podať ten, kto bol vo veci uvedenej v § 214 ...

§ 216 - Návrh na obnovu konania

Návrh na obnovu konania pred ústavným súdom podľa čl. 133 ústavy musí okrem všeobecných náležitostí ...

a)
rozhodnutia ústavného súdu, proti ktorému smeruje,
b)
rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie, o ktoré sa opiera.
§ 217 - Lehota na podanie návrhu na obnovu konania

Návrh na obnovu konania pred ústavným súdom možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa rozhodnutie ...

§ 218 - Účastníci

Účastníkmi konania o návrhu na obnovu konania sú navrhovateľ a ďalší účastníci konania pred ústavným ...

Rozhodovanie
§ 219
(1)

O návrhu na obnovu konania, ktorý smeruje proti rozhodnutiu pléna ústavného súdu, rozhoduje plénum ústavného ...

(2)

O návrhu na obnovu konania, ktorý smeruje proti rozhodnutiu senátu ústavného súdu, rozhoduje iný senát ...

§ 220
(1)

Ak ústavný súd zistí, že z rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie nevyplýva povinnosť opätovného ...

(2)

Ak ústavný súd zistí, že z rozhodnutia orgánu medzinárodnej organizácie vyplýva povinnosť opätovného ...

(3)

Ak na základe návrhu na obnovu konania ústavný súd obnovu konania povolí, znovu prerokuje pôvodný návrh ...

DVADSIATA HLAVA
PRÁVOMOC ÚSTAVNÉHO SÚDU V DISCIPLINÁRNYCH VECIACH

Disciplinárne veci
§ 221 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania

Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa čl. 136 ods. 3 ústavy voči predsedovi najvyššieho súdu, ...

§ 222 - Lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania

Lehotu na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania upravuje osobitný predpis.12)

Rozhodovanie
§ 223 - Použitie ustanovení iných predpisov

Na disciplinárne konanie voči predsedovi najvyššieho súdu, predsedovi najvyššieho správneho súdu, podpredsedovi ...

§ 224

O návrhu na začatie disciplinárneho konania rozhodne ústavný súd uznesením.

§ 225

Uznesenie ústavného súdu nadobúda právoplatnosť dňom, v ktorom ústavný súd rozhodol o návrhu na začatie ...

DVADSIATAPRVÁ HLAVA
KONANIE O NEPLATNOSTI PRÁVNYCH PREDPISOV

§ 230

Zákony a iné právne predpisy vydané v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktoré sú v rozpore ...

§ 231 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na začatie konania

Návrh na začatie konania podľa čl. 152 ods. 2 a 3 ústavy o neplatnosti právnych predpisov môžu podať: ...

a)
najmenej pätina poslancov národnej rady,
b)
prezident,
c)
vláda,
d)
súd v súvislosti s prejednávanou vecou,
e)
generálny prokurátor,
f)
verejný ochranca práv, ak ďalšie uplatňovanie právneho predpisu môže ohroziť základné práva a slobody. ...
§ 232 - Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a orgán verejnej moci oprávnený na zmenu alebo zrušenie napadnutého ...

§ 233 - Rozhodovanie

Na konanie o neplatnosti právnych predpisov sa primerane použijú ustanovenia druhej hlavy piatej časti ...

DVADSIATADRUHÁ HLAVA
PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ VO VECI OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV

Prvý diel
Preskúmanie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu

§ 234
(1)

Ústavný súd preskúma, či rozhodnutie orgánu verejnej moci príslušného na konanie a rozhodovanie vo veci ...

(2)

Ústavný súd prihliadne iba na tie pochybenia príslušného orgánu verejnej moci, ktoré znamenali porušenie ...

§ 235 - Procesná legitimácia na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia

Návrh na preskúmanie rozhodnutia podľa § 234 môže podať verejný funkcionár, ktorého sa týka rozhodnutie ...

§ 236 - Návrh na preskúmanie rozhodnutia
(1)

K návrhu na preskúmanie rozhodnutia sa pripojí napadnuté rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci. ...

(2)

Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov ...

§ 237 - Účastníci

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a príslušný orgán verejnej moci.

Rozhodovanie
§ 238

Ústavný súd rozhodne o návrhu podľa § 234 do 60 dní od doručenia návrhu na neverejnom zasadnutí.

§ 239
(1)

Ústavný súd rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci uznesením potvrdí, ak zistí, že je v súlade ...

(2)

Ústavný súd nálezom zruší rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci a vec mu vráti na ďalšie konanie, ...

a)
rozhodnutie nie je v súlade s ústavou alebo príslušnými právnymi prepismi vo veci ochrany verejného ...
b)
rozhodnutie je nepreskúmateľné alebo
c)
príslušný orgán verejnej moci nedostatočne alebo nesprávne zistil skutkový stav.
(3)

Ak ústavný súd zruší rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci a vec mu vráti na ďalšie konanie, ...

§ 240

Rozhodnutie ústavného súdu je konečné. To neplatí, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky ...

Druhý diel
Preskúmanie rozhodnutia o uložení poriadkového opatrenia

§ 241
(1)

Subjekt, ktorému príslušný orgán verejnej moci uložil pokutu za nesplnenie zákonnej povinnosti vo veci ...

(2)

Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci o uložení pokuty má odkladný ...

(3)

Ak ústavný súd po preskúmaní zistí, že návrh nie je dôvodný, uznesením mu nevyhovie.

(4)

Ak ústavný súd po preskúmaní zistí dôvodnosť návrhu, rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci o ...

(5)

Ústavný súd rozhodne o návrhu na preskúmanie rozhodnutia o uložení pokuty do 60 dní od doručenia návrhu. ...

(6)

Rozhodnutie ústavného súdu je konečné. Ak ústavný súd zruší rozhodnutie príslušného orgánu verejnej ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 242

Zakazujú sa zhromaždenia v okruhu 100 metrov od budov ústavného súdu a od miest, kde ústavný súd pojednáva. ...

§ 243
(1)

Podrobnosti o organizácii ústavného súdu a o konaní pred ním upravuje spravovací a rokovací poriadok ...

(2)

Plénum ústavného súdu prijíma rozvrh práce ústavného súdu a rozhoduje o jeho zmenách a dodatkoch. Rozvrh ...

§ 244

Za vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa sa na účely tohto zákona považuje vysokoškolské ...

§ 245

Rozpočet kancelárie ústavného súdu tvorí v štátnom rozpočte Slovenskej republiky samostatnú kapitolu. ...

Prechodné ustanovenia

§ 246
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, použije sa tento zákon aj na konania začaté do 28. februára 2019.

(2)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali do 28. februára 2019, zostávajú zachované.

(3)

Na lehoty, ktoré dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona neuplynuli, sa použijú ustanovenia tohto zákona; ...

§ 247
(1)

Ak plénum ústavného súdu nerozhodne inak, spravovací a rokovací poriadok ústavného súdu vydaný podľa ...

(2)

Ak plénum ústavného súdu nerozhodne inak, rozvrh práce ústavného súdu vydaný podľa zákona účinného do ...

§ 248

Ústavný súd ústavnú sťažnosť odmietne, ak už vo veci rozhodol v konaní o ústavnej sťažnosti, v konaní ...

§ 249
(1)

Kancelária ústavného súdu zriadená podľa zákona účinného do 14. novembra 2018 sa považuje za kanceláriu ...

(2)

Štátnozamestnanecké pomery a pracovné pomery zamestnancov kancelárie ústavného súdu, ktoré vznikli podľa ...

§ 250
(1)

Pracovný pomer sudcu ústavného súdu je od 1. marca 2019 osobitným právnym vzťahom k štátu podľa § 21 ...

(2)

Ustanovenia § 26 sa vzťahujú aj na sudcu ústavného súdu, ktorý vykonával funkciu sudcu ústavného súdu ...

(3)

Príplatok k dôchodku pozostalých je od 1. marca 2019 príspevkom pozostalým.

§ 250a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Zloženie senátov sa podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021 prvýkrát obmení v rozvrhu práce ...

(2)

Ustanovenie § 49 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa nevzťahuje na sudcov ústavného súdu vymenovaných ...

§ 251 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

V § 394 odsek 4 znie:

„(4) Skutočnosťou skôr neznámou podľa odsekov 1 až 3 je aj a) rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ...

1.

§ 9 až 10 sa vypúšťajú.

2.

Nadpis pod § 11 sa vypúšťa.

3.

V § 11 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:

„71) Čl. 134 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. § 15 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

„72) § 15 zákona č. 314/2018 Z. z.“.

3.

V § 116a ods. 1 sa za slová „výsledky vedeckej,“ vkladá slovo „publikačnej,“.

4.

V § 116a odsek 3 znie:

„(3) Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých ...

5.

V § 116a ods. 5 sa slová „sedem dní“ nahrádzajú slovami „45 dní“.

6.

§ 116a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny ...

7.

Za § 150b sa vkladá § 150c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 150c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2018 Pri voľbe sudcov ústavného súdu ...

Čl. V

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 28a ods. 2 sa za slovo „komunikácie“ vkladajú slová „s odkazom na podrobnosti uvedené vo vyhlásení ...

2.

V § 28d odsek 3 znie:

„(3) V databázach podľa odseku 1 sa kandidáti na funkciu sudcu zoradia podľa úspešnosti v hromadnom ...

3.

Za § 151zb sa vkladá § 151zc, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 151zc Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2018 Kandidáti na funkciu sudcu zaradení ...

Čl. VI

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona ...

1.

V § 15 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „volieb do národnej rady, volieb do orgánov územnej samosprávy ...

2.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

3.

V § 15 ods. 2 sa za slovo „predpisov“ vkladajú slová „alebo neplatnosti právnych predpisov“.

4.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Pred rozhodnutím ústavného súdu vo veciach súladu medzinárodných zmlúv je generálny prokurátor ...

Čl. VII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

§ 35 znie:

„§ 35 Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých a) má nárok na výplatu materského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a) § 25 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...

2.

V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ak ...

3.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a Poistenec nemá nárok na výplatu materského za dni, počas ktorých pre dočasnú pracovnú neschopnosť ...

Čl. VIII

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) ak pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 25 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2018 okrem čl. I § 1 až 13 a § 16 až 28 a § 32 až 248 a § ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 314/2018 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA V KANCELÁRII ÚSTAVNÉHO SÚDU

  1. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: referent

  Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Činnosti:

  1.01

  Obslužné práce alebo rutinné práce podľa pokynov alebo podľa zaužívaného postupu s presne stanovenými ...

  1.02

  Jednoduché administratívne práce, hospodársko-správne práce alebo ekonomické práce podľa presných postupov ...

  1.03

  Podporná a opakujúca sa činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.

  1.04

  Rutinná činnosť pri príprave čiastkových podkladov na rozhodovanie vykonávaná spravidla s úplnými informáciami ...

  2. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: samostatný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a ...

  Činnosti:

  2.01

  Opakujúca sa činnosť s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových pokynov alebo zaužívaného ...

  2.02

  Opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov.

  2.03

  Samostatná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.

  2.04

  Vybavovanie vymedzenej agendy podľa potreby a v zmysle presných pokynov zo strany nadriadeného.

  3. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: odborný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné všeobecné vzdelanie a osobitný ...

  Činnosti:

  3.01

  Podporná činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie alebo pri príprave správneho konania zvládnuteľná ...

  3.02

  Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom rozsahu s určitým rozsahom väzieb v rámci ...

  3.03

  Samostatná činnosť vo vecne vymedzenej činnosti

  3.04

  Samostatné vybavovanie administratívnej a inej pravidelne sa opakujúcej agendy podľa potreby a v zmysle ...

  4. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie ...

  Činnosti:

  4.01

  Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania štátno-zamestnaneckých vzťahov vo vecne vymedzenej ...

  4.02

  Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy.

  4.03

  Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, ...

  4.04

  Pravidelná odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi.

  4.05

  Samostatná činnosť v oblasti odbornej prípravy a realizácie činností vo vecne vymedzenej oblasti

  4.06

  Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy pri príprave rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky. ...

  5. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: radca

  Kvalifikačné predpoklady: úplne stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Činnosti:

  5.01

  Samostatná odborná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti alebo odborná činnosť na vypracúvanie čiastkových ...

  5.02

  Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.

  5.03

  Samostatná koordinačná činnosť na úseku vybavovania ucelenej odbornej agendy.

  5.04

  Podporná činnosť pri vypracúvaní podkladov pre riadenie a koordináciu vymedzených odborných procesov. ...

  6. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: samostatný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého ...

  Činnosti:

  6.01

  Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov.

  6.02

  Samostatné odborné spracúvanie návrhov a podkladov súvisiacich s vecne vymedzenou agendou, vykonávanie ...

  6.03

  Samostatná odborná činnosť pri navrhovaní opatrení alebo samostatné posudzovanie a vypracúvanie odborných ...

  6.04

  Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť vo vymedzenej oblasti.

  6.05

  Metodická a organizačná činnosť

  7. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: odborný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého ...

  Činnosti:

  7.01

  Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov. ...

  7.02

  Koordinačná a metodická činnosť pri vykonávaní odborných špecializovaných činností.

  7.03

  Analytická činnosť vrátane vyhodnocovania výsledkov a príprava návrhov na rozhodovanie otázkach vo vecne ...

  7.04

  Koordinovanie a odborné redakčno-organizačné zabezpečovanie vydávania Zbierky nálezov a uznesení ústavného ...

  7.05

  Samostatná činnosť s požiadavkou voľby správneho postupu.

  7.06

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti zabezpečovania komplexných odborných právnych a informačných ...

  7.07

  Špecializovaná odborná činnosť v oblasti tvorby služobných predpisov na zabezpečovanie uplatňovania ...

  7.08

  Systémová a vývojová činnosť pri riešení jednotlivých úloh častí štátneho informačného systému.

  7.09

  Špecializovaná odborná činnosť vyžadujúca pravidelnú odbornú spoluprácu s inými organizačnými útvarmi. ...

  7.10

  Rozhodovacia činnosť vo vecne vymedzených oblastiach.

  7.11

  Špecializovaná odborná činnosť vo vymedzených činnostiach.

  8. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Činnosti:

  8.01

  Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí ústavného súdu.

  8.02

  Tvorba koncepcie štátnozamestnaneckých vzťahov.

  8.03

  Špecializované odborné a koordinačné činnosti pri zabezpečovaní štátnych záležitostí ústavného súdu ...

  8.04

  Koncepčná a koordinačná činnosť v rámci vykonávania špecializovanej odbornej agendy.

  8.05

  Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti informačného systému ústavného súdu v nadväznosti na ...

  8.06

  Špecializovaná odborná a rozhodovacia činnosť v rámci rôznych oblastí činností a rôznych organizačných ...

  8.07

  Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v odborných špecializovaných činnostiach.

  9. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: štátny radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Činnosti:

  9.01

  Tvorivé vypracúvanie odborných posudkov a stanovísk, príprava a vypracúvanie podkladov na rozhodovanie ...

  9.02

  Analytická činnosť, tvorivé vypracúvanie odborných posudkov, analýz a stanovísk, komplexných informácii, ...

  9.03

  Koncepčná, koordinačná a metodická odborná činnosť.

  9.04

  Samostatná, rozhodovacia a tvorivá činnosť v rámci organizačného útvaru.

  9.05

  Špecializovaná odborná činnosť zameraná na tvorbu záväzných dokumentov a návrhov vo vymedzenej odbornej ...

  9.06

  Tvorivá, koncepčná a rozhodovacia činnosť na rôznych úsekoch štátnej služby zameraná na vytváranie odborných ...

  9.07

  Riadiaca a organizačná činnosť.

  9.08

  Koncepčná a systémová činnosť pri vykonávaní špecializovanej agendy so zodpovednosťou za svoje rozhodnutia. ...

  9.09

  Špecializovaná odborná činnosť v oblasti tvorby a pripomienkovania služobných predpisov a iných záväzných ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 314/2018 Z. z.

  PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII ÚSTAVNÉHO SÚDU (v eurách mesačne)

  Platová trieda Platová tarifa 1. 514,00 2. 544,50 3. 594,50 4. 636,00 5. 757,50 6. 812,50 ...

Poznámky

 • 1)  § 116a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady ...
 • 2)  § 16 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...
 • 3)  § 95 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  § 150 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 6)  § 127, § 157 a 159 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...
 • 9)  Čl. 10 ods. 2 až 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...
 • 11)  § 120 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 120 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore