Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022

Platnosť od: 28.04.2001
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD70081DS14EUPP1ČL13

Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 153/2001 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 312/2020 a 423/2020

Legislatívny proces k zákonu 423/2020
Legislatívny proces k zákonu 312/2020
Legislatívny proces k zákonu 153/2001

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prokuratúre

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
postavenie a pôsobnosť prokuratúry,
b)
postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“), ...
c)
postavenie a pôsobnosť hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného ...
d)
pôsobnosť ostatných prokurátorov,
e)
právomoci asistentov prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry,
f)
organizáciu a riadenie prokuratúry.
(2)

Postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky z toho ...

§ 2 - Postavenie prokuratúry

Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym ...

Pôsobnosť prokuratúry

§ 3
(1)

Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

(2)

Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie ...

(3)

Prokuratúra poskytuje Európskej prokuratúre súčinnosť pri plnení úloh Európskej prokuratúry podľa osobitného ...

§ 4
(1)

Pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori

a)
trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozorom nad zachovávaním zákonnosti ...
b)
dozorom nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo ...
c)
uplatňovaním svojich oprávnení v konaní pred súdmi,
d)
zastupovaním štátu v konaní pred súdmi, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
e)
dozorom nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
f)
uplatňovaním svojich oprávnení v oblasti medzinárodnej spolupráce v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi, ...
g)
podieľaním sa na príprave a realizácii preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu ...
h)
podieľaním sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminality, ...
i)
podieľaním sa na tvorbe právnych predpisov,
j)
plnením ďalších úloh, ak tak ustanovuje osobitný zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným ...
(2)

Prokurátor nedáva výkladové stanoviská k právnym predpisom iným orgánom ani iným právnickým osobám alebo ...

(3)

Pôsobnosť prokuratúry vykonávajú v rozsahu ustanovenom zákonom aj asistenti prokurátora a právni čakatelia ...

§ 5 - Prokurátor vykonáva svoje úlohy na základe zákona a prostriedkami ustanovenými zákonom. Pri plnení úloh ...
a)

podľa najlepšieho vedomia a svedomia uplatňovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ...

b)

rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva a slobody a vyvarovať sa akejkoľvek diskriminácie, ...

c)

chrániť verejný záujem,

d)

postupovať iniciatívne, spravodlivo, nestranne a bez prieťahov.

§ 6
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, nadriadený prokurátor je oprávnený

a)
vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, ako má postupovať v konaní a pri plnení úloh,
b)
vykonať úkony podriadeného prokurátora alebo rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený prokurátor.
(2)

Pokyn vydaný podriadenému prokurátorovi musí mať písomnú formu. Podriadený prokurátor je povinný ho ...

(3)

V konaní pred súdom nie je podriadený prokurátor viazaný pokynom nadriadeného prokurátora, ak v priebehu ...

(4)

Podriadený prokurátor je povinný odmietnuť splnenie pokynu, ak by jeho splnením spáchal trestný čin, ...

(5)

Podriadený prokurátor môže odmietnuť splnenie pokynu, ak by jeho splnením bezprostredne a vážne ohrozil ...

(6)

Ak podriadený prokurátor predpokladá, že splnenie pokynu by mohlo mať za následok vznik škody, je povinný ...

(7)

Ak podriadený prokurátor považuje pokyn za rozporný s právnym predpisom alebo so svojím právnym názorom, ...

(8)

Nadriadený prokurátor nemôže vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, aby sa nezačalo trestné stíhanie, ...

(9)

Nadriadený prokurátor nemôže vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, aby nepodal návrh na začatie konania ...

(10)

Nadriadený prokurátor nemôže úkony, ktorých vykonanie podľa odsekov 8 a 9 nemôže uložiť podriadenému ...

(11)

Pokyn európskemu delegovanému prokurátorovi je možné uložiť iba v súlade s osobitným predpisom.2b) Vo ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ GENERÁLNEHO PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL

POSTAVENIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA, VZNIK A ZÁNIK VÝKONU JEHO FUNKCIE

§ 7
(1)

Generálny prokurátor má postavenie vedúceho ústredného štátneho orgánu.

(2)

Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej ...

(3)

Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej ...

(4)

Jeden návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora môžu podať národnej rade

a)
poslanec národnej rady,
b)
minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
verejný ochranca práv,
d)
Rada prokurátorov Slovenskej republiky,
e)
profesijná organizácia právnikov,
f)
právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike2ba) a Ústav štátu a práva Slovenskej ...
(5)

Návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora okrem náležitostí podľa osobitného predpisu2c) obsahuje ...

a)
označenie navrhovateľa,
b)
predmet návrhu,
c)
listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora spĺňa podmienky na vymenovanie za ...
1.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny osvedčujúcej meno, priezvisko, vek, štátne občianstvo Slovenskej ...
2.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého ...
3.
doklady, z ktorých vyplýva, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora je najmenej 15 rokov činný ...
4.
vyhlásenie uchádzača o funkciu generálneho prokurátora, že nie je členom politickej strany alebo politického ...
5.
vyhlásenie uchádzača o funkciu generálneho prokurátora, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, výkon ktorej ...
d)
dátum vyhotovenia návrhu a podpis navrhovateľa.
(6)

Návrh na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora musí byť odôvodnený a jeho prílohami musia byť ...

(7)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(8)

Generálny prokurátor skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dodržiavať Ústavu Slovenskej ...

(9)

Zložením sľubu sa generálny prokurátor ujíma výkonu funkcie. Odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie ...

(10)

Ak je za generálneho prokurátora vymenovaný prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom ...

§ 8
(1)

Výkon funkcie generálneho prokurátora sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného ...

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Generálny prokurátor sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. ...

(3)

Národná rada navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie, ...

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,
b)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
d)
stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia,
e)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora,
f)
nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok,
g)
spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný ...
h)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(4)

Generálny prokurátor je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie ...

§ 9
(1)

Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu generálneho ...

a)
doterajší generálny prokurátor zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
doterajšiemu generálnemu prokurátorovi v dôsledku vzdania sa funkcie generálneho prokurátora alebo odvolania ...
(2)

Prvému námestníkovi generálneho prokurátora zanikne oprávnenie podľa odseku 1 až vtedy, keď zloží sľub ...

(3)

Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu generálneho ...

a)
generálny prokurátor dočasne stratí oprávnenie vykonávať funkciu generálneho prokurátora z dôvodu pozastavenia ...
b)
generálny prokurátor svoju funkciu po čas dlhší ako 30 dní nevykonáva.
(4)

Prvému námestníkovi generálneho prokurátora zanikne oprávnenie podľa odseku 3 až vtedy, keď sa ujme ...

(5)

V ostatných prípadoch prvý námestník generálneho prokurátora zastupuje generálneho prokurátora v rozsahu, ...

(6)

Ak tento zákon v § 16b neustanovuje inak, generálneho prokurátora môže zastupovať aj iný prokurátor ...

DRUHÝ DIEL

PÔSOBNOSŤ GENERÁLNEHO PROKURÁTORA

Riadiaca a kontrolná právomoc generálneho prokurátora

§ 10
(1)

Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch.

(2)

Generálny prokurátor na plnenie úloh vydáva príkazy, pokyny a iné služobné predpisy, ktoré sú záväzné ...

(3)

Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny ...

§ 11
(1)

V záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov generálny ...

(2)

Komisia sa skladá zo šiestich členov, z ktorých

a)
troch členov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor,
b)
dvoch členov volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“),
c)
jedného člena volí a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(3)

Za člena komisie možno vymenovať len toho, kto má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon tejto ...

(4)

Zasadnutie komisie zvoláva generálny prokurátor. Podrobnosti o rokovaní komisie upravuje rokovací poriadok ...

(5)

Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Návrh na vydanie ...

§ 12
(1)

Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, ktoré sa uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej ...

(2)

Komisia prerokúva návrhy na vydanie záväzných stanovísk na základe rozhodnutia generálneho prokurátora. ...

§ 12a

Ustanovenia § 10 až 12 sa nevzťahujú na veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry.

§ 13 - Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k národnej rade a jej orgánom
(1)

Generálny prokurátor podáva národnej rade raz za rok správu o činnosti prokuratúry, ktorá obsahuje jej ...

(2)

Na základe poznatkov získaných z činnosti prokuratúry je generálny prokurátor oprávnený predkladať predsedovi ...

(3)

Generálny prokurátor oznamuje predsedovi národnej rady a predsedovi mandátového a imunitného výboru ...

(4)

Generálny prokurátor žiada národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie poslanca národnej rady do väzby; ...

(5)

Generálny prokurátor môže podať národnej rade návrh na voľbu kandidátov za sudcov Ústavnému súdu Slovenskej ...

(6)

Generálny prokurátor sa môže za podmienok ustanovených osobitným zákonom4) zúčastňovať na schôdzach ...

§ 14 - Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k vláde

Na základe poznatkov získaných z činnosti prokuratúry je generálny prokurátor oprávnený predkladať vláde ...

§ 15 - Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k ústavnému súdu
(1)

Generálny prokurátor je oprávnený podať ústavnému súdu

a)
návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov,
b)
návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná,
c)
návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky,
d)
sťažnosť proti výsledku referenda vyhláseného prezidentom Slovenskej republiky,
e)
návrh na vyhlásenie rozhodnutia o uvoľnení funkcie prezidenta Slovenskej republiky,
f)
návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického ...
g)
návrh na začatie konania o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a ...
h)
návrh na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov.
(2)

Pred rozhodnutím ústavného súdu vo veciach súladu právnych predpisov alebo neplatnosti právnych predpisov ...

(3)

Pred rozhodnutím ústavného súdu vo veciach súladu medzinárodných zmlúv je generálny prokurátor povinný ...

(4)

Generálny prokurátor oznámi predsedovi ústavného súdu, že sudca ústavného súdu bol pristihnutý a zadržaný ...

(5)

Generálny prokurátor je oprávnený požiadať ústavný súd o vydanie súhlasu na vzatie do väzby sudcu ústavného ...

§ 16 - Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a Najvyššiemu správnemu ...
(1)

Generálny prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť vo vzťahu k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej ...

(2)

Generálny prokurátor je oprávnený podávať najvyššiemu súdu a najvyššiemu správnemu súdu podnety na zaujatie ...

(3)

Generálny prokurátor je oprávnený zúčastniť sa na rokovaní pléna najvyššieho súdu a pléna najvyššieho ...

§ 16a - Pôsobnosť generálneho prokurátora v ďalších oblastiach
(1)

Generálny prokurátor na požiadanie poskytne Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky pri zabezpečovaní ...

(2)

Generálny prokurátor plní aj ďalšie úlohy za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom,4b) ...

§ 16b - Osobitné ustanovenie

Generálny prokurátor vykonáva osobne pôsobnosť uvedenú v § 13 ods. 1, 2, 5 a 6, § 14 a § 15 ods. 1 až ...

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ PROKURÁTOROV

PRVÝ DIEL

PÔSOBNOSŤ PROKURÁTORA V TRESTNOM KONANÍ

§ 17
(1)

Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v trestnom konaní v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.5)

(2)

Prokurátor najmä

a)
vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní,
b)
rozhoduje v prípravnom konaní a podáva návrhy sudcovi pre prípravné konanie,
c)
uzatvára s obvineným dohodu o vine a treste a podáva súdu návrh na jej schválenie,
d)
podáva na súd obžalobu,
e)
v trestnom stíhaní pred súdom plní ďalšie úlohy v rozsahu a spôsobom ustanoveným Trestným poriadkom,
f)
dbá na zabezpečenie práv poškodeného v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi,6)
g)
zabezpečuje výkon medzinárodnej spolupráce v trestných veciach v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,5) ...
(3)

Práva a povinnosti prokurátora v trestnom konaní pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní ...

DRUHÝ DIEL

DOZOR PROKURÁTORA NAD DODRŽIAVANÍM ZÁKONNOSTI V MIESTACH, KDE SÚ DRŽANÉ OSOBY POZBAVENÉ OSOBNEJ SLOBODY ...

§ 18
(1)

Prokurátor dozerá na to, aby

a)
v celách policajného zaistenia, v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ...
b)
v zariadeniach, v ktorých je štátny príslušník tretej krajiny umiestnený na základe rozhodnutia o zaistení ...
c)
v záchytných táboroch, pobytových táboroch, prijímacích centrách a humanitných centrách, ktoré sú azylovým ...
d)
v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie, zabezpečovacie opatrenie, ...
(2)

Prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti aj v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, ...

(3)

Prokurátor je povinný

a)
vykonávať previerky zachovávania zákonnosti v miestach uvedených v odseku 1 alebo odseku 2,
b)
písomným príkazom ihneď prepustiť na slobodu osobu držanú v mieste uvedenom v odseku 1 alebo odseku ...
c)
písomným príkazom zrušiť rozhodnutie alebo pozastaviť vykonávanie rozhodnutia, príkazu alebo opatrenia ...
d)
dozerať, aby sťažnosti a oznámenia osôb držaných v miestach uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 sa bez ...
(4)

Príkaz prokurátora vydaný podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. c) musí obsahovať

a)
označenie prokurátora, ktorý príkaz vydal,
b)
deň a miesto vydania príkazu,
c)
výslovné označenie „príkaz prokurátora“,
d)
označenie orgánu vykonávajúceho správu miesta uvedeného v odseku 1 alebo odseku 2, ktorému je príkaz ...
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia osoby držanej v mieste uvedenom v odseku 1 alebo ...
f)
výrok príkazu s uvedením zákonného ustanovenia, na základe ktorého sa príkaz vydáva,
g)
rozhodnutie, proti ktorému príkaz smeruje alebo ktoré bolo porušené,
h)
odôvodnenie príkazu,
i)
meno, priezvisko, podpis prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.8)
(5)

Prokurátor doručí príkaz, ktorý vydal, orgánu vykonávajúcemu správu miesta uvedeného v odseku 1 alebo ...

(6)

Pri vykonávaní dozoru je prokurátor oprávnený

a)
navštevovať miesta uvedené v odsekoch 1 a 2 v ktoromkoľvek čase, pričom má voľný prístup do všetkých ...
b)
nazerať do dokladov súvisiacich s pozbavením alebo obmedzením osobnej slobody,
c)
hovoriť s osobami držanými v miestach uvedených v odsekoch 1 a 2 aj bez prítomnosti tretích osôb,
d)
preverovať, či rozhodnutia a opatrenia orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odsekoch 1 a ...
e)
žiadať od zamestnancov orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odsekoch 1 a 2 potrebné vysvetlenia, ...
(7)

Zamestnanci orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní vykonať príkazy ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.

TRETÍ DIEL

PÔSOBNOSŤ PROKURÁTORA V CIVILNOM PROCESE

§ 19
(1)

Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v civilnom procese v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.9a) ...

(2)

Ak tak ustanovuje osobitný predpis, prokurátor je oprávnený

a)
podať na súd návrh alebo žalobu,
b)
vstúpiť do začatého súdneho konania.
(3)

Pôsobnosť prokurátora v civilnom procese je vykonávaná aj oprávneniami generálneho prokurátora podať ...

(4)

Práva a povinnosti prokurátora v konaní pred súdom upravujú osobitné predpisy.9b)

ŠTVRTÝ DIEL

DOZOR PROKURÁTORA NAD DODRŽIAVANÍM ZÁKONNOSTI ORGÁNMI VEREJNEJ SPRÁVY

PRVÝ ODDIEL

Základné ustanovenia o dozore prokurátora v oblasti verejnej správy

Pôsobnosť prokurátora

§ 20
(1)

Prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(2)

Orgánmi verejnej správy sa na účely tohto zákona rozumejú

a)
orgány štátnej správy,
b)
orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce, mestá, a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...
c)
štátne orgány, iné orgány, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie ...
d)
štátne orgány a iné právnické osoby, ktoré osobitný predpis splnomocnil na vydanie všeobecne záväzného ...
(3)

Prokurátor nevykonáva dozor nad činnosťou orgánov záujmovej samosprávy.

(4)

Pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi ...

§ 21
(1)

Prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ...

a)
preskúmavaním zákonnosti správnych aktov orgánov verejnej správy, a to:
1.
rozhodnutí orgánov verejnej správy,
2.
opatrení orgánov verejnej správy,
3.
opatrení orgánov verejnej správy so všeobecnými účinkami,
4.
uznesení orgánov územnej samosprávy,
5.
všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy,
b)
preskúmavaním postupu orgánov verejnej správy,
c)
vykonávaním previerok zachovávania zákonnosti,
d)
uplatňovaním poradného hlasu na zasadnutiach orgánov verejnej správy.
(2)

Prokurátor nepreskúmava

a)
účelnosť, hospodárnosť a vhodnosť rozhodovania a postupu orgánov verejnej správy podľa odseku 1 písm. ...
b)
rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ktorých vydanie závisí výlučne ...
(3)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
administratívnym konaním postup orgánu verejnej správy v rámci výkonu jeho pôsobnosti v oblasti verejnej ...
b)
rozhodnutím orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ...
c)
opatrením orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ...
d)
opatrením orgánu verejnej správy so všeobecnými účinkami riadiaci správny akt vydaný v rámci výkonu ...
e)
uznesením orgánu územnej samosprávy uznesenie obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho ...
f)
všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným orgánom verejnej správy
1.
vyhláška, výnos alebo opatrenie ústredného orgánu štátnej správy, iného štátneho orgánu alebo inej právnickej ...
2.
všeobecne záväzný právny predpis miestneho orgánu štátnej správy,
3.
všeobecne záväzné nariadenie orgánu územnej samosprávy,
g)
postupom orgánu verejnej správy postup v administratívnom konaní pri vydávaní správnych aktov, ako aj ...
§ 22 - Právne prostriedky dozoru
(1)

Právnymi prostriedkami, ktorými prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne ...

a)
protest prokurátora,
b)
upozornenie prokurátora,
c)
správna žaloba a žaloba na správny súd podľa osobitného predpisu,9e)
d)
vstup do konania pred správnym súdom podľa osobitného predpisu.9f)
(2)

Právnym prostriedkom dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ...

a)
oprávnenia generálneho prokurátora podať žalobu, opravný prostriedok a stanovisko podľa osobitného predpisu,9g) ...
b)
oprávnenie generálneho prokurátora podľa § 13 ods. 1 písm. a), ak predmetom posudzovania je všeobecne ...

DRUHÝ ODDIEL

Protest prokurátora

Základné ustanovenia o proteste prokurátora

§ 23
(1)

Prokurátor je oprávnený podať protest proti správnym aktom orgánov verejnej správy uvedeným v § 21 ods. ...

(2)

Protest prokurátora obsahuje

a)
označenie prokurátora, ktorý protest podáva,
b)
označenie orgánu verejnej správy, ktorému je protest adresovaný,
c)
výslovné označenie „protest prokurátora“,
d)
označenie správneho aktu orgánu verejnej správy, proti ktorému sa protest podáva,
e)
presné označenie ustanovení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý bol vydaným ...
f)
návrh na zrušenie alebo zmenu nezákonného správneho aktu,
g)
odôvodnenie,
h)
dátum a miesto vypracovania protestu,
i)
meno, priezvisko, podpis prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.8)
(3)

Prokurátor je oprávnený vziať protest späť.

(4)

Konanie o proteste prokurátora je osobitné konanie, v ktorom sa rozhoduje, či správnym aktom orgánu ...

(5)

Orgán verejnej správy, ktorý vybavuje protest prokurátora, je povinný umožniť prokurátorovi účasť na ...

§ 24 - Konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej ...
(1)

Protest proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy môže prokurátor ...

(2)

Účastníkmi konania o proteste prokurátora sú tí, ktorí boli alebo mali byť podľa osobitného predpisu ...

(3)

Prokurátor podáva protest orgánu verejnej správy, ktorý rozhodnutie alebo opatrenie vydal.

(4)

Orgán verejnej správy zašle protest účastníkom konania s výzvou, aby sa v určenej lehote k jeho obsahu ...

(5)

Ak orgán verejnej správy zistí, že protest prokurátora je dôvodný, do 30 dní od jeho doručenia rozhodnutím ...

(6)

Ak orgán verejnej správy nemieni protestu vyhovieť alebo mu mieni vyhovieť iba čiastočne, predloží ho ...

(7)

Ak nadriadený orgán zistí dôvodnosť protestu, rozhodnutím vyhovie protestu a zruší napadnuté rozhodnutie ...

(8)

Ak sa nadriadený orgán domnieva, že protest nie je dôvodný, rozhodne o jeho nevyhovení.

(9)

Ak orgán verejnej správy nemá svoj nadriadený orgán, rozhodne o proteste sám do 30 dní od jeho doručenia. ...

(10)

Rozhodnutie o proteste prokurátora doručí orgán verejnej správy prokurátorovi a účastníkom konania. ...

(11)

Proti rozhodnutiu o proteste sa môžu prokurátor a účastníci konania odvolať alebo podať rozklad, ak ...

(12)

Podanie odvolania alebo rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu o proteste vydanom orgánom verejnej ...

(13)

Na konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu alebo opatreniu a na konanie o odvolaní a rozklade ...

(14)

Ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu prokurátora a nezruší ním napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, ...

(15)

Ak prokurátor vzal protest späť predtým, ako bolo o ňom rozhodnuté, orgán verejnej správy konanie o ...

§ 25 - Konanie o proteste prokurátora proti opatreniu so všeobecnými účinkami
(1)

Protest podáva prokurátor orgánu verejnej správy, ktorý opatrenie so všeobecnými účinkami vydal.

(2)

Ak orgán verejnej správy zistí, že protest prokurátora je dôvodný, do 30 dní od jeho doručenia zruší ...

(3)

Ak sa orgán verejnej správy domnieva, že protest prokurátora nie je dôvodný, predloží ho do 30 dní od ...

(4)

Ak nadriadený orgán zistí, že protest je dôvodný, zruší alebo podľa povahy veci zmení napadnuté opatrenie ...

(5)

Ak sa nadriadený orgán domnieva, že protest nie je dôvodný, rozhodne o jeho nevyhovení a rozhodnutie ...

(6)

Ak orgán verejnej správy nemá svoj nadriadený orgán, vybaví protest sám do 30 dní od jeho doručenia.

§ 26 - Konanie o proteste prokurátora proti uzneseniam orgánov územnej samosprávy
(1)

Protest proti uzneseniu orgánu územnej samosprávy môže prokurátor podať do troch rokov od jeho prijatia. ...

(2)

Protest podáva prokurátor orgánu územnej samosprávy, ktorý uznesenie prijal.

(3)

Ak orgán územnej samosprávy zistí, že protest je dôvodný, napadnuté uznesenie zruší alebo podľa povahy ...

(4)

Ak sa orgán územnej samosprávy domnieva, že protest nie je dôvodný, uznesením mu nevyhovie.

(5)

Orgán územnej samosprávy je povinný rozhodnúť o proteste prokurátora do 60 dní od jeho doručenia. V ...

(6)

Ak orgán územnej samosprávy nevyhovie protestu prokurátora, je prokurátor oprávnený podať proti uzneseniu ...

§ 27 - Konanie o proteste prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu
(1)

Protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu podáva prokurátor orgánu verejnej správy, ktorý ...

(2)

Ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému v § 21 ods. ...

(3)

Ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému v § 21 ods. ...

(4)

Ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu ...

(5)

Ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu ...

TRETÍ ODDIEL

Upozornenie prokurátora

§ 28
(1)

Prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov ...

(2)

Upozornenie prokurátora obsahuje

a)
označenie prokurátora, ktorý upozornenie podáva,
b)
označenie orgánu verejnej správy, ktorému je upozornenie adresované,
c)
výslovné označenie „upozornenie prokurátora“,
d)
presné označenie ustanovení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý bol postupom ...
e)
skutkové odôvodnenie,
f)
právny rozbor príčin a dosahu porušovania zákonov alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ...
g)
návrh opatrení na odstránenie porušenia zákonnosti alebo návrh opatrení na odstránenie porušovania zákonnosti ...
h)
dátum a miesto vypracovania upozornenia,
i)
meno, priezvisko, podpis prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.8)
§ 29 - Konanie o upozornení prokurátora
(1)

Prokurátor podáva upozornenie orgánu verejnej správy, ktorého postup alebo nečinnosť namieta.

(2)

Prokurátor môže upozornenie podať aj nadriadenému orgánu oprávnenému vykonať nápravu vo veci. Ak porušenie ...

(3)

Orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskôr však do 30 dní ...

(4)

Ak orgán verejnej správy zistí, že upozornenie prokurátora je dôvodné, je povinný v lehote podľa odseku ...

(5)

Ak sa orgán verejnej správy domnieva, že upozornenie prokurátora nie je dôvodné, upovedomí o tom v lehote ...

(6)

Nadriadený orgán je povinný vybaviť upozornenie prokurátora do 30 dní od jeho doručenia orgánom verejnej ...

(7)

Orgán verejnej správy, ktorý vybavuje upozornenie prokurátora, je povinný umožniť prokurátorovi účasť ...

(8)

Ak orgán verejnej správy zostal nečinný aj po upozornení, je prokurátor oprávnený podať žalobu na správny ...

(9)

Prokurátor je oprávnený vziať upozornenie späť.

ŠTVRTÝ ODDIEL

Previerky zachovávania zákonnosti

§ 30
(1)

Prokurátor je oprávnený vykonávať v orgánoch verejnej správy previerky dodržiavania zákonov a ostatných ...

(2)

Prokurátor je pri vykonávaní previerky oprávnený

a)
vstupovať do objektov orgánov verejnej správy,
b)
vyžadovať od orgánu verejnej správy, aby mu poskytol potrebné spisy a doklady, ako aj vysvetlenie k ...
(3)

Orgán verejnej správy je povinný vytvoriť prokurátorovi primerané podmienky na vykonanie previerky a ...

(4)

Prokurátor je pri vykonávaní previerky povinný

a)
oznámiť orgánu verejnej správy najneskôr pri začatí previerky predmet a účel previerky,
b)
vydať orgánu verejnej správy potvrdenie o prevzatí spisov na preskúmanie,
c)
zabezpečiť riadnu ochranu spisov prevzatých na preskúmanie pred ich stratou, zničením, poškodením a ...
d)
vrátiť bez zbytočného odkladu spisy orgánu verejnej správy, ak ich už nepotrebuje,
e)
vyhotoviť protokol o vykonaní previerky,
f)
prerokovať obsah protokolu o vykonaní previerky s vedúcim orgánu verejnej správy a oboznámiť ho o návrhoch ...
g)
odovzdať jedno vyhotovenie protokolu o vykonaní previerky a jeho súčastí orgánu verejnej správy.
(5)

Orgán verejnej správy je oprávnený počas previerky, najneskôr však do 14 dní od doručenia zápisnice ...

(6)

Protokol o vykonaní previerky obsahuje

a)
označenie prokurátora, ktorý previerku vykonal,
b)
označenie orgánu verejnej správy, v ktorom prokurátor vykonal previerku,
c)
predmet a účel previerky,
d)
miesto a čas vykonania previerky,
e)
označenie preverovaného obdobia,
f)
opis zistených skutočností a presné označenie ustanovení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho ...
g)
dátum a miesto vypracovania protokolu,
h)
meno, priezvisko, podpis prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom,8)
i)
prílohy.
(7)

Ustanoveniami odsekov 2 až 6 nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.9m) ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÁVOMOCI ASISTENTA PROKURÁTORA A PRÁVNEHO ČAKATEĽA PROKURATÚRY PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI PROKURATÚRY

§ 30a - Právomoci asistenta prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry v trestnom konaní
(1)

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, aby v trestných veciach ...

a)
spisovanie zápisníc o ústne podaných oznámeniach o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný ...
b)
spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na preskúmanie zákonnosti postupu alebo rozhodnutí súdu, ...
c)
vypracovanie dožiadaní v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,
d)
vyžadovanie predloženia spisov, dokladov a podania vysvetlení potrebných na výkon činnosti prokurátora, ...
e)
doručovanie písomností prokuratúry a spisovanie zápisnice alebo záznamu o doručení,
f)
zabezpečovanie podkladov pre rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom zastavení trestného stíhania,
g)
vyhotovovanie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej prokurátorom a opatrenia súvisiace s výkonom ...
h)
rozhodovanie o trovách trestného konania,
i)
rozhodovanie o znalečnom, tlmočnom a o svedočnom,
j)
podieľanie sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminality. ...
(2)

Asistent prokurátora a právny čakateľ prokuratúry sa môže v trestných veciach zúčastniť spolu s prokurátorom ...

§ 30b - Právomoci asistenta prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry v občianskom súdnom konaní
(1)

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, aby v občianskom ...

a)
spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na uplatnenie oprávnení prokurátora v občianskom súdnom ...
b)
spisovanie záznamov o podanom vysvetlení,
c)
vyžadovanie vypožičania spisov, dokladov a podania vysvetlení,
d)
vypracovanie dožiadaní v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,
e)
doručovanie písomností prokuratúry a spisovanie zápisnice alebo záznamu o doručení.
(2)

Asistent prokurátora a právny čakateľ prokuratúry sa môže v občianskom súdnom konaní zúčastniť spolu ...

§ 30c - Právomoci asistenta prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry pri výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním ...
(1)

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, aby pri výkone dozoru ...

a)
spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na uplatnenie oprávnení prokurátora pri výkone dozoru ...
b)
spisovanie záznamov o podanom vysvetlení a doplnení podnetu,
c)
vyžadovanie vypožičania spisov, dokladov a podania vysvetlení,
d)
vypracovanie dožiadaní v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,
e)
doručovanie písomností prokuratúry a spisovanie zápisnice alebo záznamu o doručení.
(2)

Asistent prokurátora a právny čakateľ prokuratúry sa môže pri výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním ...

§ 30d

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry aj vykonávaním iných ...

PIATA ČASŤ

VYBAVOVANIE PODNETOV A SÚČINNOSŤ PRI PLNENÍ ÚLOH PROKURATÚRY

PRVÝ DIEL

VYBAVOVANIE PODNETOV

§ 31
(1)

Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v rozsahu ustanovenom zákonom aj na základe podnetu, pričom je oprávnený ...

(2)

Podnetom sa rozumie podanie, ktoré smeruje k tomu, aby prokurátor vykonal opatrenia v rozsahu svojej ...

(3)

Podnetom podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré

a)
je anonymné,
b)
nie je čitateľné alebo zrozumiteľné,
c)
má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, návrhu alebo žiadosti,
d)
je zaslané na prokuratúru len pre informáciu,
e)
poukazuje na nedostatky v činnosti orgánu verejnej moci, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené ...
f)
je sťažnosťou alebo iným podaním podľa osobitného predpisu,21)
g)
je oznámením o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, alebo iným podaním, na vybavenie ktorého ...
(4)

Každé podanie posudzuje prokurátor podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené.

(5)

Postupom podľa tohto zákona sa nemožno domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného v trestnom ...

§ 32
(1)

Podnet sa podáva písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Podnet urobený ...

(2)

Podnet musí obsahovať, komu je určený, akej veci sa týka, kto ho podáva, proti komu smeruje, čoho sa ...

(3)

Ak podnet nemá náležitosti uvedené v odseku 2, prokurátor vyzve podávateľa podnetu, aby podnet opravil ...

§ 33
(1)

Prokurátor neprihliada na podanie, ktoré

a)
nie je podnetom podľa tohto zákona,
b)
nie je podnetom na postup podľa tohto zákona,
c)
nemá formu alebo náležitosti ustanovené týmto zákonom a v určenej lehote nie je doplnené alebo opravené, ...
d)
je v poradí tretím alebo ďalším podnetom v tej istej veci, ak nadriadený prokurátor nerozhodne inak.
(2)

O skutočnosti, že na podanie sa neprihliada, netreba jeho podávateľa upovedomiť.

(3)

Ak prokurátor zistí, že na vybavenie podania je príslušný iný orgán, postúpi ho príslušnému orgánu a ...

§ 34
(1)

Podnet možno podať na ktorejkoľvek prokuratúre. Vedúci služobného úradu je povinný zabezpečiť prijímanie ...

(2)

Prijatie písomného podnetu prokurátor potvrdí; prijatie osobne podaného písomného podnetu prokurátor ...

(3)

Ak prokurátor zistí, že na vybavenie podnetu je príslušný iný prokurátor, postúpi podnet na vybavenie ...

(4)

Ak ten istý podnet je podaný, doručený alebo adresovaný viacerým prokuratúram alebo prokurátorom, považuje ...

§ 35
(1)

Prokurátor príslušný na vybavenie podnetu je povinný vybaviť podnet do dvoch mesiacov odo dňa, keď mu ...

(2)

Prokurátor upovedomí podávateľa podnetu o spôsobe vybavenia podnetu alebo o predĺžení lehoty na jeho ...

§ 36
(1)

Podávateľ podnetu môže žiadať o preskúmanie zákonnosti vybavenia svojho podnetu opakovaným podnetom, ...

(2)

Ďalší opakovaný podnet sa vybavuje iba vtedy, ak obsahuje nové skutočnosti alebo ak tak rozhodne nadriadený ...

(3)

Ak v tej istej veci, v ktorej už bol vybavený podnet iného podávateľa podnetu, podá podnet ďalší podávateľ ...

§ 36a
(1)

Pri vybavovaní podnetu je prokurátor povinný prešetriť všetky okolnosti rozhodné pre posúdenie, či došlo ...

(2)

Ak prokurátor zistí, že podnet je dôvodný, vykoná opatrenia na odstránenie porušenia zákona a ostatných ...

(3)

Ak prokurátor zistí, že podnet nie je dôvodný, podnet odloží, o čom písomne vyrozumie podávateľa podnetu. ...

§ 36b
(1)

Prokurátor môže požiadať podávateľa podnetu o podanie vysvetlenia alebo o predloženie písomnosti potrebnej ...

(2)

Ak podávateľ podnetu žiadosti prokurátora o podanie vysvetlenia alebo o predloženie písomnosti potrebnej ...

(3)

Prokurátor je oprávnený požadovať vysvetlenie a predloženie písomnosti aj od osoby, ktorá nie je podávateľom ...

(4)

Osobu uvedenú v odseku 3 musí prokurátor predvolať písomne; iba v naliehavých prípadoch môže prokurátor ...

(5)

Prokuratúra uhradí preukázané cestovné výdavky, ušlý zárobok a v prípade predchádzajúceho súhlasu prokurátora ...

(6)

Na cestovné výdavky podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o cestovných náhradách.21b)

(7)

Na doručovanie pri vybavovaní podnetov sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)

DRUHÝ DIEL

SÚČINNOSŤ PRI PLNENÍ ÚLOH PROKURATÚRY

§ 37
(1)

Orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby poskytujú prokurátorovi súčinnosť nevyhnutnú ...

(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy podávajú prokurátorovi vysvetlenia a zasielajú ...

(3)

Na plnenie úloh ustanovených zákonom pomáhajú prokurátorovi aj súdy tým, že mu požičiavajú spisy, doklady ...

(4)

Prokurátorom poskytujú súčinnosť pri plnení úloh aj notári a súdni exekútori v rozsahu vymedzenom osobitnými ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa nevzťahujú na veci operačnej a mobilizačnej povahy.

§ 37a
(1)

V rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má prokurátor právo na sprístupnenie a poskytnutie ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho ...

ŠIESTA ČASŤ

ORGANIZÁCIA A RIADENIE PROKURATÚRY

§ 38 - Sústava prokuratúry
(1)

Prokuratúru tvoria tieto štátne orgány:

a)
generálna prokuratúra, ktorej osobitnou súčasťou s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky ...
b)
krajské prokuratúry,
c)
okresné prokuratúry.
(2)

Krajské prokuratúry sú rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené na štátny ...

§ 39 - Sídla prokuratúr a ich územná pôsobnosť
(1)

Sídlom generálnej prokuratúry je Bratislava.

(2)

Sídla a územné obvody ostatných prokuratúr sa zhodujú so sídlami a územnými obvodmi príslušných súdov,27) ...

(3)

Generálny prokurátor môže zriadiť pobočku okresnej prokuratúry alebo krajskej prokuratúry v rámci jej ...

(4)

Generálny prokurátor môže určiť sídlo okresnej prokuratúry v Bratislave v inej mestskej časti na území ...

Generálna prokuratúra

§ 40
(1)

Generálna prokuratúra je ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry nadriadený ostatným orgánom ...

(2)

Generálna prokuratúra

a)
zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora,
b)
riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených prokuratúr,
c)
dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podriadenými ...
d)
vedie register trestov a zabezpečuje ochranu údajov uvedených v registri trestov pred zničením, odcudzením, ...
e)
plní úlohy v oblasti informačného systému verejnej správy podľa osobitného zákona,28a) spravuje a zabezpečuje ...
f)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho prokurátora.
(3)

Generálna prokuratúra má právo zúčastňovať sa na príprave zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych ...

§ 41

Na čele generálnej prokuratúry je generálny prokurátor, ktorý priamo alebo prostredníctvom vedúcich ...

§ 42 - Krajská prokuratúra
(1)

Krajská prokuratúra je nadriadený orgán okresných prokuratúr, ktoré patria do jej územnej pôsobnosti. ...

(2)

Krajská prokuratúra

a)
zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti krajského prokurátora,
b)
riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených okresných prokuratúr,
c)
dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podriadenými ...
d)
prijíma oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a zabezpečuje ich ...
e)
podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z osobitných zákonov, medzinárodných zmlúv vyhlásených spôsobom ...
f)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov krajského prokurátora a ostatných nadriadených prokurátorov.
(3)

Na čele krajskej prokuratúry je krajský prokurátor, ktorý priamo alebo prostredníctvom vedúcich prokurátorov,29) ...

§ 43 - Okresná prokuratúra
(1)

Okresná prokuratúra

a)
zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti okresného prokurátora,
b)
prijíma oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a zabezpečuje ich ...
c)
podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z osobitných zákonov, medzinárodných zmlúv vyhlásených spôsobom ...
d)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov okresného prokurátora a ostatných nadriadených prokurátorov.
(2)

Na čele okresnej prokuratúry je okresný prokurátor, ktorý priamo alebo prostredníctvom vedúcich prokurátorov,29) ...

Osobitné ustanovenia o organizácii prokuratúry v čase vojny alebo vojnového stavu

§ 44
(1)

V čase vojny alebo vojnového stavu sa doplnia počty prokurátorov okresných prokuratúr s pôsobnosťou ...

(2)

V čase vojny alebo vojnového stavu sa doplnia počty prokurátorov krajskej prokuratúry s pôsobnosťou ...

(3)

Určené počty prokurátorov, ktorí vykonávajú svoju právomoc v trestnom konaní vo veciach podľa osobitného ...

(4)

Zoznam prokurátorov okresných prokuratúr a krajských prokuratúr, ktorí majú podľa odsekov 1 až 3 v čase ...

§ 45

Prokuratúry uvedené v § 44 ods. 1 môžu v čase vojny alebo vojnového stavu vykonávať svoju pôsobnosť ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Príslušnosť prokurátora

§ 46
(1)

Na konanie pred najvyšším súdom alebo najvyšším správnym súdom je príslušný generálny prokurátor a prokurátori ...

(2)

Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je príslušný špeciálny prokurátor a prokurátor Úradu ...

(3)

Na konanie pred krajským súdom je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, ak ...

(4)

Na konanie v druhom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný krajský ...

(5)

Na konanie pred okresným súdom je príslušný okresný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení ...

(6)

Na konanie v prvom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný okresný ...

(7)

Na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej ...

(8)

Vecná a miestna príslušnosť prokurátorov uvedených v odsekoch 1 až 6 v konaní pred súdmi a v trestnom ...

(9)

Miestna príslušnosť krajského prokurátora a prokurátorov krajskej prokuratúry uvedených v odseku 7 sa ...

(10)

Hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor a európsky delegovaný prokurátor sú príslušní na konanie ...

§ 46a

Na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní ...

§ 47
(1)

Na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej ...

(2)

Miestne príslušný na vykonávanie dozoru je krajský prokurátor tej prokuratúry, v ktorej obvode má sídlo ...

§ 48
(1)

Na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod krajskej ...

(2)

Na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod okresnej ...

(3)

Na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti ostatnými orgánmi je príslušný okresný prokurátor ...

(4)

Miestne príslušný na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti je prokurátor tej prokuratúry, v ...

§ 49

Na vybavenie podnetu je príslušný ten prokurátor, ktorý je príslušný na vykonanie opatrení vyplývajúcich ...

§ 49a

Na vybavenie žiadosti podľa osobitného predpisu30b) je príslušný ten prokurátor, ktorý je príslušný ...

§ 50

Spory o príslušnosť medzi prokurátormi rozhoduje

a)
generálny prokurátor, ak je jedným z prokurátorov prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry,
b)
ich najbližšie spoločne nadriadený prokurátor (§ 54 ods. 2) v ostatných prípadoch.
§ 51
(1)

Na zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry môže generálny prokurátor a v rozsahu svojej pôsobnosti aj ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry.

§ 52 - Vylúčenie prokurátora
(1)

Prokurátor musí byť vylúčený z konania a rozhodovania veci a z vybavovania podnetu, ak so zreteľom na ...

(2)

Postup pri vylúčení prokurátora v trestnom konaní ustanovuje Trestný poriadok.

(3)

V ostatných prípadoch prokurátor, len čo sa dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to ...

§ 53 - Bezprostredne nadriadený prokurátor
(1)

Bezprostredne nadriadeným prokurátorom je

a)
generálny prokurátor, ak ide o námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, krajského ...
b)
príslušný vedúci prokurátor generálnej prokuratúry,29) ak ide o ostatných prokurátorov generálnej prokuratúry, ...
c)
príslušný krajský prokurátor, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry alebo príslušného okresného ...
d)
príslušný okresný prokurátor, ak ide o prokurátora okresnej prokuratúry.
(2)

Bezprostredne nadriadeným prokurátorom prokurátora Európskej prokuratúry vo veciach patriacich do pôsobnosti ...

(3)

Tam, kde sa v osobitnom zákone upravujúcom trestné konanie7) používa pojem orgán bezprostredne nadriadený, ...

§ 54 - Nadriadený prokurátor
(1)

Nadriadeným prokurátorom uvedeným v § 6 je generálny prokurátor a

a)
príslušný vedúci prokurátor29) a prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku ...
b)
prokurátor generálnej prokuratúry a prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú ...
c)
prokurátor generálnej prokuratúry a príslušný krajský prokurátor, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry, ...
d)
prokurátor generálnej prokuratúry, príslušný krajský prokurátor a prokurátor príslušnej krajskej prokuratúry, ...
e)
prokurátor generálnej prokuratúry, príslušný krajský prokurátor, prokurátor príslušnej krajskej prokuratúry ...
(2)

Na účely konania podľa tohto zákona alebo osobitného zákona a na vybavenie podnetu sa nadriadeným prokurátorom ...

a)
generálny prokurátor, ak ide o špeciálneho prokurátora, prokurátora generálnej prokuratúry okrem prokurátora ...
b)
špeciálny prokurátor, ak ide o prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry,
c)
príslušný krajský prokurátor, ak ide o okresného prokurátora alebo prokurátora okresnej prokuratúry.
(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora ...

(4)

Tam, kde sa v osobitnom zákone upravujúcom trestné konanie7) používa pojem nadriadený orgán prokurátora, ...

§ 55 - Nazeranie do spisu
(1)

Nazerať do spisu, ktorý vedie prokurátor, môže iba jeho nadriadený prokurátor (§ 54 ods. 1) alebo so ...

(2)

Ak je to potrebné na plnenie úloh Európskej prokuratúry, hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor, ...

Centrálny informačný systém prokuratúry

§ 55a
(1)

Prokuratúra spracúva informácie, osobné údaje a iné údaje (ďalej len „údaje“), ktoré sú potrebné na ...

(2)

Údaje sú súčasťou Centrálneho informačného systému prokuratúry (ďalej len „centrálny informačný systém“). ...

(3)

Prevádzku, správu a vývoj centrálneho informačného systému zabezpečuje generálna prokuratúra v spolupráci ...

(4)

Údaje, ktoré sú súčasťou centrálneho informačného systému sa vedú v listinnej podobe alebo v elektronickej ...

(5)

Automatizované informačné systémy vrátane databáz v nich obsiahnutých, vytvorené a spravované generálnou ...

§ 55aa
(1)

Údaje z centrálneho informačného systému využíva generálna prokuratúra a ostatné prokuratúry pri plnení ...

(2)

Generálna prokuratúra v spolupráci s ostatnými prokuratúrami aspoň raz za 12 mesiacov preveruje, či ...

(3)

Ak by výmaz alebo anonymizácia osobných údajov podľa odseku 2 mohla ohroziť práva a právom chránené ...

Prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych veciach ...

§ 55ab

Ustanovenia § 55ac až 55ag sa použijú iba v prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú alebo poskytujú ...

§ 55ac

Na prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych ...

§ 55ad
(1)

Pri poskytnutí alebo sprístupnení osobných údajov príslušnému orgánu sa určí účel poskytnutia alebo ...

(2)

Obmedzením spracúvania osobných údajov podľa odseku 1 sa rozumie aj určenie lehoty, po uplynutí ktorej ...

(3)

O každom poskytnutí osobných údajov podľa § 55aa ods. 1 sa vyhotovuje úradný záznam, ktorý je súčasťou ...

§ 55ae
(1)

Osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené príslušným orgánom môže prokuratúra spracúvať okrem účelu, ...

a)
stíhania iných trestných činov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
b)
výkonu trestu,
c)
iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného činu alebo s výkonom trestu,
d)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
e)
vymedzený v súhlase členského štátu, ktorý osobné údaje poskytuje alebo vymedzený v súhlase dotknutej ...
f)
ich ďalšieho historického, vedeckého alebo štatistického spracúvania.
(2)

Ak príslušný orgán poskytne osobné údaje bez požiadania, prokuratúra preverí, či sú tieto údaje potrebné ...

(3)

Na žiadosť príslušného orgánu ho prokuratúra oboznámi so spracúvaním ním poskytnutých alebo sprístupnených ...

(4)

Na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis;36a) tým nie ...

§ 55ag - Osobné údaje prijaté od príslušného orgánu možno poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi ...
a)

plnenia úloh prokuratúry ustanovených zákonom,

b)

predchádzania trestným činom, ich vyšetrovaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu, prípadne výkonu trestov ...

c)

predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku.

Osobitné ustanovenia o Úrade špeciálnej prokuratúry

§ 55b
(1)

Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania ...

(2)

Pôsobnosť Úradu špeciálnej prokuratúry uvedenú v odseku 1 vykonávajú prokurátori Úradu Špeciálnej prokuratúry; ...

§ 55d
(1)

Na čele Úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor, prostredníctvom ktorého generálny prokurátor ...

(2)

Špeciálny prokurátor podáva národnej rade raz za rok správu o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, ...

(3)

Špeciálny prokurátor zodpovedá za výkon svojej funkcie generálnemu prokurátorovi. Vo veciach patriacich ...

a)
uložiť špeciálnemu prokurátorovi ani prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry pokyn, aby sa nezačalo ...
b)
vykonať úkony za špeciálneho prokurátora alebo prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry alebo rozhodnúť, ...
(4)

Vznik oprávnenia a zánik oprávnenia vykonávať funkciu špeciálneho prokurátora upravuje osobitný zákon.37) ...

§ 55e
(1)

Špeciálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry a ostatných ...

(2)

Počet osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry v členení podľa funkcií určuje vláda ...

§ 55f
(1)

Prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry môže byť iba prokurátor generálnej prokuratúry, ktorého vymenúva ...

(2)

Štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere vymenúva do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry ...

(3)

Zamestnanca vo verejnej službe prideľuje na Úrad špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor na návrh ...

§ 55g
(1)

Vymenovať do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry alebo prideliť na výkon funkcie v tomto úrade možno ...

(2)

Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry musí byť po celý čas výkonu funkcie v Úrade ...

§ 55h
(1)

Osobu určenú na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry môže odvolať z funkcie v Úrade špeciálnej ...

(2)

Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry môže kedykoľvek písomne požiadať generálneho ...

(3)

Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zanikne osobe určenej na plnenie úloh Úradu ...

a)
dňom doručenia rozhodnutia o odvolaní z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1,
b)
dňom doručenia rozhodnutia o uvoľnení z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 2, ak v ...
c)
dňom zániku alebo skončenia jej štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitného ...
(4)

Na zmenu, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca na generálnej prokuratúre ...

(5)

Na dočasné pridelenie, zánik a skončenie pracovného pomeru zamestnanca vykonávajúceho verejnú službu ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Na zánik oprávnenia ...

§ 55i
(1)

Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry je povinná zachovávať mlčanlivosť, a to aj ...

(2)

Zbaviť mlčanlivosti osobu určenú na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry o veciach, o ktorých sa ...

§ 55j
(1)

Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry má právo v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie ...

(2)

Bez súhlasu osoby určenej na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry nemožno zverejňovať jej podobizeň ...

(3)

Práva uvedené v odsekoch 1 a 2 má v odôvodnených prípadoch osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej ...

§ 55k
(1)

Generálna prokuratúra vystaví osobám určeným na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry služobný preukaz ...

(2)

Služobný preukaz Úradu špeciálnej prokuratúry je verejná listina, ktorou osoba určená na plnenie úloh ...

(3)

Pri plnení úloh Úradu špeciálnej prokuratúry sa môže osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry ...

§ 55l
(1)

Policajný zbor, Železničná polícia, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ...

(2)

Fyzická osoba môže odoprieť poskytnutie požadovanej informácie, ak by jej poskytnutím porušila štátom ...

(3)

Úrad špeciálnej prokuratúry môže získané informácie, posudky, odborné vyjadrenia, listiny a spisy použiť ...

(4)

Ak na objasnenie skutočnosti dôležitej pre plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry sú potrebné odborné ...

§ 55la - Osobitné ustanovenie o Eurojuste

Prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku v Eurojuste,46a) má na území ...

§ 55lb - Osobitné ustanovenia o Európskej prokuratúre
(1)

Európska prokuratúra na území Slovenskej republiky vykonáva trestné konanie vo veciach ustanovených ...

(2)

Európsky delegovaný prokurátor môže plniť počas dočasného pridelenia aj úlohy prokurátora Úradu špeciálnej ...

(3)

Miestom výkonu funkcie európskeho delegovaného prokurátora je Úrad špeciálnej prokuratúry.

(4)

Na účely elektronickej úradnej komunikácie pri výkone pôsobnosti Európskej prokuratúry na území Slovenskej ...

§ 55m - Zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí
(1)

Prokuratúry sú povinné zverejňovať právoplatné uznesenia prokurátora, ktorými sa skončilo trestné stíhanie ...

(2)

Generálna prokuratúra zverejňuje aj právoplatné rozhodnutia disciplinárnych komisií, a to do 15 pracovných ...

(3)

Pred zverejnením rozhodnutí podľa odsekov 1 a 2 sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním ...

(4)

Zverejňovanie rozhodnutí prokurátora podľa odseku 1 a 2 technicky zabezpečuje generálna prokuratúra ...

(5)

Prokuratúry sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona47) všetky právoplatné ...

(6)

Prokuratúra môže zo závažných dôvodov odmietnuť zverejnenie rozhodnutia podľa odseku 1 alebo sprístupnenie ...

§ 55n - Obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy o úkonoch prokurátora

V priestoroch prokuratúry sa nesmú vyhotovovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy o úkonoch ...

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 56 - Prechodné ustanovenia
(1)

Funkčné obdobie generálneho prokurátora, ktorý vykonáva funkciu v deň, keď tento zákon nadobudne účinnosť, ...

(2)

Zloženie sľubu podľa doterajšieho zákona generálnym prokurátorom, ktorý vykonáva funkciu v deň, keď ...

(3)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(4)

Vybavovanie podnetu podaného pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov. ...

§ 56a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ...

Na konanie vo veciach podľa § 567f ods. 1 a 2 Trestného poriadku je príslušný špeciálny prokurátor a ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2011

§ 56aa

Ustanovenie § 7 ods. 2 posledná veta sa nepoužije, ak ide o osobu, ktorá bola vymenovaná do funkcie ...

§ 56ab
(1)

Generálny prokurátor a minister spravodlivosti sú povinní vymenovať prvých členov komisie (§ 6b) do ...

(2)

Prvé zasadnutie komisie podľa § 6b zvolá minister spravodlivosti do troch mesiacov od vymenovania prvých ...

§ 56ac - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011
(1)

Výkon pôsobnosti vojenskej prokuratúry v trestných veciach podľa osobitného predpisu30a) a práva a povinnosti ...

a)
Hlavnej vojenskej prokuratúry na generálnu prokuratúru,
b)
Vyššej vojenskej prokuratúry na Krajskú prokuratúru v Trenčíne,
c)
Vojenskej obvodnej prokuratúry v Bratislave na Okresnú prokuratúru Bratislava I,
d)
Vojenskej obvodnej prokuratúry v Banskej Bystrici na Okresnú prokuratúru Banská Bystrica,
e)
Vojenskej obvodnej prokuratúry v Prešove na Okresnú prokuratúru Prešov.
(2)

Generálny prokurátor môže do 31. januára 2012 preložiť prokurátora a asistenta prokurátora, ktorí vykonávali ...

(3)

V konaniach vo veciach podľa odseku 1 začatých pred 1. novembrom 2011 pokračujú prokurátori, ktorí vykonávajú ...

(4)

V konaniach v ostatných veciach začatých pred 1. novembrom 2011 prechádza výkon pôsobnosti vojenskej ...

§ 56ad - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Podľa § 55m ods. 1 až 4 sa zverejňujú len tie rozhodnutia prokurátora, ktoré nadobudnú právoplatnosť ...

§ 56ae - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ustanovenie § 7 ods. 6 sa použije aj na generálneho prokurátora, ktorý je vo funkcii generálneho prokurátora ...

(2)

Vláda a súdna rada zvolia členov komisie do 31. marca 2016.

(3)

Konania začaté do 31. decembra 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 56af - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Konania o proteste prokurátora a konania o upozornení prokurátora začaté pred 1. júlom 2016 sa dokončia ...

§ 56b - Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 57 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení nálezu Ústavného ...

§ 57a - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Zrušuje sa smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 200/2001 Z. z. o jednoduchých úkonoch ...

§ 58 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 153/2001 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely ...
 • 1a)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
 • 2)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  Civilný sporový poriadok.Civilný mimosporový poriadok.Správny súdny poriadok.
 • 2b)  Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1939.
 • 2ba)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2c)  § 125 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady ...
 • 3)  § 12 ods. 1 písm. b) a § 13 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke ...
 • 3a)  § 140 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3b)  § 141 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení zákona č. 236/2012 ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  Napríklad Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Trestný poriadok. ...
 • 4b)  Napríklad § 207a ods. 2, § 363 až 367, § 380 ods. 4 a § 530 Trestného poriadku, § 4 ods. 2 zákona č. ...
 • 5)  Napríklad nariadenie (EÚ) 2017/1939, Trestný poriadok, zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 6)  Napríklad § 46, 50, 95 Trestného poriadku, zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú ...
 • 7)  Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. ...
 • 7a)  § 88 ods. 1 a § 88a ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 9)  § 93 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.§ 6 ods. 2 písm. ...
 • 9a)  Napríklad § 105 Trestného zákona, § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, § 6 zákona ...
 • 9b)  Civilný sporový poriadok.Civilný mimosporový poriadok.
 • 9c)  Správny súdny poriadok.
 • 9d)  Napríklad § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. ...
 • 9e)  § 45 Správneho súdneho poriadku.
 • 9f)  § 46 Správneho súdneho poriadku.
 • 9g)  § 47, § 466 ods. 3 Správneho súdneho poriadku.
 • 9h)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 9i)  § 45 ods. 1, § 178 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
 • 9j)  § 45 ods. 3, § 350 Správneho súdneho poriadku.
 • 9k)  § 45 ods. 4, § 359 ods. 1 Správneho súdneho poriadku.
 • 9l)  § 45 ods. 2, § 244 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
 • 9m)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 10)  Napríklad § 35 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 86 Trestného zákona v znení ...
 • 11)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Napríklad § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. ...
 • 12a)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ...
 • 13)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon Slovenskej národnej rady ...
 • 14)  § 35 ods. 1 písm. b), § 200ha a § 244 až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...
 • 16)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 17)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom ...
 • 18)  § 200ha Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 35 ods. 1 písm. b), § 249 a § 250b ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 21)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 21a)  § 10 ods. 8 Trestného poriadku.
 • 21b)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 24 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 25)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 25a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 27)  § 1 až 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla ...
 • 28)  Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
 • 28a)  Zákon č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 4 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
 • 30a)  § 16 ods. 2 Trestného poriadku. § 14a zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej ...
 • 30b)  § 3 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...
 • 31)  Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. § 13 až 24 Trestného ...
 • 32)  Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2017/1939.
 • 32a)  Napríklad čl. 111 nariadenia (EÚ) 2017/1939 a § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných ...
 • 33)  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) ...
 • 34)  § 28 ods. 2 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 35a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
 • 36)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 36a)  § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 37)  § 24a až 24e zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona ...
 • 38)  § 24a a 24b zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 458/2003 Z. z.
 • 39)  § 29 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 40)  § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 41)  § 39 až 43 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 5 zákona č. 313/2001 Z. z. ...
 • 42)  § 27 až 29 a § 39 až 44 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 1 ods. 5 zákona č. 313/2001 a § 58 až 72 a § 163 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 44)  § 24c až 24e zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 458/2003 Z. z.
 • 45)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 46)  § 5 zákona č. 154/2001 Z. z.§ 51 zákona č. 312/2001 Z. z.
 • 46a)  Zákon č. 383/2011 Z. z. v znení zákona č. 316/2016 Z. z.
 • 46b)  § 3 písm. l) a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...
 • 46c)  § 14 a 15 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46d)  § 16 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore