Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 16.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Územná samospráva, Štátne fondy, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD6DS10EUPP1ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 286/2009 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 210/2019

Legislatívny proces k zákonu 210/2019

MENÍ:
587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2024
478/2002 Z. z. Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 478/2002 účinný od 01.06.2010
401/1998 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 401/1998 účinný od 01.07.2018 do 31.12.2023
MENENÝ:
210/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2022
348/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 348/2015 účinný od 01.01.2016
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.06.2017
321/2012 Z. z. Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.2020 do 30.06.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
382/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2016 účinný od 01.01.2017
314/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2009 účinný od 01.01.2017
Načítavam znenie...
MENU
Hore