Všetky konsolidované znenia predpisu 286/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2022 210/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2022
2 01.01.2020 210/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
3 01.01.2016 348/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 348/2015 účinný od 01.01.2016 do 31.12.2019
4 01.10.2013 180/2013 Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.10.2013 do 31.12.2015
5 01.11.2012 321/2012 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.11.2012 do 30.09.2013
6 01.06.2010 137/2010 Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 01.06.2010 do 31.10.2012
7 01.09.2009 účinný od 01.09.2009 do 31.05.2010
MENU
Hore