Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 16.07.2019
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 210/2019 s účinnosťou od 01.01.2022

Legislatívny proces k zákonu 210/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ...

2.

V § 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „prevádzka,“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Čl. 2, 4 až 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 ...

4.

V § 3 ods. 2 sa za slová „Vlastník zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ktoré obsahuje fluórované skleníkové ...

5.

V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. ...

7.

V § 5 ods. 1 sa za slovo „zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.

8.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 1 je povinný oznámiť príslušnému okresnému úradu údaje o ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.

9.

V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Dovozca, vývozca a distribútor fluórovaných skleníkových ...

a)

množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluórovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, ...

b)

názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov,

c)

číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa.“. ...

10.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Evidencia a oznamovacia povinnosť (1) Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch a iných fluórovaných ...

11.

Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5b Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny (1) Zriaďuje sa ...

12.

V § 6 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 5 písm. c), § 6 ods. 9 písm. d) a § 6 ods. 10 písm. d) sa slová „elektronickej ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú.v. ...

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Čl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. ...

15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“.

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú.v. EÚ L ...

17.

V § 6 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.

18.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L ...

19.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:

„27) Čl. 3 ods. 2 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. 28) Čl. 3 ods. 2 písm. c) ...

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ...

21.

Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 6a Hodnotiaci orgán (1) Hodnotiaci orgán vykonáva činnosť na základe poverenia, ktoré vydáva ministerstvo. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008.Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008.Nariadenie Komisie (ES) ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 (Ú. v. EÚ L 332, ...

23.

V § 8 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

24.

V § 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho orgánu a certifikačného ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

25.

§ 9 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
vydáva, mení a ruší poverenia vydané pre hodnotiaci orgán a certifikačný orgán.“.

26.

§ 10 sa vypúšťa.

27.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Inšpekcia vykonáva odborný štátny dozor vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, ...

28.

V § 12 písmeno o) znie:

„o) nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvóty prostredníctvom elektronického registra kvót podľa ...

29.

§ 12 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 1 a 3 a § 6b ods. 1, 3 a 4.“.

30.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Správne delikty § 12a Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ...

31.

V § 13 ods. 2 písmená a) až c) znejú:

„a) od 300 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. b), c), e), f), p) alebo v písm. ...

32.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a (1) Správne delikty podľa § 12a prejednáva inšpekcia. (2) Inšpekcia uloží pokutu a) od 300 eur ...

33.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.

34.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Výrobca a dovozca fluórovaných uhľovodíkov37c) je povinný každoročne požiadať Európsku komisiu ...

35.

Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 (1) Konanie o uložení pokuty začaté ...

Čl. II

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Ak prevádzkovateľ nesplní povinnosti podľa § 4 ods. 1 alebo § 5 ods. 1 písm. b) a c), je povinný ...

2.

V § 4 ods. 3 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťa slovo „sám“.

3.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Preventívne opatrenia podľa odseku 3 písm. c) a nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. c) môže ...

4.

V § 21 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti ...

5.

V § 21 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 4, 6 až 9, 12 až 22, 24, 25, 27 ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r . Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore