Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021


Platnosť od: 16.07.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 210/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 210/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra ...

2.

V § 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „prevádzka,“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Čl. 2, 4 až 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) ...

4.

V § 3 ods. 2 sa za slová „Vlastník zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ktoré obsahuje fluórované ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

7.

V § 5 ods. 1 sa za slovo „zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ktoré obsahuje fluórované ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.

8.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 1 je povinný oznámiť príslušnému okresnému úradu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.

9.

V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Dovozca, vývozca a distribútor fluórovaných skleníkových ...

a)

množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluórovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu ...

b)

názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov, ...

c)

číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa.“. ...

12.

V § 6 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 5 písm. c), § 6 ods. 9 písm. d) a § 6 ods. 10 písm. d) sa slová ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 ...

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Čl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 ...

15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“.

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú.v. ...

17.

V § 6 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.

18.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. ...

19.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:

„27) Čl. 3 ods. 2 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. 28) Čl. 3 ods. 2 písm. ...

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 ...

21.

Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 6a Hodnotiaci orgán (1) Hodnotiaci orgán vykonáva činnosť na základe poverenia, ktoré vydáva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008.Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008.Nariadenie Komisie ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 (Ú. v. EÚ ...

24.

V § 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho orgánu a certifikačného ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

25.

§ 9 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) vydáva, mení a ruší poverenia vydané pre hodnotiaci orgán a certifikačný orgán.“. ...

27.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Inšpekcia vykonáva odborný štátny dozor vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými ...

28.

V § 12 písmeno o) znie:

„o) nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvóty prostredníctvom elektronického registra kvót ...

29.

§ 12 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 1 a 3 a § 6b ods. 1, 3 a 4.“.

31.

V § 13 ods. 2 písmená a) až c) znejú:

„a) od 300 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. b), c), e), f), p) alebo v ...

33.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.

34.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Výrobca a dovozca fluórovaných uhľovodíkov37c) je povinný každoročne požiadať Európsku ...

35.

Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 (1) Konanie o uložení ...

Čl. II

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Ak prevádzkovateľ nesplní povinnosti podľa § 4 ods. 1 alebo § 5 ods. 1 písm. b) a c), ...

2.

V § 4 ods. 3 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťa slovo „sám“.

3.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Preventívne opatrenia podľa odseku 3 písm. c) a nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. ...

4.

V § 21 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti ...

5.

V § 21 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť zamestnancovi orgánu ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 4, 6 až 9, 12 až 22, ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r . Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore