Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 16.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Územná samospráva, Štátne fondy, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD6DS10EUPP1ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 286/2009 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 210/2019

Legislatívny proces k zákonu 210/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 210/2019, dátum vydania: 16.07.2019

A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. Dôvodom vypracovania návrhu zákona je doplnenie a úprava niektorých ustanovení, ktorých zmena vyplynula z aplikácie zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákonom č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v podmienkach Slovenskej republiky uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006. Návrh zákona obsahuje úpravy a zmeny niektorých ustanovení v súčasnosti platného zákona, ktorých potreba zmeny a doplnenia vyplynula z praktickej aplikácie zákona. Návrhom zákona sa dopĺňajú a presne vymedzujú náležitosti, ktoré musí obsahovať evidencia, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Doterajšia úprava bola všeobecná a praktický výkon štátneho dozoru ukázal, že je potrebné spodrobniť náležitosti takejto evidencie.
Navrhuje sa zmena spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, a to prostredníctvom elektronického systému, ktorý bude spravovať organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Novelizáciou zákona sa dopĺňajú nové paragrafy, ktoré upravia podmienky a požiadavky na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré v zákone absentovali. V ďalších ustanoveniach sa zmeny v malom rozsahu dotknú správnych deliktov a sankcií.
Návrh zákona predpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, na rozpočet verejnej správy a na informatizáciu spoločnosti a nepredpokladá, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na životné prostredie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

1
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodom 1, 3, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 25
Navrhuje sa aktualizácia poznámok pod čiarou, z dôvodu neaktuálnosti právnych predpisov. Neplatné právne predpisy sa nahrádzajú platnými právnymi predpismy.
K bodu 2
Z definície nakladania s výrobkami a zariadeniami sa vypúšťa slovo prevádzka z dôvodu nerelevantnosti.
K bodu 4 a 5
Z dôvodu jednoznačnosti a pre lepšiu aplikáciu v praxi sa spresňuje vymedzenie vlastníka zariadenia, ktorého sa týka určenie prevádzkovateľa zariadenia.
K bodu 6
Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
K bodu 8
Vzhľadom k tomu, že prekročenie pridelenej kvóty na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov na trh je v zmysle zákona správny delikt, za ktorý môže SIŽP udeliť pokutu, zadefinovala sa táto povinnosť v zákone, ktorá tam absentovala. Zároveň sa ustanovila povinnosť pre výrobcu a dovozcu fluórovaných uľovodíkov každoročne požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie týchto látok na trh, a to prostredníctvom elektronického systému kvót, ktorý na tento účel zriadila Komisia. V súlade s nariadením (EÚ) č. 517/2014 výroba a dovoz fluórovaných uhľovodíkov a ich uvedenie na trh bez pridelenej kvóty nie je možný.
K bodu 9 a 10
Prevádzkovateľ zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny má povinnosť viesť evidenciu o týchto zariadeniach, ktorá musí byť vedená v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch. Táto povinnosť sa však týka len zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac fluórovaných skleníkových plynov a sú kontrolované na únik, čo sa v príslušnom odseku § 5 zadefinovalo. V pôvodnom ustanovení nebola táto skutočnosť jednoznačne špecifikovaná a dochádzalo k nejasnostiam zo strany prevádzkovateľov, ktorých zariadení sa táto povinnosť týka.
K bodu 11
Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
K bodu 12
Dopĺňajú náležitosti obsahu evidencie, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Táto požiadavka vyplynula z praktického výkonu štátneho dozoru zo strany SIŽP. Doterajšia úprava bola všeobecná a ako sa ukázalo aj nedostatočná a bolo potrebné spodrobniť náležitosti evidencie. V rámci kontrol podnikateľských subjektov SIŽP narážala na problémy týkajúce sa evidencie zo strany podnikateľských subjektov, ktorá nebola vedená v dostatočnom rozsahu a nebolo možné získať relevantné informácie na zistenie
2
skutočného stavu a dodržiavania povinností pri nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi.
K bodu 13
Navrhuje sa zriadenie registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
Týmto návrhom dôjde k zmene spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny. Prevádzkovatelia zariadení oznamovali príslušné údaje okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, v územnej pôsobnosti ktorého sa daná prevádzka nachádza. V zmysle navrhovaného nového paragrafu budú prevádzkovatelia zariadení oznamovať údaje prostredníctvom registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny, ktorý bude spravovať organizácia poverená ministerstvom. Tento register bude slúžiť na registráciu prevádzkovateľov, zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac a sú kontrolované na únik, na vedenie evidencie a oznamovanie stanovených údajov. Prevádzkovatelia budú mať komfortnejší spôsob oznamovania a prístup k svojim údajom a dôjde k sprehľadneniu a lepšej spracovateľnosti získaných informácií.
K bodu 14
Navrhuje sa oprava nesprávne používaného pojmu „elektronická forma“ a vo všetkých ustanoveniach zákona sa nahrádza pojmom „elektronická podoba“.
K bodu 19
Zmena sa uskutočňuje v nadväznosti na 24. novelizačný bod. Vypustená tretia veta sa vkladá do navrhovaného § 6b.
K bodu 23
Navrhuje sa úprava podmienok a požiadaviek na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu, ktoré vydáva ministerstvo. Všeobecné požiadavky sú sčasti ustanovené v nariadeniach Komisie, avšak vzišla potreba ustanoviť náležitosti priamo a podrobnejšie rozpracované priamo v zákone. Novými paragrafmi sa táto nezrovnalosť odstráni. Ustanovujú sa podrobnosti žiadosti o vydanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, povinnosti, ktoré musia tieto orgány v rámci svojej činnosti plniť ako aj prípady, kedy ministerstvo poverenie zmení, zruší a kedy takéto poverenie zaniká.
K bodom 25 a 26
Upravuje sa pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo vzťahu k vydávaniu poverení na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu. Ministerstvo bude vykonávať hlavný štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré bude kontrolovať v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP). Vydané poverenia zároveň bude môcť zmeniť alebo zrušiť, ak dôjde porušeniu povinností ustanovených nariadeniami Komisie a zákonom.
K bodu 27
Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
K bodu 28
3
Rozširuje sa štátny dozor, ktorý bude vykonávať SIŽP, a to o kontrolu činnosti hodnotiaceho a certifikačného orgánu. Tie bude kontrolovať v spolupráci s ministerstvom. Tiež sa precizujú právomoci SIŽP pri výkone odborného štátneho dozoru.
K bodu 29, 30, 31, 32 a 33
V nadväznosti na ustanovenie nových povinností boli v tomto smere náležite doplnené aj správne delikty za porušenie týchto povinností.
K bodu 34
Navrhuje sa nové znenie § 13 ods. 2 v nadväznosti na zmenu dolných hraníc súm pokút ako aj doplnenie nových správnych deliktov, resp. zmena ich zaradenia pod príslušnú pokutu.
K bodu 35
Ustanovuje sa pôsobnosť správneho poriadku na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.
K bodu 36
Navrhuje sa úprava v texte zákona používanej legislatívnej skratky pre Ministerstvo životného prostredia SR v súvislosti s jej zavedením v novelizačnom bode 10.
Čl. II
Ustanovuje sa delená účinnosť tohto zákona. Ustanovenia vzťahujúce sa na register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny nadobudnú účinnosť 1. januára 2022.
V Bratislave 17. apríla 2019


Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos v. r.
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 286/2009, dátum vydania: 16.07.2009

8

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Všeobecná časť

Návrh zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009 v sú vislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch a nariadení Komisie, ktoré boli prijaté na vykonávanie tohto nariadenia.

Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva určuje boj proti klimatickým zmenám ako prioritu činnosti. Tento program uznáva, že sa Spoločenstvo zaviazalo dosiahnuť 8-percentné zníženie emisií skleníkových plynov v období rokov 2008 až 2012 v porovnaní s úrovňami v roku 1990, a že z dlhodobého hľadiska bude potrebné znížiť globálne emisie skleníkových plynov o približne 70% v porovnaní s úrovňami roku 1990. Konečným cieľom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy je dosiahnuť stabilizáciu koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá zabráni nebezpečn ému antropogénnemu zasahovaniu do klimatického systému. Keďže väčšina fluórovaných skleníkových plynov, kontrolovaných podľa Kjótskeho protokolu, má vysoký potenciál globálneho otepľ ovania, cieľom navrhnutých opatrení a požiadaviek v nariadení (ES) 842/2006 a nariadeniach Komisie je obmedziť emisie určitých fluórovaných skleníkových plynov, predchádzať im a tým ich znížiť prostredníctvom kontroly, príp. zákazu ich používania, uvedenia na trh výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, ich zhodnotenia a bezpečného zneškodnenia, ako aj zabezpečenia, ž e inštaláciu, údržbu, obsluhu zariadení a systémov s obsahom týchto plynov budú vykonávať len osoby, ktoré sú držiteľmi certifikátu o odbornej spôsobilosti.

Predložený návrh zákona upravuje povinnosti a požiadavky vyplývajúce z jednotlivých článkov nariadenia (ES) č. 842/2006 a nariadení Komisie, ktoré sa uplatňujú na vykonávanie tohto nariadenia. Ná vrh zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb a prevádzkovateľov, ktorí nakladajú s fluórovaný mi skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy, zodpovednosť a sankcie za porušenie ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006, nariadení Komisie a tohto zákona. Stanovuje podmienky na zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov, ukladá povinnosť evidencie a oznamovacej povinnosti, upravuje podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na nakladanie s určitými fluórovanými skleníkovými plynmi.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev

-primárnom práve v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení – v Hlave XIX (Životné prostredie)

-v sekundárnom práve:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. má ja 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006);

Nariadenie Komisie (ES) č. 1493/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa stanovuje formát správ predkladaných výrobcami, dovozcami a vývozcami určitých fluórovaných skleníkových plynov v zmysle nariadenia Euró pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú.v. EÚ L 332, 18.12.2007);

Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú.v. EÚ L 332, 18.12.2007);

Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy pož iarnej ochrany obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Ú.v. EÚ L 333, 18.12.2007);

Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatiza čné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Ú.v. EÚ L 335, 20.12.2007);

Nariadenie Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačn ými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú.v. EÚ L 92, 3.4.2008);

Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008);

Nariadenie Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008);

Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č . 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008);

Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú.v. EÚ L 92, 3.4.2008);

Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č . 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľ ovania osvedčení (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008).

b)nie je upravená v práve Európskej únie

c)nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej spr ávy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca,

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch – 4. júla 2008,

b) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 a ž 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení,

- nie je

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia,

- nie sú

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoloč enstiev a právom Európskej únie:

- úplný

6.Gestor a spolupracujúce rezorty: Ministerstvo ž ivotného prostredia Slovenskej republiky

Doložka

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť

a na podnikateľské prostredie

1. Vplyvy na verejné financie

V súvislosti s výkonom štátneho dozoru a kontrolou dodržiavania ustanovení zákona a osobitných predpisov vznikne potreba finančných prostriedkov na odber a analýzy flu órovaných skleníkových plynov, ktorých výška sa odhaduje na cca 16 597 až 26 555 EUR ročne. Tieto výdavky boli zaradené do kategórie tovary a služby (630) a budú hradené v rámci limitu vý davkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Nové kompetencie, ktorými dôjde k zvýšeniu rozsahu kontrolnej činnosti budú zabezpečené v rámci schváleného limitu počtu zamestnancov Slovenskej inšpekcie životného prostredia na roky 2009 – 2011.

Odhadovaný dopad na Environmentálny fond

Výnosy pokút uložených za správne delikty podľa § 13 odsek 2 návrhu zákona sú príjmom Environmentálneho fondu. Výška príjmov Environmentálneho fondu z prípadných pokút bude závislá od počtu a závažnosti zistených nedostatkov a porušení tohto zákona a osobitných predpisov. Finančné prostriedky, ktoré budú príjmom Environmentálneho fondu sa odhadujú na cca 16 600 až 23 300 EUR. Avšak výšku príjmov fondu z pokút nie je možné jednoznačne ur čiť, nakoľko závisí od vyššie spomenutých faktorov.

2. Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Finančné nároky na obyvateľov nebudú.

3. Vplyvy na životné prostredie

Zákon určuje podmienky na zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov, ukladá povinnosť evidencie a oznamovacej povinnosti, upravuje podmienky na získanie odbornej sp ôsobilosti na nakladanie s určitými fluórovanými skleníkovými plynmi. Zákon bude ma ť pozitívny vplyv na životné prostredie a klimatický systém.

4. Vplyvy na zamestnanosť

Odhad vplyvov na zamestnanosť sa nepredpokladá.

5. Vplyvy na podnikateľské prostredie

Finančné nároky na podnikateľské prostredie vyplývajú z povinnosti získať odbornú spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Tieto sú odhadované pri počte asi 2000 odborne spôsobilých osôb vo v ýške cca 290 000 EUR.

II. Osobitná časť

K Èl. I

K § 1

Upravuje sa predmet zákona, zákon ustanovuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb a prevádzkovateľov, ktorí budú nakladať s fluórovanými skleníkový mi plynmi a výrobkami a zariadeniami, ktoré obsahujú tieto plyny. Zároveň sa upravuje pôsobnosť orgánov, ktoré budú vykonávať štátnu správu a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovený ch nariadením (ES) č. 842/2006, nariadeniami Komisie a týmto zákonom. Účelom zákona je obmedziť emisie skleníkových plynov, prechádzať im a tým ich znížiť.

K § 2

Na účely tohto zákona sa upravujú a dopĺňajú základné pojmy, ktoré bolo potrebné zadefinovať a nie sú obsiahnuté v nariadení (ES) č. 842/2006 o určit ých fluórovaných skleníkových plynoch. Zaviedol sa pojem nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi a nakladanie s výrobkami a zariadeniami, ktorý okrem iného zahàňa ich výrobu, dovoz, vý voz, uvedenie na trh, zhodnotenie, zneškodnenie, prevádzku, inštaláciu, servis, údržbu a pod. Zadefinovali sa pojmy 'výrobok a zariadenie' a 'chladiaci kontajner'.

K § 3

Základné ustanovenie v odseku 1 stanovuje, kto môže nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami alebo zariadeniami. V odseku 2 sa definuje povinnosť vlastní ka zariadenia určiť prevádzkovateľa takéhoto zariadenia, ktorý riadi technickú prevádzku zariadenia a systémov, a na ktorého sa vzťahuje nariadenie a tento zákon. V prípade, že tak neurobí je zodpovedný za záväzky prevádzkovateľa vlastník zariadenia.

K § 4

Zamedziť únikom fluórovaných skleníkových plynov a tým obmedziť a znížiť emisie týchto plynov je jedným z hlavných cieľov nariadenia (ES) č . 842/2006, nariadení Komisie ako aj uvedeného zákona. V odseku 1 sa preto stanovuje povinnosť prevádzkovateľov stacionárnych zariadení zamedziť únikom fluórovaných skleníkových plynov, čo najskôr opravi ť akýkoľvek zaznamenaný únik a skontrolovať zariadenia na únik. Prevádzkovateľ musí tie ž primeranými dodatočnými opatreniami zabezpečiť, aby nedochádzalo k nadlimitným únikom plynov. Povolené limity úniku počas bežnej prevádzky zariadenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným pr ávnym predpisom.

Odsek 4 stanovuje aj pre prevádzkovateľov mobilných zariadení, ktoré slúžia na chladenie tovarov pri preprave a obsahuj ú minimálne 3 kg fluórovaných skleníkových plynov vo forme chladiaceho média, povinnosť minimá lne raz za 12 mesiacov zabezpečiť aby bola vykonaná kontrola tesnosti zariadenia na zamedzenie únikom fluórovaných skleníkových plynov.

K § 5

V uvedenom paragrafe sa ustanovuje, aby určené subjekty viedli evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach a nahlasovali určené údaje orgánom štátnej správy (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a obvodné úrady životného prostredia). Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s fluórovanými skleníkový mi plynmi, výrobkami a zariadeniami, pričom pojem nakladanie, definovaný v § 2 zahàňa výrobu, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, používanie, zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie. Evidencia sa uchová va najmenej po dobu 5 rokov od jej vykonania. Dovozcovia, výrobcovia, vývozcovia a distribútori budú nahlasovať ministerstvu životné ho prostredia údaje o nakúpenom, dovezenom, vyrobenom a vyvezenom množstve fluórovaných skleníkových plynov a výrobkov, spotrebovanom množstve plynov, skladových zásobách, recyklovanom, regenerovanom a zneš kodnenom množstve plynov. Prevádzkovatelia budú oznamovať údaje o zariadeniach a systémoch, druhu (názov a označenie plynu) a množstve náplne v zariadení, odobratom množstve plynu, skladových zásobách a pod. príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, ktorý ich následne po kompletizácii zašle ministerstvu životného prostredia. Podrobnosti o formulároch nahlasovania údajov upraví ministerstvo vo vykon ávacej vyhláške. Informácie získané z hlásení budú ministerstvu slúžiť ako podklad na rozhodovanie pri plnení platných záväzkov Slovenskej republiky, ako aj cieľov nariadenia (ES) č. 842/2006 o ur čitých fluórovaných skleníkových plynoch a tiež ako štatistické údaje na získanie informácií o týchto plynoch, ich druhu a množstvách, o výrobkoch a zariadeniach, ako aj pre potreby poskytovania spr áv Európskej komisii. V odseku 6 sa navrhuje, aby odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly výrobku alebo zariadenia na únik označila výrobok a zariadenie štítkom vykonanej kontroly, čím bude zreteľne a jasne identifikované, že dané zariadenie alebo výrobok je pravidelne kontrolované na únik a prevádzkovateľ si tak zodpovedne plní všetky povinnosti vyplývajúce pre neho z nariadení a tohto zákona.

K § 6

Vykonávať kontrolu úniku vo vzťahu k stacionárnym chladiacim zariadeniam, klimatizačným zariadeniam, tepelným čerpadlám, systémom požiarnej ochrany, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, vykonávať zber, zhodnotenie, inštaláciu, obsluhu, údržbu alebo servis zariadení; zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia, zber rozpúšť adiel na báze fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení a zber týchto plynov z klimatizačných systémov v motorových vozidlách môžu len osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi, ktorá sa preukazuje certifikátom. Certifikát získa fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je držiteľom osvedčenia o odborných znalostiach pre príslušnú po žadovanú činnosť, preukáže, že môže použiť potrebné prostriedky a vybavenie na výkon danej činnosti a v prípade kontroly únikov taktiež prehlási písomnou formou, že vedie dokumentáciu o vykonaných kontrolách na únik v elektronickej forme alebo právnická osoba, ktorá musí zamestnávať fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o odborných znalostiach, preukáže dostupnosť technický ch prostriedkov a vybavenia a v prípade kontroly únikov vedie dokumentáciu v elektronickej forme. Takáto forma dokumentácie sa zavádza hlavne z dôvodu zjednotenia a uľahčenia vedenia dokumentácie pre samotný ch podnikateľov, kvôli prehľadnejšej a jednoduchšej kontrole informácií z predchádzajúcich vykonaných kontrol únikov – čo bolo kontrolované, s akým výsledkom, aké opravy sa vykonali a pod.

V odseku 11 sa definuje odborná spôsobilosť. Osvedčenie o odborných znalostiach vo vzťahu k príslušnej činnosti sa vydáva osobe, ktorá má potrebné kvalifikačné predpoklady a vykonala teoretickú a p raktickú skúšku. Výučbu, ako aj skúšky osôb organizuje hodnotiaci orgán, ktorý určí ministerstvo. Certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi vydá va certifikačný orgán, ktorý taktiež určí ministerstvo. Certifikačný orgán môže tiež pôsobiť ako hodnotiaci orgán. Postup pri posudzovaní a overovaní odborných znalostí a pri vydávaní certifikátov o odbornej spôsobilosti ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

K § 7

V uvedenom paragrafe sa stanovuje povinnosť označovania výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny pri ich uvádzaní na trh. Označenie musí mať požadovanú formu a spĺňať dodato čné požiadavky v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1494/2008 a pri uvádzaní výrobkov a zariadení na slovenský trh musí byť uvedené v slovenskom jazyku.

K § 8 až 11

Ustanovenia § 8 až 11 sa venujú pôsobnosti orgánov štátnej správy. Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva ministerstvo, obvodný úrad životné ho prostredia a inšpekcia. Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy, vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach a určuje hodnotiaci a certifikačný orgá n pre potreby získania odbornej spôsobilosti. Obvodný úrad životného prostredia vedie evidenciu prevádzkovateľov zariadení a údajov oznámených prevádzkovateľmi a predkladá ich ministerstvu za svoj obvod ú zemnej pôsobnosti. Štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, predpisov vydaných na jeho vykonávanie, ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch a nariaden í Komisie vydaných na realizáciu tohto nariadenia, ako aj rozhodnutí vydaných na ich základe bude vykonávať Slovenská inšpekcia životného prostredia podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobám vykonávajúcim štátny dozor sa zverujú oprávnenia nevyhnutné na výkon ich činnosti, ktorým zodpovedajú povinnosti kontrolovaný ch osôb.

K § 12 a § 13

Upravuje sa zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, právnymi predpismi vydanými podľa tohto zákona, nariadením (ES) č. 842/2006 a nariadeniami Komisie. V § 12 sú uvedené spr ávne delikty, ktoré bude prejednávať Slovenská inšpekcia životného prostredia. V § 13 je určená výška pokút s prihliadnutím na závažnosť, rozsah porušenia, povinnosti a čas trvania, ktorá m ôže byť až do výšky 99 600 eur. Za nesplnenie uložených opatrení na nápravu možno uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice. Konanie o uložení pokuty je možné za čať do jedného roku odo dňa, kedy sa inšpekcia dozvedela o porušení povinností. Výnosy pokút budú príjmom Environmentálneho fondu.

K § 14

Splnomocňovacie ustanovenie upravujúce oblasti z návrhu zákona, ktoré budú spodrobnené vykonávacou vyhláškou ministerstva.

K § 15

Prechodné ustanovenie upravuje možnosť vydávania dočasných certifikátov o odbornej spôsobilosti. Tieto dočasné osvedčenia o odbornej spôsobilosti môžu člensk é štáty uplatňovať na základe už existujúcich kvalifikačných programov [v tomto prípade sú to osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané na zá klade zákona č. 76/1998 Z .z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znen í neskorších predpisov v znení neskorších predpisov] a to na preklenutie obdobia, kým zodpovedné osoby nezískajú certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s flu órovanými skleníkovými plynmi v zmysle tohto zákona a nariadenia, nakoľko činnosti uvedené v článkoch 3 a 4nariadenia (ES) č. 842/2006 môžu vykonávať od 4. júla 2009 len osoby, ktoré získali certifikát o odbornej spôsobilosti. Keďže ide o náročný technicko-administratívny proces výučby a preskúšania dosť vysokého počtu žiadateľov, systém dočasných osvedčení zabezpečí, aby boli vykonávané kontroly únikov, servis, údržba, inštalácie, zhodnotenie, zber a pod. aj v prípade, že zodpovedné osoby ešte nebudú mať certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Platnosť dočasných certifikátov je v súvislosti so stacioná rnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami do 4. júla 2011 a v sú vislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi je do 4. júla 2010.

K Èl. II

Týmto článkom sa novelizuje zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

K novelizačnému bodu

Zjednodušuje sa rozhodovanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ak sa zistí, že poplatková povinnosť nevzniká. V týchto prípadoch sa rozhodnutie o zastavení konania bude vyznačovať len v spise.

K Èl. III

V tomto článku je vykonaná novelizácia zákona o ovzduší.

K bodu 1

Dopĺňa sa ustanovenie, ktoré umožňuje prevádzkovateľom zariadení s podprahovou spotrebou rozpúšťadla voľbu spôsobu obmedzovania emisií prchavých organických látok a to buď používaním regulovaných vý robkov alebo plnením požiadaviek podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení neskorších predpisov.

K bodu 2

Uvedením doplnením sa zabezpečuje úplná transpozícia Èl. 11 ods. 1 smernice Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajú cich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach.

K bodu 3 a 4

Uvedenými novelizáciami sa dopĺňa doteraz chýbajú ca sankcia za porušenie povinnosti viesť prevádzkovú evidenciu pre prevádzkovateľov veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.

K Èl. IV

Ustanovuje sa predpokladané nadobudnutie účinnosti zákona.

Bratislava 25. marca 2009

Robert Fico v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján Chrbet v.r.

minister životného prostredia Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore