Podzákonné predpisy k predpisu 19/2002

 1. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 125/2007 Z. z. 107/2011 účinný od 01.05.2011
 2. platnýNariadenie vlády o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 107/2014 účinný od 01.05.2014
 3. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z.z. 108/2007 účinný od 15.03.2007
 4. platnýRek. nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu 108/2008 účinný od 15.02.2011
 5. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 108/2011 účinný od 01.05.2011
 6. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2005 Z. z. o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov 109/2011 účinný od 01.05.2011
 7. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z. z. 110/2011 účinný od 01.05.2011
 8. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 154/2007 Z. z. 111/2011 účinný od 01.05.2011
 9. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu 112/2005 účinný od 01.04.2005 do 01.01.2007
 10. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z.o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 112/2009 účinný od 01.04.2009
 11. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z.z. o ochrane proti zavlečniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka 113/2007 účinný od 01.04.2007
 12. platnýNariadenie vlády o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií 113/2008 účinný od 01.04.2008
 13. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu 113/2009 účinný od 01.04.2009
 14. platnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2007 Z. z. 114/2008 účinný od 05.04.2008
 15. neplatnýNariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe 114/2009 účinný od 01.04.2009 do 01.01.2013
 16. platnýNariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rzikami súvisiacimi s expozíciou hluku 115/2006 účinný od 01.03.2006
 17. platnýNariadenie vlády o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky 116/2005 účinný od 01.04.2005
 18. platnýNariadenie vlády o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov 117/2002 účinný od 01.04.2002
 19. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka 119/2007 účinný od 01.04.2007
 20. platnýRek. nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú analytické normy, toxikologicko-farmakologické normy, klinické normy a protokoly vzťahujúce sa na dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania vykonávaného na účely registrácie liekov 120/2009 účinný od 01.03.2010
 21. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka 121/2009 účinný od 01.04.2009
 22. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2006 Z.z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety 122/2007 účinný od 15.04.2007
 23. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 306/2006 Z.z. o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 123/2007 účinný od 15.04.2007
 24. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 124/2008 účinný od 15.04.2008
 25. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z.z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 125/2007 účinný od 15.04.2007
 26. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 Z.z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 126/2007 účinný od 15.04.2007
 27. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky 126/2014 účinný od 01.06.2014
 28. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 127/2010 účinný od 01.04.2010 do 31.12.2010
 29. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2006 Z.z. o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel 128/2007 účinný od 15.04.2007
 30. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov 106/2010 účinný od 15.09.2010 do 01.11.2012
MENU
Hore