Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z. z. 110/2011 účinný od 01.05.2011

Platnosť od: 14.04.2011
Účinnosť od: 01.05.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z. z. 110/2011 účinný od 01.05.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 110/2011 s účinnosťou od 01.05.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 4 ods. 26 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

3.

§ 20 znie:

„§ 20 Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie ...

4.

V prílohe č. 4 poznámka (*) znie: „Skúšobné protokoly musia byť v súlade s rozhodnutím Rady ...

5.

Nadpis prílohy č. 5 znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

6.

Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 o prispôsobení ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore