Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2005 Z. z. o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov 109/2011 účinný od 01.05.2011

Platnosť od: 14.04.2011
Účinnosť od: 01.05.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2005 Z. z. o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov 109/2011 účinný od 01.05.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 109/2011 s účinnosťou od 01.05.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2005 Z. z. o technických ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2005 Z. z. o technických požiadavkách na montáž, ...

1.

V § 3 sa slová „(ďalej len „smernica 86/415/EHS“)“ nahrádzajú slovami „v platnom znení ...

2.

V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú slová „86/415/EHS“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

4.

§ 6 sa vypúšťa.

5.

§ 7 znie:

„§ 7 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v ...

6.

Nadpis prílohy znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

7.

Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore