Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu 112/2005 účinný od 01.04.2005 do 31.12.2006

Platnosť od: 31.03.2005
Účinnosť od: 01.04.2005
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Veterinárna starostlivosť, Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu 112/2005 účinný od 01.04.2005 do 31.12.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 112/2005 s účinnosťou od 01.04.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...

1.

V § 5 sa vypúšťa odsek 6.

2.

V § 7 sa vypúšťa odsek 3.

3.

V § 10 ods. 10 sa slová „§13 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 13“.

4.

V § 14 ods. 5 tretia veta znie: „Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú ...

5.

V prílohe č. 2 časti I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO písm. A. tabuľka znie:

A. Tabuľka

Druhy Klíčivosť Analytická čistota Maximálny obsah osiva iného akorastlinného druhu vo vzorke ...

6.

V prílohe č. 2 časti I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO bode 2. B písm. c) sa slová „0 – 8 %“ nahrádzajú ...

7.

V prílohe č. 4 časti A. Úradné označovanie osiva krmovín písm. a) piatom bode a písm. c) piatom ...

8.

V prílohe č. 5 bode 1 sa slová „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami ...

9.

V prílohe č. 5 body 2 až 4 znejú:

„2. Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá ustanovuje osobitné požiadavky na výskyt ...

10.

Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie: „5. smernica Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004, ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore