Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 125/2007 Z. z. 107/2011 účinný od 01.05.2011

Platnosť od: 14.04.2011
Účinnosť od: 01.05.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 125/2007 Z. z. 107/2011 účinný od 01.05.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 107/2011 s účinnosťou od 01.05.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z. z. o technických ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné ...

1.

V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Na účely odseku 1 sa použijú definície a požiadavky podľa prílohy I smernice.“. ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

3.

§ 6 znie:

„§ 6 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v ...

4.

Nadpis prílohy znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

5.

Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore