Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 107/2014 účinný od 01.05.2014

Platnosť od: 29.04.2014
Účinnosť od: 01.05.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 107/2014 s účinnosťou od 01.05.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády upravuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie ...

a)

technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),

b)

kontrola varroázy,

c)

racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,

d)

podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu,

e)

podpora obnovenia stavu včelstiev,

f)

spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti ...

(2)

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

včelárom fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná v centrálnom registri včelstiev,3)

b)

začínajúcim včelárom fyzická osoba, ktorá počas posledných piatich rokov

1.

nechovala včely a

2.

nebola registrovaná v centrálnom registri včelstiev.

§ 2
Žiadosť o poskytnutie pomoci
(1)

Žiadosť o poskytnutie pomoci (ďalej len „žiadosť o pomoc“) podáva žiadateľ Pôdohospodárskej ...

(2)

Žiadateľom o poskytnutie pomoci je včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 30 % včelárov ...

(3)

Prílohou k žiadosti o pomoc podľa odseku 1 je

a)

kópia stanov žiadateľa,

b)

ročný program rozvoja včelárstva, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom ...

c)

kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

d)

vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a potvrdenie miestne ...

e)

potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nie je proti žiadateľovi ...

f)

vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,4)

g)

potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace alebo vyhlásenie, že ...

h)

potvrdenie Sociálnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne ...

i)

vyhlásenie žiadateľa, že mu na ten istý účel nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu ...

(4)

Žiadateľovi sa neposkytne pomoc, ak

a)

nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

b)

je v likvidácii alebo konkurznom konaní,

c)

na ten istý účel sa mu poskytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej ...

d)

žiadateľ nepredloží prílohy podľa odseku 3.

§ 3
Technická pomoc
(1)

Technickú pomoc možno poskytnúť na

a)

organizovanie prednášok a seminárov, ak

1.

sa vykonávajú za účasti najmenej 20 včelárov alebo žiakov základných škôl, stredných odborných ...

2.

obsahujú najmenej dve vyučovacie hodiny a sú zamerané na tému uvedenú v prílohe č. 1; vyučovacia ...

b)

vedenie včelárskych krúžkov, ak sa vykonávajú za účasti minimálne piatich členov včelárskeho ...

c)

organizovanie vzdelávacích programov, ak vzdelávací program

1.

jednodňový trvá najmenej desať vyučovacích hodín a vykonáva sa najskôr tretí deň po dni, ...

2.

viacdňový trvá najmenej 20 vyučovacích hodín a vykonáva sa najskôr tretí deň po dni, v ktorom ...

3.

vykonáva sa za účasti najmenej 15 včelárov alebo začínajúcich včelárov,

4.

vykonáva vzdelávacia inštitúcia, ktorá má akreditované vzdelávacie programy v oblasti včelárstva,5) ...

d)

organizovanie výstav, súťaží, medzinárodných podujatí a exkurzií včelárskych krúžkov na ...

e)

účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach, ...

f)

publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,

g)

nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky a zriadenie na pripojenie k verejnej elektronickej komunikačnej ...

h)

koordináciu technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie ...

i)

zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích ...

j)

budovanie školských včelníc pri vysokej škole, na ktorej sa vyučuje včelárstvo ako samostatný ...

k)

budovanie ukážkových, pokusných a ekologických včelníc,

l)

ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou,

m)

technické zariadenie regionálnej medárne,

n)

technické pomôcky pre včelárske krúžky.

(2)

Technickú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a)

300 eur na prednášku a seminár podľa odseku 1 písm. a),

b)

650 eur na vedenie každého včelárskeho krúžku podľa odseku 1 písm. b),

c)

900 eur na jednodňový vzdelávací program podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu,

d)

1 800 eur na viacdňový vzdelávací program podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu,

e)

80 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. d),

f)

90 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. e),

g)

90 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. f),

h)

80 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. g),

i)

90 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. h),

j)

40 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. i),

k)

70 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. j),

l)

70 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. k),

m)

50 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. l),

n)

80 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. m),

o)

200 eur za podporný rok na technické pomôcky pre vedúceho včelárskeho krúžku podľa odseku 1 ...

(3)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. d) sa považujú náklady na

a)

účastnícky poplatok,

b)

registračný poplatok,

c)

výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

d)

zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

e)

zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,

f)

prenájom priestorov, kde sa konajú výstavy, súťaže a iné podujatia,

g)

dopravu a poistenie exponátov,

h)

vzorky včelích a včelárskych produktov určených na ochutnávky,

i)

materiál potrebný na prípravu súťažných exponátov,

j)

ceny a reprezentačný materiál, a to najviac 200 eur za podujatie,

k)

poštovné, pozvánky a kancelárske potreby priamo súvisiace s podujatím, a to najviac 100 eur za ...

l)

prepravné náklady na exkurzie včelárskych krúžkov na ukážkové včelnice v Slovenskej republike. ...

(4)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. e) sa považujú náklady na

a)

registračný poplatok,

b)

cestovné náhrady za účasť zástupcov včelárskych združení na zahraničných podujatiach v rozsahu ...

c)

reprezentačný materiál,

d)

prenájom a vybavenie výstavných a reprezentačných priestorov na zahraničných prezentačných ...

(5)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. f) sa považujú náklady na

a)

prípravu, vydanie a distribúciu publikácií, brožúr a odborných časopisov,

b)

tvorbu inštruktážnych filmov,

c)

správu webových stránok,

d)

získavanie, prípravu, udržiavanie a prezentáciu priestorov, exponátov a predmetov súvisiacich ...

e)

zabezpečenie etikiet a tabúľ na označenie predajného miesta po získaní súhlasu s používaním ...

f)

propagačné, prezentačné a reprezentačné materiály a predmety o slovenskom včelárstve, včelích ...

g)

digitalizáciu existujúcich vzdelávacích materiálov, historickej a odbornej literatúry o včelárstve. ...

(6)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. g) sa považujú náklady na

a)

výpočtovú a audiovizuálnu techniku,

b)

technické zariadenie a vybavenie vrátane príslušenstva,

c)

zriadenie na pripojenie k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej ...

(7)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. h) sa považujú náklady na

a)

odplatu za používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby,

b)

prenájom, zariadenie a údržbu kancelárskych priestorov,

c)

odmeny pre odborných poradcov a koordinátorov Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského ...

d)

režijné náklady na prevádzku kancelárskeho priestoru,

e)

nákup kancelárskych potrieb,

f)

výpočtovú, dokumentačnú, meraciu a monitorovaciu techniku, softvér, tvorbu a prevádzku informačného ...

(8)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. i) sa považujú náklady na

a)

zariadenia na manipuláciu a odvčelovanie medníkov a rámikov pri medobraní,

b)

zariadenie na vytáčanie medu,

c)

odviečkovacie zariadenie,

d)

zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,

e)

zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,

f)

zariadenia na čistenie medu,

g)

zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,

h)

čerpadlá na med,

i)

zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,

j)

plničky medu a ich príslušenstvo,

k)

zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,

l)

zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich skladovanie v tepelnej ...

m)

nádoby na skladovanie medu,

n)

zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,

o)

zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho peľu a včelieho chleba,

p)

zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu.

(9)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. j) a k) sa považujú náklady na

a)

projektovú dokumentáciu,

b)

vybudovanie školských, ukážkových, pokusných a ekologických včelníc,

c)

technické pomôcky a zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov podľa ...

d)

zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,

e)

ochranné včelárske pomôcky,

f)

zabezpečenie ochrany pozemku,

g)

výučbové a didaktické pomôcky.

(10)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. l) sa považujú náklady na signalizačné, ochranné ...

(11)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. m) sa považujú náklady

a)

uvedené v odseku 8 písm. b) až l),

b)

na zariadenie na váženie medu v medárni.

§ 4
Kontrola varroázy
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy možno poskytnúť na úhradu nákladov

a)

na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu ...

b)

spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v ...

c)

na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými ...

d)

na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov ...

e)

na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom klieštika včelieho (Varroa destructor). ...

(2)

Pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a)

80 % nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze podľa odseku ...

b)

0,64 eura na jedno včelstvo na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. b),

c)

1 eura na jedno prehliadnuté včelstvo podľa odseku 1 písm. c),

d)

70 % nákladov na zariadenie podľa odseku 1 písm. d),

e)

70 % nákladov na nákup prostriedkov podľa odseku 1 písm. e).

(3)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. e) sa považujú najmä náklady na nákup monitorovacích ...

§ 5
Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia racionalizácia sezónneho presunu včelstiev možno poskytnúť na úhradu ...

a)

zariadenie na sezónny presun včelstiev,

b)

sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť,

c)

nákup zariadení na úpravu sezónneho stanovišťa včelstiev,

d)

vypracovanie a realizáciu projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej ...

e)

nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo ...

(2)

Návrhy projektov podľa odseku 1 písm. d) sa predkladajú prostredníctvom žiadateľa na posúdenie ...

(3)

Pomoc možno poskytnúť do

a)

40 % z nákupnej ceny zariadenia podľa odseku 1 písm. a), najviac však 3 300 eur za podporný rok, ...

b)

3 eur na sezónny presun včelstva podľa odseku 1 písm. b) za podporný rok,

c)

40 % z nákupnej ceny zariadení podľa odseku 1 písm. c), najviac však 330 eur za podporný rok,

d)

2 000 eur za vypracovanie a realizáciu projektov podľa odseku 1 písm. d),

e)

50 % z nákupnej ceny zariadenia podľa odseku 1 písm. e), najviac však 330 eur za podporný rok.

(4)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. e) sa považujú náklady na signalizačné, ochranné ...

§ 6
Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia úhrada nákladov na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických ...

a)

diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok10) a pesticídov v mede,

b)

analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky ...

c)

analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží,

d)

analýzy medu v rámci identifikácie falšovaného medu.

(2)

Pomoc možno poskytnúť včelárovi na analýzy vzoriek medu do

a)

80 % z dokladovanej sumy diagnostických analýz medu podľa odseku 1 písm. a), ak boli vykonané v ...

b)

100 % z dokladovanej sumy analýz podľa odseku 1 písm. b), ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu, ...

c)

100 % z dokladovanej sumy analýz medu podľa odseku 1 písm. c),

d)

40 % z dokladovanej sumy analýz medu podľa odseku 1 písm. d).

(3)

Včelárovi možno poskytnúť úhradu nákladov na analýzy najviac troch vzoriek medu za podporný ...

(4)

Pomoc sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok ...

§ 7
Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev možno poskytnúť na

a)

predaj včelích matiek slovenskej kranskej včely alebo rozširovanie včelích línií testovaných ...

b)

založenie a prevádzku testovacích staníc,

c)

nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely alebo na ...

(2)

Pomoc podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť chovateľovi včelích matiek slovenskej kranskej ...

(3)

Pomoc možno poskytnúť do

a)

10 eur na kus na predanú voľne spárenú včeliu matku,

b)

15 eur na kus na predanú inseminovanú včeliu matku,

c)

80 % nákladov na založenie a prevádzku testovacích staníc,

d)

80 % nákladov na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej ...

(4)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. b) sa považujú náklady na

a)

18 kg cukru, 3 kg medzistienok a 30 kusov prírezov na každú prijatú včeliu matku na testovanie,

b)

10 kg cukru v každom ďalšom roku na každú testovanú včeliu matku,

c)

zdravotné vyšetrenia testovaných včelstiev zahŕňajúce vzorky včiel, meliva a klinické prehliadky, ...

d)

najmenej 30 % rezervných úľov z počtu testovaných včelstiev rámikovej miery B-10,

e)

úlik na odložence so štyrmi až piatimi rámikmi podľa počtu testovaných včelích matiek,

f)

úľovú váhu s rozsahom od 0,1 kg do 150 kg,

g)

váhu pre medný výnos s rozsahom od 0,01 kg do 50 kg,

h)

váhu na váženie matiek s miligramovou vážkou minimálne s rozsahom 150 mg až 250 mg,

i)

stereomikroskop a lupu do trojnásobného zväčšenia,

j)

varroa-podložky,

k)

počítač a multifunkčné zariadenie na tlač, skenovanie a kopírovanie,

l)

nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádeži vybavenia testovacej stanice a na ochranu ...

m)

krovinorez,

n)

batérie ako zdroj elektrickej energie,

o)

označenie testovacej stanice upozorňujúcimi alebo výstražnými tabuľkami,

p)

nákup čistokrvného plemenného materiálu kranskej včely z iného členského štátu Európskej ...

q)

nevyhnutnú dopravu členov uznávacej komisie pri výkone ich funkcie.

§ 8
Spolupráca s riešiteľskou organizáciou
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia spolupráca s riešiteľskou organizáciou sa poskytuje na rozvoj vedy ...

a)

šľachtení a ochrane genetických zdrojov autochtónnej domácej včely a podpore zavedenia a vedenia ...

b)

uplatňovaní ozdravovacích metód a spôsobe ošetrovania včelstiev zavedením a vedením evidencie ...

c)

kvalitatívnej charakteristike a autentifikácii včelích produktov,

d)

zdravotnom účinku včelích produktov,

e)

opeľovacej činnosti včiel a ich vplyvu na zvyšovanie úrod technických plodín,

f)

testovaní alebo vývoji liečiv alebo podporných prostriedkov,

g)

testovaní alebo vývoji krmív.

(2)

Riešiteľská organizácia je právnickou osobou, ktorá vyhotoví návrh zmluvy, v ktorom navrhne ...

(3)

Výskumné projekty s predpokladaným rozpočtom na ich realizáciu predkladá riešiteľská organizácia ...

(4)

Pomoc možno poskytnúť do 80 % nákladov na realizáciu výskumných projektov podľa odseku 1.

§ 9
Žiadosť o vyplatenie pomoci
(1)

Žiadosť o vyplatenie pomoci spolu s prílohami a príslušnými dokladmi predkladá žiadateľ platobnej ...

(2)

Pre opatrenia vykonané každoročne od 1. júna do 31. augusta predkladá žiadateľ žiadosť o vyplatenie ...

(3)

Rozhodujúci dátum na posúdenie dátumu vykonania opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu ...

(4)

Žiadosť o vyplatenie pomoci predkladá žiadateľ na základe schválenej žiadosti o pomoc na tlačive, ...

(5)

K žiadosti o vyplatenie pomoci žiadateľ priloží

a)

zoznam vzdelávacích aktivít,

b)

prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu ...

c)

kópiu dokladu o vynaložených nákladoch a informáciu, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných ...

d)

informáciu, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, počet výtlačkov, názov ...

e)

informáciu o počte a druhu použitých prostriedkov a prípravkov, kópiu dokladov o úhrade, ak ide ...

f)

informáciu o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením, ak ...

g)

informáciu o počte prehliadnutých včelstiev poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo ...

h)

informáciu o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie ...

i)

informáciu o počte a druhu zariadení na kočovanie včelstiev, kópiu dokladov o úhrade, ak ide ...

j)

kópiu dokladu o nákladoch na starostlivosť o kočovné stanovište, kópiu kočovného preukazu potvrdeného ...

k)

priebežnú alebo záverečnú správu predloženého projektu, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. ...

l)

informáciu o druhu analýz medu, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória, kópiu ...

m)

informáciu o druhu analýz medu, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória a schválených ...

n)

kópiu dokladu o príjmoch z predaja včelích matiek, doklady preukazujúce predaj včelích matiek ...

o)

informáciu o počte zakúpených nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej ...

§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)

Žiadosť o pomoc podľa § 2 ods. 1 doterajšieho predpisu podaná platobnej agentúre do 30. apríla ...

(2)

Žiadosť o vyplatenie pomoci podľa § 9 ods. 1 doterajšieho predpisu podaná platobnej agentúre ...

(3)

Žiadosť o vyplatenie pomoci podľa § 9 ods. 2 doterajšieho predpisu podaná platobnej agentúre ...

§ 11

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu ...

§ 13

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 107/2014 Z. z.

  TÉMY PREDNÁŠOK A SEMINÁROV PODĽA § 3 ods. 1 písm. a)

  1. Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka.

  2. Včelie produkty vo výžive a prevencií chorôb človeka – apiterapia.

  3. Včelárstvo na Slovensku a vo svete – jeho história a vývoj.

  4. Fyziológia, anatómia a biológia včely medonosnej.

  5. Začínajúci včelári.

  6. Všeobecné včelárstvo.

  7. Chov včelích matiek, inseminácia a šľachtenie včiel.

  8. Asistenti úradného veterinárneho lekára.

  9. Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie.

  10. Nové smery vo včelárstve.

  11. Ekonomicky orientovaný chov včiel.

  12. Aplikácia aerosólu.

  13. Právne predpisy súvisiace so včelárstvom.

  14. Botanika vo včelárstve, využitie znášky a kočovanie.

  15. Prevencia a tlmenie chorôb včiel.

  16. Technológia včelárenia.

  17. Propagácia včelích produktov, marketing a ochranná známka.

  18. Správna výrobná prax.

  19. Ekologický chov včiel.

  20. Využitie výpočtovej techniky vo vzdelávaní včelárov a včelárskej evidencii.

  21. Laboratórne metódy stanovenia kvality včelích produktov.

  22. Laboratórna diagnostika chorôb včiel.

  23. Seminár pre funkcionárov včelárskych organizácií.

  24. Seminár pre prednášajúcich odborníkov vo včelárstve.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 107/2014 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára ...

  – nariadenia Európskeho parlamentu s Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L ...

  2. Nariadenie Komisie (ES) č. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia ...

  – nariadenia Komisie (ES) č. 1484/2004 z 20. augusta 2004 (Ú. v. EÚ L 273, 21. 8. 2004),

  – nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006),

  – nariadenia Komisie (ES) č. 811/2007 z 11. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 182, 12. 7. 2007),

  – nariadenia Komisie (ES) č. 939/2007 zo 7. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 207, 8. 8. 2007),

  – nariadenia Komisie (EÚ) č. 726/2010 z 12. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 213, 13. 8. 2010),

  – vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1212/2012 zo 17. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. ...

  – vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 768/2013 z 8. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 55 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým ...
 • 2)  Čl. 55 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
 • 3)  § 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 206/2012 ...
 • 4)  Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ...
 • 5)  § 6 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 3 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 10)  § 2 ods. 40 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...
 • 11)  
Načítavam znenie...
MENU
Hore