Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 115/2006 účinný od 15.10.2006

Platnosť od: 01.03.2006
Účinnosť od: 15.10.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 115/2006 s účinnosťou od 15.10.2006 na základe 555/2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov1) ...

(2)

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú ...

(3)

Definície pojmov na účely tohto nariadenia vlády sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2
Limitné hodnoty expozície hluku a akčné hodnoty expozície hluku

Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pred rizikami expozície hluku sa ustanovujú limitné ...

§ 3
Posudzovanie rizík z expozície hluku
(1)

Pri plnení povinností ustanovených v osobitnom predpise2) zamestnávateľ posúdi úroveň hluku, ...

(2)

Pracovná zdravotná služba3) vo vhodných časových intervaloch plánuje a vykonáva posudzovanie ...

(3)

Pri posudzovaní rizík5) z expozície hluku (ďalej len „posudzovanie rizík“) zamestnávateľ ...

a)

úroveň, typ a dĺžku trvania expozície hluku vrátane každej expozície impulzovému hluku,

b)

limitné hodnoty expozície hluku a akčné hodnoty expozície hluku,

c)

vplyvy na zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov,6)

d)

účinky na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú zo vzájomného pôsobenia medzi ...

e)

akékoľvek nepriame vplyvy na zdravie a bezpečnosť zamestnancov vyplývajúce zo vzájomného pôsobenia ...

f)

informácie o emisiách hluku, ktoré uvádzajú výrobcovia pracovného zariadenia v súlade s osobitnými ...

g)

doplnkové zariadenie alebo vybavenie navrhnuté na zníženie emisií hluku,

h)

prekračovanie dĺžky expozície zamestnanca hluku nad rámec riadneho pracovného času,

i)

informácie získané výkonom zdravotného dohľadu vrátane publikovaných informácií a

j)

dostupnosť osobných ochranných pracovných prostriedkov s primeranými útlmovými charakteristikami. ...

(4)

Zamestnávateľ vypracuje o posúdení rizík posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú ...

(5)

Zamestnávateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu dozoru8) na jeho požiadanie všetky informácie ...

§ 4
Opatrenia na odstránenie alebo zníženie expozície hluku
(1)

Riziko, vyplývajúce zamestnancovi z expozície hluku, musí zamestnávateľ odstrániť alebo znížiť ...

a)

iné metódy práce, ktoré znížia expozíciu hluku,

b)

výber vhodného pracovného zariadenia s čo najmenšími emisiami hluku vrátane možnosti sprístupniť ...

c)

stavebné a priestorové riešenie pracoviska a pracovných miest,

d)

primerané informácie a praktický výcvik zamestnancov11) zameraný na správne zaobchádzanie s pracovným ...

e)

zníženie hluku technickými prostriedkami

1.

šíreného vzduchom, napríklad protihlukovými clonami, krytmi, zvuk pohlcujúcimi obkladmi, a

2.

šíreného konštrukciami, napríklad tlmením alebo izoláciou,

f)

vhodné spôsoby údržby pracovných zariadení, pracovných miest a systémov na pracovisku,

g)

organizáciu práce zameranú na zníženie hluku

1.

obmedzením trvania a úrovne expozície hluku,

2.

vhodným harmonogramom práce s primeranými prestávkami na oddych.

(2)

Ak sa na základe posúdenia rizík podľa § 3 zistí prekročenie horných akčných hodnôt expozície ...

(3)

Na základe posúdenia rizík podľa § 3 sa určia pracoviská alebo pracovné miesta, na ktorých ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia na zníženie expozície hluku aj v prípade, že expozícia ...

a)

pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii pracoviska zamestnávateľ musí zabezpečiť, ...

b)

na pracoviskách uvedených do prevádzky pred účinnosťou tohto nariadenia vlády zamestnávateľ ...

(5)

Ak aj napriek vykonaným opatreniam expozícia hluku nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 4, zamestnávateľ ...

(6)

Ak zamestnanec v súvislosti s vykonávanou pracovnou činnosťou využíva oddychové zariadenie zamestnávateľa, ...

(7)

Zamestnávateľ prispôsobí opatrenia podľa odsekov 1 až 6 požiadavkám osobitných skupín zamestnancov.5) ...

§ 5
Osobné ochranné pracovné prostriedky
(1)

Ak riziko pre sluch zamestnancov vznikajúce v dôsledku expozície hluku nie je možné odstrániť ...

(2)

Ak expozícia hluku prekročí dolné akčné hodnoty expozície, zamestnávateľ dá zamestnancom k ...

(3)

Ak sa expozícia hluku rovná alebo prekročí horné akčné hodnoty expozície, zamestnanci musia ...

(4)

Chrániče sluchu sa vyberú tak, aby sa odstránilo riziko pre sluch alebo aby sa riziko znížilo ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť používanie chráničov sluchu a zodpovedá za kontrolu účinnosti ...

§ 6
Obmedzenie expozície
(1)

Expozícia hluku určená v súlade s bodom 1.3. prílohy č. 2 nesmie prekročiť limitné hodnoty ...

(2)

Ak aj napriek vykonaným opatreniam expozícia hluku prekročí limitné hodnoty expozície hluku, zamestnávateľ ...

a)

okamžite prijme opatrenia na zníženie expozície hluku pod jej limitné hodnoty,

b)

určí príčiny, ktoré viedli k prekročeniu hodnôt expozície hluku, a

c)

zmení alebo doplní ochranné a preventívne opatrenia, aby nedošlo k opakovanému prekročeniu.

§ 7
Informovanie a praktický výcvik zamestnancov
(1)

Zamestnávateľ zabezpečí v súlade s osobitným predpisom,2) aby zamestnanci exponovaní hluku, ktorý ...

(2)

Informácie a praktický výcvik podľa odseku 1 sa týkajú najmä

a)

povahy takýchto rizík,

b)

opatrení vykonaných na odstránenie alebo zníženie expozície hluku na najnižšiu možnú mieru ...

c)

limitných hodnôt expozície hluku a akčných hodnôt expozície hluku,

d)

výsledkov posúdenia a merania hladín hluku podľa § 3 spolu s odôvodnením ich významu a možných ...

e)

správneho používania chráničov sluchu,

f)

dôvodu a spôsobu zisťovania a oznamovania príznakov poškodenia sluchu,

g)

okolností, za akých zamestnanci majú nárok na primeranú lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu ...

h)

bezpečných pracovných postupov znižujúcich expozíciu hluku na najnižšiu možnú mieru.

§ 8
Konzultácie a účasť zamestnancov
a)

posudzovania rizík a stanovenia opatrení, ktoré majú byť prijaté podľa § 3,

b)

opatrení podľa § 4 zameraných na odstránenie alebo zníženie rizík, ktoré môžu vznikať v ...

c)

výberu chráničov sluchu podľa § 5 ods. 4.

§ 9
Zdravotný dohľad
(1)

Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov primeraný zdravotný dohľad v súlade s osobitným predpisom,16) ...

(2)

Zamestnanec, u ktorého expozícia hluku prekročí horné akčné hodnoty, má právo na vyšetrenie ...

(3)

Zamestnanec, u ktorého sa vykonáva zdravotný dohľad podľa odsekov 1 a 2, musí mať založený ...

(4)

Ak výsledok lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci preukáže, že zamestnanec má ...

a)

lekár informuje zamestnanca o výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci,

b)

zamestnávateľ

1.

znovu preskúma posúdenie rizík vykonané podľa § 3,

2.

preskúma opatrenia vykonané na odstránenie alebo zníženie rizík podľa § 4 a 5,

3.

zohľadní odporúčania lekára vykonávajúceho zdravotný dohľad alebo príslušného orgánu verejného ...

4.

zabezpečí systematický zdravotný dohľad a posúdenie zdravotného stavu ďalších podobne exponovaných ...

(5)

Mimoriadne lekárske prehliadky exponovaných zamestnancov navrhne lekár vykonávajúci zdravotný ...

§ 10
Základné požiadavky na meranie hluku a vyhodnotenie výsledkov meraní
(1)

Používané metódy a prístroje je potrebné prispôsobiť prevažujúcim podmienkam, najmä podľa ...

(2)

Ak sa meranie uskutočňuje počas vhodne zvolených krátkodobých intervalov, výber vzoriek musí ...

(3)

Výsledky merania sa doplnia údajom o neistote merania určeným v súlade s metrologickou praxou.

(4)

Namerané hodnoty určujúcich veličín alebo hodnoty odvodené z nameraných hodnôt musia umožniť ...

(5)

Merací reťazec prístrojov sa musí kalibrovať pred meraním a po meraní.

(6)

Zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť sa môžu zúčastniť na meraní, ak svojou ...

(7)

Pri pochybnostiach, že výsledky merania sú nesprávne, alebo ak sa na pracovisku uskutočnili zmeny, ...

§ 11
Záznamy o meraní hluku
(1)

Zamestnávateľ vedie záznamy o posúdení alebo meraní hluku u zamestnancov a uchováva ich 20 rokov ...

(2)

Záznamy o výsledkoch merania hluku obsahujú

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca,

b)

pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie zamestnanca,

c)

dátum začatia a skončenia výkonu práce, prípadne jej jednotlivých etáp a

d)

výsledky merania hluku, ktorému bol zamestnanec vystavený, za každé sledované obdobie.

(3)

Zamestnávateľ po skončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska odovzdá záznamy podľa odseku ...

§ 12
Prevádzkový poriadok
a)

pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou hluku,

b)

preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé činnosti s expozíciou hluku,

c)

spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce a o rizikách vyplývajúcich ...

§ 13
Ochrana zdravia v hudobnom a zábavnom sektore

Podrobnosti týkajúce sa ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku zamestnancov ...

§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)

Zamestnávatelia, ktorí prevádzkujú námorné lode, sú povinní zaviesť opatrenia podľa § 6 na ...

(2)

Zamestnávatelia, ktorí prevádzkujú pracoviská uvedené do prevádzky pred účinnosťou tohto nariadenia ...

(3)

Zamestnávatelia v hudobnom a zábavnom sektore sú povinní zaviesť opatrenia na ochranu zamestnancov ...

§ 15
Prevzatie právnych aktov Európskych spoločenstiev

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. ...

§ 16
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 115/2006 Z. z.

  DEFINÍCIE POJMOV

  1. Zvuk je akustické vlnenie schopné vyvolať u človeka vnem.

  2. Hluk je každý nežiaduci, rušivý, nepríjemný alebo škodlivý zvuk.

  3. Okamžitý akustický tlak je rozdiel medzi celkovým tlakom a statickým tlakom v určitom okamihu ...

  Značka: p(ti)

  Poznámka: Okamžitý akustický tlak sa s časom mení. Závislosť okamžitého tlaku od času udáva ...

  4. Frekvenčné pásmo je oblasť frekvencií ohraničená dolnou hraničnou frekvenciou fd a hornou ...

  Prevziať prílohu - Vzorec 1-4 ...

  Ak fh = 2.fd, frekvenčné pásmo je oktávové,

  ak fh = 21/3.fd, frekvenčné pásmo je tretinooktávové.

  Rozloženie zvuku do frekvenčných pásiem vytvára frekvenčné spektrum zvuku.

  5. Počuteľný zvuk je zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v tretinooktávových pásmach so strednými ...

  6. Infrazvuk je zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v tretinooktávových pásmach so strednými ...

  7. Nízkofrekvenčný zvuk je počuteľný zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v tretinooktávových ...

  8. Vysokofrekvenčný zvuk je počuteľný zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v tretinooktávových ...

  9. Ultrazvuk je zvuk, ktorého frekvenčné spektrum je v oktávovom pásme so strednou frekvenciu 31,5 ...

  10. Priebežná efektívna hodnota fyzikálnej veličiny je efektívna hodnota tejto veličiny určená ...

  Prevziať prílohu - Vzorec 1-10 ...

  kde u(t) je časová funkcia fyzikálnej veličiny,

  e(t–t0)/τ je exponenciálna časová váhová funkcia,

  τ je časová konštanta,

  t je priebežný čas,

  t0 je čas pozorovania (odčítania).

  Značka: uτ

  Poznámka: Uplatnenie exponenciálnej časovej váhovej funkcie je násobenie druhej mocniny časovej ...

  Pretože v akustike sa najčastejšie používa časové váženie F a S, index sanahrádza indexom ...

  11. Akustický tlak je priebežná efektívna hodnota tlaku určená z časovej funkcie okamžitého ...

  Značka: p, ps

  Jednotka: Pa

  12. Hladina akustického tlaku; priebežná hladina akustického tlaku je hladina určená vzťahom

  Prevziať prílohu - Vzorec 1-12 ...

  kde p je akustický tlak v Pa, ktorého hladina sa určuje,

  p0 je referenčný akustický tlak, p0 = 2.10-5 Pa.

  Značka: L, LS

  Jednotka: dB (decibel)

  Poznámka: Index v označení sa riadi poznámkou v bode 10.

  13. Hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme je priebežná hladina akustického tlaku určená ...

  Značka: Lf pre časové váženie F (index F je vynechaný),

  LfS pre časové váženie S.

  Jednotka: dB

  Poznámka: Hladiny získané v oktávových a tretinooktávových frekvenčných pásmach sa označujú ...

  14. Hladina zvuku s frekvenčným vážením A alebo s frekvenčným vážením C; hladina A zvuku alebo ...

  Značka: LA, LC (pri časovom vážení S bude LAS, LCS)

  Jednotka: dB

  Poznámka 1: Akustický tlak korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou sa skrátene nazýva vážený ...

  Značka: pA, pC

  Poznámka 2: Vážená hladina A zvuku sa vypočíta z hladín akustického tlaku vo frekvenčných ...

  Prevziať prílohu - Vzorec 1-14 ...

  kde Li je hladina akustického tlaku v i-tom frekvenčnom pásme,

  KAi je frekvenčná váhová korekcia filtra A pre i-té frekvenčné pásmo,

  n je počet frekvenčných pásiem.

  15. Hladina infrazvuku s vážením G; hladina G infrazvuku je priebežná hladina akustického tlaku, ...

  Značka: LG

  Jednotka: dB

  16. Hladina ultrazvuku je hladina akustického tlaku v oktávovom frekvenčnom pásme so strednou frekvenciou ...

  Značka : LoU

  Jednotka: dB

  17. Ekvivalentná hladina A zvuku, C zvuku alebo G infrazvuku je veličina definovaná vzťahom

  Prevziať prílohu - Vzorec 1-17-a ...

  kde pA(t) je časová funkcia okamžitého akustického tlaku váženého frekvenčnou váhovou funkciou ...

  T je trvanie integrácie, T = t2 - t1,

  p0 je referenčný akustický tlak, p0 = 2.10-5 Pa.

  Značka : LAeq, LCeq, LGeq

  Jednotka: dB

  Index v značke môže byť doplnený časovým údajom T, napríklad LAeq,8h.

  V prípade pôsobenia ustálených hladín Li počas intervalov Ti možno Leq určiť zo vzťahu

  Prevziať prílohu - Vzorec 1-17-b ...

  kde T = ∑t Tt.

  18. Ekvivalentná hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme je hladina určená vzťahom

  Prevziať prílohu - Vzorec 1-18 ...

  kde pf (t) je časová funkcia okamžitého akustického tlaku vo zvolenom frekvenčnom pásme.

  Značka: Lfeq

  Jednotka: dB

  19. Normalizovaná hladina expozície hluku je hladina určená z ekvivalentnej hladiny A zvuku prepočtom ...

  LAEX,8h = LAeq,T + 10 log (T/Tn),

  kde T je trvanie ekvivalentnej hladiny A zvuku počas pracovnej zmeny,

  Tn je menovité trvanie pracovnej zmeny 8 h.

  Značka: LAEX,8h

  Jednotka: dB

  Poznámka 1: Použitie iného filtra alebo frekvenčného pásma sa vyznačí v indexe značky, napr. ...

  Poznámka 2: Na základe uvedeného vzťahu možno prepočítať aj inú ekvivalentnú hladinu, napr. ...

  Poznámka 3: Vzťah možno použiť aj na prepočet ekvivalentnej hladiny A zvuku na iné trvanie časového ...

  Poznámka 4: Ak hluk v niektorej časti pracovnej zmeny je tónový alebo impulzový, potom pri výpočte ...

  20. Týždenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny expozície hluku sa vypočíta podľa vzťahu ...

  Prevziať prílohu - Vzorec 1-20 ...

  kde k je počet dní v týždni; pre menovitý päťdňový pracovný týždeň k = 5,

  n je počet skutočne odpracovaných dní v týždni,

  LAEX,8h,i je normalizovaná hladina expozície hluku v i-tom pracovnom dni.

  Značka: LAEX,TD

  Jednotka: dB

  21. Maximálna hladina A zvuku je najvyššia hladina A zvuku určená vo zvolenom časovom intervale ...

  Značka : LAmax

  Jednotka: dB

  22. Vrcholová hladina C akustického tlaku je hladina určená z maximálneho okamžitého akustického ...

  Prevziať prílohu - Vzorec 1-22 ...

  kde pc(t) je časová funkcia akustického tlaku váženého frekvenčnou váhovou funkciou C.

  Hladina sa získa meraním hladiny C akustického tlaku na zvukomeri pri použití funkcie Peak. Použitie ...

  Značka: LCPk

  Jednotka: dB

  23. Tónový zvuk je zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku. Zvuk sa považuje za tónový, ...

  Prítomnosť tónovej zložky vo zvukovom spektre sa preukazuje tretinooktávovou frekvenčnou analýzou ...

  24. Zvukový impulz je jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym nárastom tlaku s nasledujúcim ...

  25. Impulzový hluk je hluk, ktorý vzniká v dôsledku jedného alebo viacerých zvukových impulzov, z ...

  26. Určujúca veličina je veličina, ktorá kvantitatívne charakterizuje hluk a používa sa na hodnotenie ...

  27. Referenčný časový interval je časový interval, vzhľadom na ktorý sa hodnotí príslušná fyzikálna ...

  28. Hluk pozadia je hluk alebo iné vplyvy registrované meracím prístrojom i vtedy, ak zdroj hluku, ...

  Poznámka: Pri meraní hladiny hluku posudzovaného zdroja pôsobí okrem hluku posudzovaného zdroja ...

  Ak je rozdiel medzi súčtovou hladinou hluku a hladinou hluku pozadia väčší ako 18 dB, hluk pozadia ...

  Ak je rozdiel medzi súčtovou hladinou hluku a hladinou hluku pozadia (Ls – Lpoz) v intervale od ...

  k = –10log(1 – 10-0,1(Ls-Lpoz)).

  Ak je rozdiel Ls – Lpoz menší ako 3 dB, nemožno jednoznačne určiť hladinu hluku posudzovaného ...

  29. Akčná hodnota expozície hluku je hodnota určujúcej veličiny hluku, pri ktorej prekročení sa ...

  Horná akčná hodnota expozície hluku a dolná akčná hodnota expozície hluku sú určené na ochranu ...

  30. Limitná hodnota expozície hluku je hodnota určujúcej veličiny, ktorá nemôže byť u zamestnanca ...

  31. Ototoxické látky sú chemické látky, ktoré majú jedovatý (toxický) účinok na vnútorné ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 115/2006 Z. z.

  LIMITNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE HLUKU A AKČNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE HLUKU

  Skupinaprác Činnosť Hluk napracoviskuLAEX,8h (dB) I Činnosť vyžadujúca nepretržité sústredenie ...

  1. Limitné hodnoty expozície, horné akčné hodnoty expozície a dolné akčné hodnoty expozície hluku ...

  Na ochranu zdravia zamestnancov, predovšetkým z hľadiska ochrany ich sluchu pred počuteľným hlukom, ...

   1.1. Určujúcimi veličinami hluku na pracoviskách sú normalizovaná hladina expozície hluku a vrcholová ...

  1.2. Na ochranu zdravia zamestnancov predovšetkým z hľadiska ochrany ich sluchu pred počuteľným ...

  a) limitné hodnoty expozície LAEX, 8h, L = 87 dB a LCPk =140 dB,

  b) horné akčné hodnoty expozície LAEX, 8h, a = 85 dB a LCPk = 137 dB,

  c) dolné akčné hodnoty expozície LAEX, 8h, a = 80 dB a LCPk = 135 dB.

  1.3. Pri uplatňovaní limitných hodnôt expozície sa pri určovaní expozície zamestnanca berie ...

   1.4. Normalizovaná hladina expozície hluku sa pred porovnaním s hodnotami uvedenými v bode 1.2. ...

   1.5. Ak je pracovný čas v priebehu pracovného týždňa rozdelený nerovnomerne alebo ak sa expozícia ...

  a) týždenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny expozície hluku neprekročí limitnú ...

  b) prijmú sa primerané opatrenia, ktoré riziko spojené s vykonávanou prácou znížia na minimum. ...

  2. Akčné hodnoty expozície hluku pre skupiny prác

  Na ochranu zdravia zamestnancov z hľadiska ochrany pred nešpecifickými, najmä rušivými alebo obťažujúcimi ...

  2.1. Počuteľný zvuk

   2.1.1. Určujúcou veličinou hluku na pracoviskách je normalizovaná hladina expozície hluku.

   2.1.2. Akčné hodnoty normalizovanej hladiny expozície hluku na pracovisku pre jednotlivé skupiny ...

  2.1.3. Ak počas pracovnej zmeny vykonáva zamestnanec práce patriace do rôznych skupín prác, potom ...

  2.1.4. Ak je zvuk tónový, určuje sa jeho ekvivalentná hladina LAeq počas trvania tónovej zložky ...

  KI = (LAIeq – LAeq) – 5.

  Ak je KI menšie ako 0 dB, zvuk sa nepovažuje za impulzový a korekcia sa nepoužije. Ak je zvuk zároveň ...

  2.1.5. Ak hluk preniká zvonku, zo susedných oddelených priestorov alebo je spôsobený nevýrobným ...

  Tabuľka č. 1 Akčné hodnoty normalizovanej hladiny A zvuku LAEX,8h pre skupiny prác

  Príklady činností podľa tabuľky č. 1

  Skupina prác I

  Práca v kancelárskych priestoroch bez hlučných strojových zariadení; konverzácia s pacientom ...

  Skupina prác II

  Kontrola alebo riadenie výroby a diaľkové ovládanie; ručná montáž/kompletizovanie, kontrola ...

  Skupina prác III

  Triedenie, balenie, práca v sklade a pod.; obsluha v reštauráciách iných ako tanečné kluby a ...

  Skupina prác IV

  Prevažne fyzická práca, práca s využitím zariadení a výrobných procesov vo výrobných priestoroch ...

  2.2. Infrazvuk

  2.2.1. Určujúcou veličinou infrazvuku je normalizovaná hladina G infrazvuku.

  2.2.2. Akčné hodnoty normalizovanej hladiny G infrazvuku LGEX sú uvedené v tabuľke č. 2.

  2.2.3. Maximálna hladina akustického tlaku infrazvuku v tretinooktávových pásmach od 1 Hz do 16 ...

  2.3. Nízkofrekvenčný zvuk

  Akčné hodnoty hladín nízkofrekvenčného zvuku Lt v tretinooktávových pásmach od 20 Hz do 40 ...

  2.4. Ultrazvuk

  2.4.1. Určujúcou veličinou ultrazvuku je normalizovaná hladina akustického tlaku v oktávovom pásme ...

  2.4.2. Akčné hodnoty normalizovanej hladiny akustického tlaku v oktávovom pásme LoEX,8h so strednou ...

  Poznámka: Pri meraní v tretinooktávových pásmach sa určí hladina v oktávovom pásme sčítaním ...

  2.5. Vysokofrekvenčný zvuk

  2.5.1. Určujúcimi veličinami vysokofrekvenčného zvuku sú normalizované hladiny akustického tlaku ...

  2.5.2. Akčné hodnoty normalizovaných hladín akustického tlaku v tretinooktávových pásmach so ...

  Tabuľka č. 2 Akčné hodnoty určujúcich veličín infrazvuku, nízkofrekvenčného zvuku, ultrazvuku ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 115/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

  Týmto nariadením vlády sa preberá tento právny akt Európskych spoločenstiev:

  Smernica Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, ...

Poznámky

 • 1)  § 11 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 2)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 26 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 4)  § 9 zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 5)  § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 6)  § 3 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 7)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 8)  Napríklad § 37 zákona č. 126/2006 Z. z., zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene ...
 • 9)  § 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 10)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 11)  § 6 ods. 1 písm. h) bod 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 12)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, ...
 • 13)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných ...
 • 14)  § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 15)  § 10 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 16)  § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 18)  § 3 zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 20)  Zákon č. 126/2006 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore