Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 124/2008 účinný od 15.04.2008 do 31.07.2014

Platnosť od: 12.04.2008
Účinnosť od: 15.04.2008
Účinnosť do: 31.07.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 124/2008 účinný od 15.04.2008 do 31.07.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 124/2008 s účinnosťou od 15.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 6a ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 5 ods. 8 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 6a zákona č. 634/1992 Zb.“ nahrádza citáciou ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 26 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky ...

5.

V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slovo „trh“ vkladajú slová „písomne alebo elektronicky“.

6.

V § 15 ods. 7 sa za slovo „povinní“ vkladajú slová „písomne alebo elektronicky“.

7.

Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2008 (1) Kozmetické výrobky, ...

8.

Príloha č. 2 sa dopĺňa referenčnými číslami 1244 až 1328, ktoré znejú:

„1244 5-metylbenzén-1,2,4-triol (1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene o) (CAS 1124-09-0) a jeho soli, ...

9.

V prílohe č. 3 časti 1 pre referenčné číslo 8 stĺpec b znie:

„p-fenyléndiamín, jeho N-substituované deriváty a jeho soli, N-substituované deriváty o-fenyléndiamínu2) ...

10.

V prílohe č. 3 časti 1 pre referenčné číslo 9 stĺpec b znie:

„Metyl fenyléndiamíny, ich N-substituované deriváty a ich soli2) s výnimkou látok uvedených ...

11.

V prílohe č. 3 časti 1 pre referenčné čísla 26 až 43, 47 a 56

a)

stĺpec d znie:

„0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F – ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými ...

b)

v stĺpci f sa dopĺňa text, ktorý znie: „Všetky zubné pasty s obsahom fluóru v koncentrácii ...

12.

V prílohe č. 3 časti 1 sa dopĺňa referenčné číslo 102, ktoré znie:

Ref.číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené ...

13.

V prílohe č. 3 časti 2 sa vypúšťajú referenčné čísla 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, ...

14.

V prílohe č. 3 časti 2 stĺpci g sa pre referenčné čísla 3 až 7, 9 až 12, 14, 16, 18 až 22, ...

15.

Príloha č. 17 sa dopĺňa bodmi 56 až 59, ktoré znejú:

„56. Smernica Komisie 2007/53/ES z 29. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore