Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 112/2009 účinný od 01.04.2009

Platnosť od: 28.03.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 112/2009 účinný od 01.04.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 112/2009 s účinnosťou od 01.04.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu ...

1.

V prílohe č. 1 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových ...

„10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov“.

2.

V prílohe č. 1 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových ...

„10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith“.

3.

V prílohe č. 1 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových ...

„19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)“.

4.

V prílohe č. 1 časti A II. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových ...

„1.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte“.

5.

V prílohe č. 2 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových ...

„1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Rastliny určené na sadenie okrem rastlín pletivových kultúr ...

6.

V prílohe č. 2 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových ...

7.

V prílohe č. 2 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových ...

„28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L.“.

8.

V prílohe č. 2 časti A I. kapitole v tabuľke pre Huby sa za bod 14 dopĺňa bod 14.1., ktorý znie: ...

„14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow Rastliny Ulmus L. a Zelkova L. určené ...

9.

V prílohe č. 2 časti A I. kapitole v tabuľke pre Vírusy a vírusom podobné organizmy sa za piaty ...

„5.1. Vírus nekrózy stonky chryzantémy Rastliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon lycopersicum ...

10.

V prílohe č. 2 časti A II. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových ...

„6.3. Parasaissetia nigra (Nietner) Rastliny Citrus L. a Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich ...

11.

V prílohe č. 2 časti A II. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových ...

„10. Paysandisia archon (Burmeister) Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri ...

12.

V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa za bod 2.2. vkladajú body 2.3., 2.4. a 2.5., ktoré znejú: ...

„2.3. Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v prílohe č. 5 časti B drevo Fraxinus L., Juglans ...

13.

V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa za bod 11.3. dopĺňa bod 11.4., ktorý znie:

„11.4. Rastliny Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia ...

14.

V prílohe č. 4 časti A I. kapitole bode 14 druhý stĺpec znie:

„Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bode 11.4. sa vyžaduje úradné potvrdenie, ...

15.

V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa za bod 25.4. vkladajú body 25.4.1. a 25.4.2., ktoré znejú: ...

„25.4.1. Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L. okrem tých, ktoré sú určené na pestovanie Okrem ...

16.

V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa vypúšťa bod 25.8.

17.

V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa za bod 28 dopĺňa bod 28.1., ktorý znie:

„28.1. Rastliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. určené ...

18.

V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa za bod 37 dopĺňa bod 37.1., ktorý znie:

„37.1. Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k ...

19.

V prílohe č. 4 časti A II. kapitole sa za bod 17 dopĺňa bod 17.1., ktorý znie:

„17.1. Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace ...

20.

V prílohe č. 5 časti A I. kapitole sa za bod 2.3. dopĺňa bod 2.3.1., ktorý znie:

„2.3.1. Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k ...

21.

V prílohe č. 5 časti B I. kapitole sa piaty bod dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya ...

22.

V prílohe č. 5 časti B I. kapitole sa bod 6.1. dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya ...

23.

V prílohe č. 5 časti B I. kapitole bode 6.2. v tabuľke 14. riadok znie:

„ex 4407 93 Drevo Acer saccharum Marsh, rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, ...

24.

V prílohe č. 5 časti B I. kapitole bode 6.2. sa v tabuľke za 14. riadok vkladajú nové riadky, ...

„4407 95 Jaseňové drevo (Fraxinus spp.), rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, ...

25.

Príloha č. 14 sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

„11. Smernica Komisie 2009/7/ES z 10. februára 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore