Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu 108/2008 účinný od 15.02.2011

Platnosť od: 29.03.2008
Účinnosť od: 15.02.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu 108/2008 účinný od 15.02.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 108/2008 s účinnosťou od 15.02.2011 na základe 30/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie pomoci na diverzifikáciu a dodatočnej pomoci na diverzifikáciu ...

§ 2
(1)

Pomoc na diverzifikačné opatrenia1) (ďalej len „pomoc“) a dodatočnú pomoc môže Pôdohospodárska platobná ...

(2)

Pomoc a dodatočná pomoc sa poskytuje na realizáciu diverzifikačných opatrení3) zameraných na

a)
nákup mechanizácie potrebnej na pestovanie a prepravu iných plodín ako cukrová repa,
b)
realizáciu opatrení modernizačného charakteru a informačných aktivít,
c)
realizáciu opatrení modernizačného a intenzifikačného charakteru orientovaných do oblasti zeleninárstva, ...
§ 3
(1)

Žiadosť o pomoc sa predkladá agentúre do 30. júna hospodárskeho roka, v ktorom sa podnik vyrábajúci ...

(2)

Žiadateľ predloží agentúre k žiadosti o pomoc

a)
zmluvu o dodávke cukrovej repy uzatvorenú podľa osobitného predpisu4) s podnikom vyrábajúcim cukor, ...
b)
projekt diverzifikačného opatrenia podľa § 2 ods. 2,
c)
štruktúru finančného krytia predpokladaných nákladov na projekt podľa písmena b),
d)
vyhlásenie, že projekt nie je predmetom inej podpory podľa osobitného predpisu.7)
§ 3a
(1)

Žiadosť o dodatočnú pomoc predkladá agentúre do 30. júna 2009 žiadateľ, ktorý

a)
v hospodárskom roku 2007/2008 vykonával poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2) a bol oprávnený ...
b)
v hospodárskom roku 2008/2009 vykonával poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2) alebo vykonáva ...
(2)

Žiadateľ predloží agentúre k žiadosti o dodatočnú pomoc

a)
zmluvu o dodávke cukrovej repy uzatvorenú podľa osobitného predpisu4) s podnikom vyrábajúcim cukor, ...
b)
projekt diverzifikačného opatrenia podľa § 2 ods. 2,
c)
štruktúru finančného krytia predpokladaných nákladov na projekt podľa písmena b),
d)
vyhlásenie, že projekt nie je predmetom inej podpory podľa osobitného predpisu,7)
e)
vyhlásenie, že sa úplne vzdáva pestovania cukrovej repy určenej na výrobu cukru, na ktorý bola Slovenskej ...
§ 3b
(1)

Žiadateľ vykonávajúci poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2a) v okrese ovplyvnenom reštrukturalizáciou, ...

(2)

Žiadateľ predloží agentúre k žiadosti o dodatočnú pomoc

a)
projekt diverzifikačného opatrenia podľa § 2 ods. 2,
b)
štruktúru finančného krytia predpokladaných nákladov na projekt podľa písmena a),
c)
vyhlásenie, že projekt nie je predmetom inej podpory podľa osobitného predpisu,7)
d)
vyhlásenie, že sa úplne vzdáva pestovania kvótovanej cukrovej repy.
(3)

Ak po vyplatení dodatočnej pomoci nebudú vyčerpané všetky finančné prostriedky, žiadosť o zvyšok dodatočnej ...

(4)

Žiadosť o zvyšok dodatočnej pomoci podľa odseku 3 môže podať žiadateľ, ktorý

a)
nedostal dodatočnú pomoc a vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2a) v okrese ovplyvnenom ...
b)
dostal pomoc podľa § 3 za hospodársky rok 2008/2009.
(5)

Ak bola žiadateľovi poskytnutá dodatočná pomoc za hospodársky rok 2008/2009, nemôže byť žiadateľom o ...

§ 4
(1)

Žiadateľ o pomoc a žiadateľ o dodatočnú pomoc predloží dokumentáciu oprávnených výdavkov vynaložených ...

(2)

Ak po poskytnutí

a)
pomoci zostane z celkovej sumy určenej na poskytnutie pomoci zvyšok, ten sa rozdelí pomernou čiastkou ...
b)
dodatočnej pomoci zostane z celkovej sumy určenej na poskytnutie dodatočnej pomoci zvyšok, ten sa rozdelí ...
c)
dodatočnej pomoci žiadateľom podľa § 3a zostane z celkovej sumy určenej na poskytnutie dodatočnej pomoci ...
(3)

Agentúra vyplatí zvyšok pomoci a dodatočnej pomoci v marci a v septembri kalendárneho roka, najneskôr ...

(4)

Výška pomoci a dodatočnej pomoci nesmie prekročiť stropy ustanovené v osobitnom predpise.10)

(5)

Ak je suma oprávnených výdavkov žiadostí o zvyšok dodatočnej pomoci vyššia ako zostatok finančných prostriedkov, ...

§ 4a
(1)

Ak žiadateľ podal žiadosť podľa § 3b ods. 1 a v určenom termíne nepredložil dokumentáciu oprávnených ...

(2)

Žiadosti podľa § 3b ods. 3 možno predložiť agentúre v termínoch do 31. marca 2011, do 15. júla 2011 ...

§ 5

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 108/2008 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Nariadenie Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu ...

  2.

  Nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie ...

  3.

  Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením ...

  4.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1204/2009 zo 4. decembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre ...
 • 2)  Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné ...
 • 2a)  Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá ...
 • 3)  Čl. 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 320/2006 v platnom znení.
 • 4)  Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. ...
 • 5)  Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 320/2006 v platnom znení.
 • 6)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 320/2006 v platnom znení.
 • 7)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom ...
 • 8)  Čl. 17 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie ...
 • 8a)  Čl. 17 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie ...
 • 9)  Čl. 20 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie ...
 • 10)  Príloha k nariadeniu Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore