Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024

Platnosť od: 28.04.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Správne poplatky, Vojenské právo, Živnostenské podnikanie, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPPČL0

Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 146/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
RUŠÍ PREDPIS:
195/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní 195/2016 účinný od 15.06.2016 do 30.06.2023
244/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia 244/2016 účinný od 01.03.2020 do 30.06.2023
228/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách 228/2014 účinný od 01.05.2020 do 30.06.2023
231/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení 231/2013 účinný od 01.07.2018 do 30.06.2023
410/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 410/2012 účinný od 15.03.2021 do 30.06.2023
411/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 411/2012 účinný od 19.12.2017 do 30.06.2023
127/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch 127/2011 účinný od 01.05.2011 do 30.06.2023
60/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší 60/2011 účinný od 01.06.2011 do 30.06.2023
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.2020 do 30.06.2023
314/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti 314/2010 účinný od 15.07.2010 do 30.06.2023
MENÍ:
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2030
39/2013 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.04.2024
201/2009 Z. z. Zákon o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe 201/2009 účinný od 01.01.2027
541/2004 Z. z. Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.04.2024
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2024
42/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1994 účinný od 01.04.2024
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2024
MENENÝ:
272/2023 Z. z. Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 272/2023 účinný od 01.04.2024
VYKONÁVACIE PREDPISY:
248/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia 248/2023 účinný od 01.07.2023
249/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 249/2023 účinný od 01.07.2023
250/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia 250/2023 účinný od 01.07.2023
251/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite palív 251/2023 účinný od 01.07.2023
252/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo 252/2023 účinný od 01.07.2023
253/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu 253/2023 účinný od 01.07.2023
254/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia 254/2023 účinný od 01.07.2023
255/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr 255/2023 účinný od 01.07.2023
256/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel 256/2023 účinný od 01.07.2023
299/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností 299/2023 účinný od 21.07.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore