Zákon o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe 201/2009 účinný od 15.03.2013

Platnosť od: 30.05.2009
Účinnosť od: 15.03.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Štátna správa, Výskumné ústavy a pracoviská

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD15DS4EUPPČL0

Zákon o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe 201/2009 účinný od 15.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 201/2009 s účinnosťou od 15.03.2013 na základe 39/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

výkon štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby,

b)

štátnu hydrologickú sieť a štátnu meteorologickú sieť na sledovanie stavu a režimu vôd a klimatického ...

c)

rozsah a spôsob poskytovania hydrologických informácií a meteorologických informácií,

d)

povinnosti štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby,

e)

práva a povinnosti právnickej osoby poverenej výkonom štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej ...

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona je

a)

štátnou hydrologickou službou súbor systematickej a plánovitej činnosti, ktorá predstavuje meranie, ...

b)

štátnou meteorologickou službou súbor systematickej a plánovitej činnosti, ktorá predstavuje meranie, ...

c)

klimatickým systémom systém pozostávajúci z atmosféry, hydrosféry, litosféry, kryosféry a biosféry, ...

d)

štátnou hydrologickou sieťou súbor štátnych pozorovacích staníc a štátnych pozorovacích objektov slúžiacich ...

e)

štátnou meteorologickou sieťou súbor štátnych pozorovacích staníc a štátnych pozorovacích objektov slúžiacich ...

f)

hydrologickým údajom výsledok hydrologického merania alebo pozorovania, získaný z pozorovacích objektov ...

g)

meteorologickým údajom výsledok meteorologického merania alebo pozorovania, získaný z pozorovacích objektov ...

h)

hydrologickým produktom spracované hydrologické údaje,

i)

meteorologickým produktom spracované meteorologické údaje,

j)

hydrologickou informáciou odborne vysvetlený hydrologický údaj alebo hydrologický produkt,

k)

meteorologickou informáciou odborne vysvetlený meteorologický údaj alebo meteorologický produkt,

l)

hydrologickou predpoveďou informácia o predpokladanom vývoji stavu vôd,

m)

štandardnou hydrologickou predpoveďou písomné vyjadrenie vývoja hydrologickej situácie na vodných tokoch ...

n)

meteorologickou predpoveďou informácia o predpokladanom vývoji stavu a zloženia ovzdušia a stavu pôdy, ...

o)

štandardnou meteorologickou predpoveďou písomné vyjadrenie budúceho stavu a priebehu počasia na jeden ...

p)

hydrologickou výstrahou informácia o aktuálnom alebo predpokladanom výskyte nebezpečného hydrologického ...

q)

meteorologickou výstrahou informácia o aktuálnom alebo predpokladanom výskyte nebezpečného meteorologického ...

r)

nebezpečným hydrologickým javom hydrologický jav, ktorý ohrozuje životy a zdravie obyvateľstva a môže ...

s)

nebezpečným meteorologickým javom meteorologický jav, ktorý ohrozuje životy a zdravie obyvateľstva a ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA HYDROLOGICKÁ SLUŽBA A ŠTÁTNA METEOROLOGICKÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 3 - Spôsob a miesto výkonu štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby
(1)

Štátnu hydrologickú službu a štátnu meteorologickú službu na území Slovenskej republiky zabezpečuje ...

(2)

Ústav je právnická osoba zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky1) so sídlom ...

(3)

Na plnenie úloh štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby sa zriaďuje štátna hydrologická ...

§ 4 - Štátna hydrologická služba
(1)

Štátna hydrologická služba slúži pre proces zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a ...

(2)

Pri výkone štátnej hydrologickej služby ústav zabezpečuje2)

a)
identifikáciu útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd,
b)
prevádzkovanie štátnej hydrologickej siete,
c)
sledovanie a hodnotenie množstva a kvality povrchových vôd a ich režimu v útvaroch povrchových vôd v ...
d)
sledovanie a hodnotenie množstva a kvality podzemných vôd a ich režimu v útvaroch podzemných vôd v objektoch ...
e)
uchovávanie hydrologických údajov získaných z pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete,
f)
prevádzkovanie databázových systémov a správu hydrologických údajov,
g)
hodnotenie ekologického stavu a chemického stavu útvarov povrchových vôd,
h)
hodnotenie kvantitatívneho stavu a chemického stavu útvarov podzemných vôd,
i)
bilancovanie množstva a kvality povrchových vôd a podzemných vôd (vodná bilancia),
j)
vedenie súhrnnej evidencie o vodách,
k)
poskytovanie údajov o hydrologických veličinách,
l)
poskytovanie hydrologických údajov, hydrologických produktov a hydrologických informácií,
m)
prevádzkovanie hydrologických predpovedných systémov,
n)
posudzovanie možného nepriaznivého účinku prípravkov na ochranu rastlín na povrchovú vodu,
o)
vedenie Národného registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok do životného prostredia.4)
(3)

Pri výkone štátnej hydrologickej služby ústav ďalej zabezpečuje5)

a)
informovanie o aktuálnych a očakávaných vodných stavoch a prietokoch vo vybraných objektoch štátnej ...
b)
neodkladné informovanie o nebezpečenstve povodne, vzniku povodňovej situácie a jej ďalšom vývoji, o ...
(4)

Ústav môže požadovať na účely zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a stavu podzemných ...

§ 5 - Štátna meteorologická služba
(1)

Štátna meteorologická služba hodnotí stav a vývoj atmosféry a ďalších zložiek klimatického systému a ...

(2)

Pri výkone štátnej meteorologickej služby ústav zabezpečuje

a)
identifikáciu monitorovacích lokalít,
b)
sledovanie a hodnotenie stavu atmosféry,
c)
sledovanie a hodnotenie parametrov klimatického systému,
d)
prevádzkovanie štátnej meteorologickej siete,
e)
uchovávanie meteorologických údajov zo štátnej meteorologickej siete,
f)
prevádzkovanie databázových systémov a správu meteorologických údajov,
g)
prevádzkovanie meteorologických predpovedných systémov,
h)
poskytovanie meteorologických údajov, meteorologických produktov a meteorologických informácií,
i)
vydávanie predpovedí počasia a meteorologických výstrah na nebezpečné poveternostné javy,
j)
vydávanie upozornení na prekročenie limitných hodnôt dávkového príkonu gama žiarenia.
(3)

Monitorovanie a hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.6)

(4)

Ústav môže požadovať na účely zisťovania výskytu a hodnotenia stavu a zloženia ovzdušia, stavu pôdy ...

§ 6 - Rozsah a spôsob vedeckej a výskumnej činnosti na podporu rozvoja hydrologických a meteorologických činností ...

V súvislosti s činnosťami uvedenými v § 4 a 5 ústav na podporu a rozvoj vlastných činností a na zvyšovanie ...

a)

vyvíja výskumnú a vedeckú činnosť,

b)

sleduje vedecký pokrok v príslušných oblastiach,

c)

využíva domáce a zahraničné výsledky vedy a výskumu,

d)

realizuje rozvoj databázových systémov, predpovedných systémov, metód a aplikácií pre rôzne oblasti ...

e)

podporuje publikovanie výsledkov výskumnej a vedeckej činnosti.

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNA HYDROLOGICKÁ SIEŤ A ŠTÁTNA METEOROLOGICKÁ SIEŤ

§ 7 - Štátna hydrologická sieť a štátna meteorologická sieť
(1)

Štátna hydrologická sieť zabezpečuje údaje pre štátne hydrologické činnosti.

(2)

Štátna meteorologická sieť zabezpečuje údaje pre štátne meteorologické činnosti.

(3)

Údaje získané zo štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete sú referenčné údaje na ...

§ 8 - Účel štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete
(1)

Účelom štátnej hydrologickej siete je systematicky monitorovať v pozorovacích staniciach a pozorovacích ...

(2)

Účelom štátnej meteorologickej siete je systematicky monitorovať v pozorovacích staniciach a pozorovacích ...

§ 9 - Spravovanie štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete
(1)

Spravovanie štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete pozostáva z nasledujúcich činností: ...

a)
zriaďovanie pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete,
b)
udržiavanie a prevádzkovanie pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej ...
c)
rušenie pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete.
(2)

Zriaďovanie a rušenie pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete ...

(3)

Štátna hydrologická sieť pozostáva z nasledujúcich pozorovacích objektov:

a)
vodomerných staníc povrchových vôd,
b)
pozorovacích sond podzemných vôd,
c)
pozorovacích objektov prameňov,
d)
monitorovacích miest a pozorovacích objektov na získavanie údajov o kvalite vôd.
(4)

Štátna meteorologická sieť pozostáva z nasledujúcich pozorovacích objektov:

a)
meteorologických, klimatologických a zrážkomerných staníc,
b)
systémov diaľkovej detekcie parametrov klimatického systému,
c)
staníc na meranie slnečnej a prírodnej radiácie,
d)
staníc na meranie dávkového príkonu gama žiarenia,
e)
fenologických staníc.
(5)

Všetky ostatné objekty alebo stanice na sledovanie hydrologických a meteorologických prvkov mimo pozorovacích ...

§ 10 - Ochrana štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete

Poškodzovanie alebo neoprávnené odstraňovanie objektov alebo ich súčastí štátnej hydrologickej siete ...

§ 11 - Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1)

Právne vzťahy medzi vlastníkmi nehnuteľností a ústavom, ktorý spravuje pozorovacie objekty štátnej hydrologickej ...

(2)

Ústav, ktorý spravuje štátnu hydrologickú sieť a štátnu meteorologickú sieť, je oprávnený

a)
zriaďovať a odstraňovať pozorovacie objekty štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete ...
b)
vstupovať a využívať prístupové cesty na cudziu nehnuteľnosť pri prevádzkovaní pozorovacích objektov ...
c)
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy alebo porastu ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť pozorovacích objektov ...
(3)

Začatie výkonu oprávnení podľa odseku 2 písm. c) je ústav povinný oznámiť vlastníkovi dotknutej nehnuteľnosti ...

(4)

Ústav na zabezpečenie činností podľa odseku 2 môže vo verejnom záujme a nevyhnutnom rozsahu za primeranú ...

(5)

Na náhradu škody spôsobenej činnosťami podľa odseku 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o náhrade škody. ...

§ 12 - Spravovanie údajov zo štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete
(1)

Údaje získané zo štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete spravuje ústav.

(2)

Ústav zodpovedá za správnosť a trvalé uchovávanie týchto údajov podľa osobitného predpisu.9)

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI ŠTÁTNEJ HYDROLOGICKEJ SLUŽBY A ŠTÁTNEJ METEOROLOGICKEJ SLUŽBY

§ 13 - Rozsah a spôsob poskytovania hydrologických údajov, predpovedí a výstrah a meteorologických údajov, ...
(1)

Hydrologické údaje a meteorologické údaje získané zo štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej ...

(2)

Štandardné hydrologické predpovede a štandardné meteorologické predpovede a hydrologické výstrahy a ...

(3)

Hydrologické produkty a meteorologické produkty, hydrologické informácie a meteorologické informácie ...

(4)

Hydrologické údaje a meteorologické údaje, hydrologické produkty a meteorologické produkty a hydrologické ...

§ 14 - Medzinárodné záväzky
(1)

Záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohovorov súvisiace s výkonom činností uvedených v § 4 ...

(2)

Ústav nominuje svojich zástupcov do medzinárodných a európskych organizácií, ak takéto zastupovanie ...

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNA HYDROLOGICKÁ SLUŽBA A ŠTÁTNA METEOROLOGICKÁ SLUŽBA POČAS MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ

§ 15 - Mimoriadna situácia
(1)

Na účely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie nepriaznivého ...

(2)

Ohrozenie je stav,13) počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia mimoriadnej ...

§ 16 - Výkon štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby počas mimoriadnej situácie
(1)

Činnosť hydrologickej služby a meteorologickej služby, ktorú vykonávajú alebo zabezpečujú orgány štátnej ...

(2)

Pre výkon činností počas mimoriadnej situácie ústav vykonáva okrem meraní a pozorovaní v štátnej hydrologickej ...

(3)

Pre prípad mimoriadnej situácie, ak je to na zistenie jej následkov nevyhnutné, vlastník, správca alebo ...

(4)

Vo vzťahu k orgánom krízového riadenia Slovenskej republiky sa ústav riadi príslušnými zákonmi.14)

§ 17 - Správny delikt
(1)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uloží pokutu do 5000 EUR šíriteľovi hydrologických ...

(2)

Konanie o uložení pokuty možno začať najneskoršie do jedného roka odo dňa, keď sa Ministerstvo životného ...

§ 18 - Prechodné ustanovenia
(1)

Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vznikol podľa doterajších predpisov1) sa považuje za ústav ...

(2)

Pozorovacie objekty a pozorovacie stanice slúžiace na výkon hydrologickej služby a pozorovacie objekty ...

(3)

Zoznam pozorovacích staníc a pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej ...

(4)

Usporiadanie vzťahov medzi vlastníkmi nehnuteľností a ústavom vo vzťahu k pozorovacím objektom hydrologickej ...

§ 19 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 4)  § 5 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a ...
 • 5)  § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 5 ods. 8 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o ...
 • 7)  § 212, § 245 a § 286 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 • 8)  Napríklad § 128 ods. 2, § 132 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  Napríklad § 3, § 6, § 7 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ...
 • 10)  § 14,§ 16 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 3 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. ...
 • 14)  Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii štátu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore