Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
26.08.2023 350/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií 350/2023 účinný od 26.08.2023
26.08.2023 349/2023 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia 349/2023 účinný od 26.08.2023
26.08.2023 348/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 348/2023 účinný od 01.09.2023
26.08.2023 347/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 347/2023 účinný od 31.08.2023 do 31.08.2023
26.08.2023 346/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny 346/2023 účinný od 26.08.2023
25.08.2023 345/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov 345/2023 účinný od 01.09.2023
25.08.2023 344/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole 344/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2025
25.08.2023 343/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 343/2023 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023
25.08.2023 342/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie 342/2023 účinný od 01.09.2023
25.08.2023 341/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole 341/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2029
25.08.2023 340/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 340/2023 účinný od 01.09.2023
25.08.2023 339/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 339/2023 účinný od 01.09.2023
25.08.2023 338/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov 338/2023 účinný od 01.09.2023
24.08.2023 337/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov 337/2023 účinný od 01.09.2023
23.08.2023 336/2023 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z. 336/2023 účinný od 01.09.2023
22.08.2023 335/2023 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 335/2023 účinný od 01.09.2023
19.08.2023 334/2023 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 334/2023 účinný od 01.09.2023
18.08.2023 333/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z. 333/2023 účinný od 28.12.2024 do 27.04.2026
18.08.2023 332/2023 Zákon o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 332/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
18.08.2023 331/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 331/2023 účinný od 01.01.2024
18.08.2023 330/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 330/2023 účinný od 02.01.2024
17.08.2023 329/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku 329/2023 účinný od 17.08.2023
17.08.2023 328/2023 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania 328/2023 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024
16.08.2023 327/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vyššia suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča 327/2023 účinný od 01.09.2023
12.08.2023 326/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu 326/2023 účinný od 12.08.2023
11.08.2023 325/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava 325/2023 účinný od 11.08.2023
11.08.2023 324/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 1 400. výročia vzniku Samovej ríše 324/2023 účinný od 11.08.2023
10.08.2023 323/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou 323/2023 účinný od 10.08.2023
10.08.2023 322/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky 322/2023 účinný od 10.08.2023
10.08.2023 321/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 321/2023 účinný od 10.08.2023
05.08.2023 320/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov 320/2023 účinný od 15.08.2023
05.08.2023 319/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení neskorších predpisov 319/2023 účinný od 15.08.2023
03.08.2023 318/2023 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím 318/2023 účinný od 01.01.2024
01.08.2023 317/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 317/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
01.08.2023 316/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 316/2023 účinný od 01.01.2024
01.08.2023 315/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 315/2023 účinný od 31.12.2023 do 31.12.2023
MENU
Hore