Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
30.04.2022 151/2022 Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
30.04.2022 150/2022 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
29.04.2022 149/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach 149/2022 účinný od 29.04.2022
29.04.2022 148/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008 148/2022 účinný od 29.04.2022
29.04.2022 147/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dočasnom prerušení vykonávania niektorých rezortných zmlúv s Ruskou federáciou 147/2022 účinný od 29.04.2022
29.04.2022 146/2022 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z. 146/2022 účinný od 01.07.2022
29.04.2022 145/2022 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení vyhlášky č. 278/2018 Z. z. 145/2022 účinný od 01.07.2022
29.04.2022 144/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 144/2022 účinný od 01.05.2022
29.04.2022 143/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 143/2022 účinný od 29.04.2022
28.04.2022 142/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postupe pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca a náležitostiach psychologického posudku 142/2022 účinný od 28.04.2022
26.04.2022 141/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov 141/2022 účinný od 01.05.2022 do 16.07.2022
22.04.2022 140/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský 140/2022 účinný od 22.04.2022
22.04.2022 139/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. marca 2022 č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou 139/2022 účinný od 22.04.2022
22.04.2022 138/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. marca 2022 č. 1/2022 o predkladaní výkazov pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou zahraničnej zaisťovne 138/2022 účinný od 22.04.2022
22.04.2022 137/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 137/2022 účinný od 25.04.2022
21.04.2022 136/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2022 uzatvorenej 25. februára 2022 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA a Dodatku č. 1 na rok 2022 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 – 2025 z 12. apríla 2021 uzatvoreného 16. februára 2022 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky 136/2022 účinný od 21.04.2022
21.04.2022 135/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu 135/2022 účinný od 01.05.2022
21.04.2022 134/2022 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 5/2022-43 z 30. marca 2022 o pozastavení účinnosti § 4 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení čl. I bodov 12 a 32 zákona č. 516/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2022 účinný od 21.04.2022
20.04.2022 133/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii a certifikátov 133/2022 účinný od 01.05.2022
20.04.2022 132/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu overenia ovládania štátneho jazyka a hodnotení ovládania štátneho jazyka 132/2022 účinný od 01.05.2022
13.04.2022 131/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 131/2022 účinný od 13.04.2022
13.04.2022 130/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 130/2022 účinný od 13.04.2022
13.04.2022 129/2022 Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2022 účinný od 13.04.2022 do 31.12.2022
13.04.2022 128/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 128/2022 účinný od 01.09.2022
13.04.2022 127/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 127/2022 účinný od 01.05.2022
13.04.2022 126/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 126/2022 účinný od 15.04.2022
13.04.2022 125/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 13.04.2022 do 31.05.2022
13.04.2022 124/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 124/2022 účinný od 01.06.2022
13.04.2022 123/2022 Zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 123/2022 účinný od 01.05.2022
13.04.2022 122/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2022 účinný od 01.05.2022
13.04.2022 121/2022 Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 121/2022 účinný od 01.05.2022 do 30.06.2022
09.04.2022 120/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Zmluvy o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce 120/2022 účinný od 09.04.2022
09.04.2022 119/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 119/2022 účinný od 09.04.2022
07.04.2022 118/2022 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 14/2021 zo 16. februára 2022 vo veci vyslovenia súladu ustanovenia § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 118/2022 účinný od 07.04.2022
07.04.2022 117/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 117/2022 účinný od 01.05.2022
07.04.2022 116/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 116/2022 účinný od 01.05.2022
06.04.2022 115/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 115/2022 účinný od 01.05.2022
06.04.2022 114/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 114/2022 účinný od 01.01.2023
06.04.2022 113/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 113/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
06.04.2022 112/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 112/2022 účinný od 01.01.2023
06.04.2022 111/2022 Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 01.05.2022 do 16.07.2022
05.04.2022 110/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 110/2022 účinný od 05.04.2022
05.04.2022 109/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 109/2022 účinný od 05.04.2022
05.04.2022 108/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108/2022 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022
05.04.2022 107/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 107/2022 účinný od 01.07.2022 do 30.11.2022
05.04.2022 106/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 106/2022 účinný od 01.05.2022
05.04.2022 105/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 105/2022 účinný od 01.05.2022
05.04.2022 104/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 104/2022 účinný od 01.05.2022
05.04.2022 103/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 103/2022 účinný od 01.05.2022
05.04.2022 102/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 102/2022 účinný od 01.05.2022
01.04.2022 101/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 101/2022 účinný od 01.04.2022 do 30.11.2022
MENU
Hore