Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 30.04.2022
Účinnosť od: 01.06.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Daňové právo, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Prokuratúra, Trestné konanie, Notárstvo, Trestné činy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2022 s účinnosťou od 01.06.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. VIII

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

3.

Za § 18k sa vkladajú § 18l až 18n, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 18l Prechodné ustanoveniak úpravám sídiel a obvodov okresných súdov (4) Ak má pred 1. januárom 2023 ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

„5) § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. I až VII, čl. VIII bodov 1 a 2, § 18l ods. 1 až ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore