Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 106/2022 účinný od 01.05.2022

Platnosť od: 05.04.2022
Účinnosť od: 01.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Správne poplatky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 106/2022 účinný od 01.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 106/2022 s účinnosťou od 01.05.2022

Legislatívny proces k zákonu 106/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. e) znie:

„e) vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik ...

2.

V § 16 ods. 11 znie:

„(11) Pri výkone štátneho odborného dozoru nad výcvikom a výučbou teórie v autoškole, nad kurzami a ...

3.

V § 17 ods. 1 písm. a) sa text „§ 6 ods. 1 písm. c), h), i), m), p) a q)“ nahrádza textom „§ 6 ods. ...

4.

V § 17 ods. 1 písm. c) sa text „§ 6 ods. 1 písm. a), e), k) a o)“ nahrádza textom „§ 6 ods. 1 písm. ...

5.

V § 17 ods. 6 sa slová „do jedného roka“ nahrádzajú slovami „do troch rokov“.

6.

V § 20 ods. 2 prvá veta znie: „Ustanovenia § 2 ods. 3, § 3 ods. 6 a 11 tretej a štvrtej vety, § 5 ods. ...

7.

V § 20 ods. 2 v druhej vete sa slová „autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva ...

8.

§ 20 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:

„(3) Na registráciu autoškoly ministerstva vnútra a autoškoly ministerstva obrany, na zriadenie ich ...

9.

Za § 22e sa vkladá § 22f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022 Konanie začaté podľa tohto zákona v znení ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore