Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu 135/2022 účinný od 01.05.2022

Platnosť od: 21.04.2022
Účinnosť od: 01.05.2022
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu 135/2022 účinný od 01.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 135/2022 s účinnosťou od 01.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. ...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 29 a § 31a ods. 10 zákona č. 338/2000 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 1 písm. c) sa slová „zoznam týchto úsekov vnútrozemských vodných ciest“ nahrádzajú slovami „úsek ...

2.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Lodný kapitán Európskej únie musí na získanie osobitného povolenia na plavbu na vnútrozemských ...

3.

V § 12 ods. 3 sa slová „Zoznam úsekov vnútrozemských vodných ciest so špecifickým rizikom, ktoré sú ...

4.

V § 15 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Overenie vedomostí podľa § 12 sa vykonáva písomným testom.“.

5.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 381/2021 Z. z. ÚSEK VNÚTROZEMSKEJ VODNEJ CESTY SO ŠPECIFICKÝM RIZIKOM, KTORÝ ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Andrej Doležal v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore