Zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 123/2022 účinný od 01.05.2022

Platnosť od: 13.04.2022
Účinnosť od: 01.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Cenné papiere, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 123/2022 účinný od 01.05.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 123/2022 s účinnosťou od 01.05.2022

Legislatívny proces k zákonu 123/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o centrálnom registri účtova o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Tento zákon upravuje zriadenie centrálneho registra účtov a práva a povinnosti súvisiace so zriadením ...

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
finančnou inštitúciou banka,1) pobočka zahraničnej banky,2) platobná inštitúcia,3) pobočka zahraničnej ...
b)
účtom platobný účet,7) vkladový účet,8) účet stavebného sporiteľa9) a účet majiteľa zaknihovaného cenného ...
c)
klientom
1.
majiteľ účtu alebo osoba oprávnená nakladať s finančnými prostriedkami alebo cennými papiermi na účte, ...
2.
nájomca bezpečnostnej schránky alebo osoba oprávnená nakladať s obsahom bezpečnostnej schránky,
3.
osoba, ktorá koná v mene osoby uvedenej v prvom bode alebo druhom bode.
§ 3
(1)

Zriaďuje sa centrálny register účtov. Centrálny register účtov je informačný systém verejnej správy, ...

(2)

Správcom11) a prevádzkovateľom12) centrálneho registra účtov je Ministerstvo financií Slovenskej republiky ...

§ 4
(1)

Do centrálneho registra účtov sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

a)
názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú ...
b)
dátum založenia účtu,
c)
dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky,
d)
číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené,
e)
jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
f)
identifikačné údaje klienta v rozsahu
1.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého ...
2.
údaje podľa prvého bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú ...
3.
názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
g)
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a adresa trvalého ...
h)
dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
i)
dátum zrušenia účtu,
j)
dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.
(2)

Finančná inštitúcia je povinná zasielať údaje o vzniku, zmene alebo zániku údajov uvedených v odseku ...

(3)

Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov sú povinní zasielať údaje o účtoch, ktoré ...

(4)

Finančná inštitúcia, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov zodpovedajú za správnosť ...

(5)

Údaje podľa odseku 1 sa v centrálnom registri účtov uchovávajú päť rokov od 1. januára roku nasledujúceho ...

§ 5
(1)

Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú

a)
osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu,14) ...
b)
orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účel trestného konania,15)
c)
Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, colnému úradu a daňovému úradu na účel výkonu správy daní ...
d)
Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky na účel odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti,16) ...
e)
službe kriminálnej polície, službe finančnej polície a inšpekčnej službe Policajného zboru na účel odhaľovania ...
f)
službe finančnej polície Policajného zboru na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu o preukazovaní ...
g)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému ...
h)
Slovenskej informačnej službe na účel boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného ...
i)
Vojenskému spravodajstvu na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu,21)
j)
Kriminálnemu úradu finančnej správy na účel
1.
odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich,22)
2.
ich poskytnutia Európskemu úradu pre boj proti podvodom,23)
k)
ministerstvu financií v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu.24) ...
(2)

Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú elektronicky priamym, nepretržitým a diaľkovým spôsobom. ...

(3)

Údaje z centrálneho registra účtov sa spôsobom podľa odseku 2 poskytujú na základe zadania

a)
medzinárodného bankového čísla účtu IBAN,
b)
čísla účtu alebo označenia bezpečnostnej schránky a identifikácie finančnej inštitúcie, ktorá účet vedie ...
c)
rodného čísla fyzickej osoby alebo mena, priezviska a dátumu narodenia fyzickej osoby,
d)
identifikačného čísla fyzickej osoby – podnikateľa alebo jeho obchodného mena a dátumu narodenia, alebo ...
e)
identifikačného čísla právnickej osoby alebo jej názvu a identifikačného čísla prideleného v zahraničí ...
(4)

Údaje z centrálneho registra účtov sa spôsobom podľa odseku 2 poskytujú aj na základe zadania neúplných ...

§ 6
(1)

Pri prevádzke centrálneho registra účtov uplatňuje ministerstvo financií také organizačné, personálne, ...

(2)

Oprávnené orgány uplatňujú pri spracúvaní údajov z centrálneho registra účtov obdobné opatrenia, ako ...

(3)

Finančné inštitúcie, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov uplatňujú pri zasielaní ...

(4)

Ministerstvo financií je oprávnené vyžadovať od oprávnených orgánov, finančných inštitúcií, Národnej ...

(5)

Na spracúvanie osobných údajov v centrálnom registri účtov sa vzťahujú osobitné predpisy.26)

(6)

Fyzická osoba má právo na informácie a prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej uchovávané v centrálnom ...

(7)

Žiadosť, ktorou fyzická osoba alebo právnická osoba žiada o informácie a osobné údaje podľa odseku 6, ...

(8)

Údaje poskytnuté do centrálneho registra účtov alebo z centrálneho registra účtov zostávajú predmetom ...

§ 7
(1)

Ministerstvo financií pri prevádzke centrálneho registra účtov uchováva logy. Logy obsahujú

a)
označenie konania, na účel ktorého sa poskytli údaje z centrálneho registra účtov,
b)
dátum a čas vyhľadávania,
c)
jedinečný identifikátor výsledkov,
d)
označenie oprávneného orgánu,
e)
jedinečný identifikátor používateľa,
f)
typ zadaných údajov podľa § 5 ods. 3.
(2)

Ministerstvo financií môže logy použiť výlučne v súlade s osobitnými predpismi26) na účel monitorovania ...

(3)

Logy sa uchovávajú desať rokov od ich vytvorenia. Logy možno uchovávať aj dlhšie, ak je to potrebné ...

(4)

Logy pravidelne kontrolujú osoby určené ministerstvom financií.

(5)

Na účel podľa odseku 2 ministerstvo financií na požiadanie sprístupní logy

a)
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
b)
Úradu inšpekčnej služby, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti Policajného ...
c)
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí ...
d)
finančnej správe, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti finančnej ...
e)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý ...
f)
Slovenskej informačnej službe, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti ...
g)
Vojenskému spravodajstvu, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti ...
h)
Národnému bezpečnostnému úradu, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti ...
§ 8
(1)

Dohľad nad plnením povinností finančných inštitúcií a centrálneho depozitára cenných papierov pri poskytovaní ...

(2)

Na účel výkonu dohľadu má Národná banka Slovenska prístup k údajom v centrálnom registri účtov. Na poskytovanie ...

§ 9
(1)

Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu do 500 000 eur finančnej inštitúcii alebo centrálnemu depozitáru ...

a)
poskytne do centrálneho registra účtov nesprávne alebo neúplné údaje podľa § 4 ods. 1,
b)
neposkytne údaje podľa § 4 ods. 1 do centrálneho registra účtov spôsobom alebo v lehote podľa § 4 ods. ...
c)
neposkytne údaje do centrálneho registra účtov v súlade s § 11 ods. 2.
(2)

Národná banka Slovenska uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur finančnej inštitúcii alebo centrálnemu ...

(3)

Pri ukladaní pokuty Národná banka Slovenska prihliada na závažnosť, rozsah, dĺžku trvania, následky ...

(4)

Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska ...

§ 10
(1)

Ministerstvo financií vypracúva súhrnnú správu o prevádzke centrálneho registra účtov za kalendárny ...

(2)

Správu podľa odseku 1 predkladá ministerstvo financií každoročne do 31. marca výboru Národnej rady Slovenskej ...

§ 11
(1)

Ministerstvo financií uvedie centrálny register účtov do prevádzky 1. januára 2023.

(2)

Finančné inštitúcie, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov sú povinné zaslať ...

§ 12

Ministerstvo financií vydá do 1. júla 2022 všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví

a)
podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov podľa § 4 ods. 1 až 3,
b)
podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora používateľa podľa § 5 ods. 2,
c)
podrobnosti o opatreniach podľa § 6 ods. 1 až 4,
d)
podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov podľa § 11 ods. 2.
§ 13

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie:

„ae) Kriminálnemu úradu finančnej správy na účel ich poskytnutia Európskemu úradu boja proti podvodom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86do znie:

„86do) Čl. 7 ods. 3a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra ...

2.

V § 91 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 písm. b), c), g), ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86dp znie:

„86dp) Napríklad Trestný poriadok, § 29a ods. 4 a § 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

3.

§ 91 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov bankou a pobočkou zahraničnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86k znie:

„86k) § 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. III

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 110 ods. 1 písm. d) sa za slová „kriminálnej polície“ vkladá čiarka a slová „inšpekčnej službe“.

2.

§ 110 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytovanie údajov centrálnym depozitárom, členom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97bc znie:

„97bc) § 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. IV

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „je výnosom z trestnej činnosti alebo súvisí ...

2.

§ 9 sa dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) finančnou informáciou každá informácia alebo údaj, ktorý má finančná spravodajská jednotka k dispozícii ...

3.

V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slovo „existuje“ vkladá slovo „vyššie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

4.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „získanie“ vkladajú slová „a vyhodnotenie“ a na konci sa pripájajú ...

5.

V § 10 ods. 1 písm. g) sa slovo „a“ za slovom „profile“ nahrádza čiarkou a za slovo „klientom“ sa vkladajú ...

6.

V § 10a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zániku tejto právnickej osoby“.

7.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povinná osoba je povinná vykonávať monitorovanie obchodov alebo obchodných vzťahov tak, aby bolo ...

8.

V § 12 ods. 2 písm. a) úvodnej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „vykonanie identifikácie ...

9.

V § 12 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý až štvrtý bod sa označujú ako prvý až tretí bod.

10.

V § 15 písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. a) až e)“.

11.

V § 18 ods. 8 písm. b) sa za slová „ako zamestnanci“ vkladajú slová „alebo na základe iného vzťahu“.

12.

V § 19 odsek 2 znie:

„(2) Povinná osoba je povinná uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom ...

13.

V § 19 ods. 3 sa za slová „požiada finančná spravodajská jednotka“ vkladajú slová „po dôkladnom posúdení ...

14.

V § 20 ods. 1 sa za slovo „štruktúru“ vkladá čiarka a slová „veľkosť povinnej osoby“ a na konci druhej ...

15.

V § 20 ods. 2 písm. k) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je to ...

16.

V § 20a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povinná osoba poskytne hodnotenie rizík finančnej spravodajskej ...

17.

V § 20a ods. 3 sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „iného“, slovo „a“ za slovom „skupiny“ sa nahrádza ...

18.

V § 21 ods. 2 sa za slovo „umožní“ vkladajú slová „prostredníctvom bezpečných komunikačných kanálov ...

19.

V § 21 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak dodatočné opatrenia nie sú dostatočné, ...

20.

V § 26 ods. 2 písm. a) sa slovo „ďalšie“ nahrádza slovom „finančné“ a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

21.

V § 26 ods. 2 písm. o) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo ktoré podľa dôveryhodných ...

22.

V § 26 ods. 3 sa slová „poskytuje všetky“ nahrádzajú slovom „poskytne“ a za slovo „štátu“ sa vkladá ...

23.

V § 26 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Finančná spravodajská jednotka poskytne na žiadosť finančné informácie a finančné analýzy iným ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53d znie:

„53d) Príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej ...

24.

§ 26 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Orgány uvedené v odsekoch 3 a 5 poskytujú finančnej spravodajskej jednotke na jej žiadosť informácie, ...

25.

V § 26a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Aktualizované národné hodnotenie rizík sa predkladá vláde ...

26.

V § 27 ods. 1 sa za slovo „zahŕňajú“ vkladajú slová „údaje o veľkosti a význame sektorov patriacich ...

27.

V § 28 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

28.

§ 28 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Finančná spravodajská jednotka poskytuje bez zbytočného odkladu Europolu na základe odôvodnenej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53e znie:

„53e) § 4 ods. 1 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých ...

29.

V § 33 odsek 1 znie:

„(1) Ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe ...

30.

V § 33 odsek 2 znie:

„(2) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť banke alebo finančnej inštitúcii za nesplnenie alebo ...

31.

V § 33 ods. 5 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „siedmich“.

32.

V § 33a ods. 1 sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“, za slovo „delikt“ sa vkladá čiarka ...

33.

V § 33a ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „trhu“ vkladá čiarka a slová „prebiehajúce trestné konanie“.

34.

Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý znie:

„§ 35b Povinná osoba, jej zamestnanec a osoba, ktorá za povinnú osobu koná na základe iného zmluvného ...

35.

Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153 z 20. júna 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá ...

36.

V prílohe č. 2 prvom bode písm. f) sa vypúšťajú slová „podnikateľskej“ a „alebo“.

37.

V prílohe č. 2 prvom bode písm. g) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa toto slovo: „alebo“. ...

38.

V prílohe č. 2 sa prvý bod dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
klient je osobou oprávnenou zo životného poistenia.“.

Čl. V

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 4 ods. 3 písm. t) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak § 9 ods. 2 písm. o) neustanovuje inak,“. ...

2.

V § 9 ods. 2 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

„o) poskytuje Európskemu úradu pre boj proti podvodom informácie podliehajúce bankovému tajomstvu v ...

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

Poznámky pod čiarou k odkazom 71a až 71c znejú:

„71a) Čl. 7 ods. 3a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 123/2022 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153 z 20. júna 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania ...

  3.

  Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 2)  § 2 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 2 ods. 22 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 81 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
 • 6)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 8)  § 716 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 10b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších ...
 • 10)  § 105 zákona o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 2 ods. 5 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení ...
 • 12)  Čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických ...
 • 13)  Napríklad § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...
 • 14)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 15)  § 3 ods. 5 Trestného poriadku.
 • 16)  § 4 ods. 3 písm. y) zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17)  § 2 ods. 1 písm. b), c) a l), § 29a a 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. ...
 • 18)  Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 20)  § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej ...
 • 21)  § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení ...
 • 22)  § 11 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 23)  Čl. 7 ods. 3a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 ...
 • 24)  Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o ...
 • 25)  Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších ...
 • 26)  Nariadenie (EÚ) 2016/679. Zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Čl. 13 až 15 nariadenia (EÚ) 2016/679.§ 19 až 21 zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 28)  Čl. 12 a 23 nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení.§ 29 a 30 zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 29)  § 109 zákona o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore