Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2022 účinný od 01.05.2022

Platnosť od: 13.04.2022
Účinnosť od: 01.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2022 účinný od 01.05.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 122/2022 s účinnosťou od 01.05.2022

Legislatívny proces k zákonu 122/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene ...

1.

V § 1 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a regulovaných prekurzorov výbušnín“.

2.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Orgány štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín Orgánmi štátnej správy vo veciach prekurzorov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Príloha I a Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o ...

3.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Hlavný banský úrad (1) Hlavný banský úrad vo veciach prekurzorov výbušnín a) riadi výkon štátnej ...

(2)

Látkové množstvo pre každý obmedzený prekurzor výbušnín, ktoré sa na účely tohto zákona bude považovať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 5 znejú:

„2) Čl. 14 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1148.

3) Čl. 3 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/1148.

4) Čl. 9 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2019/1148.

5) Čl. 19, čl. 20 ods. 3 a čl. 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 13 sa vypúšťajú.

4.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo vnútra zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o nahlasovaných podozrivých transakciách,14) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 15b znejú:

„14) Čl. 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/1148. 15) Čl. 3 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1148. 15a) Čl. ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Čl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.

6.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ministerstvo vnútra je oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok pre sprístupňovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Čl. 3 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.

7.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Obvodný banský úrad Obvodný banský úrad a) kontroluje dodržiavanie podmienok zákazu sprístupňovania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:

„17) § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o ...

8.

V § 6 ods. 1 sa za slovo „kontrolu“ vkladajú slová „dodržiavania zákazu“.

9.

V § 6 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

10.

V § 6 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

11.

§ 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

„§ 7 Práva a povinnosti hospodárskeho subjektu, profesionálneho používateľaa člena širokej verejnosti (1) Hospodársky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 až 25e znejú:

„22) Čl. 3 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2019/1148. 23) Čl. 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1148. 23a) Čl. ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Čl. 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.

13.

V § 9 ods. 2 sa slová „ministerstvo hospodárstva“ nahrádzajú slovami „obvodný banský úrad“.

14.

V § 9 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Priestupku sa dopustí profesionálny používateľ, ktorý je fyzickou osobou, ak nesplní povinnosť ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

15.

V § 9 odsek 6 znie:

„(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

16.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Ak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v ...

17.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Spracovanie osobných údajov Hospodársky subjekt a orgán štátnej správy podľa § 2 spracúvajú na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 31 znejú:

„29) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...

18.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2022 Člen širokej verejnosti, ktorý legálne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32) Zákon č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36u sa vypúšťa.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Eduard Heger v. r.

Prílohy

    Prílohak zákonu č. 262/2014 Z. z.

    Látkové množstvo pre každý obmedzený prekurzor výbušnín, ktoré sa na účely tohto zákona považuje za nepatrné množstvo

    Stĺpec 1Systematický názov látky Registračné číslo Chemical Abstract Service (CAS) Stĺpec 2Prahová hodnota ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore