Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 5/2022-43 z 30. marca 2022 o pozastavení účinnosti § 4 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení čl. I bodov 12 a 32 zákona č. 516/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2022 účinný od 21.04.2022

Platnosť od: 21.04.2022
Účinnosť od: 21.04.2022
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné hospodárstvo, Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 5/2022-43 z 30. marca 2022 o pozastavení účinnosti § 4 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení čl. I bodov 12 a 32 zákona č. 516/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2022 účinný od 21.04.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 134/2022 s účinnosťou od 21.04.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, ...

r o z h o d o l :

1.

Návrh prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu.

2.

Pozastavuje účinnosť § 4 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch ...

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok.

Odo dňa vyhlásenia výroku tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa obnovuje platnosť ...

V Košiciach 30. marca 2022

Ivan Fiačan v. r. predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Načítavam znenie...
MENU
Hore