Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 137/2022 účinný od 25.04.2022

Platnosť od: 22.04.2022
Účinnosť od: 25.04.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 137/2022 účinný od 25.04.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 137/2022 s účinnosťou od 25.04.2022

Legislatívny proces k zákonu 137/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného ...

2.

V § 1 ods. 3 sa za slovo „vzdelávania“ vkladajú slová „v súlade s potrebami spoločnosti“.

3.

V § 1 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

„a) umožnením prístupu k najvyššiemu vzdelaniu najmä v súlade s potrebami spoločnosti tak, aby vzdelávanie ...

4.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Vysoké školy podporujú študentov a ich účasť pri výkone samosprávnych pôsobností vysokých škôl.“. ...

5.

V § 2 ods. 6 sa slová „prvého stupňa“ nahrádzajú slovami „aspoň v jednom stupni“.

6.

V § 2 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Vysoké školy umožňujú študentom aktívne sa podieľať na činnostiach a riadení vysokej školy a jej ...

Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 14 a 15.

7.

V § 5 ods. 2 sa slová „akademickej samosprávy (§ 7)“ nahrádzajú slovami „verejnej vysokej školy“.

8.

V § 5 ods. 3 prvá veta znie: „Verejná vysoká škola sa môže rozdeliť len na vysoké školy, zlúčiť sa alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.

9.

V § 6 ods. 4 sa slová „ustanovenom v § 23“ nahrádzajú slovami „určenom štatútom verejnej vysokej školy“. ...

10.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Orgány verejnej vysokej školy (1) Orgánmi verejnej vysokej školy sú orgány akademickej samosprávy ...

11.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Akademický senát verejnej vysokej školy sa skladá z volených zástupcov akademickej obce verejnej ...

12.

V § 8 ods. 3 sa slová „prodekana, kvestora a tajomníka fakulty“ nahrádzajú slovami „kvestora, vedúceho ...

13.

V § 8 ods. 5 druhej vete sa za slovo „kvestor“ vkladajú slová „a predseda správnej rady verejnej vysokej ...

14.

V § 8 ods. 8 štvrtej vete sa slovo „rokovaní“ nahrádza slovom „zasadnutí“.

15.

V § 8 ods. 9 celom texte sa za slová „obdobie členov akademického senátu“ vo všetkých tvaroch vkladajú ...

16.

§ 9 a 10 vrátane nadpisov znejú:

„§ 9 Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy (1) Akademický senát verejnej vysokej školy a) schvaľuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ab znie:

„3ab) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

17.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Pôsobnosť rektora (1) Rektor a) riadi verejnú vysokú školu, koná v jej mene a zastupuje ju navonok, b) navrhuje 1. zlúčenie, ...

18.

V § 11 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „[§ 9 ods. 1 písm. e)]“ a v druhej vete sa slovo „Funkčné“ ...

19.

V § 11 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Členmi vedeckej rady verejnej vysokej ...

20.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Vedecká rada verejnej vysokej školy a) vyjadruje sa na návrh rektora k dlhodobému zámeru verejnej ...

21.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak verejná vysoká škola uskutočňuje študijné programy len na fakultách, disciplinárna komisia verejnej ...

22.

V § 14 ods. 2 prvej vete sa za slovo „hospodársky“ vkladá čiarka a slovo „prevádzkový“ a v druhej vete ...

23.

V § 15 ods. 1 písm. d) a § 48 ods. 1 písm. d) sa slová „funkcií profesorov“ nahrádzajú slovami „funkčných ...

24.

V § 15 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora,“.

Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená i) až n).

25.

V § 15 ods. 1 písm. n) a § 48 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „(§ 21 ods. 3)“.

26.

V § 15 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) ustanovenia o orgánoch verejnej vysokej školy a systéme akademickej samosprávy vrátane podmienok, ...

27.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená d) až m).

28.

V § 15 ods. 2 písm. m) sa vypúšťajú slová „(§ 23 ods. 1)“.

29.

V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) postup pri schvaľovaní vnútorného systému tak, aby ho schvaľoval orgán vysokej školy, ktorého členmi ...

30.

V § 16 ods. 1 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a podnikateľskej činnosti“.

31.

V § 16 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa § 89 (ďalej len „dotácia“)“.

32.

V § 16 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
výnosy z podnikateľskej činnosti verejnej vysokej školy.“.

33.

V § 16 ods. 5 sa slovo „rozvoja“ nahrádza slovom „rozvoj“.

34.

V § 16 ods. 7 celom texte a ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa § 89“.

35.

Nadpis § 16a znie: „Fondy verejnej vysokej školy“.

36.

V § 16a ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „finančné“.

37.

V § 16a odsek 2 znie:

„(2) Fondy verejnej vysokej školy okrem fondov podľa odseku 1 písm. e) sa tvoria z kladného celkového ...

38.

V § 16a ods. 3 štvrtej vete sa vypúšťajú slová „prostredníctvom svojho rozpočtu [§ 16 ods. 3 písm. g)] ...

39.

V § 16a odsek 9 znie:

„(9) Rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty verejnej vysokej školy za predchádzajúci kalendárny ...

40.

V § 17 ods. 1 druhá veta znie: „Úlohu kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom verejnej vysokej ...

41.

V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Pri predaji dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku je verejná vysoká škola ...

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

42.

V § 18 ods. 1 sa slová „s § 15 ods. 2 písm. m)“ nahrádzajú slovami „so štatútom verejnej vysokej školy“. ...

43.

V § 18 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa slovo „nie“.

44.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade ...

45.

V § 19 ods. 3 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.

46.

V § 20 ods. 1 písm. b) sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „a schválený rozpočet“.

47.

V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“)“ ...

48.

V § 20 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „[§ 12 ods. 1 písm. b)]“.

49.

V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
iné súčasti určené štatútom verejnej vysokej školy.“.

50.

V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súčasti verejnej vysokej školy zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

51.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Štatút verejnej vysokej školy môže určiť, že na účely verejného obstarávania je fakulta samostatnou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 6 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

52.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Fakulta (1) Fakulta a) prispieva k plneniu poslania vysokej školy, b) zúčastňuje sa na plnení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.

53.

§ 23 až 33 sa vypúšťajú.

54.

V § 34 odsek 2 znie:

„(2) Na verejné bohoslovecké vysoké školy, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a konfesijné ...

55.

§ 40 a 41 vrátane nadpisov znejú:

„§ 40 Správna rada verejnej vysokej školy (1) Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 25d znejú:

„25) § 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 sa vypúšťajú.

56.

V § 43 ods. 5 písm. a), c) a d), § 44 ods. 3 písm. a) až c), § 45 ods. 3 písm. a) až c), § 47c ods. ...

57.

V § 43 ods. 16 sa slová „a), c), g) až i), n), o) a s), § 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12“ nahrádzajú slovami ...

58.

V § 43 ods. 17 sa slová „b), f), l) a m), § 10 ods. 1, 4 a 10“ nahrádzajú slovami „a), d), f) a k), ...

59.

V § 44 ods. 3 písm. f) sa slová „akademického senátu fakulty“ nahrádzajú slovami „kolektívneho orgánu ...

60.

V § 44 ods. 3 písmeno g) znie:

„g) vymenúva a odvoláva na návrh dekana fakulty policajnej vysokej školy osoby, ktoré ho zastupujú,“. ...

61.

V § 44 ods. 3 písm. j) sa slová „akademického senátu fakulty“ nahrádzajú slovami „kolektívneho orgánu ...

62.

V § 44 ods. 11 písm. a) sa slová „a), g) až i) a o), § 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12“ nahrádzajú slovami ...

63.

V § 44 ods. 11 písm. b) sa slová „f), l) a m)“ nahrádzajú slovami „a) a f)“ a slová „ods. 10“ sa nahrádzajú ...

64.

V § 45 ods. 8 sa slová „a), c), g) až i), n), o) a s), § 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12“ nahrádzajú slovami ...

65.

V § 47a odsek 1 znie:

„(1) Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom súkromnej vysokej školy je správna rada súkromnej vysokej ...

66.

V § 47b odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Akademický senát súkromnej vysokej školy a) vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov súkromnej ...

67.

V § 47c odsek 3 znie:

„(3) Na rektora súkromnej vysokej školy sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 4 a 11 a § 10a ods. 1 písm. ...

68.

V § 47c ods. 4 sa slová „na návrh akademického senátu súkromnej vysokej školy“ nahrádzajú slovami „najviac ...

69.

V § 47d sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 22 ods. 6“.

70.

V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená f) až h).

Poznámka pod čiarou k odkazu 33c sa vypúšťa.

71.

V § 49a ods. 7 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.

72.

V § 49a ods. 7 písm. d) sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.

73.

V § 49a ods. 12 sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.

74.

V § 51 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Študijný program sa zostavuje tak, aby v ňom bolo možné ...

75.

V § 51 ods. 8 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane zohľadnenia možnosti absolvovania ...

76.

V § 51 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

77.

V § 52 odsek 3 znie:

„(3) Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre bakalársky študijný program je tri akademické ...

78.

V § 53 ods. 4 písm. a) celom texte sa vypúšťajú slová „v dennej forme štúdia“.

79.

V § 53 ods. 4 sa vypúšťajú písmená b) a d).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

80.

V § 53 ods. 4 písm. b) celom texte sa vypúšťajú slová „v dennej forme štúdia“.

81.

V § 53 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Absolventom umeleckých magisterských študijných programov ...

82.

§ 53a vrátane nadpisu znie:

„§ 53a Učiteľské študijné programy a študijné programy zamerané na vychovávateľstvo a neformálne vzdelávanie ...

83.

Za § 53a sa vkladá § 53b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 53b Prekladateľský kombinačný študijný program (1) Prekladateľský kombinačný študijný program sa ...

84.

V § 54 odsek 4 znie:

„(4) Školiteľom pre príslušný študijný odbor môže byť učiteľ vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje ...

85.

V § 54 ods. 18 prvej vete sa slovo „Vysoká“ nahrádza slovami „Verejná vysoká škola, štátna vysoká“ a ...

86.

V § 54b ods. 4 písm. a) sa za slová „akreditáciách habilitačného konania a“ vkladajú slová „údaje o ...

87.

V § 54b ods. 5 sa slová „zabezpečenie štatistického zisťovania“ nahrádzajú slovami „štatistické účely“. ...

88.

V § 56 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

89.

V § 58a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

90.

V § 62 odsek 3 znie:

„(3) Štandardná záťaž študenta je vyjadrená počtom a) 60 kreditov za celý akademický rok, 30 kreditov ...

91.

V § 62a odsek 1 znie:

„(1) Záverečná, rigorózna alebo habilitačná práca musí byť pôvodným výsledkom vlastnej a samostatnej ...

92.

V § 62a sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

93.

V § 62a ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

94.

Za § 62a sa vkladá § 62b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 62b Akademický podvod Akademického podvodu sa dopustí ten, kto ako študent, účastník rigorózneho ...

95.

V § 63 odsek 3 znie:

„(3) Právo skúšať na štátnej skúške a rigoróznej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na ...

96.

V § 63 ods. 4 tretej vete sa slová „vo funkciách“ nahrádzajú slovami „na funkčných miestach“ a slová ...

97.

V § 63 ods. 7 štvrtej vete sa za slovo „autora“ vkladá čiarka a slová „študijným odborom“, za slovo ...

98.

V § 63 ods. 9 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak vysoká škola nedoručí prevádzkovateľovi ...

99.

V § 63 ods. 10 druhej vete sa číslo „24“ nahrádza číslom „12“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Dôvod ...

100.

V § 63 ods. 11 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje aj na záverečnú ...

101.

V § 63 ods. 12 sa vypúšťajú prvá veta a druhá veta a v tretej vete sa slovo „autora“ nahrádza slovami ...

102.

V § 63 ods. 13 sa slová „podľa § 51 ods. 3, § 53 ods. 9 a § 76 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „so zverejnením ...

103.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Agentúra a ministerstvo školstva využívajú centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných ...

104.

V § 65 odsek 2 znie:

„(2) Štúdium podľa študijného programu v dennej forme štúdia nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku ...

105.

V § 68 ods. 8 sa číslo „45“ nahrádza číslom „30“.

106.

V § 73 ods. 3 prvej vete sa slová „podobizeň a štátne občianstvo študenta“ nahrádzajú slovami „ podobizeň, ...

107.

V § 73a ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Agentúra môže využívať údaje z centrálneho registra ...

108.

V § 74 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Účasť na akademickom podvode podľa § 108l sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.“. ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

109.

V § 75 ods. 1 až 3 sa slová „vo funkcii“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“ ...

110.

V § 75 ods. 4 celom texte sa slovo „funkcie“ nahrádza slovami „funkčného miesta“ a na konci sa pripája ...

111.

V § 75 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Vysokoškolský učiteľ, ktorý pôsobí na funkčnom mieste profesora, môže používať označenie „univerzitný ...

112.

V § 75 ods. 7 a 8 sa slová „vo funkcii“ nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“ a slová „vykonávanie ...

113.

V § 76 odsek 1 znie:

„(1) Vysoká škola, ktorá má udelenú akreditáciu habilitačného konania v príslušnom odbore habilitačného ...

114.

V § 76 ods. 8 sa slová „vedecká rada fakulty“ nahrádzajú slovami „kolektívny orgán fakulty určený štatútom ...

115.

V § 76 ods. 10 písmeno f) znie:

„f) zloženie vedeckej rady vysokej školy alebo kolektívneho orgánu fakulty, ktorý prerokoval návrh na ...

116.

V § 76 ods. 10 písm. g) sa za slovo „rady“ vkladajú slová „vysokej školy alebo príslušného kolektívneho ...

117.

§ 77 vrátane nadpisu znie:

„§ 77 Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest profesorov a docentov (1) Obsadzovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.

118.

§ 79 sa vypúšťa.

119.

V § 80a ods. 3 sa vypúšťa slovo „prodekanov,“.

120.

V § 80b ods. 3 prvej vete sa za slovo „pobytu“ vkladá čiarka a slová „adresa elektronickej pošty“ a ...

121.

§ 88a sa vypúšťa.

122.

V § 89 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) merateľné ukazovatele na účel napĺňania poslania vysokej školy na obdobie troch rokov zostavené ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

123.

V § 89 ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a študenti na pracovisku verejnej vysokej ...

124.

V § 89 ods. 5 druhej vete sa slová „podľa § 88a“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu45aa)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:

„45aa) § 26aa zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 137/2022 Z. z.“.

125.

V § 89 ods. 7 celom texte sa slová „§ 96, 96a a 96b“ nahrádzajú slovami „§ 96, § 96a ods. 1 a § 96b“. ...

126.

§ 89 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Ministerstvo školstva môže poskytnúť verejnej vysokej škole finančné prostriedky, ktorými podporí ...

127.

V § 91 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo školstva môže uzatvoriť so súkromnou vysokou školou zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie ...

128.

V § 91 ods. 4 sa slová „odsekov 2 a“ nahrádzajú slovom „odseku“ a za slová „ods. 3“ sa vkladajú slová ...

129.

V § 92 ods. 6 prvej vete sa vypúšťa slovo „ročné“ a tretia veta znie: „Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ...

130.

V § 92 ods. 8 druhá veta znie: „Povinnosť uhradiť školné vznikne, len ak

a)

niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom študent začal študovať príslušný študijný ...

b)

vysoká škola o povinnosti uhradiť školné písomne informovala prijatého uchádzača o štúdium spolu s výškou ...

131.

V § 92 ods. 9 písm. b) sa slová „§ 2 ods. 10 alebo jej fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. f), na ktorej ...

132.

V § 92 odsek 11 znie:

„(11) Ak ide o študenta, ktorý študuje na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy, školné ...

133.

V § 92 ods. 16 druhej vete sa za slovami „forme štúdia“ vkladajú slová „a študijných programoch uskutočňovaných ...

134.

Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 94a Štipendiá poskytované ministerstvom školstva (1) Ministerstvo školstva môže poskytovať podľa ...

135.

V § 95 písm. b) sa vypúšťajú slová „[§ 16 ods. 7 písm. c)]“.

136.

V § 96 ods. 1 sa slová „ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana“ nahrádzajú slovami „študentom, ktorým ...

137.

V § 96a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Vysoká škola priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium za dosiahnutie ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

138.

V § 96a ods. 5 sa slová „v štipendijnom poriadku fakulty“ nahrádzajú slovami „vo vnútornom predpise ...

139.

V § 97 ods. 2 sa slová „štipendijný poriadok fakulty“ nahrádzajú slovami „vnútorný predpis fakulty“.

140.

V § 99 prvej vete a § 100 ods. 1 sa slová „Vysoká škola“ nahrádzajú slovami „Verejná vysoká škola a ...

141.

Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 100a Poskytovanie poradenstva (1) Vysoká škola poskytuje svojim študentom bezplatné poradenstvo. ...

142.

V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) schvaľuje návrh zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov súkromnej vysokej ...

143.

V § 102 ods. 2 písm. b) sa slová „vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej ...

144.

V § 102a ods. 2 sa za slovo „fakúlt,“ vkladajú slová „ak sú zriadené,“, slovo „prodekanoch“ sa nahrádza ...

145.

V § 102a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „O rektorovi verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49ca znie:

„49ca) § 2 ods. 4 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej ...

146.

V § 102a ods. 4 sa za slovo „senátu“ vkladajú slová „vysokej školy“.

147.

V § 102a ods. 5 sa slová „vedeckej rady fakulty“ nahrádzajú slovami „člena obdobného kolektívneho orgánu ...

148.

V § 102a odsek 6 znie:

„(6) Ak ide o člena správnej rady verejnej vysokej školy, uvádza sa aj informácia, či člena správnej ...

149.

V § 102a ods. 8 písm. a) sa slová „sídlo vysokej školy“ nahrádzajú slovami „sídlo verejnej vysokej školy ...

150.

V § 102a ods. 8 písmeno b) znie:

„b) príslušné ministerstvo názov a sídlo štátnej vysokej školy, identifikačné číslo organizácie štátnej ...

151.

V § 104 ods. 2 sa za slovo „fakulty“ vkladá čiarka a slová „ak sú zriadené“.

152.

V § 105 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo školstva vyzve súkromnú vysokú školu opakovane ...

153.

V § 105 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „(§ 107 ods. 1)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ...

154.

V § 105 ods. 6 celom texte sa za slová „konania a“ vkladá slovo „akreditácie“.

155.

V § 106 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo internacionalizácie vysokého školstva“. ...

156.

V § 107 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 88a ods. 3,“.

157.

V § 107 ods. 3 sa slová „akademickými senátmi fakúlt“ nahrádzajú slovami „kolektívnymi orgánmi fakúlt ...

158.

V § 107 ods. 7 sa odkaz 28 nahrádza odkazom 25b.

159.

V § 108 ods. 10 sa slová „akademického senátu fakulty“ nahrádzajú slovami „kolektívneho orgánu fakulty, ...

160.

V § 108 ods. 11 sa slovo „funkciu“ nahrádza slovami „funkčné miesto“.

161.

§ 108 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Verejné vypočutie sa uskutočňuje tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným záujemcom mali najmä ...

162.

§ 108a až 108c sa vypúšťajú.

163.

V § 108d ods. 1 písm. j) sa za slovo „zaradenie“ vkladá čiarka a slová „funkčné miesto“.

164.

V § 108e ods. 1 prvej vete sa slová „akademického senátu fakulty, členov vedeckej rady vysokej školy, ...

165.

V § 108e ods. 3 sa slová „akademickým senátom fakulty“ nahrádzajú slovami „príslušným orgánom fakulty“. ...

166.

V § 108f ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
absolvent sa ako študent dopustil akademického podvodu,“.

167.

V § 108f odsek 2 znie:

„(2) Rektor rozhodne o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, ak osoba, ktorej bol udelený ...

168.

V § 108f ods. 3 písmeno b) znie:

„b) osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, sa ...

169.

V § 108g ods. 6 písm. b) druhom bode sa slová „akademického senátu“ nahrádzajú slovami „príslušného ...

170.

V § 108g ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú štvrtý bod a piaty bod.

171.

V § 108g odsek 7 znie:

„(7) Konanie o odňatí titulu možno začať a) najneskôr jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

172.

V § 108g ods. 8 písm. a) celom texte sa slová „vo funkcii“ nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“.

173.

Za § 108k sa vkladá § 108l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 108l Účasť na akademickom podvode (1) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí ...

174.

Za § 113al sa vkladá § 113am, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113am Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022 (1) Vysoké školy zosúladia do 31. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

„55) § 37 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. v znení zákona č. 410/2020 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

V § 24 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Úrad vlády plní úlohy strategickej a metodickej koordinácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.“. ...

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.

2.

V § 24 ods. 12 sa slová „7 až 10“ nahrádzajú slovami „8 až 11“.

Čl. III

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 8 ods. 4 piatej vete sa za slovo „štátmi“ vkladá čiarka a slová „bežné výdavky na programy podporujúce ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ac znie:

„13ac) § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...

Čl. IV

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 ...

1.

V § 1 sa slová „podpory výskumu a vývoja“ nahrádzajú slovami „podpory výskumu, vývoja a inovácií“, slová ...

2.

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Inováciou sa rozumie nový alebo zdokonalený výrobok, nová alebo zdokonalená služba alebo nový alebo ...

3.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Štátna vedná a technická politika (1) Národná stratégia je hlavný strategický dokument, ktorý určuje ...

4.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Sústava odborov vedy a techniky sa člení na a) prírodné vedy, matematické vedy, informatické vedy ...

5.

V § 7b ods. 1 sa vypúšťajú slová „a podľa § 24 ods. 1 písm. e)“.

6.

V § 7b ods. 6 druhej vete sa slovo „aj“ nahrádza slovom „najmä“.

7.

V § 7b odsek 7 znie:

„(7) Doba poskytovania podpory malému podnikateľovi v technologickom inkubátore nesmie presiahnuť tri ...

8.

V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
činnosti podporujúce upevňovanie povedomia o výskumnej etike a integrite,“.

Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená d) až l).

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

10.

V § 8a ods. 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 14 ods. 3“ a v štvrtej vete sa za slovo „ministerstvo“ vkladá ...

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:

„12c) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie ...

12.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Vláda Slovenskej republiky Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a) schvaľuje národnú ...

13.

Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 9a Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) strategicky ...

14.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo školstva a) vypracúva, aktualizuje a predkladá vláde na schválenie národný program ...

15.

V § 11 ods. 1 sa slová „dlhodobých zámerov a cieľov štátnej vednej a technickej politiky a ich“ nahrádzajú ...

16.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

17.

V § 11 ods. 4 sa slová „e), f) a n)“ nahrádzajú slovami „c), d) a l)“.

18.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) hodnotí ekonomickú ...

19.

V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Agentúra môže na riešenie projektov podľa odseku 2 použiť aj finančné prostriedky z a) mechanizmu ...

Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16aa a 16ab znejú:

„16aa) Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

20.

V § 12 ods. 5 prvej vete sa slová „dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky“ nahrádzajú ...

21.

V § 12 ods. 8 druhej vete sa za slová „podľa § 19“ vkladajú slová „až 19c“, v celom texte sa slovo „najviac“ ...

22.

V § 12 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Nevyčerpané zostatky finančných prostriedkov poskytnutých agentúrou na riešenie projektov podľa ...

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16ac znie:

„16ac) Zákon č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 368/2021 Z. z.“.

23.

V § 12 ods. 12 sa za slovo „činnosťou“ vkladajú slová „medzinárodne uznávaných“.

24.

V § 12 ods. 14 sa za slovo „osobami“ vkladá čiarka a slová „radou pre vedu, techniku a inovácie“ a za ...

25.

V § 13 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) vymenúva predsedu a ďalších členov medzinárodných expertných panelov po predchádzajúcom schválení ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

26.

V § 14 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až j), ktoré znejú:

„f) schvaľuje na návrh rady agentúry odborné kritériá na členov medzinárodných expertných panelov, g) schvaľuje ...

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená k) až p).

27.

V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) plní ďalšie úlohy v oblasti výskumu a vývoja podľa tohto zákona a vnútorných predpisov agentúry.“. ...

28.

V § 14 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Predsedníctvo agentúry má 13 členov, z ktorých sú a) desiati členovia významnými odborníkmi z oblasti ...

29.

V § 14 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Za člena predsedníctva agentúry môže byť vymenovaná len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná. Člen ...

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

30.

V § 14 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) odvolaním člena 1. z dôvodu právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený ...

31.

V § 14 ods. 10 druhej vete sa slovo „všetkých“ nahrádza slovom „prítomných“ a na konci sa pripája táto ...

32.

V § 15 ods. 1 sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „postupom podľa § 19a až 19c“.

33.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Rada agentúry sa zriaďuje rozhodnutím predsedníctva agentúry pre jednu skupinu alebo pre viac skupín ...

34.

V § 15 ods. 3 druhej vete sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“ a na konci sa pripája táto veta: „Na základe ...

35.

V § 15 ods. 5 písm. c) sa slová „zrušenie pracovných skupín“ nahrádzajú slovami „na zrušenie medzinárodných ...

36.

V § 15 odsek 6 znie:

„(6) Rada agentúry má najmenej sedem členov, ktorí sú významnými odborníkmi v oblasti jej pôsobnosti; ...

37.

V § 15 ods. 8 a § 26a ods. 4 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.

38.

V § 15 ods. 11 štvrtej vete sa za slovo „aj“ vkladajú slová „medzinárodne uznávaný“.

39.

§ 15 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Rada agentúry môže na odborné hodnotenie žiadostí zriaďovať medzinárodné expertné panely. Medzinárodný ...

40.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

41.

V § 16 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

42.

V § 16 ods. 8 sa slová „právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa osobitného predpisu18) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 sa vypúšťajú.

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. ...

44.

V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slovo „konferenciách“ vkladá čiarka a slovo „školeniach“.

45.

V § 17 ods. 3 písm. f) sa za slovom „opravy“ vypúšťa čiarka a slovo „odpisy“.

46.

V § 17 odsek 4 znie:

„(4) Nepriame náklady na riešenie projektu sú náklady na úhradu činností súvisiacich s riešením projektu, ...

47.

V § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až o) sa označujú ako písmená f) až n).

48.

V § 18 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k)
kritériá posudzovania žiadostí podľa § 19 ods. 3,“.

Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená l) až o).

49.

V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Poskytovateľ môže vo výzve určiť, že žiadosti a ich prílohy sa podávajú v anglickom jazyku. Výzva, ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

50.

V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Poskytovateľ môže vyhlásiť verejnú výzvu, v ktorej určí osobitný postup predkladania žiadostí posudzovaných ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

51.

V § 18 ods. 6 sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „a g)“.

52.

V § 18 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak poskytovateľ vyhlási dvojkolovú výzvu, lehota na zverejnenie ...

53.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Posudzovanie žiadosti (1) Poskytovateľ prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí ...

54.

Za § 19 sa vkladajú § 19a až 19d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 19a Posudzovanie žiadosti s využitím medzinárodných expertných panelov (1) Pri posudzovaní žiadostí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28 až 30 znejú:

„28) § 226 a 228a Zákonníka práce. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 29) § 9 ods. 1 a 2 ...

55.

V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovateľ môže s príjemcom uzatvoriť písomnú zmluvu ...

56.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Ak príjemca neplní podmienky zmluvy o poskytnutí prostriedkov, poskytovateľ má právo odstúpiť od ...

57.

V § 20 ods. 4 prvej vete sa číslo „2“ nahrádza číslom „4“ a v druhej vete sa číslo „0,5“ nahrádza číslom ...

58.

V § 20 ods. 6 sa slová „Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvu ...

59.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak agentúra vykonáva administratívnu finančnú kontrolu,31a) môže overovať skutočnosti podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a až 31c znejú:

„31a) § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

60.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Poskytovanie finančných prostriedkov v skrátenom hodnotení (1) Agentúra môže poskytovať na základe ...

61.

Nadpis nad § 22 sa vypúšťa.

62.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na štátne programy výskumu a vývoja, na štátne programy rozvoja infraštruktúry ...

63.

§ 23 až 25 sa vypúšťajú.

64.

§ 26 vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Informačné zabezpečenie výskumu a vývoja (1) Získavanie, spracúvanie a poskytovanie informácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.“.

65.

V § 26a ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „podľa § 14 ods. 3“ a v piatej vete sa za slovo „ministerstvo“ ...

66.

V § 26a ods. 12 sa za slovo „hodnotenia“ vkladajú slová „podľa § 26aa alebo hodnotenia“.

67.

V poznámke pod čiarou k odkazu 35b sa vypúšťa citácia „§ 84 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších ...

68.

V § 26a ods. 16 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

69.

V § 26a sa odsek 16 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) držiteľ osvedčenia o spôsobilosti porušil závažným spôsobom etický kódex alebo opakovane porušil ...

70.

§ 26a sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Ministerstvo školstva môže zabezpečiť výkon administratívnych činností, metodických činností a ...

71.

Za § 26a sa vkladá § 26aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26aa Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (1) Na ...

72.

V § 26b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Prijímajúca organizácia si na tento účel vyžiada overenú ...

73.

V § 26b ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

74.

V § 26b ods. 6 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35f znie:

„35f) § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...

75.

Za § 26b sa vkladajú § 26c až 26e, ktoré vrátane nadpisu nad § 26c znejú:

„Evidencia publikačnej činnosti a evidencia umeleckej činnosti § 26c Centrálny register evidencie publikačnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35g znie:

„35g) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.“.

76.

V § 27 ods. 1 celom texte sa slová „člen rady štátneho programu, člen pracovnej skupiny rady agentúry ...

77.

V § 27 ods. 2 sa slová „členov rady štátneho programu, členov pracovnej skupiny rady agentúry a členov ...

78.

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Členstvo v predsedníctve agentúry, v rade agentúry a v pracovnej skupine rady agentúry je nezastupiteľné. ...

79.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na účely tohto zákona sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

80.

V § 27a ods. 1 písm. a) sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.

81.

Za § 28d sa vkladá § 28e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022 (1) Rady agentúry zriadené pre skupiny ...

82.

V prílohe sa vypúšťa prvý bod.

Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.

Čl. V

Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 1 sa slová „programu a udeľovanie akreditácie habilitačného konania a“ nahrádzajú slovami „programu, ...

2.

V § 2 písm. c) sa slová „akreditácie habilitačného konania a“ nahrádzajú slovami „akreditácie habilitačného ...

3.

V § 2 písm. f) sa za slovami „akreditáciou habilitačného konania“ vypúšťajú slová „a inauguračného konania“ ...

4.

V § 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) akreditáciou inauguračného konania oprávnenie uskutočňovať inauguračné konanie v odbore habilitačného ...

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

5.

V § 2 písmeno h) znie:

„h) úpravou študijného programu doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne voliteľných ...

6.

V § 4 ods. 2 písm. a) tretí bod znie:

„3.
udelení akreditácie habilitačného konania a o jej neudelení alebo o jej odňatí,“.

7.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4.
udelení akreditácie inauguračného konania a o jej neudelení alebo o jej odňatí,“.

Doterajší štvrtý bod až šiesty bod sa označujú ako piaty bod až siedmy bod.

8.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.

9.

V § 4 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. informácie o skutočnostiach nasvedčujúcich akademický podvod alebo účasť na akademickom podvode,1)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 62b a § 108l zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k ...

10.

V § 4 ods. 2 písm. g) druhom bode sa za slovo „vrátane“ vkladajú slová „prieskumov medzi študentmi, ...

11.

V § 4 ods. 2 písm. h) šiestom bode sa vypúšťa slovo „úplné“.

12.

V § 8 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo preskúmania podnetu agentúry“ a druhá veta znie: „Výkonná ...

13.

V § 8 ods. 2 prvej vete sa za slová „konania a“ vkladajú slová „udelenie alebo odňatie akreditácie“.

14.

V § 8 ods. 3 celom texte sa slová „akreditácii habilitačného konania a“ nahrádzajú slovami „akreditácii ...

15.

V § 8 ods. 4 druhá veta a tretia veta znejú: „Účastník konania môže do piatich pracovných dní odo dňa, ...

16.

V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová „vedeckej rady fakulty, umeleckej rady fakulty alebo vedeckej a umeleckej ...

17.

V § 13 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a prodekana“.

18.

V § 13 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo tajomníka fakulty“.

19.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na účely podľa § 4 ods. 2 písm. g) druhého bodu sú osobitne poverení zamestnanci agentúry oprávnení ...

20.

V § 19 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b)“.

21.

V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) vlastný podnet agentúry, ak ide o mimoriadne posúdenie vnútorného systému, konanie o odňatí akreditácie ...

22.

V § 23 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa slovo „bakalárske“.

23.

V § 23 ods. 6 písm. d) sa vypúšťa slovo „kombinačné“.

24.

V § 23 ods. 6 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
študijné programy zamerané na vychovávateľstvo a neformálne vzdelávanie detí a žiakov,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

25.

V § 23 ods. 8 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „a“ sa vkladajú slová „pravidlá ...

26.

V § 24 ods. 2 písm. b) sa slová „vedeckou radou fakulty a“ nahrádzajú slovami „orgánom fakulty určeným ...

27.

V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
analýz podľa § 4 ods. 2 písm. g) druhého bodu.“.

28.

V § 24 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak má vysoká škola udelenú akreditáciu habilitačného ...

29.

V § 25 odsek 5 znie:

„(5) Ak ide o prekladateľský kombinačný študijný program, opravné opatrenie možno uložiť aj samostatne ...

30.

V § 30 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa ...

31.

V § 30 ods. 4 prvá veta znie: „Ak ide o prekladateľský kombinačný študijný program, na účely žiadosti ...

32.

V nadpise § 31 sa za slovo „a“ vkladá slovo „akreditácie“.

33.

V § 31 ods. 1 druhej vete sa za slovom „stupňa“ vypúšťa čiarka a slová „študijný program druhého stupňa ...

34.

V § 31 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „a“ vkladá slovo „akreditácie“.

35.

V § 31 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa žiadosť ...

36.

V § 31 ods. 5 písm. b) prvom bode sa za slová „akreditácie habilitačného konania a“ vkladá slovo „akreditácie“. ...

37.

V § 31 ods. 5 písm. b) druhom bode sa slová „akreditácie habilitačného konania a“ nahrádzajú slovami ...

38.

V § 31 ods. 6 sa slová „konania a“ nahrádzajú slovami „konania alebo akreditácie“, za slovo „spĺňa“ ...

39.

§ 32 a 32a vrátane nadpisov znejú:

„§ 32 Odňatie akreditácie habilitačného konania a odňatie akreditácie inauguračného konania (1) Agentúra ...

40.

V § 35 ods. 14 písmeno b) znie:

„b) odníme akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania v príslušnom odbore ...

41.

Za § 39 sa vkladá § 40, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022 (1) Vysoká škola je oprávnená upraviť ...

Čl. VI

Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slovo „prijímateľa“ vkladá čiarka a slovo „sprostredkovateľa“.

2.

V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

3.

V § 25 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a iných osôb“.

4.

V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ďalšie údaje v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.27)“. ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

6.

V § 26 ods. 3 sa za slovo „predpisov“ vkladá čiarka a slová „a § 94a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 25. apríla 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore