Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 40/2024 účinný od 15.03.2024 do 19.03.2024

Platnosť od: 11.03.2024
Účinnosť od: 15.03.2024
Účinnosť do: 19.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Prokuratúra
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 40/2024 účinný od 15.03.2024 do 19.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 40/2024 s účinnosťou od 15.03.2024 na základe 41/2024
MENÍ:
432/2021 Z. z. Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) 432/2021 účinný od 20.03.2024
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 15.03.2024
176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 15.03.2024
343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 31.03.2024
383/2011 Z. z. Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste 383/2011 účinný od 20.03.2024
154/2010 Z. z. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 154/2010 účinný od 15.03.2024
297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 20.03.2024
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2025
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2025
550/2003 Z. z. Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 550/2003 účinný od 15.03.2024
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 20.03.2024
154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 20.03.2024
385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 20.03.2024
350/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 20.03.2024
372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 15.03.2024
MENENÝ:
41/2024 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 3/2024-112 z 28. februára 2024 o pozastavení účinnosti čl. I, čl. II bodu 39, čl. II bodu 134 v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4 a čl. XVII zákona z 8. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 41/2024 účinný od 11.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore