Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 28.04.2001
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST40JUD261DS22EUPP2ČL2

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 154/2001 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021
Legislatívny proces k zákonu 154/2001

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky z toho ...
b)
postavenie právnych čakateľov prokuratúry, ich práva a povinnosti, vznik a zánik služobného pomeru a ...
c)
postavenie asistentov prokurátora.
(2)

Postavenie a pôsobnosť prokuratúry, postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky ...

(3)

Postavenie a pôsobnosť hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného ...

DRUHÁ ČASŤ

PROKURÁTORI

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 2 - Postavenie prokurátora

Prokurátor sa výkonom svojej funkcie podieľa na ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických ...

§ 3 - Služobný úrad prokurátora
(1)

Služobným úradom prokurátora je

a)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“), ak ide o prokurátora ...
b)
krajská prokuratúra, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry, okresného prokurátora a prokurátora ...
(2)

Služobný úrad

a)
koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru prokurátora a právnych vzťahov s ním súvisiacich, ...
b)
vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru prokurátora v osobnom spise prokurátora,
c)
zabezpečuje ochranu osobných údajov prokurátora,
d)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
(3)

Najvyšší služobný úrad je generálna prokuratúra, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou ostatných služobných ...

(4)

Najvyšší služobný úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a priebežne aktualizuje menný zoznam prokurátorov ...

(5)

V rozsahu, v akom osobitný predpis2) neustanovuje inak, sa generálna prokuratúra považuje za služobný ...

a)
odmeňovania prokurátorov,
b)
sociálneho zabezpečenia prokurátorov,
c)
získania osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,
d)
majetkového priznania prokurátora,
e)
ďalších práv a povinností vyplývajúcich alebo súvisiacich so služobným pomerom prokurátora.
§ 4 - Vedúci služobného úradu a vedúci prokurátor
(1)

Na čele služobného úradu je vedúci služobného úradu.

(2)

Vedúcim služobného úradu je

a)
generálny prokurátor, ak ide o generálnu prokuratúru,
b)
krajský prokurátor, ak ide o krajskú prokuratúru.
(3)

Vedúci služobného úradu je vedúcim prokurátorom. Ďalšími vedúcimi prokurátormi v rozsahu určenom príslušným ...

(4)

Vedúceho služobného úradu zastupuje v ním určenom rozsahu jeho práv a povinností príslušný vedúci prokurátor ...

§ 5 - Služobný preukaz prokurátora
(1)

Služobný preukaz prokurátora je verejná listina, ktorou prokurátor preukazuje svoju totožnosť, funkciu ...

(2)

Služobný preukaz prokurátora vystaví prokurátorovi generálna prokuratúra.

(3)

Prokurátor je povinný odovzdať generálnej prokuratúre bez zbytočného odkladu svoj služobný preukaz pri ...

a)
prerušení výkonu funkcie prokurátora (§ 12),
b)
dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora (§ 13),
c)
zániku služobného pomeru prokurátora (§ 14 až 17).

DRUHÁ HLAVA
SLUŽOBNÝ POMER PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL
VZNIK SLUŽOBNÉHO POMERU PROKURÁTORA

Predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora
§ 6
(1)

Služobný pomer prokurátora vzniká vymenovaním do funkcie prokurátora alebo spôsobom uvedeným v osobitnom ...

(2)

Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý

a)
v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ...
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora, ...
d)
je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať,
e)
ovláda štátny jazyk,
f)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
h)
zložil odbornú justičnú skúšku,
i)
úspešne absolvoval výberové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 8 ods. 1),
j)
súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru; súhlas musí mať písomnú formu.
(3)

Za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona sa považuje aj odborná justičná skúška, advokátska skúška ...

(4)

Generálny prokurátor môže po vyjadrení Rady prokurátorov Slovenskej republiky (ďalej len „rada prokurátorov“) ...

(5)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(6)

Podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora uvedené v odseku 2 musí prokurátor spĺňať po celý čas ...

(7)

Do funkcie prokurátora nemožno vymenovať uchádzača o funkciu prokurátora, ktorý bol

a)
prokurátorom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia o zbavení výkonu ...
b)
sudcom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný ...
c)
advokátom, ak bol vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov ...
d)
komerčným právnikom, ak bol vyčiarknutý zo zoznamu komerčných právnikov na základe disciplinárneho rozhodnutia, ...
e)
notárom alebo notárskym kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia, alebo
f)
súdnym exekútorom alebo exekútorským kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia. ...
Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry
§ 7
(1)

Výberovým konaním na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry sa overujú odborné znalosti, všeobecný ...

(2)

Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry vyhlasuje generálny prokurátor na webovom ...

(3)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry obsahuje

a)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora a zoznam ...
c)
dátum a miesto konania výberového konania,
d)
adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
e)
termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu,
f)
poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované ...
(4)

Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry zabezpečuje generálna prokuratúra. Generálny ...

(5)

Výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry sa môže zúčastniť len štátny občan Slovenskej ...

a)
ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora dosiahne vek najmenej 25 rokov,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy ...
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora, ...
d)
je bezúhonný,
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora nebude členom politickej strany ani politického hnutia,
g)
má odbornú justičnú skúšku alebo inú skúšku považovanú alebo uznanú za odbornú justičnú skúšku alebo ...
h)
súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o ...
(6)

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu prokurátora okresnej prokuratúry predkladá

a)
vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:
1.
meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu,
4.
štátne občianstvo,
5.
číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
6.
dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, a to názov a sídlo vysokej školy a jej fakulty, rok začatia štúdia ...
7.
spôsobilosť na právne úkony,
8.
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prokurátora,
9.
ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,
10.
prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania, samostatnej ...
11.
kontaktné údaje,
b)
životopis,
c)
úradne osvedčenú kópiu občianskeho preukazu,
d)
úradne osvedčenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...
e)
originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu o zložení odbornej justičnej skúšky, dokladu o zložení ...
f)
potvrdenie príslušného orgánu ku skutočnostiam uvedeným v § 6 ods. 7, ak bol sudcom, advokátom, komerčným ...
g)
čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie prokurátora,
i)
čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
j)
čestné vyhlásenie, že ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora nebude členom politickej strany alebo ...
k)
písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb,9) ktoré sú prokurátormi alebo zamestnancami ...
l)
súhlas s vymenovaním do funkcie prokurátora na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení ...
m)
čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.
(7)

Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry ...

(8)

Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry pozostáva z písomnej časti, odborného psychologického ...

§ 7a
(1)

Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia. Generálny prokurátor môže zriadiť na jedno výberové konanie ...

(2)

Výberová komisia má päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy kandidátov ...

(3)

Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ...

(4)

Výberová komisia vyhodnotí výsledok písomnej časti výberového konania a určí poradie a počet uchádzačov, ...

(5)

Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi ...

(6)

Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry ...

a)
údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,
c)
zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie, ...
d)
titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili písomnej časti výberového konania v poradí ...
e)
titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí postúpili na ústnu časť výberového konania, a počet bodov, ...
f)
stručný opis priebehu výberového konania,
g)
konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania vrátane počtu bodov, ktoré dosiahli vo výberovom ...
h)
titul, meno a priezvisko neúspešných uchádzačov výberového konania,
i)
titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
j)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
k)
vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(7)

Prílohou zápisnice podľa odseku 6 sú životopisy úspešných uchádzačov výberového konania a písomné vyhlásenia ...

(8)

Generálny prokurátor na základe výsledku výberového konania s prihliadnutím na záujem riadneho plnenia ...

§ 8 - Vymenovanie do funkcie prokurátora
(1)

Prokurátora vymenúva do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia na určenú okresnú prokuratúru generálny ...

(2)

Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prokurátora obsahuje

a)
meno a priezvisko prokurátora, akademický titul, rodné číslo prokurátora a miesto trvalého pobytu,
b)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, na ktorú je vymenovaný do funkcie prokurátora,
c)
označenie služobného úradu a jeho sídlo,
d)
základný plat,
e)
týždenný služobný čas,
f)
dátum, od ktorého je vymenovaný do funkcie prokurátora,
g)
dátum vydania rozhodnutia,
h)
podpis generálneho prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.11)
(3)

Prokurátor skladá do rúk generálneho prokurátora sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, ...

(4)

Zloženie sľubu prokurátor potvrdí svojím podpisom na listine s textom sľubu; na tejto listine musí byť ...

(5)

Právo vykonávať funkciu prokurátora vzniká dňom zloženia sľubu.

(6)

Ak prokurátor odmietne zložiť sľub alebo zloží sľub s výhradou, vymenovanie do funkcie prokurátora je ...

DRUHÝ DIEL
DOČASNÉ PRIDELENIE PROKURÁTORA A PRELOŽENIE PROKURÁTORA

§ 9 - Dočasné pridelenie prokurátora na inú prokuratúru
(1)

V záujme plnenia úloh prokuratúry možno prokurátora s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon funkcie ...

(2)

Bez súhlasu prokurátora možno prokurátora dočasne prideliť na výkon funkcie na inú prokuratúru najdlhšie ...

(3)

Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno dočasne prideliť iba prokurátora, ktorý má platné ...

(4)

Súbežné vykonávanie funkcie prokurátora na dvoch prokuratúrach je vylúčené.

(5)

O dočasnom pridelení prokurátora podľa odseku 1 alebo odseku 2 rozhoduje generálny prokurátor.

§ 9a - Dočasné pridelenie prokurátora k inému orgánu
(1)

Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť aj na využitie skúseností alebo na získanie skúseností ...

a)
do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
b)
do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
na výkon funkcie súdneho poradcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
d)
na Úrad vlády Slovenskej republiky,
e)
do Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „Justičná akadémia“).11b)
(2)

Počas dočasného pridelenia podľa odseku 1 prokurátor nesmie vykonávať funkciu prokurátora; inak sa na ...

(3)

O dočasnom pridelení prokurátora podľa odseku 1 rozhoduje generálny prokurátor.

§ 9b - Dočasné pridelenie prokurátora k orgánu Európskej únie
(1)

Ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, generálny prokurátor môže prokurátora s jeho súhlasom dočasne ...

(2)

Ak generálny prokurátor udelil predchádzajúci súhlas na vymenovanie prokurátora do funkcie v orgáne ...

(3)

Hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor a európsky delegovaný prokurátor sú dočasne pridelení ...

(4)

Dočasné pridelenie prokurátora podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za výkon funkcie prokurátora.

§ 9c - Dočasné pridelenie prokurátora na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...
(1)

Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť ako civilného experta na výkon práce v aktivitách ...

(2)

Dočasné pridelenie podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie prokurátora.

(3)

Počas vyslania na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky prokurátor ...

(4)

Generálny prokurátor dočasne pridelí prokurátora podľa odseku 1, ak rozhodol o vyslaní prokurátora na ...

§ 10 - Preloženie prokurátora
(1)

O preložení prokurátora na inú prokuratúru rozhoduje generálny prokurátor za podmienok ustanovených ...

(2)

Prokurátora možno preložiť na inú prokuratúru, len ak s preložením súhlasí alebo o preloženie sám požiada, ...

(3)

Generálny prokurátor preloží prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak mu bolo uložené ...

(4)

Generálny prokurátor môže preložiť prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak ide o preloženie ...

(5)

Na prokuratúru vyššieho stupňa možno prokurátora preložiť len na základe výberového konania a v súlade ...

(6)

Na krajskú prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň päť rokov započítateľnej ...

§ 10a - Preradenie prokurátora
(1)

Generálny prokurátor môže preradiť prokurátora generálnej prokuratúry na krajskú prokuratúru a prokurátora ...

(2)

Proti rozhodnutiu generálneho prokurátora podľa odseku 1 nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutie generálneho ...

TRETÍ DIEL
NEZLUČITEĽNOSŤ VÝKONU FUNKCIE PROKURÁTORA A PRERUŠENIE VÝKONU FUNKCIE PROKURÁTORA

§ 11 - Nezlučiteľnosť výkonu funkcie prokurátora
(1)

Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný s funkciou

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec národnej rady“),
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka ministerstva,
e)
vedúceho, riaditeľa alebo predsedu ústredného orgánu štátnej správy,
f)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ...
h)
sudcu Špecializovaného trestného súdu,
i)
sudcu krajského súdu,
j)
sudcu okresného súdu,
k)
člena Súdnej rady Slovenskej republiky,
l)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
m)
verejného ochrancu práv,
n)
komisára pre deti,
o)
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
p)
plateného funkcionára vyššieho alebo ústredného odborového orgánu,
q)
príslušníka Slovenskej informačnej služby, príslušníka Policajného zboru a iných ozbrojených bezpečnostných ...
r)
v orgánoch štátnej správy, územnej samosprávy a právnických osôb, ktorým bol zverený výkon štátnej správy. ...
(2)

Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný aj s

a)
funkciou poslanca Európskeho parlamentu,
b)
funkciou sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva,
c)
funkciou sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie alebo
d)
inou funkciou v medzinárodných orgánoch; to neplatí, ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje, aby bol ...
(3)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, prokurátor nesmie popri výkone funkcie prokurátora vykonávať žiadnu ...

(4)

Prokurátor môže vykonávať funkciu riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie, vykonávať inú ...

(5)

Prokurátor môže vykonávať funkciu a činnosť aj v stavovských organizáciách prokurátorov.

(6)

Ak je prokurátor zvolený alebo ustanovený do funkcie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 a ide o funkciu, ...

§ 12 - Prerušenie výkonu funkcie prokurátora
(1)

Výkon funkcie prokurátora sa prerušuje dňom, keď sa prokurátor stal prezidentom Slovenskej republiky, ...

(2)

Výkon funkcie prokurátora sa prerušuje aj dňom, keď sa prokurátor zaregistruje ako kandidát vo voľbách ...

(3)

Generálny prokurátor preruší výkon funkcie prokurátorovi, ktorý pôsobí ako predstaviteľ Slovenskej republiky ...

(4)

Generálny prokurátor môže na základe písomnej žiadosti prokurátora prerušiť výkon jeho funkcie z vážnych ...

(5)

Generálny prokurátor preruší výkon funkcie prokurátorovi, ktorý spĺňa podmienky na vznik nároku na príplatok ...

(6)

Prokurátor, ktorému bol prerušený výkon funkcie, nemá počas tohto prerušenia práva a povinnosti prokurátora, ...

(7)

Ak sa prokurátor, ktorý má prerušený výkon funkcie podľa odsekov 1 až 4, chce znova ujať výkonu funkcie ...

(8)

Prokurátor, ktorému bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 5, sa môže so súhlasom generálneho prokurátora ...

ŠTVRTÝ DIEL
DOČASNÉ POZASTAVENIE VÝKONU FUNKCIE PROKURÁTORA

§ 13
(1)

Prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon jeho funkcie až do právoplatného skončenia trestného konania ...

a)
trestne stíhaný pre úmyselný trestný čin,
b)
trestne stíhaný pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora ...
c)
disciplinárne stíhaný pre skutok, za ktorý môže byť zbavený funkcie prokurátora.
(2)

Prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora aj vtedy, ak existujú dôvodné pochybnosti ...

(3)

O dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora podľa odseku 1 rozhoduje generálny prokurátor. O dočasnom ...

(4)

Prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva ...

(5)

Prokurátorovi, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora, európskeho ...

PIATY DIEL
ZÁNIK SLUŽOBNÉHO POMERU PROKURÁTORA

§ 14 - Spôsoby zániku služobného pomeru prokurátora

Služobný pomer prokurátora zaniká

a)

odvolaním z funkcie prokurátora (§ 15),

b)

vzdaním sa funkcie prokurátora (§ 16),

c)

z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 17),

d)

z dôvodov podľa osobitného predpisu.1)

§ 15 - Odvolanie z funkcie prokurátora
(1)

Prokurátora môže z funkcie prokurátora odvolať iba generálny prokurátor.

(2)

Generálny prokurátor odvolá prokurátora z funkcie, ak

a)
prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak právoplatným ...
b)
prokurátor stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený pre úmyselný trestný čin,
d)
prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný ...
e)
disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení prokurátora výkonu funkcie prokurátora [§ 189 ods. ...
f)
prokurátor sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)
prokurátor nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
h)
prokurátor dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora alebo európskeho prokurátora ...
i)
prokurátor dočasne pridelený na výkon funkcie európskeho delegovaného prokurátora bol odvolaný z tejto ...
(3)

Generálny prokurátor môže prokurátora z funkcie odvolať, ak

a)
nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok; to neplatí, ...
b)
prokurátor dosiahol vek 65 rokov.
(4)

Služobný pomer prokurátora zanikne odvolaním z funkcie prokurátora dňom, keď bolo prokurátorovi doručené ...

(5)

Prokurátora, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora, európskeho ...

§ 16 - Vzdanie sa funkcie prokurátora
(1)

Prokurátor sa môže funkcie prokurátora písomne vzdať

a)
z dôvodu vzniku nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
b)
zo zdravotných dôvodov, ak nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu podľa lekárskeho posudku, rozhodnutia ...
c)
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodov.
(2)

Služobný pomer prokurátora zaniká vzdaním sa funkcie prokurátora uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov ...

§ 17 - Iné dôvody zániku služobného pomeru prokurátora

Služobný pomer prokurátora zaniká aj

a)

smrťou prokurátora alebo vyhlásením prokurátora za mŕtveho, alebo

b)

z dôvodov uvedených v § 11 ods. 6, § 12 ods. 7 a 8.

§ 18 - Neplatnosť zániku služobného pomeru prokurátora
(1)

Rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora sa zrušuje

a)
zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol prokurátor odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b)
zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol prokurátor odsúdený na nepodmienečný trest odňatia ...
c)
zrušením právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie o zbavení výkonu funkcie prokurátora v neskoršom ...
(2)

Ak služobný pomer prokurátora zanikol odvolaním z funkcie prokurátora, prokurátor sa môže domáhať na ...

(3)

Ak služobný pomer prokurátora zanikol podľa § 17 písm. b), prokurátor sa môže domáhať na súde podľa ...

(4)

Služobný pomer prokurátora trvá s nárokmi z neho vyplývajúcimi a prokurátorovi sa bez zbytočného odkladu ...

a)
rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora sa zrušilo,
b)
správny súd zrušil rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora,
c)
súd rozhodol o neplatnosti zániku služobného pomeru prokurátora.

ŠIESTY DIEL
Funkčný postup prokurátora a zánik oprávnenia prokurátora vykonávať funkciu vedúceho prokurátora

§ 19 - Vymenovanie prokurátora do funkcie vedúceho prokurátora
(1)

Vedúceho prokurátora (§ 4 ods. 3) vymenúva do funkcie generálny prokurátor na základe výberového konania ...

(2)

Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho prokurátora ...

(3)

Ak funkcia vedúceho prokuratúra nie je obsadená, generálny prokurátor poverí niektorého z prokurátorov, ...

(4)

Výberového konania na funkciu vedúceho prokurátora sa môže zúčastniť len prokurátor, ktorý spĺňa podmienky ...

(5)

Na zvolenie do funkcie špeciálneho prokurátora sa vzťahujú ustanovenia § 24a ods. 1 až 9 a na vymenovanie ...

§ 20 - Funkčný postup prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa
(1)

Prokurátorom krajskej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie ...

(2)

Prokurátorom generálnej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie ...

(3)

Výberového konania na funkciu prokurátora alebo funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na ...

(4)

Oprávnenie vykonávať funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa vzniká rozhodnutím generálneho ...

(5)

Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na vymenovanie do funkcie námestníka generálneho prokurátora, ...

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora
§ 21
(1)

Výberovým konaním na funkciu vedúceho prokurátora a na funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa ...

(2)

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej ...

(3)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania pri funkčnom postupe prokurátora obsahuje

a)
názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
funkciu, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
c)
názov organizačnej zložky, na ktorej sa obsadzuje voľné miesto prokurátora alebo vedúceho prokurátora, ...
d)
listiny preukazujúce splnenie podmienok uvedených v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených ...
e)
dátum a miesto konania výberového konania,
f)
adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
g)
termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu,
h)
poučenie, že na žiadosť, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady, a na žiadosť doručenú ...
(4)

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora zabezpečuje generálna prokuratúra; generálny prokurátor ...

(5)

Do výberového konania pri funkčnom postupe prokurátora sa môže prihlásiť iba prokurátor, ktorý spĺňa ...

(6)

Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní pri funkčnom postupe prokurátora a ktorý ...

§ 21a
(1)

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora uskutočňuje výberová komisia.

(2)

Výberová komisia má päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy kandidátov ...

(3)

Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ...

(4)

Výberová komisia vyhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali ...

(5)

Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi ...

(6)

Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry ...

a)
údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)
názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,
c)
zloženie výberovej komisie v rozsahu: titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej ...
d)
titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania,
e)
stručný opis priebehu výberového konania,
f)
konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania,
g)
zoznam neúspešných uchádzačov výberového konania,
h)
titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
j)
vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(7)

Výberové konanie končí rozhodnutím generálneho prokurátora o výsledku výberového konania. Generálny ...

Zánik oprávnenia vykonávať funkciu vedúceho prokurátora
§ 22 - Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora zaniká
a)

odvolaním z funkcie vedúceho prokurátora (§ 23),

b)

uvoľnením z funkcie vedúceho prokurátora (§ 24),

c)

zánikom služobného pomeru prokurátora (§ 14 až 17),

d)

uplynutím funkčného obdobia (§ 19 ods. 1).

§ 23
(1)

Vedúci prokurátor môže byť z funkcie odvolaný právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie [§ 189 ...

(2)

Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora zanikne dňom, keď mu bolo do vlastných rúk doručené ...

§ 24
(1)

Vedúci prokurátor môže kedykoľvek písomne požiadať generálneho prokurátora o uvoľnenie z funkcie vedúceho ...

(2)

Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora zanikne dňom, keď mu bolo doručené rozhodnutie o uvoľnení ...

SIEDMY DIEL
VYMENOVANIE DO FUNKCIE V ÚRADE ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY A ZÁNIK OPRÁVNENIA VYKONÁVAŤ FUNKCIU V ÚRADE ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY

Vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry
§ 24a
(1)

Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva národná rada. Funkčné obdobie špeciálneho prokurátora je sedem ...

(2)

Za špeciálneho prokurátora môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej ...

(3)

Jeden návrh na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora môžu podať národnej rade

a)
poslanec národnej rady,
b)
minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
verejný ochranca práv,
d)
generálny prokurátor,
e)
rada prokurátorov,
f)
profesijná organizácia právnikov,
g)
právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike4) a Ústav štátu a práva Slovenskej ...
(4)

Návrh na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora okrem náležitostí podľa osobitného predpisu14b) ...

a)
označenie navrhovateľa,
b)
predmet návrhu,
c)
listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu špeciálneho prokurátora spĺňa podmienky na zvolenie za špeciálneho ...
1.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny osvedčujúcej meno, priezvisko, vek, štátne občianstvo Slovenskej ...
2.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého ...
3.
doklady, z ktorých vyplýva, že uchádzač o funkciu špeciálneho prokurátora je najmenej 15 rokov činný ...
4.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej zloženie odbornej justičnej skúšky alebo advokátskej ...
5.
vyhlásenie uchádzača o funkciu špeciálneho prokurátora, že nie je členom politickej strany alebo politického ...
6.
vyhlásenie uchádzača o funkciu špeciálneho prokurátora, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, výkon ktorej ...
7.
originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s ...
d)
dátum vyhotovenia návrhu a podpis navrhovateľa.
(5)

Návrh na voľbu kandidátov na špeciálneho prokurátora musí byť odôvodnený a jeho prílohou musí byť motivačný ...

(6)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(7)

Špeciálny prokurátor skladá do rúk predsedu národnej rady tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie ...

(8)

Zložením sľubu sa špeciálny prokurátor ujíma výkonu funkcie. Odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie ...

(9)

Ak je za špeciálneho prokurátora zvolený prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom generálnej ...

(10)

Ostatných vedúcich prokurátorov a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry vymenúva do funkcie v Úrade ...

(11)

Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho ...

(12)

Ak rada prokurátorov odmietne udeliť súhlas na vymenovanie do funkcie uvedenej v odseku 10, uskutoční ...

§ 24aa
(1)

Výkon funkcie špeciálneho prokurátora sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného ...

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Špeciálny prokurátor sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením národnej rade. Výkon funkcie špeciálneho ...

(3)

Národná rada odvolá špeciálneho prokurátora, ak špeciálny prokurátor

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právnych úkonoch,
b)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
d)
stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia,
e)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora,
f)
nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok,
g)
spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie vydaného v disciplinárnom ...
h)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(4)

Národná rada si pred hlasovaním o odvolaní špeciálneho prokurátora z funkcie vyžiada stanovisko rady ...

§ 24b
(1)

Do výberového konania na funkcie uvedené v § 24a ods. 10 sa môže prihlásiť

a)
prokurátor generálnej prokuratúry,
b)
prokurátor inej prokuratúry, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na generálnu prokuratúru ustanovené ...
c)
štátny občan Slovenskej republiky, ak spĺňa predpoklady na vymenovanie podľa § 6 a najmenej desať rokov ...
(2)

Na výberové konanie na funkcie uvedené v § 24a ods. 10 a na výberovú komisiu sa primerane použijú ustanovenia ...

(3)

Pred vymenovaním do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor preloží prokurátora ...

(4)

Ak je za prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry vymenovaný prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie ...

Zánik oprávnenia vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry
§ 24c - Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zaniká
a)

uplynutím funkčného obdobia (§ 24a ods. 1),

b)

odvolaním z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 24d),

c)

uvoľnením z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 24e),

d)

zánikom služobného pomeru prokurátora (§ 14 až 17).

§ 24d
(1)

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry môže byť z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry odvolaný len ...

a)
právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie o odvolaní z funkcie vedúceho prokurátora podľa § 189 ...
b)
právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie o preložení prokurátora podľa § 189 ods. 2 písm. c) ...
c)
rozhodnutím generálneho prokurátora po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov, ak sa proti prokurátorovi ...
(2)

Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zanikne prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry ...

(3)

Prokurátor odvolaný z funkcie

a)
vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. a) sa zaradí na výkon funkcie ...
b)
prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. b) sa zaradí na výkon funkcie prokurátora ...
c)
vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. c) alebo odseku 4 sa zaradí ...
d)
prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. c) sa zaradí na výkon funkcie prokurátora ...
(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na špeciálneho prokurátora. Špeciálny prokurátor môže byť z ...

§ 24e
(1)

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry môže kedykoľvek písomne požiadať generálneho prokurátora o uvoľnenie ...

(2)

Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zanikne prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry ...

(3)

Prokurátor uvoľnený z funkcie

a)
vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa zaradí na výkon funkcie prokurátora v Úrade špeciálnej ...
b)
prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa zaradí na výkon funkcie prokurátora v inom organizačnom ...

TRETIA HLAVA
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PROKURÁTORA A VEDÚCEHO PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PROKURÁTORA

§ 25 - Základné práva prokurátora
(1)

Prokurátor má právo najmä

a)
vykonávať funkciu prokurátora bez zastrašovania, nátlaku, prekážok, nevhodného zasahovania alebo neoprávneného ...
b)
na plat a ďalšie nároky podľa tohto zákona,
c)
na zabezpečenie podmienok na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie,
d)
požiadať nadriadeného prokurátora, aby pridelená vec mu bola odňatá, ak považuje pokyn nadriadeného ...
e)
byť oboznámený s obsahom svojho osobného spisu, robiť si výpisy z písomností a fotokópie písomností ...
f)
zakladať stavovskú organizáciu prokurátorov a združovať sa v stavovských organizáciách prokurátorov.
(2)

Prokurátor má v odôvodnených prípadoch právo na zabezpečenie ochrany svojej osoby, ochrany jemu blízkych ...

(3)

Bez súhlasu prokurátora nemožno vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazové záznamy jeho tváre alebo ...

(4)

Prokurátor nesmie byť disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný alebo postihovaný za to, že podá ...

Základné povinnosti prokurátora
§ 26
(1)

Prokurátor je povinný

a)
plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, z ústavných zákonov, zo zákonov ...
b)
chrániť verejný záujem a slúžiť verejnému záujmu,
c)
vykonávať svoje služobné povinnosti svedomite, nestranne a bez prieťahov,
d)
nedať sa ovplyvniť individuálnymi alebo čiastkovými záujmami, záujmami politických strán alebo politických ...
e)
konať objektívne a prihliadať na všetky rozhodné okolnosti bez ohľadu na to, či sú pre strany alebo ...
f)
chrániť ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva a slobody, nezvýhodňovať a nepoškodzovať strany alebo ...
g)
prehlbovať svoju odbornú kvalifikáciu,
h)
používať pri plnení svojich služobných povinností informačné systémy, najmä centrálny informačný systém ...
i)
zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru na prípady, ktoré nie sú právoplatne skončené,
j)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu služobného záujmu s osobnými záujmami prokurátora, ...
k)
nevykonávať činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora,
l)
neposkytovať služby právnej pomoci; za službu právnej pomoci sa nepovažuje zastupovanie podľa osobitného ...
m)
zachovávať dôstojnosť pri výkone funkcie prokurátora, chrániť vážnosť vykonávanej funkcie a vystríhať ...
n)
dodržiavať pri výkone svojej funkcie pravidlá prokurátorskej etiky,
o)
mať oblečený úradný odev (talár) v konaní pred súdmi na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí súdu ...
p)
využívať služobný čas v plnom rozsahu a dodržiavať ustanovený týždenný služobný čas,
r)
oznamovať služobnému úradu všetky zmeny vo svojich osobných údajoch,
s)
oznámiť bez zbytočného odkladu služobnému úradu stratu alebo odcudzenie svojho služobného preukazu,
t)
oznámiť služobnému úradu, že bol postihnutý za priestupok alebo iný správny delikt do desiatich dní ...
u)
oznámiť a preukázať služobnému úradu v požadovanom rozsahu informácie a údaje potrebné na splnenie povinností ...
(2)

Prokurátor nie je oprávnený štrajkovať ani inak narúšať riadne plnenie úloh prokuratúry a nesmie vykonávať ...

(3)

Prokurátor je povinný zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku služobného pomeru, o veciach, o ktorých ...

§ 27
(1)

Pri vymenovaní do funkcie prokurátora a potom vždy k 31. marcu kalendárneho roka je prokurátor povinný ...

a)
nebolo proti nemu vznesené obvinenie pre trestný čin,
b)
nezačalo sa súdne konanie o pozbavenie alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony,
c)
je štátnym občanom Slovenskej republiky,
d)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e)
nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
f)
nevykonáva politickú činnosť,
g)
nie je zvolený alebo ustanovený do funkcie, ktorej výkon je nezlučiteľný s výkonom funkcie prokurátora, ...
h)
nevykonáva popri výkone funkcie prokurátora inú platenú funkciu, podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú ...
(2)

Súčasťou osvedčenia podľa odseku 1 je aj vyhlásenie prokurátora o tom,

a)
či v období, za ktoré podáva osvedčenie, vykonával vedeckú, pedagogickú, lektorskú, literárnu, publicistickú ...
b)
pre ktorú právnickú osobu alebo fyzickú osobu vykonával činnosť uvedenú v písmene a),
c)
aké príjmy a požitky dosiahol v uplynulom kalendárnom roku z činnosti uvedenej v písmene a).
(3)

Ak prokurátor nemôže osvedčiť niektorú zo skutočností, ktorá podlieha osvedčeniu, spôsobom uvedeným ...

(4)

Ak má generálna prokuratúra pochybnosti o úplnosti alebo správnosti osvedčenia podľa odsekov 1 a 2, ...

§ 28
(1)

Prokurátor je povinný deklarovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní

a)
do 30 dní odo dňa vzniku jeho služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka,
c)
v lehote určenej generálnym prokurátorom.
(2)

Majetkové priznanie musí obsahovať menovite údaje o

a)
nehnuteľnom majetku, právny dôvod a dátum nadobudnutia majetku a cenu jeho obstarania, pri bezodplatnom ...
b)
hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tejto veci, cenu ...
c)
majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum ...
d)
hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo ...
e)
záväzkových vzťahoch prokurátora, ak ich hodnota presahuje 6 600 eur.
(3)

Prokurátor je povinný deklarovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho manžela, ktorý s ním ...

(4)

Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie prokurátora, že nemá vedomosť o takých príjmoch ...

(5)

Majetkové priznanie odovzdáva prokurátor generálnemu prokurátorovi v elektronickej podobe aj v listinnej ...

(6)

Ak má generálny prokurátor pochybnosti o úplnosti alebo správnosti majetkového priznania alebo o preukázaní ...

(7)

Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť ochranu majetkových priznaní podávaných podľa tohto zákona ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá povinnosť prokurátorov podávať majetkové priznania podľa ...

(9)

Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť zverejnenie osvedčenia podľa § 27 ods. 1 a 2 a majetkového ...

DRUHÝ DIEL
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI VEDÚCEHO PROKURÁTORA

§ 29 - Základné práva vedúceho prokurátora

Vedúci prokurátor má právo najmä

a)

vykonať úkony podriadeného prokurátora alebo rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený prokurátor,

b)

vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, ako má postupovať v konaní,

c)

vydávať príkazy a pokyny pre ostatných zamestnancov prokuratúry.

§ 30 - Základné povinnosti vedúceho prokurátora

Vedúci prokurátor je povinný najmä

a)

riadiť, organizovať a kontrolovať plnenie služobných povinností jemu podriadených prokurátorov,

b)

zabezpečovať dodržiavanie a jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ...

c)

vytvárať podriadeným prokurátorom priaznivé podmienky na riadny výkon ich funkcie a na prehlbovanie ...

d)

viesť podriadených prokurátorov k dodržiavaniu služobnej disciplíny,

e)

vyvodzovať dôsledky z porušovania služobných povinností.

ŠTVRTÁ HLAVA
HODNOTENIE PROKURÁTORA

§ 31
(1)

Hodnotenie prokurátora sa uskutočňuje

a)
vždy v súvislosti s výberovým konaním a disciplinárnym konaním,
b)
na žiadosť prokurátora v súvislosti so zánikom služobného pomeru prokurátora.
(2)

Prokurátora hodnotí vedúci služobného úradu na základe podkladov vypracovaných vedúcim prokurátorom. ...

(3)

Obsahom hodnotenia prokurátora je najmä vyhodnotenie

a)
postupov a rozhodovacej činnosti prokurátora so zameraním na odbornú úroveň rozhodovania a plynulosť ...
b)
znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov, služobných predpisov a výsledkov prehlbovania kvalifikácie, ...
c)
dodržiavania služobnej disciplíny.
(4)

Ak prokurátor nesúhlasí s obsahom hodnotenia vypracovaného v súvislosti s výberovým konaním alebo s ...

(5)

Ak prokurátor nesúhlasí s obsahom hodnotenia vypracovaného v súvislosti so zánikom jeho služobného pomeru, ...

PIATA HLAVA
SLUŽOBNÝ ČAS, SLUŽOBNÁ CESTA A DOVOLENKA PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL
SLUŽOBNÝ ČAS PROKURÁTORA

§ 32 - Základná dĺžka služobného času

Základná dĺžka služobného času prokurátora je 40 hodín týždenne.

§ 33 - Kratší služobný čas alebo iná úprava služobného času
(1)

Vedúci služobného úradu môže prokurátorovi povoliť kratší služobný čas alebo inú vhodnú úpravu služobného ...

(2)

Vedúci prokurátor môže prokurátorovi povoliť inú vhodnú úpravu služobného času, ak to umožňuje zabezpečenie ...

§ 34 - Služobný deň a denný služobný čas
(1)

Služobný deň je deň, počas ktorého je prokurátor povinný vykonávať svoju funkciu.

(2)

Denný služobný čas je služobný čas pripadajúci na jeden služobný deň. Začiatok a koniec denného služobného ...

(3)

Prokurátorovi patrí po štyroch hodinách denného služobného času jedna polhodinová prestávka na odpočinok ...

§ 35 - Týždenný služobný čas
(1)

Týždenný služobný čas je služobný čas rozvrhnutý na päť služobných dní v týždni.

(2)

Rozvrh týždenného služobného času určuje generálny prokurátor. Týždenný služobný čas nesmie presiahnuť ...

§ 36 - Pružný služobný čas
(1)

Vedúci služobného úradu môže rozhodnúť o zavedení pružného služobného času prokurátora, o čom upovedomí ...

(2)

Pružný služobný čas možno určiť ako

a)
pružný denný služobný čas, pri ktorom rozsah denného služobného času určí vedúci služobného úradu a ...
b)
pružný týždenný služobný čas, pri ktorom si prokurátor zvolí začiatok a koniec určeného denného služobného ...
(3)

Vedúci služobného úradu, ktorý rozhodol o zavedení pružného služobného času, určí zároveň povinný denný ...

(4)

Vedúci služobného úradu môže rozhodnúť aj o dočasnom prerušení pružného služobného času alebo o jeho ...

(5)

Prekážky vo výkone funkcie na strane prokurátora sa pri uplatnení pružného služobného času posudzujú ...

§ 37 - Dni služobného pokoja
(1)

Deň služobného pokoja prokurátora je deň, na ktorý pripadá

a)
deň nepretržitého odpočinku v týždni, alebo
b)
sviatok, ktorý je dňom pracovného pokoja22) (ďalej len „sviatok“).
(2)

Dňom nepretržitého odpočinku v týždni prokurátora je vždy nedeľa23) a sobota, ak vedúci služobného úradu ...

(3)

Vedúci prokurátor môže nariadiť prokurátorovi na deň služobného pokoja výkon funkcie nadčas alebo služobnú ...

§ 38 - Výkon funkcie nadčas
(1)

Výkon funkcie nadčas je výkon funkcie prokurátora na príkaz vedúceho prokurátora alebo s jeho súhlasom ...

(2)

Výkon funkcie nadčas nesmie spolu s ustanoveným týždenným služobným časom presiahnuť v jednom týždni ...

(3)

Výkon funkcie nadčas nie je, ak prokurátor vykonáva svoju funkciu nad ustanovený týždenný služobný čas ...

§ 39 - Služobná pohotovosť
(1)

Služobná pohotovosť prokurátora je pripravenosť prokurátora na okamžitý výkon funkcie prokurátora v ...

(2)

Služobnú pohotovosť nariaďuje prokurátorovi vedúci prokurátor, ktorý tiež rozhodne, či prokurátor má ...

§ 40 - Plnenie služobných povinností v noci

Plnenie služobných povinností v noci je výkon funkcie nadčas a služobná pohotovosť v čase medzi 22. ...

§ 41 - Nepretržitý odpočinok

Vedúci služobného úradu je povinný rozvrhnúť služobný čas tak, aby prokurátor mal

a)

medzi koncom jedného služobného dňa a začiatkom druhého služobného dňa nepretržitý odpočinok aspoň 11 ...

b)

raz týždenne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 36 hodín, z toho 24 hodín spravidla v nedeľu.

DRUHÝ DIEL
SLUŽOBNÁ CESTA PROKURÁTORA

§ 42
(1)

Služobná cesta je čas od nástupu prokurátora na cestu na plnenie úloh do iného miesta, ako je miesto ...

(2)

Zahraničná služobná cesta je čas od nástupu prokurátora na služobnú cestu na plnenie úloh v zahraničí ...

(3)

Čas nástupu a čas skončenia služobnej cesty na účely tohto zákona je čas skutočného odchodu a príchodu ...

(4)

Prokurátora vysiela na služobnú cestu vedúci prokurátor na čas nevyhnutnej potreby. Vedúci prokurátor ...

(5)

Prokurátor je povinný vykonať služobnú cestu aj v dňoch služobného pokoja (§ 37), ak to nariadi vedúci ...

§ 43

Prokurátora, ak s tým súhlasí, možno vyslať na služobnú cestu na získanie potrebných skúseností a praxe ...

§ 44
(1)

Prokurátor má právo použiť vnútroštátne hromadné dopravné prostriedky prvej triedy; to neplatí, ak ide ...

(2)

Ak služobnú cestu nemožno vykonať služobným motorovým vozidlom prokuratúry a použitie hromadného dopravného ...

(3)

Prokurátorovi patrí náhrada výdavkov súvisiacich so služobnou cestou. Náhrada výdavkov sa poskytne v ...

§ 44a

Prokurátorovi dočasne pridelenému k inému orgánu podľa § 9a patrí náhrada výdavkov súvisiacich so zahraničnou ...

§ 45

Ak je prokurátor dočasne pridelený na inú prokuratúru alebo podľa § 9a ods. 1 mimo obvodu obce, v ktorej ...

TRETÍ DIEL
DOVOLENKA PROKURÁTORA

§ 46 - Druhy dovolenky

Prokurátorovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na

a)

dovolenku za kalendárny rok,

b)

pomernú časť dovolenky za kalendárny rok,

c)

dovolenku za dni vykonávania funkcie,

d)

dodatkovú dovolenku.

§ 47 - Dovolenka za kalendárny rok
(1)

Základná výmera dovolenky za kalendárny rok je šesť týždňov v kalendárnom roku.

(2)

Prokurátor má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak vykonával svoju funkciu aspoň 60 dní v kalendárnom ...

§ 48 - Pomerná časť dovolenky za kalendárny rok
(1)

Pomerná časť dovolenky za kalendárny rok je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho ...

(2)

Prokurátor má nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok, ak vykonával svoju funkciu aspoň 60 ...

(3)

Ak vznikne služobný pomer prokurátora najneskôr 15. deň v mesiaci, prokurátor má nárok za tento kalendárny ...

§ 49 - Dovolenka za dni vykonávania funkcie
(1)

Dovolenka za dni vykonávania funkcie je za každých 21 dní výkonu funkcie prokurátora v príslušnom kalendárnom ...

(2)

Prokurátor má nárok na dovolenku za dni vykonávania funkcie, ak mu nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny ...

§ 50 - Dodatková dovolenka

Prokurátor, ktorý aspoň dva týždne dovolenky za kalendárny rok alebo pomernej časti dovolenky za kalendárny ...

§ 51 - Krátenie dovolenky
(1)

Dovolenka prokurátora, ktorý vykonával svoju funkciu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka ...

a)
výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby,
b)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo úraz,
c)
karantény,
d)
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
e)
ďalšej materskej dovolenky a ďalšej rodičovskej dovolenky,
f)
starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z dôležitých dôvodov v starostlivosti ...
g)
ošetrovania chorého člena rodiny.
(2)

Dovolenka prokurátora, ktorý vykonával svoju funkciu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka ...

a)
čerpania služobného voľna bez náhrady platu,
b)
dočasného pozastavenia výkonu jeho funkcie, ak
1.
disciplinárne konanie proti nemu sa skončilo rozhodnutím o zbavení funkcie prokurátora [§ 189 ods. 2 ...
2.
trestné stíhanie proti nemu sa skončilo právoplatným odsúdením pre úmyselný trestný čin,
c)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie proti nemu sa skončilo právoplatným odsúdením pre trestný čin, alebo ...
d)
výkonu trestu odňatia slobody.
(3)

Za každý neospravedlnene zameškaný služobný deň vedúci služobného úradu kráti prokurátorovi dovolenku ...

(4)

Pri krátení dovolenky stráca prokurátor nárok na tú časť dovolenky, o ktorú sa mu dovolenka krátila.

(5)

Ak dôvody uvedené v odseku 1 alebo 2 sa navzájom kryjú, započítavajú sa na účely krátenia dovolenky ...

(6)

Dodatkovú dovolenku nemožno krátiť.

Čerpanie dovolenky
§ 52
(1)

Čerpanie dovolenky určuje vedúci prokurátor s prihliadnutím na úlohy prokuratúry a na oprávnené záujmy ...

(2)

Ak sa čerpanie dovolenky určuje v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť dovolenky najmenej ...

(3)

Ak prokurátor požiada vedúceho prokurátora o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala bezprostredne ...

(4)

Ak z dôležitých dôvodov prokurátor nemôže dovolenku vyčerpať v príslušnom kalendárnom roku, vedúci prokurátor ...

(5)

Určenú dobu čerpania dovolenky je vedúci prokurátor povinný oznámiť prokurátorovi aspoň jeden mesiac ...

§ 53

Vedúci prokurátor môže určiť prokurátorovi čerpanie dovolenky, aj keď dovtedy nesplnil podmienky na ...

§ 54
(1)

Vedúci prokurátor nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď prokurátor

a)
vykonáva povinnú vojenskú službu alebo civilnú službu,
b)
je uznaný dočasne neschopným na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo úraz,
c)
ošetruje chorého člena rodiny; to neplatí, ak vedúci prokurátor určí na žiadosť prokurátora čerpanie ...
d)
je na materskej dovolenke alebo na rodičovskej dovolenke,
e)
je na ďalšej materskej dovolenke alebo na ďalšej rodičovskej dovolenke,
f)
je na preventívnej rehabilitácii,
g)
čerpá náhradné voľno za výkon funkcie nadčas alebo za služobnú pohotovosť,
h)
čerpá služobné voľno s náhradou platu,
i)
čerpá študijné voľno na zvyšovanie kvalifikácie alebo
j)
je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
(2)

Počas ostatných prekážok na výkon funkcie na strane prokurátora môže vedúci prokurátor určiť čerpanie ...

§ 55

Služobný úrad je povinný nahradiť prokurátorovi výdavky, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, ...

§ 56

Ak bol prokurátor dočasne pridelený alebo preložený na inú prokuratúru, čerpanie jeho dovolenky určuje ...

§ 57 - Prerušenie dovolenky

Dovolenka sa prerušuje, ak prokurátor počas dovolenky

a)

nastúpi na povinnú vojenskú službu alebo civilnú službu,

b)

nastúpi na preventívnu rehabilitáciu,

c)

je uznaný dočasne neschopným na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo úraz,

d)

ošetruje chorého člena rodiny; to neplatí, ak vedúci prokurátor určí čerpanie dovolenky počas ošetrovania ...

e)

nastúpi na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku,

f)

nastúpi na ďalšiu materskú dovolenku alebo na ďalšiu rodičovskú dovolenku, alebo

g)

je vzatý do väzby alebo nastúpi výkon trestu odňatia slobody.

Platové náležitosti súvisiace s dovolenkou
§ 58

Prokurátorovi patrí za každý deň čerpania dovolenky náhrada platu vo výške jeho naposledy určeného denného ...

§ 59
(1)

Náhrada platu za nevyčerpanú minimálnu dobu dovolenky (§ 52 ods. 4) alebo za jej časť patrí prokurátorovi ...

(2)

Náhradu platu za nevyčerpanú časť dovolenky, ktorá presahuje minimálnu dobu dovolenky (§ 52 ods. 4), ...

a)
pre nesprávne určenie čerpania dovolenky,
b)
pre naliehavé služobné dôvody,
c)
pre prekážky vo výkone funkcie na strane prokurátora,
d)
z dôvodu zániku služobného pomeru prokurátora.
(3)

Ak si prokurátor nemohol vyčerpať dovolenku alebo jej časť z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo 2, patrí ...

§ 60

Prokurátor je povinný vrátiť vyplatenú náhradu platu za dovolenku alebo za jej časť, na ktorú stratil ...

§ 61

Ak bol prokurátor dočasne pridelený podľa § 9a až 9c, poskytne mu za čas dočasného pridelenia dovolenku ...

Spoločné ustanovenia o dovolenke
§ 62
(1)

Týždňom dovolenky sa rozumie sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

(2)

Do dovolenky sa nezapočítava deň, na ktorý pripadne sviatok; to neplatí, ak sviatok pripadne na deň, ...

§ 63
(1)

Ako nepretržité trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely dovolenky posudzuje od vzniku služobného ...

a)
výkonu funkcie prokurátora,
b)
výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby,
c)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo úraz,
d)
karantény,
e)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
f)
ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej dovolenky,
g)
starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z dôležitých dôvodov v starostlivosti ...
h)
ošetrovania chorého člena rodiny,
i)
služobného voľna bez náhrady platu,
j)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora,
k)
väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody dovtedy, kým prokurátor nebol odvolaný z funkcie prokurátora. ...
(2)

Ak obdobia uvedené v odseku 1 sa navzájom kryjú, započítavajú sa na účely dovolenky len raz.

(3)

Za nepretržité trvanie služobného pomeru prokurátora sa považuje aj skončenie doterajšieho služobného ...

(4)

Za nepretržité trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely dovolenky nepovažuje čas, po ktorý ...

§ 64 - Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely dovolenky posudzuje aj čas
a)

čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,

b)

nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,

c)

náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,

d)

služobného voľna s náhradou platu,

e)

študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,

f)

prestávky na dojčenie,

g)

dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak

1.

trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,

2.

prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,

3.

disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,

h)

výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak

1.

trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,

2.

prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,

3.

prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,

i)

dočasného pridelenia podľa § 9a až 9c.

ŠIESTA HLAVA
SLUŽOBNÉ VOĽNO PROKURÁTORA PRI PREKÁŽKACH VO VÝKONE JEHO FUNKCIE

PRVÝ DIEL
SLUŽOBNÉ VOĽNO S NÁHRADOU PLATU

§ 65
(1)

Prokurátorovi sa poskytne služobné voľno s náhradou platu vo výške jeho funkčného platu z týchto dôvodov ...

a)
vyšetrenie alebo ošetrenie prokurátora v zdravotníckom zariadení; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne ...
b)
narodenie dieťaťa manželke prokurátora; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz ...
c)
sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na ...
d)
sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej služby alebo do osobitnej internátnej ...

služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 15 služobných dní v kalendárnom ...

e)
ošetrovanie
1.
chorého dieťaťa prokurátora mladšieho ako desať rokov,
2.
chorého dieťaťa prokurátora mladšieho ako 15 rokov, ak jeho zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie ...
3.
iného chorého člena rodiny, ktorý žije s prokurátorom v spoločnej domácnosti, ak jeho zdravotný stav ...
služobné voľno sa poskytne najviac na
1.
prvých sedem dní ošetrovania,
2.
prvých 14 dní ošetrovania, ak ide o prokurátora, ktorý je osamelý a trvalo sa stará aspoň o jedno dieťa ...
v tom istom prípade ošetrovania sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených,
f)
starostlivosť o dieťa mladšie ako desať rokov z dôvodu, že
1.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti inak dieťa je, alebo škola, ktorej žiakom dieťa ...
2.
pre nariadenú karanténu dieťa nemôže byť v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať ...
3.
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, sa nemôže o dieťa starať, pretože ochorela alebo jej bola nariadená ...
služobné voľno sa poskytne najviac na
1.
prvých sedem dní starostlivosti o dieťa,
2.
prvých 14 dní starostlivosti o dieťa, ak ide o prokurátora, ktorý je osamelý a trvalo sa stará aspoň ...
v tom istom prípade starostlivosti o dieťa sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených, ...
g)
účasť darcu pri odbere krvi, krvnej plazmy alebo tkanív; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný ...
h)
úmrtie rodinného príslušníka alebo spolupracovníka; služobné voľno sa poskytne na
1.
dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa prokurátora a na ďalší deň na účasť na pohrebe,
2.
jeden deň pri úmrtí rodiča alebo súrodenca prokurátora a dieťaťa, rodiča alebo súrodenca jeho manžela, ...
3.
nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň pri úmrtí prarodiča alebo vnuka prokurátora a prarodiča ...
4.
nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným ...
5.
nevyhnutne potrebný čas pri úmrtí spolupracovníka na účasť na pohrebe,
i)
vlastná svadba prokurátora a účasť na svadobnom obrade pri svadbe dieťaťa prokurátora; služobné voľno ...
1.
dva dni na vlastnú svadbu prokurátora, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade,
2.
jeden deň na účasť na svadobnom obrade pri svadbe dieťaťa prokurátora,
j)
presťahovanie prokurátora v súvislosti s jeho
1.
preložením na inú prokuratúru, služobné voľno sa poskytne na tri služobné dni,
2.
vymenovaním do funkcie prokurátora na inú prokuratúru než tú, na ktorej vykonával prípravnú prax právneho ...
k)
znemožnenie dopravy prokurátora do miesta výkonu funkcie; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný ...
l)
bezodplatná prednášateľská činnosť alebo výučba vrátane skúšobnej činnosti; služobné voľno sa poskytne ...
m)
iné úkony vo všeobecnom záujme, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy; služobné voľno sa poskytne ...
n)
z dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 71, 72 a 81); služobné voľno sa poskytne v rozsahu ustanovenom ...
(2)

Rodinným príslušníkom prokurátora sa na účely tohto zákona rozumie manžel prokurátora, dieťa prokurátora, ...

§ 66 - Prokurátorovi patrí služobné voľno s náhradou platu vo výške jeho funkčného platu aj z dôvodu výkonu ...
a)

poskytovaní prvej pomoci,

b)

povinných lekárskych prehliadkach,

c)

opatreniach proti prenosným chorobám,

d)

iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti,

e)

izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,

f)

poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach, záchrannej akcii v teréne alebo ...

§ 67

Ak sa prokurátorovi poskytne služobné voľno s náhradou platu z dôvodov uvedených v § 65 ods. 1 písm. ...

DRUHÝ DIEL
SLUŽOBNÉ VOĽNO BEZ NÁHRADY PLATU

§ 68
(1)

Prokurátorovi patrí služobné voľno bez náhrady platu z dôvodu

a)
presťahovania, ak nejde o presťahovanie podľa § 65 ods. 1 písm. j),
b)
nepredvídaného prerušenia dopravy na čas dlhší ako jeden deň,
c)
činnosti ako registrovaného kandidáta pri
1.
voľbe prezidenta Slovenskej republiky,
2.
voľbách do národnej rady,
3.
voľbách na funkciu starostu (primátora) obce (mesta),
4.
voľbách do obecného (mestského) zastupiteľstva,
d)
predvolania ako svedka na konanie pred súdom alebo iným orgánom podľa osobitného zákona.
(2)

Prokurátorovi možno na základe jeho písomnej žiadosti poskytnúť služobné voľno bez náhrady platu aj ...

(3)

Služobné voľno podľa odsekov 1 a 2 sa poskytne prokurátorovi na nevyhnutne potrebný čas.

(4)

Vedúci služobného úradu môže povoliť prokurátorovi, aby poskytnuté služobné voľno nahradil výkonom svojej ...

TRETÍ DIEL
OSPRAVEDLNENÁ SLUŽOBNÁ NEPRÍTOMNOSŤ PROKURÁTORA

§ 69
(1)

Vedúci prokurátor ospravedlní služobnú neprítomnosť prokurátora počas

a)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo úraz,
b)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
c)
ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej dovolenky,
d)
karantény,
e)
ošetrovania chorého člena rodiny,
f)
starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z dôvodu, že
1.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti inak dieťa je, alebo škola, ktorej žiakom dieťa ...
2.
dieťa nemôže byť v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy, pretože mu ...
3.
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, sa nemôže o dieťa starať, pretože ochorela alebo jej bola nariadená ...
ak starostlivosť o dieťa presahuje čas, za ktorý sa poskytuje služobné voľno s náhradou platu podľa ...
(2)

V obdobiach uvedených v odseku 1 nepatrí prokurátorovi plat ani náhrada platu, ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Vedúci prokurátor môže počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo pre ...

ŠTVRTÝ DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O SLUŽOBNOM VOĽNE A O OSPRAVEDLNENEJ SLUŽOBNEJ NEPRÍTOMNOSTI PROKURÁTORA

§ 70
(1)

Ak je prokurátorovi vopred známy dôvod na poskytnutie služobného voľna a na ospravedlnenie jeho služobnej ...

(2)

Prokurátor je povinný preukázať dôvod služobného voľna a jeho trvanie, ako aj dôvod na ospravedlnenie ...

PIATY DIEL
SLUŽOBNÉ VOĽNO A NÁROKY SÚVISIACE SO SLUŽBOU PROKURÁTORA V OZBROJENÝCH SILÁCH A S CIVILNOU SLUŽBOU

§ 71
(1)

Prokurátorovi povolanému na výkon služby v ozbrojených silách27) alebo civilnej služby28) poskytne vedúci ...

(2)

Prokurátor, ktorý vykonáva svoju funkciu v mieste, ktoré je vzdialené od miesta jeho trvalého pobytu ...

(3)

Prokurátor, ktorý nastupuje službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu v mieste, ktoré je vzdialené ...

a)
viac ako šesť hodín cesty dopravnými prostriedkami, ktoré je oprávnený použiť, má nárok na jeden deň ...
b)
viac ako 12 hodín cesty dopravnými prostriedkami, ktoré je oprávnený použiť, má nárok na dva dni služobného ...
(4)

Ustanovením odseku 3 nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 1 a 2. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa rovnako ...

(5)

Za čas služobného voľna podľa predchádzajúcich odsekov patrí prokurátorovi náhrada platu vo výške jeho ...

(6)

Prokurátorovi, ktorý nastupuje na základnú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu namiesto základnej ...

§ 72
(1)

Prokurátor je povinný ujať sa výkonu svojej funkcie najneskôr tretí deň po skončení povinnej vojenskej ...

(2)

Ak prokurátor vykonáva po skončení jedného druhu služby v ozbrojených silách bezprostredne službu toho ...

SIEDMA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PROKURÁTOROV

PRVÝ DIEL
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PROKURÁTOROV

§ 73 - Povinnosti služobného úradu a vedúceho prokurátora
(1)

Služobný úrad a vedúci prokurátori sú v rozsahu svojej pôsobnosti povinní vytvárať prokurátorom podmienky ...

(2)

Služobný úrad a vedúci prokurátori sú povinní najmä

a)
zriaďovať, udržiavať a zlepšovať potrebné ochranné zariadenia a vykonávať technické a organizačné opatrenia ...
b)
pravidelne oboznamovať prokurátorov so všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými predpismi ...
c)
dbať pri vydávaní pokynov podriadeným prokurátorom na požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia,
d)
zisťovať príčiny vzniku služobných úrazov a chorôb z povolania, viesť ich evidenciu, vytvárať podmienky ...
e)
nedovoliť, aby prokurátori vykonávali činnosť, ktorej vykonávanie by bolo v rozpore so všeobecne záväznými ...
f)
pravidelne kontrolovať úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia prokurátorov pri výkone ...
g)
odstraňovať zistené nedostatky, ako aj príčiny havárií a porúch technických zariadení,
h)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené osobitným zákonom.29)
(3)

Služobný úrad a vedúci prokurátori sú povinní zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré ...

(4)

Služobný úrad a vedúci prokurátori sú povinní dbať na to, aby zdravie prokurátora nebolo na jeho pracovisku ...

§ 74 - Povinnosti prokurátora

Prokurátor je povinný

a)

dodržiavať pri výkone svojej funkcie všeobecne záväzné právne predpisy, služobné predpisy, pokyny a ...

b)

nepožívať alkoholické nápoje ani iné návykové látky pred začiatkom služobného dňa a počas služobného ...

c)

oznamovať služobnému úradu nedostatky a poruchy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie prokurátorov ...

§ 75 - Orgány dozoru
(1)

Dozor nad zabezpečovaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia služobným úradom, vedúcimi prokurátormi ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté oprávnenie vykonávať dozor nad zabezpečovaním podmienok bezpečnosti ...

DRUHÝ DIEL
SLUŽOBNÉ PROSTREDIE PROKURÁTORA A ĎALŠIE PODMIENKY NA VÝKON FUNKCIE PROKURÁTORA

§ 76

Na zlepšenie kultúry práce prokurátora a jeho služobného prostredia utvára služobný úrad primerané podmienky ...

§ 77
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečiť stravovanie prokurátorov priamo v mieste výkonu ich funkcie alebo ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prokurátora vyslaného na služobnú cestu, ktorý má nárok na stravné ...

§ 78

Prokurátor má právo na zabezpečenie elektronického systému právnych informácií, elektronických informačných ...

§ 79

Prokurátor má právo na mesačnú paušálnu náhradu nákladov spojených s výkonom funkcie prokurátora33) ...

TRETÍ DIEL
PREHLBOVANIE A ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE PROKURÁTORA

§ 80
(1)

Prokurátor má právo na zabezpečenie podmienok na systematické a bezplatné vzdelávanie po celé obdobie ...

(2)

Vzdelávanie prokurátorov zabezpečuje Justičná akadémia a generálna prokuratúra.

§ 81
(1)

Prehlbovanie kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie prokurátorov s cieľom priebežne si udržiavať, ...

(2)

Na prehlbovanie kvalifikácie poskytne služobný úrad prokurátorovi služobné voľno v potrebnom rozsahu; ...

§ 82
(1)

Zvyšovanie kvalifikácie je nadobudnutie vedomostí a zručností potrebných na výkon funkcie prokurátora ...

(2)

Zvyšovanie kvalifikácie je aj ďalšie vysokoškolské štúdium v odbore potrebnom na výkon funkcie prokurátora, ...

(3)

Na základe žiadosti prokurátora môže generálny prokurátor rozhodnúť o udelení súhlasu so zvýšením kvalifikácie ...

(4)

Rozhodnutie o udelení súhlasu so zvýšením kvalifikácie prokurátora obsahuje

a)
meno a priezvisko prokurátora, ktorého sa rozhodnutie týka,
b)
doterajšie funkčné zaradenie prokurátora,
c)
určenie oblasti a spôsobu zvýšenia kvalifikácie,
d)
podmienky na zvyšovanie kvalifikácie,
e)
dôvod, pre ktorý sa udeľuje súhlas so zvýšením kvalifikácie,
f)
trvanie platnosti rozhodnutia,
g)
dátum vydania rozhodnutia,
h)
podpis generálneho prokurátora.
(5)

Prokurátorovi, ktorému bol udelený súhlas so zvýšením kvalifikácie, patrí študijné voľno na základe ...

a)
v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,
b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
c)
desať dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky,
d)
desať dní na vypracovanie a obhajobu diplomovej alebo inej záverečnej práce.
(6)

Počas študijného voľna podľa odseku 5 patrí prokurátorovi náhrada platu vo výške jeho naposledy určeného ...

§ 83
(1)

Náklady súvisiace s prehlbovaním a zvyšovaním kvalifikácie prokurátora nahrádza generálna prokuratúra. ...

(2)

Prokurátor je povinný nahradiť úplné alebo čiastočné náklady spojené so zvyšovaním kvalifikácie, ak ...

(3)

O povinnosti nahradiť náklady spojené so zvyšovaním kvalifikácie rozhodne generálna prokuratúra. Proti ...

ŠTVRTÝ DIEL
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

§ 84
(1)

Prokurátor, ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej 15 rokov, má nárok na preventívnu rehabilitáciu ...

(2)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva v rehabilitačných zariadeniach zriadených alebo spravovaných generálnou ...

(3)

Prokurátor má nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s poskytovaním preventívnej rehabilitácie ...

(4)

Preventívnu rehabilitáciu zabezpečuje generálna prokuratúra.

(5)

Čas výkonu funkcie prokurátora potrebného na vznik nároku na preventívnu rehabilitáciu podľa odseku ...

§ 85 - Služobný úrad zabezpečí, ak o to prokurátor požiada, vybavenie vecí súvisiacich s
a)

uzavretím zmluvy o zdravotnom poistení prokurátora,

b)

komplexnou preventívnou zdravotnou prehliadkou prokurátora raz za dva roky.

PIATY DIEL
OSOBITNÉ SLUŽOBNÉ PODMIENKY PRE TEHOTNÉ PROKURÁTORKY, PRE PROKURÁTORKY, KTORÉ SA STARAJÚ O MALOLETÉ DIEŤA, A PRE OSAMELÝCH PROKURÁTOROV, KTORÍ SA STARAJÚ O MALOLETÉ DIEŤA

§ 86
(1)

Tehotná prokurátorka nesmie vykonávať činnosť, ktorá je tehotným ženám zakázaná alebo ktorá podľa lekárskeho ...

(2)

Tehotnej prokurátorke a prokurátorke, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako jeden rok, nesmie byť nariadená ...

(3)

Tehotná prokurátorka a prokurátorka, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako jeden rok, nesmie byť vyslaná ...

(4)

Ak tehotná prokurátorka alebo prokurátorka, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, požiada o kratší ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa rovnako vzťahujú aj na prokurátora, ktorý je osamelý a stará sa o maloleté ...

(6)

Osamelou osobou sa rozumie slobodná, ovdovená alebo rozvedená osoba alebo osoba osamelá z iných vážnych ...

ŠIESTY DIEL
MATERSKÁ DOVOLENKA A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

§ 87
(1)

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí prokurátorke materská dovolenka v trvaní ...

(2)

Materská dovolenka patrí aj prokurátorke, ktorá prevzala do svojej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť ...

(3)

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj prokurátorovi od narodenia dieťaťa rodičovská ...

(4)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne na základe písomnej žiadosti prokurátorke ďalšia materská ...

a)
až do troch rokov veku dieťaťa alebo
b)
až do siedmich rokov veku dieťaťa, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu ...
(5)

Ďalšia materská dovolenka nemusí bezprostredne nasledovať po materskej dovolenke. To isté platí pre ...

(6)

Ďalšia materská dovolenka a ďalšia rodičovská dovolenka v súvislosti so starostlivosťou o to isté dieťa ...

§ 88
(1)

Na materskú dovolenku nastupuje prokurátorka spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom ...

(2)

Materská dovolenka prokurátorky v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa skončiť ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí prokurátorke materská dovolenka v trvaní 14 týždňov.

§ 89
(1)

Ak bolo dieťa zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a prokurátorka ...

(2)

Prokurátorke nepatrí materská dovolenka alebo ďalšia materská dovolenka, ak dieťa, o ktoré sa starala, ...

a)
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného ...
b)
umiestnené do zariadenia s celoročným, týždenným alebo denným pobytom; to neplatí, ak do zariadenia ...
(3)

Ak dieťa zomrie v čase, keď je prokurátorka na materskej dovolenke alebo na ďalšej materskej dovolenke, ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na rodičovskú dovolenku a na ďalšiu rodičovskú dovolenku; ...

§ 90
(1)

Počas materskej dovolenky patrí prokurátorke peňažná pomoc v materstve podľa osobitného zákona35) a ...

(2)

Počas ďalšej materskej dovolenky patrí prokurátorke rodičovský príspevok podľa osobitného zákona.36) ...

SIEDMY DIEL
PRESTÁVKY NA DOJČENIE

§ 91
(1)

Prokurátorke, ktorá dojčí svoje dieťa, poskytne služobný úrad okrem prestávky podľa § 34 ods. 3 osobitné ...

(2)

Prokurátorke, ktorá vykonáva svoju funkciu po celý určený týždenný služobný čas, patria každý služobný ...

(3)

Prokurátorke, ktorá vykonáva svoju funkciu v kratšom služobnom čase, ktorý tvorí aspoň polovicu určeného ...

(4)

Prestávky na dojčenie sa započítavajú do služobného času.

ÔSMA HLAVA
ODMEŇOVANIE PROKURÁTOROV

PRVÝ DIEL
PLAT PROKURÁTORA

Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia

§ 92
(1)

Prokurátorovi patrí za výkon jeho funkcie plat.

(2)

Služobný úrad je povinný poskytovať prokurátorovi plat v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. ...

§ 92a
(1)

Ustanovenia tejto hlavy o odmeňovaní prokurátorov sa vzťahujú na hlavného európskeho prokurátora, európskeho ...

(2)

Ak európsky delegovaný prokurátor plní aj úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, za plnenie ...

§ 93
(1)

Plat prokurátora tvorí

a)
funkčný plat,
b)
náhrady funkčného platu a osobitné formy odmeňovania, a to
1.
náhrada platu za sviatok,
2.
plat za výkon funkcie nadčas,
3.
náhrada za služobnú pohotovosť,
4.
plat počas dočasného pridelenia,
5.
plat pri dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora,
6.
vyrovnanie platu,
7.
ďalší plat,
c)
príplatky k funkčnému platu, a to
1.
príplatok za zastupovanie,
2.
príplatok počas dočasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupňa,
3.
príplatok za prípravu právneho čakateľa prokuratúry,
4.
príplatok za plnenie služobných povinností vo sviatok,
5.
príplatok za plnenie služobných povinností v sobotu a nedeľu,
6.
príplatok za plnenie služobných povinností v noci,
7.
osobitný príplatok,
8.
príplatok za disciplinárne konanie.
(2)

Prokurátorovi patria paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov, ak tak ustanovuje zákon.

(3)

Za uspokojenie nárokov prokurátora zodpovedá štát.

Druhý oddiel
Funkčný plat prokurátora

§ 94 - Zložky funkčného platu

Funkčný plat prokurátora tvorí

a)

základný plat prokurátora,

b)

funkčný príplatok.

c)

osobitný príplatok za výkon funkcie riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie.36a)

Základný plat
§ 95
(1)

Základný plat prokurátora generálnej prokuratúry je plat, ktorý zodpovedá platu sudcu Najvyššieho súdu ...

(2)

Základný plat prokurátora okresnej prokuratúry a krajskej prokuratúry sa určuje z priemerného platu ...

(3)

Priemerný plat prokurátora je plat prokurátora zaradeného do 4. platového stupňa I. platovej skupiny ...

§ 96
(1)

Na účely určenia základného platu sa prokurátor okresnej prokuratúry a krajskej prokuratúry zaradí podľa ...

a)
v I. platovej skupine, ak ide o prokurátora okresnej prokuratúry,
b)
v II. platovej skupine, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry.
(2)

Základný plat prokurátora zaradeného do príslušného platového stupňa a platovej skupiny podľa odseku ...

Platový stupeň Počet rokov započítateľnej praxe Platová skupina I. II. 1. do ukončenia 3. ...

§ 97
(1)

Započítateľná prax prokurátora je celková dĺžka praxe prokurátora rozhodujúca pre jeho zaradenie do ...

(2)

Do započítateľnej dĺžky praxe prokurátora sa započítava

a)
prípravná prax právneho čakateľa prokuratúry,
b)
výkon funkcie prokurátora,
c)
prax započítaná ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)

Generálny prokurátor môže rozhodnúť o započítaní aj prokurátorom preukázanej inej právnickej praxe po ...

(4)

Do započítateľnej praxe sa započítava aj čas

a)
výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným ...
b)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej ...
c)
služobného voľna bez náhrady platu,
d)
prerušenia výkonu funkcie podľa § 12 ods. 1 až 3.
(5)

Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely určenia dĺžky započítateľnej praxe posudzuje aj čas

a)
čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b)
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz,
h)
karantény,
i)
ošetrovania chorého člena rodiny,
j)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora,
k)
väzby dovtedy, kým nebol prokurátor odvolaný z funkcie prokurátora,
l)
dočasného pridelenia podľa § 9a až 9c.
Funkčný príplatok
§ 98
(1)

Funkčný príplatok za funkciu vedúceho prokurátora patrí mesačne z priemerného platu prokurátora (§ 95 ...

a)
prvému námestníkovi generálneho prokurátora vo výške 30 %,
b)
námestníkovi generálneho prokurátora a špeciálnemu prokurátorovi vo výške 25 %,
c)
riaditeľovi sekcie generálnej prokuratúry a zástupcovi špeciálneho prokurátora vo výške 20 %,
d)
zástupcovi riaditeľa sekcie generálnej prokuratúry, riaditeľovi odboru generálnej prokuratúry a krajskému ...
e)
zástupcovi riaditeľa odboru generálnej prokuratúry a námestníkovi krajského prokurátora vo výške 10 ...
f)
vedúcemu oddelenia generálnej prokuratúry vo výške 8 %,
g)
vedúcemu oddelenia krajskej prokuratúry vo výške 5 %,
h)
okresnému prokurátorovi prokuratúry s počtom do 10 prokurátorov vo výške 8 %, s počtom nad 10 prokurátorov ...
i)
námestníkovi okresného prokurátora prokuratúry s počtom do 10 prokurátorov vo výške 5 %, s počtom nad ...
(2)

V prípade súbehu výkonu viacerých funkcií patrí vedúcemu prokurátorovi funkčný príplatok, ktorý je pre ...

§ 98a

Prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry patrí mesačne funkčný príplatok za výkon funkcie prokurátora ...

§ 99 - Oznamovanie výšky a zloženia funkčného platu

Funkčný plat prokurátora, jeho výšku a zloženie oznámi služobný úrad prokurátorovi písomne.

Tretí oddiel
Náhrady funkčného platu a osobitné formy odmeňovania

§ 100 - Náhrada platu za sviatok

Prokurátorovi nevykonávajúcemu svoju funkciu, lebo je sviatok, ktorý je inak jeho obvyklým služobným ...

§ 101 - Plat za výkon funkcie nadčas
(1)

Za každú hodinu výkonu funkcie nadčas patrí prokurátorovi po dohode s vedúcim prokurátorom náhradné ...

(2)

Prokurátorovi, ktorému za výkon funkcie nadčas nie je poskytnuté náhradné voľno najneskôr v nasledujúcom ...

a)
1/165 jeho funkčného platu zvýšená o 20 %,
b)
1/165 jeho funkčného platu zvýšená o 50 %, ak ide o vykonávanie funkcie nadčas v deň nepretržitého odpočinku ...
(3)

Popri náhradnom voľne alebo plate určenom podľa odseku 2 patria prokurátorovi za každú hodinu výkonu ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na vedúceho služobného úradu; výška jeho funkčného platu je ...

§ 102 - Náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Za každú hodinu služobnej pohotovosti patrí prokurátorovi, ktorý vykonáva služobnú pohotovosť na prokuratúre, ...

a)
50 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkčného platu,
b)
1/165 jeho funkčného platu, ak služobnú pohotovosť vykonáva v deň nepretržitého odpočinku v týždni.
(2)

Za každú hodinu služobnej pohotovosti patrí prokurátorovi, ktorý vykonáva služobnú pohotovosť v mieste ...

a)
15 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkčného platu,
b)
25 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkčného platu, ak služobnú pohotovosť vykonáva v deň služobného ...
(3)

Za každú hodinu služobnej pohotovosti, ktorú prokurátor vykonáva na prokuratúre vo sviatok, v sobotu, ...

(4)

Náhrada za služobnú pohotovosť nepatrí prokurátorovi za čas, v ktorom došlo počas trvania služobnej ...

Plat počas dočasného pridelenia
§ 103
(1)

Prokurátorovi počas dočasného pridelenia na inú prokuratúru podľa § 9 patrí funkčný plat podľa doterajšieho ...

(2)

Prokurátorovi dočasne pridelenému na prokuratúru vyššieho stupňa patrí okrem funkčného platu určeného ...

(3)

Prokurátorovi dočasne pridelenému na Úrad špeciálnej prokuratúry patrí okrem platu určeného podľa odsekov ...

(4)

Plat, príplatok podľa odseku 2 a funkčný príplatok podľa odseku 3, peňažné náležitosti a ostatné nároky ...

§ 103a
(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému k inému orgánu podľa § 9a ods. 1 písm. a) až d) patrí funkčný plat ...

(2)

Počas dočasného pridelenia podľa odseku 1 má prokurátor právo aj na ostatné nároky vyplývajúce z jeho ...

(3)

Plat, peňažné náležitosti a ostatné nároky priznané týmto zákonom poskytuje prokurátorovi až do skončenia ...

§ 103b
(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému do Justičnej akadémie podľa § 9a ods. 1 písm. e) patrí funkčný plat ...

(2)

Počas dočasného pridelenia do Justičnej akadémie má prokurátor právo aj na ostatné nároky vyplývajúce ...

(3)

Plat, peňažné náležitosti a ostatné nároky priznané týmto zákonom poskytuje prokurátorovi počas dočasného ...

§ 103c
(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému k orgánu Európskej únie podľa § 9b ods. 1 a 2 patrí plat určený podľa ...

(2)

Prokurátorovi patrí od prvého dňa dočasného pridelenia k orgánu Európskej únie popri plate prokurátora ...

§ 103d
(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...

(2)

Prokurátorovi patrí od prvého dňa vyslania na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia ...

§ 104 - Plat pri pozastavení výkonu funkcie prokurátora
(1)

Počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora podľa § 13 ods. 1 patrí prokurátorovi plat vo ...

(2)

Prokurátorovi, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, sa po skončení dočasného pozastavenia ...

a)
prokurátor nebol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu alebo
b)
disciplinárne konanie vedené proti prokurátorovi sa právoplatne skončí inak ako zbavením funkcie prokurátora; ...
§ 105 - Vyrovnanie platu
(1)

Ak bol prokurátor na svoju žiadosť uvoľnený alebo odvolaný z funkcie, za ktorej výkon mu patril funkčný ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prokurátora, o ktorého odvolaní z funkcie vedúceho prokurátora ...

§ 106 - Ďalší plat
(1)

Prokurátorovi patrí v každom polroku kalendárneho roka ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho ...

a)
vykonával funkciu prokurátora aspoň 95 služobných dní,
b)
služobný pomer prokurátora trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2.
(2)

Ako trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu posudzujú obdobia uvedené ...

(3)

Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu posudzuje aj čas

a)
čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b)
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo chorobu z povolania,
h)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,
3.
disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,
i)
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,
3.
prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,
j)
dočasného pridelenia podľa § 9a až 9c.
(4)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac máj a za mesiac ...

(5)

Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa započítajú do času uvedeného v odseku 1 písm. a) až vtedy, ...

Štvrtý oddiel

Príplatky k funkčnému platu prokurátora

§ 107 - Príplatok za zastupovanie
(1)

Ak na základe poverenia vedúceho prokurátora zastupuje prokurátor neprítomného vedúceho prokurátora ...

(2)

Prokurátorovi poverenému zastupovať dočasne neprítomného prokurátora alebo vykonávať funkciu na dočasne ...

(3)

O priznaní príplatku rozhoduje vedúci služobného úradu.

§ 108 - Príplatok počas dočasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupňa
(1)

Prokurátorovi, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie na prokuratúru vyššieho stupňa, patrí popri ...

(2)

Ak je prokurátor dočasne pridelený na inú prokuratúru na účely zastúpenia neprítomného vedúceho prokurátora, ...

§ 109 - Príplatok za prípravu právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Za prípravu právneho čakateľa prokuratúry patrí prokurátorovi popri jeho funkčnom plate mesačne príplatok ...

(2)

Ak prokurátor začne prípravu právneho čakateľa prokuratúry počas kalendárneho mesiaca alebo ukončí prípravu ...

(3)

Vedúci prokurátor môže rozhodnúť o nepriznaní príplatku za prípravu právneho čakateľa prokuratúry, ak ...

§ 110 - Príplatok za plnenie služobných povinností vo sviatok

Za každú hodinu plnenia služobných povinností vo sviatok patrí prokurátorovi príplatok vo výške 1/165 ...

§ 111 - Príplatok za plnenie služobných povinností v sobotu a nedeľu

Za každú hodinu plnenia služobných povinností v sobotu alebo nedeľu patrí prokurátorovi príplatok vo ...

§ 112 - Príplatok za plnenie služobných povinností v noci

Za každú hodinu plnenia služobných povinností v noci prislúcha prokurátorovi príplatok vo výške 25 % ...

§ 113 - Osobitný príplatok
(1)

Prokurátorovi, ktorý vykonáva svoju funkciu na úseku boja s organizovaným zločinom alebo závažnej protispoločenskej ...

(2)

O priznaní osobitného príplatku a o jeho výške rozhoduje vedúci služobného úradu.

§ 114 - Príplatok za disciplinárne konanie
(1)

Príplatok za výkon funkcie člena disciplinárnej komisie alebo za výkon funkcie predsedu disciplinárnej ...

a)
členom disciplinárnej komisie, v sume 44,26 eura mesačne,
b)
predsedom disciplinárnej komisie, v sume 66,39 eura mesačne.
(2)

Príplatok podľa odseku 1 nepatrí tomu členovi disciplinárnej komisie a predsedovi disciplinárnej komisie, ...

DRUHÝ DIEL
PAUŠÁLNE NÁHRADY A NÁHRADY ĎALŠÍCH VÝDAVKOV

§ 116
(1)

Paušálne náhrady generálneho prokurátora ustanovuje osobitný zákon.40)

(2)

Námestník generálneho prokurátora má na vykonávanie svojej funkcie a v súvislosti s ňou právo

a)
na bezplatné používanie služobného motorového vozidla,
b)
na poskytnutie a bezplatné používanie jedného mobilného služobného telefónu.
(3)

Vedúci prokurátor určený generálnym prokurátorom má právo na pridelenie a používanie jedného mobilného ...

TRETÍ DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O PLATE, JEHO SPLATNOSTI, VÝPLATE A O ZRÁŽKACH Z PLATU

Spoločné ustanovenia o plate
§ 117
(1)

Prokurátorovi patrí základný plat podľa tohto zákona odo dňa vymenovania do funkcie prokurátora na konkrétnu ...

(2)

Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí prokurátorovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, ...

(3)

Funkčný príplatok patrí prokurátorovi odo dňa vymenovania do funkcie vedúceho prokurátora.

(4)

Funkčný príplatok počas dočasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupňa patrí prokurátorovi odo ...

§ 118

Znížiť základný plat možno prokurátorovi len na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie ...

§ 119

Ak sa prokurátorovi poskytne služobné voľno bez náhrady platu, kráti sa mu funkčný plat o tento plat ...

§ 120

Náhradou platu vo výške funkčného platu sa rozumie funkčný plat, na ktorý by mal prokurátor nárok, keby ...

§ 121 - Splatnosť platu
(1)

Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie v deň určený služobným úradom, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho ...

(2)

Pri zániku služobného pomeru vyplatí služobný úrad prokurátorovi splatný plat v posledný deň jeho služobného ...

§ 122 - Výplata platu
(1)

Plat vypláca služobný úrad v eurách v deň výplaty platu poukázaním platu na základe žiadosti prokurátora ...

(2)

Ak prokurátor neoznámi služobnému úradu účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej ...

(3)

Pri výplate platu je služobný úrad povinný vydať prokurátorovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých ...

(4)

Plat prokurátorovi dočasne pridelenému k orgánu Európskej únie vyplatí služobný úrad v dvoch častiach. ...

(5)

Plat prokurátorovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky ...

§ 123 - Zrážky z platu
(1)

Zrážky z platu možno vykonať iba na základe písomnej dohody s prokurátorom o zrážkach z platu. Inak ...

a)
poistné na zdravotné poistenie,41)
b)
poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,42)
c)
preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov,43)
d)
preddavok na plat, ktorý je prokurátor povinný vrátiť preto, lebo neboli splnené podmienky na jeho priznanie, ...
e)
náhradu platu za dovolenku, na ktorú prokurátor stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
f)
nevyúčtované preddavky cestovných náhrad podľa osobitného zákona,31)
g)
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa osobitných predpisov,44)
h)
sumy prepadajúce alebo pripadajúce štátu v dôsledku právoplatne uloženého peňažného trestu, pokuty, ...
(2)

Poradie zrážok z platu ustanovuje osobitný zákon.45)

ŠTVRTÝ DIEL
OSOBITNÉ NÁROKY SÚVISIACE SO ZÁNIKOM SLUŽOBNÉHO POMERU PROKURÁTORA

§ 125 - Odchodné
(1)

Prokurátorovi, ktorý bol odvolaný z funkcie podľa § 15 ods. 3 písm. a), patrí odchodné vo výške päťnásobku ...

(2)

Pri zániku služobného pomeru prokurátora vzdaním sa funkcie z dôvodov nadobudnutia nároku na starobný ...

(3)

Ak prokurátorovi už bolo vyplatené odchodné pri skoršom zániku jeho služobného pomeru alebo podľa osobitných ...

(4)

Právo na odchodné zaniká smrťou prokurátora. Ak právo na odchodné vzniklo pred smrťou prokurátora a ...

§ 126 - Úmrtné
(1)

Ak služobný pomer prokurátora zanikne smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, pozostalý manžel má právo ...

(2)

Právo na úmrtné zaniká smrťou osoby, ktorá má naň právo alebo na ktorú toto právo prešlo. Ak tejto osobe ...

Spoločné ustanovenia k odchodnému a úmrtnému
§ 127
(1)

Základný plat prokurátora na účely § 125 je základný plat, na ktorý by mal prokurátor nárok, ak by bol ...

(2)

Započítateľná prax na účely odchodného sa určuje podľa § 97.

§ 128
(1)

O odchodnom a o úmrtnom rozhoduje služobný úrad.

(2)

Proti rozhodnutiu služobného úradu vo veciach odchodného a úmrtného možno podať do 15 dní odo dňa doručenia ...

(3)

Odchodné vyplatí služobný úrad najneskôr v deň splatnosti posledného platu prokurátora.

(4)

Úmrtné vyplatí služobný úrad osobe, ktorá má právo na úmrtné, v deň nasledujúci po smrti prokurátora, ...

(5)

Na vyplatenie odchodného a úmrtného sa primerane použije § 122 ods. 1 a 2.

DEVIATA HLAVA
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL
NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENIE

§ 130 - Nemocenské zabezpečenie pri chorobe alebo úraze
(1)

V čase, keď prokurátor nevykonáva svoju funkciu pre chorobu alebo úraz, nemá nárok na plat.

(2)

Prokurátor počas dočasnej neschopnosti vykonávať funkciu prokurátora pre chorobu alebo úraz má nárok ...

§ 131 - Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému
(1)

Ak je prokurátor uznaný za dočasne neschopného na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz alebo mu bolo ...

a)
poistného na zdravotné poistenie,41)
b)
poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a poistného na invalidné poistenie,49a) ...
c)
preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.43)
(2)

Úhrn príplatku k náhrade príjmu a poskytnutej náhrady príjmu a úhrn príplatku k nemocenskému a poskytnutého ...

(3)

Prokurátorovi nepatrí príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému podľa odseku 1, ak dočasná ...

(4)

Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému patrí prokurátorovi počas pracovnej neschopnosti, ...

§ 132 - Príplatok k ošetrovnému
(1)

Ak prokurátorovi vznikne nárok na ošetrovné podľa osobitného zákona,49a) patrí mu príplatok k ošetrovnému ...

(2)

Úhrn príplatku k ošetrovnému a poskytnutého ošetrovného nesmie presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora ...

§ 133 - Príplatok k materskému
(1)

Ak prokurátorovi vznikne nárok na materské podľa osobitného zákona,49a) patrí mu príplatok k materskému ...

(2)

Úhrn príplatku k materskému a poskytnutého materského nesmie presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora ...

DRUHÝ DIEL
DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE

§ 134 - Príplatok za výkon funkcie prokurátora a príplatok k dôchodku
(1)

Prokurátor má právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora, ak sú splnené tieto podmienky:

a)
jeho služobný pomer zanikne alebo sa mu preruší výkon funkcie prokurátora podľa § 12 ods. 5 a
b)
má nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.
(2)

Ak prokurátor zomrie, právo na príplatok

a)
k vdovskému dôchodku alebo vdovskému výsluhovému dôchodku má manželka, ktorá má nárok na vdovský dôchodok ...
b)
k vdoveckému dôchodku alebo vdoveckému výsluhovému dôchodku má manžel, ktorý má nárok na vdovecký dôchodok ...
c)
k sirotskému dôchodku alebo sirotskému výsluhovému dôchodku má nezaopatrené dieťa, ktoré má nárok na ...
(3)

Na účely príplatku k dôchodku podľa odseku 2 sa nevyžaduje splnenie podmienky ustanovenej v odseku 1 ...

Výška príplatku za výkon funkcie prokurátora a príplatok k dôchodku
§ 135
(1)

Výška príplatku za výkon funkcie prokurátora je za každý rok započítateľnej praxe

a)
v roku 2005 1 % z priemerného platu prokurátora,
b)
v roku 2006 0,9 % z priemerného platu prokurátora,
c)
od roku 2007 0,8 % z priemerného platu prokurátora.
(2)

Ak výkon funkcie netrval celý rok, patrí prokurátorovi pomerná časť príplatku za výkon funkcie prokurátora ...

(3)

Príplatok za výkon funkcie prokurátora patrí prokurátorovi najviac za 35 rokov výkonu funkcie prokurátora. ...

(4)

Priemerným platom prokurátora na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora sa rozumie priemerný plat ...

(5)

Výška príplatku k vdovskému dôchodku podľa § 134 ods. 2 písm. a) a príplatku k vdoveckému dôchodku podľa ...

(6)

Výška príplatku k sirotskému dôchodku podľa § 134 ods. 2 písm. c) je 30 % zo sumy príplatku za výkon ...

(7)

Úhrn príplatku k vdovskému dôchodku alebo vdoveckému dôchodku a príplatkov k sirotským dôchodkom nesmie ...

(8)

Úhrn príplatkov k sirotským dôchodkom, na ktoré vznikne nárok podľa odseku 4, nesmie presiahnuť sumu, ...

§ 136
(1)

Príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k vdoveckému dôchodku ...

(2)

Priznaný príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k vdoveckému ...

§ 137 - Zánik práva na príplatok za výkon funkcie prokurátora a na príplatok k dôchodku
(1)

Právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora zaniká dňom smrti prokurátora.

(2)

Ak právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora vzniklo pred smrťou prokurátora a príplatok prokurátorovi ...

(3)

Právo, ktoré prechádza na osoby uvedené v odseku 2, nie je predmetom dedičstva; predmetom dedičstva ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na osoby uvedené v § 134 ods. 2, ak ide o príplatok k ich ...

§ 137a

Výsluhový dôchodok prokurátora ustanoví osobitný zákon.

TRETÍ DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU PROKURÁTORA

§ 138
(1)

Funkčný plat prokurátora na účely § 131 až 133 je funkčný plat, na ktorý by mal prokurátor nárok, keby ...

(2)

Započítateľná prax na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora, príplatku k vdovskému dôchodku, ...

(3)

Ustanovenia o sociálnom zabezpečení a sociálnom poistení, ktoré sa vzťahujú na prokurátorov, sa vzťahujú ...

§ 139
(1)

Nárok na príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému, príplatok k ...

(2)

Nárok na výplatu príplatku vzniká splnením podmienok ustanovených na vznik nároku na príplatok a podaním ...

§ 140
(1)

Služobný úrad rozhoduje

a)
o príplatku k náhrade príjmu,
b)
o príplatku k nemocenskému,
c)
o príplatku k ošetrovnému,
d)
o príplatku k materskému.
(2)

Generálna prokuratúre rozhoduje o

a)
príplatku za výkon funkcie prokurátora,
b)
príplatku k vdovskému dôchodku alebo vdoveckému dôchodku,
c)
príplatku k sirotskému dôchodku.
(3)

Proti rozhodnutiu služobného úradu podľa odseku 1 možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia ...

(4)

Proti rozhodnutiu generálnej prokuratúry podľa odseku 2 možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia ...

§ 141
(1)

Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému a príplatok k materskému ...

(2)

Príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k vdoveckému dôchodku ...

(3)

Výška príplatku sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nahor.

§ 142
(1)

Príplatok sa

a)
prizná, ak sa dodatočne zistí, že priznanie príplatku sa neoprávnene odoprelo,
b)
zvýši, ak sa dodatočne zistí, že príplatok
1.
sa priznal alebo sa vypláca v nižšej sume, než aká patrí, alebo
2.
sa priznal od neskoršieho dátumu, než od akého patrí,
c)
zníži, ak sa dodatočne zistí, že príplatok
1.
sa priznal alebo vyplatil vo vyššej sume, než aká patrí, alebo
2.
sa priznal od skoršieho dátumu, než od akého patrí,
d)
odníme, ak sa dodatočne zistí, že príplatok sa priznal alebo vyplatil neoprávnene.
(2)

Príplatok sa prizná odo dňa, od ktorého patrí, alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého patrí jeho zvýšenie, ...

(3)

Príplatok sa zníži alebo odníme odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa už ...

§ 143

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príplatok, jeho výplata sa podľa povahy veci ...

§ 145

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie a rozhodovanie vo veciach sociálneho zabezpečenia prokurátora ...

§ 146
(1)

Na účely platenia poistného na zdravotné poistenie41) sa prokurátor posudzuje ako zamestnanec a služobný ...

(2)

Na účely platenia poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie42) sa prokurátor posudzuje ...

(3)

Prokurátor nie je platiteľom príspevku na poistenie v nezamestnanosti.53) Za prokurátora služobný úrad ...

(4)

Na hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3 len ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na európskeho delegovaného prokurátora. Ustanovenie odseku 3 ...

DESIATA HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

PRVÝ DIEL
PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM

§ 147 - Povinnosti služobného úradu
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečovať také podmienky na výkon funkcie prokurátora, aby prokurátor mohol ...

(2)

Vedúci prokurátor je povinný kontrolovať, či prokurátor plní svoje služobné úlohy tak, aby nedochádzalo ...

§ 148 - Povinnosti prokurátora
(1)

Prokurátor je povinný pri výkone svojej funkcie počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví ...

(2)

Ak prokurátor zistí, že nemá vytvorené podmienky potrebné na riadny výkon svojej funkcie, je povinný ...

DRUHÝ DIEL
ZODPOVEDNOSŤ PROKURÁTORA ZA SPÔSOBENÚ ŠKODU

§ 149 - Všeobecná zodpovednosť prokurátora
(1)

Prokurátor zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením svojej povinnosti ...

(2)

Ak bola škoda spôsobená aj porušením povinnosti zo strany služobného úradu, zodpovednosť prokurátora ...

(3)

Služobný úrad je povinný preukázať zavinenie prokurátora; to neplatí, ak ide o zodpovednosť za schodok ...

§ 150 - Zodpovednosť prokurátora za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody
(1)

Od prokurátora, ktorý vedome neupozornil vedúceho prokurátora na hroziacu škodu, ani nezakročil proti ...

(2)

Pri posudzovaní zodpovednosti prokurátora za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody, ako aj pri určovaní ...

Zodpovednosť prokurátora za schodok na zverených hodnotách, ktoré je prokurátor povinný vyúčtovať
§ 151
(1)

Ak prokurátor prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny ...

(2)

Prokurátor sa zbaví zodpovednosti za schodok celkom, prípadne sčasti,

a)
ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia, alebo
b)
ak služobný úrad neodstráni nedostatky, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami, najneskôr ...
(3)

Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzavrieť písomne, inak je neplatná.

(4)

Služobný úrad je povinný vykonať inventarizáciu ku dňu vzniku zodpovednosti prokurátora za schodok na ...

§ 152
(1)

Prokurátor, ktorý uzavrel dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od nej odstúpiť, ak

a)
je dočasne pridelený na výkon funkcie na inú prokuratúru alebo na iný orgán (§ 9 až 9c),
b)
je preložený na výkon funkcie na inú prokuratúru (§ 10),
c)
výkon jeho funkcie je prerušený (§ 12),
d)
výkon jeho funkcie je dočasne pozastavený (§ 13) alebo
e)
služobný úrad do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky, ...
(2)

Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti sa musí oznámiť služobnému úradu písomne; odstúpenie je ...

§ 153
(1)

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká

a)
uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b)
dohodou o jej zrušení,
c)
dňom odstúpenia od tejto dohody alebo
d)
dňom zániku služobného pomeru prokurátora.
(2)

Služobný úrad je povinný vykonať inventarizáciu ku dňu zániku dohody o hmotnej zodpovednosti.

§ 154 - Zodpovednosť prokurátora za stratu zverených predmetov
(1)

Prokurátor zodpovedá za stratu predmetov, ktoré mu zveril služobný úrad, ak ich prevzatie písomne potvrdil. ...

(2)

Prokurátor sa zbaví zodpovednosti za zverený predmet celkom, prípadne sčasti, ak

a)
preukáže, že strata vznikla celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia, alebo
b)
služobný úrad neodstránil nedostatky, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zvereným predmetom, najneskôr ...
Spoločné ustanovenia o zodpovednosti prokurátora za spôsobenú škodu
§ 155

Prokurátor, ktorý spôsobí škodu v duševnej poruche, zodpovedá za škodu len vtedy, ak v čase spôsobenia ...

§ 156

Prokurátor nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil pri odvracaní hroziacej škody alebo nebezpečenstva priamo ...

Rozsah a spôsob náhrady škody
§ 157
(1)

Prokurátor, ktorý zodpovedá za spôsobenú škodu, je povinný, ak zákon neustanovuje inak, nahradiť služobnému ...

(2)

Ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, môže služobný úrad požadovať od prokurátora náhradu aj inej škody, ...

(3)

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie u jednotlivého prokurátora presiahnuť sumu rovnajúcu ...

(4)

Ak bola škoda spôsobená aj služobným úradom, prokurátor je povinný uhradiť pomernú časť škody podľa ...

(5)

Ak zodpovedá za škodu niekoľko prokurátorov alebo prokurátor a iný zamestnanec prokuratúry, každý z ...

§ 158

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase jej poškodenia alebo straty, pričom sa ...

§ 159

Prokurátor, ktorý zodpovedá za schodok (§ 151) alebo za stratu zverených predmetov (§ 154), je povinný ...

§ 160
(1)

Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, príslušný orgán (§ 184) alebo súd môže určiť výšku náhrady ...

(2)

Výšku náhrady škody nemožno znížiť, ak škoda bola spôsobená úmyselne.

§ 161 - Určovanie výšky náhrady škody
(1)

Výšku požadovanej náhrady škody určuje orgán uvedený v § 184.

(2)

Výšku požadovanej náhrady škody oznámi prokurátorovi a s prokurátorom prerokuje príslušný orgán (§ 184) ...

(3)

Ak prokurátor uzná záväzok nahradiť škodu v určenej výške, služobný úrad a prokurátor uzavrú dohodu ...

(4)

Služobný úrad je povinný vymáhať od prokurátora náhradu škody, za ktorú prokurátor zodpovedá.

TRETÍ DIEL
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ROZHODNUTÍM PROKURÁTORA ALEBO JEHO NESPRÁVNYM ÚRADNÝM POSTUPOM

§ 162
(1)

Za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím prokurátora alebo jeho nesprávnym úradným postupom zodpovedá ...

(2)

Ak generálna prokuratúra uhradí náhradu škody, spôsobenú nezákonným rozhodnutím prokurátora alebo jeho ...

a)
v celej výške, ak ide o úmyselné konanie prokurátora,
b)
vo výške nepresahujúcej u jednotlivého prokurátora sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho funkčného platu ...
(3)

Ak disciplinárna komisia nerozhodne inak, regresnú náhradu nemožno požadovať od prokurátora, ak k zastaveniu ...

a)
zanikla trestnosť činu na základe účinnej ľútosti,
b)
trestné stíhanie bolo podmienené súhlasom poškodeného a poškodený daný súhlas vzal späť,
c)
trest, ku ktorému mohlo trestné stíhanie viesť, bol celkom bez významu popri treste, ktorý bol obvinenému ...
d)
o skutku obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté disciplinárne iným orgánom alebo orgánom príslušným ...
e)
o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do cudziny bolo právoplatne rozhodnuté cudzozemským súdom alebo ...
f)
obvinený sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a ...
g)
obvinený nebol v čase spáchania činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný.
(4)

Ak disciplinárna komisia nerozhodne inak, regresnú náhradu nemožno požadovať od prokurátora ani vtedy, ...

a)
súd alebo prokurátor postúpil vec na konanie inému orgánu, ktorý je oprávnený vo veci konať a rozhodnúť, ...
b)
účastník konania domáhajúci sa náhrady škody si hrozbu trestného stíhania alebo trestné stíhanie zavinil ...
c)
v prípravnom konaní boli splnené zákonné podmienky na začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia, ...
d)
pri podaní obžaloby boli splnené zákonné podmienky na podanie obžaloby.
(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora; ...

ŠTVRTÝ DIEL
ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PROKURÁTOROVI

Prvý oddiel
Všeobecná zodpovednosť štátu

§ 163
(1)

Štát zodpovedá prokurátorovi za škodu, ktorá mu vznikla pri výkone funkcie alebo v priamej súvislosti ...

(2)

Štát nezodpovedá prokurátorovi za škodu na dopravnom prostriedku, ktorý použil pri plnení svojich služobných ...

Druhý oddiel
Zodpovednosť štátu za škodu pri služobnom úraze alebo chorobe z povolania

§ 164 - Základné ustanovenie
(1)

Ak došlo pri plnení služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia prokurátora ...

(2)

Za škodu spôsobenú prokurátorovi chorobou z povolania zodpovedá štát vtedy, ak pred zistením tejto choroby ...

(3)

Príslušný orgán (§ 184) je povinný prerokovať rozsah a spôsob náhrady škody bez zbytočného odkladu s ...

§ 165 - Náhrada škody pri poškodení zdravia prokurátora

Prokurátorovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z povolania, je štát povinný ...

a)

náhradu za stratu na plate počas uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo ...

b)

náhradu za stratu na plate po skončení uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz ...

c)

náhradu za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia (§ 168),

d)

mimoriadne odškodnenie (§ 169),

e)

náhradu nákladov spojených s liečením (§ 170),

f)

náhradu vecnej škody (§ 171).

§ 166 - Náhrada za stratu na plate počas uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie
(1)

Náhrada za stratu na plate počas uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo ...

a)
poistného na zdravotné poistenie,41)
b)
poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,42)
c)
preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.43)
(2)

Náhrada podľa odseku 1 patrí prokurátorovi aj pri ďalšej neschopnosti na výkon funkcie z dôvodu toho ...

§ 167 - Náhrada za stratu na plate po skončení uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie
(1)

Náhrada za stratu na plate po skončení uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz ...

(2)

Náhrada za stratu na plate po skončení uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz ...

(3)

Právo na náhradu podľa odsekov 1 a 2 zaniká

a)
odňatím invalidného dôchodku,
b)
dosiahnutím 65. roku veku alebo
c)
smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 168 - Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)

Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré prokurátor utrpel v dôsledku služobného ...

(2)

Ak prokurátor utrpel služobný úraz v dôsledku trestného činu spáchaného inou osobou pre výkon funkcie ...

§ 169 - Mimoriadne odškodnenie

Prokurátor, ktorý následkom služobného úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku trestného činu spáchaného ...

§ 170 - Náhrada nákladov spojených s liečením

Prokurátor, ktorý utrpel služobný úraz alebo chorobu z povolania, má právo na náhradu účelne vynaložených ...

§ 171 - Náhrada vecnej škody

Prokurátor, ktorý utrpel služobný úraz alebo chorobu z povolania, má právo na náhradu vecnej škody, ...

§ 172 - Náhrada škody pri úmrtí prokurátora

Ak prokurátor následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania zomrel, štát je povinný v rozsahu ...

a)

náhradu nákladov spojených s liečením a s pohrebom (§ 173),

b)

náhradu nákladov na výživu pozostalých (§ 174),

c)

jednorazové odškodnenie pozostalých (§ 175),

d)

náhradu vecnej škody (§ 176).

§ 173 - Náhrada nákladov spojených s liečením a s pohrebom
(1)

Ak prokurátor zomrel následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil náklady ...

(2)

Náklady spojené s pohrebom sú najmä

a)
náklady účtované pohrebným ústavom,
b)
cintorínske poplatky,
c)
náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule do výšky 40 % z priemerného platu prokurátora (§ ...
d)
náklady na úpravu hrobu,
e)
cestovné náklady,
f)
jedna tretina primeraných nákladov na smútočné ošatenie a smútočné pohostenie.
(3)

Náklady na smútočné ošatenie a cestovné náklady sa uhradia len manželovi (druhovi), deťom, rodičom, ...

(4)

Náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s liečením a s pohrebom vyplatí oprávnenej osobe bez ...

§ 174 - Náhrada nákladov na výživu pozostalých
(1)

Pozostalým, ktorým zomrelý prokurátor poskytoval výživu alebo bol povinný výživu poskytovať, patrí náhrada ...

(2)

Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí len vtedy, ak nie je uhradená dávkami dôchodkového zabezpečenia ...

(3)

Pri výpočte náhrady nákladov na výživu pozostalých sa vychádza z posledného mesačného funkčného platu ...

§ 175 - Jednorazové odškodnenie pozostalých

Manželovi a každému dieťaťu zomrelého prokurátora, ktoré má nárok na sirotský dôchodok, patrí jednorazové ...

§ 176 - Náhrada vecnej škody

Dedičom prokurátora patrí náhrada vecnej škody, ktorá vznikla v súvislosti so služobným úrazom alebo ...

§ 177 - Spoločné ustanovenie

Ustanovenia § 163 až 176 sa vzťahujú aj na blízke osoby prokurátora, ak utrpeli škodu v dôsledku trestného ...

Tretí oddiel
Zodpovednosť štátu za škodu pri odvracaní škody

§ 178
(1)

Štát zodpovedá za škodu, ktorú utrpel prokurátor pri odvracaní škody hroziacej majetku štátu, ak nebezpečenstvo ...

(2)

Prokurátor, ktorý utrpel pri odvracaní škody podľa odseku 1 vecnú škodu, má právo na jej náhradu, ako ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa rovnako vzťahuje na prokurátora, ktorý utrpel škodu pri odvracaní nebezpečenstva ...

Štvrtý oddiel
Zodpovednosť štátu za škodu na odložených veciach

§ 179
(1)

Štát zodpovedá za škodu na veciach, ktoré prokurátor odložil pri výkone svojej funkcie alebo v priamej ...

(2)

Prokurátor má právo na náhradu škody spôsobenej na odložených veciach za podmienok uvedených v odseku ...

(3)

Právo na náhradu škody za veci, ktoré sa pri výkone funkcie obvykle nenosia, napríklad väčšie sumy peňazí, ...

(4)

Nárok na náhradu škody podľa odsekov 2 a 3 zanikne, ak prokurátor o škode neupovedomil služobný úrad ...

Piaty oddiel
Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 180
(1)

Služobný úrad je povinný, ak zákon neustanovuje inak, nahradiť prokurátorovi skutočnú škodu, a to v ...

(2)

Ak služobný úrad preukáže, že škodu zavinil aj poškodený prokurátor, jeho zodpovednosť sa pomerne obmedzí. ...

(3)

Služobný úrad, ktorý nahradil poškodenému prokurátorovi škodu, má právo na náhradu voči tomu, kto poškodenému ...

§ 181

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase jej poškodenia alebo straty, pričom sa ...

Šiesty oddiel
Dôvody zbavenia sa zodpovednosti

§ 182
(1)

Štát sa zbaví zodpovednosti za škodu celkom, ak preukáže, že

a)
škoda bola spôsobená tým, že prokurátor svojím zavinením porušil pri výkone svojej funkcie alebo v priamej ...
b)
škodu spôsobil prokurátor v stave pod vplyvom alkoholu, ktorý si sám privodil, alebo v stave po zneužití ...

a že tieto skutočnosti boli jedinou príčinou škody.

(2)

Štát sa zbaví zodpovednosti za škodu sčasti, ak preukáže, že

a)
prokurátor svojím zavinením porušil pri výkone svojej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním právne ...
b)
jednou z príčin škody bolo spôsobenie škody prokurátorom v stave pod vplyvom alkoholu, ktorý si sám ...
c)
prokurátorovi vznikla škoda preto, lebo si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že ...
(3)

Ak sa štát zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, ktorú znáša prokurátor, podľa miery jeho ...

(4)

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika.

§ 183 - Štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak prokurátor utrpel škodu
a)

počas súdneho pojednávania alebo pri účasti na inom úkone, ktorý vykonával súd,

b)

pri výsluchu osoby v priestoroch prokuratúry alebo pri účasti na úkone, ktorý vykonával policajný orgán ...

c)

pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, ak prokurátor ...

PIATY DIEL
KONANIE VO VECIACH NÁHRADY ŠKODY

§ 184
(1)

Vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody podľa tohto zákona koná ...

a)
osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre, ak
1.
za škodu zodpovedá prokurátor generálnej prokuratúry, európsky delegovaný prokurátor, zamestnanec generálnej ...
2.
škoda bola spôsobená prokurátorovi generálnej prokuratúry, európskemu delegovanému prokurátorovi, zamestnancovi ...
3.
za škodu zodpovedá prokurátor generálnej prokuratúry, európsky delegovaný prokurátor, zamestnanec generálnej ...
4.
škoda bola spôsobená prokurátorovi generálnej prokuratúry, európskemu delegovanému prokurátorovi, zamestnancovi ...
5.
za škodu zodpovedajú spoločne prokurátori alebo zamestnanci prokuratúry, ktorí nemajú spoločný služobný ...
6.
škoda bola spôsobená spoločne prokurátorom alebo zamestnancom prokuratúry, ktorí nemajú spoločný služobný ...
b)
osobitná komisia zriadená na krajskej prokuratúre, ktorá je služobným úradom prokurátora alebo zamestnanca ...
(2)

Na európskeho delegovaného prokurátora sa ustanovenie odseku 1 vzťahuje len vtedy, ak škoda bola spôsobená ...

(3)

Osobitné komisie uvedené v odseku 1 zriaďuje príslušný vedúci služobného úradu, ak generálny prokurátor ...

(4)

O odvolaní proti rozhodnutiu

a)
osobitnej komisie uvedenej v odseku 1 písm. a) rozhoduje generálny prokurátor,
b)
osobitnej komisie uvedenej v odseku 1 písm. b) rozhoduje osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre. ...
§ 185

Na konanie o zodpovednosti za škodu a o náhrade škody podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy ...

ŠIESTY DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

§ 186
(1)

Výkonom funkcie prokurátora sa na účely zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu ...

(2)

Úkony prokurátora v priamej súvislosti s výkonom funkcie prokurátora sú úkony prokurátora obvyklé alebo ...

(3)

Cestou do miesta pravidelného výkonu funkcie a späť sa rozumie cesta z miesta trvalého pobytu alebo ...

(4)

Cesta z miesta trvalého pobytu alebo ubytovania prokurátora do miesta výkonu funkcie prokurátora alebo ...

JEDENÁSTA HLAVA
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA O DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI PROKURÁTORA

§ 187 - Disciplinárna zodpovednosť
(1)

Prokurátor je disciplinárne zodpovedný za

a)
disciplinárne previnenie,
b)
konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitného zákona,57) a konanie, ktoré môže byť postihnuteľné ...
(2)

Na prejednanie priestupku sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,57b) ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Ak priestupok prokurátora prejednal alebo so súhlasom prokurátora prejednáva orgán oprávnený na prejednanie ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora. ...

§ 188 - Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je

a)
zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností prokurátora,
b)
správanie prokurátora, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o jeho svedomitosti a nestrannosti pri ...
c)
správanie prokurátora na verejnosti, ktoré znižuje vážnosť prokuratúry.
(2)

Disciplinárne previnenie je závažným disciplinárnym previnením, ak vzhľadom na povahu nesplnenej alebo ...

(3)

Disciplinárnym previnením nie je konanie, ktoré je trestným činom alebo priestupkom.

§ 189 - Disciplinárne opatrenia, sankcie a ochranné opatrenia
(1)

Za disciplinárne previnenie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak § 208 ods. 2 neustanovuje ...

a)
písomné pokarhanie,
b)
zníženie základného platu až o 15 % najviac na tri mesiace; pri opätovnom disciplinárnom previnení, ...
(2)

Za závažné disciplinárne previnenie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom uloží prokurátorovi niektoré ...

a)
zníženie základného platu o 15 % až 50 %, najviac na jeden rok,
b)
odvolanie z funkcie vedúceho prokurátora,
c)
preloženie na prokuratúru nižšieho stupňa,
d)
zbavenie funkcie prokurátora.
(3)

Za priestupok sa za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom uloží prokurátorovi sankcia ...

(4)

Generálnemu prokurátorovi nemožno uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v odseku 2 písm. b) až d). ...

(5)

Na uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov súvisiacich s ...

Ukladanie disciplinárnych opatrení za disciplinárne previnenie a sankčných opatrení za priestupok
§ 190
(1)

Disciplinárne opatrenia za disciplinárne previnenie a sankčné opatrenia za priestupok možno uložiť jednotlivo ...

(2)

V disciplinárnom konaní nemožno uložiť prokurátorovi za to isté protiprávne konanie popri sebe tieto ...

a)
disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie a sankčné opatrenie za priestupok,
b)
písomné pokarhanie za disciplinárne previnenie a iné disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie, ...
c)
zníženie základného platu a preloženie na prokuratúru nižšieho stupňa,
d)
zbavenie funkcie prokurátora a iné disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie,
e)
sankčné opatrenie za priestupok spolu s iným sankčným opatrením za priestupok, ak to nedovoľuje osobitný ...
§ 191
(1)

Pri ukladaní disciplinárnych opatrení za disciplinárne previnenie a sankčných opatrení za priestupok ...

(2)

Vedúci prokurátor môže vybaviť nedostatky prokurátora pri plnení služobných povinností menšieho významu, ...

§ 192 - Disciplinárna komisia
(1)

Disciplinárnu zodpovednosť prokurátora zisťuje a disciplinárne opatrenia alebo sankčné opatrenia za ...

(2)

Počet disciplinárnych komisií zriadených na generálnej prokuratúre určuje generálny prokurátor po vyjadrení ...

(3)

Každá disciplinárna komisia má troch členov, z ktorých jeden člen je predsedom disciplinárnej komisie. ...

(4)

Generálny prokurátor vymenúva predsedu disciplinárnej komisie a ďalších členov disciplinárnej komisie ...

(5)

Zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania databázy kandidátov na ...

(6)

Členom disciplinárnej komisie a náhradníkom člena disciplinárnej komisie môže byť len prokurátor,

a)
ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej päť rokov,
b)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
c)
proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
d)
ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, špeciálnym prokurátorom, ...
(7)

Člen disciplinárnej komisie alebo náhradník člena disciplinárnej komisie sa môže takej funkcie vzdať ...

(8)

Člena disciplinárnej komisie nemožno z takej funkcie odvolať, ak v odseku 9 nie je ustanovené inak. ...

(9)

Člena disciplinárnej komisie možno z takej funkcie odvolať, iba ak nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov ...

(10)

Členovi disciplinárnej komisie alebo náhradníkovi člena disciplinárnej komisie zanikne funkcia, ak

a)
mu uplynie funkčné obdobie,
b)
mu zanikne služobný pomer prokurátora,
c)
je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s funkciou v disciplinárnej komisii, ...
d)
je proti nemu začaté disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie alebo
e)
mu bolo za disciplinárne previnenie právoplatne uložené disciplinárne opatrenie.
(11)

Disciplinárna komisia je schopná konať a rozhodovať, ak sú prítomní všetci členovia disciplinárnej komisie ...

§ 193 - Vylúčenie člena disciplinárnej komisie
(1)

Člen disciplinárnej komisie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho ...

(2)

Len čo sa člen disciplinárnej komisie dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to bez ...

(3)

Prokurátor, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie, má právo vyjadriť sa ku skutočnostiam, pre ...

(4)

O tom, či je člen disciplinárnej komisie vylúčený, rozhodne generálny prokurátor. Ak je ako člen odvolacej ...

§ 194 - Neprípustnosť disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárne konanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ...

a)
tomu bráni amnestia udelená vládou Slovenskej republiky,
b)
zanikla disciplinárna zodpovednosť prokurátora,
c)
zanikol služobný pomer prokurátora; ak je prokurátor disciplinárne stíhaný za priestupok, disciplinárna ...
d)
disciplinárne konanie je podmienené súhlasom poškodeného, jeho zástupcu alebo opatrovníka a súhlas nebol ...
e)
skoršie disciplinárne konanie pre ten istý skutok, alebo skoršie konanie o priestupku alebo inom správnom ...
f)
uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi je podmienené predchádzajúcim ...
(2)

V disciplinárnom konaní, ktoré bolo zastavené z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), sa pokračuje, ...

§ 195 - Právo na obhajobu

Prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má právo obhajovať sa sám alebo zvoliť si ...

DRUHÝ DIEL
DISCIPLINÁRNE KONANIE

Začatie disciplinárneho konania
§ 196
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh. Bez návrhu sa disciplinárne konanie začína len vtedy, ak vec ...

(2)

Disciplinárne konanie je začaté dňom doručenia

a)
návrhu na začatie disciplinárneho konania disciplinárnej komisii alebo
b)
rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o odovzdaní veci alebo o postúpení veci disciplinárnej ...
(3)

Generálna prokuratúra do desiatich dní odo dňa doručenia návrhu, doručí tento návrh príslušnej disciplinárnej ...

§ 197
(1)

Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať navrhovateľ, ktorým je

a)
generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
b)
generálny prokurátor alebo špeciálny prokurátor proti európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov, ...
c)
hlavný európsky prokurátor alebo európsky prokurátor za Slovenskú republiku proti európskemu delegovanému ...
d)
verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry, ak sa domnieva, že pri plnení svojich ...
e)
námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ...
f)
príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi ...
g)
príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry,
h)
subjekt oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania proti generálnemu prokurátorovi ustanovený ...
(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať

a)
meno, priezvisko a funkciu navrhovateľa,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia prokurátora, proti ktorému návrh smeruje,
c)
opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, s uvedením miesta, času a spôsobu ...
d)
označenie dôkazov, o ktoré sa návrh opiera,
e)
navrhované disciplinárne opatrenie,
f)
dátum vyhotovenia návrhu,
g)
podpis navrhovateľa.
(3)

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania je neúplný, predseda disciplinárnej komisie vyzve navrhovateľa, ...

(4)

Navrhovateľ môže podať návrh na začatie disciplinárneho konania disciplinárnej komisii do šiestich mesiacov ...

(5)

Návrh na začatie disciplinárneho konania môže navrhovateľ vziať späť, a to až dovtedy, kým vo veci nerozhodne ...

§ 198
(1)

Disciplinárne konanie nemožno začať, a ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť, ...

a)
od spáchania disciplinárneho previnenia alebo od priestupku, alebo
b)
od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku súdu za ten istý skutok.
(2)

Plynutie lehoty podľa odseku 1 sa prerušuje

a)
podaním návrhu na začatie disciplinárneho konania za disciplinárne previnenie a po ňom nasledujúcimi ...
b)
doručením rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o odovzdaní veci alebo o postúpení ...
c)
spáchaním iného disciplinárneho previnenia počas plynutia lehoty uvedenej v odseku 1.
(3)

Prerušením plynutia lehoty začína plynúť nová lehota podľa odseku 1.

(4)

Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné ...

§ 199 - Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania
(1)

O začatí disciplinárneho konania upovedomí najneskôr do 15 dní prokurátora, proti ktorému sa začalo ...

(2)

Oznámenie o začatí disciplinárneho konania sa doručuje prokurátorovi, proti ktorému sa začalo disciplinárne ...

(3)

O začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárnej komisie tiež

a)
generálneho prokurátora, ak nepodal návrh na začatie disciplinárneho konania,
b)
vedúceho služobného úradu, ak nepodal návrh na začatie disciplinárneho konania a disciplinárne konanie ...
c)
okresnému prokurátorovi, ak nepodal návrh na začatie disciplinárneho konania a ide o disciplinárne konanie ...
d)
hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora za Slovenskú republiku, ak nepodali návrh na ...
§ 200 - Predbežné úkony
(1)

Ak obsah návrhu na začatie disciplinárneho konania vyžaduje predbežné objasnenie uvádzaných skutočností, ...

(2)

Ak sa v disciplinárnom konaní navrhuje uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi ...

§ 201 - Rozhodnutie bez ústneho pojednávania

Disciplinárna komisia bez ústneho pojednávania disciplinárne konanie zastaví, ak

a)
návrh na začatie disciplinárneho konania bol podaný neoprávnenou osobou, oneskorene alebo bol vzatý ...
b)
návrh na začatie disciplinárneho konania je nesprávny alebo neúplný a navrhovateľ napriek výzve predsedu ...
c)
disciplinárne konanie je neprípustné (§ 194).
§ 202 - Prerušenie disciplinárneho konania
(1)

Ak sa disciplinárna komisia domnieva, že skutočnosti, ktoré sa prokurátorovi kladú za vinu, nasvedčujú ...

(2)

Disciplinárna komisia môže prerušiť disciplinárne konanie aj vtedy, ak sa dozvie, že pre skutok, pre ...

(3)

Prerušenie disciplinárneho konania môže trvať najneskôr do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného ...

(4)

Ak je disciplinárne konanie prerušené, neplynú lehoty podľa tohto zákona. Ak sa v konaní pokračuje, ...

§ 203 - Nariadenie ústneho pojednávania
(1)

Po vykonaní predbežných úkonov, alebo ak nie sú také úkony potrebné, predseda disciplinárnej komisie ...

a)
navrhovateľa,
b)
prokurátora, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie,
c)
obhajcu prokurátora, ak prokurátora zastupuje v disciplinárnom konaní,
d)
poškodeného, jeho zástupcu alebo opatrovníka,
e)
osoby uvedené v § 199 ods. 3.
(2)

O nariadení ústneho pojednávania sa musia osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až d) upovedomiť najneskôr ...

Ústne pojednávanie
§ 204
(1)

Ústne pojednávanie sa koná verejne za stálej prítomnosti všetkých členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa. ...

(2)

Ústne pojednávanie sa koná zásadne v prítomnosti prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie. ...

a)
odmietol sa dostaviť pred disciplinárnu komisiu,
b)
nedostavil sa bez ospravedlniteľného dôvodu pred disciplinárnu komisiu,
c)
výslovne sa vzdal práva účasti na ústnom pojednávaní,
d)
je vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.
(3)

Ak si prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, zvolil obhajcu, tento má právo zastupovať ...

§ 205
(1)

Ústne pojednávanie vedie predseda disciplinárnej komisie.

(2)

Predseda disciplinárnej komisie otvorí ústne pojednávanie oznámením veci, ktorá sa bude prejednávať; ...

(3)

Ak sa niektorá z predvolaných alebo upovedomených osôb nedostavila na ústne pojednávanie, disciplinárna ...

(4)

Po vykonaní úkonov uvedených v odsekoch 2 a 3 vyzve predseda disciplinárnej komisie navrhovateľa, aby ...

(5)

Po prednesení návrhu na začatie disciplinárneho konania alebo obsahu rozhodnutia orgánu činného v trestnom ...

(6)

Ak sa v disciplinárnom konaní vykonali predbežné úkony, predseda disciplinárnej komisie alebo ním určený ...

(7)

Predseda disciplinárnej komisie vypočuje prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, ...

(8)

Prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, jeho obhajca a navrhovateľ majú právo vyjadriť ...

(9)

Po skončení dokazovania sa môže k veci vyjadriť navrhovateľ, prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne ...

§ 206
(1)

Na porade a hlasovaní nesmie byť okrem členov disciplinárnej komisie a zapisovateľa, ak sa zúčastnil ...

(2)

Pri hlasovaní o tom, či prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, je vinný, musí hlasovať ...

§ 207 - Zápisnica o ústnom pojednávaní a o porade

O ústnom pojednávaní a o porade disciplinárnej komisie sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu o ústnom pojednávaní ...

Rozhodnutie disciplinárnej komisie
§ 208
(1)

Ak disciplinárna komisia dospeje k záveru, že prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, ...

(2)

Disciplinárna komisia môže rozhodnúť, že upustí od uloženia disciplinárneho opatrenia podľa odseku 1 ...

(3)

Disciplinárna komisia oslobodí prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, ak

a)
prokurátor sa nedopustil disciplinárneho previnenia alebo priestupku,
b)
skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie, sa nestal,
c)
skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie, nie je disciplinárnym previnením alebo priestupkom ...
d)
nemožno preukázať, že prokurátor sa dopustil disciplinárneho previnenia alebo priestupku.
(4)

Ak disciplinárna komisia oslobodí prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má prokurátor ...

(5)

Predseda disciplinárnej komisie vyhlási rozhodnutie na ústnom pojednávaní vždy verejne. Rozhodnutie ...

(6)

Rozhodnutie disciplinárnej komisie vypracuje jej predseda alebo ním určený člen disciplinárnej komisie ...

§ 209

Disciplinárna komisia zastaví disciplinárne konanie, ak

a)
prokurátor bol právoplatne odsúdený za trestný čin z nedbanlivosti, ktorý nespáchal v súvislosti s výkonom ...
b)
disciplinárne konanie sa stalo neprípustným alebo
c)
to ustanovuje tento zákon.
§ 210 - Doručenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa doručí

a)
prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b)
obhajcovi prokurátora,
c)
navrhovateľovi,
d)
poškodenému, prípadne jeho zástupcovi alebo opatrovníkovi,
e)
osobám uvedeným v § 199 ods. 3,
f)
služobnému úradu prokurátora,
g)
okresnej prokuratúre, ak ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
(2)

Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa doručí osobám uvedeným v odseku 1 písm. a) až d) do vlastných ...

TRETÍ DIEL
Opravné prostriedky a odvolacia disciplinárna komisia

§ 211 - Odvolanie
(1)

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. ...

(2)

Odvolanie môže podať

a)
prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b)
navrhovateľ, a ak ide o konanie začaté bez návrhu (§ 196 ods. 1 druhá veta), generálny prokurátor,
c)
poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody pre nesprávnosť výroku o náhrade škody, alebo jeho ...
(3)

O odvolaní rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia.

(4)

Ak odvolacia disciplinárna komisia odvolanie nezamietne, napadnuté rozhodnutie úplne alebo sčasti zruší ...

(5)

Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa doručí

a)
prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b)
obhajcovi prokurátora,
c)
navrhovateľovi,
d)
poškodenému alebo jeho zástupcovi, alebo opatrovníkovi,
e)
osobám uvedeným v § 199 ods. 3,
f)
služobnému úradu prokurátora,
g)
okresnej prokuratúre, ak ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
(6)

Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa doručí osobám uvedeným v odseku 5 písm. a) až d) do ...

(7)

Proti rozhodnutiu odvolacej disciplinárnej komisie nie je prípustné odvolanie.

(8)

Na disciplinárne konanie pred odvolacou disciplinárnou komisiou sa primerane vzťahujú ustanovenia druhého ...

§ 212 - Odvolacia disciplinárna komisia
(1)

Počet odvolacích disciplinárnych komisií zriadených na generálnej prokuratúre určuje generálny prokurátor ...

(2)

Každá odvolacia disciplinárna komisia má päť členov, z ktorých jeden člen je predsedom odvolacej disciplinárnej ...

(3)

Generálny prokurátor vymenúva predsedu odvolacej disciplinárnej komisie a ďalších členov odvolacej disciplinárnej ...

(4)

Zásady obsadzovania odvolacích disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov, dopĺňania databázy kandidátov ...

(5)

Členom odvolacej disciplinárnej komisie a náhradníkom člena odvolacej disciplinárnej komisie môže byť ...

a)
ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej päť rokov,
b)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
c)
proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
d)
ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, špeciálnym prokurátorom, ...
(6)

Člen odvolacej disciplinárnej komisie a náhradník člena odvolacej disciplinárnej komisie sa môže takej ...

(7)

Člena odvolacej disciplinárnej komisie nemožno z takej funkcie odvolať, ak v odseku 8 nie je ustanovené ...

(8)

Člena odvolacej disciplinárnej komisie možno z takej funkcie odvolať, iba ak nie je spôsobilý zo zdravotných ...

(9)

Členovi odvolacej disciplinárnej komisie alebo náhradníkovi člena odvolacej disciplinárnej komisie zanikne ...

a)
mu uplynie funkčné obdobie,
b)
mu zanikne služobný pomer prokurátora,
c)
je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s funkciou v odvolacej disciplinárnej ...
d)
je proti nemu začaté disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
e)
sa disciplinárne previní a za disciplinárne previnenie mu je právoplatne uložené disciplinárne opatrenie. ...
(10)

Odvolacia disciplinárna komisia je schopná uznášať sa a konať, ak je prítomný predseda odvolacej disciplinárnej ...

(11)

Na vylúčenie člena odvolacej disciplinárnej komisie sa vzťahuje § 193.

§ 213 - Obnova disciplinárneho konania

Prokurátor môže podať do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia disciplinárnej komisie ...

ŠTVRTÝ DIEL
VÝKON ROZHODNUTIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

§ 214
(1)

Opatrenia potrebné na výkon uloženého disciplinárneho opatrenia vykoná vedúci služobného úradu, a ak ...

(2)

Výnos pokút uložených v disciplinárnom konaní je príjmom štátneho rozpočtu. Vlastníkom prepadnutých ...

(3)

Sankčné opatrenie za priestupok podľa § 189 ods. 3 sa vykoná aj vtedy, ak prokurátorovi, ktorému bolo ...

(5)

Rozhodnutie o povinnosti prokurátora nahradiť škodu možno vykonať podľa osobitného zákona.65)

PIATY DIEL
ZAHLADENIE DISCIPLINÁRNEHO POSTIHU

§ 215
(1)

Po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozhodnutia disciplinárnej komisie ...

(2)

Po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozhodnutia disciplinárnej komisie ...

(3)

Ak sa výkon disciplinárneho opatrenia alebo sankčného opatrenia za priestupok do času uvedeného v odseku ...

ŠIESTY DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 216

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti prokurátora sa primerane použije prvá časť Trestného zákona ...

§ 217
(1)

Protiprávnosť skutku, ktorý sa považuje za disciplinárne previnenie alebo za priestupok, sa posudzuje ...

(2)

Prokurátorovi možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia alebo sankčného opatrenia, ktorý ...

(3)

Ochranné opatrenie sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje.

SIEDMY DIEL
PRAVIDLÁ PROKURÁTORSKEJ ETIKY

§ 217a - Etický kódex prokurátora

Pravidlá prokurátorskej etiky sú obsiahnuté v etickom kódexe prokurátora. Etický kódex prokurátora schvaľuje ...

Etická komisia
§ 217b
(1)

Ak sa navrhovateľ alebo disciplinárna komisia domnieva, že disciplinárne previnenie prokurátora spočíva ...

(2)

Stanovisko etickej komisie je pre navrhovateľa záväzné; pre disciplinárnu komisiu nie je záväzné.

(3)

Etická komisia môže posudzovať etické otázky a etickú prijateľnosť správania sa prokurátorov aj bez ...

(4)

Etická komisia vydáva svoje stanoviská a odporúčania v písomnej forme; každé svoje stanovisko a odporúčanie ...

(5)

Na prijatie stanoviska alebo odporúčania etickej komisie je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých ...

§ 217c
(1)

Etická komisia má deväť členov volených v priamych voľbách s tajným hlasovaním jednotlivými zhromaždeniami ...

(2)

Každé zo zhromaždení prokurátorov má právo zvoliť jedného člena etickej komisie; tohto člena môže aj ...

(3)

Podrobnosti o voľbách a odvolaní členov etickej komisie upravuje volebný poriadok schválený radou prokurátorov. ...

(4)

Zoznam členov etickej komisie zverejní generálna prokuratúra na svojom webovom sídle.

§ 217d
(1)

Zasadnutia etickej komisie a jej činnosť administratívne, organizačne a materiálne zabezpečuje generálna ...

(2)

Podrobnosti o rokovaní etickej komisie upravuje rokovací poriadok schválený etickou komisiou.

(3)

Etická komisia pravidelne informuje o svojej činnosti na webovom sídle generálnej prokuratúry, na ktorom ...

DVANÁSTA HLAVA
SAMOSPRÁVA PROKURÁTOROV

PRVÝ DIEL
ORGÁNY SAMOSPRÁVY PROKURÁTOROV, ICH PÔSOBNOSŤ A FUNKČNÉ OBDOBIE

Orgány samosprávy
§ 218
(1)

Orgány samosprávy prokurátorov sa zriaďujú na ochranu práv a oprávnených záujmov prokurátorov.

(2)

Vedúci služobného úradu a vedúci prokurátori sú povinní vytvárať orgánom samosprávy prokurátorov primerané ...

§ 219
(1)

Predstaviteľom samosprávy prokurátorov je

a)
zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry a prokurátorská rada generálnej prokuratúry,
b)
zhromaždenie prokurátorov krajskej prokuratúry a prokurátorská rada krajskej prokuratúry,
c)
rada prokurátorov.
(2)

Zhromaždenia prokurátorov sú v rámci svojej územnej pôsobnosti najvyšším orgánom samosprávy prokurátorov. ...

(3)

Prokurátorské rady sú v rámci svojej územnej pôsobnosti najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov, ...

(4)

Rada prokurátorov je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov s celoštátnou pôsobnosťou, úlohou ...

(5)

Orgány samosprávy prokurátorov postupujú samostatne pri zabezpečovaní a ochrane práv a oprávnených záujmov ...

(6)

Orgány samosprávy prokurátorov sa môžu podieľať aj na ochrane práv a oprávnených záujmov zamestnancov ...

(7)

Orgány samosprávy prokurátorov plnia aj ďalšie úlohy, ak tak ustanoví zákon.

§ 220 - Zhromaždenie prokurátorov
(1)

Zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry tvoria prokurátori generálnej prokuratúry.

(2)

Zhromaždenie prokurátorov krajskej prokuratúry tvoria prokurátori krajskej prokuratúry a prokurátori ...

Prokurátorská rada
§ 221
(1)

Prokurátorská rada je zložená z nepárneho počtu, najviac z 11 členov, ktorých volí príslušné zhromaždenie ...

(2)

Predsedu a podpredsedu prokurátorskej rady si členovia prokurátorskej rady volia tajným hlasovaním spomedzi ...

(3)

Funkčné obdobie členov prokurátorskej rady je päťročné.

(4)

Zhromaždenie prokurátorov môže odvolať člena prokurátorskej rady alebo celú prokurátorskú radu aj pred ...

(5)

Člen prokurátorskej rady sa môže členstva alebo svojej funkcie v prokurátorskej rade písomne vzdať.

(6)

Členovi prokurátorskej rady zanikne členstvo v prokurátorskej rade, ak

a)
je preložený na prokuratúru, ktorej prokurátori tvoria iné zhromaždenie prokurátorov alebo
b)
mu zanikne služobný pomer prokurátora.
c)
je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v prokurátorskej rade. ...
§ 222
(1)

Prokurátorská rada sa vyjadruje k

a)
návrhu rozpočtu prokuratúry,
b)
návrhu plánu úloh na kalendárny rok,
c)
rozsahu a spôsobu náhrady škody spôsobenej prokurátorovi služobným úrazom alebo chorobou z povolania ...
d)
záverečnému hodnoteniu prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry (§ 250 ods. 5),
e)
hodnoteniu asistenta prokurátora na účely vykonania odbornej justičnej skúšky,
f)
ďalším veciam, ak to ustanovuje tento zákon, alebo ak prokurátorskú radu o to požiada príslušný vedúci ...
(2)

Prokurátorská rada ďalej

a)
rozhoduje o námietkach prokurátora proti obsahu hodnotenia, ktorým nevyhovel vedúci služobného úradu ...
b)
spolupracuje s vedúcimi prokurátormi pri prehlbovaní a zvyšovaní kvalifikácie prokurátorov,
c)
zaujíma stanoviská k sťažnostiam na prokurátorov, asistentov prokurátorov alebo právnych čakateľov prokuratúry, ...
d)
vyjadruje sa k dočasnému prideleniu prokurátora na inú prokuratúru (§ 9 ods. 2).
Rada prokurátorov
§ 223
(1)

Radu prokurátorov tvoria predsedovia prokurátorských rád. Predsedu prokurátorskej rady v prípade jeho ...

(2)

Predsedu rady prokurátorov a podpredsedu rady prokurátorov volia členovia rady prokurátorov spomedzi ...

(3)

Predseda rady prokurátorov a podpredseda rady prokurátorov sa môžu funkcie predsedu rady prokurátorov ...

§ 224
(1)

Rada prokurátorov

a)
koordinuje činnosť prokurátorských rád,
b)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu prokuratúry a k plánu hlavných úloh prokuratúry na kalendárny rok,
c)
zaujíma stanoviská k návrhom zákonov, ktoré súvisia s pôsobnosťou, organizáciou a plnením úloh prokuratúry. ...
(2)

Rada prokurátorov ďalej

a)
udeľuje súhlas k dočasnému prideleniu prokurátora na inú prokuratúru (§ 9 ods. 2),
b)
môže podať návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora alebo udeľuje súhlas k dočasnému ...
c)
schvaľuje zásady funkčného postupu prokurátorov (§ 10 ods. 5),
d)
vytvára databázu kandidátov na členov výberovej komisie (§ 7a, 21a a 238),
e)
vyjadruje sa k vymenovaniu prokurátora do funkcie vedúceho prokurátora (§ 19 ods. 1 a § 21a ods. 5 a ...
f)
navrhuje členov skúšobných komisií (§ 251),
g)
vyjadruje sa k iným veciam ustanoveným týmto zákonom, alebo ak ju o to požiada generálny prokurátor ...

DRUHÝ DIEL
ROKOVANIE SAMOSPRÁVNYCH ORGÁNOV

§ 225 - Rokovanie zhromaždenia prokurátorov
(1)

Zhromaždenie prokurátorov zvoláva a vedie príslušný vedúci služobného úradu.

(2)

Vedúci služobného úradu zvolá zhromaždenie prokurátorov

a)
z vlastnej iniciatívy,
b)
na základe návrhu prokurátorskej rady alebo
c)
na základe písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny všetkých prokurátorov, ktorí tvoria príslušné zhromaždenie ...
(3)

V prípade uvedenom v odseku 2 písm. c) je povinný príslušný vedúci služobného úradu zvolať zhromaždenie ...

(4)

Zhromaždenie prokurátorov je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých prokurátorov. ...

(5)

Na rokovaní zhromaždenia prokurátorov má právo účasti s poradným hlasom zástupca odborového orgánu.

(6)

Podrobnosti o rokovaní zhromaždenia prokurátorov ustanoví rokovací poriadok schválený zhromaždením prokurátorov. ...

§ 226 - Rokovanie prokurátorskej rady
(1)

Rokovanie prokurátorskej rady zvoláva a vedie jej predseda.

(2)

O zvolanie prokurátorskej rady môže požiadať aj generálny prokurátor alebo nadpolovičná väčšina členov ...

(3)

Prokurátorská rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť ...

(4)

Na rokovaní prokurátorskej rady má právo účasti s poradným hlasom zástupca odborového orgánu.

(5)

Podrobnosti o spôsobe rokovania prokurátorskej rady ustanoví rokovací poriadok prokurátorskej rady, ...

§ 226a - Ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady
(1)

Ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady zvoláva príslušný vedúci služobného úradu tak, aby sa uskutočnilo ...

(2)

Ak vedúci služobného úradu nezvolá ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady podľa odseku 1, prokurátorská ...

(3)

Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia prokurátorskej rady oznámi predseda prokurátorskej ...

(4)

Do zvolenia nového predsedu prokurátorskej rady riadi ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady predseda ...

§ 227 - Rokovanie rady prokurátorov
(1)

Rokovanie rady prokurátorov zvoláva a vedie jej predseda.

(2)

O zvolanie rady prokurátorov môže požiadať aj generálny prokurátor. V takom prípade predseda rady prokurátorov ...

(3)

Rada prokurátorov je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť ...

(4)

Na rokovaní rady prokurátorov má právo účasti s poradným hlasom zástupca príslušného vyššieho odborového ...

(5)

Podrobnosti o spôsobe rokovania rady prokurátorov ustanoví rokovací poriadok rady prokurátorov, ktorý ...

§ 227a - Ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov
(1)

Ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov zvoláva generálny prokurátor tak, aby sa uskutočnilo do 30 ...

(2)

Ak generálny prokurátor nezvolá ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov podľa odseku 1, rada prokurátorov ...

(3)

Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia rady prokurátorov oznámi predseda rady prokurátorov ...

(4)

Do zvolenia nového predsedu rady prokurátorov riadi ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov predseda ...

TRETIA ČASŤ

ASISTENTI PROKURÁTOROV A PRÁVNI ČAKATELIA PROKURATÚRY

PRVÁ HLAVA
ASISTENTI PROKURÁTOROV

§ 228

Asistent prokurátora je štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu.

§ 229

Funkciu asistenta prokurátora môže vykonávať ten, kto získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

§ 230

Asistent prokurátora, ktorý vykonáva stálu štátnu službu, je povinný zúčastňovať sa na vzdelávaní zameranom ...

§ 231

Asistent prokurátora, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na ...

§ 232
(1)

Asistenta prokurátora hodnotí priebežne, aspoň raz ročne, vedúci služobného úradu na základe podkladov ...

(2)

Pred vykonaním odbornej justičnej skúšky vypracuje vedúci služobného úradu záverečné hodnotenie asistenta ...

§ 233

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy asistenta prokurátora ustanovenia osobitného ...

DRUHÁ HLAVA
PRÁVNI ČAKATELIA PROKURATÚRY

Prvý diel
Všeobecne ustanovenia

§ 234

Právny čakateľ prokuratúry vykonáva prípravnú prax podľa tohto zákona v služobnom pomere.

§ 235
(1)

Služobným úradom právneho čakateľa prokuratúry je krajská prokuratúra. Vedúcim služobného úradu právneho ...

(2)

Služobný úrad

a)
rozhoduje o právnych vzťahoch vyplývajúcich zo služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry alebo ...
b)
vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry v osobnom spise právneho ...
c)
zabezpečuje ochranu osobných údajov právneho čakateľa prokuratúry,
d)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
(3)

Najvyšším služobným úradom je generálna prokuratúra, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou ostatných služobných ...

Druhý diel
Vznik a zánik služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry

Predpoklady na vznik služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry
§ 236
(1)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry vzniká vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry. ...

(2)

Do funkcie právneho čakateľa prokuratúry možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý

a)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ...
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a jeho zdravotný stav nebráni odbornej príprave na výkon ...
c)
je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že po skončení prípravnej praxe bude riadne vykonávať ...
d)
ovláda štátny jazyk,
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
úspešne absolvoval výberové konanie.
(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(4)

Podmienky na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry ustanovené v odseku 2 musí právny ...

(5)

Do funkcie právneho čakateľa prokuratúry nemožno vymenovať uchádzača o funkciu právneho čakateľa prokuratúry, ...

a)
už zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku alebo odbornú skúšku komerčného ...
b)
už bol právnym čakateľom prokuratúry alebo justičným čakateľom, ak bol z tejto funkcie odvolaný pre ...
c)
je alebo už bol vyšším súdnym úradníkom a neprospel ani pri ďalšej opravnej odbornej justičnej skúške. ...
Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry
§ 237
(1)

Výberovým konaním na funkciu právneho čakateľa prokuratúry sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, ...

(2)

Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry vyhlasuje generálny prokurátor na webovom ...

(3)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry obsahuje

a)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry ...
c)
dátum a miesto konania výberového konania,
d)
adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
e)
termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu,
f)
poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované ...
(4)

Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry zabezpečuje generálna prokuratúra. Generálny ...

(5)

Výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry sa môže zúčastniť len štátny občan Slovenskej ...

a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy ...
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a jeho zdravotný stav nebráni príprave na výkon funkcie ...
c)
je bezúhonný,
d)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e)
súhlasí s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú ...
(6)

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry predloží

a)
vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:
1.
meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,
4.
štátne občianstvo,
5.
číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
6.
dosiahnuté vzdelanie, a to názov a sídlo vysokej školy a jej fakulty, rok začatia štúdia a dátum skončenia ...
7.
spôsobilosť na právne úkony,
8.
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prokurátora,
9.
ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,
10.
prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania, samostatnej ...
11.
kontaktné údaje,
b)
životopis,
c)
úradne overenú kópiu občianskeho preukazu,
d)
úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ...
e)
čestné vyhlásenie ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5,
f)
čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora, ...
h)
čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
i)
súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú ...
j)
čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.
(7)

Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní na funkciu právneho čakateľa prokuratúry ...

(8)

Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.

§ 238
(1)

Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia. Generálny prokurátor môže zriadiť na jedno výberové konanie ...

(2)

Výberová komisia má päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy kandidátov ...

(3)

Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ...

(4)

Výberová komisia vyhodnotí výsledok písomnej časti výberového konania a určí poradie a počet uchádzačov, ...

(5)

Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi ...

(6)

Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry ...

a)
údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,
c)
zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie, ...
d)
titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili písomnej časti výberového konania v poradí ...
e)
titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí postúpili na ústnu časť výberového konania a počet bodov, ...
f)
stručný opis priebehu výberového konania,
g)
konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania vrátane počtu bodov, ktoré dosiahli vo výberovom ...
h)
titul, meno a priezvisko neúspešných uchádzačov výberového konania,
i)
titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
j)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
k)
vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(7)

Generálny prokurátor na základe výsledku výberového konania s prihliadnutím na záujem riadneho plnenia ...

§ 239 - Vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Právneho čakateľa vymenúva do funkcie na základe výberového konania generálny prokurátor.

(2)

Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie právneho čakateľa prokuratúry obsahuje

a)
meno a priezvisko právneho čakateľa prokuratúry, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, vedeckú ...
b)
dĺžku trvania prípravnej praxe,
c)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, na ktorú je vymenovaný do funkcie právneho čakateľa prokuratúry, ...
d)
služobný úrad a jeho sídlo,
e)
základný plat,
f)
týždenný služobný čas,
g)
dátum, od ktorého je vymenovaný do funkcie právneho čakateľa prokuratúry,
h)
zákonné ustanovenia upravujúce konanie odbornej justičnej skúšky,
i)
dátum vydania rozhodnutia,
j)
podpis generálneho prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.11)
(3)

Právny čakateľ prokuratúry skladá do rúk generálneho prokurátora sľub, ktorý znie: "Sľubujem vernosť ...

(4)

Zloženie sľubu právny čakateľ prokuratúry potvrdí svojím podpisom na listine s textom sľubu; na tejto ...

(5)

Oprávnenie vykonávať funkciu právneho čakateľa prokuratúry vzniká dňom zloženia sľubu.

(6)

Ak právny čakateľ prokuratúry odmietne zložiť sľub alebo zloží sľub s výhradou, vymenovanie do funkcie ...

§ 240 - Spôsoby zániku služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká vymenovaním právneho čakateľa prokuratúry do funkcie ...

(2)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká aj

a)
smrťou právneho čakateľa prokuratúry alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
odvolaním z funkcie právneho čakateľa prokuratúry,
c)
vzdaním sa funkcie právneho čakateľa prokuratúry.
§ 241 - Odvolanie z funkcie právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Právneho čakateľa prokuratúry môže z funkcie odvolať iba generálny prokurátor.

(2)

Generálny prokurátor odvolá právneho čakateľa prokuratúry z funkcie, ak

a)
právny čakateľ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony ...
b)
právny čakateľ prokuratúry stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
právny čakateľ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
d)
právny čakateľ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený na nepodmienečný trest odňatia ...
e)
disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení právneho čakateľa prokuratúry výkonu funkcie právneho ...
f)
právny čakateľ prokuratúry nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
právny čakateľ prokuratúry opakovane nezložil odbornú justičnú skúšku alebo
h)
právny čakateľ nedal písomný súhlas na vymenovanie do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru.
(3)

Generálny prokurátor môže právneho čakateľa prokuratúry z funkcie odvolať, ak

a)
odvolanie právneho čakateľa prokuratúry navrhne vedúci služobného úradu na základe hodnotenia vykonaného ...
b)
právny čakateľ prokuratúry nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po dobu viac ...
(4)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká odvolaním dňom, keď bolo právnemu čakateľovi doručené ...

§ 242 - Vzdanie sa funkcie právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Právny čakateľ prokuratúry sa môže svojej funkcie písomne vzdať aj bez uvedenia dôvodov.

(2)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká vzdaním sa funkcie právneho čakateľa prokuratúry ...

§ 243 - Neplatnosť zániku služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol právny čakateľ prokuratúry odsúdený pre úmyselný ...

(2)

Ak služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zanikol odvolaním z funkcie, právny čakateľ prokuratúry ...

(3)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry trvá s nárokmi z neho vyplývajúcimi a právnemu čakateľovi ...

a)
rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho čakateľa prokuratúry sa zrušilo (odsek ...
b)
správny súd zruší rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho čakateľa prokuratúry ...
(4)

Čas od zániku služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry až do obnovenia jeho trvania podľa odseku ...

§ 244 - Potvrdenie o služobnom pomere právneho čakateľa prokuratúry

Služobný úrad vydá právnemu čakateľovi prokuratúry v deň zániku služobného pomeru potvrdenie o služobnom ...

Tretí diel
Základné práva a povinnosti právneho čakateľa prokuratúry

§ 245 - Základné práva právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Právny čakateľ prokuratúry má právo najmä

a)
na vykonávanie svojej funkcie bez zastrašovania, nátlaku, prekážok, nevhodného zasahovania alebo neoprávneného ...
b)
na plat a ďalšie nároky vyplývajúce zo zákona,
c)
na zabezpečenie podmienok na riadny výkon prípravnej praxe,
d)
odmietnuť pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a úlohu, ktorú podľa ...
e)
podávať sťažnosti vo veciach týkajúcich sa jeho prípravnej praxe,
f)
byť oboznámený s obsahom svojho osobného spisu, robiť si výpisy z písomností a fotokópie písomností ...
(2)

Právny čakateľ prokuratúry nesmie byť disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný, alebo postihovaný ...

Základné povinnosti právneho čakateľa prokuratúry
§ 246
(1)

Právny čakateľ prokuratúry je povinný

a)
zachovávať vernosť Slovenskej republike pri vykonávaní svojej funkcie,
b)
dodržiavať sľub právneho čakateľa prokuratúry,
c)
dodržiavať plán prípravnej praxe,
d)
zverené úlohy plniť osobne, riadne a včas,
e)
vykonávať svoju funkciu nestranne a politicky neutrálne,
f)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu služobného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať ...
g)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť prokuratúry,
h)
neprijímať dary alebo iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie okrem plnení poskytovaných služobným ...
i)
plne využívať služobný čas a dodržiavať ustanovený týždenný služobný čas,
j)
oznamovať služobnému úradu všetky zmeny vo svojich osobných údajoch.
(2)

Právny čakateľ prokuratúry nesmie popri výkone funkcie právneho čakateľa prokuratúry vykonávať žiadnu ...

(3)

Právny čakateľ prokuratúry nesmie vykonávať politickú činnosť.

(4)

Právny čakateľ prokuratúry je povinný zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku služobného pomeru, o ...

§ 247
(1)

Právny čakateľ prokuratúry je povinný deklarovať v majetkovom priznaní svoje majetkové pomery a majetkové ...

(2)

Právny čakateľ prokuratúry je povinný preukazovať spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných ...

(3)

Na deklarovanie majetku a na preukazovanie spôsobu nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na ...

Štvrtý diel
Prípravná prax právneho čakateľa prokuratúry

§ 248 - Účel prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Účelom prípravnej praxe je odborne pripraviť právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora. ...

(2)

Počas prípravnej praxe právny čakateľ prokuratúry vykonáva odbornú prax podľa určeného rozvrhu. Obsahovú ...

(3)

Počas prípravnej praxe sa právny čakateľ prokuratúry podľa určeného rozvrhu oboznámi aj s podmienkami ...

(4)

Právny čakateľ prokuratúry môže vykonávať jednoduché úkony prokurátora v rozsahu ustanovenom osobitným ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na právneho čakateľa prokuratúry, ktorého prípravná prax je ...

§ 249 - Dĺžka prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Prípravná prax je trojročná. O predĺžení alebo skrátení prípravnej praxe môže rozhodnúť generálny prokurátor; ...

(2)

Do dĺžky prípravnej praxe sa započítava čas

a)
výkonu funkcie právneho čakateľa prokuratúry,
b)
započítaný ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)

Ako výkon funkcie právneho čakateľa prokuratúry sa na účely určenia dĺžky prípravnej praxe posudzuje ...

a)
čerpania dovolenky,
b)
nevykonávania funkcie právneho čakateľa prokuratúry vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz,
h)
karantény,
i)
ošetrovania chorého člena rodiny.
(4)

Generálny prokurátor môže rozhodnúť o započítaní preukázaného času inej právnickej praxe po získaní ...

(5)

Do dĺžky prípravnej praxe nemožno započítať čas

a)
výkonu mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak právny ...
b)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej ...
c)
služobného voľna bez náhrady platu, ktoré presahuje dva týždne v kalendárnom roku.
(6)

Prípravná prax sa skončí úspešným vykonaním odbornej justičnej skúšky, na ktorej vykonanie má právny ...

§ 250 - Hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry v priebehu prípravnej praxe
(1)

Právneho čakateľa prokuratúry hodnotí priebežne dvakrát v kalendárnom roku vedúci služobného úradu na ...

(2)

Hodnotenie obsahuje posúdenie plnenia účelu prípravnej praxe z hľadiska osvojovania si právnych predpisov ...

(3)

Pred vykonaním odbornej justičnej skúšky vypracuje vedúci služobného úradu záverečné hodnotenie právneho ...

(4)

Záverečné hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry sa vypracúva na základe podkladov prokurátora-školiteľa, ...

(5)

K záverečnému hodnoteniu sa písomne vyjadrí právny čakateľ prokuratúry a prokurátorská rada.

(6)

Po uplynutí jedného roka od začiatku prípravnej praxe môže vedúci služobného úradu na základe hodnotenia ...

§ 251 - Odborná justičná skúška
(1)

Odbornú justičnú skúšku vykoná právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou komisiou Justičnej akadémie ...

(2)

Ak právny čakateľ prokuratúry úspešne zložil odbornú justičnú skúšku a ak spĺňa ostatné podmienky na ...

(3)

Tam, kde sa v zákone alebo v doklade vydanom na základe zákona používa pojem prokurátorská skúška, rozumie ...

Piaty diel
Spoločné ustanovenia

§ 251a - Disciplinárna zodpovednosť právneho čakateľa prokuratúry

Na disciplinárnu zodpovednosť právneho čakateľa prokuratúry sa primerane vzťahujú ustanovenia § 187 ...

§ 251b - Osobitné ustanovenie

Na platové pomery právneho čakateľa prokuratúry a na právne vzťahy právneho čakateľa prokuratúry vyplývajúce ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV

§ 252
(1)

Služobný úrad je povinný vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy

a)
služobných predpisov,
b)
opatrení na vytvorenie podmienok na riadny výkon práce,
c)
opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátorov, ...
d)
rozhodnutí vo veciach vzniku, zmien a skončenia štátnozamestnaneckého pomeru asistentov prokurátorov. ...
(2)

Na činnosť odborových orgánov a na kolektívne vyjednávanie sa vzťahujú osobitné predpisy,70) ak tento ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 253 - Premlčanie a zánik práva
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, nárok sa premlčí, ak sa neuplatnil na súde v lehote ustanovenej zákonom. ...

(2)

Nepremlčujú sa nároky na náhradu za stratu na plate z dôvodu služobného úrazu alebo choroby z povolania, ...

(3)

Ak účastník uplatní na súde svoj nárok a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia lehota po dobu ...

(4)

K zániku práva preto, že sa v ustanovenej lehote neuplatnilo, dochádza iba v prípadoch upravených týmto ...

§ 254 - Lehoty
(1)

Lehota začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

(2)

Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť lehota na uplatnenie nároku na jednotlivé splátky ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, lehota na uplatnenie peňažných nárokov je tri roky.

(4)

Lehota na uplatnenie peňažných nárokov písomne uznaných čo do dôvodov a výšky tým, kto je povinný nárok ...

(5)

Lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody je dva roky; začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený dozvie ...

(6)

Ak nárok patrí na základe právoplatného rozhodnutia alebo schváleného zmieru, musí ten, koho nárok sa ...

(7)

Nároky na jednotlivé opakujúce sa plnenia patriace na základe právoplatného rozhodnutia alebo schváleného ...

(8)

Ak požiada účastník v lehotách ustanovených v predchádzajúcich odsekoch o výkon rozhodnutia, nezapočítava ...

(9)

Ak ide o nárok účastníka, ktorý musí mať opatrovníka, alebo o nárok proti takému účastníkovi, nezapočítava ...

§ 255 - Bezdôvodné obohatenie
(1)

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného ...

(2)

Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného ...

(3)

Ak sa prokurátor bezdôvodne obohatí na úkor majetku zvereného štátom prokuratúre, musí majetok vydať. ...

(4)

Ak sa štát bezdôvodne obohatí na úkor prokurátora, musí sa mu majetok vydať.

§ 256 - Zabezpečenie práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojenie nároku štátu možno zabezpečiť dohodou medzi ním a prokurátorom o zrážkach z platu prokurátora; ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako s platom. ...

(3)

Ak vznikne podľa tohto zákona povinnosť prokurátora zaplatiť peňažnú sumu štátu, môže sa iná fyzická ...

(4)

Prokurátor je povinný strpieť, aby prokuratúra v zastúpení štátu a bez zbytočného odkladu oznámila ručiteľovi ...

(5)

Ručiteľ je povinný právo štátu uspokojiť, ak toto právo neuspokojí prokurátor, hoci ho na to štát vyzval. ...

(6)

Ručiteľ môže proti štátu uplatniť všetky námietky, ktoré by mal v rozsahu ručenia proti štátu prokurátor. ...

(7)

Ručiteľ môže uspokojenie práva odoprieť, ak štát zavinil, že právo nemôže uspokojiť prokurátor.

(8)

Ručiteľ, ktorý právo štátu uspokojil, je oprávnený požadovať od prokurátora náhradu za plnenie poskytnuté ...

§ 257 - Zánik práv a povinností
(1)

Nároky ustanovené týmto zákonom zanikajú

a)
smrťou oprávnenej osoby, ak tak ustanovuje tento zákon,
b)
ich uspokojením.
(2)

Nárok musí byť uspokojený riadne, včas a na mieste na to určenom v rozhodnutí. Ak nie je miesto plnenia ...

(3)

Ak nie je lehota na uspokojenie práva ustanovená právnym predpisom alebo určená v rozhodnutí, musí sa ...

(4)

Ak sa uspokojuje právo prostredníctvom pošty alebo banky, je právo uspokojené až okamihom doručenia ...

(5)

Prokurátor, ako aj prokuratúra v zastúpení štátu je povinná prijať aj čiastočné plnenie, ak to neodporuje ...

(6)

Ak má prokurátor uspokojiť viac peňažných nárokov a plnenie nestačí na vyrovnanie všetkých, je vyrovnaný ...

(7)

Prokuratúra v zastúpení štátu môže prokurátorovi na jeho žiadosť umožniť plnenie v splátkach. Ak ich ...

Osobitné ustanovenia

§ 258

Tento zákon sa vzťahuje aj na generálneho prokurátora, ak osobitný zákon neustanovuje inak.72)

§ 258a

Tento zákon sa vzťahuje na hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného ...

§ 259

Na právne vzťahy upravené týmto zákonom sa Zákonník práce vzťahuje len vtedy, ak tento zákon alebo osobitný ...

§ 261
(1)

Prokurátor sa môže domáhať na súde podľa osobitného zákona14) neplatnosti rozhodnutia generálneho prokurátora ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na právneho čakateľa prokuratúry.

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 262
(1)

Prokurátori, vedúci prokurátori a právni čakatelia prokuratúry vymenovaní do funkcií podľa doterajších ...

(2)

Zloženie sľubu podľa doterajších predpisov sa považuje za zloženie sľubu podľa tohto zákona, ak ho prokurátor ...

(3)

Právny čakateľ prokuratúry zloží sľub podľa tohto zákona do 30. mája 2001. Ak odmietne zložiť sľub alebo ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, do času výkonu funkcie prokurátora a do času výkonu funkcie právneho ...

(5)

Dĺžka čakateľskej praxe právneho čakateľa prokuratúry skrátená podľa doterajších predpisov nie je týmto ...

(6)

Odborná justičná skúška vykonaná pred 1. májom 2001 alebo iná odborná skúška uznaná za odbornú justičnú ...

(7)

Vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

(8)

Služobný pomer prokurátora, ktorý pred 1. májom 2001 uzavrel s generálnym prokurátorom pracovný pomer ...

(9)

Dovolenka prokurátora v roku 2001 sa určuje zo základnej výmery dovolenky za kalendárny rok ustanovenej ...

§ 263

Na nároky prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a prokuratúry, ktoré vznikli pred 1. májom 2001, ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005

§ 263a
(1)

Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo prokurátorovi podľa doterajších predpisov a ktoré trvá ...

(2)

Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo manželke zomretého prokurátora podľa doterajších predpisov ...

(3)

Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo manželovi zomretej prokurátorky podľa doterajších predpisov ...

(4)

Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo nezaopatrenému dieťaťu s nárokom na sirotský dôchodok po ...

(5)

Vznik práva na príplatky uvedené v odsekoch 1 až 4 sa posudzuje podľa doterajších predpisov. Od nadobudnutia ...

§ 263b

Do započítateľnej praxe na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora, príplatku k vdovskému dôchodku, ...

§ 264

Tam, kde sa v osobitnom predpise používa pojem materská dovolenka alebo ďalšia materská dovolenka, rozumie ...

§ 265
(1)

Vedúci služobného úradu zvolá prvé zhromaždenie prokurátorov tak, aby sa konalo najneskôr do 29. júna ...

(2)

Zhromaždenie prokurátorov zvolí členov prokurátorskej rady najneskôr do 31. júla 2001.

(3)

Do ustanovenia prokurátorských rád a rady prokurátorov sa na právne vzťahy upravené týmto zákonom nevyžadujú ...

§ 265a

Výberové konanie na funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry vyhlási generálny prokurátor do 30 dní od ...

§ 265a
(1)

Prokurátorovi patrí v roku 2004 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ak ...

a)
vykonával funkciu prokurátora aspoň 180 služobných dní,
b)
jeho služobný pomer trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 1 písm. c) až f) zákona.
(2)

Ako trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu podľa odseku 1 posudzujú ...

(3)

Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu uvedeného v odseku 1 posudzuje aj ...

a)
čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b)
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo chorobu z povolania,
h)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,
3.
disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,
i)
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,
3.
prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,
j)
dočasného pridelenia podľa § 9 ods. 4 a 6 zákona.
(4)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november, ak ...

(5)

Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa započítajú do času uvedeného v odseku 1 písm. a) až vtedy, ...

§ 265b
(1)

Prokurátorovi patrí v roku 2005 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ak ...

a)
vykonával funkciu prokurátora aspoň 180 služobných dní,
b)
jeho služobný pomer trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 1 písm. c) až f).
(2)

Ako trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu podľa odseku 1 posudzujú ...

(3)

Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu uvedeného v odseku 1 posudzuje aj ...

a)
čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b)
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo chorobu z povolania,
h)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,
3.
disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,
i)
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,
3.
prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,
j)
dočasného pridelenia podľa § 9 ods. 4.
(4)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november, ak ...

(5)

Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa započítajú do času uvedeného v odseku 1 písm. a) až vtedy, ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006

§ 265c
(1)

Prokurátorovi patrí v roku 2006 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ak ...

a)
vykonával funkciu prokurátora aspoň 180 služobných dní,
b)
jeho služobný pomer trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 1 písm. c) až f).
(2)

Ako trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu podľa odseku 1 posudzujú ...

(3)

Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu uvedeného v odseku 1 posudzuje aj ...

a)
čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b)
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo chorobu z povolania,
h)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,
3.
disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,
i)
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,
3.
prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,
j)
dočasného pridelenia podľa § 9 ods. 4.
(4)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november. Ak ...

(5)

Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa započítajú do času uvedeného v odseku 1 písm. a) až vtedy, ...

§ 265d - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

Prokurátorke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a prokurátorovi, ktorý nastúpil ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2011

§ 265e
(1)

Právny čakateľ prokuratúry je od 1. októbra 2011 asistentom prokurátora. Asistent prokurátora podľa ...

(2)

Ak asistent prokurátora požiada podľa odseku 1 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného ...

(3)

Na účely § 231 sa za výkon funkcie asistenta prokurátora považuje aj výkon funkcie právneho čakateľa ...

§ 265f
(1)

Okresný prokurátor ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii okresného prokurátora ...

(2)

Námestník okresného prokurátora ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii ...

(3)

Krajský prokurátor ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii krajského prokurátora ...

(4)

Námestník krajského prokurátora ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii ...

(5)

Ustanovenie § 24a ods. 1 posledná veta sa nepoužije, ak ide o osobu, ktorá bola vymenovaná do funkcie ...

§ 265g

Prvých kandidátov na členov výberových komisií podľa § 7a zvolí Národná rada Slovenskej republiky a ...

§ 265h
(1)

Generálny prokurátor požiada radu prokurátorov, Národnú radu Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti ...

(2)

Disciplinárne konania začaté pred 1. októbrom 2011 dokončí v prvom stupni doterajšia disciplinárna komisia. ...

§ 265i

Člen prokurátorskej rady ustanovený do funkcie, ktorá sa od 1. októbra 2011 stane nezlučiteľnou s funkciou ...

§ 265j
(1)

Ustanovenie § 7 účinné pred 1. októbrom 2011 sa vzťahuje na prokurátorov vojenskej prokuratúry do 1. ...

(2)

Ustanovenia § 197 ods. 1 písm. b), e) a g) účinné pred 1. októbrom 2011 sa vzťahujú na prokurátorov ...

§ 265k - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

V roku 2013 patrí prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry funkčný príplatok podľa § 98a vo výške ...

§ 265l - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

V roku 2014 patrí prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry funkčný príplatok podľa § 98a vo výške ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2014

§ 265m

Právny čakateľ prokuratúry, ktorý sa stal asistentom prokurátora na základe zákona č. 220/2011 Z. z., ...

§ 265n
(1)

Prokurátori a vedúci prokurátori vymenovaní do funkcií podľa predpisov účinných do 30. novembra 2014 ...

(2)

Na vymenovanie do funkcie krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora ...

§ 265o
(1)

Člen prokurátorskej rady vymenovaný do funkcie, ktorá je od 1. augusta 2014 nezlučiteľná s funkciou ...

(2)

Vedúci služobného úradu zvolá zhromaždenie prokurátorov s cieľom zvoliť nových chýbajúcich členov prokurátorskej ...

(3)

Zhromaždenie prokurátorov zvolí nových chýbajúcich členov prokurátorskej rady najneskôr do troch dní ...

(4)

Do ustanovenia prokurátorských rád a rady prokurátorov podľa tohto zákona sa na právne vzťahy upravené ...

§ 265p

Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi návrh na vymenovanie členov výberových komisií ...

§ 265r

Rada prokurátorov predloží zásady funkčného postupu prokurátorov na schválenie generálnemu prokurátorovi ...

§ 265s
(1)

Rada prokurátorov určí počet disciplinárnych komisií, ktoré je potrebné zriadiť na generálnej prokuratúre ...

(2)

Rada prokurátorov určí postup pri prideľovaní vecí do jednotlivých disciplinárnych komisií, zásady obsadzovania ...

(3)

Rada prokurátorov určí zásady obsadzovania odvolacej disciplinárnej komisie a vytvárania zoznamu náhradníkov ...

(4)

Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi návrh na vymenovanie členov disciplinárnych komisií ...

(5)

Na disciplinárne konania začaté pred 1. decembrom 2014 sa vzťahujú predpisy účinné do 30. novembra 2014. ...

(6)

Disciplinárne konanie začaté v čase od 1. októbra 2011 do 30. novembra 2014 dokončí v prvom stupni disciplinárna ...

(7)

O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej pred 1. decembrom 2014 rozhoduje súd.

§ 265t - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015

V roku 2015 patrí prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry funkčný príplatok podľa § 98a vo výške ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

§ 265u
(1)

Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi zoznam kandidátov na členov výberových komisií ...

(2)

Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi zoznam kandidátov na členov disciplinárnych komisií ...

§ 265v

Vedúci prokurátor, ktorý vykonáva funkciu vedúceho prokurátora k 1. januáru 2016, sa považuje za vedúceho ...

§ 265x

Rada prokurátorov schváli kritériá na priznávanie odmien prokurátorom do 31. januára 2016.

§ 265y

Rada prokurátorov predloží zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania ...

§ 265z
(1)

Na disciplinárne konania začaté pred 1. januárom 2016 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2015. ...

(2)

Disciplinárne konanie začaté od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015 dokončí disciplinárna komisia ...

(3)

O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015 ...

§ 265za

Na funkčné obdobie členov prokurátorskej rady zvolených pred 1. januárom 2016 sa vzťahujú predpisy účinné ...

§ 265zb
(1)

Zhromaždenia prokurátorov zvolia členov etickej komisie najneskôr do 31. marca 2016.

(2)

Rada prokurátorov schváli etický kódex prokurátora najneskôr do 31. marca 2016.

§ 265zc
(1)

V konaní o priestupku prokurátora vo veciach, ktoré do 31. decembra 2015 neboli právoplatne skončené, ...

(2)

Prokurátorovi nemožno uložiť za priestupok spáchaný do 31. decembra 2015 prísnejšie sankčné opatrenie ...

§ 265zd - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)

Výberové konania začaté do 31. augusta 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta ...

(2)

Konanie vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody začaté a právoplatne ...

(3)

Tento zákon v znení účinnom od 1. septembra 2019 sa nevzťahuje na disciplinárne konania začaté podľa ...

(4)

Ustanovenie § 103c ods. 1 v znení účinnom od 1. septembra 2019 sa vzťahuje na platové pomery prokurátora ...

§ 266 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych ...

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1996 Z. z. o kárnej zodpovednosti prokurátorov.

§ 266a - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Zrušuje sa smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 199/2001 Z. z., ktorou sa upravujú ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001 okrem čl. I § 25 ods. 2, § 79, 84, 132 a 133, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
 • 2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely ...
 • 4)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7a)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 8)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 9)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 11)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 11a)  § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11b)  Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11ba)  Napríklad zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
 • 11c)  Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu ...
 • 13)  § 177 a 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 14)  § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
 • 14a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 14b)  § 125 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady ...
 • 14c)  § 55g zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zákon č. 122/2013 ...
 • 16)  Napríklad § 22 až 33b Občianskeho zákonníka, § 89 až 92 Civilného sporového poriadku a § 49 až 52 Správneho ...
 • 16a)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 17)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých ...
 • 18)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 19)  § 143a Občianskeho zákonníka.
 • 20)  § 40 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 21)  Čl. 6 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov ...
 • 21a)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 23)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona ...
 • 29)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...
 • 30)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z., § 3 zákona č. 95/2000 Z. z.
 • 31)  Zákon č. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 380/1997 Z. z.
 • 33)  § 6 ods. 10 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
 • 35)  Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z ...
 • 36)  Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 36a)  § 10 ods. 3 a 4 zákona č. 548/2003 Z. z.
 • 37)  § 66 ods. 1 a § 85 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 38)  § 67 ods. 1 a § 85 zákona č. 385/2000 Z. z.
 • 39)  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 400/2014 Z. ...
 • 39a)  Štvrtá časť zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39b)  § 33b až 33k zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 22c a 22d zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 57/1999 Z. ...
 • 40a)  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 502/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...
 • 41)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného ...
 • 42)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších ...
 • 43)  Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 45)  Napríklad § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 235/1998 ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 49)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 49a)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 49b)  § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 50)  Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 52)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 53)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. ...
 • 54)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 54a)  Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2017/1939.
 • 55)  Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej ...
 • 56)  Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
 • 56a)  Čl. 113 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939.
 • 57)  Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 57a)  Napríklad § 13 ods. 3, § 15 ods. 2 a § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. ...
 • 57b)  Zákon č. 372/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57c)  Napríklad § 58 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 57d)  Napríklad § 11 až 18 a § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 57da)  Čl. 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939.
 • 57e)  § 53 zákona č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení ...
 • 59)  § 159 ods. 1 písm. b), § 171 ods. 1, § 188 ods. 1 písm. b), § 222 ods. 2 a § 257 písm. a) zákona č. ...
 • 60)  § 49 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 61)  § 49 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 62)  § 49 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 63)  § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 64)  § 100 zákona č. 141/1961 Zb.
 • 64a)  § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 66a)  § 30a až 30c zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z. z.
 • 67)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 67)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 70)  Zákonník práce.Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
 • 71)  § 68 až 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
 • 72)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 75)  § 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
 • 76)  § 215k zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore