Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 28.04.2001
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33 JUD261 DS16 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 154/2001 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky ...
b)
postavenie právnych čakateľov prokuratúry, ich práva a povinnosti, vznik a zánik služobného ...
c)
postavenie asistentov prokurátora.
(2)

Postavenie a pôsobnosť prokuratúry, postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej ...

DRUHÁ ČASŤ

PROKURÁTORI

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 2
Postavenie prokurátora

Prokurátor sa výkonom svojej funkcie podieľa na ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických ...

§ 3
Služobný úrad prokurátora
(1)

Služobným úradom prokurátora je

a)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“), ak ide o prokurátora ...
b)
krajská prokuratúra, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry, okresného prokurátora a prokurátora ...
(2)

Služobný úrad

a)
koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru prokurátora a právnych vzťahov s ...
b)
vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru prokurátora v osobnom spise prokurátora,
c)
zabezpečuje ochranu osobných údajov prokurátora,
d)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
(3)

Najvyšší služobný úrad je generálna prokuratúra, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou ostatných ...

(4)

Najvyšší služobný úrad zverejňuje a priebežne aktualizuje menný zoznam prokurátorov na svojom ...

§ 4
Vedúci služobného úradu a vedúci prokurátor
(1)

Na čele služobného úradu je vedúci služobného úradu.

(2)

Vedúcim služobného úradu je

a)
generálny prokurátor, ak ide o generálnu prokuratúru,
b)
krajský prokurátor, ak ide o krajskú prokuratúru.
(3)

Vedúci služobného úradu je vedúcim prokurátorom. Ďalšími vedúcimi prokurátormi v rozsahu ...

(4)

Vedúceho služobného úradu zastupuje v ním určenom rozsahu jeho práv a povinností príslušný ...

§ 5
Služobný preukaz prokurátora
(1)

Služobný preukaz prokurátora je verejná listina, ktorou prokurátor preukazuje svoju totožnosť, ...

(2)

Služobný preukaz prokurátora vystaví prokurátorovi generálna prokuratúra.

(3)

Prokurátor je povinný odovzdať generálnej prokuratúre bez zbytočného odkladu svoj služobný ...

a)
prerušení výkonu funkcie prokurátora (§ 12),
b)
dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora (§ 13),
c)
zániku služobného pomeru prokurátora (§ 14 až 17).

DRUHÁ HLAVA
SLUŽOBNÝ POMER PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL
VZNIK SLUŽOBNÉHO POMERU PROKURÁTORA

Predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora
§ 6
(1)

Služobný pomer prokurátora vzniká vymenovaním do funkcie prokurátora.

(2)

Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý

a)
v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte ...
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora, ...
d)
je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať, ...
e)
ovláda štátny jazyk,
f)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
h)
zložil odbornú justičnú skúšku,
i)
úspešne absolvoval výberové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 8 ods. 1),
j)
súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru; súhlas musí mať písomnú ...
(3)

Za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona sa považuje aj odborná justičná skúška, advokátska ...

(4)

Generálny prokurátor môže po vyjadrení Rady prokurátorov Slovenskej republiky (ďalej len „rada ...

(5)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(6)

Podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora uvedené v odseku 2 musí prokurátor spĺňať po ...

(7)

Do funkcie prokurátora nemožno vymenovať uchádzača o funkciu prokurátora, ktorý bol

a)
prokurátorom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia o zbavení ...
b)
sudcom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia pre čin, ktorý je ...
c)
advokátom, ak bol vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných ...
d)
komerčným právnikom, ak bol vyčiarknutý zo zoznamu komerčných právnikov na základe disciplinárneho ...
e)
notárom alebo notárskym kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia, alebo ...
f)
súdnym exekútorom alebo exekútorským kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho ...
Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry
§ 7
(1)

Výberovým konaním na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry sa overujú odborné znalosti, všeobecný ...

(2)

Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry vyhlasuje generálny prokurátor na ...

(3)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry obsahuje

a)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora a zoznam ...
c)
dátum a miesto konania výberového konania,
d)
adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
e)
termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu, ...
f)
poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky ...
(4)

Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry zabezpečuje generálna prokuratúra. ...

(5)

Výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry sa môže zúčastniť len štátny ...

a)
ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora dosiahne vek najmenej 25 rokov,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ...
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora, ...
d)
je bezúhonný,
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora nebude členom politickej strany ani politického hnutia, ...
g)
má odbornú justičnú skúšku alebo inú skúšku považovanú alebo uznanú za odbornú justičnú ...
h)
súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení ...
(6)

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu prokurátora okresnej prokuratúry predkladá

a)
vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu: ...
1.
meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť, ...
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu,
4.
štátne občianstvo,
5.
číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
6.
dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, a to názov a sídlo vysokej školy a jej fakulty, rok začatia ...
7.
spôsobilosť na právne úkony,
8.
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prokurátora,
9.
ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,
10.
prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania, ...
11.
kontaktné údaje,
b)
životopis,
c)
úradne osvedčenú kópiu občianskeho preukazu a rodného listu,
d)
úradne osvedčenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého ...
e)
originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu o zložení odbornej justičnej skúšky, dokladu ...
f)
potvrdenie príslušného orgánu ku skutočnostiam uvedeným v § 6 ods. 7, ak bol sudcom, advokátom, ...
g)
čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie prokurátora,
i)
čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
j)
čestné vyhlásenie, že ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora nebude členom politickej strany ...
k)
písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb,9) ktoré sú prokurátormi alebo ...
l)
súhlas s vymenovaním do funkcie prokurátora na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení ...
m)
čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.
(7)

Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní na funkciu prokurátora okresnej ...

(8)

Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry pozostáva z písomnej časti, odborného ...

§ 7a
(1)

Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia. Generálny prokurátor môže zriadiť na jedno ...

(2)

Výberová komisia má päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy ...

(3)

Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je ...

(4)

Výberová komisia vyhodnotí výsledok písomnej časti výberového konania a určí poradie a počet ...

(5)

Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi ...

(6)

Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej ...

a)
údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,
c)
zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej ...
d)
titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili písomnej časti výberového konania ...
e)
titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí postúpili na ústnu časť výberového konania, a počet ...
f)
stručný opis priebehu výberového konania,
g)
konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania vrátane počtu bodov, ktoré dosiahli ...
h)
titul, meno a priezvisko neúspešných uchádzačov výberového konania,
i)
titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
j)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
k)
vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(7)

Prílohou zápisnice podľa odseku 6 sú životopisy úspešných uchádzačov výberového konania ...

(8)

Generálny prokurátor na základe výsledku výberového konania s prihliadnutím na záujem riadneho ...

§ 8
Vymenovanie do funkcie prokurátora
(1)

Prokurátora vymenúva do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia na určenú okresnú prokuratúru ...

(2)

Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prokurátora obsahuje

a)
meno a priezvisko prokurátora, akademický titul, rodné číslo prokurátora a miesto trvalého pobytu, ...
b)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, na ktorú je vymenovaný do funkcie prokurátora,
c)
označenie služobného úradu a jeho sídlo,
d)
základný plat,
e)
týždenný služobný čas,
f)
dátum, od ktorého je vymenovaný do funkcie prokurátora,
g)
dátum vydania rozhodnutia,
h)
podpis generálneho prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.11)
(3)

Prokurátor skladá do rúk generálneho prokurátora sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné ...

(4)

Zloženie sľubu prokurátor potvrdí svojím podpisom na listine s textom sľubu; na tejto listine ...

(5)

Právo vykonávať funkciu prokurátora vzniká dňom zloženia sľubu.

(6)

Ak prokurátor odmietne zložiť sľub alebo zloží sľub s výhradou, vymenovanie do funkcie prokurátora ...

DRUHÝ DIEL
DOČASNÉ PRIDELENIE PROKURÁTORA A PRELOŽENIE PROKURÁTORA

§ 9
Dočasné pridelenie prokurátora na inú prokuratúru
(1)

V záujme plnenia úloh prokuratúry možno prokurátora s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon ...

(2)

Bez súhlasu prokurátora možno prokurátora dočasne prideliť na výkon funkcie na inú prokuratúru ...

(3)

Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno dočasne prideliť iba prokurátora, ktorý ...

(4)

Súbežné vykonávanie funkcie prokurátora na dvoch prokuratúrach je vylúčené.

(5)

O dočasnom pridelení prokurátora podľa odseku 1 alebo odseku 2 rozhoduje generálny prokurátor.

§ 9a
Dočasné pridelenie prokurátora k inému orgánu
(1)

Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť aj na využitie skúseností alebo na získanie ...

a)
do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
b)
do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
na výkon funkcie súdneho poradcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
d)
na Úrad vlády Slovenskej republiky,
e)
do Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „Justičná akadémia“).11b)
(2)

Počas dočasného pridelenia podľa odseku 1 prokurátor nesmie vykonávať funkciu prokurátora; inak ...

(3)

O dočasnom pridelení prokurátora podľa odseku 1 rozhoduje generálny prokurátor.

§ 9b
Dočasné pridelenie prokurátora k orgánu Európskej únie
(1)

Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť k orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvorenom ...

(2)

Dočasné pridelenie prokurátora podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie prokurátora.

(3)

Prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku v Eurojuste, má na ...

(4)

Generálny prokurátor dočasne pridelí prokurátora podľa odseku 1, ak udelil predchádzajúci súhlas ...

§ 9c
Dočasné pridelenie prokurátora na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia ...
(1)

Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť ako civilného experta na výkon práce v aktivitách ...

(2)

Dočasné pridelenie podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie prokurátora.

(3)

Počas vyslania na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky ...

(4)

Generálny prokurátor dočasne pridelí prokurátora podľa odseku 1, ak rozhodol o vyslaní prokurátora ...

§ 10
Preloženie prokurátora
(1)

O preložení prokurátora na inú prokuratúru rozhoduje generálny prokurátor za podmienok ustanovených ...

(2)

Prokurátora možno preložiť na inú prokuratúru, len ak s preložením súhlasí alebo o preloženie ...

(3)

Generálny prokurátor preloží prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak mu bolo ...

(4)

Generálny prokurátor môže preložiť prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak ...

(5)

Na prokuratúru vyššieho stupňa možno prokurátora preložiť len na základe výberového konania ...

(6)

Na krajskú prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň päť rokov započítateľnej ...

§ 10a
Preradenie prokurátora
(1)

Generálny prokurátor môže preradiť prokurátora generálnej prokuratúry na krajskú prokuratúru ...

(2)

Proti rozhodnutiu generálneho prokurátora podľa odseku 1 nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutie ...

TRETÍ DIEL
NEZLUČITEĽNOSŤ VÝKONU FUNKCIE PROKURÁTORA A PRERUŠENIE VÝKONU FUNKCIE PROKURÁTORA

§ 11
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie prokurátora
(1)

Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný s funkciou

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka ministerstva,
e)
vedúceho, riaditeľa alebo predsedu ústredného orgánu štátnej správy,
f)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
h)
sudcu Špecializovaného trestného súdu,
i)
sudcu krajského súdu,
j)
sudcu okresného súdu,
k)
člena Súdnej rady Slovenskej republiky,
l)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
m)
verejného ochrancu práv,
n)
komisára pre deti,
o)
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
p)
plateného funkcionára vyššieho alebo ústredného odborového orgánu,
q)
príslušníka Slovenskej informačnej služby, príslušníka Policajného zboru a iných ozbrojených ...
r)
v orgánoch štátnej správy, územnej samosprávy a právnických osôb, ktorým bol zverený výkon ...
(2)

Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný aj s

a)
funkciou poslanca Európskeho parlamentu,
b)
funkciou sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva,
c)
funkciou sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie alebo
d)
inou funkciou v medzinárodných orgánoch; to neplatí, ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje, ...
(3)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, prokurátor nesmie popri výkone funkcie prokurátora vykonávať ...

(4)

Prokurátor môže vykonávať funkciu riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie, vykonávať ...

(5)

Prokurátor môže vykonávať funkciu a činnosť aj v stavovských organizáciách prokurátorov.

(6)

Ak je prokurátor zvolený alebo ustanovený do funkcie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 a ide o funkciu, ...

§ 12
Prerušenie výkonu funkcie prokurátora
(1)

Výkon funkcie prokurátora sa prerušuje dňom, keď sa prokurátor stal prezidentom Slovenskej republiky, ...

(2)

Výkon funkcie prokurátora sa prerušuje aj dňom, keď sa prokurátor zaregistruje ako kandidát vo ...

(3)

Generálny prokurátor preruší výkon funkcie prokurátorovi, ktorý pôsobí ako predstaviteľ Slovenskej ...

(4)

Generálny prokurátor môže na základe písomnej žiadosti prokurátora prerušiť výkon jeho funkcie ...

(5)

Generálny prokurátor preruší výkon funkcie prokurátorovi, ktorý spĺňa podmienky na vznik nároku ...

(6)

Prokurátor, ktorému bol prerušený výkon funkcie, nemá počas tohto prerušenia práva a povinnosti ...

(7)

Ak sa prokurátor, ktorý má prerušený výkon funkcie podľa odsekov 1 až 4, chce znova ujať výkonu ...

(8)

Prokurátor, ktorému bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 5, sa môže so súhlasom generálneho ...

ŠTVRTÝ DIEL
DOČASNÉ POZASTAVENIE VÝKONU FUNKCIE PROKURÁTORA

§ 13
(1)

Prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon jeho funkcie až do právoplatného skončenia trestného ...

a)
trestne stíhaný pre úmyselný trestný čin,
b)
trestne stíhaný pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora ...
c)
disciplinárne stíhaný pre skutok, za ktorý môže byť zbavený funkcie prokurátora.
(2)

O dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora rozhoduje generálny prokurátor.

(3)

Prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia ...

PIATY DIEL
ZÁNIK SLUŽOBNÉHO POMERU PROKURÁTORA

§ 14
Spôsoby zániku služobného pomeru prokurátora

Služobný pomer prokurátora zaniká

a)

odvolaním z funkcie prokurátora (§ 15),

b)

vzdaním sa funkcie prokurátora (§ 16),

c)

z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 17).

§ 15
Odvolanie z funkcie prokurátora
(1)

Prokurátora môže z funkcie prokurátora odvolať iba generálny prokurátor.

(2)

Generálny prokurátor odvolá prokurátora z funkcie, ak

a)
prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak ...
b)
prokurátor stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený pre úmyselný trestný čin,
d)
prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody ...
e)
disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení prokurátora výkonu funkcie prokurátora [§ ...
f)
prokurátor sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia alebo
g)
prokurátor nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)

Generálny prokurátor môže prokurátora z funkcie odvolať, ak

a)
nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok; ...
b)
prokurátor dosiahol vek 65 rokov.
(4)

Služobný pomer prokurátora zanikne odvolaním z funkcie prokurátora dňom, keď bolo prokurátorovi ...

§ 16
Vzdanie sa funkcie prokurátora
(1)

Prokurátor sa môže funkcie prokurátora písomne vzdať

a)
z dôvodu vzniku nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ...
b)
zo zdravotných dôvodov, ak nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu podľa lekárskeho posudku, ...
c)
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodov.
(2)

Služobný pomer prokurátora zaniká vzdaním sa funkcie prokurátora uplynutím dvoch kalendárnych ...

§ 17
Iné dôvody zániku služobného pomeru prokurátora

Služobný pomer prokurátora zaniká aj

a)

smrťou prokurátora alebo vyhlásením prokurátora za mŕtveho, alebo

b)

z dôvodov uvedených v § 11 ods. 6, § 12 ods. 7 a 8.

§ 18
Neplatnosť zániku služobného pomeru prokurátora
(1)

Rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora sa zrušuje

a)
zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol prokurátor odsúdený pre úmyselný trestný ...
b)
zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol prokurátor odsúdený na nepodmienečný ...
c)
zrušením právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie o zbavení výkonu funkcie prokurátora ...
(2)

Ak služobný pomer prokurátora zanikol odvolaním z funkcie prokurátora, prokurátor sa môže domáhať ...

(3)

Ak služobný pomer prokurátora zanikol podľa § 17 písm. b), prokurátor sa môže domáhať na ...

(4)

Služobný pomer prokurátora trvá s nárokmi z neho vyplývajúcimi a prokurátorovi sa bez zbytočného ...

a)
rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora sa zrušilo,
b)
správny súd zrušil rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora,
c)
súd rozhodol o neplatnosti zániku služobného pomeru prokurátora.

ŠIESTY DIEL
Funkčný postup prokurátora a zánik oprávnenia prokurátora vykonávať funkciu vedúceho prokurátora

§ 19
Vymenovanie prokurátora do funkcie vedúceho prokurátora
(1)

Vedúceho prokurátora (§ 4 ods. 3) vymenúva do funkcie generálny prokurátor na základe výberového ...

(2)

Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho ...

(3)

Ak funkcia vedúceho prokuratúra nie je obsadená, generálny prokurátor poverí niektorého z prokurátorov, ...

(4)

Výberového konania na funkciu vedúceho prokurátora sa môže zúčastniť len prokurátor, ktorý ...

(5)

Na vymenovanie do funkcie špeciálneho prokurátora a na vymenovanie do inej funkcie vedúceho prokurátora ...

§ 20
Funkčný postup prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa
(1)

Prokurátorom krajskej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové ...

(2)

Prokurátorom generálnej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové ...

(3)

Výberového konania na funkciu prokurátora alebo funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe ...

(4)

Oprávnenie vykonávať funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa vzniká rozhodnutím ...

(5)

Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho ...

(6)

Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na vymenovanie do funkcie námestníka generálneho prokurátora, ...

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora
§ 21
(1)

Výberovým konaním na funkciu vedúceho prokurátora a na funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho ...

(2)

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle ...

(3)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania pri funkčnom postupe prokurátora obsahuje

a)
názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
funkciu, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
c)
názov organizačnej zložky, na ktorej sa obsadzuje voľné miesto prokurátora alebo vedúceho prokurátora, ...
d)
listiny preukazujúce splnenie podmienok uvedených v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených ...
e)
dátum a miesto konania výberového konania,
f)
adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
g)
termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu, ...
h)
poučenie, že na žiadosť, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady, a na žiadosť ...
(4)

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora zabezpečuje generálna prokuratúra; generálny ...

(5)

Do výberového konania pri funkčnom postupe prokurátora sa môže prihlásiť iba prokurátor, ktorý ...

(6)

Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní pri funkčnom postupe prokurátora ...

§ 21a
(1)

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora uskutočňuje výberová komisia.

(2)

Výberová komisia má päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy ...

(3)

Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je ...

(4)

Výberová komisia vyhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí úspešne ...

(5)

Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi ...

(6)

Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej ...

a)
údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)
názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,
c)
zloženie výberovej komisie v rozsahu: titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej ...
d)
titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania,
e)
stručný opis priebehu výberového konania,
f)
konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania,
g)
zoznam neúspešných uchádzačov výberového konania,
h)
titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
j)
vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(7)

Výberové konanie končí rozhodnutím generálneho prokurátora o výsledku výberového konania. ...

Zánik oprávnenia vykonávať funkciu vedúceho prokurátora
§ 22
Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora zaniká
a)

odvolaním z funkcie vedúceho prokurátora (§ 23),

b)

uvoľnením z funkcie vedúceho prokurátora (§ 24),

c)

zánikom služobného pomeru prokurátora (§ 14 až 17),

d)

uplynutím funkčného obdobia (§ 19 ods. 1).

§ 23
(1)

Vedúci prokurátor môže byť z funkcie odvolaný právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie ...

(2)

Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora zanikne dňom, keď mu bolo do vlastných rúk ...

§ 24
(1)

Vedúci prokurátor môže kedykoľvek písomne požiadať generálneho prokurátora o uvoľnenie z ...

(2)

Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora zanikne dňom, keď mu bolo doručené rozhodnutie ...

SIEDMY DIEL
VYMENOVANIE DO FUNKCIE V ÚRADE ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY A ZÁNIK OPRÁVNENIA VYKONÁVAŤ FUNKCIU V ÚRADE ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY

Vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry
§ 24a
(1)

Špeciálneho prokurátora volí do funkcie Národná rada Slovenskej republiky na návrh generálneho ...

(2)

Ostatných vedúcich prokurátorov a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry vymenúva do funkcie ...

(3)

Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry vzniká dňom určeným v rozhodnutí ...

(4)

Ak rada prokurátorov odmietne udeliť súhlas na vymenovanie do funkcie uvedenej v odseku 2, uskutoční ...

§ 24b
(1)

Do výberového konania na funkcie uvedené v § 24a ods. 1 a 2 sa môže prihlásiť

a)
prokurátor generálnej prokuratúry,
b)
prokurátor inej prokuratúry, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na generálnu prokuratúru ustanovené ...
(2)

Na výberové konanie na funkcie uvedené v § 24a ods. 1 a 2 a na výberovú komisiu sa primerane použijú ...

(3)

Pred vymenovaním do funkcie alebo pridelením na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry ...

a)
preloží prokurátora uvedeného v odseku 1 písm. b) na generálnu prokuratúru, ak spĺňa podmienky ...
b)
vymenuje štátneho občana Slovenskej republiky uvedeného v odseku 1 písm. c) do funkcie prokurátora ...
Zánik oprávnenia vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry
§ 24c
Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zaniká
a)

uplynutím funkčného obdobia (§ 24a ods. 1),

b)

odvolaním z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 24d),

c)

uvoľnením z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 24e),

d)

zánikom služobného pomeru prokurátora (§ 14 až 17).

§ 24d
(1)

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry môže byť z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry ...

a)
právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie o odvolaní z funkcie vedúceho prokurátora podľa ...
b)
právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie o preložení prokurátora podľa § 189 ods. 2 ...
c)
rozhodnutím generálneho prokurátora po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov, ak sa proti ...
(2)

Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zanikne prokurátorovi Úradu špeciálnej ...

(3)

Prokurátor odvolaný z funkcie

a)
vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. a) sa zaradí na výkon ...
b)
prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. b) sa zaradí na výkon funkcie ...
c)
vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. c) alebo odseku 4 sa ...
d)
prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku 1 písm. c) sa zaradí na výkon funkcie ...
(4)

Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na špeciálneho prokurátora. Špeciálny prokurátor ...

§ 24e
(1)

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry môže kedykoľvek písomne požiadať generálneho prokurátora ...

(2)

Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zanikne prokurátorovi Úradu špeciálnej ...

(3)

Prokurátor uvoľnený z funkcie

a)
vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa zaradí na výkon funkcie prokurátora ...
b)
prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa zaradí na výkon funkcie prokurátora v inom organizačnom ...

TRETIA HLAVA
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PROKURÁTORA A VEDÚCEHO PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PROKURÁTORA

§ 25
Základné práva prokurátora
(1)

Prokurátor má právo najmä

a)
vykonávať funkciu prokurátora bez zastrašovania, nátlaku, prekážok, nevhodného zasahovania alebo ...
b)
na plat a ďalšie nároky podľa tohto zákona,
c)
na zabezpečenie podmienok na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie,
d)
požiadať nadriadeného prokurátora, aby pridelená vec mu bola odňatá, ak považuje pokyn nadriadeného ...
e)
byť oboznámený s obsahom svojho osobného spisu, robiť si výpisy z písomností a fotokópie písomností ...
f)
zakladať stavovskú organizáciu prokurátorov a združovať sa v stavovských organizáciách prokurátorov. ...
(2)

Prokurátor má v odôvodnených prípadoch právo na zabezpečenie ochrany svojej osoby, ochrany jemu ...

(3)

Bez súhlasu prokurátora nemožno vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazové záznamy jeho tváre ...

(4)

Prokurátor nesmie byť disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný alebo postihovaný za to, ...

Základné povinnosti prokurátora
§ 26
(1)

Prokurátor je povinný

a)
plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, z ústavných zákonov, zo ...
b)
chrániť verejný záujem a slúžiť verejnému záujmu,
c)
vykonávať svoje služobné povinnosti svedomite, nestranne a bez prieťahov,
d)
nedať sa ovplyvniť individuálnymi alebo čiastkovými záujmami, záujmami politických strán alebo ...
e)
konať objektívne a prihliadať na všetky rozhodné okolnosti bez ohľadu na to, či sú pre strany ...
f)
chrániť ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva a slobody, nezvýhodňovať a nepoškodzovať ...
g)
prehlbovať svoju odbornú kvalifikáciu,
h)
používať pri plnení svojich služobných povinností informačné systémy, najmä centrálny informačný ...
i)
zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru na prípady, ktoré nie sú právoplatne skončené, ...
j)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu služobného záujmu s osobnými záujmami prokurátora, ...
k)
nevykonávať činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora,
l)
neposkytovať služby právnej pomoci; za službu právnej pomoci sa nepovažuje zastupovanie podľa ...
m)
zachovávať dôstojnosť pri výkone funkcie prokurátora, chrániť vážnosť vykonávanej funkcie ...
n)
dodržiavať pri výkone svojej funkcie pravidlá prokurátorskej etiky,
o)
mať oblečený úradný odev (talár) v konaní pred súdmi na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí ...
p)
využívať služobný čas v plnom rozsahu a dodržiavať ustanovený týždenný služobný čas,
r)
oznamovať služobnému úradu všetky zmeny vo svojich osobných údajoch,
s)
oznámiť bez zbytočného odkladu služobnému úradu stratu alebo odcudzenie svojho služobného preukazu, ...
t)
oznámiť služobnému úradu, že bol postihnutý za priestupok alebo iný správny delikt do desiatich ...
(2)

Prokurátor nie je oprávnený štrajkovať ani inak narúšať riadne plnenie úloh prokuratúry a ...

(3)

Prokurátor je povinný zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku služobného pomeru, o veciach, ...

§ 27
(1)

Pri vymenovaní do funkcie prokurátora a potom vždy k 31. marcu kalendárneho roka je prokurátor ...

a)
nebolo proti nemu vznesené obvinenie pre trestný čin,
b)
nezačalo sa súdne konanie o pozbavenie alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony,
c)
je štátnym občanom Slovenskej republiky,
d)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e)
nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
f)
nevykonáva politickú činnosť,
g)
nie je zvolený alebo ustanovený do funkcie, ktorej výkon je nezlučiteľný s výkonom funkcie prokurátora, ...
h)
nevykonáva popri výkone funkcie prokurátora inú platenú funkciu, podnikateľskú činnosť alebo ...
(2)

Súčasťou osvedčenia podľa odseku 1 je aj vyhlásenie prokurátora o tom,

a)
či v období, za ktoré podáva osvedčenie, vykonával vedeckú, pedagogickú, lektorskú, literárnu, ...
b)
pre ktorú právnickú osobu alebo fyzickú osobu vykonával činnosť uvedenú v písmene a),
c)
aké príjmy a požitky dosiahol v uplynulom kalendárnom roku z činnosti uvedenej v písmene a).
(3)

Ak prokurátor nemôže osvedčiť niektorú zo skutočností, ktorá podlieha osvedčeniu, spôsobom ...

(4)

Ak má generálna prokuratúra pochybnosti o úplnosti alebo správnosti osvedčenia podľa odsekov ...

§ 28
(1)

Prokurátor je povinný deklarovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní

a)
do 30 dní odo dňa vzniku jeho služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka,
c)
v lehote určenej generálnym prokurátorom.
(2)

Majetkové priznanie musí obsahovať menovite údaje o

a)
nehnuteľnom majetku, právny dôvod a dátum nadobudnutia majetku, a ak o to požiada generálny prokurátor, ...
b)
hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tejto veci, ...
c)
majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a ...
d)
hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo ...
e)
záväzkových vzťahoch prokurátora, ak ich hodnota presahuje 6 600 eur.
(3)

Prokurátor je povinný deklarovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho manžela, ktorý ...

(4)

Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie prokurátora, že nemá vedomosť o takých ...

(5)

Majetkové priznanie odovzdáva prokurátor generálnemu prokurátorovi. Na jeho výzvu je povinný ...

(6)

Ak má generálny prokurátor pochybnosti o úplnosti alebo správnosti majetkového priznania alebo ...

(7)

Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť ochranu majetkových priznaní podávaných podľa tohto ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá povinnosť prokurátorov podávať majetkové priznania ...

(9)

Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť zverejnenie osvedčenia podľa § 27 ods. 1 a 2 a majetkového ...

DRUHÝ DIEL
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI VEDÚCEHO PROKURÁTORA

§ 29
Základné práva vedúceho prokurátora

Vedúci prokurátor má právo najmä

a)

vykonať úkony podriadeného prokurátora alebo rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený prokurátor, ...

b)

vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, ako má postupovať v konaní,

c)

vydávať príkazy a pokyny pre ostatných zamestnancov prokuratúry.

§ 30
Základné povinnosti vedúceho prokurátora

Vedúci prokurátor je povinný najmä

a)

riadiť, organizovať a kontrolovať plnenie služobných povinností jemu podriadených prokurátorov, ...

b)

zabezpečovať dodržiavanie a jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných ...

c)

vytvárať podriadeným prokurátorom priaznivé podmienky na riadny výkon ich funkcie a na prehlbovanie ...

d)

viesť podriadených prokurátorov k dodržiavaniu služobnej disciplíny,

e)

vyvodzovať dôsledky z porušovania služobných povinností.

ŠTVRTÁ HLAVA
HODNOTENIE PROKURÁTORA

§ 31
(1)

Hodnotenie prokurátora sa uskutočňuje

a)
vždy v súvislosti s výberovým konaním a disciplinárnym konaním,
b)
na žiadosť prokurátora v súvislosti so zánikom služobného pomeru prokurátora.
(2)

Prokurátora hodnotí vedúci služobného úradu na základe podkladov vypracovaných vedúcim prokurátorom. ...

(3)

Obsahom hodnotenia prokurátora je najmä vyhodnotenie

a)
postupov a rozhodovacej činnosti prokurátora so zameraním na odbornú úroveň rozhodovania a plynulosť ...
b)
znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov, služobných predpisov a výsledkov prehlbovania ...
c)
dodržiavania služobnej disciplíny.
(4)

Ak prokurátor nesúhlasí s obsahom hodnotenia vypracovaného v súvislosti s výberovým konaním ...

(5)

Ak prokurátor nesúhlasí s obsahom hodnotenia vypracovaného v súvislosti so zánikom jeho služobného ...

PIATA HLAVA
SLUŽOBNÝ ČAS, SLUŽOBNÁ CESTA A DOVOLENKA PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL
SLUŽOBNÝ ČAS PROKURÁTORA

§ 32
Základná dĺžka služobného času

Základná dĺžka služobného času prokurátora je 40 hodín týždenne.

§ 33
Kratší služobný čas alebo iná úprava služobného času
(1)

Vedúci služobného úradu môže prokurátorovi povoliť kratší služobný čas alebo inú vhodnú ...

(2)

Vedúci prokurátor môže prokurátorovi povoliť inú vhodnú úpravu služobného času, ak to umožňuje ...

§ 34
Služobný deň a denný služobný čas
(1)

Služobný deň je deň, počas ktorého je prokurátor povinný vykonávať svoju funkciu.

(2)

Denný služobný čas je služobný čas pripadajúci na jeden služobný deň. Začiatok a koniec ...

(3)

Prokurátorovi patrí po štyroch hodinách denného služobného času jedna polhodinová prestávka ...

§ 35
Týždenný služobný čas
(1)

Týždenný služobný čas je služobný čas rozvrhnutý na päť služobných dní v týždni.

(2)

Rozvrh týždenného služobného času určuje generálny prokurátor. Týždenný služobný čas ...

§ 36
Pružný služobný čas
(1)

Vedúci služobného úradu môže rozhodnúť o zavedení pružného služobného času prokurátora, ...

(2)

Pružný služobný čas možno určiť ako

a)
pružný denný služobný čas, pri ktorom rozsah denného služobného času určí vedúci služobného ...
b)
pružný týždenný služobný čas, pri ktorom si prokurátor zvolí začiatok a koniec určeného ...
(3)

Vedúci služobného úradu, ktorý rozhodol o zavedení pružného služobného času, určí zároveň ...

(4)

Vedúci služobného úradu môže rozhodnúť aj o dočasnom prerušení pružného služobného času ...

(5)

Prekážky vo výkone funkcie na strane prokurátora sa pri uplatnení pružného služobného času ...

§ 37
Dni služobného pokoja
(1)

Deň služobného pokoja prokurátora je deň, na ktorý pripadá

a)
deň nepretržitého odpočinku v týždni, alebo
b)
sviatok, ktorý je dňom pracovného pokoja22) (ďalej len „sviatok“).
(2)

Dňom nepretržitého odpočinku v týždni prokurátora je vždy nedeľa23) a sobota, ak vedúci služobného ...

(3)

Vedúci prokurátor môže nariadiť prokurátorovi na deň služobného pokoja výkon funkcie nadčas ...

§ 38
Výkon funkcie nadčas
(1)

Výkon funkcie nadčas je výkon funkcie prokurátora na príkaz vedúceho prokurátora alebo s jeho ...

(2)

Výkon funkcie nadčas nesmie spolu s ustanoveným týždenným služobným časom presiahnuť v jednom ...

(3)

Výkon funkcie nadčas nie je, ak prokurátor vykonáva svoju funkciu nad ustanovený týždenný služobný ...

§ 39
Služobná pohotovosť
(1)

Služobná pohotovosť prokurátora je pripravenosť prokurátora na okamžitý výkon funkcie prokurátora ...

(2)

Služobnú pohotovosť nariaďuje prokurátorovi vedúci prokurátor, ktorý tiež rozhodne, či prokurátor ...

§ 40
Plnenie služobných povinností v noci

Plnenie služobných povinností v noci je výkon funkcie nadčas a služobná pohotovosť v čase medzi ...

§ 41
Nepretržitý odpočinok

Vedúci služobného úradu je povinný rozvrhnúť služobný čas tak, aby prokurátor mal

a)

medzi koncom jedného služobného dňa a začiatkom druhého služobného dňa nepretržitý odpočinok ...

b)

raz týždenne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 36 hodín, z toho 24 hodín spravidla v nedeľu. ...

DRUHÝ DIEL
SLUŽOBNÁ CESTA PROKURÁTORA

§ 42
(1)

Služobná cesta je čas od nástupu prokurátora na cestu na plnenie úloh do iného miesta, ako je ...

(2)

Zahraničná služobná cesta je čas od nástupu prokurátora na služobnú cestu na plnenie úloh ...

(3)

Čas nástupu a čas skončenia služobnej cesty na účely tohto zákona je čas skutočného odchodu ...

(4)

Prokurátora vysiela na služobnú cestu vedúci prokurátor na čas nevyhnutnej potreby. Vedúci prokurátor ...

(5)

Prokurátor je povinný vykonať služobnú cestu aj v dňoch služobného pokoja (§ 37), ak to nariadi ...

§ 43

Prokurátora, ak s tým súhlasí, možno vyslať na služobnú cestu na získanie potrebných skúseností ...

§ 44
(1)

Prokurátor má právo použiť vnútroštátne hromadné dopravné prostriedky prvej triedy; to neplatí, ...

(2)

Ak služobnú cestu nemožno vykonať služobným motorovým vozidlom prokuratúry a použitie hromadného ...

(3)

Prokurátorovi patrí náhrada výdavkov súvisiacich so služobnou cestou. Náhrada výdavkov sa poskytne ...

§ 44a

Prokurátorovi dočasne pridelenému k inému orgánu podľa § 9a patrí náhrada výdavkov súvisiacich ...

§ 45

Ak je prokurátor dočasne pridelený na inú prokuratúru alebo podľa § 9a ods. 1 mimo obvodu obce, ...

TRETÍ DIEL
DOVOLENKA PROKURÁTORA

§ 46
Druhy dovolenky

Prokurátorovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na

a)

dovolenku za kalendárny rok,

b)

pomernú časť dovolenky za kalendárny rok,

c)

dovolenku za dni vykonávania funkcie,

d)

dodatkovú dovolenku.

§ 47
Dovolenka za kalendárny rok
(1)

Základná výmera dovolenky za kalendárny rok je šesť týždňov v kalendárnom roku.

(2)

Prokurátor má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak vykonával svoju funkciu aspoň 60 dní v ...

§ 48
Pomerná časť dovolenky za kalendárny rok
(1)

Pomerná časť dovolenky za kalendárny rok je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého ...

(2)

Prokurátor má nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok, ak vykonával svoju funkciu ...

(3)

Ak vznikne služobný pomer prokurátora najneskôr 15. deň v mesiaci, prokurátor má nárok za tento ...

§ 49
Dovolenka za dni vykonávania funkcie
(1)

Dovolenka za dni vykonávania funkcie je za každých 21 dní výkonu funkcie prokurátora v príslušnom ...

(2)

Prokurátor má nárok na dovolenku za dni vykonávania funkcie, ak mu nevznikol nárok na dovolenku ...

§ 50
Dodatková dovolenka

Prokurátor, ktorý aspoň dva týždne dovolenky za kalendárny rok alebo pomernej časti dovolenky ...

§ 51
Krátenie dovolenky
(1)

Dovolenka prokurátora, ktorý vykonával svoju funkciu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý ...

a)
výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby,
b)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo úraz,
c)
karantény,
d)
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
e)
ďalšej materskej dovolenky a ďalšej rodičovskej dovolenky,
f)
starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z dôležitých dôvodov v starostlivosti ...
g)
ošetrovania chorého člena rodiny.
(2)

Dovolenka prokurátora, ktorý vykonával svoju funkciu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý ...

a)
čerpania služobného voľna bez náhrady platu,
b)
dočasného pozastavenia výkonu jeho funkcie, ak
1.
disciplinárne konanie proti nemu sa skončilo rozhodnutím o zbavení funkcie prokurátora [§ 189 ...
2.
trestné stíhanie proti nemu sa skončilo právoplatným odsúdením pre úmyselný trestný čin,
c)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie proti nemu sa skončilo právoplatným odsúdením pre trestný ...
d)
výkonu trestu odňatia slobody.
(3)

Za každý neospravedlnene zameškaný služobný deň vedúci služobného úradu kráti prokurátorovi ...

(4)

Pri krátení dovolenky stráca prokurátor nárok na tú časť dovolenky, o ktorú sa mu dovolenka ...

(5)

Ak dôvody uvedené v odseku 1 alebo 2 sa navzájom kryjú, započítavajú sa na účely krátenia ...

(6)

Dodatkovú dovolenku nemožno krátiť.

Čerpanie dovolenky
§ 52
(1)

Čerpanie dovolenky určuje vedúci prokurátor s prihliadnutím na úlohy prokuratúry a na oprávnené ...

(2)

Ak sa čerpanie dovolenky určuje v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť dovolenky ...

(3)

Ak prokurátor požiada vedúceho prokurátora o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala bezprostredne ...

(4)

Ak z dôležitých dôvodov prokurátor nemôže dovolenku vyčerpať v príslušnom kalendárnom roku, ...

(5)

Určenú dobu čerpania dovolenky je vedúci prokurátor povinný oznámiť prokurátorovi aspoň jeden ...

§ 53

Vedúci prokurátor môže určiť prokurátorovi čerpanie dovolenky, aj keď dovtedy nesplnil podmienky ...

§ 54
(1)

Vedúci prokurátor nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď prokurátor

a)
vykonáva povinnú vojenskú službu alebo civilnú službu,
b)
je uznaný dočasne neschopným na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo úraz,
c)
ošetruje chorého člena rodiny; to neplatí, ak vedúci prokurátor určí na žiadosť prokurátora ...
d)
je na materskej dovolenke alebo na rodičovskej dovolenke,
e)
je na ďalšej materskej dovolenke alebo na ďalšej rodičovskej dovolenke,
f)
je na preventívnej rehabilitácii,
g)
čerpá náhradné voľno za výkon funkcie nadčas alebo za služobnú pohotovosť,
h)
čerpá služobné voľno s náhradou platu,
i)
čerpá študijné voľno na zvyšovanie kvalifikácie alebo
j)
je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
(2)

Počas ostatných prekážok na výkon funkcie na strane prokurátora môže vedúci prokurátor určiť ...

§ 55

Služobný úrad je povinný nahradiť prokurátorovi výdavky, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli ...

§ 56

Ak bol prokurátor dočasne pridelený alebo preložený na inú prokuratúru, čerpanie jeho dovolenky ...

§ 57
Prerušenie dovolenky

Dovolenka sa prerušuje, ak prokurátor počas dovolenky

a)

nastúpi na povinnú vojenskú službu alebo civilnú službu,

b)

nastúpi na preventívnu rehabilitáciu,

c)

je uznaný dočasne neschopným na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo úraz,

d)

ošetruje chorého člena rodiny; to neplatí, ak vedúci prokurátor určí čerpanie dovolenky počas ...

e)

nastúpi na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku,

f)

nastúpi na ďalšiu materskú dovolenku alebo na ďalšiu rodičovskú dovolenku, alebo

g)

je vzatý do väzby alebo nastúpi výkon trestu odňatia slobody.

Platové náležitosti súvisiace s dovolenkou
§ 58

Prokurátorovi patrí za každý deň čerpania dovolenky náhrada platu vo výške jeho naposledy určeného ...

§ 59
(1)

Náhrada platu za nevyčerpanú minimálnu dobu dovolenky (§ 52 ods. 4) alebo za jej časť patrí ...

(2)

Náhradu platu za nevyčerpanú časť dovolenky, ktorá presahuje minimálnu dobu dovolenky (§ 52 ...

a)
pre nesprávne určenie čerpania dovolenky,
b)
pre naliehavé služobné dôvody,
c)
pre prekážky vo výkone funkcie na strane prokurátora,
d)
z dôvodu zániku služobného pomeru prokurátora.
(3)

Ak si prokurátor nemohol vyčerpať dovolenku alebo jej časť z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo ...

§ 60

Prokurátor je povinný vrátiť vyplatenú náhradu platu za dovolenku alebo za jej časť, na ktorú ...

§ 61

Ak bol prokurátor dočasne pridelený podľa § 9a až 9c, poskytne mu za čas dočasného pridelenia ...

Spoločné ustanovenia o dovolenke
§ 62
(1)

Týždňom dovolenky sa rozumie sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

(2)

Do dovolenky sa nezapočítava deň, na ktorý pripadne sviatok; to neplatí, ak sviatok pripadne na ...

§ 63
(1)

Ako nepretržité trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely dovolenky posudzuje od vzniku ...

a)
výkonu funkcie prokurátora,
b)
výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby,
c)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo úraz,
d)
karantény,
e)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
f)
ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej dovolenky,
g)
starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z dôležitých dôvodov v starostlivosti ...
h)
ošetrovania chorého člena rodiny,
i)
služobného voľna bez náhrady platu,
j)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora,
k)
väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody dovtedy, kým prokurátor nebol odvolaný z funkcie prokurátora. ...
(2)

Ak obdobia uvedené v odseku 1 sa navzájom kryjú, započítavajú sa na účely dovolenky len raz.

(3)

Za nepretržité trvanie služobného pomeru prokurátora sa považuje aj skončenie doterajšieho služobného ...

(4)

Za nepretržité trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely dovolenky nepovažuje čas, ...

§ 64
Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely dovolenky posudzuje aj čas
a)

čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,

b)

nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,

c)

náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,

d)

služobného voľna s náhradou platu,

e)

študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,

f)

prestávky na dojčenie,

g)

dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak

1.

trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,

2.

prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,

3.

disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,

h)

výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak

1.

trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,

2.

prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,

3.

prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,

i)

dočasného pridelenia podľa § 9a až 9c.

ŠIESTA HLAVA
SLUŽOBNÉ VOĽNO PROKURÁTORA PRI PREKÁŽKACH VO VÝKONE JEHO FUNKCIE

PRVÝ DIEL
SLUŽOBNÉ VOĽNO S NÁHRADOU PLATU

§ 65
(1)

Prokurátorovi sa poskytne služobné voľno s náhradou platu vo výške jeho funkčného platu z týchto ...

a)
vyšetrenie alebo ošetrenie prokurátora v zdravotníckom zariadení; služobné voľno sa poskytne ...
b)
narodenie dieťaťa manželke prokurátora; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas ...
c)
sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo ...
d)
sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej služby alebo do osobitnej ...

služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 15 služobných dní v ...

e)
ošetrovanie
1.
chorého dieťaťa prokurátora mladšieho ako desať rokov,
2.
chorého dieťaťa prokurátora mladšieho ako 15 rokov, ak jeho zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje ...
3.
iného chorého člena rodiny, ktorý žije s prokurátorom v spoločnej domácnosti, ak jeho zdravotný ...
služobné voľno sa poskytne najviac na
1.
prvých sedem dní ošetrovania,
2.
prvých 14 dní ošetrovania, ak ide o prokurátora, ktorý je osamelý a trvalo sa stará aspoň o ...
v tom istom prípade ošetrovania sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených, ...
f)
starostlivosť o dieťa mladšie ako desať rokov z dôvodu, že
1.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti inak dieťa je, alebo škola, ktorej žiakom ...
2.
pre nariadenú karanténu dieťa nemôže byť v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo ...
3.
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, sa nemôže o dieťa starať, pretože ochorela alebo jej bola ...
služobné voľno sa poskytne najviac na
1.
prvých sedem dní starostlivosti o dieťa,
2.
prvých 14 dní starostlivosti o dieťa, ak ide o prokurátora, ktorý je osamelý a trvalo sa stará ...
v tom istom prípade starostlivosti o dieťa sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z ...
g)
účasť darcu pri odbere krvi, krvnej plazmy alebo tkanív; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne ...
h)
úmrtie rodinného príslušníka alebo spolupracovníka; služobné voľno sa poskytne na
1.
dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa prokurátora a na ďalší deň na účasť na pohrebe,
2.
jeden deň pri úmrtí rodiča alebo súrodenca prokurátora a dieťaťa, rodiča alebo súrodenca jeho ...
3.
nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň pri úmrtí prarodiča alebo vnuka prokurátora ...
4.
nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným ...
5.
nevyhnutne potrebný čas pri úmrtí spolupracovníka na účasť na pohrebe,
i)
vlastná svadba prokurátora a účasť na svadobnom obrade pri svadbe dieťaťa prokurátora; služobné ...
1.
dva dni na vlastnú svadbu prokurátora, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade,
2.
jeden deň na účasť na svadobnom obrade pri svadbe dieťaťa prokurátora,
j)
presťahovanie prokurátora v súvislosti s jeho
1.
preložením na inú prokuratúru, služobné voľno sa poskytne na tri služobné dni,
2.
vymenovaním do funkcie prokurátora na inú prokuratúru než tú, na ktorej vykonával prípravnú ...
k)
znemožnenie dopravy prokurátora do miesta výkonu funkcie; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne ...
l)
bezodplatná prednášateľská činnosť alebo výučba vrátane skúšobnej činnosti; služobné ...
m)
iné úkony vo všeobecnom záujme, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy; služobné voľno ...
n)
z dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 71, 72 a 81); služobné voľno sa poskytne v rozsahu ustanovenom ...
(2)

Rodinným príslušníkom prokurátora sa na účely tohto zákona rozumie manžel prokurátora, dieťa ...

§ 66
Prokurátorovi patrí služobné voľno s náhradou platu vo výške jeho funkčného platu aj z dôvodu ...
a)

poskytovaní prvej pomoci,

b)

povinných lekárskych prehliadkach,

c)

opatreniach proti prenosným chorobám,

d)

iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti,

e)

izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,

f)

poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach, záchrannej akcii v teréne ...

§ 67

Ak sa prokurátorovi poskytne služobné voľno s náhradou platu z dôvodov uvedených v § 65 ods. ...

DRUHÝ DIEL
SLUŽOBNÉ VOĽNO BEZ NÁHRADY PLATU

§ 68
(1)

Prokurátorovi patrí služobné voľno bez náhrady platu z dôvodu

a)
presťahovania, ak nejde o presťahovanie podľa § 65 ods. 1 písm. j),
b)
nepredvídaného prerušenia dopravy na čas dlhší ako jeden deň,
c)
činnosti ako registrovaného kandidáta pri
1.
voľbe prezidenta Slovenskej republiky,
2.
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky,
3.
voľbách na funkciu starostu (primátora) obce (mesta),
4.
voľbách do obecného (mestského) zastupiteľstva,
d)
predvolania ako svedka na konanie pred súdom alebo iným orgánom podľa osobitného zákona.
(2)

Prokurátorovi možno na základe jeho písomnej žiadosti poskytnúť služobné voľno bez náhrady ...

(3)

Služobné voľno podľa odsekov 1 a 2 sa poskytne prokurátorovi na nevyhnutne potrebný čas.

(4)

Vedúci služobného úradu môže povoliť prokurátorovi, aby poskytnuté služobné voľno nahradil ...

TRETÍ DIEL
OSPRAVEDLNENÁ SLUŽOBNÁ NEPRÍTOMNOSŤ PROKURÁTORA

§ 69
(1)

Vedúci prokurátor ospravedlní služobnú neprítomnosť prokurátora počas

a)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo úraz,
b)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
c)
ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej dovolenky,
d)
karantény,
e)
ošetrovania chorého člena rodiny,
f)
starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z dôvodu, že
1.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti inak dieťa je, alebo škola, ktorej žiakom ...
2.
dieťa nemôže byť v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy, ...
3.
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, sa nemôže o dieťa starať, pretože ochorela alebo jej bola ...
ak starostlivosť o dieťa presahuje čas, za ktorý sa poskytuje služobné voľno s náhradou platu ...
(2)

V obdobiach uvedených v odseku 1 nepatrí prokurátorovi plat ani náhrada platu, ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Vedúci prokurátor môže počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu ...

ŠTVRTÝ DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O SLUŽOBNOM VOĽNE A O OSPRAVEDLNENEJ SLUŽOBNEJ NEPRÍTOMNOSTI PROKURÁTORA

§ 70
(1)

Ak je prokurátorovi vopred známy dôvod na poskytnutie služobného voľna a na ospravedlnenie jeho ...

(2)

Prokurátor je povinný preukázať dôvod služobného voľna a jeho trvanie, ako aj dôvod na ospravedlnenie ...

PIATY DIEL
SLUŽOBNÉ VOĽNO A NÁROKY SÚVISIACE SO SLUŽBOU PROKURÁTORA V OZBROJENÝCH SILÁCH A S CIVILNOU SLUŽBOU

§ 71
(1)

Prokurátorovi povolanému na výkon služby v ozbrojených silách27) alebo civilnej služby28) poskytne ...

(2)

Prokurátor, ktorý vykonáva svoju funkciu v mieste, ktoré je vzdialené od miesta jeho trvalého ...

(3)

Prokurátor, ktorý nastupuje službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu v mieste, ktoré ...

a)
viac ako šesť hodín cesty dopravnými prostriedkami, ktoré je oprávnený použiť, má nárok na ...
b)
viac ako 12 hodín cesty dopravnými prostriedkami, ktoré je oprávnený použiť, má nárok na dva ...
(4)

Ustanovením odseku 3 nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 1 a 2. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa rovnako ...

(5)

Za čas služobného voľna podľa predchádzajúcich odsekov patrí prokurátorovi náhrada platu vo ...

(6)

Prokurátorovi, ktorý nastupuje na základnú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu namiesto ...

§ 72
(1)

Prokurátor je povinný ujať sa výkonu svojej funkcie najneskôr tretí deň po skončení povinnej ...

(2)

Ak prokurátor vykonáva po skončení jedného druhu služby v ozbrojených silách bezprostredne službu ...

SIEDMA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PROKURÁTOROV

PRVÝ DIEL
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PROKURÁTOROV

§ 73
Povinnosti služobného úradu a vedúceho prokurátora
(1)

Služobný úrad a vedúci prokurátori sú v rozsahu svojej pôsobnosti povinní vytvárať prokurátorom ...

(2)

Služobný úrad a vedúci prokurátori sú povinní najmä

a)
zriaďovať, udržiavať a zlepšovať potrebné ochranné zariadenia a vykonávať technické a organizačné ...
b)
pravidelne oboznamovať prokurátorov so všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými ...
c)
dbať pri vydávaní pokynov podriadeným prokurátorom na požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia, ...
d)
zisťovať príčiny vzniku služobných úrazov a chorôb z povolania, viesť ich evidenciu, vytvárať ...
e)
nedovoliť, aby prokurátori vykonávali činnosť, ktorej vykonávanie by bolo v rozpore so všeobecne ...
f)
pravidelne kontrolovať úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia prokurátorov pri výkone ...
g)
odstraňovať zistené nedostatky, ako aj príčiny havárií a porúch technických zariadení,
h)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené osobitným zákonom.29)
(3)

Služobný úrad a vedúci prokurátori sú povinní zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých ...

(4)

Služobný úrad a vedúci prokurátori sú povinní dbať na to, aby zdravie prokurátora nebolo na ...

§ 74
Povinnosti prokurátora

Prokurátor je povinný

a)

dodržiavať pri výkone svojej funkcie všeobecne záväzné právne predpisy, služobné predpisy, ...

b)

nepožívať alkoholické nápoje ani iné návykové látky pred začiatkom služobného dňa a počas ...

c)

oznamovať služobnému úradu nedostatky a poruchy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie ...

§ 75
Orgány dozoru
(1)

Dozor nad zabezpečovaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia služobným úradom, vedúcimi prokurátormi ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté oprávnenie vykonávať dozor nad zabezpečovaním podmienok ...

DRUHÝ DIEL
SLUŽOBNÉ PROSTREDIE PROKURÁTORA A ĎALŠIE PODMIENKY NA VÝKON FUNKCIE PROKURÁTORA

§ 76

Na zlepšenie kultúry práce prokurátora a jeho služobného prostredia utvára služobný úrad primerané ...

§ 77
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečiť stravovanie prokurátorov priamo v mieste výkonu ich funkcie ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prokurátora vyslaného na služobnú cestu, ktorý má nárok ...

§ 78

Prokurátor má právo na zabezpečenie elektronického systému právnych informácií, elektronických ...

§ 79

Prokurátor má právo na mesačnú paušálnu náhradu nákladov spojených s výkonom funkcie prokurátora33) ...

TRETÍ DIEL
PREHLBOVANIE A ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE PROKURÁTORA

§ 80
(1)

Prokurátor má právo na zabezpečenie podmienok na systematické a bezplatné vzdelávanie po celé ...

(2)

Vzdelávanie prokurátorov zabezpečuje Justičná akadémia a generálna prokuratúra.

(3)

Prokurátori, ktorí sa podieľajú na organizácii vzdelávania a na lektorskej činnosti pre prokurátorov ...

§ 81
(1)

Prehlbovanie kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie prokurátorov s cieľom priebežne ...

(2)

Na prehlbovanie kvalifikácie poskytne služobný úrad prokurátorovi služobné voľno v potrebnom ...

§ 82
(1)

Zvyšovanie kvalifikácie je nadobudnutie vedomostí a zručností potrebných na výkon funkcie prokurátora ...

(2)

Zvyšovanie kvalifikácie je aj ďalšie vysokoškolské štúdium v odbore potrebnom na výkon funkcie ...

(3)

Na základe žiadosti prokurátora môže generálny prokurátor rozhodnúť o udelení súhlasu so ...

(4)

Rozhodnutie o udelení súhlasu so zvýšením kvalifikácie prokurátora obsahuje

a)
meno a priezvisko prokurátora, ktorého sa rozhodnutie týka,
b)
doterajšie funkčné zaradenie prokurátora,
c)
určenie oblasti a spôsobu zvýšenia kvalifikácie,
d)
podmienky na zvyšovanie kvalifikácie,
e)
dôvod, pre ktorý sa udeľuje súhlas so zvýšením kvalifikácie,
f)
trvanie platnosti rozhodnutia,
g)
dátum vydania rozhodnutia,
h)
podpis generálneho prokurátora.
(5)

Prokurátorovi, ktorému bol udelený súhlas so zvýšením kvalifikácie, patrí študijné voľno ...

a)
v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,
b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
c)
desať dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky,
d)
desať dní na vypracovanie a obhajobu diplomovej alebo inej záverečnej práce.
(6)

Počas študijného voľna podľa odseku 5 patrí prokurátorovi náhrada platu vo výške jeho naposledy ...

§ 83
(1)

Náklady súvisiace s prehlbovaním a zvyšovaním kvalifikácie prokurátora nahrádza generálna prokuratúra. ...

(2)

Prokurátor je povinný nahradiť úplné alebo čiastočné náklady spojené so zvyšovaním kvalifikácie, ...

(3)

O povinnosti nahradiť náklady spojené so zvyšovaním kvalifikácie rozhodne generálna prokuratúra. ...

ŠTVRTÝ DIEL
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

§ 84
(1)

Prokurátor, ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej 15 rokov, má nárok na preventívnu rehabilitáciu ...

(2)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva v rehabilitačných zariadeniach zriadených alebo spravovaných ...

(3)

Prokurátor má nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s poskytovaním preventívnej ...

(4)

Preventívnu rehabilitáciu zabezpečuje generálna prokuratúra.

(5)

Čas výkonu funkcie prokurátora potrebného na vznik nároku na preventívnu rehabilitáciu podľa ...

§ 85
Služobný úrad zabezpečí, ak o to prokurátor požiada, vybavenie vecí súvisiacich s
a)

uzavretím zmluvy o zdravotnom poistení prokurátora,

b)

komplexnou preventívnou zdravotnou prehliadkou prokurátora raz za dva roky.

PIATY DIEL
OSOBITNÉ SLUŽOBNÉ PODMIENKY PRE TEHOTNÉ PROKURÁTORKY, PRE PROKURÁTORKY, KTORÉ SA STARAJÚ O MALOLETÉ DIEŤA, A PRE OSAMELÝCH PROKURÁTOROV, KTORÍ SA STARAJÚ O MALOLETÉ DIEŤA

§ 86
(1)

Tehotná prokurátorka nesmie vykonávať činnosť, ktorá je tehotným ženám zakázaná alebo ktorá ...

(2)

Tehotnej prokurátorke a prokurátorke, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako jeden rok, nesmie byť ...

(3)

Tehotná prokurátorka a prokurátorka, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako jeden rok, nesmie byť ...

(4)

Ak tehotná prokurátorka alebo prokurátorka, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, požiada ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa rovnako vzťahujú aj na prokurátora, ktorý je osamelý a stará sa o ...

(6)

Osamelou osobou sa rozumie slobodná, ovdovená alebo rozvedená osoba alebo osoba osamelá z iných ...

ŠIESTY DIEL
MATERSKÁ DOVOLENKA A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

§ 87
(1)

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí prokurátorke materská dovolenka ...

(2)

Materská dovolenka patrí aj prokurátorke, ktorá prevzala do svojej starostlivosti nahrádzajúcej ...

(3)

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj prokurátorovi od narodenia dieťaťa ...

(4)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne na základe písomnej žiadosti prokurátorke ďalšia ...

a)
až do troch rokov veku dieťaťa alebo
b)
až do siedmich rokov veku dieťaťa, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce ...
(5)

Ďalšia materská dovolenka nemusí bezprostredne nasledovať po materskej dovolenke. To isté platí ...

(6)

Ďalšia materská dovolenka a ďalšia rodičovská dovolenka v súvislosti so starostlivosťou o to ...

§ 88
(1)

Na materskú dovolenku nastupuje prokurátorka spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným ...

(2)

Materská dovolenka prokurátorky v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí prokurátorke materská dovolenka v trvaní 14 týždňov.

§ 89
(1)

Ak bolo dieťa zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a prokurátorka ...

(2)

Prokurátorke nepatrí materská dovolenka alebo ďalšia materská dovolenka, ak dieťa, o ktoré sa ...

a)
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia ...
b)
umiestnené do zariadenia s celoročným, týždenným alebo denným pobytom; to neplatí, ak do zariadenia ...
(3)

Ak dieťa zomrie v čase, keď je prokurátorka na materskej dovolenke alebo na ďalšej materskej dovolenke, ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na rodičovskú dovolenku a na ďalšiu rodičovskú dovolenku; ...

§ 90
(1)

Počas materskej dovolenky patrí prokurátorke peňažná pomoc v materstve podľa osobitného zákona35) ...

(2)

Počas ďalšej materskej dovolenky patrí prokurátorke rodičovský príspevok podľa osobitného ...

SIEDMY DIEL
PRESTÁVKY NA DOJČENIE

§ 91
(1)

Prokurátorke, ktorá dojčí svoje dieťa, poskytne služobný úrad okrem prestávky podľa § 34 ...

(2)

Prokurátorke, ktorá vykonáva svoju funkciu po celý určený týždenný služobný čas, patria ...

(3)

Prokurátorke, ktorá vykonáva svoju funkciu v kratšom služobnom čase, ktorý tvorí aspoň polovicu ...

(4)

Prestávky na dojčenie sa započítavajú do služobného času.

ÔSMA HLAVA
ODMEŇOVANIE PROKURÁTOROV

PRVÝ DIEL
PLAT PROKURÁTORA

Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia

§ 92
(1)

Prokurátorovi patrí za výkon jeho funkcie plat.

(2)

Služobný úrad je povinný poskytovať prokurátorovi plat v rozsahu a za podmienok ustanovených ...

§ 93
(1)

Plat prokurátora tvorí

a)
funkčný plat,
b)
náhrady funkčného platu a osobitné formy odmeňovania, a to
1.
náhrada platu za sviatok,
2.
plat za výkon funkcie nadčas,
3.
náhrada za služobnú pohotovosť,
4.
plat počas dočasného pridelenia,
5.
plat pri dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora,
6.
vyrovnanie platu,
7.
ďalší plat,
c)
príplatky k funkčnému platu, a to
1.
príplatok za zastupovanie,
2.
príplatok počas dočasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupňa,
3.
príplatok za prípravu právneho čakateľa prokuratúry,
4.
príplatok za plnenie služobných povinností vo sviatok,
5.
príplatok za plnenie služobných povinností v sobotu a nedeľu,
6.
príplatok za plnenie služobných povinností v noci,
7.
osobitný príplatok,
d)
odmena.
(2)

Prokurátorovi patria paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov, ak tak ustanovuje zákon.

(3)

Za uspokojenie nárokov prokurátora zodpovedá štát.

Druhý oddiel
Funkčný plat prokurátora

§ 94
Zložky funkčného platu

Funkčný plat prokurátora tvorí

a)

základný plat prokurátora,

b)

funkčný príplatok.

c)

osobitný príplatok za výkon funkcie riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie.36a) ...

Základný plat
§ 95
(1)

Základný plat prokurátora generálnej prokuratúry je plat, ktorý zodpovedá platu sudcu Najvyššieho ...

(2)

Základný plat prokurátora okresnej prokuratúry a krajskej prokuratúry sa určuje z priemerného ...

(3)

Priemerný plat prokurátora je plat prokurátora zaradeného do 4. platového stupňa I. platovej skupiny ...

§ 96
(1)

Na účely určenia základného platu sa prokurátor okresnej prokuratúry a krajskej prokuratúry ...

a)
v I. platovej skupine, ak ide o prokurátora okresnej prokuratúry,
b)
v II. platovej skupine, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry.
(2)

Základný plat prokurátora zaradeného do príslušného platového stupňa a platovej skupiny podľa ...

Platový stupeň Počet rokov započítateľnej praxe Platová skupina I. II. 1. do ukončenia ...

§ 97
(1)

Započítateľná prax prokurátora je celková dĺžka praxe prokurátora rozhodujúca pre jeho zaradenie ...

(2)

Do započítateľnej dĺžky praxe prokurátora sa započítava

a)
prípravná prax právneho čakateľa prokuratúry,
b)
výkon funkcie prokurátora,
c)
prax započítaná ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)

Generálny prokurátor môže rozhodnúť o započítaní aj prokurátorom preukázanej inej právnickej ...

(4)

Do započítateľnej praxe sa započítava aj čas

a)
výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
b)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej ...
c)
služobného voľna bez náhrady platu,
d)
prerušenia výkonu funkcie podľa § 12 ods. 1 až 3.
(5)

Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely určenia dĺžky započítateľnej praxe posudzuje aj ...

a)
čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b)
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz,
h)
karantény,
i)
ošetrovania chorého člena rodiny,
j)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora,
k)
väzby dovtedy, kým nebol prokurátor odvolaný z funkcie prokurátora,
l)
dočasného pridelenia podľa § 9a až 9c.
Funkčný príplatok
§ 98
(1)

Funkčný príplatok za funkciu vedúceho prokurátora patrí mesačne z priemerného platu prokurátora ...

a)
prvému námestníkovi generálneho prokurátora vo výške 30 %,
b)
námestníkovi generálneho prokurátora a špeciálnemu prokurátorovi vo výške 25 %,
c)
riaditeľovi sekcie generálnej prokuratúry a zástupcovi špeciálneho prokurátora vo výške 20 ...
d)
zástupcovi riaditeľa sekcie generálnej prokuratúry, riaditeľovi odboru generálnej prokuratúry ...
e)
zástupcovi riaditeľa odboru generálnej prokuratúry a námestníkovi krajského prokurátora vo výške ...
f)
vedúcemu oddelenia generálnej prokuratúry vo výške 8 %,
g)
vedúcemu oddelenia krajskej prokuratúry vo výške 5 %,
h)
okresnému prokurátorovi prokuratúry s počtom do 10 prokurátorov vo výške 8 %, s počtom nad 10 ...
i)
námestníkovi okresného prokurátora prokuratúry s počtom do 10 prokurátorov vo výške 5 %, s ...
(2)

V prípade súbehu výkonu viacerých funkcií patrí vedúcemu prokurátorovi funkčný príplatok, ...

§ 98a

Prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry patrí mesačne funkčný príplatok za výkon funkcie ...

§ 99
Oznamovanie výšky a zloženia funkčného platu

Funkčný plat prokurátora, jeho výšku a zloženie oznámi služobný úrad prokurátorovi písomne. ...

Tretí oddiel
Náhrady funkčného platu a osobitné formy odmeňovania

§ 100
Náhrada platu za sviatok

Prokurátorovi nevykonávajúcemu svoju funkciu, lebo je sviatok, ktorý je inak jeho obvyklým služobným ...

§ 101
Plat za výkon funkcie nadčas
(1)

Za každú hodinu výkonu funkcie nadčas patrí prokurátorovi po dohode s vedúcim prokurátorom náhradné ...

(2)

Prokurátorovi, ktorému za výkon funkcie nadčas nie je poskytnuté náhradné voľno najneskôr v ...

a)
1/165 jeho funkčného platu zvýšená o 20 %,
b)
1/165 jeho funkčného platu zvýšená o 50 %, ak ide o vykonávanie funkcie nadčas v deň nepretržitého ...
(3)

Popri náhradnom voľne alebo plate určenom podľa odseku 2 patria prokurátorovi za každú hodinu ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na vedúceho služobného úradu; výška jeho funkčného ...

§ 102
Náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Za každú hodinu služobnej pohotovosti patrí prokurátorovi, ktorý vykonáva služobnú pohotovosť ...

a)
50 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkčného platu,
b)
1/165 jeho funkčného platu, ak služobnú pohotovosť vykonáva v deň nepretržitého odpočinku ...
(2)

Za každú hodinu služobnej pohotovosti patrí prokurátorovi, ktorý vykonáva služobnú pohotovosť ...

a)
15 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkčného platu,
b)
25 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkčného platu, ak služobnú pohotovosť vykonáva v deň služobného ...
(3)

Za každú hodinu služobnej pohotovosti, ktorú prokurátor vykonáva na prokuratúre vo sviatok, v ...

(4)

Náhrada za služobnú pohotovosť nepatrí prokurátorovi za čas, v ktorom došlo počas trvania služobnej ...

Plat počas dočasného pridelenia
§ 103
(1)

Prokurátorovi počas dočasného pridelenia na inú prokuratúru podľa § 9 patrí funkčný plat ...

(2)

Prokurátorovi dočasne pridelenému na prokuratúru vyššieho stupňa patrí okrem funkčného platu ...

(3)

Prokurátorovi dočasne pridelenému na Úrad špeciálnej prokuratúry patrí okrem platu určeného ...

(4)

Plat, príplatok podľa odseku 2 a funkčný príplatok podľa odseku 3, peňažné náležitosti a ...

(5)

Odmenu priznanú podľa § 115 vypláca prokurátorovi služobný úrad, na ktorý je prokurátor dočasne ...

§ 103a
(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému k inému orgánu podľa § 9a ods. 1 písm. a) až d) patrí funkčný ...

(2)

Počas dočasného pridelenia podľa odseku 1 má prokurátor právo aj na ostatné nároky vyplývajúce ...

(3)

Plat, peňažné náležitosti a ostatné nároky priznané týmto zákonom poskytuje prokurátorovi ...

§ 103b
(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému do Justičnej akadémie podľa § 9a ods. 1 písm. e) patrí funkčný ...

(2)

Počas dočasného pridelenia do Justičnej akadémie má prokurátor právo aj na ostatné nároky ...

(3)

Plat, peňažné náležitosti a ostatné nároky priznané týmto zákonom poskytuje prokurátorovi ...

§ 103c
(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému k orgánu Európskej únie podľa § 9b patrí plat určený podľa ...

(2)

Prokurátorovi patrí od prvého dňa dočasného pridelenia k orgánu Európskej únie popri plate ...

§ 103d
(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia ...

(2)

Prokurátorovi patrí od prvého dňa vyslania na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu ...

§ 104
Plat pri pozastavení výkonu funkcie prokurátora
(1)

Počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora patrí prokurátorovi plat vo výške 30 ...

(2)

Prokurátorovi, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, sa po skončení dočasného ...

a)
prokurátor nebol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu alebo
b)
disciplinárne konanie vedené proti prokurátorovi sa právoplatne skončí inak ako zbavením funkcie ...
§ 105
Vyrovnanie platu
(1)

Ak bol prokurátor na svoju žiadosť uvoľnený alebo odvolaný z funkcie, za ktorej výkon mu patril ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prokurátora, o ktorého odvolaní z funkcie vedúceho prokurátora ...

§ 106
Ďalší plat
(1)

Prokurátorovi patrí v každom polroku kalendárneho roka ďalší plat vo výške funkčného platu ...

a)
vykonával funkciu prokurátora aspoň 95 služobných dní,
b)
služobný pomer prokurátora trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2.
(2)

Ako trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu posudzujú obdobia ...

(3)

Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu posudzuje aj čas

a)
čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b)
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo chorobu z povolania,
h)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,
3.
disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,
i)
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,
3.
prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,
j)
dočasného pridelenia podľa § 9a až 9c.
(4)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac máj a ...

(5)

Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa započítajú do času uvedeného v odseku 1 písm. a) ...

Štvrtý oddiel

Príplatky k funkčnému platu prokurátora

§ 107
Príplatok za zastupovanie
(1)

Ak na základe poverenia vedúceho prokurátora zastupuje prokurátor neprítomného vedúceho prokurátora ...

(2)

Prokurátorovi poverenému zastupovať dočasne neprítomného prokurátora alebo vykonávať funkciu ...

(3)

O priznaní príplatku rozhoduje vedúci služobného úradu.

§ 108
Príplatok počas dočasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupňa
(1)

Prokurátorovi, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie na prokuratúru vyššieho stupňa, ...

(2)

Ak je prokurátor dočasne pridelený na inú prokuratúru na účely zastúpenia neprítomného vedúceho ...

§ 109
Príplatok za prípravu právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Za prípravu právneho čakateľa prokuratúry patrí prokurátorovi popri jeho funkčnom plate mesačne ...

(2)

Ak prokurátor začne prípravu právneho čakateľa prokuratúry počas kalendárneho mesiaca alebo ...

(3)

Vedúci prokurátor môže rozhodnúť o nepriznaní príplatku za prípravu právneho čakateľa prokuratúry, ...

§ 110
Príplatok za plnenie služobných povinností vo sviatok

Za každú hodinu plnenia služobných povinností vo sviatok patrí prokurátorovi príplatok vo výške ...

§ 111
Príplatok za plnenie služobných povinností v sobotu a nedeľu

Za každú hodinu plnenia služobných povinností v sobotu alebo nedeľu patrí prokurátorovi príplatok ...

§ 112
Príplatok za plnenie služobných povinností v noci

Za každú hodinu plnenia služobných povinností v noci prislúcha prokurátorovi príplatok vo výške ...

§ 113
Osobitný príplatok
(1)

Prokurátorovi, ktorý vykonáva svoju funkciu na úseku boja s organizovaným zločinom alebo závažnej ...

(2)

O priznaní osobitného príplatku a o jeho výške rozhoduje vedúci služobného úradu.

§ 115
Odmena prokurátora
(1)

Prokurátorovi možno priznať odmenu až do výšky jeho funkčného platu

a)
za vykonanie služobných úloh nad rozsah povinností vyplývajúcich mu z ustanovenia § 26, najmä ...
b)
pri dosiahnutí veku 50 rokov.
(2)

O priznaní odmeny podľa odseku 1 písm. a) rozhoduje generálny prokurátor po predchádzajúcom vyjadrení ...

(3)

Kritériá na priznávanie odmien schvaľuje rada prokurátorov.

(4)

O priznaní odmeny pre generálneho prokurátora rozhoduje rada prokurátorov na návrh prvého námestníka ...

DRUHÝ DIEL
PAUŠÁLNE NÁHRADY A NÁHRADY ĎALŠÍCH VÝDAVKOV

§ 116
(1)

Paušálne náhrady generálneho prokurátora ustanovuje osobitný zákon.40)

(2)

Námestník generálneho prokurátora má na vykonávanie svojej funkcie a v súvislosti s ňou právo ...

a)
na bezplatné používanie služobného motorového vozidla,
b)
na poskytnutie a bezplatné používanie jedného mobilného služobného telefónu.
(3)

Vedúci prokurátor určený generálnym prokurátorom má právo na pridelenie a používanie jedného ...

TRETÍ DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O PLATE, JEHO SPLATNOSTI, VÝPLATE A O ZRÁŽKACH Z PLATU

Spoločné ustanovenia o plate
§ 117
(1)

Prokurátorovi patrí základný plat podľa tohto zákona odo dňa vymenovania do funkcie prokurátora ...

(2)

Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí prokurátorovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho ...

(3)

Funkčný príplatok patrí prokurátorovi odo dňa vymenovania do funkcie vedúceho prokurátora.

(4)

Funkčný príplatok počas dočasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupňa patrí prokurátorovi ...

§ 118

Znížiť základný plat možno prokurátorovi len na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárnej ...

§ 119

Ak sa prokurátorovi poskytne služobné voľno bez náhrady platu, kráti sa mu funkčný plat o tento ...

§ 120

Náhradou platu vo výške funkčného platu sa rozumie funkčný plat, na ktorý by mal prokurátor ...

§ 121
Splatnosť platu
(1)

Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie v deň určený služobným úradom, najneskôr však do ...

(2)

Pri zániku služobného pomeru vyplatí služobný úrad prokurátorovi splatný plat v posledný deň ...

§ 122
Výplata platu
(1)

Plat vypláca služobný úrad v eurách v deň výplaty platu poukázaním platu na základe žiadosti ...

(2)

Ak prokurátor neoznámi služobnému úradu účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej ...

(3)

Pri výplate platu je služobný úrad povinný vydať prokurátorovi písomný doklad obsahujúci údaje ...

(4)

Plat prokurátorovi dočasne pridelenému k orgánu Európskej únie vyplatí služobný úrad v dvoch ...

(5)

Plat prokurátorovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...

§ 123
Zrážky z platu
(1)

Zrážky z platu možno vykonať iba na základe písomnej dohody s prokurátorom o zrážkach z platu. ...

a)
poistné na zdravotné poistenie,41)
b)
poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,42)
c)
preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov,43)
d)
preddavok na plat, ktorý je prokurátor povinný vrátiť preto, lebo neboli splnené podmienky na ...
e)
náhradu platu za dovolenku, na ktorú prokurátor stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol, ...
f)
nevyúčtované preddavky cestovných náhrad podľa osobitného zákona,31)
g)
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa osobitných predpisov,44)
h)
sumy prepadajúce alebo pripadajúce štátu v dôsledku právoplatne uloženého peňažného trestu, ...
(2)

Poradie zrážok z platu ustanovuje osobitný zákon.45)

ŠTVRTÝ DIEL
OSOBITNÉ NÁROKY SÚVISIACE SO ZÁNIKOM SLUŽOBNÉHO POMERU PROKURÁTORA

§ 125
Odchodné
(1)

Prokurátorovi, ktorý bol odvolaný z funkcie podľa § 15 ods. 3 písm. a), patrí odchodné vo výške ...

(2)

Pri zániku služobného pomeru prokurátora vzdaním sa funkcie z dôvodov nadobudnutia nároku na ...

(3)

Ak prokurátorovi už bolo vyplatené odchodné pri skoršom zániku jeho služobného pomeru alebo ...

(4)

Právo na odchodné zaniká smrťou prokurátora. Ak právo na odchodné vzniklo pred smrťou prokurátora ...

§ 126
Úmrtné
(1)

Ak služobný pomer prokurátora zanikne smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, pozostalý manžel ...

(2)

Právo na úmrtné zaniká smrťou osoby, ktorá má naň právo alebo na ktorú toto právo prešlo. ...

Spoločné ustanovenia k odchodnému a úmrtnému
§ 127
(1)

Základný plat prokurátora na účely § 125 je základný plat, na ktorý by mal prokurátor nárok, ...

(2)

Započítateľná prax na účely odchodného sa určuje podľa § 97.

§ 128
(1)

O odchodnom a o úmrtnom rozhoduje služobný úrad.

(2)

Proti rozhodnutiu služobného úradu vo veciach odchodného a úmrtného možno podať do 15 dní odo ...

(3)

Odchodné vyplatí služobný úrad najneskôr v deň splatnosti posledného platu prokurátora.

(4)

Úmrtné vyplatí služobný úrad osobe, ktorá má právo na úmrtné, v deň nasledujúci po smrti ...

(5)

Na vyplatenie odchodného a úmrtného sa primerane použije § 122 ods. 1 a 2.

DEVIATA HLAVA
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL
NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENIE

§ 130
Nemocenské zabezpečenie pri chorobe alebo úraze
(1)

V čase, keď prokurátor nevykonáva svoju funkciu pre chorobu alebo úraz, nemá nárok na plat.

(2)

Prokurátor počas dočasnej neschopnosti vykonávať funkciu prokurátora pre chorobu alebo úraz má ...

§ 131
Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému
(1)

Ak je prokurátor uznaný za dočasne neschopného na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz a vznikol ...

a)
poistného na zdravotné poistenie,41)
b)
poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a poistného na invalidné poistenie,49a) ...
c)
preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.43)
(2)

Úhrn príplatku k náhrade príjmu a poskytnutej náhrady príjmu a úhrn príplatku k nemocenskému ...

(3)

Prokurátorovi nepatrí príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému podľa odseku 1, ...

§ 132
Príplatok k ošetrovnému
(1)

Ak prokurátorovi vznikne nárok na ošetrovné podľa osobitného zákona,49a) patrí mu príplatok ...

(2)

Úhrn príplatku k ošetrovnému a poskytnutého ošetrovného nesmie presiahnuť výšku funkčného ...

§ 133
Príplatok k materskému
(1)

Ak prokurátorovi vznikne nárok na materské podľa osobitného zákona,49a) patrí mu príplatok k ...

(2)

Úhrn príplatku k materskému a poskytnutého materského nesmie presiahnuť výšku funkčného platu ...

DRUHÝ DIEL
DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE

§ 134
Príplatok za výkon funkcie prokurátora a príplatok k dôchodku
(1)

Prokurátor má právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora, ak má nárok na výplatu starobného ...

a)
súčasne požiadal generálneho prokurátora o prerušenie výkonu funkcie prokurátora podľa § 12 ...
b)
súčasne požiadal o priznanie príplatku za výkon funkcie prokurátora, ak mu zanikol služobný ...
(2)

Ak prokurátor zomrie, právo na príplatok

a)
k vdovskému dôchodku alebo vdovskému výsluhovému dôchodku má manželka, ktorá má nárok na ...
b)
k vdoveckému dôchodku alebo vdoveckému výsluhovému dôchodku má manžel, ktorý má nárok na ...
c)
k sirotskému dôchodku alebo sirotskému výsluhovému dôchodku má nezaopatrené dieťa, ktoré má ...
(3)

Na účely príplatku k dôchodku podľa odseku 2 sa nevyžaduje splnenie podmienky ustanovenej v odseku ...

Výška príplatku za výkon funkcie prokurátora a príplatok k dôchodku
§ 135
(1)

Výška príplatku za výkon funkcie prokurátora je za každý rok započítateľnej praxe

a)
v roku 2005 1 % z priemerného platu prokurátora,
b)
v roku 2006 0,9 % z priemerného platu prokurátora,
c)
od roku 2007 0,8 % z priemerného platu prokurátora.
(2)

Ak výkon funkcie netrval celý rok, patrí prokurátorovi pomerná časť príplatku za výkon funkcie ...

(3)

Príplatok za výkon funkcie prokurátora patrí prokurátorovi najviac za 35 rokov výkonu funkcie ...

(4)

Priemerným platom prokurátora na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora sa rozumie priemerný ...

(5)

Výška príplatku k vdovskému dôchodku podľa § 134 ods. 2 písm. a) a príplatku k vdoveckému ...

(6)

Výška príplatku k sirotskému dôchodku podľa § 134 ods. 2 písm. c) je 30 % zo sumy príplatku ...

(7)

Úhrn príplatku k vdovskému dôchodku alebo vdoveckému dôchodku a príplatkov k sirotským dôchodkom ...

(8)

Úhrn príplatkov k sirotským dôchodkom, na ktoré vznikne nárok podľa odseku 4, nesmie presiahnuť ...

§ 136
(1)

Príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k vdoveckému ...

(2)

Priznaný príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k ...

§ 137
Zánik práva na príplatok za výkon funkcie prokurátora a na príplatok k dôchodku
(1)

Právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora zaniká dňom smrti prokurátora.

(2)

Ak právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora vzniklo pred smrťou prokurátora a príplatok ...

(3)

Právo, ktoré prechádza na osoby uvedené v odseku 2, nie je predmetom dedičstva; predmetom dedičstva ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na osoby uvedené v § 134 ods. 2, ak ide o príplatok ...

§ 137a

Výsluhový dôchodok prokurátora ustanoví osobitný zákon.

TRETÍ DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU PROKURÁTORA

§ 138
(1)

Funkčný plat prokurátora na účely § 131 až 133 je funkčný plat, na ktorý by mal prokurátor ...

(2)

Započítateľná prax na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora, príplatku k vdovskému ...

§ 139
(1)

Nárok na príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému, príplatok ...

(2)

Nárok na výplatu príplatku vzniká splnením podmienok ustanovených na vznik nároku na príplatok ...

§ 140
(1)

Služobný úrad rozhoduje

a)
o príplatku k náhrade príjmu,
b)
o príplatku k nemocenskému,
c)
o príplatku k ošetrovnému,
d)
o príplatku k materskému.
(2)

Generálna prokuratúre rozhoduje o

a)
príplatku za výkon funkcie prokurátora,
b)
príplatku k vdovskému dôchodku alebo vdoveckému dôchodku,
c)
príplatku k sirotskému dôchodku.
(3)

Proti rozhodnutiu služobného úradu podľa odseku 1 možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia ...

(4)

Proti rozhodnutiu generálnej prokuratúry podľa odseku 2 možno podať do 15 dní odo dňa doručenia ...

§ 141
(1)

Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému a príplatok k ...

(2)

Príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k vdoveckému ...

(3)

Výška príplatku sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nahor.

§ 142
(1)

Príplatok sa

a)
prizná, ak sa dodatočne zistí, že priznanie príplatku sa neoprávnene odoprelo,
b)
zvýši, ak sa dodatočne zistí, že príplatok
1.
sa priznal alebo sa vypláca v nižšej sume, než aká patrí, alebo
2.
sa priznal od neskoršieho dátumu, než od akého patrí,
c)
zníži, ak sa dodatočne zistí, že príplatok
1.
sa priznal alebo vyplatil vo vyššej sume, než aká patrí, alebo
2.
sa priznal od skoršieho dátumu, než od akého patrí,
d)
odníme, ak sa dodatočne zistí, že príplatok sa priznal alebo vyplatil neoprávnene.
(2)

Príplatok sa prizná odo dňa, od ktorého patrí, alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého patrí jeho ...

(3)

Príplatok sa zníži alebo odníme odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré ...

§ 143

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príplatok, jeho výplata sa podľa povahy ...

§ 145

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie a rozhodovanie vo veciach sociálneho zabezpečenia prokurátora ...

§ 146
(1)

Na účely platenia poistného na zdravotné poistenie41) sa prokurátor posudzuje ako zamestnanec a ...

(2)

Na účely platenia poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie42) sa prokurátor ...

(3)

Prokurátor nie je platiteľom príspevku na poistenie v nezamestnanosti.53) Za prokurátora služobný ...

DESIATA HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

PRVÝ DIEL
PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM

§ 147
Povinnosti služobného úradu
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečovať také podmienky na výkon funkcie prokurátora, aby prokurátor ...

(2)

Vedúci prokurátor je povinný kontrolovať, či prokurátor plní svoje služobné úlohy tak, aby ...

§ 148
Povinnosti prokurátora
(1)

Prokurátor je povinný pri výkone svojej funkcie počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám ...

(2)

Ak prokurátor zistí, že nemá vytvorené podmienky potrebné na riadny výkon svojej funkcie, je ...

DRUHÝ DIEL
ZODPOVEDNOSŤ PROKURÁTORA ZA SPÔSOBENÚ ŠKODU

§ 149
Všeobecná zodpovednosť prokurátora
(1)

Prokurátor zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením svojej ...

(2)

Ak bola škoda spôsobená aj porušením povinnosti zo strany služobného úradu, zodpovednosť prokurátora ...

(3)

Služobný úrad je povinný preukázať zavinenie prokurátora; to neplatí, ak ide o zodpovednosť ...

§ 150
Zodpovednosť prokurátora za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody
(1)

Od prokurátora, ktorý vedome neupozornil vedúceho prokurátora na hroziacu škodu, ani nezakročil ...

(2)

Pri posudzovaní zodpovednosti prokurátora za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody, ako aj pri ...

Zodpovednosť prokurátora za schodok na zverených hodnotách, ktoré je prokurátor povinný vyúčtovať
§ 151
(1)

Ak prokurátor prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ...

(2)

Prokurátor sa zbaví zodpovednosti za schodok celkom, prípadne sčasti,

a)
ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia, alebo
b)
ak služobný úrad neodstráni nedostatky, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami, ...
(3)

Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzavrieť písomne, inak je neplatná.

(4)

Služobný úrad je povinný vykonať inventarizáciu ku dňu vzniku zodpovednosti prokurátora za schodok ...

§ 152
(1)

Prokurátor, ktorý uzavrel dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od nej odstúpiť, ak

a)
je dočasne pridelený na výkon funkcie na inú prokuratúru alebo na iný orgán (§ 9, 9a),
b)
je preložený na výkon funkcie na inú prokuratúru (§ 10),
c)
výkon jeho funkcie je prerušený (§ 12),
d)
výkon jeho funkcie je dočasne pozastavený (§ 13) alebo
e)
služobný úrad do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky, ...
(2)

Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti sa musí oznámiť služobnému úradu písomne; odstúpenie ...

§ 153
(1)

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká

a)
uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b)
dohodou o jej zrušení,
c)
dňom odstúpenia od tejto dohody alebo
d)
dňom zániku služobného pomeru prokurátora.
(2)

Služobný úrad je povinný vykonať inventarizáciu ku dňu zániku dohody o hmotnej zodpovednosti. ...

§ 154
Zodpovednosť prokurátora za stratu zverených predmetov
(1)

Prokurátor zodpovedá za stratu predmetov, ktoré mu zveril služobný úrad, ak ich prevzatie písomne ...

(2)

Prokurátor sa zbaví zodpovednosti za zverený predmet celkom, prípadne sčasti, ak

a)
preukáže, že strata vznikla celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia, alebo
b)
služobný úrad neodstránil nedostatky, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zvereným predmetom, ...
Spoločné ustanovenia o zodpovednosti prokurátora za spôsobenú škodu
§ 155

Prokurátor, ktorý spôsobí škodu v duševnej poruche, zodpovedá za škodu len vtedy, ak v čase ...

§ 156

Prokurátor nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil pri odvracaní hroziacej škody alebo nebezpečenstva ...

Rozsah a spôsob náhrady škody
§ 157
(1)

Prokurátor, ktorý zodpovedá za spôsobenú škodu, je povinný, ak zákon neustanovuje inak, nahradiť ...

(2)

Ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, môže služobný úrad požadovať od prokurátora náhradu ...

(3)

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie u jednotlivého prokurátora presiahnuť ...

(4)

Ak bola škoda spôsobená aj služobným úradom, prokurátor je povinný uhradiť pomernú časť ...

(5)

Ak zodpovedá za škodu niekoľko prokurátorov alebo prokurátor a iný zamestnanec prokuratúry, každý ...

§ 158

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase jej poškodenia alebo straty, pričom ...

§ 159

Prokurátor, ktorý zodpovedá za schodok (§ 151) alebo za stratu zverených predmetov (§ 154), je ...

§ 160
(1)

Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, príslušný orgán (§ 184) alebo súd môže určiť výšku ...

(2)

Výšku náhrady škody nemožno znížiť, ak škoda bola spôsobená úmyselne.

§ 161
Určovanie výšky náhrady škody
(1)

Výšku požadovanej náhrady škody určuje orgán uvedený v § 184.

(2)

Výšku požadovanej náhrady škody oznámi prokurátorovi a s prokurátorom prerokuje príslušný ...

(3)

Ak prokurátor uzná záväzok nahradiť škodu v určenej výške, služobný úrad a prokurátor uzavrú ...

(4)

Služobný úrad je povinný vymáhať od prokurátora náhradu škody, za ktorú prokurátor zodpovedá. ...

TRETÍ DIEL
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ROZHODNUTÍM PROKURÁTORA ALEBO JEHO NESPRÁVNYM ÚRADNÝM POSTUPOM

§ 162
(1)

Za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím prokurátora alebo jeho nesprávnym úradným postupom ...

(2)

Ak generálna prokuratúra uhradí náhradu škody, spôsobenú nezákonným rozhodnutím prokurátora ...

a)
v celej výške, ak ide o úmyselné konanie prokurátora,
b)
vo výške nepresahujúcej u jednotlivého prokurátora sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho funkčného ...
(3)

Ak disciplinárna komisia nerozhodne inak, regresnú náhradu nemožno požadovať od prokurátora, ...

a)
zanikla trestnosť činu na základe účinnej ľútosti,
b)
trestné stíhanie bolo podmienené súhlasom poškodeného a poškodený daný súhlas vzal späť,
c)
trest, ku ktorému mohlo trestné stíhanie viesť, bol celkom bez významu popri treste, ktorý bol ...
d)
o skutku obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté disciplinárne iným orgánom alebo orgánom ...
e)
o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do cudziny bolo právoplatne rozhodnuté cudzozemským súdom ...
f)
obvinený sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania ...
g)
obvinený nebol v čase spáchania činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný.
(4)

Ak disciplinárna komisia nerozhodne inak, regresnú náhradu nemožno požadovať od prokurátora ani ...

a)
súd alebo prokurátor postúpil vec na konanie inému orgánu, ktorý je oprávnený vo veci konať ...
b)
účastník konania domáhajúci sa náhrady škody si hrozbu trestného stíhania alebo trestné stíhanie ...
c)
v prípravnom konaní boli splnené zákonné podmienky na začatie trestného stíhania a vznesenie ...
d)
pri podaní obžaloby boli splnené zákonné podmienky na podanie obžaloby.

ŠTVRTÝ DIEL
ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PROKURÁTOROVI

Prvý oddiel
Všeobecná zodpovednosť štátu

§ 163
(1)

Štát zodpovedá prokurátorovi za škodu, ktorá mu vznikla pri výkone funkcie alebo v priamej súvislosti ...

(2)

Štát nezodpovedá prokurátorovi za škodu na dopravnom prostriedku, ktorý použil pri plnení svojich ...

Druhý oddiel
Zodpovednosť štátu za škodu pri služobnom úraze alebo chorobe z povolania

§ 164
Základné ustanovenie
(1)

Ak došlo pri plnení služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia prokurátora ...

(2)

Za škodu spôsobenú prokurátorovi chorobou z povolania zodpovedá štát vtedy, ak pred zistením ...

(3)

Príslušný orgán (§ 184) je povinný prerokovať rozsah a spôsob náhrady škody bez zbytočného ...

§ 165
Náhrada škody pri poškodení zdravia prokurátora

Prokurátorovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z povolania, je štát ...

a)

náhradu za stratu na plate počas uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz ...

b)

náhradu za stratu na plate po skončení uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný ...

c)

náhradu za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia (§ 168),

d)

mimoriadne odškodnenie (§ 169),

e)

náhradu nákladov spojených s liečením (§ 170),

f)

náhradu vecnej škody (§ 171).

§ 166
Náhrada za stratu na plate počas uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie
(1)

Náhrada za stratu na plate počas uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz ...

a)
poistného na zdravotné poistenie,41)
b)
poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,42)
c)
preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.43)
(2)

Náhrada podľa odseku 1 patrí prokurátorovi aj pri ďalšej neschopnosti na výkon funkcie z dôvodu ...

§ 167
Náhrada za stratu na plate po skončení uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie
(1)

Náhrada za stratu na plate po skončení uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný ...

(2)

Náhrada za stratu na plate po skončení uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný ...

(3)

Právo na náhradu podľa odsekov 1 a 2 zaniká

a)
odňatím invalidného dôchodku,
b)
dosiahnutím 65. roku veku alebo
c)
smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 168
Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)

Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré prokurátor utrpel v dôsledku ...

(2)

Ak prokurátor utrpel služobný úraz v dôsledku trestného činu spáchaného inou osobou pre výkon ...

§ 169
Mimoriadne odškodnenie

Prokurátor, ktorý následkom služobného úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku trestného činu ...

§ 170
Náhrada nákladov spojených s liečením

Prokurátor, ktorý utrpel služobný úraz alebo chorobu z povolania, má právo na náhradu účelne ...

§ 171
Náhrada vecnej škody

Prokurátor, ktorý utrpel služobný úraz alebo chorobu z povolania, má právo na náhradu vecnej ...

§ 172
Náhrada škody pri úmrtí prokurátora

Ak prokurátor následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania zomrel, štát je povinný v ...

a)

náhradu nákladov spojených s liečením a s pohrebom (§ 173),

b)

náhradu nákladov na výživu pozostalých (§ 174),

c)

jednorazové odškodnenie pozostalých (§ 175),

d)

náhradu vecnej škody (§ 176).

§ 173
Náhrada nákladov spojených s liečením a s pohrebom
(1)

Ak prokurátor zomrel následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil ...

(2)

Náklady spojené s pohrebom sú najmä

a)
náklady účtované pohrebným ústavom,
b)
cintorínske poplatky,
c)
náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule do výšky 40 % z priemerného platu prokurátora ...
d)
náklady na úpravu hrobu,
e)
cestovné náklady,
f)
jedna tretina primeraných nákladov na smútočné ošatenie a smútočné pohostenie.
(3)

Náklady na smútočné ošatenie a cestovné náklady sa uhradia len manželovi (druhovi), deťom, ...

(4)

Náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s liečením a s pohrebom vyplatí oprávnenej ...

§ 174
Náhrada nákladov na výživu pozostalých
(1)

Pozostalým, ktorým zomrelý prokurátor poskytoval výživu alebo bol povinný výživu poskytovať, ...

(2)

Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí len vtedy, ak nie je uhradená dávkami dôchodkového ...

(3)

Pri výpočte náhrady nákladov na výživu pozostalých sa vychádza z posledného mesačného funkčného ...

§ 175
Jednorazové odškodnenie pozostalých

Manželovi a každému dieťaťu zomrelého prokurátora, ktoré má nárok na sirotský dôchodok, ...

§ 176
Náhrada vecnej škody

Dedičom prokurátora patrí náhrada vecnej škody, ktorá vznikla v súvislosti so služobným úrazom ...

§ 177
Spoločné ustanovenie

Ustanovenia § 163 až 176 sa vzťahujú aj na blízke osoby prokurátora, ak utrpeli škodu v dôsledku ...

Tretí oddiel
Zodpovednosť štátu za škodu pri odvracaní škody

§ 178
(1)

Štát zodpovedá za škodu, ktorú utrpel prokurátor pri odvracaní škody hroziacej majetku štátu, ...

(2)

Prokurátor, ktorý utrpel pri odvracaní škody podľa odseku 1 vecnú škodu, má právo na jej náhradu, ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa rovnako vzťahuje na prokurátora, ktorý utrpel škodu pri odvracaní nebezpečenstva ...

Štvrtý oddiel
Zodpovednosť štátu za škodu na odložených veciach

§ 179
(1)

Štát zodpovedá za škodu na veciach, ktoré prokurátor odložil pri výkone svojej funkcie alebo ...

(2)

Prokurátor má právo na náhradu škody spôsobenej na odložených veciach za podmienok uvedených ...

(3)

Právo na náhradu škody za veci, ktoré sa pri výkone funkcie obvykle nenosia, napríklad väčšie ...

(4)

Nárok na náhradu škody podľa odsekov 2 a 3 zanikne, ak prokurátor o škode neupovedomil služobný ...

Piaty oddiel
Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 180
(1)

Služobný úrad je povinný, ak zákon neustanovuje inak, nahradiť prokurátorovi skutočnú škodu, ...

(2)

Ak služobný úrad preukáže, že škodu zavinil aj poškodený prokurátor, jeho zodpovednosť sa ...

(3)

Služobný úrad, ktorý nahradil poškodenému prokurátorovi škodu, má právo na náhradu voči ...

§ 181

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase jej poškodenia alebo straty, pričom ...

Šiesty oddiel
Dôvody zbavenia sa zodpovednosti

§ 182
(1)

Štát sa zbaví zodpovednosti za škodu celkom, ak preukáže, že

a)
škoda bola spôsobená tým, že prokurátor svojím zavinením porušil pri výkone svojej funkcie ...
b)
škodu spôsobil prokurátor v stave pod vplyvom alkoholu, ktorý si sám privodil, alebo v stave po ...

a že tieto skutočnosti boli jedinou príčinou škody.

(2)

Štát sa zbaví zodpovednosti za škodu sčasti, ak preukáže, že

a)
prokurátor svojím zavinením porušil pri výkone svojej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním ...
b)
jednou z príčin škody bolo spôsobenie škody prokurátorom v stave pod vplyvom alkoholu, ktorý ...
c)
prokurátorovi vznikla škoda preto, lebo si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa ...
(3)

Ak sa štát zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, ktorú znáša prokurátor, podľa ...

(4)

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika. ...

§ 183
Štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak prokurátor utrpel škodu
a)

počas súdneho pojednávania alebo pri účasti na inom úkone, ktorý vykonával súd,

b)

pri výsluchu osoby v priestoroch prokuratúry alebo pri účasti na úkone, ktorý vykonával policajný ...

c)

pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, ak ...

PIATY DIEL
KONANIE VO VECIACH NÁHRADY ŠKODY

§ 184
(1)

Vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody podľa tohto zákona ...

a)
osobitná komisia zriadená na služobnom úrade prokurátora, ktorý zodpovedá za škodu alebo ktorému ...
b)
osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre, ak
1.
za škodu zodpovedá prokurátor generálnej prokuratúry alebo ak škoda bola spôsobená prokurátorovi ...
2.
za škodu zodpovedá spoločne prokurátor generálnej prokuratúry a prokurátor alebo zamestnanec ...
3.
za škodu zodpovedá spoločne krajský prokurátor a prokurátor alebo zamestnanec inej prokuratúry ...
(2)

Osobitné komisie uvedené v odseku 1 zriaďuje príslušný vedúci služobného úradu, ak generálny ...

(3)

O odvolaní proti rozhodnutiu

a)
orgánu uvedeného v odseku 1 písm. a) a c) rozhoduje generálna prokuratúra,
b)
orgánu uvedeného v odseku 1 písm. b) rozhoduje generálny prokurátor.
§ 185

Na konanie o zodpovednosti za škodu a o náhrade škody podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné ...

ŠIESTY DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

§ 186
(1)

Výkonom funkcie prokurátora sa na účely zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na ...

(2)

Úkony prokurátora v priamej súvislosti s výkonom funkcie prokurátora sú úkony prokurátora obvyklé ...

(3)

Cestou do miesta pravidelného výkonu funkcie a späť sa rozumie cesta z miesta trvalého pobytu alebo ...

(4)

Cesta z miesta trvalého pobytu alebo ubytovania prokurátora do miesta výkonu funkcie prokurátora ...

JEDENÁSTA HLAVA
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA O DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI PROKURÁTORA

§ 187
Disciplinárna zodpovednosť
(1)

Prokurátor je disciplinárne zodpovedný za

a)
disciplinárne previnenie,
b)
konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitného zákona,57) a konanie, ktoré môže byť postihnuteľné ...
(2)

Na prejednanie priestupku sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,57b) ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Ak priestupok prokurátora prejednal alebo so súhlasom prokurátora prejednáva orgán oprávnený ...

§ 188
Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je

a)
zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností prokurátora,
b)
správanie prokurátora, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o jeho svedomitosti a nestrannosti ...
c)
správanie prokurátora na verejnosti, ktoré znižuje vážnosť prokuratúry.
(2)

Disciplinárne previnenie je závažným disciplinárnym previnením, ak vzhľadom na povahu nesplnenej ...

(3)

Disciplinárnym previnením nie je konanie, ktoré je trestným činom alebo priestupkom.

§ 189
Disciplinárne opatrenia, sankcie a ochranné opatrenia
(1)

Za disciplinárne previnenie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak § 208 ods. 2 neustanovuje ...

a)
písomné pokarhanie,
b)
zníženie základného platu až o 15 % najviac na tri mesiace; pri opätovnom disciplinárnom previnení, ...
(2)

Za závažné disciplinárne previnenie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom uloží prokurátorovi ...

a)
zníženie základného platu o 15 % až 50 %, najviac na jeden rok,
b)
odvolanie z funkcie vedúceho prokurátora,
c)
preloženie na prokuratúru nižšieho stupňa,
d)
zbavenie funkcie prokurátora.
(3)

Za priestupok sa za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom uloží prokurátorovi sankcia ...

(4)

Generálnemu prokurátorovi nemožno uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v odseku 2 písm. b) ...

Ukladanie disciplinárnych opatrení za disciplinárne previnenie a sankčných opatrení za priestupok
§ 190
(1)

Disciplinárne opatrenia za disciplinárne previnenie a sankčné opatrenia za priestupok možno uložiť ...

(2)

V disciplinárnom konaní nemožno uložiť prokurátorovi za to isté protiprávne konanie popri sebe ...

a)
disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie a sankčné opatrenie za priestupok,
b)
písomné pokarhanie za disciplinárne previnenie a iné disciplinárne opatrenie za disciplinárne ...
c)
zníženie základného platu a preloženie na prokuratúru nižšieho stupňa,
d)
zbavenie funkcie prokurátora a iné disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie,
e)
sankčné opatrenie za priestupok spolu s iným sankčným opatrením za priestupok, ak to nedovoľuje ...
§ 191
(1)

Pri ukladaní disciplinárnych opatrení za disciplinárne previnenie a sankčných opatrení za priestupok ...

(2)

Vedúci prokurátor môže vybaviť nedostatky prokurátora pri plnení služobných povinností menšieho ...

§ 192
Disciplinárna komisia
(1)

Disciplinárnu zodpovednosť prokurátora zisťuje a disciplinárne opatrenia alebo sankčné opatrenia ...

(2)

Počet disciplinárnych komisií zriadených na generálnej prokuratúre určuje generálny prokurátor ...

(3)

Každá disciplinárna komisia má troch členov, z ktorých jeden člen je predsedom disciplinárnej ...

(4)

Generálny prokurátor vymenúva predsedu disciplinárnej komisie a ďalších členov disciplinárnej ...

(5)

Zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania databázy kandidátov ...

(6)

Členom disciplinárnej komisie a náhradníkom člena disciplinárnej komisie môže byť len prokurátor, ...

a)
ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej päť rokov,
b)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
c)
proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
d)
ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, špeciálnym prokurátorom, ...
(7)

Člen disciplinárnej komisie alebo náhradník člena disciplinárnej komisie sa môže takej funkcie ...

(8)

Člena disciplinárnej komisie nemožno z takej funkcie odvolať, ak v odseku 9 nie je ustanovené inak. ...

(9)

Člena disciplinárnej komisie možno z takej funkcie odvolať, iba ak nie je spôsobilý zo zdravotných ...

(10)

Členovi disciplinárnej komisie alebo náhradníkovi člena disciplinárnej komisie zanikne funkcia, ...

a)
mu uplynie funkčné obdobie,
b)
mu zanikne služobný pomer prokurátora,
c)
je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s funkciou v disciplinárnej ...
d)
je proti nemu začaté disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie alebo
e)
mu bolo za disciplinárne previnenie právoplatne uložené disciplinárne opatrenie.
(11)

Disciplinárna komisia je schopná konať a rozhodovať, ak sú prítomní všetci členovia disciplinárnej ...

(12)

Ak ide o disciplinárne konanie proti generálnemu prokurátorovi, tam, kde sa v tomto zákone hovorí ...

§ 193
Vylúčenie člena disciplinárnej komisie
(1)

Člen disciplinárnej komisie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ...

(2)

Len čo sa člen disciplinárnej komisie dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi ...

(3)

Prokurátor, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie, má právo vyjadriť sa ku skutočnostiam, ...

(4)

O tom, či je člen disciplinárnej komisie vylúčený, rozhodne generálny prokurátor. Ak je ako ...

§ 194
Neprípustnosť disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárne konanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí ...

a)
tomu bráni amnestia udelená vládou Slovenskej republiky,
b)
zanikla disciplinárna zodpovednosť prokurátora,
c)
zanikol služobný pomer prokurátora; ak je prokurátor disciplinárne stíhaný za priestupok, disciplinárna ...
d)
disciplinárne konanie je podmienené súhlasom poškodeného, jeho zástupcu alebo opatrovníka a súhlas ...
e)
skoršie disciplinárne konanie pre ten istý skutok, alebo skoršie konanie o priestupku alebo inom ...
(2)

V disciplinárnom konaní, ktoré bolo zastavené z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), sa ...

§ 195
Právo na obhajobu

Prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má právo obhajovať sa sám alebo zvoliť ...

DRUHÝ DIEL
DISCIPLINÁRNE KONANIE

Začatie disciplinárneho konania
§ 196
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh. Bez návrhu sa disciplinárne konanie začína len vtedy, ...

(2)

Disciplinárne konanie je začaté dňom doručenia

a)
návrhu na začatie disciplinárneho konania disciplinárnej komisii alebo
b)
rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o odovzdaní veci alebo o postúpení veci ...
(3)

Generálna prokuratúra do desiatich dní odo dňa doručenia návrhu, doručí tento návrh príslušnej ...

§ 197
(1)

Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať

a)
generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
b)
verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry, ak sa domnieva, že pri plnení ...
c)
námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ...
d)
príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi ...
e)
príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry,
f)
subjekt oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania proti generálnemu prokurátorovi ...
(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať

a)
meno, priezvisko a funkciu navrhovateľa,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia prokurátora, proti ktorému návrh smeruje,
c)
opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, s uvedením miesta, času a spôsobu ...
d)
označenie dôkazov, o ktoré sa návrh opiera,
e)
navrhované disciplinárne opatrenie,
f)
dátum vyhotovenia návrhu,
g)
podpis navrhovateľa.
(3)

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania je neúplný, predseda disciplinárnej komisie vyzve ...

(4)

Navrhovateľ môže podať návrh na začatie disciplinárneho konania disciplinárnej komisii do šiestich ...

(5)

Návrh na začatie disciplinárneho konania môže navrhovateľ vziať späť, a to až dovtedy, kým ...

§ 198
(1)

Disciplinárne konanie nemožno začať, a ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa ...

a)
od spáchania disciplinárneho previnenia alebo od priestupku, alebo
b)
od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku súdu za ten istý skutok.
(2)

Plynutie lehoty podľa odseku 1 sa prerušuje

a)
podaním návrhu na začatie disciplinárneho konania za disciplinárne previnenie a po ňom nasledujúcimi ...
b)
spáchaním iného disciplinárneho previnenia počas plynutia lehoty uvedenej v odseku 1.
(3)

Prerušením plynutia lehoty začína plynúť nová lehota podľa odseku 1.

§ 199
Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania
(1)

O začatí disciplinárneho konania upovedomí najneskôr do 15 dní prokurátora, proti ktorému sa ...

(2)

Oznámenie o začatí disciplinárneho konania sa doručuje prokurátorovi, proti ktorému sa začalo ...

(3)

O začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárnej komisie tiež

a)
generálneho prokurátora, ak nepodal návrh na začatie disciplinárneho konania,
b)
vedúceho služobného úradu, ak nepodal návrh na začatie disciplinárneho konania a disciplinárne ...
c)
okresnému prokurátorovi, ak nepodal návrh na začatie disciplinárneho konania a ide o disciplinárne ...
§ 200
Predbežné úkony

Ak obsah návrhu na začatie disciplinárneho konania vyžaduje predbežné objasnenie uvádzaných ...

§ 201
Rozhodnutie bez ústneho pojednávania

Disciplinárna komisia bez ústneho pojednávania disciplinárne konanie zastaví, ak

a)
návrh na začatie disciplinárneho konania bol podaný neoprávnenou osobou, oneskorene alebo bol vzatý ...
b)
návrh na začatie disciplinárneho konania je nesprávny alebo neúplný a navrhovateľ napriek výzve ...
c)
disciplinárne konanie je neprípustné (§ 194).
§ 202
Prerušenie disciplinárneho konania
(1)

Ak sa disciplinárna komisia domnieva, že skutočnosti, ktoré sa prokurátorovi kladú za vinu, nasvedčujú ...

(2)

Disciplinárna komisia môže prerušiť disciplinárne konanie aj vtedy, ak sa dozvie, že pre skutok, ...

(3)

Prerušenie disciplinárneho konania môže trvať najneskôr do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(4)

Ak je disciplinárne konanie prerušené, neplynú lehoty podľa tohto zákona. Ak sa v konaní pokračuje, ...

§ 203
Nariadenie ústneho pojednávania
(1)

Po vykonaní predbežných úkonov, alebo ak nie sú také úkony potrebné, predseda disciplinárnej ...

a)
navrhovateľa,
b)
prokurátora, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie,
c)
obhajcu prokurátora, ak prokurátora zastupuje v disciplinárnom konaní,
d)
poškodeného, jeho zástupcu alebo opatrovníka,
e)
osoby uvedené v § 199 ods. 3.
(2)

O nariadení ústneho pojednávania sa musia osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až d) upovedomiť ...

Ústne pojednávanie
§ 204
(1)

Ústne pojednávanie sa koná verejne za stálej prítomnosti všetkých členov disciplinárnej komisie ...

(2)

Ústne pojednávanie sa koná zásadne v prítomnosti prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne ...

a)
odmietol sa dostaviť pred disciplinárnu komisiu,
b)
nedostavil sa bez ospravedlniteľného dôvodu pred disciplinárnu komisiu,
c)
výslovne sa vzdal práva účasti na ústnom pojednávaní,
d)
je vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.
(3)

Ak si prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, zvolil obhajcu, tento má právo ...

§ 205
(1)

Ústne pojednávanie vedie predseda disciplinárnej komisie.

(2)

Predseda disciplinárnej komisie otvorí ústne pojednávanie oznámením veci, ktorá sa bude prejednávať; ...

(3)

Ak sa niektorá z predvolaných alebo upovedomených osôb nedostavila na ústne pojednávanie, disciplinárna ...

(4)

Po vykonaní úkonov uvedených v odsekoch 2 a 3 vyzve predseda disciplinárnej komisie navrhovateľa, ...

(5)

Po prednesení návrhu na začatie disciplinárneho konania alebo obsahu rozhodnutia orgánu činného ...

(6)

Ak sa v disciplinárnom konaní vykonali predbežné úkony, predseda disciplinárnej komisie alebo ...

(7)

Predseda disciplinárnej komisie vypočuje prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, ...

(8)

Prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, jeho obhajca a navrhovateľ majú právo ...

(9)

Po skončení dokazovania sa môže k veci vyjadriť navrhovateľ, prokurátor, proti ktorému sa vedie ...

§ 206
(1)

Na porade a hlasovaní nesmie byť okrem členov disciplinárnej komisie a zapisovateľa, ak sa zúčastnil ...

(2)

Pri hlasovaní o tom, či prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, je vinný, musí ...

§ 207
Zápisnica o ústnom pojednávaní a o porade

O ústnom pojednávaní a o porade disciplinárnej komisie sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu o ústnom ...

Rozhodnutie disciplinárnej komisie
§ 208
(1)

Ak disciplinárna komisia dospeje k záveru, že prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne ...

(2)

Disciplinárna komisia môže rozhodnúť, že upustí od uloženia disciplinárneho opatrenia podľa ...

(3)

Disciplinárna komisia oslobodí prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, ak dospeje ...

a)
prokurátor sa nedopustil disciplinárneho previnenia alebo priestupku, alebo
b)
nemožno preukázať, že prokurátor sa dopustil disciplinárneho previnenia alebo priestupku.
(4)

Ak disciplinárna komisia oslobodí prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má ...

(5)

Predseda disciplinárnej komisie vyhlási rozhodnutie na ústnom pojednávaní vždy verejne. Rozhodnutie ...

(6)

Rozhodnutie disciplinárnej komisie vypracuje jej predseda alebo ním určený člen disciplinárnej ...

§ 209

Disciplinárna komisia zastaví disciplinárne konanie, ak

a)
je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie,
b)
skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie, nie je disciplinárnym previnením alebo priestupkom, ...
c)
prokurátor bol právoplatne odsúdený za trestný čin z nedbanlivosti a tento trestný čin nebol ...
d)
disciplinárne konanie sa stalo neprípustným,
e)
to ustanovuje tento zákon.
§ 210
Doručenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa doručí

a)
prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b)
obhajcovi prokurátora,
c)
navrhovateľovi,
d)
poškodenému, prípadne jeho zástupcovi alebo opatrovníkovi,
e)
osobám uvedeným v § 199 ods. 3,
f)
služobnému úradu prokurátora,
g)
okresnej prokuratúre, ak ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
(2)

Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa doručí osobám uvedeným v odseku 1 písm. a) až d) do vlastných ...

TRETÍ DIEL
Opravné prostriedky a odvolacia disciplinárna komisia

§ 211
Odvolanie
(1)

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto ...

(2)

Odvolanie môže podať

a)
prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b)
navrhovateľ,
c)
poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody pre nesprávnosť výroku o náhrade škody, ...
(3)

O odvolaní rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia.

(4)

Ak odvolacia disciplinárna komisia odvolanie nezamietne, napadnuté rozhodnutie úplne alebo sčasti ...

(5)

Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa doručí

a)
prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b)
obhajcovi prokurátora,
c)
navrhovateľovi,
d)
poškodenému alebo jeho zástupcovi, alebo opatrovníkovi,
e)
osobám uvedeným v § 199 ods. 3,
f)
služobnému úradu prokurátora,
g)
okresnej prokuratúre, ak ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
(6)

Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa doručí osobám uvedeným v odseku 5 písm. a) až ...

(7)

Proti rozhodnutiu odvolacej disciplinárnej komisie nie je prípustné odvolanie.

(8)

Na disciplinárne konanie pred odvolacou disciplinárnou komisiou sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 212
Odvolacia disciplinárna komisia
(1)

Počet odvolacích disciplinárnych komisií zriadených na generálnej prokuratúre určuje generálny ...

(2)

Každá odvolacia disciplinárna komisia má päť členov, z ktorých jeden člen je predsedom odvolacej ...

(3)

Generálny prokurátor vymenúva predsedu odvolacej disciplinárnej komisie a ďalších členov odvolacej ...

(4)

Zásady obsadzovania odvolacích disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov, dopĺňania databázy ...

(5)

Členom odvolacej disciplinárnej komisie a náhradníkom člena odvolacej disciplinárnej komisie môže ...

a)
ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej päť rokov,
b)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
c)
proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
d)
ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, špeciálnym prokurátorom, ...
(6)

Člen odvolacej disciplinárnej komisie a náhradník člena odvolacej disciplinárnej komisie sa môže ...

(7)

Člena odvolacej disciplinárnej komisie nemožno z takej funkcie odvolať, ak v odseku 8 nie je ustanovené ...

(8)

Člena odvolacej disciplinárnej komisie možno z takej funkcie odvolať, iba ak nie je spôsobilý ...

(9)

Členovi odvolacej disciplinárnej komisie alebo náhradníkovi člena odvolacej disciplinárnej komisie ...

a)
mu uplynie funkčné obdobie,
b)
mu zanikne služobný pomer prokurátora,
c)
je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s funkciou v odvolacej disciplinárnej ...
d)
je proti nemu začaté disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
e)
sa disciplinárne previní a za disciplinárne previnenie mu je právoplatne uložené disciplinárne ...
(10)

Odvolacia disciplinárna komisia je schopná uznášať sa a konať, ak je prítomný predseda odvolacej ...

(11)

Na vylúčenie člena odvolacej disciplinárnej komisie sa vzťahuje § 193.

§ 213
Obnova disciplinárneho konania

Prokurátor môže podať do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia disciplinárnej ...

ŠTVRTÝ DIEL
VÝKON ROZHODNUTIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

§ 214
(1)

Opatrenia potrebné na výkon uloženého disciplinárneho opatrenia vykoná vedúci služobného úradu, ...

(2)

Výnos pokút uložených v disciplinárnom konaní je príjmom štátneho rozpočtu. Vlastníkom prepadnutých ...

(3)

Sankčné opatrenie za priestupok podľa § 189 ods. 3 sa vykoná aj vtedy, ak prokurátorovi, ktorému ...

(5)

Rozhodnutie o povinnosti prokurátora nahradiť škodu možno vykonať podľa osobitného zákona.65) ...

PIATY DIEL
ZAHLADENIE DISCIPLINÁRNEHO POSTIHU

§ 215
(1)

Po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozhodnutia disciplinárnej ...

(2)

Po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozhodnutia disciplinárnej ...

(3)

Ak sa výkon disciplinárneho opatrenia alebo sankčného opatrenia za priestupok do času uvedeného ...

ŠIESTY DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 216

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti prokurátora sa primerane použije prvá časť Trestného ...

§ 217
(1)

Protiprávnosť skutku, ktorý sa považuje za disciplinárne previnenie alebo za priestupok, sa posudzuje ...

(2)

Prokurátorovi možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia alebo sankčného opatrenia, ...

(3)

Ochranné opatrenie sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje. ...

SIEDMY DIEL
PRAVIDLÁ PROKURÁTORSKEJ ETIKY

§ 217a
Etický kódex prokurátora

Pravidlá prokurátorskej etiky sú obsiahnuté v etickom kódexe prokurátora. Etický kódex prokurátora ...

Etická komisia
§ 217b
(1)

Ak sa navrhovateľ alebo disciplinárna komisia domnieva, že disciplinárne previnenie prokurátora ...

(2)

Stanovisko etickej komisie je pre navrhovateľa záväzné; pre disciplinárnu komisiu nie je záväzné. ...

(3)

Etická komisia môže posudzovať etické otázky a etickú prijateľnosť správania sa prokurátorov ...

(4)

Etická komisia vydáva svoje stanoviská a odporúčania v písomnej forme; každé svoje stanovisko ...

(5)

Na prijatie stanoviska alebo odporúčania etickej komisie je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých ...

§ 217c
(1)

Etická komisia má deväť členov volených v priamych voľbách s tajným hlasovaním jednotlivými ...

(2)

Každé zo zhromaždení prokurátorov má právo zvoliť jedného člena etickej komisie; tohto člena ...

(3)

Podrobnosti o voľbách a odvolaní členov etickej komisie upravuje volebný poriadok schválený radou ...

(4)

Zoznam členov etickej komisie zverejní generálna prokuratúra na svojom webovom sídle.

§ 217d
(1)

Zasadnutia etickej komisie a jej činnosť administratívne, organizačne a materiálne zabezpečuje ...

(2)

Podrobnosti o rokovaní etickej komisie upravuje rokovací poriadok schválený etickou komisiou.

(3)

Etická komisia pravidelne informuje o svojej činnosti na webovom sídle generálnej prokuratúry, ...

DVANÁSTA HLAVA
SAMOSPRÁVA PROKURÁTOROV

PRVÝ DIEL
ORGÁNY SAMOSPRÁVY PROKURÁTOROV, ICH PÔSOBNOSŤ A FUNKČNÉ OBDOBIE

Orgány samosprávy
§ 218
(1)

Orgány samosprávy prokurátorov sa zriaďujú na ochranu práv a oprávnených záujmov prokurátorov. ...

(2)

Vedúci služobného úradu a vedúci prokurátori sú povinní vytvárať orgánom samosprávy prokurátorov ...

§ 219
(1)

Predstaviteľom samosprávy prokurátorov je

a)
zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry a prokurátorská rada generálnej prokuratúry, ...
b)
zhromaždenie prokurátorov krajskej prokuratúry a prokurátorská rada krajskej prokuratúry,
c)
rada prokurátorov.
(2)

Zhromaždenia prokurátorov sú v rámci svojej územnej pôsobnosti najvyšším orgánom samosprávy ...

(3)

Prokurátorské rady sú v rámci svojej územnej pôsobnosti najvyšším výkonným orgánom samosprávy ...

(4)

Rada prokurátorov je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov s celoštátnou pôsobnosťou, ...

(5)

Orgány samosprávy prokurátorov postupujú samostatne pri zabezpečovaní a ochrane práv a oprávnených ...

(6)

Orgány samosprávy prokurátorov sa môžu podieľať aj na ochrane práv a oprávnených záujmov ...

(7)

Orgány samosprávy prokurátorov plnia aj ďalšie úlohy, ak tak ustanoví zákon.

§ 220
Zhromaždenie prokurátorov
(1)

Zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry tvoria prokurátori generálnej prokuratúry.

(2)

Zhromaždenie prokurátorov krajskej prokuratúry tvoria prokurátori krajskej prokuratúry a prokurátori ...

Prokurátorská rada
§ 221
(1)

Prokurátorská rada je zložená z nepárneho počtu, najviac z 11 členov, ktorých volí príslušné ...

(2)

Predsedu a podpredsedu prokurátorskej rady si členovia prokurátorskej rady volia tajným hlasovaním ...

(3)

Funkčné obdobie členov prokurátorskej rady je päťročné.

(4)

Zhromaždenie prokurátorov môže odvolať člena prokurátorskej rady alebo celú prokurátorskú ...

(5)

Člen prokurátorskej rady sa môže členstva alebo svojej funkcie v prokurátorskej rade písomne ...

(6)

Členovi prokurátorskej rady zanikne členstvo v prokurátorskej rade, ak

a)
je preložený na prokuratúru, ktorej prokurátori tvoria iné zhromaždenie prokurátorov alebo
b)
mu zanikne služobný pomer prokurátora.
c)
je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v prokurátorskej ...
§ 222
(1)

Prokurátorská rada sa vyjadruje k

a)
návrhu rozpočtu prokuratúry,
b)
návrhu plánu úloh na kalendárny rok,
c)
rozsahu a spôsobu náhrady škody spôsobenej prokurátorovi služobným úrazom alebo chorobou z povolania ...
d)
záverečnému hodnoteniu prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry (§ 250 ods. 5),
e)
hodnoteniu asistenta prokurátora na účely vykonania odbornej justičnej skúšky,
f)
ďalším veciam, ak to ustanovuje tento zákon, alebo ak prokurátorskú radu o to požiada príslušný ...
(2)

Prokurátorská rada ďalej

a)
rozhoduje o námietkach prokurátora proti obsahu hodnotenia, ktorým nevyhovel vedúci služobného ...
b)
spolupracuje s vedúcimi prokurátormi pri prehlbovaní a zvyšovaní kvalifikácie prokurátorov,
c)
zaujíma stanoviská k sťažnostiam na prokurátorov, asistentov prokurátorov alebo právnych čakateľov ...
d)
vyjadruje sa k dočasnému prideleniu prokurátora na inú prokuratúru (§ 9 ods. 2).
Rada prokurátorov
§ 223
(1)

Radu prokurátorov tvoria predsedovia prokurátorských rád. Predsedu prokurátorskej rady v prípade ...

(2)

Predsedu rady prokurátorov a podpredsedu rady prokurátorov volia členovia rady prokurátorov spomedzi ...

(3)

Predseda rady prokurátorov a podpredseda rady prokurátorov sa môžu funkcie predsedu rady prokurátorov ...

§ 224
(1)

Rada prokurátorov

a)
koordinuje činnosť prokurátorských rád,
b)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu prokuratúry a k plánu hlavných úloh prokuratúry na kalendárny ...
c)
zaujíma stanoviská k návrhom zákonov, ktoré súvisia s pôsobnosťou, organizáciou a plnením ...
(2)

Rada prokurátorov ďalej

a)
udeľuje súhlas k dočasnému prideleniu prokurátora na inú prokuratúru (§ 9 ods. 2),
b)
schvaľuje zásady funkčného postupu prokurátorov (§ 10 ods. 5),
c)
vytvára databázu kandidátov na členov výberovej komisie (§ 7a, 21a a 238),
d)
vyjadruje sa k vymenovaniu prokurátora do funkcie vedúceho prokurátora (§ 19 ods. 1 a § 21a ods. ...
e)
navrhuje členov skúšobných komisií (§ 251),
f)
vyjadruje sa k iným veciam ustanoveným týmto zákonom, alebo ak ju o to požiada generálny prokurátor ...

DRUHÝ DIEL
ROKOVANIE SAMOSPRÁVNYCH ORGÁNOV

§ 225
Rokovanie zhromaždenia prokurátorov
(1)

Zhromaždenie prokurátorov zvoláva a vedie príslušný vedúci služobného úradu.

(2)

Vedúci služobného úradu zvolá zhromaždenie prokurátorov

a)
z vlastnej iniciatívy,
b)
na základe návrhu prokurátorskej rady alebo
c)
na základe písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny všetkých prokurátorov, ktorí tvoria príslušné ...
(3)

V prípade uvedenom v odseku 2 písm. c) je povinný príslušný vedúci služobného úradu zvolať ...

(4)

Zhromaždenie prokurátorov je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých ...

(5)

Na rokovaní zhromaždenia prokurátorov má právo účasti s poradným hlasom zástupca odborového ...

(6)

Podrobnosti o rokovaní zhromaždenia prokurátorov ustanoví rokovací poriadok schválený zhromaždením ...

§ 226
Rokovanie prokurátorskej rady
(1)

Rokovanie prokurátorskej rady zvoláva a vedie jej predseda.

(2)

O zvolanie prokurátorskej rady môže požiadať aj generálny prokurátor alebo nadpolovičná väčšina ...

(3)

Prokurátorská rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. ...

(4)

Na rokovaní prokurátorskej rady má právo účasti s poradným hlasom zástupca odborového orgánu. ...

(5)

Podrobnosti o spôsobe rokovania prokurátorskej rady ustanoví rokovací poriadok prokurátorskej rady, ...

§ 226a
Ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady
(1)

Ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady zvoláva príslušný vedúci služobného úradu tak, ...

(2)

Ak vedúci služobného úradu nezvolá ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady podľa odseku ...

(3)

Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia prokurátorskej rady oznámi predseda prokurátorskej ...

(4)

Do zvolenia nového predsedu prokurátorskej rady riadi ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady ...

§ 227
Rokovanie rady prokurátorov
(1)

Rokovanie rady prokurátorov zvoláva a vedie jej predseda.

(2)

O zvolanie rady prokurátorov môže požiadať aj generálny prokurátor. V takom prípade predseda ...

(3)

Rada prokurátorov je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. ...

(4)

Na rokovaní rady prokurátorov má právo účasti s poradným hlasom zástupca príslušného vyššieho ...

(5)

Podrobnosti o spôsobe rokovania rady prokurátorov ustanoví rokovací poriadok rady prokurátorov, ...

§ 227a
Ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov
(1)

Ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov zvoláva generálny prokurátor tak, aby sa uskutočnilo ...

(2)

Ak generálny prokurátor nezvolá ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov podľa odseku 1, rada ...

(3)

Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia rady prokurátorov oznámi predseda rady prokurátorov ...

(4)

Do zvolenia nového predsedu rady prokurátorov riadi ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov predseda ...

TRETIA ČASŤ

ASISTENTI PROKURÁTOROV A PRÁVNI ČAKATELIA PROKURATÚRY

PRVÁ HLAVA
ASISTENTI PROKURÁTOROV

§ 228

Asistent prokurátora je štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu.

§ 229

Funkciu asistenta prokurátora môže vykonávať ten, kto získal vysokoškolské vzdelanie druhého ...

§ 230

Asistent prokurátora, ktorý vykonáva stálu štátnu službu, je povinný zúčastňovať sa na vzdelávaní ...

§ 231

Asistent prokurátora, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ...

§ 232
(1)

Asistenta prokurátora hodnotí priebežne, aspoň raz ročne, vedúci služobného úradu na základe ...

(2)

Pred vykonaním odbornej justičnej skúšky vypracuje vedúci služobného úradu záverečné hodnotenie ...

§ 233

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy asistenta prokurátora ustanovenia ...

DRUHÁ HLAVA
PRÁVNI ČAKATELIA PROKURATÚRY

Prvý diel
Všeobecne ustanovenia

§ 234

Právny čakateľ prokuratúry vykonáva prípravnú prax podľa tohto zákona v služobnom pomere.

§ 235
(1)

Služobným úradom právneho čakateľa prokuratúry je krajská prokuratúra. Vedúcim služobného ...

(2)

Služobný úrad

a)
rozhoduje o právnych vzťahoch vyplývajúcich zo služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry ...
b)
vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry v osobnom spise ...
c)
zabezpečuje ochranu osobných údajov právneho čakateľa prokuratúry,
d)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
(3)

Najvyšším služobným úradom je generálna prokuratúra, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou ...

Druhý diel
Vznik a zánik služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry

Predpoklady na vznik služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry
§ 236
(1)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry vzniká vymenovaním do funkcie právneho čakateľa ...

(2)

Do funkcie právneho čakateľa prokuratúry možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ...

a)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte ...
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a jeho zdravotný stav nebráni odbornej príprave ...
c)
je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že po skončení prípravnej praxe bude ...
d)
ovláda štátny jazyk,
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
úspešne absolvoval výberové konanie.
(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(4)

Podmienky na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry ustanovené v odseku 2 musí právny ...

(5)

Do funkcie právneho čakateľa prokuratúry nemožno vymenovať uchádzača o funkciu právneho čakateľa ...

a)
už zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku alebo odbornú skúšku ...
b)
už bol právnym čakateľom prokuratúry alebo justičným čakateľom, ak bol z tejto funkcie odvolaný ...
c)
je alebo už bol vyšším súdnym úradníkom a neprospel ani pri ďalšej opravnej odbornej justičnej ...
Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry
§ 237
(1)

Výberovým konaním na funkciu právneho čakateľa prokuratúry sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, ...

(2)

Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry vyhlasuje generálny prokurátor na ...

(3)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry obsahuje

a)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa ...
c)
dátum a miesto konania výberového konania,
d)
adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
e)
termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu, ...
f)
poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky ...
(4)

Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry zabezpečuje generálna prokuratúra. ...

(5)

Výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry sa môže zúčastniť len štátny ...

a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ...
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a jeho zdravotný stav nebráni príprave na výkon ...
c)
je bezúhonný,
d)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e)
súhlasí s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru ...
(6)

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry predloží

a)
vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu: ...
1.
meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť, ...
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,
4.
štátne občianstvo,
5.
číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
6.
dosiahnuté vzdelanie, a to názov a sídlo vysokej školy a jej fakulty, rok začatia štúdia a dátum ...
7.
spôsobilosť na právne úkony,
8.
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prokurátora,
9.
ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,
10.
prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania, ...
11.
kontaktné údaje,
b)
životopis,
c)
úradne overenú kópiu občianskeho preukazu a rodného listu,
d)
úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého ...
e)
čestné vyhlásenie ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5,
f)
čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie ...
h)
čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
i)
súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru ...
j)
čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.
(7)

Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní na funkciu právneho čakateľa ...

(8)

Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry pozostáva z písomnej časti a ústnej ...

§ 238
(1)

Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia. Generálny prokurátor môže zriadiť na jedno ...

(2)

Výberová komisia má päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy ...

(3)

Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je ...

(4)

Výberová komisia vyhodnotí výsledok písomnej časti výberového konania a určí poradie a počet ...

(5)

Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi ...

(6)

Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej ...

a)
údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,
c)
zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej ...
d)
titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili písomnej časti výberového konania ...
e)
titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí postúpili na ústnu časť výberového konania a počet ...
f)
stručný opis priebehu výberového konania,
g)
konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania vrátane počtu bodov, ktoré dosiahli ...
h)
titul, meno a priezvisko neúspešných uchádzačov výberového konania,
i)
titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
j)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
k)
vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(7)

Generálny prokurátor na základe výsledku výberového konania s prihliadnutím na záujem riadneho ...

§ 239
Vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Právneho čakateľa vymenúva do funkcie na základe výberového konania generálny prokurátor.

(2)

Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie právneho čakateľa prokuratúry obsahuje

a)
meno a priezvisko právneho čakateľa prokuratúry, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, ...
b)
dĺžku trvania prípravnej praxe,
c)
názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, na ktorú je vymenovaný do funkcie právneho čakateľa ...
d)
služobný úrad a jeho sídlo,
e)
základný plat,
f)
týždenný služobný čas,
g)
dátum, od ktorého je vymenovaný do funkcie právneho čakateľa prokuratúry,
h)
zákonné ustanovenia upravujúce konanie odbornej justičnej skúšky,
i)
dátum vydania rozhodnutia,
j)
podpis generálneho prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.11)
(3)

Právny čakateľ prokuratúry skladá do rúk generálneho prokurátora sľub, ktorý znie: "Sľubujem ...

(4)

Zloženie sľubu právny čakateľ prokuratúry potvrdí svojím podpisom na listine s textom sľubu; ...

(5)

Oprávnenie vykonávať funkciu právneho čakateľa prokuratúry vzniká dňom zloženia sľubu.

(6)

Ak právny čakateľ prokuratúry odmietne zložiť sľub alebo zloží sľub s výhradou, vymenovanie ...

§ 240
Spôsoby zániku služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká vymenovaním právneho čakateľa prokuratúry ...

(2)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká aj

a)
smrťou právneho čakateľa prokuratúry alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
odvolaním z funkcie právneho čakateľa prokuratúry,
c)
vzdaním sa funkcie právneho čakateľa prokuratúry.
§ 241
Odvolanie z funkcie právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Právneho čakateľa prokuratúry môže z funkcie odvolať iba generálny prokurátor.

(2)

Generálny prokurátor odvolá právneho čakateľa prokuratúry z funkcie, ak

a)
právny čakateľ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne ...
b)
právny čakateľ prokuratúry stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
právny čakateľ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný ...
d)
právny čakateľ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený na nepodmienečný trest ...
e)
disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení právneho čakateľa prokuratúry výkonu funkcie ...
f)
právny čakateľ prokuratúry nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
právny čakateľ prokuratúry opakovane nezložil odbornú justičnú skúšku alebo
h)
právny čakateľ nedal písomný súhlas na vymenovanie do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru. ...
(3)

Generálny prokurátor môže právneho čakateľa prokuratúry z funkcie odvolať, ak

a)
odvolanie právneho čakateľa prokuratúry navrhne vedúci služobného úradu na základe hodnotenia ...
b)
právny čakateľ prokuratúry nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu ...
(4)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká odvolaním dňom, keď bolo právnemu čakateľovi ...

§ 242
Vzdanie sa funkcie právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Právny čakateľ prokuratúry sa môže svojej funkcie písomne vzdať aj bez uvedenia dôvodov.

(2)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zaniká vzdaním sa funkcie právneho čakateľa ...

§ 243
Neplatnosť zániku služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol právny čakateľ prokuratúry odsúdený ...

(2)

Ak služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry zanikol odvolaním z funkcie, právny čakateľ ...

(3)

Služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry trvá s nárokmi z neho vyplývajúcimi a právnemu ...

a)
rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho čakateľa prokuratúry sa zrušilo ...
b)
správny súd zruší rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho čakateľa ...
(4)

Čas od zániku služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry až do obnovenia jeho trvania ...

§ 244
Potvrdenie o služobnom pomere právneho čakateľa prokuratúry

Služobný úrad vydá právnemu čakateľovi prokuratúry v deň zániku služobného pomeru potvrdenie ...

Tretí diel
Základné práva a povinnosti právneho čakateľa prokuratúry

§ 245
Základné práva právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Právny čakateľ prokuratúry má právo najmä

a)
na vykonávanie svojej funkcie bez zastrašovania, nátlaku, prekážok, nevhodného zasahovania alebo ...
b)
na plat a ďalšie nároky vyplývajúce zo zákona,
c)
na zabezpečenie podmienok na riadny výkon prípravnej praxe,
d)
odmietnuť pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a úlohu, ktorú ...
e)
podávať sťažnosti vo veciach týkajúcich sa jeho prípravnej praxe,
f)
byť oboznámený s obsahom svojho osobného spisu, robiť si výpisy z písomností a fotokópie písomností ...
(2)

Právny čakateľ prokuratúry nesmie byť disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný, alebo ...

Základné povinnosti právneho čakateľa prokuratúry
§ 246
(1)

Právny čakateľ prokuratúry je povinný

a)
zachovávať vernosť Slovenskej republike pri vykonávaní svojej funkcie,
b)
dodržiavať sľub právneho čakateľa prokuratúry,
c)
dodržiavať plán prípravnej praxe,
d)
zverené úlohy plniť osobne, riadne a včas,
e)
vykonávať svoju funkciu nestranne a politicky neutrálne,
f)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu služobného záujmu s osobnými záujmami, najmä ...
g)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť prokuratúry,
h)
neprijímať dary alebo iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie okrem plnení poskytovaných ...
i)
plne využívať služobný čas a dodržiavať ustanovený týždenný služobný čas,
j)
oznamovať služobnému úradu všetky zmeny vo svojich osobných údajoch.
(2)

Právny čakateľ prokuratúry nesmie popri výkone funkcie právneho čakateľa prokuratúry vykonávať ...

(3)

Právny čakateľ prokuratúry nesmie vykonávať politickú činnosť.

(4)

Právny čakateľ prokuratúry je povinný zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku služobného ...

§ 247
(1)

Právny čakateľ prokuratúry je povinný deklarovať v majetkovom priznaní svoje majetkové pomery ...

(2)

Právny čakateľ prokuratúry je povinný preukazovať spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov ...

(3)

Na deklarovanie majetku a na preukazovanie spôsobu nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných ...

Štvrtý diel
Prípravná prax právneho čakateľa prokuratúry

§ 248
Účel prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Účelom prípravnej praxe je odborne pripraviť právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie ...

(2)

Počas prípravnej praxe právny čakateľ prokuratúry vykonáva odbornú prax podľa určeného rozvrhu. ...

(3)

Počas prípravnej praxe sa právny čakateľ prokuratúry podľa určeného rozvrhu oboznámi aj s ...

(4)

Právny čakateľ prokuratúry môže vykonávať jednoduché úkony prokurátora v rozsahu ustanovenom ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na právneho čakateľa prokuratúry, ktorého prípravná ...

§ 249
Dĺžka prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry
(1)

Prípravná prax je trojročná. O predĺžení alebo skrátení prípravnej praxe môže rozhodnúť ...

(2)

Do dĺžky prípravnej praxe sa započítava čas

a)
výkonu funkcie právneho čakateľa prokuratúry,
b)
započítaný ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)

Ako výkon funkcie právneho čakateľa prokuratúry sa na účely určenia dĺžky prípravnej praxe ...

a)
čerpania dovolenky,
b)
nevykonávania funkcie právneho čakateľa prokuratúry vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz,
h)
karantény,
i)
ošetrovania chorého člena rodiny.
(4)

Generálny prokurátor môže rozhodnúť o započítaní preukázaného času inej právnickej praxe ...

(5)

Do dĺžky prípravnej praxe nemožno započítať čas

a)
výkonu mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak ...
b)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej ...
c)
služobného voľna bez náhrady platu, ktoré presahuje dva týždne v kalendárnom roku.
(6)

Prípravná prax sa skončí úspešným vykonaním odbornej justičnej skúšky, na ktorej vykonanie ...

§ 250
Hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry v priebehu prípravnej praxe
(1)

Právneho čakateľa prokuratúry hodnotí priebežne dvakrát v kalendárnom roku vedúci služobného ...

(2)

Hodnotenie obsahuje posúdenie plnenia účelu prípravnej praxe z hľadiska osvojovania si právnych ...

(3)

Pred vykonaním odbornej justičnej skúšky vypracuje vedúci služobného úradu záverečné hodnotenie ...

(4)

Záverečné hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry sa vypracúva na základe podkladov prokurátora-školiteľa, ...

(5)

K záverečnému hodnoteniu sa písomne vyjadrí právny čakateľ prokuratúry a prokurátorská rada. ...

(6)

Po uplynutí jedného roka od začiatku prípravnej praxe môže vedúci služobného úradu na základe ...

§ 251
Odborná justičná skúška
(1)

Odbornú justičnú skúšku vykoná právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou komisiou Justičnej ...

(2)

Ak právny čakateľ prokuratúry úspešne zložil odbornú justičnú skúšku a ak spĺňa ostatné ...

(3)

Tam, kde sa v zákone alebo v doklade vydanom na základe zákona používa pojem prokurátorská skúška, ...

Piaty diel
Spoločné ustanovenia

§ 251a
Disciplinárna zodpovednosť právneho čakateľa prokuratúry

Na disciplinárnu zodpovednosť právneho čakateľa prokuratúry sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 251b
Osobitné ustanovenie

Na platové pomery právneho čakateľa prokuratúry a na právne vzťahy právneho čakateľa prokuratúry ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV

§ 252
(1)

Služobný úrad je povinný vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy

a)
služobných predpisov,
b)
opatrení na vytvorenie podmienok na riadny výkon práce,
c)
opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a ...
d)
rozhodnutí vo veciach vzniku, zmien a skončenia štátnozamestnaneckého pomeru asistentov prokurátorov. ...
(2)

Na činnosť odborových orgánov a na kolektívne vyjednávanie sa vzťahujú osobitné predpisy,70) ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 253
Premlčanie a zánik práva
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, nárok sa premlčí, ak sa neuplatnil na súde v lehote ustanovenej ...

(2)

Nepremlčujú sa nároky na náhradu za stratu na plate z dôvodu služobného úrazu alebo choroby ...

(3)

Ak účastník uplatní na súde svoj nárok a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia lehota ...

(4)

K zániku práva preto, že sa v ustanovenej lehote neuplatnilo, dochádza iba v prípadoch upravených ...

§ 254
Lehoty
(1)

Lehota začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

(2)

Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť lehota na uplatnenie nároku na jednotlivé ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, lehota na uplatnenie peňažných nárokov je tri roky.

(4)

Lehota na uplatnenie peňažných nárokov písomne uznaných čo do dôvodov a výšky tým, kto je ...

(5)

Lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody je dva roky; začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený ...

(6)

Ak nárok patrí na základe právoplatného rozhodnutia alebo schváleného zmieru, musí ten, koho ...

(7)

Nároky na jednotlivé opakujúce sa plnenia patriace na základe právoplatného rozhodnutia alebo ...

(8)

Ak požiada účastník v lehotách ustanovených v predchádzajúcich odsekoch o výkon rozhodnutia, ...

(9)

Ak ide o nárok účastníka, ktorý musí mať opatrovníka, alebo o nárok proti takému účastníkovi, ...

§ 255
Bezdôvodné obohatenie
(1)

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením ...

(2)

Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného ...

(3)

Ak sa prokurátor bezdôvodne obohatí na úkor majetku zvereného štátom prokuratúre, musí majetok ...

(4)

Ak sa štát bezdôvodne obohatí na úkor prokurátora, musí sa mu majetok vydať.

§ 256
Zabezpečenie práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojenie nároku štátu možno zabezpečiť dohodou medzi ním a prokurátorom o zrážkach z platu ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako ...

(3)

Ak vznikne podľa tohto zákona povinnosť prokurátora zaplatiť peňažnú sumu štátu, môže sa ...

(4)

Prokurátor je povinný strpieť, aby prokuratúra v zastúpení štátu a bez zbytočného odkladu ...

(5)

Ručiteľ je povinný právo štátu uspokojiť, ak toto právo neuspokojí prokurátor, hoci ho na ...

(6)

Ručiteľ môže proti štátu uplatniť všetky námietky, ktoré by mal v rozsahu ručenia proti štátu ...

(7)

Ručiteľ môže uspokojenie práva odoprieť, ak štát zavinil, že právo nemôže uspokojiť prokurátor. ...

(8)

Ručiteľ, ktorý právo štátu uspokojil, je oprávnený požadovať od prokurátora náhradu za plnenie ...

§ 257
Zánik práv a povinností
(1)

Nároky ustanovené týmto zákonom zanikajú

a)
smrťou oprávnenej osoby, ak tak ustanovuje tento zákon,
b)
ich uspokojením.
(2)

Nárok musí byť uspokojený riadne, včas a na mieste na to určenom v rozhodnutí. Ak nie je miesto ...

(3)

Ak nie je lehota na uspokojenie práva ustanovená právnym predpisom alebo určená v rozhodnutí, ...

(4)

Ak sa uspokojuje právo prostredníctvom pošty alebo banky, je právo uspokojené až okamihom doručenia ...

(5)

Prokurátor, ako aj prokuratúra v zastúpení štátu je povinná prijať aj čiastočné plnenie, ...

(6)

Ak má prokurátor uspokojiť viac peňažných nárokov a plnenie nestačí na vyrovnanie všetkých, ...

(7)

Prokuratúra v zastúpení štátu môže prokurátorovi na jeho žiadosť umožniť plnenie v splátkach. ...

Osobitné ustanovenia

§ 258

Tento zákon sa vzťahuje aj na generálneho prokurátora, ak osobitný zákon neustanovuje inak.72)

§ 259

Na právne vzťahy upravené týmto zákonom sa Zákonník práce vzťahuje len vtedy, ak tento zákon ...

§ 261
(1)

Prokurátor sa môže domáhať na súde podľa osobitného zákona14) neplatnosti rozhodnutia generálneho ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na právneho čakateľa prokuratúry.

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 262
(1)

Prokurátori, vedúci prokurátori a právni čakatelia prokuratúry vymenovaní do funkcií podľa ...

(2)

Zloženie sľubu podľa doterajších predpisov sa považuje za zloženie sľubu podľa tohto zákona, ...

(3)

Právny čakateľ prokuratúry zloží sľub podľa tohto zákona do 30. mája 2001. Ak odmietne zložiť ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, do času výkonu funkcie prokurátora a do času výkonu funkcie ...

(5)

Dĺžka čakateľskej praxe právneho čakateľa prokuratúry skrátená podľa doterajších predpisov ...

(6)

Odborná justičná skúška vykonaná pred 1. májom 2001 alebo iná odborná skúška uznaná za odbornú ...

(7)

Vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte na území Českej a Slovenskej Federatívnej ...

(8)

Služobný pomer prokurátora, ktorý pred 1. májom 2001 uzavrel s generálnym prokurátorom pracovný ...

(9)

Dovolenka prokurátora v roku 2001 sa určuje zo základnej výmery dovolenky za kalendárny rok ustanovenej ...

§ 263

Na nároky prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a prokuratúry, ktoré vznikli pred 1. ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005

§ 263a
(1)

Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo prokurátorovi podľa doterajších predpisov a ktoré ...

(2)

Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo manželke zomretého prokurátora podľa doterajších ...

(3)

Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo manželovi zomretej prokurátorky podľa doterajších ...

(4)

Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo nezaopatrenému dieťaťu s nárokom na sirotský dôchodok ...

(5)

Vznik práva na príplatky uvedené v odsekoch 1 až 4 sa posudzuje podľa doterajších predpisov. ...

§ 263b

Do započítateľnej praxe na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora, príplatku k vdovskému ...

§ 264

Tam, kde sa v osobitnom predpise používa pojem materská dovolenka alebo ďalšia materská dovolenka, ...

§ 265
(1)

Vedúci služobného úradu zvolá prvé zhromaždenie prokurátorov tak, aby sa konalo najneskôr do ...

(2)

Zhromaždenie prokurátorov zvolí členov prokurátorskej rady najneskôr do 31. júla 2001.

(3)

Do ustanovenia prokurátorských rád a rady prokurátorov sa na právne vzťahy upravené týmto zákonom ...

§ 265a

Výberové konanie na funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry vyhlási generálny prokurátor do ...

§ 265a
(1)

Prokurátorovi patrí v roku 2004 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ...

a)
vykonával funkciu prokurátora aspoň 180 služobných dní,
b)
jeho služobný pomer trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 1 písm. c) až f) zákona.
(2)

Ako trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu podľa odseku ...

(3)

Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu uvedeného v odseku 1 posudzuje ...

a)
čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b)
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo chorobu z povolania,
h)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,
3.
disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,
i)
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,
3.
prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,
j)
dočasného pridelenia podľa § 9 ods. 4 a 6 zákona.
(4)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november, ...

(5)

Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa započítajú do času uvedeného v odseku 1 písm. a) ...

§ 265b
(1)

Prokurátorovi patrí v roku 2005 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ...

a)
vykonával funkciu prokurátora aspoň 180 služobných dní,
b)
jeho služobný pomer trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 1 písm. c) až f).
(2)

Ako trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu podľa odseku ...

(3)

Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu uvedeného v odseku 1 posudzuje ...

a)
čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b)
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo chorobu z povolania,
h)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,
3.
disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,
i)
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,
3.
prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,
j)
dočasného pridelenia podľa § 9 ods. 4.
(4)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november, ...

(5)

Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa započítajú do času uvedeného v odseku 1 písm. a) ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006

§ 265c
(1)

Prokurátorovi patrí v roku 2006 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ...

a)
vykonával funkciu prokurátora aspoň 180 služobných dní,
b)
jeho služobný pomer trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 1 písm. c) až f).
(2)

Ako trvanie služobného pomeru prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu podľa odseku ...

(3)

Ako výkon funkcie prokurátora sa na účely priznania ďalšieho platu uvedeného v odseku 1 posudzuje ...

a)
čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b)
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c)
náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,
d)
služobného voľna s náhradou platu,
e)
študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,
f)
prestávky na dojčenie,
g)
uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo chorobu z povolania,
h)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,
3.
disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa skončilo inak ako zbavením funkcie,
i)
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak
1.
trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2.
prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní,
3.
prokurátor vykonával trest odňatia slobody na podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,
j)
dočasného pridelenia podľa § 9 ods. 4.
(4)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november. ...

(5)

Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa započítajú do času uvedeného v odseku 1 písm. a) ...

§ 265d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

Prokurátorke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a prokurátorovi, ktorý ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2011

§ 265e
(1)

Právny čakateľ prokuratúry je od 1. októbra 2011 asistentom prokurátora. Asistent prokurátora ...

(2)

Ak asistent prokurátora požiada podľa odseku 1 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru alebo ...

(3)

Na účely § 231 sa za výkon funkcie asistenta prokurátora považuje aj výkon funkcie právneho ...

§ 265f
(1)

Okresný prokurátor ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii okresného ...

(2)

Námestník okresného prokurátora ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo ...

(3)

Krajský prokurátor ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii krajského ...

(4)

Námestník krajského prokurátora ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo ...

(5)

Ustanovenie § 24a ods. 1 posledná veta sa nepoužije, ak ide o osobu, ktorá bola vymenovaná do funkcie ...

§ 265g

Prvých kandidátov na členov výberových komisií podľa § 7a zvolí Národná rada Slovenskej republiky ...

§ 265h
(1)

Generálny prokurátor požiada radu prokurátorov, Národnú radu Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti ...

(2)

Disciplinárne konania začaté pred 1. októbrom 2011 dokončí v prvom stupni doterajšia disciplinárna ...

§ 265i

Člen prokurátorskej rady ustanovený do funkcie, ktorá sa od 1. októbra 2011 stane nezlučiteľnou ...

§ 265j
(1)

Ustanovenie § 7 účinné pred 1. októbrom 2011 sa vzťahuje na prokurátorov vojenskej prokuratúry ...

(2)

Ustanovenia § 197 ods. 1 písm. b), e) a g) účinné pred 1. októbrom 2011 sa vzťahujú na prokurátorov ...

§ 265k
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

V roku 2013 patrí prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry funkčný príplatok podľa § 98a ...

§ 265l
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

V roku 2014 patrí prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry funkčný príplatok podľa § 98a ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2014

§ 265m

Právny čakateľ prokuratúry, ktorý sa stal asistentom prokurátora na základe zákona č. 220/2011 ...

§ 265n
(1)

Prokurátori a vedúci prokurátori vymenovaní do funkcií podľa predpisov účinných do 30. novembra ...

(2)

Na vymenovanie do funkcie krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného ...

§ 265o
(1)

Člen prokurátorskej rady vymenovaný do funkcie, ktorá je od 1. augusta 2014 nezlučiteľná s funkciou ...

(2)

Vedúci služobného úradu zvolá zhromaždenie prokurátorov s cieľom zvoliť nových chýbajúcich ...

(3)

Zhromaždenie prokurátorov zvolí nových chýbajúcich členov prokurátorskej rady najneskôr do ...

(4)

Do ustanovenia prokurátorských rád a rady prokurátorov podľa tohto zákona sa na právne vzťahy ...

§ 265p

Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi návrh na vymenovanie členov výberových ...

§ 265r

Rada prokurátorov predloží zásady funkčného postupu prokurátorov na schválenie generálnemu ...

§ 265s
(1)

Rada prokurátorov určí počet disciplinárnych komisií, ktoré je potrebné zriadiť na generálnej ...

(2)

Rada prokurátorov určí postup pri prideľovaní vecí do jednotlivých disciplinárnych komisií, ...

(3)

Rada prokurátorov určí zásady obsadzovania odvolacej disciplinárnej komisie a vytvárania zoznamu ...

(4)

Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi návrh na vymenovanie členov disciplinárnych ...

(5)

Na disciplinárne konania začaté pred 1. decembrom 2014 sa vzťahujú predpisy účinné do 30. novembra ...

(6)

Disciplinárne konanie začaté v čase od 1. októbra 2011 do 30. novembra 2014 dokončí v prvom stupni ...

(7)

O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej pred 1. decembrom 2014 rozhoduje súd. ...

§ 265t
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015

V roku 2015 patrí prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry funkčný príplatok podľa § 98a ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

§ 265u
(1)

Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi zoznam kandidátov na členov výberových ...

(2)

Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi zoznam kandidátov na členov disciplinárnych ...

§ 265v

Vedúci prokurátor, ktorý vykonáva funkciu vedúceho prokurátora k 1. januáru 2016, sa považuje ...

§ 265x

Rada prokurátorov schváli kritériá na priznávanie odmien prokurátorom do 31. januára 2016.

§ 265y

Rada prokurátorov predloží zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov ...

§ 265z
(1)

Na disciplinárne konania začaté pred 1. januárom 2016 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra ...

(2)

Disciplinárne konanie začaté od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015 dokončí disciplinárna komisia ...

(3)

O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej od 1. decembra 2014 do 31. decembra ...

§ 265za

Na funkčné obdobie členov prokurátorskej rady zvolených pred 1. januárom 2016 sa vzťahujú predpisy ...

§ 265zb
(1)

Zhromaždenia prokurátorov zvolia členov etickej komisie najneskôr do 31. marca 2016.

(2)

Rada prokurátorov schváli etický kódex prokurátora najneskôr do 31. marca 2016.

§ 265zc
(1)

V konaní o priestupku prokurátora vo veciach, ktoré do 31. decembra 2015 neboli právoplatne skončené, ...

(2)

Prokurátorovi nemožno uložiť za priestupok spáchaný do 31. decembra 2015 prísnejšie sankčné ...

§ 266
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych ...

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1996 Z. z. o kárnej zodpovednosti prokurátorov.

§ 266a
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Zrušuje sa smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 199/2001 Z. z., ktorou sa upravujú ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001 okrem čl. I § 25 ods. 2, § 79, 84, 132 a 133, ktoré ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
 • 4)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7a)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 9)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 11)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej ...
 • 11a)  § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11b)  Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11ba)  Napríklad zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
 • 11c)  Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového ...
 • 13)  § 177 a 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 14)  § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
 • 14a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 15)  § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zákon č. ...
 • 16)  Napríklad § 22 až 33b Občianskeho zákonníka, § 89 až 92 Civilného sporového poriadku a § ...
 • 16a)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 17)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, ...
 • 18)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 19)  § 143a Občianskeho zákonníka.
 • 20)  § 40 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v ...
 • 21)  Čl. 6 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu ...
 • 21a)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch ...
 • 23)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 29)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...
 • 30)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z., § 3 zákona č. 95/2000 Z. z. ...
 • 31)  Zákon č. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 380/1997 Z. z.
 • 33)  § 6 ods. 10 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
 • 35)  Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na ...
 • 36)  Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 36a)  § 10 ods. 3 a 4 zákona č. 548/2003 Z. z.
 • 37)  § 66 ods. 1 a § 85 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 38)  § 67 ods. 1 a § 85 zákona č. 385/2000 Z. z.
 • 39)  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 400/2014 ...
 • 39a)  Štvrtá časť zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39b)  § 33b až 33k zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 22c a 22d zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 57/1999 ...
 • 40a)  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 502/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...
 • 41)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného ...
 • 42)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších ...
 • 43)  Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 45)  Napríklad § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 49)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...
 • 49a)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 50)  Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 52)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 53)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších ...
 • 54)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 55)  Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia ...
 • 56)  Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
 • 57)  Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...
 • 57a)  Napríklad § 13 ods. 3, § 15 ods. 2 a § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 ...
 • 57b)  Zákon č. 372/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57c)  Napríklad § 58 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších ...
 • 57d)  Napríklad § 11 až 18 a § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších ...
 • 57e)  § 53 zákona č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ...
 • 59)  § 159 ods. 1 písm. b), § 171 ods. 1, § 188 ods. 1 písm. b), § 222 ods. 2 a § 257 písm. a) zákona ...
 • 60)  § 49 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 61)  § 49 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 62)  § 49 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 63)  § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 64)  § 100 zákona č. 141/1961 Zb.
 • 64a)  § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 66a)  § 30a až 30c zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z. z.
 • 67)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 67)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 70)  Zákonník práce.Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. ...
 • 71)  § 68 až 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
 • 72)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 75)  § 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov. ...
 • 76)  § 215k zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore