Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.05.2007 do 31.10.2007

Platnosť od: 01.05.2007
Účinnosť od: 01.05.2007
Účinnosť do: 31.10.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Investovanie, Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD8DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.05.2007 do 31.10.2007
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 209/2007 s účinnosťou od 01.05.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z. a zákona č. 644/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

㤠5
Finančné nástroje
(1)
Finančnými nástrojmi sú
a)
prevoditeľné cenné papiere,

b)
nástroje peňažného trhu,

c)
podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,

d)
opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

e)
opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,

f)
opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,16a)

g)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely,16b) majú charakter iných derivátových finančných nástrojov16b) a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,

h)
derivátové nástroje na presun úverového rizika,

i)
finančné rozdielové zmluvy,

j)
opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov17) a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.

(2)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov"), podrobnosti o tom, čo sa rozumie finančnými nástrojmi podľa odseku 1.

§ 6
Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby
(1)
Investičné služby a investičné činnosti sú
a)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,

b)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet,

c)
obchodovanie na vlastný účet,

d)
riadenie portfólia,

e)
investičné poradenstvo,

f)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku,

g)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku,

h)
organizovanie mnohostranného obchodného systému.

(2)
Vedľajšie služby sú
a)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,

b)
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,

c)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,

d)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,

e)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,

f)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,

g)
služby a činnosti podľa odseku 1 a písmen a) až f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa § 5 písm. e) až g) a j), ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty.

(3)
Vykonaním pokynu klienta na jeho účet je konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov na účet klienta.

(4)
Obchodovaním na vlastný účet je obchodovanie s vlastným majetkom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi; obchodovaním na vlastný účet nie je spravovanie vlastného majetku.

(5)
Riadením portfólia je obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa.

(6)
Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúčania klientovi na jeho žiadosť alebo na základe podnetu obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi.

(7)
Osobným odporúčaním je odporúčanie, ktoré je poskytnuté investorovi, potenciálnemu investorovi, sprostredkovateľovi investora alebo sprostredkovateľovi potenciálneho investora, ak je toto odporúčanie prezentované ako vhodné pre konkrétnu osobu alebo je založené na posúdení jej osobných pomerov a obsahuje odporúčanie vykonať jeden z týchto úkonov:
a)
kúpiť, predať, upísať, vymeniť, predložiť na splatenie, držať alebo prevziať príslušný finančný nástroj alebo

b)
uplatniť alebo neuplatniť akékoľvek právo kúpiť, predať, upísať, vymeniť alebo predložiť na splatenie finančný nástroj, ktoré vyplýva z príslušného finančného nástroja.

(8)
Za osobné odporúčanie sa nepovažuje odporúčanie podľa odseku 7, ak je takéto odporúčanie vydané výhradne prostredníctvom prostriedkov zverejnenia alebo pre verejnosť.

(9)
Upisovaním je nadobudnutie finančných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účely ich predaja tretím osobám. Umiestňovaním sa rozumie zabezpečovanie predaja finančných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní. Pevným záväzkom sa rozumie záväzok zabezpečiť predaj finančných nástrojov za vopred dohodnutú cenu vrátane záväzku odkúpiť od emitenta nepredané finančné nástroje.

(10)
Držiteľskou správou je správa, pri ktorej právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cenným papierom pre majiteľa cenného papiera voči tretím osobám vykonáva vo svojom mene a na účet klienta správca, najmä
a)
prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,

b)
dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,

c)
pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja na účet klienta.

(11)
Držaním finančných nástrojov klienta je výkon úschovy a správy finančných nástrojov klienta v mene obchodníka s cennými papiermi na účet klienta; držaním sa rozumie aj nakladanie s finančnými nástrojmi prijatými od klienta na zabezpečenie vykonania iných investičných služieb a investičných činností.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 17 znejú:

„16a)
§ 39a zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

16b)
Čl. 38 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica 2004/39/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006).

17)
Čl. 38 a 39 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.“.

2.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s rovnakým dátumom vydania emisie (§ 13)“.
3.
V § 7 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
4.
V § 7 ods. 9 sa vypúšťajú slová „(§ 105a)“.
5.
V § 8 písm. d) sa slová „§ 5 písm. f) až i)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. d) až j)“.
6.
V § 8 písm. h) v prvom bode sa slovo „najmenej“ nahrádza slovami „viac ako“.
7.
V § 8 písm. h) v treťom bode sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „(ďalej len „rozhodujúci vplyv")“.
8.
V § 8 písmeno k) znie:

„k)
nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, najmä pokladničné poukážky a vkladové listy; nástrojmi peňažného trhu nie sú platobné prostriedky,24b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

„24b)
§ 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.“.

9.
V § 8 písmeno m) znie:

„m)
prevoditeľnými cennými papiermi cenné papiere, s ktorými sa obvykle obchoduje na kapitálovom trhu, s výnimkou platobných prostriedkov, najmä
1.
akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky24c) zastupujúce akcie vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

2.
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky24c) zastupujúce takéto cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

3.
iné cenné papiere ako uvedené v prvom a druhom bode vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa prvého alebo druhého bodu alebo ktoré umožňujú vyrovnanie v hotovosti určené na základe prevoditeľných cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, komodít, iných indexov alebo ukazovateľov,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:

„24c)
§ 535 Občianskeho zákonníka.“.

10.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„8a
Klienti
(1)
Klientom obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu.

(2)
Profesionálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Za profesionálneho klienta sa považuje
a)
obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia, obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi, osoba podľa § 54 ods. 3 písm. j) a osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu má povolenie príslušného orgánu alebo jej činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b)
veľká obchodná spoločnosť spĺňajúca podmienky podľa odseku 3,

c)
štátny orgán, obec, vyšší územný celok, štátny orgán alebo územný celok iného štátu, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné organizácie,

d)
právnická osoba neuvedená v písmenách a) až c), ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do finančných nástrojov, vrátane právnickej osoby, ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania,

e)
osoba, s ktorou sa na jej žiadosť môže zaobchádzať ako s profesionálnym klientom, ak sú splnené podmienky podľa odseku 6.

(3)
Za veľkú obchodnú spoločnosť sa považuje obchodná spoločnosť spĺňajúca aspoň dve z týchto podmienok na individuálnej báze:
a)
celková suma jej majetku prevyšuje 20 000 000 EUR,

b)
čistý ročný obrat prevyšuje 40 000 000 EUR,

c)
jej vlastné zdroje prevyšujú 2 000 000 EUR.

(4)
Ak osoba podľa odseku 2 písm. a) až d) usúdi, že nie je schopná riadne posúdiť alebo zvládnuť riziká spojené s príslušnou investičnou službou alebo vedľajšou službou, môže požadovať, aby sa s ňou zaobchádzalo rovnako ako s klientom, ktorý nie je profesionálnym klientom (ďalej len „neprofesionálny klient"). Také zaobchádzanie sa poskytne na základe písomnej zmluvy medzi klientom a obchodníkom s cennými papiermi, v ktorej sa uvedie, že s takouto osobou sa nebude zaobchádzať ako s profesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel pri výkone činnosti vo vzťahu ku klientom; v tejto zmluve sa zároveň uvedie, či sa vzťahuje na jednu alebo viaceré investičné služby alebo vedľajšie služby alebo obchody alebo na jeden alebo viaceré druhy finančných nástrojov alebo obchodov.

(5)
Ak je klientom osoba podľa odseku 2 písm. a) až d), obchodník s cennými papiermi ju musí informovať pred poskytnutím akejkoľvek služby o tom, že na základe jemu dostupných informácií ju považuje za profesionálneho klienta a bude s ňou takto zaobchádzať, ak sa nedohodnú inak. Zároveň obchodník s cennými papiermi musí informovať klienta aj o tom, že pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv môže požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo rovnako ako s neprofesionálnym klientom.

(6)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zaobchádzať s osobou podľa odseku 2 písm. e) ako s profesionálnym klientom, ak táto osoba spĺňa aspoň dve z podmienok podľa § 120 ods. 8 a ak
a)
obchodník s cennými papiermi posúdi odborné znalosti, skúsenosti a poznatky klienta a vydá písomné vyjadrenie, že tie poskytujú primeranú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných obchodov alebo poskytovanie investičných služieb alebo vedľajších služieb je klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám s tým spojeným,

b)
táto osoba písomne vyhlásila obchodníkovi s cennými papiermi, že žiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom, a to vo vzťahu k jednej alebo viacerým investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom alebo k jednému alebo viacerým druhom finančných nástrojov alebo obchodov,

c)
obchodník s cennými papiermi poskytol tejto osobe jednoznačné písomné upozornenie o možnosti straty práv na ochranu a práv na náhradu,

d)
táto osoba písomne uviedla v dokumente oddelenom od zmluvy, že si je vedomá následkov straty práv podľa písmena c).

(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť príslušné písomné interné pravidlá a postupy členenia klientov do jednotlivých kategórií klientov.

(8)
Profesionálny klient je povinný informovať obchodníka s cennými papiermi o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súčasné zaradenie do kategórie profesionálny klient. Ak obchodník s cennými papiermi získa informáciu, že klient už nespĺňa počiatočné podmienky, ktoré ho oprávňovali na zaradenie do kategórie profesionálny klient, je povinný prijať potrebné opatrenia na jeho preradenie do inej kategórie.“.

11.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „dlhopisy“ a slová „družstevné podielnické listy“.
12.
V § 10 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto vety: „Na základe žiadosti emitenta môže evidenciu podľa písmena b) alebo c) viesť aj centrálny depozitár. V takom prípade sa na vedenie evidencie vzťahujú ustanovenia § 99 ods. 3 a § 103.“.
13.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet majiteľa, klientsky účet alebo držiteľský účet“.
14.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

15.
V § 17 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
16.
V § 17 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak centrálny depozitár eviduje údaje o záložnom práve vo svojej evidencii.“.
17.
V § 18 odsek 2 znie:

„(2)
Zmenu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom podľa odseku 1 v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „účet majiteľa") podľa § 105, držiteľského účtu podľa § 105a alebo účtu vedeného v súlade s § 71h ods. 2, zaregistruje centrálny depozitár, člen alebo podľa § 71h ods. 2 obchodník s cennými papiermi vždy ku dňu tohto prechodu.“.

18.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a
Presun cenného papiera
(1)
Presunom cenného papiera nedochádza k zmene v osobe majiteľa cenného papiera, ale k presunutiu cenného papiera z účtu majiteľa na iný účet toho istého majiteľa.

(2)
Presun cenných papierov z jedného účtu majiteľa na druhý účet toho istého majiteľa je centrálny depozitár alebo člen povinný vykonať k tomu istému dňu.

(3)
Na presun cenného papiera sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenného papiera.“.

19.
V § 23 odsek 1 znie:

„(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdateľ členom, u ktorých má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo centrálnemu depozitárovi, u ktorého má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo osobe, ktorej vedie centrálny depozitár držiteľský účet, a to v dohodnutej lehote, ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia zmluvy. Centrálny depozitár, člen alebo osoba, ktorej vedie centrálny depozitár držiteľský účet, vykoná registráciu bezodkladne po tom, čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu od prevodcu aj nadobúdateľa.“.

20.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa rovnako vzťahujú aj na obchody uzavreté na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizátora tohto systému.“.

21.
§ 27 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na prevody cenných papierov vykonávané obchodníkom s cennými papiermi v ním vedenej evidencii podľa § 71h ods. 2.

(7)
V prípade podania príkazu na prevod v elektronickej forme sa ustanovenie odseku 1 použije primerane.“.

22.
V § 28 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
burza cenných papierov alebo mnohostranný obchodný systém, ak sa má zaknihovaný cenný papier predať na tejto burze cenných papierov alebo tomto mnohostrannom obchodnom systéme, alebo centrálny depozitár pri vykonávaní zúčtovania a vyrovnania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi,“.

23.
§ 28 odsek 3 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
centrálny depozitár alebo člen v nevyhnutnom rozsahu primerane k výške pohľadávky, ak vedie vo svojej evidencii účet majiteľa pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je viac ako 14 dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi alebo členovi. Ak dôjde k splneniu peňažného záväzku alebo jeho nesplnenej časti, je centrálny depozitár alebo člen povinný bez zbytočného odkladu podať príkaz na registráciu zrušenia tohto pozastavenia práva nakladať.“.

24.
V § 28 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo centrálny depozitár alebo člen, ak osoba, ktorá podala príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať, zanikla bez právneho nástupcu alebo ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona.“.
25.
V § 28 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak centrálny depozitár alebo člen rušia príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať u osoby, ktorá podala príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať, zanikla bez právneho nástupcu alebo, ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona.“.
26.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Postup podľa odsekov 1 až 12, ktoré sa týkajú centrálneho depozitára alebo člena, sa s výnimkou odseku 5 vzťahuje aj na obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2.“.

27.
V § 29 ods. 1 sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 17“.
28.
§ 35 znie:

㤠35
Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta v prípade listinných cenných papierov dňom vykonania rubopisu, ak sa vyžaduje, a ich odovzdaním komisionárovi alebo zapísaním na účet majiteľa alebo držiteľský účet komisionára v prípade zaknihovaných cenných papierov. Komisionár je povinný bezodkladne vykonať rubopis, ak sa vyžaduje, a odovzdať listinné cenné papiere komitentovi alebo v prípade zaknihovaných cenných papierov zabezpečiť bezodkladne prevedenie cenných papierov na účet majiteľa komitenta po tom, čo komitent zaplatil cenu kúpených cenných papierov a odplatu podľa § 31 ods. 1. Túto povinnosť komisionár nemá, ak je podľa zmluvy povinný pre komitenta cenné papiere uschovať a spravovať alebo uložiť (§ 39, 41 alebo § 42), vykonáva pre komitenta vedľajšiu službu držiteľská správa podľa § 6 ods. 2 písm. a) a údaje o majiteľoch cenných papierov sú evidované v evidencii vedenej komisionárom podľa § 71h ods. 2.“.

29.
§ 37a sa vypúšťa.
30.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

㤠44a
(1)
Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 39 až 42 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o zaknihovaných cenných papieroch.

(2)
Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 31 až 44 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o finančných nástrojoch, ktoré nie sú cennými papiermi.“.

31.
V § 50 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h, je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru bezodkladne postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi.

(3)
Centrálny depozitár po vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa založeného cenného papiera, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa založeného cenného papiera, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte alebo v evidencii podľa § 71h ods. 2.“.

32.
V § 52 ods. 2 prvá veta znie: „Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku podáva príslušný štátny orgán47) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľovi cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2.“.
33.
V § 53a ods. 3 prvá veta znie: „Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou tohto záložného práva na účte majiteľa v evidencii centrálneho depozitára alebo člena, u ktorého je vedený účet majiteľa založeného cenného papiera, alebo v inej evidencii podľa § 10 ods. 4 písm. b) a c) postupom podľa § 50, alebo v evidencii vedenej obchodníkom s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2 postupom podľa § 50.“.
34.
V § 53b ods. 7 sa vypúšťa slovo „majiteľa“.
35.
V § 54 odsek 1 znie:

„(1)
Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb klientom alebo výkon jednej alebo viacerých investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.“.

36.
V § 54 odsek 3 znie:

„(3)
Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 poskytovať investičné služby alebo vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) a vykonávať investičné činnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje
a)
na činnosť členov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného zákona,49) centrálnych bánk iných štátov, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu49a) a verejné orgány iných štátov poverených správou štátneho dlhu alebo podieľajúcich sa na správe štátneho dlhu,

b)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich materských spoločností,

c)
pre osoby, ktoré poskytujú investičnú službu, ak je táto služba poskytovaná len príležitostne v rámci výkonu ich povolania a ak je táto činnosť upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo etickým kódexom povolania, ktoré nevylučujú poskytovanie tejto služby,

d)
pre osoby, ktoré neposkytujú žiadne investičné služby ani nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem obchodovania na vlastný účet a súčasne nie sú tvorcami trhu alebo neobchodujú na vlastný účet mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému na organizovanom, opakovanom a systematickom základe prostredníctvom poskytovania systému dostupného tretím osobám na účely obchodovania s týmito osobami; pričom tvorcom trhu je osoba, ktorá je trvale ochotná obchodovať na finančných trhoch na vlastný účet formou nákupu a predaja finančných nástrojov s využitím vlastného majetku pri cenách ňou určených,

e)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby týkajúce sa výhradne správy zamestnaneckých systémov spoluúčasti,

f)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby týkajúce sa správy zamestnaneckých systémov spoluúčasti a poskytovania investičných služieb výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre iné dcérske spoločnosti ich materských spoločností,

g)
pre osoby, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi na vlastný účet alebo poskytujú investičné služby v oblasti komoditných derivátov alebo derivátov podľa § 5 ods. 1 písm. j) klientom v rámci svojho hlavného predmetu činnosti ako vedľajšiu činnosť, ak v rámci skupiny ide o vedľajšiu činnosť vo vzťahu k tomuto hlavnému predmetu činnosti a ak tento hlavný predmet činnosti nie je poskytovaním investičných služieb podľa tohto zákona alebo bankových služieb podľa osobitného zákona,15)

h)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné poradenstvo v rámci inej odbornej činnosti, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, ak poskytovanie takéhoto poradenstva nie je osobitne odmeňované,

i)
pre osoby, ktorých hlavný predmet činnosti spočíva v obchodovaní na vlastný účet s komoditami alebo komoditnými derivátmi; to neplatí, ak osoby, ktoré obchodujú na vlastný účet s komoditami alebo komoditnými derivátmi, sú súčasťou skupiny, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie iných investičných služieb alebo investičných činností alebo bankových služieb podľa osobitného zákona,15)

j)
pre obchodné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby alebo vykonávajú investičné činnosti spočívajúce výhradne v obchodovaní na vlastný účet na trhoch finančných futures, opcií alebo iných derivátov a na peňažných trhoch na účely zaistenia pozícií na derivátových trhoch, alebo pre obchodné spoločnosti, ktoré obchodujú na účet iných členov týchto trhov alebo tvoria pre nich ceny a ktoré sú garantované, kde zodpovednosť za plnenie zmlúv uzatvorených takýmito obchodnými spoločnosťami prevzali členovia zúčtovacích systémov týchto trhov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48)
Napríklad zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

37.
V § 54 ods. 7 sa slová „v poisťovníctve“ nahrádzajú slovami „pre iné finančné inštitúcie“.
38.
V § 54 odseky 12 až 14 znejú:

„(12)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d), je najmenej 6 000 000 Sk.

(13)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d) a nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, je najmenej 2 500 000 Sk.

(14)
Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 13 nemôže poskytovať vedľajšie investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a).“.

39.
V § 55 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov predstavenstva a vedúcich zamestnancov (ďalej len „vrcholový manažment"), osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu,“.

40.
V § 55 ods. 2 písmeno h) znie:

„h)
sídlo obchodníka s cennými papiermi a jeho ústredie musia byť na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie miesto, z ktorého je riadená činnosť obchodníka s cennými papiermi, alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti obchodníka s cennými papiermi potrebné na výkon dohľadu,“.

41.
V § 55 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).

42.
V § 55 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa slovo „hlavných“.
43.
V § 55 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému,52a) ak obchodník s cennými papiermi bude organizovať mnohostranný obchodný systém.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

„52a)
§ 18a zákona č. 429/2002 Z. z.“.

44.
V § 55 ods. 5 sa slová „hlavných investičných a vedľajších investičných služieb“ nahrádzajú slovami „investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1“.
45.
V § 55 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pred začatím vykonávania povolených činností preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností.

(8)
Výkon činností uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb môže obchodník s cennými papiermi začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa odseku 7.“.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 13.

46.
V § 55 ods. 9 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 7“.
47.
V § 56 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je zabezpečené dodržiavanie podmienok výkonu činnosti a primeranosti vlastných zdrojov na úrovni, ktorá nie je nižšia ako úroveň ustanovená pre obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona.“.

48.
V § 56 ods. 4 písmeno g) znie:

„g)
návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému,52a) ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi bude organizovať.“.

49.
V § 56 odsek 5 znie:

„(5)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná pred začatím vykonávania povolených činností preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností. Výkon činností uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa prvej vety.“.

50.
V § 56 ods. 9 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 5“.
51.
Doterajší text § 57 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia") dospela k názoru, že pre činnosť obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte nie sú v nečlenskom štáte zabezpečené porovnateľné podmienky ako pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v tomto nečlenskom štáte a že nie sú splnené podmienky efektívneho prístupu na trh, Národná banka Slovenska preruší konanie o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 písm. a), ak by sa udelením takéhoto povolenia alebo predchádzajúceho súhlasu obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti z takého nečlenského štátu. Konania podľa prvej vety môžu byť prerušené najviac na tri mesiace, ak Komisia nerozhodne o predĺžení.“.

52.
V § 59 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolenie na poskytovanie investičných služieb je platné vo všetkých členských štátoch a oprávňuje obchodníka s cennými papiermi poskytovať povolené činnosti na území iného členského štátu prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb v súlade s § 63, 64 a 66.“.
53.
V § 59 odsek 6 znie:

„(6)
Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska bezodkladne zmeny v podmienkach na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak tieto môžu ovplyvniť spôsobilosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonávať činnosť v povolenom rozsahu, najmä zmeny v skutočnostiach uvedených v § 55 ods. 3 alebo v § 56 ods. 3. Pri zmenách, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, sa táto povinnosť považuje za splnenú podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Pri zmenách týkajúcich sa vedúcich zamestnancov sa uvedú aj informácie potrebné na posúdenie, či noví vedúci zamestnanci spĺňajú podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. d).“.

54.
V § 60 ods. 1 písm. d) sa slová „a s predchádzajúcim súhlasom“ nahrádzajú slovami „do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu“.
55.
V § 60 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi neuhradil vstupný príspevok v lehote podľa § 85 ods. 1.“.

56.
V § 61 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytovanie investičného poradenstva vo vzťahu k týmto finančným nástrojom a ich propagáciu“.
57.
V § 61 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci jej vznik,“.

58.
V § 61 ods. 8 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak osoba podľa odseku 1, v ktorej mene bude konať, neprevzala túto zodpovednosť za škodu.“.
59.
V § 61 odsek 12 znie:

„(12)
Na sprostredkovateľa investičných služieb sa vzťahujú ustanovenia § 73 až 73h, § 75 a § 112 až 134 primerane.“.

60.
§ 61 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15)
Ak je sprostredkovateľ investičných služieb osobou, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie nadobudlo právoplatnosť, a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra v obchodnom registri. Ak sprostredkovateľ investičných služieb nepodal návrh na zápis podľa prvej vety, povolenie na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb zaniká.“.

61.
Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý znie:

㤠61a
(1)
Obchodník s cennými papiermi môže využiť na propagáciu ním poskytovaných investičných služieb a vedľajších služieb vyhľadávanie obchodných príležitostí, prijímanie pokynov od klientov alebo potenciálnych klientov a ich postúpenie, umiestnenie finančných nástrojov a poskytovanie investičného poradenstva v súvislosti s takýmito finančnými nástrojmi a ním ponúkanými investičnými službami a vedľajšími službami viazaných agentov. Viazaný agent je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na plnú hmotnú a bezpodmienečnú zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva pre neho činnosti podľa prvej vety na základe písomnej zmluvy; fyzická osoba alebo právnická osoba môže túto činnosť vykonávať len pre jedného obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi je oprávnený využívať viazaného agenta, len ak je viazaný agent zapísaný v registri podľa odseku 4 alebo v obdobnom registri vedenom v inom členskom štáte.

(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby viazaný agent uviedol pri kontakte s klientom alebo pred rokovaním s klientom alebo potenciálnym klientom, v akom je postavení a akého obchodníka s cennými papiermi zastupuje. Obchodník s cennými papiermi je povinný sledovať činnosti svojich viazaných agentov a zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a jeho vnútorných aktov riadenia pri činnostiach vykonávaných viazaným agentom v mene obchodníka s cennými papiermi.

(3)
Viazaný agent nie je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami ani s finančnými nástrojmi klienta.

(4)
Zriaďuje sa register viazaných agentov, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Do registra viazaných agentov zapíše Národná banka Slovenska osobu, ktorá spĺňa podmienky na zápis podľa tohto zákona.

(5)
Na návrh na zápis, zmenu zápisu a zánik zápisu do registra viazaných agentov, konanie o zápise, podmienky zápisu, zmenu zápisu a zánik zápisu sa primerane vzťahuje § 61 ods. 3 až 7 a 13, pričom odborná skúška sa nevyžaduje. Do registra viazaných agentov možno zapísať len osobu s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky alebo pobočku zahraničnej právnickej osoby; osobu z iného členského štátu možno zapísať, len ak sa v tomto členskom štáte nevedie obdobný register a ak títo viazaní agenti budú konať v mene obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo osobu z hostiteľského členského štátu (§ 63) pri poskytovaní investičných služieb podľa § 64.

(6)
Návrh podľa odseku 5 podáva v elektronickej alebo písomnej forme obchodník s cennými papiermi, pre ktorého bude viazaný agent vykonávať činnosť. Obchodník s cennými papiermi je povinný pred podaním návrhu podľa odseku 5 uhradiť poplatok. Ak Národná banka Slovenska návrh podľa prvej vety zamietne, poplatok sa nevracia. Poplatok je príjmom Národnej banky Slovenska.

(7)
Do registra viazaných agentov sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a)
registračné číslo,

b)
obchodné meno alebo názov alebo meno a priezvisko,

c)
identifikačné číslo alebo rodné číslo,

d)
sídlo alebo adresa trvalého pobytu,

e)
adresa miesta podnikania, ak je odlišná od sídla alebo adresy trvalého pobytu,

f)
názov štátu, na ktorého území viazaný agent vykonáva činnosť,

g)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý viazaného agenta navrhuje zapísať do registra viazaných agentov,

h)
dátum prijatia úplného návrhu na zápis do registra viazaných agentov,

i)
dátum zápisu do registra viazaných agentov,

j)
dátum zrušenia zápisu do registra viazaných agentov.

(8)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojej internetovej stránke údaje z registra viazaných agentov podľa odseku 7 písm. a), b), d) a e).

(9)
Na viazaných agentov sa vzťahuje § 61 ods. 9, 13 a 14 primerane.“.

62.
V § 62 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a informáciu, či pobočka plánuje využívať viazaných agentov“.
63.
§ 63 až 69 znejú:

㤠63
(1)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený v rozsahu povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v inom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb prostredníctvom pobočky alebo bez zriadenia pobočky; to platí aj pre poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb a výkon investičných činností bankou v rozsahu investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností uvedených v bankovom povolení. Zahraničný obchodník s cennými papiermi je oprávnený v rozsahu povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného príslušným orgánom domovského členského štátu poskytovať investičné služby, vedľajšie služby a vykonávať investičné činnosti v Slovenskej republike na základe práva slobodného poskytovania služieb prostredníctvom pobočky alebo bez zriadenia pobočky; to platí aj pre poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkon investičných činností bankou v rozsahu investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkonu investičných činností uvedených v bankovom povolení udelenom domovským členským štátom. Vedľajšie služby sa poskytujú len spolu s investičnou službou alebo investičnou činnosťou.

(2)
Domovským členským štátom je, ak ide o
a)
obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike, Slovenská republika,

b)
zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý
1.
je fyzickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie,

2.
je právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho sídlo,

3.
nemá podľa svojho vnútroštátneho práva registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie.


(3)
Hostiteľským členským štátom je členský štát, v ktorom má obchodník s cennými papiermi zriadenú pobočku alebo poskytuje investičné služby, vedľajšie služby, alebo vykonáva investičné činnosti. Slovenská republika je hostiteľským členským štátom pre zahraničného obchodníka s cennými papiermi z členského štátu.

§ 64
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v inom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky, je povinný pred prvým poskytnutím investičnej služby alebo vykonávaním investičnej činnosti pri zmene rozsahu poskytovaných investičných služieb alebo výkonu investičných činností písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska.

(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v oznámení podľa odseku 1 uviesť
a)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol pôsobiť,

b)
plán činnosti obsahujúci najmä povahu a rozsah investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, ktoré sa obchodník s cennými papiermi rozhodol poskytovať, a či plánuje využívať viazaných agentov na území členského štátu, v ktorom plánuje poskytovať služby.

(3)
Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu na jeho žiadosť údaje o viazaných agentoch, ktorých plánuje obchodník s cennými papiermi využívať v tomto členskom štáte.

(4)
Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 zašle Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od ich získania príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Obchodník s cennými papiermi je oprávnený začať poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v hostiteľskom členskom štáte po tom, ako bolo príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu doručené oznámenie podľa odseku 1.

(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa odseku 2 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušnej zmeny. Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

§ 65
(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte je oprávnený na poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkon investičných činností na území Slovenskej republiky aj bez zriadenia pobočky na základe práva slobodného poskytovania služieb po písomnom oznámení orgánu príslušného členského štátu v rozsahu podľa § 64 ods. 2 Národnej banke Slovenska pred prvým poskytnutím investičnej služby alebo výkonom investičnej činnosti.

(2)
O doručení oznámenia podľa odseku 1 informuje Národná banka Slovenska zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(3)
Ak bolo v oznámení podľa odseku 1 uvedené, že zahraničný obchodník s cennými papiermi plánuje využívať viazaných agentov na území Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán hostiteľského členského štátu o poskytnutie údajov týkajúcich sa viazaných agentov a zverejní ich.

§ 66
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi v oznámení podľa § 62 ods. 1 uviedol, že sa rozhodol zriadiť pobočku na území členského štátu, odovzdá Národná banka Slovenska do troch mesiacov od doručenia oznámenia podľa § 62 ods. 1 toto oznámenie a informácie o podmienkach ochrany klientov (§ 80) podľa tohto zákona príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, o čom informuje aj obchodníka s cennými papiermi.

(2)
Ak má Národná banka Slovenska dôvody pochybovať o údajoch uvedených v oznámení podľa § 62 ods. 1 vo vzťahu k organizačnej štruktúre, finančnej situácii obchodníka s cennými papiermi a vo vzťahu k povoleným činnostiam obchodníka s cennými papiermi, neodovzdá oznámenie podľa § 62 ods. 1 príslušnému orgánu členského štátu a v lehote podľa odseku 1 o tejto skutočnosti informuje obchodníka s cennými papiermi a svoj postup odôvodní.

(3)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zriadiť pobočku a začať poskytovať investičné služby a vykonávať investičné činnosti v hostiteľskom členskom štáte po oznámení príslušného orgánu hostiteľského členského štátu alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od prijatia oznámenia podľa odseku 1 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.

(4)
Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti pobočkou obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k povinnostiam ustanoveným v § 73b až 73m a § 73o až 73t, § 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b vykonáva príslušný orgán hostiteľského členského štátu v rozsahu podľa právnych predpisov hostiteľského členského štátu. Obchodník s cennými papiermi je povinný sprístupniť vybavenie pobočky príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu na účely výkonu dohľadu a je povinný vykonať zmeny v pobočke požadované príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, ktoré sú potrebné na uplatňovanie povinností podľa § 73b až 73m a § 73o až 73t, § 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b a podľa im zodpovedajúcich právnych predpisov hostiteľského členského štátu upravujúcich tieto povinnosti v súvislosti s poskytovanými investičnými službami, vedľajšími službami a výkonom investičných činností pobočkou na jeho území.

(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch uvedených v § 62 ods. 1 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušnej zmeny. Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu o tejto skutočnosti, ako aj o zmenách podmienok ochrany klientov (§ 80) podľa tohto zákona.

(6)
Národná banka Slovenska je oprávnená po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu hostiteľského členského štátu vykonať v pobočke obchodníka s cennými papiermi zriadenej v členskom štáte kontrolu na mieste.

(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vyhovieť žiadosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu o poskytnutie informácií o jeho činnosti na území hostiteľského členského štátu potrebných na výkon dohľadu alebo na štatistické účely.

§ 67
(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu môže na území Slovenskej republiky poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti prostredníctvom svojej pobočky bez povolenia podľa § 56 na základe súhlasného písomného vyjadrenia príslušného orgánu členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.

(2)
Po doručení vyjadrenia podľa odseku 1 Národnou bankou Slovenska alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od doručenia vyjadrenia podľa odseku 1 môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky.

(3)
Na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 sa pri výkone činnosti na území Slovenskej republiky vzťahujú ustanovenia § 73b až 73m, § 73o až 73t, § 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b. Dohľad nad dodržiavaním týchto ustanovení pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonáva Národná banka Slovenska.

(4)
Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať, aby pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 predkladala informácie potrebné na výkon dohľadu nad dodržiavaním ustanovení uvedených v odseku 3. Národná banka Slovenska nesmie požadovať od zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 predkladanie informácií, ktoré by nemohla požadovať od obchodníka s cennými papiermi.

(5)
Národná banka Slovenska môže na štatistické účely požadovať, aby zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 podával pravidelnú správu o svojej činnosti na území Slovenskej republiky.

§ 68
(1)
Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že zahraničný obchodník s cennými papiermi vykonávajúci činnosť na území Slovenskej republiky podľa § 65 alebo § 67 porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení tohto zákona, a ak nemá oprávnenie prijať opatrenie voči tomuto zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu.

(2)
Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského štátu, alebo ak sa preukáže, že takéto opatrenia sú nedostatočné a zahraničný obchodník s cennými papiermi naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorý preukázateľne poškodzuje záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhov v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu je oprávnená prijať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadne fungovanie trhov vrátane zákazu ďalšej činnosti tohto zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.

(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 alebo § 67 pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností na území Slovenskej republiky poruší právne predpisy, bezodkladne ho vyzve, aby v určenej lehote uskutočnil nápravu.

(4)
Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 3 v určenej lehote neuskutoční nápravu, Národná banka Slovenska prijme opatrenia potrebné na to, aby zahraničný obchodník s cennými papiermi odstránil protiprávny stav. Národná banka Slovenska oznámi prijatie týchto opatrení príslušnému orgánu domovského členského štátu.

(5)
Ak napriek opatreniam podľa odseku 4 zahraničný obchodník s cennými papiermi naďalej porušuje právne predpisy, môže Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu uložiť opatrenia na nápravu potrebné na odstránenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo ukončenie činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky. Zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný opatrenia vykonať.

(6)
O prijatí opatrení podľa odsekov 2 a 5 informuje Národná banka Slovenska Komisiu.

(7)
Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností na území tohto členského štátu porušuje právne predpisy, Národná banka prijme opatrenia potrebné na odstránenie protiprávneho stavu.

(8)
Ak obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností na území hostiteľského členského štátu poruší právne predpisy tohto členského štátu, je povinný vykonať alebo strpieť aj opatrenia uložené príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.

§ 69
(1)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu na jej žiadosť o žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb pre osobu, ktorá je dcérskou spoločnosťou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa riadi právnym poriadkom nečlenského štátu, alebo ak v súlade s § 70 získa informáciu, že materská spoločnosť, ktorá sa riadi právnym poriadkom nečlenského štátu, chce získať podiel v obchodníkovi s cennými papiermi, v dôsledku čoho by sa tento obchodník s cennými papiermi stal jej dcérskou spoločnosťou.

(2)
Národná banka Slovenska oznámi Komisii problémy, ktoré vznikli pri zakladaní obchodníka s cennými papiermi alebo pri umiestnení pobočky obchodníka s cennými papiermi v nečlenskom štáte, a skutočnosti, ktoré bránili riadnemu výkonu ich činnosti na území týchto štátov.

(3)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov o skutočnosti, že je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre orgány dohľadu podľa právneho predpisu Európskej únie upravujúceho trhy s finančnými nástrojmi a je kontaktným miestom na účely výmeny informácií a spolupráce pri výkone dohľadu v súvislosti s uplatňovaním tohto právneho predpisu.“.

64.
V § 70 ods. 1 písm. a) sa slová „10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 %“ nahrádzajú slovami „20 %, 33 % a 50 % alebo na to, aby sa obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti,“.
65.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Ak nadobúdateľom podielu podľa odseku 1 písm. a) je zahraničný obchodník s cennými papiermi, zahraničná úverová inštitúcia, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, materská spoločnosť takejto inštitúcie alebo osoba ovládajúca takúto inštitúciu a ak v dôsledku tohto nadobudnutia by sa stal obchodník s cennými papiermi dcérskou spoločnosťou nadobúdateľa alebo by sa dostal pod jeho kontrolu, pred vydaním predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) Národná banka Slovenska vykoná konzultáciu podľa § 58.“.

66.
§ 71 vrátane nadpisu znie:

㤠71
Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný primerane k povahe, rozsahu a zložitosti svojho predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú jednoznačne a preukázateľne špecifikované vzťahy podriadenosti, rozdelené úlohy a zodpovednosť,

b)
zabezpečiť, aby jeho príslušné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré musia byť dodržané na riadne plnenie ich povinností,

c)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný mechanizmus vnútornej kontroly na zabezpečenie súladu s rozhodnutiami a postupmi na všetkých organizačných úrovniach obchodníka s cennými papiermi,

d)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie pridelených povinností,

e)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať účinný systém vnútorného podávania správ a oznamovania informácií na všetkých organizačných úrovniach obchodníka s cennými papiermi,

f)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii,

g)
zabezpečiť, aby výkon viacerých úloh jeho príslušnými osobami ani potenciálne nebránil pri plnení ktorejkoľvek konkrétnej úlohy v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, odbornou starostlivosťou a v záujme svojich klientov.

(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy príslušných informácií.

(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégiu nepretržitosti svojej činnosti potrebnú na to, aby sa zabezpečilo uchovanie základných údajov a funkcií a neprerušené poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb a výkon investičných činností v prípade poruchy jeho systémov alebo, ak to nie je možné, aby bola umožnená včasná obnova týchto údajov a funkcií a včasné opätovné pokračovanie poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností.

(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účtovné metódy a postupy umožňujúce mu bezodkladne predkladať Národnej banke Slovenska na jej žiadosť správy o svojej finančnej situácii zodpovedajúce pravdivému a vernému obrazu o jeho finančnej situácii a ktoré sú v súlade s platnými účtovnými štandardmi a pravidlami.

(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly, postupov a opatrení zavedených v súlade s odsekmi 1 až 4 a prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

(6)
Príslušnou osobou sa vo vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi rozumie
a)
člen predstavenstva, akcionár, vedúci zamestnanec alebo viazaný agent,

b)
člen predstavenstva viazaného agenta, spoločník, akcionár alebo vedúci zamestnanec viazaného agenta,

c)
zamestnanec obchodníka s cennými papiermi alebo jeho viazaný agent, ako aj iná fyzická osoba, ktorá poskytuje služby pre obchodníka s cennými papiermi a je pod jeho kontrolou alebo pod kontrolou jeho viazaného agenta a ktorá sa podieľa na poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb a výkone investičných činností obchodníka s cennými papiermi,

d)
fyzická osoba, ktorá sa podieľa na poskytovaní služieb pre obchodníka s cennými papiermi alebo jeho viazaného agenta v rámci dohody o delegovaní na účely poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností obchodníka s cennými papiermi.“.

67.
Za § 71 sa vkladajú § 71a až 71o, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠71a
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný primerane k povahe, rozsahu a zložitosti svojho predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégie a postupy potrebné na identifikáciu každého rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a prijať opatrenia a postupy, ktoré minimalizujú takéto riziká a umožnia Národnej banke Slovenska riadny výkon dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi.

(2)
V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie dodržiavania, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
monitorovanie a pravidelné hodnotenie účinnosti opatrení a postupov prijatých v súlade s odsekom 1 a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri dodržiavaní povinností obchodníka s cennými papiermi,

b)
poskytovanie poradenstva a pomoci príslušným osobám zodpovedným za poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb a výkon investičných činností pri dodržiavaní povinností obchodníka s cennými papiermi.

(3)
Funkcia dodržiavania sa musí vykonávať nezávisle od iných organizačných zložiek obchodníka s cennými papiermi a od orgánov obchodníka s cennými papiermi.

(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce funkciu dodržiavania mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť a prístup k potrebným informáciám,

b)
určiť osoby zodpovedné za vykonávanie funkcie dodržiavania a za plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 71d ods. 3,

c)
zabezpečiť, aby sa osoby podieľajúce sa na výkone funkcie dodržiavania nepodieľali na poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností, ktoré monitorujú,

d)
zabezpečiť, aby metóda odmeňovania osôb podieľajúcich sa na výkone funkcie dodržiavania ani potenciálne neohrozovala ich objektivitu.

(5)
Obchodník s cennými papiermi nie je povinný zabezpečovať plnenie podmienok podľa odseku 4 písm. c) a d), ak môže preukázať, že nie sú primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činností a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a vykonávaných investičných činností, a ak nie je ohrozený účinný výkon funkcie dodržiavania.

§ 71b
Riadenie rizík
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať primerané stratégie a postupy riadenia rizík na identifikáciu rizík spojených s jeho činnosťami, procesmi a systémami, a ak je to možné, určiť tolerovaný stupeň rizika,

b)
prijať účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík spojených s jeho činnosťami, procesmi a systémami vzhľadom na tolerovaný stupeň rizika,

c)
monitorovať
1.
primeranosť a účinnosť svojich stratégií a postupov riadenia rizík,

2.
stupeň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté v súlade s písmenom b) obchodníkom s cennými papiermi a jeho príslušnými osobami,

3.
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v týchto stratégiách a postupoch, opatreniach, procesoch a mechanizmoch vrátane nedostatkov spočívajúcich v ich nedodržiavaní príslušnými osobami.


(2)
V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
uplatňovanie stratégie a postupov podľa odseku 1,

b)
predkladanie správ a poskytovanie poradenstva vrcholovému manažmentu v súlade s § 71d ods. 3.

(3)
Funkciu riadenie rizík vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci obchodníka s cennými papiermi alebo iné osoby na základe zmluvy, a to nezávisle od iných organizačných zložiek obchodníka s cennými papiermi a od orgánov obchodníka s cennými papiermi.

(4)
Obchodník s cennými papiermi nie je povinný zriadiť funkciu riadenia rizík podľa odseku 2, ak to nie je primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činností a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností a ak môže preukázať, že prijal účinné stratégie a postupy podľa odseku 1.

(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať najmä vo vzťahu k rizikám podľa osobitného predpisu.56a)

§ 71c
Vnútorný audit
(1)
V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie vnútorného auditu s výnimkou odseku 3, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vypracovanie, uplatňovanie a dodržiavanie plánu auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie primeranosti a účinnosti systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a vnútorných aktov riadenia obchodníka s cennými papiermi,

b)
vydávanie odporúčania na základe výsledkov činností vykonaných v súlade s písmenom a),

c)
overovanie dodržiavania odporúčaní podľa písmena b),

d)
predkladanie správy týkajúcej sa vnútorného auditu v súlade s § 71d ods. 3.

(2)
Vnútorný audit vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci obchodníka s cennými papiermi alebo iné osoby na základe zmluvy, a to nezávisle od iných organizačných zložiek obchodníka s cennými papiermi a od orgánov obchodníka s cennými papiermi.

(3)
Obchodník s cennými papiermi nie je povinný zriadiť funkciu vnútorného auditu podľa odseku 1, ak to nie je primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činností.

(4)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, čo sa rozumie primeranosťou k povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činností a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností obchodníka s cennými papiermi na účely podľa § 71, 71a, 71b a odseku 3.

§ 71d
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť osôb tvoriacich vrcholový manažment za plnenie povinností podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.

(2)
Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada sú povinní posudzovať a pravidelne skúmať účinnosť stratégií, opatrení a postupov zavedených s cieľom dodržiavať povinnosti obchodníka s cennými papiermi ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom a prijať potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov.

(3)
Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií podľa § 71a až 71c v obchodníkovi s cennými papiermi sú povinné predkladať vrcholovému manažmentu obchodníka s cennými papiermi aspoň raz ročne písomné správy o výkone činností podľa § 71a až 71c; stanovy môžu určiť častejšie podávanie týchto správ. Tieto písomné správy musia obsahovať najmä informácie, či boli zistené nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi a či v prípade zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia na ich nápravu.

§ 71e
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy primeraného a rýchleho vybavovania sťažností neprofesionálnych klientov alebo potenciálnych neprofesionálnych klientov a viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej riešenie.

§ 71f
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť primerané opatrenia potrebné na zamedzenie toho, aby jeho príslušná osoba vykonávajúca činnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, alebo ktorá má prístup k dôverným informáciám podľa § 132 alebo k iným dôverným informáciám z dôvodu činnosti, ktorú táto osoba v jeho mene vykonáva,
a)
uzavierala osobné obchody, ak
1.
táto osoba má zakázané uzatvoriť obchod podľa § 132,

2.
obchod predstavuje zneužitie alebo nezákonné zverejnenie dôverných informácií alebo

3.
obchod je alebo môže byť v rozpore s povinnosťami obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,

b)
odporúčala inej osobe alebo presviedčala inú osobu, konajúc tak nad rámec práv a povinností vyplývajúcich z výkonu jej zamestnania alebo nad rámec zmluvy o poskytovaní služieb, aby uzavrela obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a) alebo § 71o ods. 1 písm. a) alebo b), alebo § 73s ods. 3,

c)
sprístupňovala inak ako pri výkone svojho zamestnania alebo podľa zmluvy o poskytovaní služieb inej osobe akékoľvek informácie alebo názory, ak táto príslušná osoba vie o tom alebo by mala vedieť, že v dôsledku tohto sprístupnenia by iná osoba mohla
1.
uzavrieť obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a), § 71o ods. 1 písm. a) alebo b) alebo § 73s ods. 3, alebo

2.
odporúčať inej osobe alebo presviedčať inú osobu, aby uzavrela takýto obchod.


(2)
Ustanovením odseku 1 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie § 132 ods. 9 písm. b).

(3)
Osobným obchodom sa rozumie obchod s finančným nástrojom uskutočnený príslušnou osobou alebo v jej mene, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a)
príslušná osoba koná nad rámec práv a povinností vyplývajúcich z výkonu jej zamestnania,

b)
obchod je uskutočnený na účet ktorejkoľvek z týchto osôb:
1.
príslušnej osoby,

2.
blízkej osoby príslušnej osoby a akejkoľvek osoby, ktorá sa podľa právnych predpisov iného členského štátu považuje za osobu rovnocennú manželovi alebo manželke príslušnej osoby, alebo iného príbuzného príslušnej osoby, ktorý s ňou žije v spoločnej domácnosti počas jedného roka pred dňom vykonania príslušného obchodu,

3.
osoby, ktorá má s príslušnou osobou taký vzťah, že táto príslušná osoba má priamy alebo nepriamy záujem na výsledku obchodu, iný, ako je len poplatok alebo provízia za uskutočnenie obchodu.


(4)
Opatrenia podľa odseku 1 musia zabezpečiť, aby
a)
každá príslušná osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, poznala obmedzenia osobných obchodov a opatrenia zavedené obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s osobnými obchodmi a sprístupnením informácií podľa odseku 1,

b)
bol obchodník s cennými papiermi bezodkladne informovaný o každom osobnom obchode, ktorý uzavrela príslušná osoba, a to oznámením o tomto obchode alebo iným postupom, ktorý mu umožňuje identifikáciu takýchto obchodov; v prípade delegovania podľa § 71g musí obchodník s cennými papiermi zabezpečiť, že osoba, ktorej je činnosť delegovaná, vedie záznam o osobných obchodoch s príslušnými osobami a bezodkladne poskytuje tieto informácie na žiadosť obchodníkovi s cennými papiermi,

c)
bol vykonaný záznam o osobnom obchode oznámenom obchodníkovi s cennými papiermi alebo identifikovanom obchodníkom s cennými papiermi vrátane každého povolenia alebo zákazu v súvislosti s takýmto obchodom.

(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na osobné obchody
a)
uskutočnené v rámci poskytovania investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. d), ak nedošlo k predchádzajúcej komunikácii v súvislosti s týmto obchodom medzi správcom portfólia a príslušnou osobou alebo inou osobou, na ktorej účet je obchod vykonávaný,

b)
s podielovými listami otvoreného podielového fondu alebo cennými papiermi európskych fondov alebo zahraničných subjektov kolektívneho investovania, pri ktorých právne predpisy členských štátov zabezpečujú rovnocenné obmedzenie a rozloženie rizika pri investovaní ich aktív, ak osoba, na ktorej účet sú obchody vykonané, nemá zodpovednosť v súvislosti so spravovaním tohto otvoreného podielového fondu, európskeho fondu alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania.


§ 71g
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi deleguje na inú osobu výkon prevádzkových činností, ktoré sú kľúčové alebo dôležité pre zabezpečenie pravidelného a spoľahlivého poskytovania investičných služieb klientom a pre pravidelný a spoľahlivý výkon investičných činností, je povinný prijať opatrenia potrebné na zamedzenie neprimeraného zvýšenia operačného rizika. Delegovanie dôležitých prevádzkových činností sa nesmie uskutočniť takým spôsobom, ktorým by sa narušila účinnosť výkonu vnútornej kontroly a schopnosť Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad dodržiavaním povinností obchodníka s cennými papiermi.

(2)
Delegovaním sa rozumie forma dohody medzi obchodníkom s cennými papiermi a poskytovateľom služieb, podľa ktorej tento poskytovateľ služieb dodávateľsky vykonáva postup, službu alebo činnosť, ktorú by inak vykonával samotný obchodník s cennými papiermi.

(3)
Na účely odseku 1 sa prevádzková činnosť považuje za kľúčovú alebo dôležitú, ak by chyba alebo zanedbanie počas jej výkonu významne narušila dodržiavanie podmienok a povinností obchodníka s cennými papiermi, ktoré mu vyplývajú z povolenia na poskytovanie investičných služieb, alebo jeho iných povinností podľa tohto zákona alebo osobitného zákona alebo jeho finančnú stabilitu, spoľahlivosť alebo pravidelnosť poskytovania investičných služieb a výkonu investičných činností. Za kľúčové alebo dôležité činnosti sa na účely odseku 1 nepovažuje
a)
poskytovanie poradenských služieb a iných služieb obchodníkovi s cennými papiermi, ktoré nie sú súčasťou poskytovaných investičných služieb a vykonávania investičných činností obchodníka s cennými papiermi, vrátane poskytnutia právneho poradenstva obchodníkovi s cennými papiermi, odborného vzdelávania jeho zamestnancov, fakturačných služieb a ochrany jeho priestorov a zamestnancov,

b)
nákup štandardizovaných služieb, najmä poskytovanie informácií o situácii na trhu a o cenách.

(4)
Obchodník s cennými papiermi v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona alebo osobitného zákona aj vtedy, ak deleguje kľúčové a dôležité prevádzkové činnosti alebo investičné služby alebo investičné činnosti, a musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
delegovanie nesmie mať za následok zbavenie sa zodpovednosti vrcholového manažmentu,

b)
vzťah obchodníka s cennými papiermi k jeho klientom ani záväzky voči nim vyplývajúce z tohto zákona sa nesmú delegovaním zmeniť,

c)
nesmie dôjsť k ohrozeniu plnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 a ani k zrušeniu alebo zmene iných podmienok uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb.

(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný postupovať pri uzatváraní, zmene a ukončení zmluvy o delegovaní kľúčových alebo dôležitých prevádzkových činností, investičných služieb alebo investičných činností s odbornou starostlivosťou, najmä je povinný zabezpečiť, aby boli splnené tieto podmienky:
a)
poskytovateľ služieb pre obchodníka s cennými papiermi musí spĺňať podmienky potrebné na spoľahlivý a odborný výkon delegovaných úloh, služieb alebo činností a musí mať zákonom vyžadované povolenie, ak sa vyžaduje,

b)
poskytovateľ služieb musí delegované úlohy, služby alebo činnosti vykonávať efektívne a na tento účel musí obchodník s cennými papiermi zaviesť metódy hodnotenia stupňa výkonnosti poskytovateľa služieb,

c)
poskytovateľ služieb musí riadne dohliadať na realizovanie delegovaných úloh, služieb alebo činností a primeraným spôsobom riadiť riziká spojené s delegovaním,

d)
ak sa zistí, že poskytovateľ služieb nevykonáva úlohy, služby alebo činnosti efektívne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musia byť prijaté primerané opatrenia,

e)
obchodník s cennými papiermi je povinný dohliadať na výkon delegovaných úloh, služieb alebo činností a riadiť riziká spojené s delegovaním a mať na tento účel potrebné odborné znalosti,

f)
poskytovateľ služieb musí poskytovať obchodníkovi s cennými papiermi informácie o nových skutočnostiach, ktoré môžu mať podstatný vplyv na jeho schopnosť vykonávať delegované úlohy, služby alebo činnosti a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

g)
obchodník s cennými papiermi musí mať oprávnenie v prípade potreby ukončiť zmluvu o delegovaní bez toho, aby bola ohrozená pravidelnosť a kvalita poskytovania jeho služieb klientom,

h)
v súvislosti s delegovanými činnosťami musí poskytovateľ služieb spolupracovať s Národnou bankou Slovenska,

i)
obchodník s cennými papiermi, jeho audítori a Národná banka Slovenska musia mať prístup k údajom súvisiacim s delegovanými úlohami, službami alebo činnosťami a prístup do obchodných priestorov poskytovateľa služieb a musí byť zaručená možnosť Národnej banky Slovenska uplatňovať tieto oprávnenia,

j)
poskytovateľ služieb musí chrániť dôverné informácie týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo jeho klientov,

k)
obchodník s cennými papiermi a poskytovateľ služieb musia zaviesť, uplatňovať a dodržiavať pohotovostný plán obnovy pri haváriách a pravidelne testovať systém zálohovania, ak je to potrebné s ohľadom na delegované úlohy, služby alebo činnosti,

l)
ak obchodník s cennými papiermi deleguje na poskytovateľa služieb so sídlom v nečlenskom štáte investičnú službu riadenia portfólia poskytovanú neprofesionálnym klientom,
1.
poskytovateľ služieb musí mať povolenie alebo musí byť registrovaný v štáte, kde má sídlo, aby mohol poskytovať túto službu, a musí podliehať obozretnému dohľadu,

2.
medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu poskytovateľa služieb musí existovať primeraná zmluva o vzájomnej spolupráci.


(6)
Ak jedna alebo obidve podmienky podľa odseku 5 písm. l) nie sú splnené, obchodník s cennými papiermi môže delegovať investičné služby na poskytovateľa služieb so sídlom v nečlenskom štáte len po predchádzajúcom informovaní Národnej banky Slovenska o návrhu zmluvy o delegovaní a len ak Národná banka Slovenska nevznesie námietku proti tejto zmluve v lehote 30 dní od doručenia tejto informácie. Národná banka Slovenska zverejní zoznam príslušných orgánov v nečlenských štátoch, s ktorými má uzavreté zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktoré sú primerané na účely odseku 5 písm. l) druhého bodu.

(7)
Národná banka Slovenska je povinná uverejniť vyhlásenie o zásadách postupu pri delegovaní podľa odseku 6 formou metodického usmernenia. Toto vyhlásenie musí obsahovať príklady prípadov, pri ktorých by Národná banka Slovenska nemala alebo pravdepodobne by nemala mať proti delegovaniu námietky podľa odseku 6, a vysvetlenie, prečo sa Národná banka Slovenska domnieva, že takéto prípady delegovania by nebránili obchodníkom s cennými papiermi splniť si svoje povinnosti podľa odsekov 4 a 5.

(8)
Zmluva o delegovaní musí mať písomnú formu a musí obsahovať presné vymedzenie práv a povinností obchodníka s cennými papiermi a poskytovateľa služieb.

(9)
Ak sú obchodník s cennými papiermi a poskytovateľ služieb členmi tej istej skupiny, obchodník s cennými papiermi môže na účely plnenia podmienok podľa odsekov 4 a 5 vziať do úvahy rozsah, v akom kontroluje poskytovateľa služieb alebo môže ovplyvniť jeho činnosť.

(10)
Predmetom delegovania nemôžu byť úlohy, služby ani činnosti, ktoré vykonáva obchodník s cennými papiermi ako člen podľa § 104.

§ 71h
Ochrana finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta
(1)
Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb; to neplatí, ak s takýmto použitím klient súhlasil.

(2)
Obchodník s cennými papiermi je na účely ochrany práv klientov spojených s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami klientov povinný
a)
viesť záznamy a účty, ktoré sú potrebné na to, aby mohol kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva držané pre jedného klienta od aktív držaných pre iného klienta a od svojich vlastných aktív,

b)
viesť svoje záznamy a účty tak, aby bola zabezpečená ich presnosť a najmä súvzťažnosť k finančným nástrojom a peňažným prostriedkom držaným pre klientov,

c)
pravidelne vykonávať zosúladenie svojich vnútorných účtov a záznamov s účtami a záznamami iných osôb, prostredníctvom ktorých tieto aktíva drží,

d)
prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby finančné nástroje klienta uložené u tretej osoby podľa § 71i boli identifikovateľne oddelené od finančných nástrojov obchodníka s cennými papiermi prostredníctvom odlišne označených účtov v evidencii tretej strany alebo pomocou rovnocenných opatrení, ktorými sa dosiahne tá istá úroveň ochrany,

e)
prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby peňažné prostriedky klienta uložené podľa § 71j boli vedené oddelene od účtov, na ktorých sú vedené peňažné prostriedky obchodníka s cennými papiermi,

f)
zaviesť primerané organizačné opatrenia na minimalizovanie rizika straty alebo znehodnotenia aktív klienta alebo práv spojených s týmito aktívami v dôsledku zneužitia aktív, podvodu, nekvalitnej správy, nedostatočného vedenia záznamov alebo nedbanlivosti.

(3)
Ak z dôvodov vyplývajúcich z právnych predpisov štátu, v ktorom sú vedené alebo držané peňažné prostriedky a finančné nástroje, nie sú opatrenia prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa odseku 2 dostatočné na ochranu práv klientov, najmä v prípade platobnej neschopnosti obchodníka s cennými papiermi, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať dodatočné opatrenia na účely ochrany aktív klientov.

(4)
Ak platné právne predpisy štátu, v ktorom sú držané peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klienta, bránia obchodníkovi s cennými papiermi dodržiavať ustanovenia odseku 2 písm. d) alebo e), obchodník s cennými papiermi je povinný prijať rovnocenné opatrenia, ktoré majú rovnaký účinok z hľadiska ochrany práv klientov.

(5)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, čo sa rozumie dodatočnými opatreniami a rovnocennými opatreniami na účely podľa odsekov 3 a 4, podrobnosti o podmienkach na uloženie finančných nástrojov u tretej osoby podľa § 71i a spôsob a metódy zosúladenia podľa odseku 2.

§ 71i
(1)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený uložiť finančné nástroje svojich klientov na účet alebo účty otvorené u tretej osoby. Pri výbere, určovaní tretej osoby a uzavieraní zmlúv o správe a úschove týchto finančných nástrojov je obchodník s cennými papiermi povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Obchodník s cennými papiermi je pritom povinný brať do úvahy a pravidelne overovať odbornosť a dôveryhodnosť tretej osoby na trhu a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo trhové zvyklosti vzťahujúce sa na držanie týchto finančných nástrojov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva klientov.

(2)
Ak úschova finančných nástrojov na účet tretej osoby podlieha osobitnej právnej úprave a dohľadu v štáte, v ktorom obchodník s cennými papiermi plánuje uložiť finančné nástroje klienta u tretej osoby, obchodník s cennými papiermi nie je oprávnený uložiť tieto finančné nástroje v tomto štáte u takejto osoby, ak nepodlieha takejto právnej úprave a dohľadu.

(3)
Obchodník s cennými papiermi nesmie uložiť finančné nástroje držané na účet klientov u tretej osoby v nečlenskom štáte, v ktorom právne predpisy neupravujú držanie a úschovu finančných nástrojov na účet tretej osoby, ak nie je splnená jedna z týchto podmienok:
a)
povaha finančných nástrojov alebo investičných služieb súvisiacich s týmito nástrojmi si vyžaduje, aby boli tieto finančné nástroje uložené u tretej osoby v nečlenskom štáte,

b)
ak sú finančné nástroje držané na účet profesionálneho klienta a tento klient písomne požiada obchodníka s cennými papiermi o uloženie týchto finančných nástrojov u tretej osoby v nečlenskom štáte.


§ 71j
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi prijal peňažné prostriedky klienta, je povinný bezodkladne ich uložiť na jeden alebo viacero účtov otvorených u niektorého z týchto subjektov:
a)
centrálna banka,

b)
úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia s povolením na činnosť podľa právnych predpisov členských štátov,

c)
banka s povolením na činnosť v nečlenskom štáte,

d)
kvalifikovaný fond peňažného trhu.

(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na úverovú inštitúciu ani zahraničnú úverovú inštitúciu so sídlom v členskom štáte, ak ide o vklady vedené v tejto inštitúcii.

(3)
Kvalifikovaným fondom peňažného trhu sa rozumie otvorený podielový fond alebo európsky fond, alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý podlieha dohľadu alebo ktorému bolo udelené povolenie na činnosť podľa právnych predpisov členského štátu a ktorý spĺňa tieto podmienky:
a)
hlavným cieľom jeho investovania je udržiavanie čistej hodnoty aktív, a to na rovnakej hodnote investície po odrátaní výnosov alebo na počiatočnej hodnote investície investora po zarátaní výnosov,

b)
majetok v kvalifikovanom fonde peňažného trhu sa investuje len do vysokokvalitných nástrojov peňažného trhu so splatnosťou alebo zostatkovou splatnosťou maximálne 397 dní alebo s pravidelnými úpravami výnosov, ktoré zodpovedajú takejto splatnosti, a s váženou priemernou splatnosťou 60 dní alebo formou doplnkového investovania do vkladov vedených v úverových inštitúciách,

c)
musí zaisťovať likviditu vložených peňažných prostriedkov v deň podania žiadosti o ich vyplatenie alebo v nasledujúci pracovný deň.

(4)
Na účely odseku 3 písm. b) sa nástroj peňažného trhu považuje za vysokokvalitný, ak od každej uznanej ratingovej agentúry, ktorá tomuto nástroju pridelila ratingové hodnotenie, získal najvyšší možný úverový rating. Nástroj peňažného trhu, ktorému žiadna ratingová agentúra nepridelila ratingové hodnotenie, sa nepovažuje za vysokokvalitný.

(5)
Ratingová agentúra sa považuje za uznanú na účely odseku 4, ak prideľuje ratingové hodnotenia týkajúce sa fondov peňažného trhu pravidelne a na profesionálnej úrovni a je uznanou ratingovou agentúrou podľa osobitného zákona.15)

(6)
Pri výbere a určovaní osoby podľa odseku 1 a uzavieraní zmlúv týkajúcich sa uloženia peňažných prostriedkov klienta je obchodník s cennými papiermi povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a obozretnosťou. Obchodník s cennými papiermi je pritom povinný brať do úvahy a pravidelne overovať odbornosť a dôveryhodnosť osoby podľa odseku 1 písm. b) až d) na trhu a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo trhové zvyklosti vzťahujúce sa na držanie týchto peňažných prostriedkov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva klientov.

(7)
Pred uložením peňažných prostriedkov klienta do kvalifikovaného fondu peňažného trhu je obchodník s cennými papiermi o tomto zámere povinný informovať klienta. Klient je oprávnený odmietnuť takéto uloženie svojich peňažných prostriedkov.

§ 71k
(1)
Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvárať dohody o obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných papierov57) týkajúcich sa finančných nástrojov klienta alebo inak používať takéto finančné nástroje na svoj vlastný účet alebo účet iného klienta, ak nie sú splnené tieto podmienky:
a)
klient neudelil predchádzajúci výslovný súhlas na použitie finančných nástrojov za presne určených podmienok a tento svoj súhlas nepotvrdil; ak ide o neprofesionálneho klienta, vyžaduje sa potvrdenie jeho podpisom alebo iným ekvivalentným spôsobom,

b)
použitie finančných nástrojov klienta je obmedzené presne určenými podmienkami, s ktorými klient súhlasil.

(2)
Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvárať dohody o obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných papierov týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú držané pre klienta na súhrnnom účte, alebo inak používať finančné nástroje držané na takomto účte na ich vlastný účet alebo účet iného klienta, ak okrem podmienok podľa odseku 1 nie sú splnené aj tieto podmienky:
a)
každý klient, ktorého finančné nástroje sú v držbe spoločne na súhrnnom účte, neudelil predchádzajúci výslovný súhlas podľa odseku 1 písm. a),

b)
obchodník s cennými papiermi má zavedené systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú, že takto možno použiť len tie finančné nástroje, ktoré patria klientom, ktorí dali predchádzajúci výslovný súhlas podľa odseku 1 písm. a).

(3)
Záznamy obchodníka s cennými papiermi musia obsahovať podrobné informácie o klientovi, podľa ktorého inštrukcií boli použité finančné nástroje, ako aj o počte finančných nástrojov, ktoré sa použili a ktoré patria každému klientovi, ktorý dal svoj predchádzajúci súhlas, aby tak bolo možné správne rozdeliť prípadnú stratu.

(4)
Súhrnným účtom sa na účely tohto zákona rozumie držiteľský účet a účty, na ktorých sú držané aktíva klientov obchodníka s cennými papiermi, vrátane účtov vedených podľa právnych predpisov iného štátu.

§ 71l
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, členmi jeho vrcholového manažmentu, zamestnancami, viazanými agentmi, osobami prepojenými s obchodníkom s cennými papiermi vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly a medzi ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom, ktoré vznikajú počas poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností alebo pri ich kombinácii; ak sa pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a zdroj konfliktu oznámiť klientovi pred poskytnutím takejto služby alebo výkonom činnosti a v prípade ich poskytnutia alebo vykonania uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými a v prípade konfliktu záujmov klientov zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.

(2)
Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa berie do úvahy najmä to, či je obchodník s cennými papiermi, príslušná osoba alebo osoba, ktorá je priamo či nepriamo prepojená vzťahom priamej alebo nepriamej kontroly s týmto obchodníkom s cennými papiermi, v takej situácii, že obchodník s cennými papiermi alebo táto osoba
a)
by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor klienta,

b)
má záujem na výsledku investičnej služby, vedľajšej služby poskytovanej klientovi alebo na výsledku obchodu uskutočneného na účet klienta a tento záujem sa odlišuje od záujmu klienta na tomto výsledku,

c)
má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami daného klienta,

d)
vykonáva rovnakú činnosť ako klient,

e)
získava alebo získa v súvislosti s investičnou službou alebo vedľajšou službou poskytnutou klientovi od osoby, ktorá nie je klientom, prospech vo forme peňazí, tovaru alebo služieb, ktorý nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za túto službu.

(3)
Ak opatrenia prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa § 71m na zvládnutie konfliktu záujmov nie sú dostatočné na zabránenie rizika poškodenia záujmov klienta, je obchodník s cennými papiermi povinný jasne oboznámiť klienta s povahou a zdrojmi konfliktu záujmov pred uskutočnením obchodu na jeho účet.

(4)
Informácie podľa odseku 3 je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu a v takom rozsahu, aby si klient mohol vytvoriť správny úsudok a rozhodnúť sa s plnou znalosťou veci o postupe vo vzťahu k investičnej službe alebo vedľajšej službe, v súvislosti s ktorou vzniká konflikt záujmov.

§ 71m
Opatrenia pri konflikte záujmov
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte záujmov. Tieto opatrenia musia byť určené v písomnej forme a musia byť primerané vzhľadom na veľkosť a organizáciu obchodníka s cennými papiermi a povahu, rozsah a zložitosť jeho predmetu činností. Ak je obchodník s cennými papiermi členom skupiny, v opatreniach musia byť zohľadnené všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov v dôsledku štruktúry a obchodných činností ostatných členov tejto skupiny a ktorých si je alebo by si mal byť obchodník s cennými papiermi vedomý.

(2)
Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:
a)
musia byť identifikované okolnosti vo vzťahu k príslušným investičným službám, investičným činnostiam a vedľajším službám vykonávaným obchodníkom s cennými papiermi alebo v jeho mene, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov,

b)
musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom zvládnuť takéto konflikty záujmov.

(3)
Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce činnosti, ktoré predstavujú konflikty záujmov uvedené v odseku 2 písm. a), vykonávajú tieto činnosti na takej úrovni nezávislosti, ktorá je primeraná veľkosti a činnostiam obchodníka s cennými papiermi a skupiny, do ktorej patrí, ako aj súvisiacemu stupňu rizika pre klientov, pričom takýmito opatreniami sa rozumejú
a)
účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi činnosti, ktoré predstavujú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla poškodiť záujmy jedného alebo viacerých klientov,

b)
osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí poskytovanie investičných služieb a výkon vedľajších služieb klientom, ktorých záujmy môžu byť v konflikte so záujmami klientov alebo ktoré zastupujú iné záujmy vrátane záujmov obchodníka s cennými papiermi, ktoré môžu byť v konflikte so záujmami klienta,

c)
odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú hlavne jednu činnosť, a odmeňovaním či príjmami iných príslušných osôb vykonávajúcich hlavne inú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vzniknúť konflikt záujmov,

d)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým príslušná osoba poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti,

e)
opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na poskytovaní samostatných investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností, ak takáto účasť môže poškodiť riadne zvládnutie konfliktov záujmov.

(4)
Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať také alternatívne opatrenia alebo dodatočné opatrenia alebo postupy, ktoré sú na tieto účely potrebné a primerané.

(5)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, čo sa rozumie alternatívnymi opatreniami alebo dodatočnými opatreniami alebo postupmi na účely podľa odseku 4.

§ 71n
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť a pravidelne aktualizovať záznamy o investičnej službe, investičnej činnosti alebo vedľajšej službe vykonávanej ním samotným alebo v jeho mene, v rámci ktorej došlo k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamenal značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov, alebo k takému vzniku konfliktu záujmov mohlo dôjsť v prípade takejto služby alebo činnosti, ktorej poskytovanie prebieha.

§ 71o
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva alebo zabezpečuje vykonávanie investičného prieskumu určeného na jeho šírenie alebo potenciálne šírenie medzi jeho klientmi alebo verejnosťou, je povinný zabezpečiť samostatne alebo v rámci svojej zodpovednosti člena skupiny dodržiavanie opatrení podľa § 71m ods. 3 vo vzťahu k finančným analytikom, ktorí sa podieľajú na investičnom prieskume, a iným príslušným osobám, ktorých zodpovednosti alebo obchodné záujmy môžu byť v konflikte záujmov s osobami, medzi ktorými je investičný prieskum šírený. Tento obchodník s cennými papiermi je tiež povinný prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby
a)
finanční analytici a iné príslušné osoby nevykonávali osobné obchody alebo neobchodovali na účet inej osoby, vrátane obchodníka s cennými papiermi, s finančnými nástrojmi, ktorých sa týka investičný prieskum, ani so súvisiacimi finančnými nástrojmi, ak tento finančný analytik alebo iná príslušná osoba má vedomosť o pravdepodobnom časovom rámci alebo obsahu daného investičného prieskumu a táto vedomosť nie je verejne dostupná a nemožno ju jednoducho vyvodiť z verejne dostupných informácií, do času, až kým adresáti investičného prieskumu nemali dostupnú možnosť konať podľa nich; to neplatí, ak konajú v dobrej viere ako tvorcovia trhu v rámci bežného výkonu činnosti tvorcu trhu alebo ak vykonávajú nevyžiadaný pokyn klienta,

b)
v prípadoch, ktoré neupravuje písmeno a), finanční analytici a iné príslušné osoby podieľajúce sa na investičnom prieskume nevykonávali osobné obchody s finančnými nástrojmi, ktorých sa týka investičný prieskum, ani so súvisiacimi finančnými nástrojmi v rozpore s aktuálnymi odporúčaniami; to neplatí, ak vo výnimočnom prípade udelil predchádzajúci súhlas s takým osobným obchodom člen právneho oddelenia obchodníka s cennými papiermi alebo zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania,

c)
obchodník s cennými papiermi, finanční analytici a iné príslušné osoby podieľajúce sa na investičnom prieskume nemohli prijímať akýkoľvek majetkový alebo iný prospech od osôb, ktoré majú osobný záujem na predmete investičného prieskumu,

d)
obchodník s cennými papiermi, finanční analytici ani iné príslušné osoby podieľajúce sa na investičnom prieskume nesľubovali emitentom priaznivé výsledky prieskumu,

e)
emitenti, príslušné osoby, ktoré nie sú finančnými analytikmi, a iné osoby nemohli pred šírením investičného prieskumu posudzovať návrh investičného prieskumu na účely overovania správnosti konkrétnych tvrdení v tomto prieskume ani na iné účely, ak návrh obsahuje odporúčanie alebo cieľovú cenu; to neplatí v prípade overovania súladu s povinnosťami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov pre obchodníka s cennými papiermi.

(2)
Na účely odseku 1 sa investičným prieskumom rozumie výskum alebo informácie podľa § 132e, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
a)
sú označené alebo opísané ako investičný prieskum alebo podobným spôsobom alebo sú inak prezentované ako objektívne alebo nezávislé vysvetlenie skutočností obsiahnutých v odporúčaní,

b)
odporúčanie nepredstavuje poskytnutie investičného poradenstva na účely tohto zákona poskytnuté klientovi obchodníkom s cennými papiermi.

(3)
Na účely odseku 1 sa súvisiacim finančným nástrojom rozumie finančný nástroj, ktorého cenu bezprostredne ovplyvňujú cenové pohyby iného finančného nástroja, na ktorý sa vzťahuje investičný prieskum, vrátane derivátu tohto iného finančného nástroja. Finančným analytikom sa rozumie príslušná osoba vo vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi, ktorá vypracúva vecný obsah investičného prieskumu.

(4)
Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý medzi verejnosťou alebo klientmi šíri investičný prieskum vypracovaný inou osobou, ak
a)
osoba, ktorá vypracúva investičný prieskum, nie je členom skupiny, do ktorej patrí obchodník s cennými papiermi,

b)
obchodník s cennými papiermi nemení významným spôsobom odporúčania v investičnom prieskume,

c)
obchodník s cennými papiermi neprezentuje investičný prieskum ako prieskum, ktorý sám vypracoval,

d)
obchodník s cennými papiermi overil, že v súvislosti s vypracovaním tohto prieskumu podlieha osoba, ktorá vypracovala tento prieskum, rovnakým požiadavkám, ako sú požiadavky podľa tohto zákona, alebo že zaviedol postupy určujúce takéto požiadavky.

(5)
Investičné odporúčanie (§ 132e) týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré nespĺňa podmienky podľa odseku 1, sa považuje na účely tohto zákona za marketingové oznámenie. Obchodník s cennými papiermi, ktorý vypracúva alebo šíri investičné odporúčanie, je povinný zabezpečiť, že toto odporúčanie je ako také jednoznačne identifikované. Obchodník s cennými papiermi je tiež povinný zabezpečiť, že takéto odporúčanie obsahuje jasné a zreteľné upozornenie, že nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a že sa naň nevzťahuje zákaz obchodovania pred jeho rozšírením; v prípade ústneho odporúčania sa uvedie vyhlásenie v rovnakom zmysle.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 56a a 57 znejú:

„56a)
§ 23 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

57)
Čl. 2 bod 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.“.

68.
§ 72 sa vypúšťa.
69.
V § 73 sa vypúšťa nadpis.
70.
V § 73 odsek 1 znie:

„(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
informovať klienta, či sa na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov (§ 80), a o podmienkach záruk poskytovaných týmto systémom ochrany klientov,

b)
zdržať sa použitia informácií o náhradách poskytovaných systémom ochrany klientov pri propagácii investičných služieb na reklamné účely.“.

71.
V § 73 sa vypúšťajú odseky 2 až 7.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 2 až 7.

72.
Za § 73a sa vkladajú § 73b až 73v, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom
§ 73b
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný konať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov. Obchodník s cennými papiermi je povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, a nesmie vykonávať žiadne činnosti smerujúce k manipulácii kurzov cenných papierov.

(2)
Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1, sa považuje aj to, ak obchodník s cennými papiermi v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi hradí alebo prijíma poplatok alebo províziu, alebo poskytuje alebo prijíma nepeňažné plnenie s výnimkou
a)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného klientom alebo poskytnutých klientovi alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného osobou alebo poskytnutých osobe konajúcej na účet klienta,

b)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného osobou alebo poskytnutého osobe konajúcej v mene tejto inej osoby, ak sú splnené tieto podmienky:
1.
pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia alebo v prípadoch, keď ich výšku nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu,

2.
uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej služby pre klienta a nesmie brániť plneniu povinnosti obchodníka s cennými papiermi konať v záujme klienta,

c)
primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie investičných služieb, najmä poplatku za úschovu, poplatku za vyrovnanie obchodu, poplatku organizátorom regulovaného trhu, poplatku orgánu dohľadu alebo správneho poplatku alebo súdneho poplatku, a ktorý svojím charakterom nemôže viesť k rozporu s povinnosťami obchodníka s cennými papiermi konať v súlade s odsekom 1.

(3)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený na účely odseku 2 písm. b) prvého bodu poskytnúť klientovi hlavné podmienky dohody týkajúcej sa poplatkov, provízie alebo nepeňažného plnenia v súhrnnej forme, ak súčasne umožní klientovi získať podrobnejšie informácie na základe jeho žiadosti; Národná banka Slovenska je oprávnená pozastaviť alebo zrušiť toto oprávnenie, ak zistí, že obchodník s cennými papiermi nevyhovel žiadosti klienta o získanie podrobnejšej informácie.

§ 73c
(1)
Všetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje obchodník s cennými papiermi klientom alebo potenciálnym klientom, musia byť jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingové oznámenie musí byť identifikovateľné.

(2)
Ak sú informácie podľa odseku 1 adresované neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom, musia obsahovať obchodné meno obchodníka s cennými papiermi a
a)
musia byť presné a nesmú zdôrazňovať žiadne potenciálne výhody investičnej služby alebo finančného nástroja bez toho, aby zároveň priamo a výrazným spôsobom nepoukázali na akékoľvek súvisiace riziká,

b)
musia byť predkladané takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie priemerný člen cieľovej skupiny, ktorej sú informácie podľa odseku 1 určené alebo ktorá bude ich pravdepodobným príjemcom,

c)
nesmú zastierať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania a ani znižovať ich význam.

(3)
Ak informácie podľa odseku 1 adresované neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom porovnávajú investičné služby alebo vedľajšie služby, finančné nástroje alebo osoby poskytujúce investičné služby alebo vedľajšie služby, musia byť splnené tieto podmienky:
a)
porovnanie musí mať svoj význam a musí byť predkladané čestným a vyváženým spôsobom,

b)
musia byť uvedené zdroje informácií použitých pri porovnaní,

c)
musia byť uvedené podstatné fakty a predpoklady použité pri porovnaní.

(4)
Ak informácie podľa odseku 1 obsahujú údaje o výkonnosti finančného nástroja, finančného indexu alebo investičnej služby poskytnutej v minulosti, musia byť splnené tieto podmienky:
a)
tieto údaje nesmú byť hlavným prvkom oznámenia,

b)
informácie musia obsahovať primerané informácie o výkonnosti pokrývajúce obdobie predchádzajúcich piatich rokov, dlhšie obdobie podľa rozhodnutia obchodníka s cennými papiermi alebo za celé obdobie, v ktorom bol finančný nástroj predmetom ponuky, v prípade finančného indexu za obdobie od jeho vytvorenia a v prípade investičnej služby za obdobie jej poskytovania, ak toto obdobie bolo kratšie než päť rokov; informácia o výkonnosti musí v každom prípade vychádzať z celých 12 mesačných období,

c)
musia byť jasne uvedené referenčné obdobia a zdroj informácií,

d)
informácie musia obsahovať zreteľné upozornenie, že údaje sa týkajú minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti,

e)
ak tieto údaje vychádzajú z hodnôt v inej mene, ako je mena členského štátu, v ktorom má neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny klient trvalý pobyt, táto mena musí byť zreteľne uvedená spolu s upozornením, že výnosy sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov,

f)
ak sú tieto údaje založené na hrubej výkonnosti, musí byť uvedené objasnenie vplyvu provízií, poplatkov a iných nákladov; hrubou výkonnosťou sa rozumie výkonnosť vrátane provízií, poplatkov a iných nákladov.

(5)
Ak informácie podľa odseku 1 obsahujú alebo sa odvolávajú na údaje o simulovanej výkonnosti v minulosti, musia sa týkať finančného nástroja alebo finančného indexu a musia byť splnené tieto podmienky:
a)
simulovaná výkonnosť v minulosti musí vychádzať z údajov o skutočnej výkonnosti v minulosti jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo finančných indexov, ktoré sú rovnaké ako príslušný finančný nástroj alebo sú jeho podkladovým aktívom,

b)
vo vzťahu k údajom o skutočnej výkonnosti v minulosti podľa písmena a) musia byť splnené podmienky podľa odseku 4 písm. a) až c), e) a f),

c)
informácie musia obsahovať výrazné upozornenie, že údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a že takáto výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.

(6)
Ak informácie podľa odseku 1 obsahujú predpovede o výkonnosti v budúcnosti, musia byť splnené tieto podmienky:
a)
informácie nesmú byť založené na simulovanej výkonnosti v minulosti a ani sa nesmú na ne odvolávať,

b)
musia vychádzať z racionálnych predpokladov podporených objektívnymi údajmi,

c)
ak sú tieto informácie založené na hrubej výkonnosti, musí byť uvedené objasnenie vplyvu provízií, poplatkov a iných nákladov,

d)
musia obsahovať výrazné upozornenie, že tieto predpovede nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.

(7)
Ak sa informácie podľa odseku 1 odvolávajú na konkrétny daňový režim, musí v nich byť výrazne uvedené, že daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

(8)
V informáciách podľa odseku 1 sa nesmie používať názov Národná banka Slovenska ani názov žiadneho iného príslušného orgánu spôsobom, ktorý by vytváral dojem, že tento orgán podporil alebo schválil produkty alebo služby poskytované obchodníkom s cennými papiermi.

(9)
Informácie obsiahnuté v marketingovom oznámení musia byť v súlade s ďalšími informáciami, ktoré obchodník s cennými papiermi poskytuje klientom pri poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb.

(10)
Ak marketingové oznámenie obsahuje ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby s osobou, ktorá odpovie na marketingové oznámenie, alebo obsahuje výzvu, aby osoba, ktorá odpovie na marketingové oznámenie, predložila ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, a súčasne toto marketingové oznámenie určuje spôsob odpovede alebo zahŕňa formulár na odpoveď, musí obsahovať príslušné informácie podľa § 73d vo vzťahu k tejto ponuke alebo výzve.

(11)
Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak sa potenciálny neprofesionálny klient, ktorý chce odpovedať na ponuku alebo výzvu obsiahnutú v marketingovom oznámení, musí odvolať na iný dokument alebo dokumenty, ktoré samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii obsahujú tieto informácie.

(12)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, čo sa rozumie marketingovým oznámením podľa odsekov 1 až 11.

§ 73d
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom nasledujúce informácie v zrozumiteľnej forme, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia, a to informácie o
a)
obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách,

b)
finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov klienta,

c)
mieste výkonu služby,

d)
nákladoch a súvisiacich poplatkoch.

(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred tým, ako bude neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny klient viazaný akoukoľvek zmluvou o poskytnutí investičných služieb alebo vedľajších služieb, alebo pred poskytnutím týchto služieb, podľa toho, ktorá situácia nastane skôr, tieto informácie:
a)
podmienky takejto zmluvy,

b)
informácie podľa odseku 1 písm. a), ktoré sa týkajú takejto zmluvy alebo týchto investičných služieb alebo vedľajších služieb.

(3)
Informácie podľa odsekov 1, 2 a 6 až 8 v prípade neprofesionálneho klienta alebo podľa odsekov 6 a 7 v prípade profesionálneho klienta musia byť poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky spĺňajúcej podmienky podľa § 73v. Informácie môžu byť poskytované aj v štandardizovanej forme.

(4)
Poskytnutie informácií môže byť odložené podľa odseku 2 až do času, keď bude tento klient viazaný zmluvou o poskytnutí investičných služieb alebo vedľajších služieb podľa odseku 1 až do začatia poskytovania služby a to v týchto prípadoch, ak
a)
obchodník s cennými papiermi nemôže dodržať lehoty podľa odseku 3, pretože zmluva bola na žiadosť klienta uzatvorená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré neumožňujú poskytnutie informácie podľa odseku 1 alebo 2,

b)
sa neuplatňuje ustanovenie osobitného zákona,58ha) obchodník s cennými papiermi postupuje podľa ustanovenia osobitného zákona,58ha) vo vzťahu k neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi ako keby bol tento klient alebo potenciálny klient spotrebiteľom a obchodník s cennými papiermi dodávateľom podľa osobitného predpisu.58ha)

(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne oznámiť klientovi každú významnú zmenu informácií poskytnutých podľa odseku 1, ktorá sa týka investičnej služby alebo vedľajšej služby, ktorú klientovi poskytuje. Toto oznámenie sa poskytuje na trvanlivom médiu, ak sa na trvanlivom médiu poskytli informácie, ktorých sa oznámenie týka.

(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta alebo potenciálneho klienta o skutočnosti, že účty, na ktorých sú vedené finančné nástroje alebo peňažné prostriedky tohto klienta alebo potenciálneho klienta, podliehajú alebo budú podliehať právnym predpisom nečlenského štátu vrátane upozornenia, že práva tohto klienta alebo potenciálneho klienta spojené s týmito finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami sa môžu z tohto dôvodu odlišovať.

(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta o existencii a podmienkach všetkých finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom alebo peňažným prostriedkom klienta, ktoré obchodník s cennými papiermi má alebo môže mať, alebo o akomkoľvek práve na zápočet pohľadávky v súvislosti s týmito nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami. Obchodník s cennými papiermi je tiež povinný informovať klienta o prípadnej skutočnosti, že osoba, u ktorej sú evidované finančné nástroje, môže mať záložné právo alebo iné zabezpečovacie právo na tieto finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta, alebo právo na zápočet pohľadávky v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami klienta.

(8)
Obchodník s cennými papiermi pred uzavretím obchodu spočívajúceho vo financovaní cenných papierov týkajúcom sa finančných nástrojov neprofesionálneho klienta alebo v inom použití týchto finančných nástrojov na svoj vlastný účet alebo účet iného klienta je povinný poskytnúť neprofesionálnemu klientovi na trvanlivom médiu a v dostatočnom časovom predstihu pred použitím týchto nástrojov prehľadné, úplné a presné informácie o povinnostiach a zodpovednostiach obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s použitím týchto finančných nástrojov, vrátane podmienok vrátenia finančných nástrojov, a o rizikách, ktoré s nimi súvisia.

(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia vypracovať na základe investičných cieľov klienta a druhov finančných nástrojov v portfóliu klienta vhodnú metódu oceňovania a porovnávania, ktorá bude slúžiť ako orientácia pre klienta potrebná na to, aby klient, ktorému sa služba poskytuje, mohol zhodnotiť výkonnosť obchodníka s cennými papiermi.

(10)
V prípade podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov európskych fondov sa považuje zjednodušený prospekt vypracovaný v súlade s osobitným zákonom58hb) za primeraný spôsob informovania na účely odseku 1 písm. b) a d) s ohľadom na náklady a poplatky súvisiace s otvoreným podielovým fondom alebo európskym fondom vrátane vstupných poplatkov a výstupných poplatkov.

(11)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, čo sa rozumie informáciami podľa odseku 1.

§ 73e
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť klientovi jeho zaradenie do kategórie neprofesionálny klient, profesionálny klient alebo oprávnená protistrana (§ 73u).

(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientovi informácie na trvanlivom médiu o každom práve klienta žiadať iné zaradenie do kategórie a o každom obmedzení úrovne ochrany klienta, ktoré s touto kategóriou súvisí.

(3)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia alebo na žiadosť príslušného klienta
a)
zaobchádzať s klientom, ktorý je oprávnenou protistranou, ako s profesionálnym klientom alebo neprofesionálnym klientom,

b)
zaobchádzať s klientom, ktorý je považovaný za profesionálneho klienta podľa § 8a ods. 2 písm. a) až d), ako s neprofesionálnym klientom.


§ 73f
(1)
Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo riadení portfólia je obchodník s cennými papiermi povinný získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností.

(2)
Ak je príslušný obchod odporúčaný alebo uzavieraný v rámci riadenia portfólia, musia byť informácie podľa odseku 1 dostatočné na to, aby umožnili obchodníkovi s cennými papiermi posúdiť, či príslušný obchod spĺňa tieto kritériá:
a)
zodpovedá investičným cieľom daného klienta,

b)
je takého charakteru, že klient je schopný finančne zvládnuť súvisiace investičné riziká v súlade s jeho investičným cieľom,

c)
je takého charakteru, že klient má potrebné skúsenosti a znalosti, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám, ktoré súvisia s obchodom alebo s riadením jeho portfólia.

(3)
Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu profesionálnemu klientovi, je oprávnený predpokladať, že vo vzťahu k produktom, obchodom a službám, pri ktorých je tento klient považovaný za profesionálneho klienta, má tento klient potrebnú úroveň skúseností a znalostí na účely odseku 2 písm. c). V prípade poskytnutia investičného poradenstva profesionálnemu klientovi podľa § 8a ods. 2 písm. a) až d) obchodník s cennými papiermi je oprávnený predpokladať na účely odseku 2 písm. b), že klient je schopný finančne zvládnuť súvisiace investičné riziká v súlade s jeho investičnými cieľmi.

(4)
Informácie o finančnej situácii klienta alebo potenciálneho klienta podľa odseku 1 zahŕňajú informácie o zdroji a výške jeho pravidelného príjmu, jeho aktívach vrátane likvidných aktív, investíciách a nehnuteľnom majetku a o jeho pravidelných finančných záväzkoch.

(5)
Informácie o investičných cieľoch klienta alebo potenciálneho klienta podľa odseku 1 zahŕňajú informácie o dĺžke obdobia, počas ktorého plánuje klient investovať, o jeho preferenciách týkajúcich sa podstupovaného rizika, jeho rizikovom profile a o účeloch investície.

(6)
Ak obchodník s cennými papiermi nezíska pri poskytovaní investičnej služby riadenia portfólia informácie podľa odseku 1, nesmie odporúčať klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby ani finančné nástroje.

§ 73g
(1)
Pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v § 73f, je obchodník s cennými papiermi povinný požiadať klienta alebo potenciálneho klienta o poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby tak, aby obchodník s cennými papiermi mohol určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, a či sú pre klienta vhodné.

(2)
Na účely podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi oprávnený predpokladať, že profesionálny klient má potrebné skúsenosti a znalosti, aby si uvedomoval riziká spojené s príslušnými investičnými službami alebo vedľajšími službami alebo obchodmi, alebo s druhmi obchodu alebo finančného nástroja, pre ktoré je tento klient považovaný za profesionálneho klienta.

(3)
Ak obchodník s cennými papiermi usúdi na základe takto získaných informácií, že finančný nástroj alebo investičná služba alebo vedľajšia služba nie sú pre klienta alebo potenciálneho klienta vhodné, obchodník s cennými papiermi ich na to upozorní. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme.

(4)
Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnúť informácie podľa odseku 1 alebo neposkytne dostatočné informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností, obchodník s cennými papiermi je povinný upozorniť klienta alebo potenciálneho klienta, že takéto rozhodnutie mu neumožní určiť, či príslušná investičná služba alebo vedľajšia služba alebo finančný nástroj sú pre neho vhodné. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme.

(5)
Informácie o znalostiach a skúsenostiach klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií podľa § 73f a odseku 1 zahŕňajú nasledujúce informácie, ak sú primerané k povahe klienta, povahe a rozsahu poskytovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby a druhu finančného nástroja alebo plánovaného obchodu, vrátane ich zložitosti a rizík, ktoré s nimi súvisia, a to o
a)
druhoch investičnej služby alebo vedľajšej služby, obchodu a finančného nástroja, ktoré klient pozná,

b)
povahe, objeme a frekvencii obchodov s finančnými nástrojmi, ktoré klient vykonáva, a období, počas ktorého boli uskutočňované,

c)
úrovni vzdelania, povolaní alebo významnom bývalom povolaní klienta alebo potenciálneho klienta.

(6)
Obchodník s cennými papiermi nesmie ovplyvňovať klienta alebo potenciálneho klienta na neposkytnutie informácií požadovaných na účely § 73f a odseku 1.

(7)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený spoliehať sa na informácie, ktoré mu poskytol klient alebo potenciálny klient; to neplatí, ak si je vedomý alebo ak by si mal byť vedomý, že tieto informácie sú zjavne nepresné alebo neúplné.

§ 73h
(1)
Ustanovenie § 73g sa nepoužije, ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
poskytované investičné služby sa týkajú
1.
akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu nečlenského štátu; trh nečlenského štátu sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom, ak spĺňa rovnocenné požiadavky, ako ustanovuje osobitný zákon,58hc) a je uvedený v zozname zostavenom Komisiou,

2.
nástrojov peňažného trhu,

3.
dlhopisov alebo iných druhov dlhových cenných papierov, to neplatí, ak tieto cenné papiere obsahujú derivát,

4.
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov európskych fondov,

5.
iných nekomplexných finančných nástrojov ako uvedených v bodoch 1 až 4, ktoré spĺňajú kritériá podľa odseku 2,

b)
investičná služba je poskytovaná z podnetu klienta alebo potenciálneho klienta,

c)
klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní tejto služby sa nevyžaduje, aby obchodník s cennými papiermi posudzoval vhodnosť poskytovaného alebo ponúkaného finančného nástroja alebo investičnej služby a že z tohto dôvodu nepožíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných ustanovení tohto zákona o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom; toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme,

d)
obchodník s cennými papiermi dodržiava povinnosti podľa § 71l.

(2)
Nekomplexným finančným nástrojom na účely odseku 1 písm. a) piateho bodu sa rozumie finančný nástroj, ktorý spĺňa tieto kritériá:
a)
nie je finančným nástrojom podľa § 8 písm. m) tretieho bodu alebo podľa § 5 ods. 1 písm. d) až j),

b)
existujú početné príležitosti predaja tohto finančného nástroja, jeho predloženia na splatenie alebo iného spôsobu realizácie tohto finančného nástroja za ceny, ktoré sú verejne prístupné účastníkom trhu a ktoré sú trhovými cenami alebo cenami sprístupňovanými alebo overovanými systémami oceňovania, ktoré sú nezávislé od emitenta,

c)
pre klienta z neho nevyplývajú žiadne skutočné potenciálne záväzky, ktorých výška by prekračovala náklady na nadobudnutie finančného nástroja,

d)
sú verejne prístupné dostatočne vyčerpávajúce informácie o povahe finančného nástroja zrozumiteľné pre priemerného neprofesionálneho klienta, aby sa mohol so znalosťou veci rozhodnúť, či uzavrie obchod s týmto finančným nástrojom.


§ 73i
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať všetky dokumenty, ktoré obsahujú všetky práva a povinnosti dohodnuté medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom a iné podmienky, za ktorých obchodník s cennými papiermi poskytne klientovi investičné služby alebo vedľajšie služby. Práva a povinnosti strán možno do tejto evidencie uviesť aj formou odkazu na iné dokumenty alebo všeobecne záväzné právne predpisy.

(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pred prvým poskytnutím inej investičnej služby ako investičné poradenstvo uzavrieť s klientom rámcovú zmluvu v písomnej forme alebo na inom trvalom médiu, v ktorej budú určené základné práva a povinnosti obchodníka s cennými papiermi a klienta. Práva a povinnosti strán tejto zmluvy v nej môžu byť uvedené aj formou odkazu na iné dokumenty alebo všeobecne záväzné právne predpisy.

§ 73j
(1)
Obchodník s cennými papiermi musí poskytovať klientovi primerané správy o poskytnutých investičných službách, ktoré obsahujú najmä náklady spojené s obchodom a služby vykonané na účet klienta. Ak obchodník s cennými papiermi vykonal na účet klienta pokyn, ktorý sa nevzťahuje na poskytnutie investičnej služby riadenie portfólia, je povinný
a)
bezodkladne poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu základné informácie týkajúce sa vykonania tohto pokynu,

b)
ak ide o neprofesionálneho klienta, zaslať mu oznámenie na trvanlivom médiu potvrdzujúce vykonanie pokynu najneskôr v prvý obchodný deň po jeho vykonaní alebo, ak potvrdenie dostal obchodník s cennými papiermi od tretej osoby, najneskôr v prvý obchodný deň po prijatí potvrdenia od tejto osoby.

(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie, aké sú v potvrdení, ktoré má povinnosť bezodkladne zaslať neprofesionálnemu klientovi tretia osoba. Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak sa pokyny vykonané na účet klienta týkajú dlhopisov určených na financovanie hypotekárneho úveru poskytnutého tomuto klientovi; v takom prípade sa správa o vykonaní pokynu vypracuje spolu s podmienkami hypotekárneho úveru najneskôr však mesiac po vykonaní pokynu.

(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientovi na jeho žiadosť informácie o stave jeho pokynu.

(4)
V prípade pokynov neprofesionálnych klientov, ktoré sa týkajú podielových listov otvorených podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ktoré sú vykonávané pravidelne, obchodník s cennými papiermi je povinný zaslať klientovi oznam podľa odseku 1 písm. b), ak aspoň raz za šesť mesiacov poskytne neprofesionálnemu klientovi informácie podľa odseku 5, ktoré sa týkajú týchto obchodov.

(5)
Oznámenie podľa odseku 1 písm. b) obsahuje v súlade s osobitným predpisom58hd) tieto údaje:
a)
identifikačné údaje obchodníka s cennými papiermi, ktorý zasiela oznámenie,

b)
meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov, pod ktorým vykonáva obchodnú činnosť,

c)
dátum a obchodný deň,

d)
čas vykonania pokynu,

e)
typ pokynu,

f)
identifikácia miesta výkonu,

g)
identifikácia finančného nástroja,

h)
ukazovateľ kúpy alebo predaja finančného nástroja,

i)
povaha pokynu, ak nejde o pokyn na kúpu alebo na predaj finančného nástroja,

j)
množstvo finančného nástroja,

k)
jednotková cena,

l)
celkové plnenie,

m)
celková suma účtovných provízií a výdavkov, na žiadosť neprofesionálneho klienta sa uvedie aj rozpis na jednotlivé položky,

n)
povinnosti klienta vo vzťahu k vyrovnaniu obchodu vrátane lehoty platby alebo dodania, ako aj údaje o príslušnom účte, ak tieto údaje a povinnosti neboli klientovi oznámené už skôr,

o)
informácie o tom, či protistranou klienta bol samotný obchodník s cennými papiermi alebo iná osoba zo skupiny obchodníka s cennými papiermi alebo iný jeho klient; to neplatí, ak bol pokyn vykonaný prostredníctvom systému anonymného obchodovania.

(6)
Na účely odseku 5 písm. k), ak sa pokyn vykonáva po častiach, môže obchodník s cennými papiermi poskytnúť klientovi informácie o cene za každú časť alebo o priemernej cene. Ak sa poskytujú informácie o priemernej cene, obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť neprofesionálnemu klientovi informácie o cene každej časti na jeho žiadosť.

(7)
Obchodník s cennými papiermi môže poskytnúť klientovi informácie uvedené v odseku 5 s použitím štandardných kódov, ak súčasne poskytne ich vysvetlenie.

§ 73k
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu riadenie portfólia, je povinný poskytovať klientovi na trvanlivom médiu pravidelné výpisy o činnostiach súvisiacich s riadením portfólia, vykonaných na účet tohto klienta; obchodník s cennými papiermi túto povinnosť nemá, ak tieto výpisy poskytuje klientovi tretia osoba.

(2)
Ak ide o neprofesionálnych klientov, pravidelné výpisy podľa odseku 1 obsahujú tieto informácie:
a)
obchodné meno obchodníka s cennými papiermi,

b)
názov alebo iné označenie účtu neprofesionálneho klienta,

c)
zloženie a ocenenie portfólia vrátane podrobných informácií o každom držanom finančnom nástroji, jeho trhovej hodnote alebo reálnej hodnote, ak trhová hodnota nie je dostupná, o hotovostnom zostatku na začiatku a na konci vykazovaného obdobia a o výkonnosti portfólia počas vykazovaného obdobia,

d)
celková suma poplatkov a nákladov, ktoré vznikli počas vykazovaného obdobia, s rozpisom jednotlivých položiek obsahujúcim aspoň celkové poplatky za správu a celkové náklady spojené s vykonaním a vyhlásenie, ak je to potrebné, že podrobnejší výpis bude poskytnutý na požiadanie,

e)
porovnanie výkonnosti počas obdobia uvedeného v tomto výpise s referenčnou výnosnosťou, ak bola dohodnutá medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom,

f)
celková suma dividend, úrokov a iných platieb prijatých počas vykazovaného obdobia v súvislosti s portfóliom klienta,

g)
informácie o iných úkonoch obchodníka s cennými papiermi, ktoré zakladajú práva súvisiace s finančnými nástrojmi v portfóliu,

h)
pre každý obchod uskutočnený počas príslušného obdobia informácie podľa § 73j ods. 5 písm. c) až l), ak sa klient nerozhodne, že bude prijímať informácie o jednotlivých uskutočnených obchodoch podľa odseku 4.

(3)
Ak ide o neprofesionálnych klientov, pravidelné výpisy podľa odseku 1 sa poskytujú raz za šesť mesiacov. Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť neprofesionálneho klienta pravidelný výpis poskytovať raz za tri mesiace; obchodník s cennými papiermi je povinný informovať neprofesionálnych klientov o tomto ich práve. Ak sa postupuje podľa odseku 4, pravidelný výpis sa poskytuje aspoň raz za 12 mesiacov; to neplatí, ak ide o obchody s finančnými nástrojmi uvedenými v § 73h ods. 2 písm. a). Ak zmluva o riadení portfólia medzi obchodníkom s cennými papiermi a neprofesionálnym klientom umožňuje portfólio s pákovým efektom, pravidelný výpis sa poskytuje aspoň raz za mesiac.

(4)
Ak sa klient rozhodne, že bude prijímať informácie o jednotlivých uskutočnených obchodoch, je obchodník s cennými papiermi povinný bezodkladne poskytovať klientovi na trvanlivom médiu základné informácie o tomto obchode. Ak je tento klient neprofesionálnym klientom, obchodník s cennými papiermi je povinný zaslať mu oznámenie potvrdzujúce obchod, ktoré obsahuje informácie podľa § 73j ods. 5, najneskôr v prvý obchodný deň po jeho uskutočnení alebo, ak potvrdenie prijal obchodník s cennými papiermi od tretej osoby, najneskôr v prvý obchodný deň po prijatí potvrdenia od tejto tretej osoby. Ustanovenie druhej vety sa nepoužije, ak by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie, aké sú v potvrdení, ktoré má byť bezodkladne zaslané neprofesionálnemu klientovi treťou osobou.

(5)
Ak obchodník s cennými papiermi uskutočňuje obchody pri riadení portfólia alebo spravuje účty klienta, ktoré zahŕňajú nekrytú otvorenú pozíciu v obchode s podmieneným záväzkom, je povinný oznamovať klientovi aj každú stratu prekračujúcu akúkoľvek vopred určenú prahovú hodnotu, ktorá bola dohodnutá medzi ním a klientom, najneskôr do konca obchodného dňa, počas ktorého bola hranica prekročená, alebo, ak bola hranica prekročená počas neobchodného dňa, najneskôr do konca nasledujúceho obchodného dňa.

§ 73l
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta, je povinný zaslať aspoň raz ročne na trvanlivom médiu tomuto klientovi výpis o finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch, ak takýto výpis nebol poskytnutý v rámci iného pravidelného výpisu.

(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na úverovú inštitúciu alebo zahraničnú úverovú inštitúciu so sídlom v členskom štáte, ak ide o vklady uvedené v tejto inštitúcii.

(3)
Výpis podľa odseku 1 obsahuje
a)
podrobné informácie o všetkých finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch, ktoré sú držané obchodníkom s cennými papiermi pre klienta ku koncu obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis,

b)
rozsah, v akom boli finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta predmetom obchodov spočívajúcich vo financovaní cenných papierov,

c)
výšku výnosu, ktorý získal klient na základe účasti na obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, ako aj základ, z akého sa tento výnos určil.

(4)
Ak portfólio klienta zahŕňa výnosy jedného alebo viacerých nevyrovnaných obchodov, informácie uvedené v odseku 3 písm. a) sa môžu uvádzať k dátumu uzavretia obchodu alebo dátumu vyrovnania obchodu za predpokladu, že všetky informácie vo výpise sú k rovnakému dátumu.

(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta a ktorý pre klienta vykonáva investičnú službu riadenie portfólia, je oprávnený do pravidelného výpisu podľa § 73k zahrnúť aj výpis podľa odseku 1.

§ 73m
Ak sa investičná služba ponúka ako súčasť finančného produktu, ktorý podlieha ustanoveniam osobitného predpisu58he) alebo právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa úverových inštitúcií a spotrebiteľských úverov, upravuje sa posúdenie rizika klientov alebo informačné povinnosti vo vzťahu k tejto službe, na túto investičnú službu sa nevzťahujú povinnosti podľa § 73b až 73l, ak už boli splnené na základe týchto predpisov.

§ 73n
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi prijal inštrukciu na vykonávanie investičných alebo vedľajších služieb na účet klienta prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi, nie je povinný skúmať spoľahlivosť informácií o klientovi oznámené týmto iným obchodníkom s cennými papiermi; za úplnosť a presnosť oznámenej informácie zodpovedá obchodník s cennými papiermi, ktorý postúpil inštrukciu.

(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý prijal inštrukciu na vykonanie investičných služieb alebo vedľajších služieb na účet klienta spôsobom podľa odseku 1, nie je povinný skúmať spoľahlivosť odporúčania v súvislosti s investičnou službou alebo vedľajšou službou alebo obchodom, ktorú klientovi poskytol iný obchodník s cennými papiermi; za spoľahlivosť odporúčania zodpovedá obchodník s cennými papiermi, ktorý postúpil inštrukciu.

(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona, ktorý prijal inštrukciu prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi za uskutočnenie investičnej služby alebo vedľajšej služby alebo obchodu založeného na takýchto informáciách alebo odporúčaniach v súlade s odsekmi 1 a 2.

§ 73o
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov klientov získal najlepší možný výsledok pre nich pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu, vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania pokynu. Ak klient vydá konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa pokynu alebo jeho špecifického charakteru, obchodník s cennými papiermi je povinný vykonať pokyn podľa takejto konkrétnej inštrukcie, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre svojho klienta.

(2)
Pri vykonávaní pokynov klientov je obchodník s cennými papiermi povinný zohľadniť pri určovaní dôležitosti kritérií podľa odseku 1 tieto skutočnosti:
a)
charakteristika klienta vrátane kategórie klienta, a to či ide o neprofesionálneho alebo profesionálneho klienta,

b)
povaha pokynu klienta,

c)
charakteristika finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tohto pokynu,

d)
charakteristika miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.

(3)
Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyn na účet neprofesionálneho klienta, najlepší možný výsledok sa určí z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré sú priamo spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek poplatkov hradených tretím osobám zapojeným do vykonania pokynu. Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, pri posudzovaní poskytnutia najlepšieho možného výsledku pre klienta sa prihliada na provízie a náklady obchodníka s cennými papiermi na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu uvedenom v stratégii vykonávania pokynov a ktoré je dostupné na vykonanie daného pokynu.

(4)
Obchodník s cennými papiermi nesmie určovať ani účtovať svoje provízie spôsobom, ktorý diskriminuje niektoré miesta výkonu.

(5)
Miestom výkonu sa rozumie regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém, systematický internalizátor, tvorca trhu, iný poskytovateľ likvidity alebo osoba vykonávajúca obdobné činnosti v nečlenskom štáte.

(6)
Systematickým internalizátorom sa rozumie obchodník s cennými papiermi, ktorý na organizovanom, opakovanom a systematickom základe obchoduje na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny klienta mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému.

§ 73p
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť a dodržiavať stratégiu vykonávania pokynov, aby získal najlepší možný výsledok v súlade s § 73o pri vykonávaní pokynov svojich klientov. Stratégia vykonávania pokynov musí byť aktualizovaná najmenej raz ročne a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť obchodníka s cennými papiermi získavať najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri vykonávaní pokynov.

(2)
Stratégia vykonávania pokynov musí obsahovať vo vzťahu ku každému druhu finančného nástroja informácie o miestach výkonu, na ktorých obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyny svojich klientov, a skutočnosti ovplyvňujúce výber miesta výkonu. Stratégia vykonávania pokynov musí obsahovať aspoň tie miesta výkonu, ktoré trvale umožňujú obchodníkovi s cennými papiermi získavať najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov klienta.

(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť svojim klientom príslušné informácie o svojej stratégii vykonávania pokynov a pred poskytnutím investičnej služby získať ich predchádzajúci súhlas so stratégiou vykonávania pokynov. Ak ide o neprofesionálnych klientov, je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky spĺňajúcej kritériá podľa § 73v v primeranom časovom predstihu pred poskytnutím investičnej služby tieto informácie:
a)
posúdenie dôležitosti, ktorú obchodník s cennými papiermi v súlade s § 73o ods. 2 prikladá kritériám uvedeným v § 73o ods. 1, alebo postup, ktorým určuje dôležitosť týchto kritérií,

b)
zoznam miest výkonu, na ktoré obchodník s cennými papiermi kladie dôraz pri dodržiavaní svojej povinnosti podľa § 73o ods. 1,

c)
jasné a zreteľné upozornenie klienta, že jeho konkrétne inštrukcie mu môžu zabrániť, aby postupoval podľa svojej stratégie vykonávania pokynov s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov vo vzťahu k tejto konkrétnej inštrukcii.

(4)
Pri určovaní primeraného časového predstihu je obchodník s cennými papiermi povinný podľa naliehavosti situácie vziať do úvahy čas, ktorý klient potrebuje na prečítanie a pochopenie informácií, a čas, ktorý klient potrebuje na reakciu na poskytnuté informácie pred prijatím rozhodnutia.

(5)
Ak stratégia vykonávania pokynov umožňuje, aby sa pokyny klienta mohli vykonať mimo regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému, obchodník s cennými papiermi je o tejto možnosti povinný informovať svojich klientov. Obchodník s cennými papiermi môže vykonať pokyny klienta mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému, len ak získal predchádzajúci výslovný súhlas klienta s takým spôsobom vykonania pokynu; takýto súhlas môže byť udelený obchodníkovi s cennými papiermi vo forme všeobecného súhlasu na všetky obchody klienta alebo vo forme individuálnych súhlasov na jednotlivé obchody.

(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorovať účinnosť svojich opatrení na vykonávanie pokynov a stratégie vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Najmä je povinný pravidelne, najmenej však raz ročne, vyhodnocovať účinnosť stratégie vykonávania pokynov a to, či miesta výkonu do nej zahrnuté umožňujú získať najlepší možný výsledok pre klienta a či je potrebné urobiť zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov. Obchodník s cennými papiermi je povinný oznamovať klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo stratégie vykonávania pokynu.

(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť klienta preukázať, že vykonal jeho pokyn v súlade so stratégiou vykonávania pokynov.

§ 73r
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný konať v záujme klienta podľa § 73b aj v prípade, ak pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia postupuje pokyny na vykonanie tretej osobe, ktoré vyplývajú z rozhodnutia obchodovať s finančnými nástrojmi na účet svojho klienta, alebo v prípade, ak pri poskytovaní služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) postupuje pokyny tretej osoby na účely ich vykonania.

(2)
Obchodník s cennými papiermi je v prípade podľa odseku 1 povinný postupovať tak, aby získal najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri zohľadnení kritérií podľa § 73o ods. 1. Dôležitosť týchto kritérií sa určí podľa § 73o ods. 2 a pre neprofesionálnych klientov podľa § 73o ods. 3.

(3)
Ak obchodník s cennými papiermi plní konkrétne inštrukcie svojho klienta pri vykonávaní pokynu alebo jeho postupovaní na vykonanie tretej osobe, považuje sa povinnosť podľa odseku 1 za splnenú.

(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný na účely plnenia povinnosti podľa odseku 2 zaviesť a dodržiavať stratégiu postupovania pokynov. Stratégia postupovania pokynov musí obsahovať pre každý druh finančného nástroja tretie osoby, ktorým sa pokyny zadávajú alebo ktorým obchodník s cennými papiermi postupuje pokyny klientov na ich vykonanie. Tieto subjekty musia mať investičnú stratégiu, ktorá umožní obchodníkovi s cennými papiermi dodržať jeho povinnosti podľa tohto zákona pri realizovaní alebo postupovaní pokynov na tento subjekt na ich vykonanie.

(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientovi príslušné informácie o stratégii postupovania pokynov.

(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorovať účinnosť stratégie postupovania pokynov, najmä kvalitu vykonávania pokynov zo strany tretích osôb uvedených v tejto stratégii na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Obchodník s cennými papiermi je povinný najmenej raz ročne vyhodnocovať jej účinnosť a pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť schopnosť obchodníka s cennými papiermi pokračovať v získavaní najlepšieho možného výsledku pre klienta.

(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú, ak obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo d), tiež vykonáva prijaté pokyny alebo rozhodnutia riadiť portfólio na účet svojho klienta. V takom prípade sa použije § 73o a 73p.

§ 73s
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. b), je povinný zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klienta vo vzťahu k pokynom ostatných klientov alebo k obchodným záujmom obchodníka s cennými papiermi. Tieto postupy alebo opatrenia musia umožniť, aby sa inak porovnateľné pokyny klienta vykonali podľa času ich prijatia obchodníkom s cennými papiermi, a musia zabezpečiť splnenie týchto podmienok:
a)
pokyny vykonané na účet klientov musia byť bezodkladne presne zaznamenané a alokované,

b)
porovnateľné pokyny klienta sa musia vykonávať postupne a bezodkladne s výnimkou prípadov, keď to povaha pokynu alebo prevládajúce podmienky na trhu neumožňujú, alebo ak to nie je v záujme klienta,

c)
neprofesionálny klient musí byť vopred informovaný o akýchkoľvek vážnych prekážkach týkajúcich sa riadneho vykonania pokynov, o ktorých má vedomosť obchodník s cennými papiermi.

(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je zodpovedný za sledovanie vyrovnania vykonaného pokynu alebo za zabezpečenie tohto vyrovnania, je povinný prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že všetky finančné nástroje alebo peňažné prostriedky klienta prijaté pri vyrovnaní tohto vykonaného pokynu budú bezodkladne a správne prevedené na účet príslušného klienta.

(3)
Obchodník s cennými papiermi nesmie zneužiť informácie o nevykonaných pokynoch klienta a je povinný prijať príslušné opatrenia na to, aby zabránil zneužitiu týchto informácií zo strany ktorejkoľvek svojej príslušnej osoby.

(4)
Obchodník s cennými papiermi môže spájať pokyny klienta alebo obchody na vlastný účet s pokynmi iného klienta, len ak
a)
nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorého z klientov, ktorých pokyny majú byť spojené,

b)
každý klient, ktorého pokyn má byť spojený, musí byť informovaný o tom, že účinok spojenia vo vzťahu ku konkrétnemu pokynu môže byť v jeho neprospech,

c)
má zavedenú a účinne dodržiava stratégiu alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu spojených pokynov a obchodov za dostatočne presných podmienok, najmä ako objem a cena určujú alokáciu a podmienky zaobchádzania s čiastočne vykonanými pokynmi.

(5)
Ak obchodník s cennými papiermi spája pokyn s jedným alebo viacerými pokynmi iného klienta a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinný alokovať súvisiace obchody v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.

(6)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý spojil obchody na vlastný účet s jedným alebo viacerými pokynmi klienta, nesmie alokovať súvisiace obchody spôsobom, ktorý klienta poškodzuje.

(7)
Ak obchodník s cennými papiermi spája pokyn klienta s obchodom na vlastný účet a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinný alokovať súvisiace obchody prednostne klientovi. Ak obchodník s cennými papiermi preukáže, že bez tohto spojenia by pokyn nemohol vykonať za takých výhodných podmienok alebo vôbec, môže alokovať obchod na vlastný účet proporcionálne v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.

(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť ako súčasť stratégie alokácie pokynov postupy určené na zamedzenie opätovnej alokácie obchodov na vlastný účet, ktoré sú uskutočňované spolu s pokynmi klientov spôsobom, ktorý poškodzuje klienta.

§ 73t
(1)
Ak ide o limitované pokyny klienta týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktoré nie sú hneď vykonané podľa prevládajúcich trhových podmienok, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať, ak klient výslovne nevydá iné inštrukcie, opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania tohto pokynu okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umožňuje ľahký prístup pre ostatných účastníkov trhu.58hf) Táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak obchodník s cennými papiermi postúpi limitovaný pokyn klienta na regulovaný trh alebo na mnohostranný obchodný systém. Limitovaným pokynom sa rozumie pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v určenom objeme.

(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená udeliť výnimku z povinnosti zverejňovať informácie podľa odseku 1, ak ide o pokyny, ktoré sú veľké v porovnaní so štandardným trhovým objemom určeným podľa osobitného zákona.58hg)

§ 73u
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo c), môže začať alebo uzavierať obchody s oprávnenými protistranami, pričom ustanovenia § 73b až 73m a 73o až 73t sa vo vzťahu k týmto obchodom alebo vo vzťahu k vedľajšej službe priamo spojenej s týmito obchodmi nepoužijú.

(2)
Oprávnenou protistranou podľa odseku 1 je
a)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,

b)
úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia,

c)
poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu,

d)
správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, podielový fond, európsky fond, zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný podielový fond,

e)
dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, dôchodkový fond, doplnkový dôchodkový fond, obdobné zahraničné spoločnosti a fondy,

f)
iná finančná inštitúcia povolená alebo regulovaná podľa práva Európskej únie alebo členského štátu,

g)
osoba podľa § 54 ods. 3 písm. i) a j),

h)
orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo iného štátu, vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu,49a) a orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe verejného dlhu,

i)
Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka,

j)
medzinárodná organizácia,

k)
profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. a) až c), ak už nie je uvedený v písmenách a) až j),

l)
profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. e) na jeho žiadosť a len vo vzťahu k investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom, pri ktorých ho možno považovať za profesionálneho klienta.

(3)
Obchodník s cennými papiermi je pred uzavretím obchodu podľa odseku 1 s osobou podľa odseku 2 písm. k) alebo l) povinný získať potvrdenie od budúcej protistrany, že súhlasí, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s oprávnenou protistranou. Takéto potvrdenie sa môže vydať na všetky obchody alebo len na jednotlivé obchody.

(4)
Oprávnená protistrana podľa odseku 2 písm. a) až j) má právo požadovať všeobecne alebo pri jednotlivých obchodoch, že sa s ňou bude zaobchádzať ako s klientom, ktorého obchody s obchodníkom s cennými papiermi podliehajú ustanoveniam § 73b až 73m a 73o až 73t. Takýto súhlas môže byť udelený obchodníkovi s cennými papiermi vo forme všeobecného súhlasu na všetky obchody alebo len na jednotlivé obchody. Ak v žiadosti podľa prvej vety oprávnená protistrana výslovne nepožiadala, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, obchodník s cennými papiermi zaobchádza s touto oprávnenou protistranou ako s profesionálnym klientom. Ak však táto oprávnená protistrana výslovne požiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, uplatnia sa ustanovenia § 8a týkajúce sa žiadosti o zaobchádzanie ako s neprofesionálnym klientom.

§ 73v
(1)
Ak sa na účely tohto zákona vyžaduje poskytnutie informácií na trvanlivom médiu, považuje sa za splnenie tejto povinnosti poskytnutie takejto informácie na inom trvanlivom médiu, ako je listinná forma, ak
a)
poskytovanie informácií na tomto trvanlivom médiu je vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom,

b)
ak osoba, ktorej sa majú poskytnúť informácie, si z ponuky medzi informáciami poskytnutými v listinnej forme alebo na inom trvanlivom médiu zvolila túto formu poskytnutia informácií.

(2)
Ak podľa § 73d a § 73p ods. 3 obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi informácie na internetovej stránke a tieto informácie nie sú určené osobne tomuto klientovi, je povinný zabezpečiť splnenie týchto podmienok:
a)
poskytovanie týchto informácií touto formou je vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom,

b)
klient musí výslovne súhlasiť s poskytovaním týchto informácií v tejto forme,

c)
klientovi musí byť oznámená elektronickou formou adresa internetovej stránky a miesto na internetovej stránke, kde sú informácie k dispozícii,

d)
informácie musia byť aktualizované,

e)
informácie musia byť prístupné na internetovej stránke trvale počas doby, ktorá je pre klienta potrebná na ich prehliadanie.

(3)
Na účely odsekov 1 a 2 sa poskytovanie informácií prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie považuje za vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom, ak existuje dôkaz o tom, že klient má pravidelný prístup k internetu. Poskytnutie e-mailovej adresy klientom sa považuje za takýto dôkaz.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 58ha až 58hg znejú:

„58ha)
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

58hb)
§ 90 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

58hc)
§ 4 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

58hd)
Tabuľka 1 prílohy 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

58he)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 264/2006 Z. z.

58hf)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

58hg)
§ 22a zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.

73.
V § 74 ods. 9 písm. g) sa slová „odsekov 9, 15 a 16“ nahrádzajú slovami „odseku 12 a § 173f ods. 4“.
74.
V § 74 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví spôsob výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje.“.
75.
V § 74 ods. 11 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
76.
V § 74 ods. 12 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
77.
V § 74 sa vypúšťa odsek 13. Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 13.
78.
V § 74 ods. 13 sa slová „odsekov 12 a 13“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
79.
V § 74b ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vnútorného kapitálu obchodníka s cennými papiermi.“.
80.
V § 74b odsek 2 znie:

„(2)
Obchodník s cennými papiermi nie je povinný uverejňovať nepodstatné informácie, vnútorné informácie alebo dôverné informácie okrem tých, ktoré sa ustanovia podľa odsekov 1 a 4, pričom
a)
nepodstatnou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie alebo nesprávne uverejnenie nemohlo zmeniť alebo ovplyvniť hodnotenie alebo rozhodnutie užívateľa tejto informácie, ktorý na nej zakladá svoje obchodné rozhodnutia,

b)
vnútornou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie ohrozilo konkurenčnú pozíciu obchodníka s cennými papiermi alebo znížilo hodnotu investícií obchodníka s cennými papiermi,

c)
dôvernou informáciou sa na tento účel rozumie informácia, o ktorej sa obchodník s cennými papiermi vo vzťahu ku klientovi alebo k inej svojej zmluvnej strane zaviazal zachovávať jej dôvernosť.“.

81.
V § 74c ods. 3 sa slovo „obchodnej“ nahrádza slovom „neobchodnej“.
82.
V § 75 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať najmenej päť rokov. Záznamy, ktoré obsahujú práva a povinnosti obchodníka s cennými papiermi a klienta podľa zmluvy o poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb alebo v ktorých sú uvedené podmienky, za ktorých obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi investičné služby alebo vedľajšie služby, je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať najmenej po dobu trvania obchodného vzťahu s klientom. Národná banka Slovenska môže vo výnimočných prípadoch určiť, aby obchodník s cennými papiermi uchovával všetky alebo niektoré z týchto záznamov dlhšiu dobu, ak to možno odôvodniť povahou finančného nástroja alebo obchodu a ak je to potrebné na riadny výkon dohľadu. Túto dokumentáciu je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.

(4)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných investičných služieb alebo vedľajších služieb je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať na médiu, ktoré umožňuje uchovávanie informácie takým spôsobom, aby Národná banka Slovenska mohla tieto informácie v budúcnosti použiť, a v takej forme a takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky:
a)
Národná Banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k záznamom a musia jej umožňovať rekonštrukciu všetkých kľúčových fáz spracovania každého obchodu,

b)
musí byť zabezpečené, aby bolo možné jednoducho zistiť akékoľvek opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah záznamov pred týmito opravami alebo zmenami,

c)
musí byť zabezpečené, že so záznamami nie je možné inak manipulovať alebo ich pozmeňovať.“.

83.
§ 75 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Národná banka Slovenska je povinná vypracovať a viesť zoznam minimálneho rozsahu záznamov, ktoré musí viesť obchodník s cennými papiermi podľa tohto alebo osobitného zákona.15)

(8)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, podrobnosti o spôsobe vedenia a uchovávania záznamov podľa odsekov 1 až 5.“.

84.
V § 76 v odseku 5 prvé štyri vety znejú:

„(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ktorého výber schválila dozorná rada obchodníka s cennými papiermi, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra tohto kalendárneho roka audítora odmietnuť. Ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb. Národná banka Slovenska je oprávnená v takomto prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora odmietnuť.“.

85.
§ 76 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby jeho audítor predkladal najmenej raz ročne Národnej banke Slovenska správu o primeranosti opatrení obchodníka s cennými papiermi ustanovenými podľa § 71h až 71k.“.

86.
§ 78 znie:

㤠78
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska každý obchod na svoj účet alebo na účet klienta s finančnými nástrojmi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí obchodu; táto povinnosť sa vzťahuje aj na obchody s týmito finančnými nástrojmi uzavreté mimo regulovaného trhu.

(2)
Národná banka Slovenska v rámci spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s osobitným predpisom60b) prijme potrebné opatrenia na to, aby príslušný orgán najvýznamnejšieho trhu, ak ide o likviditu60c) a ak ide o finančné nástroje podľa odseku 1, dostával toto oznámenie v súlade s osobitným predpisom.60d)

(3)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje najmä údaje o označení a počte kúpených alebo predaných finančných nástrojov, objeme, dátumoch a čase vykonania, cenách obchodov a spôsoboch na identifikáciu príslušného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu podľa osobitného predpisu.60e)

(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak boli požadované údaje v rozsahu podľa odseku 3 poskytnuté Národnej banke Slovenska spôsobom podľa osobitného predpisu60f)
a)
osobou konajúcou v mene obchodníka s cennými papiermi,

b)
systémom párovania obchodov alebo oznamovacím systémom schváleným Národnou bankou Slovenska v súlade s osobitným predpisom,60f)

c)
regulovaným trhom alebo mnohostranným obchodným systémom, na ktorom bol uzavretý príslušný obchod.

(5)
Ak sú Národnej banke Slovenska postupované oznámenia podľa odsekov 1 až 4 v súlade s § 67 ods. 3, Národná banka Slovenska postupuje tieto oznámenia príslušnému orgánu domovského členského štátu obchodníka s cennými papiermi, ak sa nedohodnú inak. Národná banka Slovenska sa môže dohodnúť s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, že jej nebudú postupované oznámenia podľa odsekov 1 až 4, ktoré boli oznámené tomuto príslušnému orgánu v súlade s § 66 ods. 4.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 60b až 60f znejú:

„60b)
Článok 15 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60c)
Článok 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60d)
Článok 14 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60e)
Článok 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60f)
Článok 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.“.

87.
Za § 78 sa vkladajú § 78a a 78b, ktoré znejú:

㤠78a
(1)
Systematický internalizátor je povinný zverejňovať spôsobom podľa osobitného predpisu60g) záväzné kotácie takých akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, pre ktoré je systematickým internalizátorom a pre ktoré existuje likvidný trh.60h) Ak ide o akcie, pre ktoré neexistuje likvidný trh, je systematický internalizátor povinný oznamovať kotácie svojim klientom na ich žiadosť.

(2)
Systematický internalizátor môže rozhodnúť o objeme alebo objemoch, pri ktorých bude vykonávať záväzné kotácie akcií podľa odseku 1. Ak ide o konkrétnu akciu, každá kotácia musí zahŕňať záväznú nákupnú alebo predajnú cenu alebo ceny pre objem alebo objemy do štandardného trhového objemu,60i) ak ide o triedy akcií, do ktorej akcia patrí. Ceny musia tiež zohľadňovať prevládajúce trhové podmienky60j) pre tieto akcie.

(3)
Na účely výpočtu štandardného trhového objemu sa akcie musia zoskupiť do tried na základe hodnoty aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu pre túto akciu. Štandardný trhový objem pre každú triedu akcií je objem predstavujúci hodnotu aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu, ak ide o akcie nachádzajúce sa v každej triede akcií. Trh pre každú akciu pozostáva zo všetkých pokynov vykonaných v Európskej únii s touto akciou okrem tých, ktoré sú veľké v porovnaní so štandardným trhovým objemom pre túto akciu.

(4)
Ak bola Národná banka Slovenska určená ako príslušný orgán najvýznamnejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu podľa § 78, určí pre každú akciu minimálne raz do roka na základe hodnoty aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu v prípade tejto akcie triedu akcií, do ktorej patrí podľa osobitného predpisu.60k) Túto informáciu zverejní na svojej internetovej stránke.

(5)
Systematický internalizátor je povinný pravidelne a priebežne zverejňovať svoje kotácie počas svojich obvyklých obchodných hodín. Je oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje kotácie. Ak ide o neobvyklé trhové podmienky, môže zrušiť svoje kotácie.

(6)
Kotácie sa zverejňujú spôsobom, ktorý je jednoducho dostupný ostatným účastníkom trhu za primeraných obchodných podmienok.60l)

(7)
Povinnosť získať najlepší možný výsledok pre svojich klientov podľa § 73o sa považuje za splnenú, ak systematický internalizátor vykoná pokyny svojich neprofesionálnych klientov v súvislosti s akciami, pre ktoré je systematickým internalizátorom pri kotáciách v čase prijatia pokynu.

(8)
Systematický internalizátor je povinný vykonať pokyny profesionálnych klientov v súvislosti s akciami, pre ktoré je systematickým internalizátorom pri kotáciách v čase prijatia pokynu systematického internalizátora. Je oprávnený vykonať tieto pokyny aj za lepšiu cenu v odôvodnených prípadoch, ak táto cena spadá do zverejneného rozpätia, blízkeho trhovým podmienkam, ktoré bolo zverejnené, a ak majú tieto pokyny väčší objem, ako je obvyklý objem uskutočňovaný neprofesionálnym investorom.60m)

(9)
Ustanovenia odseku 8 sa nepoužijú, ak ide o obchody, kde je vykonanie obchodu s niektorými cennými papiermi súčasťou jedného obchodu,60n) alebo ak ide o pokyny, ktoré podliehajú iným podmienkam, ako je bežná trhová cena.60n)

(10)
Ak systematický internalizátor, ktorý vykonáva iba jednu kotáciu alebo ktorého najvyššia kotácia je nižšia ako štandardný trhový objem, prijme pokyn klienta s objemom väčším, ako je kótovaný objem, ale nižším, ako je štandardný trhový objem, môže vykonať tú časť pokynu, ktorá presahuje kótovaný objem za podmienky, ak ju vykoná za kótovanú cenu; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 8 a 9. Ak systematický internalizátor vykonáva kotácie pri rozličných objemoch a prijme pokyn medzi tými objemami, ktoré si vybral na vykonanie, vykoná pokyn za jednu z kótovaných cien v súlade s ustanoveniami § 73o; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 8 a 9.

(11)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
pravidelne aktualizovať nákupné ceny a predajné ceny zverejňované v súlade s odsekom 1 a zachovávať ceny, ktoré zohľadňujú prevládajúce trhové podmienky,

b)
dodržiavať podmienky na zlepšenie ceny ustanovené v odseku 8.

(12)
Systematický internalizátor je oprávnený rozhodnúť na základe svojej obchodnej stratégie a objektívnym nediskriminačným spôsobom, ktorým investorom poskytne prístup k svojim kotáciám. Na tieto účely je povinný určiť jasné kritériá upravujúce prístup k svojim kotáciám. Systematický internalizátor môže odmietnuť uzavrieť alebo ďalej pokračovať v obchodnom vzťahu s investormi na základe ekonomických dôvodov, akými sú úverová situácia investora, riziko protistrany a konečné vyrovnanie obchodu.

(13)
Na obmedzenie rizika nahromadenia obchodov od jedného klienta je systematický internalizátor oprávnený obmedziť neznevýhodňujúcim spôsobom počet obchodov od tohto klienta, ktoré uzavrie za zverejnených podmienok investičnej služby. Tiež je oprávnený neznevýhodňujúcim spôsobom a v súlade s ustanoveniami § 73o obmedziť celkové množstvo obchodov od rôznych klientov v rovnakom čase, ak počet alebo objem pokynov od klientov značne presiahne obvyklý objem.

(14)
Ustanovenia odsekov 1 až 13 sa vzťahujú na systematických internalizátorov pri obchodovaní s objemami do štandardného trhového objemu. Na systematických internalizátorov, ktorí obchodujú len s objemami nad štandardným trhovým objemom, sa ustanovenia odsekov 1 až 13 nevzťahujú.

§ 78b
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý na svoj účet alebo na účet klientov uzaviera obchody s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu, mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému, je povinný zverejňovať spôsobom podľa osobitného predpisu60o) údaje podľa osobitného predpisu,60p) najmä objem a cenu týchto obchodov a čas, keď boli uzavreté. Tieto informácie sa musia zverejňovať čo možno najbližšie k reálnemu času a za primeraných obchodných podmienok a spôsobom, ktorý je jednoducho dostupný ostatným účastníkom trhu.60l)

(2)
Na informácie, ktoré sa zverejňujú podľa odseku 1, a časové lehoty, v ktorých sú zverejňované, sa vzťahuje ustanovenie osobitného zákona,58hg) vrátane možnosti odkladu oznámenia, ak ide o určité kategórie obchodov s akciami podľa osobitného predpisu.58hg)

(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike. Burzové pravidlá alebo pravidlá mnohostranného obchodného systému môžu upraviť odlišný spôsob zverejňovania údajov podľa odseku 1 vo vzťahu k týmto dlhopisom, ako aj časové lehoty a možnosti odkladu podľa odseku 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 60g až 60p znejú:

„60g)
Článok 30 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60h)
Článok 22 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60i)
Článok 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60j)
Článok 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60k)
Článok 33 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60l)
Články 29 a 32 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60m)
Článok 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60n)
Článok 25 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60o)
Články 30 a 32 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

60p)
Článok 27 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.“.

88.
V § 79 ods. 1 sa slová „50 %, 33 %, 20 % alebo pod 10 %“ nahrádzajú slovami „50 %, 33 % alebo 20 % alebo tak, že by obchodník s cennými papiermi prestal byť dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti,“.
89.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

㤠79a
(1)
Banky a zahraničné banky sú oprávnené na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, ak ich majú uvedené v bankovom povolení.

(2)
Ustanovenia § 71 až 71o, 73 až 73v, 75, 76, 78, 78a, 78b, 80 až 98, 104, 135, 135a a 144 a ustanovenia osobitného zákona60r) sa vzťahujú aj na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu alebo viac investičných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak. Na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu alebo viac investičných služieb na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa osobitného zákona,60s) sa vzťahujú ustanovenia § 63, § 66 ods. 4, § 67 ods. 3 až 5, § 68, § 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a, 78b, 104, 135, 135a a 144 a osobitného zákona.60r)

(3)
Práva slobodného poskytovania služieb v rámci európskeho hospodárskeho priestoru sa nevzťahujú na poskytovanie investičných služieb protistranou v obchodoch, ktoré vykonávajú verejné orgány poverené správou štátneho dlhu alebo členovia Európskeho systému centrálnych bánk vykonávajúci svoje činnosti podľa Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev a štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo na vykonávanie obdobných činností v súlade s právnymi predpismi členského štátu.

(4)
Ustanovenia § 8a, 71 až 71o, 73b až 73v, § 76 ods. 8, § 78 až 78b a ustanovenia o organizovaní mnohostranného obchodného systému a o požiadavkách na transparentnosť obchodovania podľa osobitného predpisu58hc) sa vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v nečlenskom štáte pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 60r a 60s znejú:

„60r)
§ 13, 18a, 20, § 21 ods. 1, § 22a, 23 a 39a zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

60s)
§ 11 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 214/2006 Z. z.“.

90.
V § 84 ods. 5 písm. a) a b) a ods. 7 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „hlavné“.
91.
V § 84 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nespláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, môže fond s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska určiť v dolnej polovici rozpätia, aj keď fond nemá vytvorené zdroje vo výške podľa prvej vety.“.
92.
V § 85 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uhradenie vstupného príspevku je podmienkou na začatie poskytovania povolených činností.“.
93.
V § 85 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou prvej splátky, ktorú je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť najneskôr do 20. februára príslušného roka.“.
94.
V § 93 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
95.
V § 95 ods. 8 sa vypúšťa prvá veta.
96.
§ V § 99 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
eviduje zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov,“.

97.
V § 99 ods. 3 písm. h) sa za slovo „klienta“ vkladajú slová „alebo organizátora mnohostranného obchodného systému“.
98.
V § 99 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k)
eviduje zmeny na držiteľských účtoch,“.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

99.
V § 99 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
vykonávať úschovu a správu finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,“.

100.
V § 99 ods. 4 písmeno e) znie:

„e)
zriaďovať účet u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovať s tým súvisiace služby; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky,“.

101.
V § 99 ods. 4 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:

„f)
zriadiť a viesť technický účet na účely zabezpečenia záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi,

g)
zriaďovať a viesť účet majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečovať s tým súvisiace služby,

h)
zriaďovať a viesť držiteľský účet pre centrálneho depozitára a zabezpečovať s tým súvisiace služby,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno i).

102.
V § 99 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Iné činnosti ako činnosti podľa odsekov 3 a 4 môže centrálny depozitár vykonávať pre iného, len ak súvisia s predmetom jeho činnosti podľa odsekov 3 a 4, a ktoré nesmú plnenie týchto činností ohroziť; na takéto činnosti je potrebný súhlas Národnej banky Slovenska, pričom sa nezapisujú do obchodného registra.“.

Doterajšie odseky 6 až 16 sa označujú ako odseky 7 až 17.

103.
V § 99 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou činností podľa odseku 3 písm. h), ktoré centrálny depozitár môže vykonávať v súčinnosti s burzou cenných papierov.“.
104.
V § 103 ods. 6 sa za slovo „členov“ vkladá čiarka a slová „obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, obchodníka s cennými papiermi, ktorému centrálny depozitár zriadil držiteľský účet podľa § 105a, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým centrálny depozitár zriadil účty majiteľov podľa § 105 a 164“.
105.
V § 104 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa § 65“ nahrádzajú slovami „so sídlom v členskom štáte za rovnakých podmienok ako obchodník s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike“.
106.
V § 104 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
zahraničná právnická osoba s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár.“.

107.
V § 104 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo držiteľského účtu člena“.
108.
V § 104 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
vykonáva činnosti podľa § 99 ods. 4 písm. a),“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

109.
V § 105 ods. 2 druhá veta znie: „Centrálny depozitár zriadi na žiadosť účet majiteľa aj centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky.“.
110.
V § 105a odsek 1 znie:

„(1)
Držiteľský účet je účet osoby podľa odseku 3, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje osoba podľa odseku 3. Držiteľský účet nie je účtom podľa § 105 alebo § 106. Údaje o majiteľovi cenného papiera sú vedené v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2 alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, alebo v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet.“.

111.
V § 105a odsek 3 znie:

„(3)
Centrálny depozitár môže zriadiť držiteľský účet len pre centrálneho depozitára, zahraničnú právnickú osobu s obdobným predmetom činnosti, obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa. Centrálny depozitár môže zriadiť pre jednu osobu aj viac držiteľských účtov.“.

112.
V § 105a sa slovo „člen“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „osoba podľa odseku 3“ v príslušnom tvare.
113.
Za § 105a sa vkladá § 105b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠105b
Technický účet
(1)
Technický účet je účet centrálneho depozitára, na ktorom centrálny depozitár eviduje údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi. Technický účet nie je účtom podľa § 105, 105a a 106.

(2)
Technický účet obsahuje
a)
číselné označenie tohto technického účtu a dátum jeho zriadenia,

b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo centrálneho depozitára,

c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,

2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,

3.
iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať podľa § 28 ods. 3 písm. e) a f),

d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto technickom účte.

(3)
Výpis z technického účtu obsahuje počet kusov cenných papierov podľa druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.

(4)
Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa tohto zákona sa pri cenných papieroch evidovaných na technickom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o centrálnom depozitári, ktorý technický účet zriadil, pričom sa uvedie táto skutočnosť.

(5)
Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na technickom účte, ak ide o zákonom stanovené informačné povinnosti centrálneho depozitára, uvádzajú sa namiesto údajov o majiteľovi cenných papierov údaje o centrálnom depozitári, ktorý technický účet zriadil, pričom sa uvedie táto skutočnosť.“.

114.
V § 107 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu podľa § 105 ods. 1 písm. c) prvého a druhého bodu,“.

115.
V § 107 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 11.

116.
V § 107 ods. 11 sa vypúšťajú slová „na účely organizácie valného zhromaždenia alebo organizácie členskej schôdze v prípade družstva výplaty menovitej hodnoty cenných papierov a výnosov z cenných papierov“ a slovo „odovzdá“ sa nahrádza slovami „môže odovzdať“.
117.
§ 107 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Centrálny depozitár môže na požiadanie poskytnúť žiadateľovi zoznam majiteľov cenných papierov emisie cenných papierov prijatej na regulovaný trh, ktorí majú 5 % a viac z danej emisie. Ak je majiteľom cenných papierov fyzická osoba, takýto zoznam neobsahuje rodné číslo.“.

118.
V § 108 ods. 4 sa za slovo „člena“ vkladá čiarka a slová „držiteľskom účte“.
119.
V § 109 odsek 1 znie:

„(1)
Údaje v evidencii centrálneho depozitára podľa § 99 ods. 3 písm. a) až d), člena podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) alebo obchodníka s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2 sú centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi povinní utajovať, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

120.
V § 109 ods. 2 sa za slovo „depozitár“ vkladá čiarka a slová „obchodník s cennými papiermi“ a za slovo „depozitárovi“ sa vkladá čiarka a slová „obchodníkovi s cennými papiermi“.
121.
V § 110 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „Centrálny depozitár“ vkladá čiarka a slová „člen a obchodník s cennými papiermi“.
122.
§ 110 odsek 2 znie:

„(2)
Na účely podľa odseku 1 a na účely podľa § 107 ods. 6 je centrálny depozitár oprávnený získať potrebné údaje z evidencie člena vedenej na účte majiteľa. Ak sa údaje o cenných papieroch nachádzajú na držiteľskom účte zriadenom podľa § 105a alebo v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2, údaje na účely podľa odseku 1 poskytuje člen, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý eviduje údaje podľa § 71h ods. 2.“.

123.
V § 110 ods. 3 sa za slovo „člen“ vkladajú slová „alebo obchodník s cennými papiermi“.
124.
§ 110a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi, môže centrálny depozitár odmietnuť poskytnutie svojich služieb klientovi do doby, pokiaľ si klient nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho nesplnenú časť, a to len v prípade, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi centrálnym depozitárom a jeho klientom.“.

125.
V § 111 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
126.
§ 113 sa vypúšťa.
127.
V § 118g ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak povinná ponuka na prevzatie predchádza uplatneniu práva výkupu podľa § 118i, je znalec povinný stanoviť všeobecnú hodnotu podniku ako celku majetkovou metódou101) a zároveň podnikateľskou metódou,101) pričom za primerané protiplnenie stanovené znaleckým posudkom sa považuje vyššia z výsledných všeobecných hodnôt podniku ako celku určených majetkovou metódou a podnikateľskou metódou pomerne rozrátaných na jednotlivé akcie cieľovej spoločnosti podľa ich pomerného podielu na základnom imaní.“.
128.
V § 118g ods. 7 druhej vete sa slová „z odboru podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov“ nahrádzajú slovami „zapísanú v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov“ a tretej vete sa slová „majetku podniku“ nahrádzajú slovami „podniku ako celku“.
129.
V § 118i ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska súhlas neudelí, ak návrh zmluvy neobsahuje výhradu vlastníctva.“.
130.
V § 118i odsek 7 znie:

„(7)
Ponúkané protiplnenie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti. V prípade povinnej ponuky na prevzatie predchádzajúcej uplatneniu práva výkupu sa protiplnenie považuje za primerané, ak nie je nižšie ako protiplnenie v tejto povinnej ponuke na prevzatie. Ak uplatneniu práva výkupu predchádza ponuka na prevzatie vyhlásená dobrovoľne, protiplnenie použité v tejto ponuke sa považuje za primerané vždy vtedy, ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie; ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nenadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie, určí sa výška protiplnenia podľa § 118g ods. 5 až 7, pričom znalecký posudok nesmie byť starší ako tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 3.“.

131.
V § 118i odseky 8 až 10 znejú:

„(8)
Povinná osoba je povinná prijať návrh zmluvy v lehote uvedenej v návrhu zmluvy, inak v lehote desiatich pracovných dní od udelenia súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 4.

(9)
Ak povinná osoba návrh v tejto lehote neprijme, môže sa navrhovateľ domáhať na súde, aby prijatie návrhu nahradil súdnym rozhodnutím.102aa) Toto právo musí navrhovateľ uplatniť proti všetkým povinným osobám, ktoré návrh neprijali v jednom konaní do troch mesiacov od uplynutia lehoty podľa odseku 8, inak zaniká. Navrhovateľ je povinný poskytnúť znalecký posudok na žiadosť povinnej osoby.

(10)
Ak v konaní podľa odseku 9 navrhovateľ súhlasí s vyšším protiplnením oproti návrhu zmluvy, navrhovateľ a povinné osoby uzavrú nové zmluvy zohľadňujúce túto vyššiu výšku protiplnenia a navrhovateľ je povinný zostávajúcim akcionárom vyrovnať protiplnenie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 102aa znie:

„102aa)
§ 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.“.

132.
V § 118i sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 13, ktoré znejú:

„(11)
Povinné osoby môžu v konaní podľa odseku 9 namietať neprimeranosť ponúknutého protiplnenia.

(12)
Ak navrhovateľ nesúhlasí s námietkou povinných osôb na poskytnutie vyššieho protiplnenia, než ktoré je uvedené v návrhu zmluvy, rozhodujúca bude všeobecná hodnota protiplnenia zistená v súdnom konaní s využitím prípadne aj znaleckého dokazovania, ktorého náklady preddavkovane platí navrhovateľ. Na vypracovanie znaleckého posudku súd ustanoví znalecký ústav. Pri vypracovaní znaleckého posudku je znalecký ústav povinný použiť majetkovú metódu a zároveň aj podnikateľskú metódu.

(13)
Navrhovaná hodnota protiplnenia podľa odseku 8 sa mení na zistenú hodnotu protiplnenia podľa odseku 12; to neplatí, ak je zistená hodnota protiplnenia podľa odseku 12 nižšia. Navrhovateľ je povinný zostávajúcim akcionárom vyrovnať protiplnenie v rovnakom čase ako pre akcionárov, ktorí boli účastníkmi konania podľa odseku 9.“.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 14 a 15.

133.
§ 118i sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16)
Okamihom prevodu akcií z povinnej osoby na navrhovateľa zaniká záložné právo k akciám, ak bolo zriadené. V prípade, ak bolo k akciám zriadené založené právo, protiplnenie poskytne navrhovateľ záložnému veriteľovi, ibaže povinná osoba preukáže, že z dohody povinnej osoby so záložným veriteľom vyplýva niečo iné.“.

134.
V § 119 celom texte sa slová „povinná ponuka“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „povinná ponuka na prevzatie“ v príslušnom tvare.
135.
§ 119 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Povinná ponuka na prevzatie uskutočnená podľa odseku 1 a § 170 ods. 3 môže predchádzať uplatneniu práva výkupu podľa § 118i, len ak navrhovateľ tejto povinnej ponuky na prevzatie je osobou podľa odseku 3 a ak nebola čiastočnou ponukou na prevzatie a ani podmienenou ponukou na prevzatie podľa § 116 ods. 2 písm. h).“.

136.
§ 130 znie:

㤠130
(1)
Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt je povinný najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia uverejniť polročnú finančnú správu rovnakým spôsobom ako emitent cenných papierov prijatých na regulovaný trh a najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť ročnú finančnú správu spôsobom ako emitent cenných papierov prijatých na regulovanom trhu a predložiť ich spolu s dokladom o zverejnení Národnej banke Slovenska; na obsah týchto správ sa primerane vzťahuje § 77 ods. 2 až 4. Údaje uvedené v ročnej finančnej správe a v polročnej finančnej správe musia byť úplné, pravdivé a vecne správne.

(2)
Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu zhoršiť jeho schopnosť plniť záväzky voči klientom.“.

137.
V § 132b ods. 1 sa slová „podľa § 130 ods. 8“ nahrádzajú slovami „rovnako ako ročné finančné správy podľa osobitného predpisu103)“.
138.
V § 134 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi.107e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 107e znie:

„107e)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z. § 75 zákona č. 215/2004 Z. z.“.

139.
V § 135 ods. 1 sa za slovo „depozitára“ vkladá čiarka a slová „osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou“.
140.
V § 135a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účely výkonu dohľadu nad obchodníkmi s cennými papiermi a trhmi s finančnými nástrojmi v súlade s osobitným predpisom.60b)“.
141.
V § 135a ods. 4 sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a slová „právnych predpisov Európskej únie upravujúcich činnosť obchodníkov s cennými papiermi a trhy s finančnými nástrojmi“.
142.
V § 135a ods. 7 sa za slová „Európskej únie“ vkladajú slová „upravujúcimi činnosť obchodníkov s cennými papiermi a trhy s finančnými nástrojmi,“.
143.
§ 135a sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12)
Národná banka Slovenska vytvorí s príslušným orgánom iného členského štátu vhodný systém spolupráce pri výkone dohľadu, ak ide o regulované trhy zo Slovenskej republiky, ktoré sprístupnili vybavenie v tomto členskom štáte alebo regulovaných trhov z tohto iného členského štátu, ktoré sprístupnili vybavenie v Slovenskej republike, ak majú operácie na týchto regulovaných trhoch podstatný význam pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v Slovenskej republike alebo v tomto členskom štáte.

(13)
Ak sa Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad regulovaným trhom obrátila priamo na zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte, ktorý je členom burzy cenných papierov s prístupom na diaľku, je povinná o tejto skutočnosti informovať príslušný orgán domovského členského štátu.

(14)
Národná banka Slovenska je oprávnená využiť svoje právomoci na účely spolupráce aj v prípadoch, aj keď vyšetrovaný prípad sa netýka porušenia všeobecne záväzného právneho predpisu v Slovenskej republike.“.

144.
V § 137 ods. 2 sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „vrátane záznamov telefonických rozhovorov a záznamov o práci s údajmi“.
145.
§ 137 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená zverejniť údaje, doklady a informácie podľa § 137 ods. 2, ak tak neurobila osoba na základe povinnosti vyžadovanej zákonom.“.

146.
V § 138 ods. 3 sa slová „§ 141“ nahrádzajú slovami „§ 139 ods. 5“.
147.
§ 141 sa vypúšťa.
148.
V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „trhu“ vkladá čiarka a slová „osoby s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoby s ňou spriaznenou“.
149.
V § 144 ods. 4 písm. a) sa za slovo „trhu“ vkladá čiarka a slová „osobe s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobe s ňou spriaznenou“.
150.
V § 144 ods. 12 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“ a vypúšťajú sa slová „výšky neoprávnene získaného majetkového prospechu, najviac však do“.
151.
V § 148 ods. 2 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
152.
V § 156 ods. 1 písm. c) sa slová „do šiestich“ nahrádzajú slovami „do 12“.
153.
V § 157 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a je povinná uchovávať záznamy podľa § 75 po dobu minimálne piatich rokov“.
154.
Za § 164 sa vkladá § 164a, ktorý znie:

㤠164a
(1)
Ak má prevodca účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov, dáva tento prevodca príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera členovi alebo centrálnemu depozitárovi.

(2)
Centrálny depozitár vykoná účtový zápis v prospech účtu majiteľa zriadeného podľa doterajších predpisov, len ak je spôsob a postup zadávania príkazov na prevod cenných papierov v prospech tohto účtu upravený v prevádzkovom poriadku, inak tento zápis nevykoná.

(3)
Účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov sa považuje za evidenciu podľa § 99 ods. 3, ktorú centrálny depozitár vedie za odplatu. Účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov vedie centrálny depozitár. Centrálny depozitár je oprávnený zmeniť číselné označenie tohto účtu, pričom spôsob prečíslovania je povinný uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Činnosť podľa predchádzajúcej vety je centrálny depozitár oprávnený vykonať, len ak je spôsob a postup tejto činnosti upravený v prevádzkovom poriadku.

(4)
Centrálny depozitár je oprávnený, z dôvodu potreby vykonania úprav v systéme pre technické spracovanie údajov centrálneho depozitára, zriadiť majiteľovi účtu zriadeného podľa doterajších predpisov účet majiteľa podľa § 105 a presunúť cenné papiere z účtu zriadeného podľa doterajších predpisov na účet majiteľa podľa § 105 aj bez žiadosti, pričom je povinný vykonať túto činnosť bezodplatne. Túto činnosť je centrálny depozitár oprávnený vykonať, len ak je spôsob a postup tejto činnosti upravený v prevádzkovom poriadku.

(5)
Na činnosť uvedenú v odseku 4 sa nevzťahujú ustanovenia § 18 až 27. Po presunutí cenných papierov z účtu zriadeného podľa doterajších predpisov účet majiteľa podľa § 105, účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov zaniká.

(6)
Ak centrálny depozitár postupoval podľa odseku 4, je povinný uverejniť spôsob, ktorým priradil číselné označenie účtu majiteľa v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, pričom sa nepoužije ustanovenie § 105 ods. 4.“.

155.
V § 173f ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo 13“.
156.
V § 173f ods. 3 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
157.
V § 173f ods. 5 písm. a) sa slová „derivátových nástrojov pre presun úverového rizika“ nahrádzajú slovami „finančné rozdielové zmluvy“.
158.
V § 173f ods. 8 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
159.
V § 173f ods. 11 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
160.
V § 173f odsek 16 znie:

„(16)
Ak obchodník s cennými papiermi postupuje podľa odseku 9, vzťahujú sa na výpočet jeho rizík vyplývajúcich z obchodnej knihy, devízové riziko a komoditné riziko predpisy účinné pred 1. januárom 2007.“.

161.
V § 173f ods. 17 sa vypúšťajú písmená a) až d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená a) až d).

162.
Za § 173f sa vkladajú § 173g a 173h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠173g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2007
Spôsob vedenia účtov majiteľa je centrálny depozitár povinný upraviť do 1. novembra 2007 podľa § 164 v znení účinnom od 1. mája 2007.

§ 173h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2007
(1)
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najneskôr do 1. mája 2008 zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona, ak v odsekoch 2 až 7 nie je ustanovené inak.

(2)
Zmena už vydaných povolení na poskytovanie investičných služieb sa nevyžaduje. Povolenie na poskytovanie investičných služieb vydané banke alebo pobočke zahraničnej banky sa považuje za bankové povolenie na účely § 79a. Tým nie je dotknutá povinnosť obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banky alebo zahraničnej banky požiadať o zmenu povolenia pred začatím poskytovania nových investičných služieb, investičných činností alebo vedľajších služieb vrátane držiteľskej správy.

(3)
Konania o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb začaté pred 1. novembrom 2007 sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. novembra 2007.

(4)
Obchodník s cennými papiermi môže po 1. novembri 2007 vykonávať činnosť na území iného členského štátu podľa § 64 alebo § 66, len ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona vo vzťahu k rozsahu poskytovaných investičných služieb a vo vzťahu k finančným nástrojom.

(5)
Ak právne predpisy členského štátu, v ktorom má sídlo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie pred 1. novembrom 2007, neumožňujú poskytovanie investičných služieb na území iného členského štátu bez splnenia dodatočných podmienok, je takýto obchodník s cennými papiermi povinný pozastaviť činnosť podľa § 65 alebo § 67 do splnenia týchto podmienok, požiadať o povolenie podľa § 56 alebo ukončiť činnosť na území Slovenskej republiky.

(6)
Oznámenia v súvislosti s voľným poskytovaním služieb v európskom hospodárskom priestore vykonané podľa doterajších predpisov sa považujú za vykonané aj podľa predpisov účinných od 1. novembra 2007; tým nie je dotknutá povinnosť vykonať oznámenie, ak ide o zmeny v oznamovaných skutočnostiach podľa § 64 až 66.

(7)
Sprostredkovateľ investičných služieb, ktorý k 1. novembru 2007 nemal v obchodnom registri zapísané povolené činnosti na základe povolenia na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb, je povinný do 1. decembra 2007 podať návrh na zápis týchto činností do obchodného registra a Národnej banke Slovenska predložiť výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra. Ak sprostredkovateľ investičných služieb nesplnil povinnosť podať návrh na zápis podľa prvej vety, povolenie na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb zaniká.“.

163.
Slová „investičné nástroje“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch nahrádzajú slovami „finančné nástroje“ v príslušnom tvare.
164.
Slovo „komisia“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádza slovom „Komisia“ v príslušnom tvare.
165.
Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 566/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26. 3. 1997, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 2).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Ú. v. ES L 184, 6. 7. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6 /zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4), v znení smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27. 6. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 10/zv. 3).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4).

6.
Smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

7.
Smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o vymedzenie a zverejňovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom (Ú. v. EÚ L 339, 24. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

8.
Smernica Komisie 2003/125/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o správne poskytovanie investičných odporúčaní a zverejňovanie konfliktu záujmov (Ú. v. EÚ L 339, 24. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/zv. 2).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 7).

11.
Smernica Komisie 2004/72/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o prijatú trhovú prax, vymedzenie dôvernej informácie vo vzťahu k derivátom komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie operácií manažérov a ohlasovanie podozrivých operácií (Ú. v. EÚ L 162, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 7).

12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).

13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).

14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi s ohľadom na určité termíny (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006).

15.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30. 6. 2006).

16.
Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006).“.

Čl. II

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 336/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Pri dlhopisoch vydávaných na základe verejnej ponuky cenných papierov, ak sa vyžaduje prospekt cenného papiera1d) a ak prospekt cenného papiera obsahuje údaje obsahovo zodpovedajúce údajom v emisných podmienkach, nahrádzajú príslušné časti1e) prospektu cenného papiera emisné podmienky; v takom prípade sa ustanovenie odseku 5 nepoužije. Na zmeny tých údajov v prospekte cenného papiera, ktoré nahrádzajú emisné podmienky dlhopisov, sa vzťahuje odsek 4; ak sa súčasne s týmito zmenami nezostavuje dodatok k prospektu cenného papiera, uvedie sa táto skutočnosť. Tieto zmeny sa zverejňujú rovnakým spôsobom ako dodatok k prospektu cenného papiera.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e znejú:

„1d)
§ 120 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.

1e)
Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004/ES z 29. apríla 2004 o vykonávaní smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako ich formát, uvádzanie odkazu a uverejnenie týchto prospektov a šírenia reklám (Ú. v. EÚ L 149, 30. 4. 2004).“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 214/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až p) sa označujú ako písmená d) až o).

2.
V § 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a finančné deriváty“.
3.
Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠43d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2007
Devízové licencie alebo časti devízových licencií vydaných podľa doterajších predpisov účinných do 31. októbra 2007, ktoré sa vzťahovali na obchodovanie s finančnými derivátmi, zanikajú 1. novembra 2007.“.

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z. a zákona č. 644/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného zákona1a) a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,“.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa citácia „zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
3.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb22a) vo vzťahu k požadovanému rozsahu investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb22a) vo vzťahu k požadovanému rozsahu investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb.“.

5.
V § 37 sa vypúšťa odsek 18.

Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 18.

6.
V § 122f ods. 5 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
7.
V § 122f ods. 12 sa vypúšťajú písmená a) až d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená a) až d).

8.
V § 122f sa vypúšťa odsek 15.

Doterajšie odseky 16 a 17 sa označujú ako odseky 15 a 16.

Čl. V

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 336/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 znie:

㤠1
Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov (ďalej len “burza„), obchodovanie s finančnými nástrojmi1) na regulovanom trhu burzy a na mnohostrannom obchodnom systéme a dohľad nad činnosťou burzy a organizovaním mnohostranného obchodného systému.“.

2.
V § 2 odsek 1 znie:

„(1)
Burza je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje regulovaný trh vrátane podmienečného obchodovania pred vydaním cenného papiera a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti a ktorá má na výkon tejto činnosti povolenie na vznik a činnosť burzy udelené podľa tohto zákona (ďalej len „povolenie").“.

3.
V § 2 ods. 2 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „na vznik a činnosť burzy (ďalej len „povolenie")“.
4.
V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
organizovať mnohostranný obchodný systém,“.

5.
V § 2 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a činnosťami podľa osobitného zákona1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 2 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)
Burza môže vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, len ak súvisia s predmetom činnosti podľa odsekov 1 a 2, ktoré neohrozujú plnenie týchto činností a Národná banka Slovenska udelila súhlas na ich vykonávanie. Takéto činnosti sa nezapisujú do obchodného registra. Burza nesmie obchodovať s cennými papiermi ani vykonávať iné činnosti ako činnosti podľa odsekov 1 a 2 a podľa prvej vety.

(6)
Činnosti podľa odseku 1 môže vykonávať len burza, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.“.

7.
V § 2 ods. 14 sa vypúšťajú slová „verejného“ a slovo „verejnom“.
8.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15)
Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského štátu regulovaného trhu o skutočnosti podľa odseku 14 požiada tento príslušný orgán o poskytnutie údajov o účastníkoch zo Slovenskej republiky.“.

9.
V § 3 odsek 1 znie:

„(1)
Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom.“.

10.
V § 3 ods. 4 písm. a) sa slovo „burze“ nahrádza slovami „regulovanom trhu burzy“.
11.
V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenami k) až r), ktoré znejú:

„k)
domovským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, a ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov tohto členského štátu nemá registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie regulovaného trhu,

l)
hostiteľským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom regulovaný trh poskytuje vybavenie na prístup k obchodovaniu členom z iného členského štátu alebo účastníkom so sídlom v tom istom členskom štáte,

m)
dlhovými cennými papiermi dlhopisy alebo iné prevoditeľné cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov, pôžičiek a dlhov, s výnimkou cenných papierov rovnocenných akciám alebo cenných papierov, ktoré by po konverzii alebo po výkone práv z nich vyplývajúcich viedli k nadobudnutiu akcií alebo cenných papierov rovnocenných akciám,

n)
emitentom právnická osoba, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; emitent je, ak ide o poukážky,11b) emitentom zastúpených cenných papierov,

o)
centrálnou protistranou subjekt, ktorý vstupuje medzi kupujúceho a predávajúceho a stáva sa kupujúcim pre každého predávajúceho a predávajúcim pre každého kupujúceho,

p)
domovským členským štátom emitenta, ak ide o
1.
emitenta dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier nižšou ako 1 000 EUR alebo ak ide o dlhové cenné papiere v mene inej ako euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie je nižšia ako 1 000 EUR, ak sa takmer nerovná 1 000 EUR, alebo emitenta akcií,

1a.
ak má sídlo v členskom štáte, členský štát, v ktorom má emitent sídlo,

1b.
ak má sídlo v nečlenskom štáte, členský štát, v ktorom je povinný poskytovať ročné informácie príslušnému orgánu podľa § 37d ods. 5,

2.
pre emitentov, ktorí nie sú uvedení v prvom bode, podľa voľby emitenta členský štát, v ktorom

2a.
má emitent sídlo, alebo

2b.
sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

r)
hostiteľským členským štátom emitenta sa rozumie členský štát, v ktorom sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tento štát nie je domovským členským štátom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b)
§ 535 Občianskeho zákonníka.“.

12.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
ak burza bude organizovať mnohostranný obchodný systém, splnenie podmienok týkajúcich sa organizácie a riadenia podľa osobitného zákona13a) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činnosti,“.

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 71 až 71n zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.
V § 4 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmä aký regulovaný trh bude organizovať a či bude organizovať aj mnohostranný obchodný systém,“.
14.
V § 4 ods. 7 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov“.
15.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii (ďalej len “Komisia„) a členským štátom zoznam regulovaných trhov v Slovenskej republike, pre ktoré je domovským členským štátom regulovaného trhu; rovnako oznámi aj každú zmenu v tomto zozname.“.

16.
V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze vo výške 20 %, 33 % a 50 % v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,10)“.

17.
V § 6 ods. 5 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov“.
18.
V § 6 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. b), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo od uplynutia lehoty na rozhodnutie podľa odseku 6, predchádzajúci súhlas zaniká.

(8)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), c) a e) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany investorov inú lehotu.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.

19.
V § 9 odsek 2 znie:

„(2)
Predstavenstvo má najmenej troch členov.“.

20.
V § 9 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

21.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozhodovaním o prijatí cenného papiera na podmienečné obchodovanie podľa § 26 ods. 6 a § 28“.
22.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)
Ak burza organizuje mnohostranný obchodný systém, povinnosti a oprávnenia útvaru inšpekcie burzových obchodov sa vzťahujú aj na obchody uzavreté na mnohostrannom obchodnom systéme. Ak mnohostranný obchodný systém organizuje obchodník s cennými papiermi, musí byť v jeho organizačnej štruktúre zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon činností podľa odsekov 2 až 10 vo vzťahu k obchodom uzavretým na mnohostrannom obchodnom systéme.“.

23.
V § 14 ods. 1 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a vymedzenie konfliktu záujmov medzi záujmom burzy a jej akcionármi alebo medzi záujmom burzy a riadnym fungovaním regulovaného trhu a zvládnutie potenciálnych nepriaznivých následkov takého konfliktu záujmov na činnosť regulovaného trhu alebo jeho účastníkov“.
24.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Burza je povinná zaviesť
a)
a dodržiavať opatrenia a systémy potrebné na identifikáciu všetkých závažných rizík ohrozujúcich jej činnosť vrátane účinných opatrení na zmenšenie týchto rizík,

b)
opatrenia na náležité riadenie technických činností obchodného systému vrátane ustanovenia účinných núdzových opatrení na vysporiadanie sa s rizikom narušenia prevádzky obchodného systému burzy vrátane jeho zlyhania,

c)
zrozumiteľné a jednoznačné pravidlá a postupy, ktoré umožnia spravodlivé a riadne obchodovanie, a určiť objektívne kritériá na efektívne vykonávanie pokynov.“.

25.
V § 15 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a členov burzy“.
26.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Burza je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu alebo k zníženiu podielov podľa § 6 ods. 1 písm. a) na jej základnom imaní, bezodkladne po získaní tejto informácie a túto informáciu zverejniť.“.

27.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa za slová „trh burzy“ vkladá čiarka a slová „podrobnosti o podmienkach podmienečného obchodovania s cennými papiermi na príslušnom trhu burzy“.
28.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a
Pravidlá mnohostranného obchodného systému
(1)
Pravidlá mnohostranného obchodného systému upravujú
a)
postup pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov a iných finančných nástrojov na mnohostrannom obchodnom systéme,

b)
podrobnosti o podmienkach zaradenia cenných papierov a iných finančných nástrojov do mnohostranného obchodného systému,

c)
podmienky a pravidlá obchodovania s týmito cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi primerane podľa § 18 ods. 1 písm. a) až k).

(2)
Ak mnohostranný obchodný systém organizuje burza, pravidlá mnohostranného obchodného systému môžu byť súčasťou burzových pravidiel alebo samostatným dokumentom podľa rozhodnutia burzy. Ak mnohostranný obchodný systém organizuje obchodník s cennými papiermi, ustanovenia § 18 ods. 2 až 7 sa použijú primerane.“.

29.
V § 19 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
30.
V § 20 odsek 1 znie:

„(1)
Členom burzy môže byť len obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka a iná osoba, ak
a)
je odborne spôsobilá na obchodovanie na burze podľa požiadaviek určených burzou v burzových pravidlách,

b)
spĺňa organizačné požiadavky určené burzou v burzových pravidlách,

c)
má dostatočné zdroje na úlohy spojené s členstvom vrátane finančných požiadaviek na zabezpečenie vyrovnania burzových obchodov určených burzou.“.

31.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa slovo „právnickej“.
32.
V § 20 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Burza musí umožniť členom burzy aj prístup na diaľku na obchodovanie na ňou organizovanom trhu za podmienok určených burzovými pravidlami; na tento účel je burza oprávnená poskytovať členom burzy potrebné vybavenie.

(4)
Burza je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska členský štát, v ktorom má v úmysle poskytovať vybavenie podľa odseku 3. Národná banka Slovenska oznámi do 30 dní túto informáciu príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa bude vybavenie poskytovať. Národná banka Slovenska na žiadosť tohto príslušného orgánu bezodkladne poskytne údaje o členoch z tohto členského štátu.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.

33.
V § 21 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na burzové obchody uzavierané medzi členmi burzy sa použijú ustanovenia osobitného zákona35aa) len vo vzťahu ku klientom týchto členov. Na obchody uzavierané medzi účastníkmi mnohostranného obchodného systému, ktorí sú obchodníkmi s cennými papiermi, sa použijú ustanovenia osobitného zákona35a) len vo vzťahu ku klientom týchto účastníkov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

„35aa)
§ 73b až 73m a § 73o až 73v zákona č. 566/2001 Z. z.“.

34.
V § 22 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo „organizovaný“ vkladá slovo „regulovaný“.
35.
V § 22 sa vypúšťajú odseky 3 až 7.

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 6.

36.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

㤠22a
(1)
Burza je povinná zverejňovať spôsobom podľa osobitného predpisu35b) údaje podľa osobitného predpisu,35c) najmä aktuálnu nákupnú cenu a predajnú cenu a vyčíslenie záujmu o obchodovanie pri týchto cenách, ktoré sa uvádzajú prostredníctvom jej systémov, týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Tieto údaje sa musia zverejňovať na základe primeraných obchodných podmienok a priebežne počas zvyčajných obchodných hodín.35d)

(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená udeliť výnimku z povinnosti zverejňovať údaje uvedené v odseku 1. Pri udeľovaní výnimky vychádza z trhového modelu alebo druhu, alebo rozsahu pokynov za podmienok podľa osobitného predpisu.35e) Národná banka Slovenska môže udeliť výnimku, najmä ak ide o obchody, ktoré sú veľké v porovnaní so štandardným trhovým objemom35f) vo vzťahu k príslušnej akcii alebo druhu akcie.

(3)
Burza je povinná zverejňovať spôsobom podľa osobitného predpisu35b) údaje podľa osobitného predpisu,35g) najmä cenu, objem a čas obchodov uskutočnených v rámci jej systémov o akciách prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Tieto údaje sa musia zverejňovať čo možno najbližšie k reálnemu času a za primeraných obchodných podmienok a spôsobom, ktorý je jednoducho dostupný ostatným účastníkom trhu.35h)

(4)
Národná banka Slovenska je oprávnená udeliť na žiadosť burzy predchádzajúci súhlas na odklad zverejňovania údajov o obchodoch uvedených v odseku 3, vychádzajúc z ich druhu alebo objemu. Národná banka Slovenska môže povoliť odklad zverejnenia, ak ide o obchody, ktoré sú veľké v porovnaní so štandardným trhovým objemom príslušnej akcie alebo triedy akcií.35i) Burza je povinná informovať účastníkov trhu a investorov o odklade zverejňovania údajov o obchodoch a o jeho rozsahu.

(5)
Burza je oprávnená poskytnúť obchodníkom s cennými papiermi prístup za primeraných obchodných podmienok a na nediskriminačnom základe k systémom, ktoré používajú na zverejnenie údajov podľa odsekov 1 a 3, na účely zabezpečenia plnenia povinností obchodníka s cennými papiermi uverejňovať svoje kotácie akcií a údaje o uzavretých obchodoch podľa osobitného predpisu.35j)

(6)
Ak burza organizuje mnohostranný obchodný systém, je povinná zverejňovať informácie podľa odsekov 1 a 3 aj za akcie obchodované na mnohostrannom obchodnom systéme, ktoré sú súčasne prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom sa použijú ustanovenia odsekov 2 a 4. Obchodník s cennými papiermi, ktorý organizuje mnohostranný obchodný systém, je povinný zverejňovať informácie podľa odsekov 1 a 3 aj za akcie obchodované na mnohostrannom obchodnom systéme, ktoré sú súčasne prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom sa použijú ustanovenia odsekov 2 a 4. Povinnosť zverejňovať údaje podľa odseku 3 sa nevzťahuje na údaje o obchodoch uskutočnených na mnohostrannom obchodnom systéme, ktoré sa zverejňujú prostredníctvom systémov regulovaného trhu.

(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na dlhopisy prijaté na obchodovanie na burze. Burzové pravidlá alebo pravidlá mnohostranného obchodného systému môžu upraviť odlišný spôsob zverejňovania údajov podľa odsekov 1 a 3 vo vzťahu k týmto dlhopisom, ako aj časové lehoty a možnosti odkladu podľa odsekov 2 a 4.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 35b až 35j znejú:

„35b)
Články 30 a 32 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica 2004/39/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241/1, 2. 9. 2006).

35c)
Článok 17 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

35d)
Článok 29 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

35e)
Články 18 a 19 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

35f)
Článok 20 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

35g)
Článok 27 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

35h)
Články 29 a 32 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

35i)
Článok 28 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.

35j)
§ 78 až 78b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

37.
Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:

„(2)
Burza je oprávnená uzatvárať zmluvy s centrálnou protistranou alebo clearingovým ústavom a systémom vyrovnania z iného štátu s cieľom zabezpečiť zúčtovanie alebo vyrovnanie obchodov uzavretých účastníkmi trhu na ňou organizovanom trhu. Organizátor mnohostranného obchodného systému je oprávnený uzatvárať zmluvy s centrálnou protistranou alebo clearingovým ústavom a systémom vyrovnania z iného štátu s cieľom zabezpečiť zúčtovanie alebo vyrovnanie obchodov uzavretých účastníkmi trhu na ním organizovanom trhu.

(3)
Národná banka Slovenska môže zakázať burze alebo organizátorovi mnohostranného obchodného systému použitie centrálnej protistrany, clearingového ústavu alebo systému vyrovnania v inom štáte, len ak je to odôvodnené potrebou na zachovanie riadneho fungovania burzy alebo mnohostranného obchodného systému.

(4)
Burza je povinná umožniť svojim členom právo určiť za podmienok určenými burzovými pravidlami systém vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi uzavretými na burze, ak
a)
takéto prepojenia a usporiadania medzi určenými systémami vyrovnania a akýmkoľvek iným systémom alebo vybavením sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie účinného a hospodárneho vyrovnania príslušného obchodu a

b)
Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na použitie tohto systému; podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu je, aby technické podmienky na vyrovnanie obchodov uzavretých na burze cez iný systém vyrovnania, ako bol určený burzou, umožňovali plynulé a riadne fungovanie finančných trhov.

(5)
Ustanovením odseku 4 nie je dotknuté právo centrálnej protistrany, systému zúčtovania alebo vyrovnania na základe primeraných obchodných dôvodov odmietnuť sprístupnenie požadovaných služieb.“.

38.
V § 25 odsek 1 znie:

„(1)
Burza organizuje trh s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom voľnom trhu. Trh kótovaných cenných papierov a regulovaný voľný trh tvoria regulovaný trh burzy.“.

39.
V § 25 ods. 4 sa slová „§ 37 ods. 1 až 4, 6, 7, 9 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 37b ods. 2 a 4, § 37d ods. 2 a 5“ a písmeno „i“ sa nahrádza písmenom „h“.
40.
V § 25 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a je zabezpečené riadne určovanie cien derivátových zmlúv a efektívne podmienky vyrovnania obchodov s príslušnými finančnými nástrojmi“.
41.
V § 26 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sú tieto údaje ku dňu podania žiadosti známe,“.
42.
V § 26 ods. 6 sa vypúšťajú slová „až 36“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Burza môže rozhodnúť o žiadosti podľa odseku 1 aj pred vydaním cenného papiera. V takom prípade sa v rozhodnutí uvedú odkladacie podmienky; odkladacia podmienka sa nesmie týkať predloženia prospektu.“.
43.
V § 26 odsek 10 znie:

„(10)
Emitent cenného papiera, ktorý nežiadal o jeho prijatie na regulovaný voľný trh, môže v lehote 30 dní od rozhodnutia o prijatí cenného papiera na regulovaný voľný trh zakázať obchodovanie s týmto cenným papierom písomným oznámením doručeným burze; to neplatí, ak je cenný papier už prijatý na iný regulovaný trh. Ak emitent v lehote podľa prvej vety obchodovanie nezakáže, možno začať obchodovať s týmto cenným papierom na regulovanom voľnom trhu burzy. Z prijatia cenného papiera na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu bez súhlasu emitenta nevyplývajú emitentovi žiadne informačné povinnosti.“.

44.
§ 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28
Podmienečné obchodovanie s cenným papierom
(1)
Burza je oprávnená prijať cenný papier pred jeho vydaním na podmienečné obchodovanie na trhu, ktorý organizuje aj pred splnením odkladacích podmienok uvedených v rozhodnutí podľa § 26 ods. 6; tým nie je dotknuté ustanovenie § 27 ods. 1.

(2)
Vyrovnanie obchodov uzavretých v podmienečnom obchodovaní sa vykoná najskôr v deň začatia riadneho obchodovania s cenným papierom.

(3)
Ak nedôjde k začatiu riadneho obchodovania s cenným papierom, obchody uzavreté v podmienečnom obchodovaní sa považujú za neplatné.

(4)
Obchody uzavreté v podmienečnom obchodovaní sa považujú za burzové obchody odo dňa začatia riadneho obchodovania s cenným papierom.“.

45.
V § 29 ods. 1 v úvodnej vete sa slovo „príslušný“ nahrádza slovom „regulovaný“.
46.
V § 29 ods. 1 písm. f) sa slovo „verejnom“ nahrádza slovom „regulovanom“.
47.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

48.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.“.

49.
§ 34 až 37 vrátane nadpisov znejú:

㤠34
Ročná finančná správa
(1)
Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú finančnú správu a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas piatich rokov.

(2)
Ročná finančná správa obsahuje
a)
výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom,53a)

b)
účtovnú závierku overenú audítorom,53b) ak táto účtovná závierka nie je súčasťou výročnej správy,

c)
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

(3)
Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,53c) obsahuje účtovná závierka overená audítorom konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú v súlade s osobitným predpisom53d) a ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

(4)
Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, obsahuje ročná finančná správa účtovnú závierku zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola spoločnosť založená.

(5)
Účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

(6)
Správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa odseku 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou finančnou správou.

§ 35
Polročná finančná správa
(1)
Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinný zverejniť polročnú finančnú správu za prvých šesť mesiacov účtovného obdobia najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas piatich rokov.

(2)
Polročná finančná správa obsahuje
a)
priebežnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom,53a)

b)
priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre, ak táto priebežná účtovná závierka nie je súčasťou priebežnej správy,

c)
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9.

(3)
Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s osobitným predpisom,53c) musí byť priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre zostavená v súlade s osobitným predpisom.53d)

(4)
Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, polročná finančná správa obsahuje priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre vo forme skrátenej súvahy, skráteného výkazu ziskov a strát a poznámok. Pri príprave skrátenej štruktúry súvahy a skráteného výkazu ziskov a strát je emitent povinný dodržať rovnaké zásady účtovania a oceňovania ako pri príprave ročných finančných správ.

(5)
Ak priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre nie je zostavená v súlade s osobitným predpisom,53d) musí byť zostavená podľa odsekov 6 a 7, ktoré ustanovujú jej minimálny obsah.

(6)
Skrátená štruktúra súvahy a skrátená štruktúra výkazu ziskov a strát zachytáva všetky záhlavia a medzisúčty zahrnuté v poslednej ročnej účtovnej závierke emitenta. Dodatočné položky sa zahrnú, len ak by pre ich vynechanie priebežná účtovná závierka poskytla zavádzajúci prehľad aktív, pasív, finančnej pozície a vyčíslenia zisku alebo straty emitenta.

(7)
Okrem údajov uvedených v odseku 6 sa uvedú tieto porovnávacie informácie:
a)
súvaha ku koncu prvých šiestich mesiacov vykazovaného účtovného obdobia a porovnávacia súvaha bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

b)
výkaz ziskov a strát za prvých šesť mesiacov vykazovaného účtovného obdobia s porovnávacími údajmi za porovnateľné obdobie predchádzajúceho účtovného obdobia.

(8)
Poznámky musia obsahovať informácie na preukázanie porovnateľnosti priebežnej účtovnej závierky v skrátenej štruktúre s ročnou účtovnou závierkou a musia zahŕňať informácie a vysvetlivky, ktoré zabezpečia, že užívateľ náležite rozumie akýmkoľvek podstatným zmenám súm a vývojom, ktoré sa uskutočnili v priebehu dotknutých šiestich mesiacov a ktoré sú premietnuté v súvahe a vo výkaze ziskov a strát.

(9)
Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to
a)
obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období, a

b)
akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia.

(10)
Ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.

(11)
Ak bola polročná finančná správa overená audítorom, uverejní sa správa audítora v plnom rozsahu. To platí aj pre správu o preverení. Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie.

§ 36
Predbežné vyhlásenie
(1)
Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zverejniť počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia prvé predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu a predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia. Toto predbežné vyhlásenie emitent vydá najskôr po uplynutí lehoty desiatich týždňov od začiatku príslušného šesťmesačného obdobia a najneskôr v lehote šiestich týždňov pred skončením príslušného šesťmesačného obdobia. Toto predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu obsahuje informácie za obdobie od začiatku príslušného šesťmesačného obdobia do dátumu zverejnenia predbežného vyhlásenia, a to
a)
vysvetlenie hlavných udalostí a obchodov, ku ktorým došlo počas príslušného obdobia, a ich dopad na finančnú situáciu emitenta a ním ovládaných osôb a

b)
všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta a ním ovládaných osôb v príslušnom období.

(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.53e)

(3)
Emitenti, ktorí zverejňujú štvrťročné finančné správy v súlade s pravidlami regulovaného trhu alebo z vlastného podnetu, nie sú povinní zverejňovať predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu podľa odseku 1.

§ 37
Za údaje, ktoré sa vypracúvajú a zverejňujú podľa § 34 až 36 a § 37b ods. 1 až 3, zodpovedá emitent alebo jeho štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo dozorný orgán, alebo fyzická osoba zodpovedná v rámci emitenta. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť týchto osôb podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 53a až 53e znejú:

„53a)
§ 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

53b)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

53c)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

53d)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002. Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Ú. v. EÚ L 261, 13. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 32).

53e)
§ 132b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

50.
Za § 37 sa vkladajú § 37a až 37d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

㤠37a
(1)
Ustanovenia § 34 až 36 sa nevzťahujú, ak tento zákon neustanovuje inak, na
a)
podielové listy otvoreného podielového fondu a na cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania,

b)
štát, obec a vyšší územný celok, verejnú medzinárodnú organizáciu, ktorej členom je najmenej jeden členský štát, Európsku centrálnu banku a centrálne banky členských štátov bez ohľadu na to, či vydávajú, alebo nevydávajú akcie alebo iné cenné papiere, a

c)
emitentov, ktorí vydávajú výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera je najmenej 50 000 EUR, alebo ak ide o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako euro, je menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepočte najmenej 50 000 EUR.

(2)
Ustanovenia § 35 sa nevzťahujú na úverové inštitúcie alebo zahraničné úverové inštitúcie, ktorých akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktoré priebežne alebo opakovane vydávali len dlhové cenné papiere, a to len ak celková menovitá hodnota všetkých takých dlhových cenných papierov je nižšia ako 50 000 000 EUR, a ktoré nezverejnili prospekt.

§ 37b
Doplňujúce informácie
(1)
Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný bezodkladne zverejniť akúkoľvek zmenu práv spojených s rôznymi druhmi akcií vrátane zmien práv spojených s derivátmi vydanými samotným emitentom a ktoré umožňujú prístup k akciám tohto emitenta.

(2)
Emitent cenných papierov s výnimkou akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu bezodkladne zverejní akékoľvek zmeny práv držiteľov cenných papierov, iných ako akcie, vrátane zmien podmienok týchto cenných papierov, ktoré by mohli tieto práva nepriamo ovplyvniť najmä zmenou úverových podmienok alebo úrokových mier.

(3)
Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný bezodkladne zverejniť informácie o prijatých úveroch a o ich zabezpečení. Táto povinnosť sa nevyžaduje pri verejnej medzinárodnej organizácii, ktorej členom je najmenej jeden členský štát.

(4)
Ak emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu navrhuje zmenu zakladateľskej listiny alebo stanov, je povinný predložiť návrh zmeny Národnej banke Slovenska a burze, na ktorej boli jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie. Toto predloženie návrhu zmeny je emitent povinný vykonať bezodkladne, najneskôr však v deň zvolania valného zhromaždenia, ktoré má o návrhu zmeny hlasovať alebo má byť o nej informované.

§ 37c
(1)
Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými akcionármi, ktorí sú v rovnakom postavení.

(2)
Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť, aby akcionár mal k dispozícii v domovskom členskom štáte emitenta všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa mu umožnil výkon jeho práv a aby sa zachovala úplnosť údajov. Osoba môže vykonávať svoje práva prostredníctvom splnomocnenej osoby v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom bol emitent založený. Emitent najmä
a)
poskytne informácie o mieste, čase a programe valného zhromaždenia, o celkovom počte akcií a hlasovacích práv a o právach držiteľov zúčastňovať sa valného zhromaždenia,

b)
poskytne formulár plnej moci v písomnej forme alebo elektronickej forme každej osobe, ktorá je oprávnená hlasovať na valnom zhromaždení, a to spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo na požiadanie po zaslaní oznámenia o konaní valného zhromaždenia,

c)
zverejní oznámenia alebo zašle dokumenty týkajúce sa rozdelenia a výplaty dividend a emisií nových akcií vrátane informácií o všetkých opatreniach týkajúcich sa prideľovania, upisovania, zániku alebo výmeny.

(3)
Informácie podľa odseku 2 môže emitent poskytnúť prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktorými sa rozumie elektronické zariadenie na spracovanie vrátane digitálnej kompresie, uloženie a prenos dát pomocou káblových, rádiových, optických technológií alebo iné elektromagnetické prostriedky za predpokladu, že rozhodnutie o ich používaní prijme na valnom zhromaždení, ak spĺňa tieto podmienky:
a)
používanie elektronických prostriedkov nie je závislé od sídla alebo trvalého pobytu akcionára alebo od sídla alebo trvalého pobytu osôb uvedených v § 41 ods. 9,

b)
sú zavedené opatrenia na informovanie akcionárov alebo právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených vykonávať hlasovacie práva alebo oprávnených riadiť ich vykonávanie,

c)
akcionári alebo osoby uvedené v § 41 ods. 9 boli písomne požiadaní emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu o súhlas s použitím elektronických prostriedkov na odovzdávanie informácií; ak v určenej lehote nezašlú písomný súhlas, má sa za to, že súhlas udelili; tieto osoby si môžu kedykoľvek vyžiadať odovzdávanie týchto informácií písomne,

d)
rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním týchto informácií elektronickými prostriedkami určí emitent v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1.

(4)
Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými držiteľmi dlhopisov, ktorí sú v rovnakom postavení týkajúcom sa práv spojených s týmito dlhopismi, tým nie je dotknuté právo emitenta vykonať ponuku na predčasné splatenie určitých dlhopisov ich majiteľom, ak sú tieto ponuky vykonané v súlade so zákonom a ak sú v súlade s právom chránenými záujmami majiteľov dlhopisov.

(5)
Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť, aby všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom dlhových cenných papierov v domovskom členskom štáte emitenta umožnil výkon ich práv, boli verejne prístupné a aby sa zachovala úplnosť údajov.

§ 37d
(1)
Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný predložiť burze informácie, ktoré burza v burzových pravidlách určí ako informácie potrebné na preverenie skutočnosti, či tento emitent dodržiava podmienky ustanovené týmto zákonom, na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania regulovaného trhu s cennými papiermi a podľa požiadaviek burzy tieto informácie zverejniť. Ak tento emitent požiadavke burzy na zverejnenie informácie nevyhovie, môže po prerokovaní s týmto emitentom túto informáciu zverejniť burza.

(2)
Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov vydá nové akcie toho istého druhu, je povinný podať žiadosť o kótovanie týchto akcií do šiestich mesiacov od ich vydania, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)
Ak emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nevykonáva sám splácanie ním vydaných dlhopisov alebo vyplácanie výnosov z ním vydaných cenných papierov, je povinný tieto činnosti vykonávať len prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie;55) emitent je povinný oznámiť burze obchodné meno tohto obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby.

(4)
Emitent kótovaných cenných papierov je povinný uplatňovať voči majiteľom cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov princíp rovnakého zaobchádzania; to nebráni emitentovi vykonať ponuku na predčasné splatenie určitých dlhopisov ich majiteľom, ak sú tieto ponuky vykonané v súlade so zákonom a ak sú v súlade s právom chránenými záujmami majiteľov dlhopisov.

(5)
Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný najmenej raz ročne vypracovať dokument, ktorý obsahuje všetky informácie alebo odkazuje na všetky informácie, ktoré sa zverejnili alebo verejne sprístupnili počas predchádzajúcich 12 mesiacov v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo v nečlenskom štáte v súlade s jeho povinnosťami podľa tohto zákona alebo osobitného zákona a podľa právnych predpisov týchto členských štátov a nečlenských štátov týkajúcich sa regulácie cenných papierov, emitentov cenných papierov a trhov s cennými papiermi a právnych predpisov týchto štátov vzťahujúcich sa na obchodné spoločnosti, prijímanie cenných papierov na regulované trhy a osobitného predpisu upravujúceho používanie medzinárodných účtovných štandardov.55a)

(6)
Dokument podľa odseku 5 sa predkladá Národnej banke Slovenska a zverejňuje po zverejnení účtovnej závierky emitenta. Ak dokument odkazuje na informácie, uvedie sa, kde tieto informácie možno získať.

(7)
Ustanovenia odsekov 5 a 6 sa nevzťahujú na emitentov nekapitálových cenných papierov, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 50 000 EUR.“.

51.
V § 38 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Burza nie je povinná pozastaviť obchodovanie s cenným papierom, ak by to spôsobilo závažné poškodenie záujmov investorov alebo ohrozilo riadne fungovanie trhu.“.
52.
V § 38 ods. 8 sa vypúšťa slovo „verejnom“.
53.
§ 38 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9)
Za splnenie povinnosti podľa odseku 1 sa považuje aj to, ak burza preradila cenný papier na trh, ktorého podmienky cenný papier alebo jeho emitent spĺňajú.

(10)
O prijatí opatrení podľa odsekov 1 až 9 je burza povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska a zverejniť o tom oznámenie. Národná banka Slovenska následne informuje príslušné orgány členských štátov.

(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa primerane vzťahujú aj na finančné nástroje.“.

54.
V § 39 sa vypúšťa slovo „verejných“.
55.
Za § 39 sa vkladajú § 39a a 39b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

㤠39a
Mnohostranný obchodný systém
(1)
Mnohostranný obchodný systém je systém organizovaný obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi.

(2)
Na mnohostrannom obchodnom systéme možno obchodovať len s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi zaradenými do zoznamu mnohostranného obchodného systému.

(3)
Žiadosť o zaradenie cenných papierov alebo iných finančných nástrojov do zoznamu mnohostranného obchodného systému predkladá člen burzy, emitent alebo účastník mnohostranného obchodného systému, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)
Žiadosť o zaradenie cenného papiera alebo iného finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému obsahuje náležitosti podľa § 26 ods. 3 písm. a) až c) a ďalšie náležitosti určené v pravidlách mnohostranného obchodného systému.

(5)
Do zoznamu mnohostranného obchodného systému je jeho organizátor oprávnený zaradiť cenný papier alebo iný finančný nástroj aj bez žiadosti. Z prijatia cenného papiera na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme bez súhlasu emitenta nevyplývajú emitentovi informačné povinnosti.

(6)
Na zaradenie cenných papierov do zoznamu mnohostranného obchodného systému sa vzťahujú ustanovenia § 26 ods. 6, 7 prvá veta a ods. 11 primerane.

(7)
Cenný papier môže byť zaradený do zoznamu mnohostranného obchodného systému, len ak sú splnené podmienky podľa § 29 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) a ďalšie podmienky určené v pravidlách mnohostranného obchodného systému.

(8)
Na mnohostrannom obchodnom systéme môže obchodovať každá osoba, ktorú zaregistroval jeho organizátor po splnení podmienok určenými pravidlami mnohostranného obchodného systému. Ustanovenia § 20 sa použijú primerane.

(9)
Informačné povinnosti podľa tohto zákona a osobitného zákona54) súvisiace s prijatím cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu sa nevzťahujú na cenné papiere zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému a na ich emitentov; tým nie je dotknuté plnenie povinností vyplývajúcich z prijatia týchto cenných papierov a ich emitentov na obchodovanie na regulovanom trhu ani oprávnenie organizátora mnohostranného obchodného systému určiť v pravidlách mnohostranného obchodného systému informačné povinnosti pre cenné papiere zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému a pre ich emitentov.

§ 39b
(1)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém je oprávnený na území členského štátu poskytovať príslušné vybavenie potrebné na umožnenie prístupu a používanie ich systémov účastníkom z iného členského štátu alebo účastníkom so sídlom v tom istom členskom štáte.

(2)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi prevádzkujúci mnohostranný obchodný systém je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska členský štát, v ktorom má v úmysle poskytovať také vybavenie. Národná banka Slovenska oznámi do 30 dní túto informáciu príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa bude poskytovať také vybavenie. Národná banka Slovenska na žiadosť tohto príslušného orgánu bezodkladne poskytne údaje o členoch alebo účastníkoch z tohto členského štátu mnohostranného obchodného systému podľa prvej vety.

(3)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo organizátor trhu so sídlom v členskom štáte organizujúci mnohostranný obchodný systém je oprávnený na území Slovenskej republiky poskytovať príslušné vybavenie potrebné na umožnenie prístupu a používanie ich systémov účastníkmi na diaľku so sídlom v Slovenskej republike.

(4)
Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského štátu mnohostranného obchodného systému o skutočnosti podľa odseku 3 požiada tento príslušný orgán o poskytnutie údajov o členoch alebo účastníkoch zo Slovenskej republiky tohto mnohostranného obchodného systému.“.

56.
§ 41 až 50 vrátane nadpisov znejú:

㤠41
Oznamovacia povinnosť
(1)
Ak akcionár nadobudol alebo previedol akcie emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a sú s nimi spojené hlasovacie práva, na inú osobu, je táto osoba povinná oznámiť emitentovi podiel na hlasovacích právach emitenta, ktorý osoba vlastní v dôsledku nadobudnutia alebo prevodu na inú osobu, ak tento podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod limity 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % a 75 %. Hlasovacie práva sa vypočítajú na základe všetkých akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené, a to aj ak je ich výkon pozastavený. Zároveň sa takáto informácia uvedie aj o všetkých akciách rovnakého druhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva.

(2)
Akcionár je povinný oznámiť emitentovi podiel na hlasovacích právach, aj ak tento podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod limity uvedené v odseku 1 v dôsledku skutočností, ktoré majú za následok zmenu rozloženia hlasovacích práv, a na základe informácií zverejňovaných podľa § 44 ods. 2. Ak ide o emitenta so sídlom v nečlenskom štáte, oznámenie sa vykoná rovnako ako v prípade emitenta so sídlom v členskom štáte.

(3)
Akcionárom sa na účely oznamovacích a informačných povinností rozumie akákoľvek osoba, ktorá priamo alebo nepriamo drží
a)
akcie emitenta vo vlastnom mene a na vlastný účet,

b)
akcie emitenta vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby,

c)
poukážky zastupujúce cenné papiere; v takom prípade sa majiteľ poukážky zastupujúcej cenné papiere považuje za akcionára, ktorý vlastní príslušné zastupované akcie.

(4)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na akcie nadobudnuté len na účely zúčtovania a vyrovnania v obvyklom krátkom čase vyrovnania ani na osoby, ktoré držia akcie v úschove, ak tieto osoby môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito akciami podľa pokynov vydaných v písomnej forme alebo zaslaných prostredníctvom elektronických prostriedkov.

(5)
Obvyklým krátkym časom vyrovnania podľa odseku 4 sa rozumie vyrovnanie obchodu do troch obchodných dní nasledujúcich po vykonaní transakcie.

(6)
Odseky 1 a 2 sa nepoužijú na nadobudnutie alebo prevod podielu tvorcom trhu, ktorý dosahuje alebo presahuje limit 5 %, ak
a)
má vo svojom domovskom členskom štáte povolenie na poskytovanie investičných služieb a

b)
nezasahuje do riadenia príslušného emitenta ani nevykonáva vplyv na emitenta, aby kúpil tieto akcie alebo zaplatil cenu akcie.

(7)
Ustanovenie odseku 6 sa použije, len ak tvorca trhu v lehote podľa odseku 12 oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu emitenta, že vykonáva alebo má v úmysle vykonávať činnosť tvorcu trhu vo vzťahu k tomuto emitentovi.

(8)
Ak príslušný orgán domovského členského štátu emitenta požiada tvorcu trhu podľa odsekov 6 a 7, aby identifikoval akcie alebo finančné nástroje držané na účely výkonu činností tvorcu trhu, tvorca trhu môže túto identifikáciu vykonať akýmkoľvek overiteľným spôsobom. Tvorca trhu je povinný držať na osobitnom účte tieto akcie a finančné nástroje, len ak ich nie je schopný identifikovať. Ak tvorca trhu prestane vykonávať činnosti tvorcu trhu vo vzťahu k príslušnému emitentovi, musí o tom informovať príslušný orgán domovského členského štátu emitenta.

(9)
Ak tento zákon neustanovuje inak, oznamovacie povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na osobu v rozsahu, v akom je táto osoba oprávnená nadobúdať, prevádzať alebo vykonávať hlasovacie práva
a)
držané treťou osobou, s ktorou táto osoba uzatvorila písomnú zmluvu, ktorá ich zaväzuje prijať trvalý spoločný postup vo vzťahu k riadeniu príslušného emitenta, prostredníctvom konania v zhode nimi držaných hlasovacích práv,

b)
držané treťou osobou na základe písomnej zmluvy, ktorou sa ustanovuje dočasne prevod hlasovacieho práva v prospech tejto osoby za protiplnenie,

c)
spojené s akciami poskytnuté ako zábezpeka tejto osobe za predpokladu, že táto osoba vlastní hlasovacie práva a vyhlási svoj úmysel ich vykonávať,

d)
spojené s akciami, ku ktorým má táto osoba doživotné užívacie právo,

e)
ktoré drží alebo ktoré môže vykonávať podľa písmen a) až d) osoba ovládaná touto osobou,

f)
spojené s akciami uloženými u tejto osoby, ktoré môže táto osoba vykonávať podľa svojho uváženia, ak neboli vydané osobitné pokyny od akcionára,

g)
držané treťou osobou vo vlastnom mene na účet tejto osoby,

h)
ktoré môže táto osoba vykonávať ako splnomocnený zástupca podľa svojho uváženia, ak neboli vydané osobitné pokyny od akcionárov.

(10)
Oznámenie podľa odsekov 1, 2 a 9 musí obsahovať údaje o
a)
akcionárovi, aj keď nie je oprávnený vykonávať hlasovacie práva podľa odseku 9, a o osobe oprávnenej vykonávať hlasovacie práva v mene akcionára, a to
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu; u zahraničnej osoby sa namiesto rodného čísla uvádza dátum narodenia,

b)
výslednej výške podielu osôb podľa písmena a) na hlasovacích právach,

c)
štruktúre podielov ovládaných právnických osôb, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ak také právnické osoby existujú,

d)
dátume dosiahnutia, presiahnutia alebo poklesu limitov podľa odseku 1.

(11)
Akcionár alebo osoba podľa odseku 9 je povinná oznámiť emitentovi údaje podľa odseku 1 najneskôr do štyroch obchodných dní, pričom táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po dni, keď sa táto osoba
a)
dozvie o nadobudnutí hlasovacích práv, ich prevode alebo o možnosti ich vykonávať alebo keď sa to vzhľadom na okolnosti mala dozvedieť, bez ohľadu na dátum, kedy nadobudnutie hlasovacích práv, ich prevod alebo možnosť ich vykonávať nadobudne účinky, alebo

b)
je informovaná o skutočnosti podľa odseku 2.

(12)
Na účely odseku 11 písm. a) sa predpokladá, že akcionár alebo osoba podľa odseku 9 má vedomosť o nadobudnutí hlasovacích práv, ich prevode alebo o možnosti ich vykonávať najneskôr dva obchodné dni nasledujúce po vykonaní transakcie.

(13)
Akcionár alebo osoba podľa odseku 9 je povinná podať oznámenie podľa odseku 11 bezodkladne, keď podiel držaných hlasovacích práv dosiahne, prekročí alebo klesne pod limity podľa odseku 1. V prípade podľa odseku 9 písm. a) povinnosť podať oznámenie bude kolektívnou povinnosťou, na ktorej sa budú podieľať všetky zmluvné strany.

(14)
V prípade podľa odseku 9 písm. h), ak akcionár udelí plnú moc na jedno valné zhromaždenie alebo ak sa splnomocnenému zástupcovi udelí jedno splnomocnenie alebo viacero splnomocnení na jedno valné zhromaždenie, môže v čase udelenia plnej moci podať jedno oznámenie, ak také oznámenie bude uvádzať výslednú situáciu hlasovacích práv v čase, keď splnomocnený zástupca nebude uplatňovať hlasovacie práva podľa svojho uváženia.

(15)
Ak sa povinnosť podať oznámenie vzťahuje na viaceré osoby, môže sa podať jedno spoločné oznámenie. Podanie spoločného oznámenia sa nepovažuje za zbavenie sa zodpovednosti osoby v súvislosti s podaním oznámenia.

(16)
Na účely odseku 11, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1 sa použije kalendár obchodných dní domovského členského štátu emitenta.

(17)
Národná banka Slovenska uverejní na svojej internetovej stránke kalendár obchodných dní regulovaných trhov, ktoré sú umiestnené alebo prevádzkované na území Slovenskej republiky.

(18)
Povinnosť podať oznámenie podľa odseku 10 sa nevzťahuje na prípad, ak oznámenie podá materská spoločnosť alebo materská spoločnosť materskej spoločnosti, ak je materská spoločnosť sama ovládanou spoločnosťou.

(19)
Odseky 1 až 6 a odsek 9 písm. c) sa vzťahujú na akcie poskytnuté členom alebo členmi Európskeho systému centrálnych bánk pri plnení ich funkcií ako menových orgánov vrátane akcií poskytnutých členmi alebo členom Európskeho systému centrálnych bánk v rámci záložnej zmluvy, zmluvy o práve o spätnom odkúpení alebo podobnej zmluvy na účely získania finančných prostriedkov na účely menovej politiky alebo v rámci platobného systému. Táto výnimka sa vzťahuje na krátkodobé obchody, ak sa hlasovacie práva spojené s týmito akciami nevykonávajú.

§ 42
(1)
Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti nie je povinná navýšiť svoje podiely na hlasovacích právach podľa § 41 ods. 1, 2 a 9 o podiely, ktoré spravuje správcovská spoločnosť v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným zákonom4) za predpokladu, že vykonáva hlasovacie práva nezávisle od materskej spoločnosti.

(2)
Ustanovenia § 41 ods. 1, 2 a 9 sa použijú, ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo jej iná dcérska spoločnosť investovala do podielov spravovaných takouto správcovskou spoločnosťou a správcovská spoločnosť nemôže vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito podielmi podľa voľnej úvahy, ale len podľa priamych pokynov alebo nepriamych pokynov materskej spoločnosti alebo inej dcérskej spoločnosti.

(3)
Materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi nie je povinná navýšiť svoje podiely na hlasovacích právach podľa § 41 ods. 1, 2 a 9 o podiely, ktoré tento obchodník s cennými papiermi spravuje v rámci riadenia portfólia pre jednotlivých klientov, ak
a)
vykonáva riadenie portfólia na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb,

b)
môže hlasovacie práva spojené s týmito akciami vykonávať iba na základe pokynov predložených v písomnej forme alebo elektronickými prostriedkami alebo zabezpečí, aby sa riadenie portfólia vykonávalo nezávisle od všetkých ďalších služieb v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným zákonom,

c)
vykonáva hlasovacie práva nezávisle od materskej spoločnosti.

(4)
Ustanovenia odseku 3 sa nepoužijú, ak materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi alebo iná dcérska spoločnosť nadobudla podiely spravované obchodníkom s cennými papiermi a ak tento obchodník s cennými papiermi nemôže vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito podielmi podľa voľnej úvahy a môže ich vykonávať iba podľa priamych pokynov alebo nepriamych pokynov materskej spoločnosti alebo inej dcérskej spoločnosti.

(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú, len ak sú splnené tieto podmienky:
a)
materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi vydávaním priamych pokynov alebo nepriamych pokynov alebo akýmkoľvek iným spôsobom nezasahujú do vykonávania hlasovacích práv, ktoré drží táto správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi,

b)
správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi musia pri vykonávaní hlasovacích práv spojených s aktívami, ktoré spravujú, konať podľa voľnej úvahy a nezávisle od materskej spoločnosti.

(6)
Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú, len ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi bezodkladne oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu emitenta, ktorého hlasovacie práva sú spojené s podielmi spravovanými správcovskou spoločnosťou alebo obchodníkom s cennými papiermi,
a)
zoznam správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi s uvedením príslušných orgánov, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad, alebo údaj, že nepodliehajú dohľadu; tento zoznam musí byť priebežne aktualizovaný,

b)
vyhlásenie, že materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi spĺňajú podmienky stanovené podľa odseku 4 v prípade každej takejto správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi; toto vyhlásenie sa nevyžaduje vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 43 ods. 1.

(7)
Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi musí na požiadanie príslušného orgánu domovského členského štátu emitenta preukázať, že
a)
organizačná štruktúra správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi a ich materskej spoločnosti je taká, že hlasovacie práva vykonávajú nezávisle od materskej spoločnosti,

b)
osoby, ktoré rozhodujú, ako sa majú vykonávať hlasovacie práva, konajú nezávisle,

c)
ak je materská spoločnosť klientom svojej správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo má podiel na aktívach spravovaných správcovskou spoločnosťou alebo obchodníkom s cennými papiermi, existuje písomný doklad preukazujúci, že ide o obvyklý obchodný vzťah medzi materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi.

(8)
Požiadavka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak materská spoločnosť správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi a správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi majú zavedené aspoň také stratégie a postupy, aby sa zabezpečilo zamedzenie vzájomného poskytovania informácií medzi materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti alebo obchodníkom s cennými papiermi a správcovskou spoločnosťou alebo obchodníkom s cennými papiermi vo veci vykonávania hlasovacích práv. Tieto stratégie a postupy musia mať písomnú formu.

(9)
Priamymi pokynmi sa rozumejú akékoľvek pokyny vydané materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo inou dcérskou spoločnosťou, ktoré určujú, ako má správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi vykonávať hlasovacie práva v konkrétnych prípadoch.

(10)
Nepriamymi pokynmi sa rozumejú akékoľvek všeobecné alebo konkrétne pokyny vydané materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo inou dcérskou spoločnosťou bez ohľadu na ich formu, ktoré limitujú rozsah konania podľa voľnej úvahy správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s vykonávaním hlasovacích práv tak, aby slúžili konkrétnemu obchodnému záujmu materskej spoločnosti správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo inej dcérskej spoločnosti.

(11)
Emitent je povinný zverejniť údaje podľa § 41 ods. 10 najneskôr do troch obchodných dní od doručenia oznámenia.

(12)
Ak Národná banka Slovenska zverejní údaje podľa § 41 ods. 13 najneskôr do troch obchodných dní od doručenia oznámenia, emitent je od povinnosti zverejniť údaje podľa § 41 ods. 10 oslobodený, ak sú splnené podmienky ustanovené v § 47.

(13)
Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť so sídlom v členskom štáte a na zahraničného obchodníka s cennými papiermi s ústredím v členskom štáte. Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť a zahraničného obchodníka s cennými papiermi z nečlenského štátu, ak podľa ich právnych predpisov spĺňajú rovnocenné podmienky na nezávislosť ako správcovské spoločnosti alebo obchodníci s cennými papiermi.

§ 43
(1)
Ustanovenia § 41 ods. 1 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá priamo alebo nepriamo drží finančné nástroje, z ktorých vyplýva oprávnenie tejto osoby na základe zmluvy z vlastného podnetu nadobúdať akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva a ktoré boli vydané emitentom, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Držiteľ finančného nástroja je povinný plniť oznamovacie povinnosti vo vzťahu k všetkým finančným nástrojom toho istého emitenta.

(2)
Prevoditeľné cenné papiere, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a akékoľvek iné deriváty podľa osobitného predpisu58a) sa považujú za finančné nástroje podľa odseku 1, ak z nich vyplýva oprávnenie nadobúdať z vlastného podnetu na základe zmluvy akcie spojené s hlasovacími právami vydané emitentom, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Držiteľ takého finančného nástroja musí pri jeho splatnosti využiť bezpodmienečné právo nadobudnúť takéto akcie alebo právo rozhodnúť sa podľa voľnej úvahy nadobudnúť alebo nenadobudnúť takéto akcie.

(3)
Oznámenie požadované podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
výslednú situáciu o hlasovacích právach, pričom percento hlasovacích práv sa vypočíta podľa celkového počtu hlasovacích práv a výšky základného imania v súlade s posledným zverejnením emitenta podľa § 44 ods. 2,

b)
štruktúru podielov dcérskych spoločností, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ak také spoločnosti existujú,

c)
dátum dosiahnutia alebo prekročenia limitov podľa § 41 ods. 1,

d)
ak ide o finančné nástroje s obdobím vykonania, označenie dátumu alebo časového obdobia, kedy sa akcie nadobudnú alebo budú sa môcť nadobudnúť, ak také nástroje existujú,

e)
dátum splatnosti alebo zániku finančného nástroja,

f)
totožnosť držiteľa, a to
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu; u zahraničnej osoby sa namiesto rodného čísla uvádza dátum narodenia,

g)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dotknutého emitenta.

(4)
Oznámenie podľa odseku 3 sa poskytne emitentovi príslušnej akcie v lehote podľa § 41 ods. 13 a príslušnému orgánu domovského členského štátu takého emitenta.

(5)
Ak sa finančný nástroj vzťahuje na viac ako na jednu podkladovú akciu, oznámenie podľa odseku 3 sa musí podať každému emitentovi týchto akcií.

§ 44
(1)
Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nadobudne alebo prevedie vlastné akcie sám alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, na účet emitenta, je emitent povinný zverejniť podiel bezodkladne, najneskôr však do štyroch obchodných dní po nadobudnutí alebo prevode týchto akcií na inú osobu, ak podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod limit 5 % alebo 10 %. Podiel na hlasovacích právach sa vypočíta na základe celkového počtu akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva.

(2)
Na účely výpočtu podielu podľa § 41 ods. 1 je emitent povinný zverejniť minimálne celkový počet hlasovacích práv a výšku základného imania na konci každého kalendárneho mesiaca, počas ktorého dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu celkového počtu hlasovacích práv.

§ 45
(1)
Ak emitent zverejní regulované informácie, je povinný súčasne tieto informácie predložiť Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska môže zverejniť poskytnuté informácie na svojej internetovej stránke alebo prostredníctvom inej osoby.

(2)
Regulovanými informáciami sa rozumejú všetky informácie, ktoré emitent musí zverejniť podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona.58b)

(3)
Informácie, ktoré akcionár a osoba oznamujú emitentovi podľa § 41 až 43, sa musia zároveň oznámiť aj Národnej banke Slovenska.

(4)
Ak si emitent vyberie domovský členský štát emitenta, je povinný zverejniť túto skutočnosť rovnako ako regulovanú informáciu. Emitent podľa § 3 ods. 4 písm. p) si môže zvoliť len jeden členský štát, pričom táto jeho voľba je platná najmenej počas troch rokov okrem prípadu, ak sa jeho cenné papiere už ďalej neprijímajú na obchodovanie na žiadnom regulovanom trhu v členských štátoch.

§ 46
(1)
Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v domovskom členskom štáte emitenta, zverejňujú sa regulované informácie v jazyku uznanom príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta. Ak sú cenné papiere emitenta zo Slovenskej republiky prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v Slovenskej republike, zverejňujú sa regulované informácie v slovenskom jazyku.

(2)
Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu domovského členského štátu emitenta a súčasne aj v inom hostiteľskom členskom štáte emitenta alebo vo viacerých iných členských štátoch, zverejňujú sa regulované informácie
a)
v jazyku uznanom príslušným orgánom dohľadu tohto domovského členského štátu emitenta a

b)
v jazyku uznanom príslušnými orgánmi dohľadu týchto hostiteľských členských štátov emitentov alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, ak sa tak emitent rozhodne.

(3)
Ak nie sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v domovskom členskom štáte emitenta, ale len v jednom hostiteľskom členskom štáte alebo vo viacerých hostiteľských členských štátoch emitenta, regulované informácie sa zverejňujú podľa voľby emitenta v jazyku uznanom príslušnými orgánmi týchto hostiteľských členských štátov emitenta alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.

(4)
Ak je Slovenská republika domovským členským štátom emitenta, regulované informácie sa podľa voľby emitenta zverejňujú v slovenskom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.

(5)
Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, nevzťahujú sa povinnosti podľa odsekov 1 až 3 na emitenta, ale na osobu, ktorá bez súhlasu emitenta požiadala o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu.

(6)
Akcionár a osoba môžu poskytovať informácie emitentovi v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.

(7)
Ak sú cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 50 000 EUR, alebo dlhové cenné papiere s menovitou hodnotou na jeden cenný papier v prepočte najmenej 50 000 EUR ku dňu emisie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, zverejňujú sa regulované informácie v jazyku uznanom príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta a hostiteľských členských štátov emitentov alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií v súlade s rozhodnutím emitenta.

§ 47
(1)
Emitent je povinný zverejniť vo všetkých členských štátoch, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovaný trh, regulované informácie spôsobom, ktorý zabezpečí včasný a nediskriminačný prístup k týmto informáciám. Súčasne ich predloží centrálnej evidencii regulovaných informácií; táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak emitent predložil regulované informácie Národnej banke Slovenska v súlade s § 45 ods. 1.

(2)
Emitent je povinný poskytovať regulované informácie investorom bezodplatne.

(3)
Šírenie regulovaných informácií sa vykoná v súlade s minimálnymi požiadavkami podľa odsekov 4 až 8.

(4)
Šírením regulovaných informácií sa rozumie ich zverejnenie emitentom prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných informácií, ktorými sú najmä:
a)
internetová stránka emitenta,

b)
denná tlač s celoštátnou pôsobnosťou a s dostatočným rozšírením vo všetkých členských štátoch, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na regulovaný trh, alebo

c)
všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny cenných papierov a nástrojov peňažného trhu.

(5)
Ak sa regulované informácie zverejnia prostredníctvom internetovej stránky emitenta, musia byť súčasne zverejnené aj jedným zo spôsobov podľa odseku 4 písm. b) alebo c) alebo iným vhodným spôsobom.

(6)
Regulované informácie musia byť šírené spôsobom, ktorý zaručí ich najširší možný prístup verejnosti v domovskom členskom štáte emitenta, v členskom štáte podľa § 48 ods. 2 a v iných členských štátoch.

(7)
Emitent je povinný oznámiť regulované informácie prostriedkom na šírenie regulovaných informácií spôsobom, ktorý zaručí bezpečnosť takého zverejnenia, minimalizuje riziko poškodenia údajov alebo neoprávneného prístupu a zaručí spoľahlivosť zdroja regulovaných informácií. Pre prípad akékoľvek zlyhania alebo narušenia procesu oznamovania regulovaných informácií sa zabezpečí ich náprava. Emitent nie je zodpovedný za systémové chyby alebo nedostatky prostriedkov na šírenie regulovaných informácií, ktorým emitent oznámil regulované informácie.

(8)
Emitent je povinný pri oznamovaní regulovaných informácií prostriedkom na šírenie regulovaných informácií uviesť, že ide o regulované informácie, jasne identifikovať príslušného emitenta, predmet regulovaných informácií a čas a dátum, kedy sa oznámenie o regulovanej informácii podáva. Emitent je povinný v súvislosti so zverejnením regulovaných informácií na požiadanie poskytnúť Národnej banke Slovenska tieto informácie:
a)
meno a priezvisko osoby, ktorá oznámila regulovanú informáciu prostriedkom na šírenie regulovaných informácií,

b)
údaje o potvrdení bezpečnosti prijatia regulovaných informácií,

c)
čas a dátum, kedy boli regulované informácie oznámené prostriedkom na šírenie regulovaných informácií,

d)
identifikáciu prostriedku na šírenie regulovaných informácií, ktorému boli informácie podané,

e)
podrobnosti o akomkoľvek embargu udelenom emitentom na regulované informácie, ak bolo vydané.

(9)
Prostriedky na šírenie regulovaných informácií oznámia regulované informácie v úplnom a nezmenenom znení. Ak ide o ročné finančné správy, polročné finančné správy a predbežné vyhlásenie, táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak sa oznámenie týkajúce sa regulovanej informácie poskytne prostriedkom na šírenie regulovaných informácií a ak obsahuje informáciu, na ktorej internetovej stránke, okrem centrálnej evidencie regulovaných informácií, sú tieto dokumenty k dispozícii.

§ 48
Centrálna evidencia regulovaných informácií
(1)
Národná banka Slovenska vedie centrálnu evidenciu regulovaných informácií. Centrálna evidencia regulovaných informácií musí
a)
spĺňať minimálne požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti zdroja informácií,

b)
obsahovať časový záznam o zaevidovaní regulovanej informácie,

c)
mať jednoduchú prístupnosť zo strany konečných užívateľov,

d)
vyhovovať postupu poskytovania informácií podľa § 45 ods. 1 a

e)
byť konštruovaná tak, aby sa mohla prepojiť s centrálnymi evidenciami regulovaných informácií iných členských štátov burzou alebo obchodným registrom.

(2)
Ak centrálnu evidenciu regulovaných informácií nevedie Národná banka Slovenska, môže jej vedením poveriť inú právnickú osobu.

(3)
Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v Slovenskej republike a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v domovskom členskom štáte emitenta, emitent zverejní regulované informácie v súlade s požiadavkami uvedenými v § 47.

§ 49
(1)
Národná banka Slovenska môže oslobodiť emitenta so sídlom v nečlenskom štáte od povinností podľa § 34 až 37, § 37b ods. 1 až 3, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1 a 2, ak právne predpisy tohto nečlenského štátu ustanovujú rovnocenné požiadavky alebo ak takýto emitent splní požiadavky právnych predpisov nečlenského štátu, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné.

(2)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, čo sa rozumie rovnocennými požiadavkami podľa odseku 1.

(3)
Informácie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu, sa poskytujú v súlade s § 45 a zverejňujú sa v súlade s § 46 až 48.

(4)
Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa informácie zverejnené v nečlenskom štáte, ktoré by mohli byť dôležité pre verejnosť v členských štátoch, zverejnili v súlade s § 46 a 47, a to aj ak tieto informácie nie sú regulovanými informáciami.

§ 50
(1)
Ustanovenia § 34 až 49, ktoré sa vzťahujú na emitenta, sa vzťahujú aj na osobu, ktorá požiadala o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu.

(2)
Ustanovenia § 34 až 49 sa nevzťahujú na emitentov, ktorých cenné papiere nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a a 58b znejú:

„58a)
§ 5 ods. 1 písm. a), d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

58b)
§ 132 ods. 1 až 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.“.

57.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie:

㤠58a
(1)
Na uľahčenie prístupu verejnosti k informáciám zverejňovaným podľa tohto zákona a osobitného zákona3) je Národná banka Slovenska povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov.

(2)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu o skutočnosti, že je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre príslušné orgány podľa právneho predpisu Európskej únie upravujúceho harmonizáciu požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a že je kontaktným miestom na účely výmeny informácií a spolupráce pri výkone dohľadu v súvislosti s uplatňovaním tohto právneho predpisu.

(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že sa emitent alebo držiteľ akcií alebo iných finančných nástrojov, alebo osoba uvedená v § 41 ods. 11, ktorá má sídlo v inom členskom štáte, dopustili protiprávneho konania alebo porušili svoje povinnosti podľa tohto zákona, oznámi svoje zistenia príslušnému orgánu ich domovského členského štátu emitenta.

(4)
Ak aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta alebo ak sa tieto opatrenia prejavia ako nedostatočné, emitent alebo držiteľ cenných papierov a iných finančných nástrojov so sídlom v inom členskom štáte naďalej porušujú ustanovenia právneho alebo regulačného charakteru, Národná banka Slovenska po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu emitenta prijme opatrenia na ochranu investorov. Národná banka Slovenska je povinná bezodkladne po prijatí týchto opatrení informovať Komisiu.“.

58.
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:

㤠59a
(1)
Ak má Národná banka Slovenska odôvodnené podozrenie, že regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém vykonávajúci činnosť v Slovenskej republike porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení tohto zákona, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému.

(2)
Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak sa preukáže, že také opatrenia sú nedostatočné, regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém naďalej pokračuje v konaní podľa odseku 1 spôsobom, ktorý preukázateľne poškodzuje záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhov v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska je po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu oprávnená prijať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadne fungovanie trhov vrátane zákazu ďalšieho sprístupňovania vybavení tohto regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému v Slovenskej republike účastníkom na diaľku zo Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska oznámi bezodkladne Komisii prijatie takých opatrení.

(3)
Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém vykonávajúci činnosť na území tohto členského štátu porušuje právne predpisy, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.

(4)
Ak regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém vykonávajúci činnosť na území hostiteľského členského štátu poruší právne predpisy tohto členského štátu, je povinný vykonať alebo strpieť aj opatrenia prijaté príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.“.

59.
V § 63 odsek 1 znie:

„(1)
Národná banka Slovenska je oprávnená pozastaviť alebo zrušiť obchodovanie s finančnými nástrojmi na burze alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo pozastaviť burzový obchod.“.

60.
V § 63 ods. 4 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť burze alebo organizátorovi mnohostranného obchodného systému vykonanie opatrení podľa odseku 1 v rámci ich pôsobnosti.“.
61.
§ 63 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Rozhodnutia podľa odseku 1 je Národná banka Slovenska povinná bezodkladne zverejniť a informovať o ich prijatí príslušné orgány členských štátov.

(6)
Ak Národná banka Slovenska dostane od príslušného orgánu členského štátu oznámenie, že tento orgán pozastavil alebo zrušil obchodovanie s finančným nástrojom, ktorý je súčasne prijatý na obchodovanie na burze alebo v mnohostrannom obchodnom systéme v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska prijme opatrenia podľa odseku 1; to neplatí, ak by to mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.“.

62.
V § 63a sa slovo „verejného“ nahrádza slovom „regulovaného“.
63.
V § 64 ods. 1 písm. f) sa slová „do šiestich“ nahrádzajú slovami „do dvanástich“.
64.
V § 68 ods. 6 sa vypúšťa slovo „verejnom“.
65.
Za § 68b sa vkladajú § 68c a 68d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠68c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2007
(1)
Zmena už vydaných povolení sa nevyžaduje; tým nie je dotknutá povinnosť požiadať o zmenu povolenia, ak ide o zmeny rozsahu poskytovaných služieb podľa § 4.

(2)
Emitent so sídlom v nečlenskom štáte nie je povinný vypracovať svoju účtovnú závierku v súlade s § 34 alebo § 35 pred účtovným obdobím začínajúcim sa v roku 2007 alebo po tomto dátume, ak tento emitent vypracuje svoje účtovné závierky v súlade s osobitným predpisom.53d)

(3)
Akcionár je povinný oznámiť emitentovi najneskôr do 1. augusta 2007 výšku podielu na hlasovacích právach a základného imania podľa § 41 ods. 1 až 6 a 12 a § 43. Akcionári, ktorí do 20. marca 2007 už podali oznámenie, ktoré obsahovalo rovnocenné informácie, nie sú povinní podať oznámenie emitentovi podľa prvej vety.

(4)
Emitent zverejní do 1. septembra 2007 informácie obsiahnuté v oznámeniach podľa odseku 2 bez ohľadu na § 42 ods. 12.

(5)
Ak akcionár burzy prestane spĺňať podmienky podľa § 2 ods. 11, nie je oprávnený vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení burzy, ak mu toto právo už nezaniklo pred 1. septembrom 2002.

§ 68d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2007
(1)
Osoby sú povinné najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona. Zmena už vydaných povolení na vznik a činnosť burzy sa nevyžaduje; tým nie je dotknutá povinnosť požiadať o zmenu povolenia, ak ide o zmeny rozsahu poskytovaných služieb podľa § 4.

(2)
Ustanovenia § 35 sa nevzťahujú na emitentov vzniknutých k 1. augustu 2005, ktorí na regulovanom trhu vydávajú výhradne dlhové cenné papiere nepodmienečne a neodvolateľne zaručené domovským členským štátom emitenta alebo jedným z jeho regionálnych orgánov alebo miestnych orgánov.“.

66.
Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 429/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Ú. v. ES L 184, 6. 7. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4) v znení smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

2.
Smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

3.
Smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o vymedzenie a zverejňovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom (Ú. v. EÚ L 339, 24. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 7).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi s ohľadom na určité termíny (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006).“.

Čl. VI

Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 213/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „do“ vkladajú slová „likvidných finančných aktív podľa § 44 a do“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21)
§ 73 až 73v a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 6 ods. 8 v prvej vete sa vypúšťa slovo „aspoň“ a slovo „aj“.
4.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zároveň sa na ňu vzťahujú ustanovenia o organizácii a riadení obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu v rozsahu, ktorý presahuje rámec ustanovení o organizácii a riadení správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.31a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a)
§ 71 až 71o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 16 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou17) na jej základnom imaní alebo cenné papiere akciových spoločností, na ktorých má správcovská spoločnosť kvalifikovanú účasť17) na ich základnom imaní alebo nad ktorých riadením správcovská spoločnosť môže v spojení s akýmikoľvek ňou spravovanými podielovými fondami vykonávať významný vplyv,17)“.

6.
V § 16 odsek 4 znie:

„(4)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3, nesmie investovať žiadnu časť portfólia klienta do
a)
podielových listov podielových fondov, ktoré spravuje; to neplatí, ak klient udelil písomný predchádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania, alebo

b)
do podielových listov podielových fondov spravovaných inou správcovskou spoločnosťou, na ktorej má správcovská spoločnosť kvalifikovanú účasť17) na jej základnom imaní alebo nad ktorej riadením správcovská spoločnosť môže v spojení s ňou spravovanými podielovými fondami vykonávať významný vplyv;17) to neplatí, ak klient udelil písomný predchádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania.“.

7.
V § 17 ods. 2 sa za slovo „deriváty“ vkladajú slová „ani iné aktíva“.
8.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Obmedzenia podľa odseku 2 sa vzťahujú aj na nadobúdanie a predaj cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov a iných aktív z majetku v podielových fondoch, ktoré spravuje iná správcovská spoločnosť, na ktorej má správcovská spoločnosť kvalifikovanú účasť17) na jej základnom imaní alebo nad ktorej riadením správcovská spoločnosť môže v spojení s akýmikoľvek ňou spravovanými podielovými fondmi vykonávať významný vplyv,17) a na nadobúdanie podielových listov podielových fondov, ktoré spravuje táto iná správcovská spoločnosť, na ktorej má správcovská spoločnosť kvalifikovanú účasť17) na jej základnom imaní alebo nad ktorej riadením správcovská spoločnosť môže v spojení s akýmikoľvek ňou spravovanými podielovými fondmi vykonávať významný vplyv.17)“.

9.
§ 40a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Ak je klientom správcovskej spoločnosti obchodník s cennými papiermi vykonávajúci obchody na účet svojich klientov, účet majiteľa obsahuje údaje podľa odseku 4 týkajúce sa tohto obchodníka s cennými papiermi. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 21.“.

10.
V § 50 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje, alebo do svojho majetku, pokiaľ vystupuje v spojení s akýmikoľvek podielovými fondmi, ktoré spravuje, nadobudnúť viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií s hlasovacím právom vydaných jedným emitentom.

(2)
Správcovská spoločnosť, vystupujúca v spojení s otvorenými podielovými fondmi, ktoré spravuje, nesmie nadobúdať do majetku podielových fondov žiadne akcie s hlasovacím právom, ktoré by jej umožňovali vykonávať významný vplyv nad riadením emitenta so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v nečlenskom štáte; na výpočet podielu na hlasovacích právach emitentov sa použije postup podľa osobitného zákona. Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať obmedzenia na získavanie významného vplyvu na riadení emitenta so sídlom v členskom štáte ustanovené právnymi predpismi tohto členského štátu, pričom sa zoberie do úvahy aj majetok v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje.“.

11.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Na účely tohto odseku a ustanovenia § 16 ods. 1 a 4 sa vystupovaním v spojení s akýmikoľvek podielovými fondmi, ktoré správcovská spoločnosť spravuje, rozumie investovanie vlastného majetku správcovskej spoločnosti do cenných papierov emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku ktoréhokoľvek ňou spravovaných podielových fondov alebo sa plánujú nadobudnúť do majetku ktoréhokoľvek ňou spravovaných podielových fondov.“.

12.
V § 61 odsek 2 znie:

„(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. e) musia byť uvedené v štátnom jazyku.64) Dokumenty podľa odseku 1 písm. b) až d) musia byť predložené v úradne overenom preklade do štátneho jazyka. Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) musí byť preložené do štátneho jazyka alebo musí byť vyhotovené v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.“.

13.
V § 61 odsek 4 znie:

„(4)
Európsky fond môže začať verejne ponúkať svoje cenné papiere dňom doručenia oznámenia Národnej banky Slovenska o tom, že plánované spôsoby verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej republiky a opatrenia na zabezpečenie práv majiteľov cenných papierov v Slovenskej republike zodpovedajú podmienkam podľa odseku 3 písm. b), alebo po uplynutí lehoty dvoch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska, ak Národná banka Slovenska v tejto lehote nerozhodne, že plánované spôsoby verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej republiky a opatrenia na zabezpečenie práv majiteľov cenných papierov v Slovenskej republike nezodpovedajú podmienkam podľa odseku 3 písm. b). Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať rozklad.“.

14.
V § 69 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta a druhá veta.
15.
V § 70 ods. 2 písm. c) sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „alebo jej akcionár s kvalifikovanou účasťou,17) ktorý je správcovskou spoločnosťou,“.
16.
V § 70 ods. 2 písm. c) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto podmienka sa nevzťahuje na vytvorenie špeciálneho fondu nehnuteľností.“.
17.
V § 73 odsek 8 znie:

„(8)
Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre špeciálny podielový fond nehnuteľností sa vzťahuje § 45 až 54 s výnimkami podľa § 73c a 73j. Na prekročenie limitov podľa § 73a a 73i sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 51 ods. 3, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

18.
V § 73a odsek 2 znie:

„(2)
Majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť investovaný najmä do
a)
nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja,

b)
majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v § 73f,

c)
iných aktív spĺňajúcich kritériá podľa § 44 ods. 1, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.“.

19.
V § 73a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno okrem aktív podľa odseku 2 písm. a) až c) investovať len do aktív uvedených v § 44 ods. 1 tak, aby sa nezmenilo zameranie a ciele investičnej stratégie v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností podľa odseku 2 písm. a) až c).“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

20.
V § 73e odsek 1 znie:

„(1)
Realitnou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie akciová spoločnosť alebo zahraničná obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania sú tieto činnosti:
a)
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,

b)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

c)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

d)
predaj nehnuteľností.“.

21.
V § 73e sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Predmetom podnikania realitnej spoločnosti podľa odseku 1 môže byť aj uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

(3)
Predmet podnikania realitnej spoločnosti môže okrem činností podľa odsekov 1 a 2 zahŕňať len činnosti, ktoré sú nevyhnutné na jej činnosť podľa tohto zákona.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

22.
V § 73f ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

23.
V § 73f sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak sa do majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností upisujú akcie novovznikajúcej realitnej spoločnosti a táto realitná spoločnosť zatiaľ nemá v majetku žiadnu nehnuteľnosť. Ak sa postupuje podľa prvej vety, musí byť následné upísanie všetkých akcií vykonané len prostredníctvom peňažných vkladov a akcie realitnej spoločnosti musia byť splatené v plnenej výške.“.

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

24.
V § 73f sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Ustanovenia odseku 6 sa nepoužijú, ak sa do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností upisujú akcie novovznikajúcej realitnej spoločnosti a táto realitná spoločnosť zatiaľ nemá v majetku žiadnu nehnuteľnosť.“.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

25.
V § 73g ods. 1 sa slovo „ročne“ nahrádza slovami „za 12 mesiacov“.
26.
V § 73g ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
27.
V § 73j ods. 3 sa číslo „25“ nahrádza číslom „50“.
28.
V § 83 ods. 2 druhá veta znie: „Podmienka podľa prvej vety sa považuje za splnenú, ak depozitár určí subjekt, u ktorého sa musia listinné cenné papiere alebo aktíva podľa prvej vety uschovať.“.
29.
V § 95 ods. 3 sa vypúšťa slovo „otvorenom“.
30.
V § 96 odsek 6 znie:

„(6)
Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka predložiť Národnej banke Slovenska priebežnú účtovnú závierku bez poznámok72a) za predchádzajúci štvrťrok a priebežnú účtovnú závierku bez poznámok72a) za ňou spravované podielové fondy. Správcovská spoločnosť vypracováva poznámky72a) k priebežnej účtovnej závierke len v prípade významných udalostí a účtovaní, ktoré ovplyvnili alebo môžu ovplyvniť jednotlivé položky uvedené vo výkazoch a v rozsahu, ktorý dané udalosti popisuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

„72a)
§ 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z.“.

31.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:

„73)
§ 77 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

32.
V § 97 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
33.
V § 114 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

34.
V § 116 ods. 1 sa slová „Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska,“ nahrádzajú slovami „Opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov,“.
35.
V § 116 ods. 2 sa slová „všeobecne záväzným právnym predpisom“ nahrádzajú slovami „opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov,“.
36.
V § 116 ods. 2 písm. b) sa za slová „a spôsoby ich výpočtu, majetkovou angažovanosťou voči protistrane“ vkladajú slová „prevoditeľnými cennými papiermi podľa § 5 písm. e), nástrojmi peňažného trhu podľa § 5 písm. o), likvidnými finančnými aktívami podľa § 44, prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu obsahujúcimi derivát (§ 49 ods. 7) a podielovými fondmi kopírujúcimi zloženie indexu (§ 46)“.
37.
Príloha č. 1 sa dopĺňa tretím bodom a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).

4.
Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006).“.

38.
V prílohe č. 4 v siedmom bode v úvodnej vete sa slovo „rokov“ nahrádza slovami „porovnateľných účtovných období“ a slovo „roka“ sa nahrádza slovami „porovnateľného účtovného obdobia“.
39.
V prílohe č. 5 v druhom bode sa slovo „rokov“ nahrádza slovami „porovnateľných účtovných období“ a slovo „roka“ sa nahrádza slovami „porovnateľného účtovného obdobia“.

Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie

a)

zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 291/2002 Z. z., zákonom č. 510/2002 Z. z., zákonom č. 162/2003 Z. z., zákonom č. 594/2003 Z. z., zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 635/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 7/2005 Z. z., zákonom č. 266/2005 Z. z., zákonom č. 336/2005 Z. z., zákonom č. 213/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z. a týmto zákonom,

b)

zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2002 Z. z., zákonom č. 510/2002 Z. z., zákonom č. 165/2003 Z. z., zákonom č. 603/2003 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 544/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z., zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 341/2005 Z. z., zákonom č. 214/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z. a týmto zákonom,

c)

zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 594/2003 Z. z., zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 635/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 336/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007 okrem čl. I bodov 2, 6, 7, 11 až 14, 16, 18, 23 až 25, 27, 57, 58, 60, 73 až 81, 91, 93 až 96, 100 až 102, 106, 116, 117, 124 až 136, 139, 144 až 151, 154 až 165, čl. II, čl. IV bodov 5 až 8, čl. V bodov 2, 27, 41, 42, 44, 49, 50, 56, 57, 65, 66 a čl. VI bodov 1, 3, 5 až 8, 10 až 32, 34 až 39, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore