Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.05.2007 do 31.10.2007


Platnosť od: 01.05.2007
Účinnosť od: 01.05.2007
Účinnosť do: 31.10.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Investovanie, Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD11 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.05.2007 do 31.10.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 209/2007 s účinnosťou od 01.05.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

„§ 5 Finančné nástroje (1) Finančnými nástrojmi sú a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 17 znejú:

„16a) § 39a zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z. 16b) Čl. 38 nariadenia Komisie ...

2.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s rovnakým dátumom vydania emisie (§ 13)“.

3.

V § 7 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje ...

4.

V § 7 ods. 9 sa vypúšťajú slová „(§ 105a)“.

5.

V § 8 písm. d) sa slová „§ 5 písm. f) až i)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. d) až j)“.

6.

V § 8 písm. h) v prvom bode sa slovo „najmenej“ nahrádza slovami „viac ako“.

7.

V § 8 písm. h) v treťom bode sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „(ďalej len „rozhodujúci vplyv")“.

8.

V § 8 písmeno k) znie:

„k) nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, najmä pokladničné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

„24b) § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 ...

9.

V § 8 písmeno m) znie:

„m) prevoditeľnými cennými papiermi cenné papiere, s ktorými sa obvykle obchoduje na kapitálovom trhu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:

„24c)
§ 535 Občianskeho zákonníka.“.

10.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„8a Klienti (1) Klientom obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba ...

11.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „dlhopisy“ a slová „družstevné podielnické listy“.

12.

V § 10 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto vety: „Na základe žiadosti emitenta môže evidenciu ...

13.

V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera ...

14.

V § 13 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

15.

V § 17 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

16.

V § 17 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak centrálny depozitár ...

17.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Zmenu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom podľa odseku 1 v prospech ...

18.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Presun cenného papiera (1) Presunom cenného papiera nedochádza k zmene v osobe majiteľa cenného ...

19.

V § 23 odsek 1 znie:

„(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdateľ ...

20.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa rovnako vzťahujú aj na obchody uzavreté na mnohostrannom obchodnom ...

21.

§ 27 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na prevody cenných papierov vykonávané obchodníkom ...

22.

V § 28 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) burza cenných papierov alebo mnohostranný obchodný systém, ak sa má zaknihovaný cenný papier predať ...

23.

§ 28 odsek 3 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) centrálny depozitár alebo člen v nevyhnutnom rozsahu primerane k výške pohľadávky, ak vedie vo svojej ...

24.

V § 28 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo centrálny depozitár alebo člen, ak osoba, ktorá ...

25.

V § 28 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak centrálny ...

26.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Postup podľa odsekov 1 až 12, ktoré sa týkajú centrálneho depozitára alebo člena, sa s výnimkou ...

27.

V § 29 ods. 1 sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 17“.

28.

§ 35 znie:

„§ 35 Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta v prípade ...

29.

§ 37a sa vypúšťa.

30.

Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

„§ 44a (1) Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 39 až 42 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy ...

31.

V § 50 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitárovi, ...

32.

V § 52 ods. 2 prvá veta znie: „Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku ...

33.

V § 53a ods. 3 prvá veta znie: „Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru ...

34.

V § 53b ods. 7 sa vypúšťa slovo „majiteľa“.

35.

V § 54 odsek 1 znie:

„(1) Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej ...

36.

V § 54 odsek 3 znie:

„(3) Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) Napríklad zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. v znení ...

37.

V § 54 ods. 7 sa slová „v poisťovníctve“ nahrádzajú slovami „pre iné finančné inštitúcie“.

38.

V § 54 odseky 12 až 14 znejú:

„(12) Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. ...

39.

V § 55 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov predstavenstva a vedúcich zamestnancov ...

40.

V § 55 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) sídlo obchodníka s cennými papiermi a jeho ústredie musia byť na území Slovenskej republiky; ústredím ...

41.

V § 55 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).

42.

V § 55 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa slovo „hlavných“.

43.

V § 55 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému,52a) ak obchodník s cennými papiermi bude organizovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

„52a)
§ 18a zákona č. 429/2002 Z. z.“.

44.

V § 55 ods. 5 sa slová „hlavných investičných a vedľajších investičných služieb“ nahrádzajú slovami ...

45.

V § 55 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Obchodník s cennými papiermi je povinný pred začatím vykonávania povolených činností preukázať ...

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 13.

46.

V § 55 ods. 9 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 7“.

47.

V § 56 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je zabezpečené ...

48.

V § 56 ods. 4 písmeno g) znie:

„g) návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému,52a) ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi ...

49.

V § 56 odsek 5 znie:

„(5) Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná pred začatím vykonávania povolených ...

50.

V § 56 ods. 9 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 5“.

51.

Doterajší text § 57 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia") dospela k názoru, že pre činnosť obchodníkov ...

52.

V § 59 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolenie na poskytovanie investičných služieb je platné ...

53.

V § 59 odsek 6 znie:

„(6) Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej ...

54.

V § 60 ods. 1 písm. d) sa slová „a s predchádzajúcim súhlasom“ nahrádzajú slovami „do 30 dní odo dňa ...

55.

V § 60 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi neuhradil vstupný ...

56.

V § 61 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytovanie investičného poradenstva vo ...

57.

V § 61 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného ...

58.

V § 61 ods. 8 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak osoba podľa odseku 1, v ktorej ...

59.

V § 61 odsek 12 znie:

„(12) Na sprostredkovateľa investičných služieb sa vzťahujú ustanovenia § 73 až 73h, § 75 a § 112 až ...

60.

§ 61 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Ak je sprostredkovateľ investičných služieb osobou, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, ...

61.

Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý znie:

„§ 61a (1) Obchodník s cennými papiermi môže využiť na propagáciu ním poskytovaných investičných služieb ...

62.

V § 62 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a informáciu, či pobočka plánuje využívať ...

63.

§ 63 až 69 znejú:

„§ 63 (1) Obchodník s cennými papiermi je oprávnený v rozsahu povolenia na poskytovanie investičných ...

64.

V § 70 ods. 1 písm. a) sa slová „10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 %“ nahrádzajú slovami „20 %, 33 % a 50 ...

65.

§ 70 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak nadobúdateľom podielu podľa odseku 1 písm. a) je zahraničný obchodník s cennými papiermi, zahraničná ...

66.

§ 71 vrátane nadpisu znie:

„§ 71 Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný ...

67.

Za § 71 sa vkladajú § 71a až 71o, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 71a (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný primerane k povahe, rozsahu a zložitosti svojho predmetu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56a a 57 znejú:

„56a) § 23 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 57) Čl. 2 bod 10 nariadenia Komisie ...

68.

§ 72 sa vypúšťa.

69.

V § 73 sa vypúšťa nadpis.

70.

V § 73 odsek 1 znie:

„(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný a) informovať klienta, či sa na požadovaný obchod vzťahuje ...

71.

V § 73 sa vypúšťajú odseky 2 až 7.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 2 až 7.

72.

Za § 73a sa vkladajú § 73b až 73v, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom § 73b (1) Obchodník s cennými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58ha až 58hg znejú:

„58ha) Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a ...

73.

V § 74 ods. 9 písm. g) sa slová „odsekov 9, 15 a 16“ nahrádzajú slovami „odseku 12 a § 173f ods. 4“.

74.

V § 74 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré ...

75.

V § 74 ods. 11 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.

76.

V § 74 ods. 12 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.

77.

V § 74 sa vypúšťa odsek 13. Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 13.

78.

V § 74 ods. 13 sa slová „odsekov 12 a 13“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

79.

V § 74b ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vnútorného kapitálu obchodníka s cennými ...

80.

V § 74b odsek 2 znie:

„(2) Obchodník s cennými papiermi nie je povinný uverejňovať nepodstatné informácie, vnútorné informácie ...

81.

V § 74c ods. 3 sa slovo „obchodnej“ nahrádza slovom „neobchodnej“.

82.

V § 75 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb je obchodník ...

83.

§ 75 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Národná banka Slovenska je povinná vypracovať a viesť zoznam minimálneho rozsahu záznamov, ktoré ...

84.

V § 76 v odseku 5 prvé štyri vety znejú:

„(5) Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

85.

§ 76 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby jeho audítor predkladal najmenej raz ročne ...

86.

§ 78 znie:

„§ 78 (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska každý obchod na svoj ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60b až 60f znejú:

„60b) Článok 15 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES. 60c) Článok 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES. 60d) Článok ...

87.

Za § 78 sa vkladajú § 78a a 78b, ktoré znejú:

„§ 78a (1) Systematický internalizátor je povinný zverejňovať spôsobom podľa osobitného predpisu60g) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60g až 60p znejú:

„60g) Článok 30 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES. 60h) Článok 22 nariadenia Komisie (ES) č. ...

88.

V § 79 ods. 1 sa slová „50 %, 33 %, 20 % alebo pod 10 %“ nahrádzajú slovami „50 %, 33 % alebo 20 % alebo ...

89.

Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

„§ 79a (1) Banky a zahraničné banky sú oprávnené na poskytovanie investičných služieb, investičných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60r a 60s znejú:

„60r) § 13, 18a, 20, § 21 ods. 1, § 22a, 23 a 39a zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 60s) § ...

90.

V § 84 ods. 5 písm. a) a b) a ods. 7 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „hlavné“.

91.

V § 84 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nespláca ...

92.

V § 85 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uhradenie vstupného príspevku je podmienkou na začatie ...

93.

V § 85 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou prvej splátky, ktorú je obchodník ...

94.

V § 93 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.

95.

V § 95 ods. 8 sa vypúšťa prvá veta.

96.

§ V § 99 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
eviduje zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov,“.

97.

V § 99 ods. 3 písm. h) sa za slovo „klienta“ vkladajú slová „alebo organizátora mnohostranného obchodného ...

98.

V § 99 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k)
eviduje zmeny na držiteľských účtoch,“.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

99.

V § 99 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) vykonávať úschovu a správu finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich ...

100.

V § 99 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) zriaďovať účet u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, ...

101.

V § 99 ods. 4 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:

„f) zriadiť a viesť technický účet na účely zabezpečenia záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zúčtovania ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno i).

102.

V § 99 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Iné činnosti ako činnosti podľa odsekov 3 a 4 môže centrálny depozitár vykonávať pre iného, len ...

Doterajšie odseky 6 až 16 sa označujú ako odseky 7 až 17.

103.

V § 99 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou činností podľa ...

104.

V § 103 ods. 6 sa za slovo „členov“ vkladá čiarka a slová „obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie ...

105.

V § 104 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa § 65“ nahrádzajú slovami „so sídlom v členskom štáte za rovnakých ...

106.

V § 104 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
zahraničná právnická osoba s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár.“.

107.

V § 104 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo držiteľského účtu člena“.

108.

V § 104 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
vykonáva činnosti podľa § 99 ods. 4 písm. a),“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

109.

V § 105 ods. 2 druhá veta znie: „Centrálny depozitár zriadi na žiadosť účet majiteľa aj centrálnemu ...

110.

V § 105a odsek 1 znie:

„(1) Držiteľský účet je účet osoby podľa odseku 3, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných ...

111.

V § 105a odsek 3 znie:

„(3) Centrálny depozitár môže zriadiť držiteľský účet len pre centrálneho depozitára, zahraničnú právnickú ...

112.

V § 105a sa slovo „člen“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „osoba podľa odseku 3“ v príslušnom tvare. ...

113.

Za § 105a sa vkladá § 105b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 105b Technický účet (1) Technický účet je účet centrálneho depozitára, na ktorom centrálny depozitár ...

114.

V § 107 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu podľa § 105 ods. 1 písm. c) prvého a druhého bodu,“. ...

115.

V § 107 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 11.

116.

V § 107 ods. 11 sa vypúšťajú slová „na účely organizácie valného zhromaždenia alebo organizácie členskej ...

117.

§ 107 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Centrálny depozitár môže na požiadanie poskytnúť žiadateľovi zoznam majiteľov cenných papierov ...

118.

V § 108 ods. 4 sa za slovo „člena“ vkladá čiarka a slová „držiteľskom účte“.

119.

V § 109 odsek 1 znie:

„(1) Údaje v evidencii centrálneho depozitára podľa § 99 ods. 3 písm. a) až d), člena podľa § 104 ods. ...

120.

V § 109 ods. 2 sa za slovo „depozitár“ vkladá čiarka a slová „obchodník s cennými papiermi“ a za slovo ...

121.

V § 110 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „Centrálny depozitár“ vkladá čiarka a slová „člen a obchodník ...

122.

§ 110 odsek 2 znie:

„(2) Na účely podľa odseku 1 a na účely podľa § 107 ods. 6 je centrálny depozitár oprávnený získať potrebné ...

123.

V § 110 ods. 3 sa za slovo „člen“ vkladajú slová „alebo obchodník s cennými papiermi“.

124.

§ 110a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením ...

125.

V § 111 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

126.

§ 113 sa vypúšťa.

127.

V § 118g ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak povinná ponuka na prevzatie predchádza uplatneniu ...

128.

V § 118g ods. 7 druhej vete sa slová „z odboru podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie ...

129.

V § 118i ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska súhlas neudelí, ak návrh zmluvy ...

130.

V § 118i odsek 7 znie:

„(7) Ponúkané protiplnenie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti. V prípade povinnej ...

131.

V § 118i odseky 8 až 10 znejú:

„(8) Povinná osoba je povinná prijať návrh zmluvy v lehote uvedenej v návrhu zmluvy, inak v lehote desiatich ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 102aa znie:

„102aa)
§ 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.“.

132.

V § 118i sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 13, ktoré znejú:

„(11) Povinné osoby môžu v konaní podľa odseku 9 namietať neprimeranosť ponúknutého protiplnenia. (12) Ak ...

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 14 a 15.

133.

§ 118i sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Okamihom prevodu akcií z povinnej osoby na navrhovateľa zaniká záložné právo k akciám, ak bolo ...

134.

V § 119 celom texte sa slová „povinná ponuka“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „povinná ponuka ...

135.

§ 119 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Povinná ponuka na prevzatie uskutočnená podľa odseku 1 a § 170 ods. 3 môže predchádzať uplatneniu ...

136.

§ 130 znie:

„§ 130 (1) Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt je povinný najneskôr do dvoch mesiacov po ...

137.

V § 132b ods. 1 sa slová „podľa § 130 ods. 8“ nahrádzajú slovami „rovnako ako ročné finančné správy ...

138.

V § 134 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi.107e)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 107e znie:

„107e) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...

139.

V § 135 ods. 1 sa za slovo „depozitára“ vkladá čiarka a slová „osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta ...

140.

V § 135a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účely výkonu dohľadu nad obchodníkmi s cennými ...

141.

V § 135a ods. 4 sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a slová „právnych predpisov Európskej únie upravujúcich ...

142.

V § 135a ods. 7 sa za slová „Európskej únie“ vkladajú slová „upravujúcimi činnosť obchodníkov s cennými ...

143.

§ 135a sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Národná banka Slovenska vytvorí s príslušným orgánom iného členského štátu vhodný systém spolupráce ...

144.

V § 137 ods. 2 sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „vrátane záznamov telefonických rozhovorov a záznamov ...

145.

§ 137 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska je oprávnená zverejniť údaje, doklady a informácie podľa § 137 ods. 2, ...

146.

V § 138 ods. 3 sa slová „§ 141“ nahrádzajú slovami „§ 139 ods. 5“.

147.

§ 141 sa vypúšťa.

148.

V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „trhu“ vkladá čiarka a slová „osoby s riadiacou zodpovednosťou ...

149.

V § 144 ods. 4 písm. a) sa za slovo „trhu“ vkladá čiarka a slová „osobe s riadiacou zodpovednosťou u ...

150.

V § 144 ods. 12 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“ a vypúšťajú sa slová „výšky neoprávnene ...

151.

V § 148 ods. 2 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

152.

V § 156 ods. 1 písm. c) sa slová „do šiestich“ nahrádzajú slovami „do 12“.

153.

V § 157 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a je povinná uchovávať záznamy podľa § ...

154.

Za § 164 sa vkladá § 164a, ktorý znie:

„§ 164a (1) Ak má prevodca účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov, dáva tento prevodca príkaz ...

155.

V § 173f ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo 13“.

156.

V § 173f ods. 3 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

157.

V § 173f ods. 5 písm. a) sa slová „derivátových nástrojov pre presun úverového rizika“ nahrádzajú slovami ...

158.

V § 173f ods. 8 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

159.

V § 173f ods. 11 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

160.

V § 173f odsek 16 znie:

„(16) Ak obchodník s cennými papiermi postupuje podľa odseku 9, vzťahujú sa na výpočet jeho rizík vyplývajúcich ...

161.

V § 173f ods. 17 sa vypúšťajú písmená a) až d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená a) až d).

162.

Za § 173f sa vkladajú § 173g a 173h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 173g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2007 Spôsob vedenia účtov majiteľa je centrálny ...

163.

Slová „investičné nástroje“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona a ostatných všeobecne záväzných ...

164.

Slovo „komisia“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádza slovom „Komisia“ v príslušnom tvare. ...

165.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 566/2001 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Pri dlhopisoch vydávaných na základe verejnej ponuky cenných papierov, ak sa vyžaduje prospekt ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e znejú:

„1d) § 120 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z. 1e) Nariadenie Komisie ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...

1.

V § 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až p) sa označujú ako písmená d) až o).

2.

V § 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a finančné deriváty“.

3.

Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2007 Devízové licencie alebo časti devízových ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného zákona1a) ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa citácia „zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“. ...

3.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb22a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb22a) ...

5.

V § 37 sa vypúšťa odsek 18.

Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 18.

6.

V § 122f ods. 5 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

7.

V § 122f ods. 12 sa vypúšťajú písmená a) až d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená a) až d).

8.

V § 122f sa vypúšťa odsek 15.

Doterajšie odseky 16 a 17 sa označujú ako odseky 15 a 16.

Čl. V

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 ...

1.

§ 1 znie:

„§ 1 Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov ...

2.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Burza je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje regulovaný ...

3.

V § 2 ods. 2 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „na vznik a činnosť burzy (ďalej len „povolenie")“.

4.

V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
organizovať mnohostranný obchodný systém,“.

5.

V § 2 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a činnosťami podľa osobitného zákona1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 2 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Burza môže vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, len ak súvisia s predmetom ...

7.

V § 2 ods. 14 sa vypúšťajú slová „verejného“ a slovo „verejnom“.

8.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského štátu ...

9.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely ...

10.

V § 3 ods. 4 písm. a) sa slovo „burze“ nahrádza slovami „regulovanom trhu burzy“.

11.

V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenami k) až r), ktoré znejú:

„k) domovským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b)
§ 535 Občianskeho zákonníka.“.

12.

V § 4 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) ak burza bude organizovať mnohostranný obchodný systém, splnenie podmienok týkajúcich sa organizácie ...

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 71 až 71n zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 4 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmä aký regulovaný trh bude organizovať ...

14.

V § 4 ods. 7 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú ...

15.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii (ďalej len “Komisia„) a členským štátom zoznam ...

16.

V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze ...

17.

V § 6 ods. 5 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú ...

18.

V § 6 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.

19.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2)
Predstavenstvo má najmenej troch členov.“.

20.

V § 9 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

21.

V § 10 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozhodovaním o prijatí cenného papiera ...

22.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak burza organizuje mnohostranný obchodný systém, povinnosti a oprávnenia útvaru inšpekcie burzových ...

23.

V § 14 ods. 1 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a vymedzenie konfliktu záujmov medzi ...

24.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Burza je povinná zaviesť a) a dodržiavať opatrenia a systémy potrebné na identifikáciu všetkých ...

25.

V § 15 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a členov burzy“.

26.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Burza je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej základnom imaní, pri ...

27.

V § 18 ods. 1 písm. a) sa za slová „trh burzy“ vkladá čiarka a slová „podrobnosti o podmienkach podmienečného ...

28.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Pravidlá mnohostranného obchodného systému (1) Pravidlá mnohostranného obchodného systému upravujú a) postup ...

29.

V § 19 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“. ...

30.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Členom burzy môže byť len obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ...

31.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťa slovo „právnickej“.

32.

V § 20 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Burza musí umožniť členom burzy aj prístup na diaľku na obchodovanie na ňou organizovanom trhu ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.

33.

V § 21 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na burzové obchody uzavierané medzi členmi burzy sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

„35aa)
§ 73b až 73m a § 73o až 73v zákona č. 566/2001 Z. z.“.

34.

V § 22 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo „organizovaný“ vkladá slovo „regulovaný“.

35.

V § 22 sa vypúšťajú odseky 3 až 7.

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 6.

36.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

„§ 22a (1) Burza je povinná zverejňovať spôsobom podľa osobitného predpisu35b) údaje podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35b až 35j znejú:

„35b) Články 30 a 32 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva ...

37.

Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:

„(2) Burza je oprávnená uzatvárať zmluvy s centrálnou protistranou alebo clearingovým ústavom a systémom ...

38.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Burza organizuje trh s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom voľnom ...

39.

V § 25 ods. 4 sa slová „§ 37 ods. 1 až 4, 6, 7, 9 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 37b ods. 2 a 4, § 37d ...

40.

V § 25 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a je zabezpečené riadne určovanie cien derivátových ...

41.

V § 26 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sú tieto údaje ku dňu ...

42.

V § 26 ods. 6 sa vypúšťajú slová „až 36“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Burza môže rozhodnúť o ...

43.

V § 26 odsek 10 znie:

„(10) Emitent cenného papiera, ktorý nežiadal o jeho prijatie na regulovaný voľný trh, môže v lehote ...

44.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Podmienečné obchodovanie s cenným papierom (1) Burza je oprávnená prijať cenný papier pred jeho ...

45.

V § 29 ods. 1 v úvodnej vete sa slovo „príslušný“ nahrádza slovom „regulovaný“.

46.

V § 29 ods. 1 písm. f) sa slovo „verejnom“ nahrádza slovom „regulovanom“.

47.

V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

48.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon ...

49.

§ 34 až 37 vrátane nadpisov znejú:

„§ 34 Ročná finančná správa (1) Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 53a až 53e znejú:

„53a) § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. 53b) § 19 zákona ...

50.

Za § 37 sa vkladajú § 37a až 37d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 37a (1) Ustanovenia § 34 až 36 sa nevzťahujú, ak tento zákon neustanovuje inak, na a) podielové listy ...

51.

V § 38 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Burza nie je povinná pozastaviť obchodovanie s cenným ...

52.

V § 38 ods. 8 sa vypúšťa slovo „verejnom“.

53.

§ 38 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Za splnenie povinnosti podľa odseku 1 sa považuje aj to, ak burza preradila cenný papier na trh, ...

54.

V § 39 sa vypúšťa slovo „verejných“.

55.

Za § 39 sa vkladajú § 39a a 39b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 39a Mnohostranný obchodný systém (1) Mnohostranný obchodný systém je systém organizovaný obchodníkom ...

56.

§ 41 až 50 vrátane nadpisov znejú:

„§ 41 Oznamovacia povinnosť (1) Ak akcionár nadobudol alebo previedol akcie emitenta, ktorého akcie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a a 58b znejú:

„58a) § 5 ods. 1 písm. a), d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 58b) § 132 ...

57.

Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie:

„§ 58a (1) Na uľahčenie prístupu verejnosti k informáciám zverejňovaným podľa tohto zákona a osobitného ...

58.

Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:

„§ 59a (1) Ak má Národná banka Slovenska odôvodnené podozrenie, že regulovaný trh alebo mnohostranný ...

59.

V § 63 odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska je oprávnená pozastaviť alebo zrušiť obchodovanie s finančnými nástrojmi ...

60.

V § 63 ods. 4 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť burze alebo organizátorovi ...

61.

§ 63 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Rozhodnutia podľa odseku 1 je Národná banka Slovenska povinná bezodkladne zverejniť a informovať ...

62.

V § 63a sa slovo „verejného“ nahrádza slovom „regulovaného“.

63.

V § 64 ods. 1 písm. f) sa slová „do šiestich“ nahrádzajú slovami „do dvanástich“.

64.

V § 68 ods. 6 sa vypúšťa slovo „verejnom“.

65.

Za § 68b sa vkladajú § 68c a 68d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 68c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2007 (1) Zmena už vydaných povolení sa nevyžaduje; ...

66.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 429/2002 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ...

Čl. VI

Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za slovo „do“ vkladajú slová „likvidných finančných aktív podľa § 44 a do“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21)
§ 73 až 73v a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 6 ods. 8 v prvej vete sa vypúšťa slovo „aspoň“ a slovo „aj“.

4.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zároveň sa na ňu vzťahujú ustanovenia o organizácii ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a)
§ 71 až 71o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

V § 16 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou17) na jej základnom imaní alebo cenné papiere ...

6.

V § 16 odsek 4 znie:

„(4) Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3, nesmie investovať žiadnu časť ...

7.

V § 17 ods. 2 sa za slovo „deriváty“ vkladajú slová „ani iné aktíva“.

8.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Obmedzenia podľa odseku 2 sa vzťahujú aj na nadobúdanie a predaj cenných papierov, nástrojov peňažného ...

9.

§ 40a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ak je klientom správcovskej spoločnosti obchodník s cennými papiermi vykonávajúci obchody na účet ...

10.

V § 50 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje, alebo ...

11.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na účely tohto odseku a ustanovenia § 16 ods. 1 a 4 sa vystupovaním v spojení s akýmikoľvek podielovými ...

12.

V § 61 odsek 2 znie:

„(2) Údaje podľa odseku 1 písm. e) musia byť uvedené v štátnom jazyku.64) Dokumenty podľa odseku 1 písm. ...

13.

V § 61 odsek 4 znie:

„(4) Európsky fond môže začať verejne ponúkať svoje cenné papiere dňom doručenia oznámenia Národnej ...

14.

V § 69 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta a druhá veta.

15.

V § 70 ods. 2 písm. c) sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „alebo jej akcionár s kvalifikovanou ...

16.

V § 70 ods. 2 písm. c) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto podmienka ...

17.

V § 73 odsek 8 znie:

„(8) Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre špeciálny podielový fond nehnuteľností sa vzťahuje ...

18.

V § 73a odsek 2 znie:

„(2) Majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť investovaný najmä do a) nehnuteľností ...

19.

V § 73a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno okrem aktív podľa odseku 2 písm. a) až ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

20.

V § 73e odsek 1 znie:

„(1) Realitnou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie akciová spoločnosť alebo zahraničná obchodná ...

21.

V § 73e sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Predmetom podnikania realitnej spoločnosti podľa odseku 1 môže byť aj uskutočňovanie stavieb a ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

22.

V § 73f ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

23.

V § 73f sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak sa do majetku špeciálneho podielového fondu ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

24.

V § 73f sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia odseku 6 sa nepoužijú, ak sa do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností ...

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

25.

V § 73g ods. 1 sa slovo „ročne“ nahrádza slovami „za 12 mesiacov“.

26.

V § 73g ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

27.

V § 73j ods. 3 sa číslo „25“ nahrádza číslom „50“.

28.

V § 83 ods. 2 druhá veta znie: „Podmienka podľa prvej vety sa považuje za splnenú, ak depozitár určí ...

29.

V § 95 ods. 3 sa vypúšťa slovo „otvorenom“.

30.

V § 96 odsek 6 znie:

„(6) Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

„72a)
§ 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z.“.

31.

Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:

„73)
§ 77 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

32.

V § 97 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“. ...

33.

V § 114 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

34.

V § 116 ods. 1 sa slová „Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska,“ nahrádzajú ...

35.

V § 116 ods. 2 sa slová „všeobecne záväzným právnym predpisom“ nahrádzajú slovami „opatrením, ktoré ...

36.

V § 116 ods. 2 písm. b) sa za slová „a spôsoby ich výpočtu, majetkovou angažovanosťou voči protistrane“ ...

37.

Príloha č. 1 sa dopĺňa tretím bodom a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek ...

38.

V prílohe č. 4 v siedmom bode v úvodnej vete sa slovo „rokov“ nahrádza slovami „porovnateľných účtovných ...

39.

V prílohe č. 5 v druhom bode sa slovo „rokov“ nahrádza slovami „porovnateľných účtovných období“ a slovo ...

Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

a)

zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

b)

zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení ...

c)

zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007 okrem čl. I bodov 2, 6, 7, 11 až 14, 16, 18, 23 až 25, ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore