Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 438/2015 účinný od 23.12.2015 do 17.04.2016

Platnosť od: 23.12.2015
Účinnosť od: 23.12.2015
Účinnosť do: 17.04.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Verejné obstarávanie, Ochrana spotrebiteľa, Cenné papiere, Zodpovednosť v občianskom práve, Občianske súdne konanie, Poisťovníctvo, Dedičské právo, Dražby, Exekúcie a výkon rozhodnutí, Hnuteľné veci, Nehnuteľnosti, Občiansko-právne vzťahy, Osobné práva, Právo duševného vlastníctva, Rozhodcovské konanie, Vecné práva, Záväzkové a zmluvné právo, Exekučné konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 438/2015 účinný od 23.12.2015 do 17.04.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 438/2015 s účinnosťou od 23.12.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 75b ods. 5 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

2.

V § 79 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak ide o žalobu, ktorou sa uplatňuje nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

3.

V § 114 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o vec týkajúcu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aaa znie:

„13aaa) § 17 zákona č. 191/1950 Sb. zmenkového a šekového v znení zákona č. 438/2015 Z. z.“. ...

4.

V § 153b ods. 2 písm. a) sa slová „§ 79 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 6“.

5.

§ 175 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

6.

V § 228 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a žiadosť o udelenie poverenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32ab a 32ac znejú:

„32ab) § 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...

7.

V § 234 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súd nemusí nariaďovať pojednávanie ani o návrhu ...

8.

V § 243b ods. 7 sa dopĺňa druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ak dovolací súd vo veci podľa ...

9.

Za § 372x sa vkladá § 372y, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372y Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Ak odseky 2 a 3 neustanovujú ...

Čl. II

Zákon č. 191/1950 Sb. zmenkový a šekový v znení zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 492/2009 ...

1.

V Čl. I v § 17 sa na konci pripája táto veta: „Ak je žalovaným zo zmenky ten, koho zaviazanosť ...

2.

V Čl. I sa doterajší text § 17 označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) V konaní, v ktorom sa uplatňuje alebo vymáha nárok zo zmenky sa z úradnej povinnosti prihliadne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 5a zákona č. 250/2007 Z. ...

3.

V Čl. III sa za § 3 vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a Neplatné sú zmenkové alebo šekové prejavy urobené v rozpore so zákazom použitia zmenky ...

Čl. III

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 53 sa odsek 4 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) požadujú, aby spotrebiteľ poskytoval alebo poukazoval tretej osobe alebo v prospech tretej ...

2.

V § 53 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Dodávateľ nesmie sám alebo prostredníctvom tretej osoby ponúkať, vyžadovať, dojednávať, ...

Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 16.

3.

V § 525 ods. 2 sa za slovo „odporovalo“ vkladajú slová „zákonu alebo“.

4.

V § 528 ods. 1 sa pred slovo „podať“ vkladajú slová „bez zbytočného odkladu“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak tento zákon neustanovuje inak, je poplatok za ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V návrhu na vykonanie exekúcie na podklade rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok zo zmenky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4da znie:

„4da) § 17 zákona č. 191/1950 Sb. zmenkového a šekového v znení zákona č. 438/2015 Z. z.“. ...

2.

V § 44 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 39 ods. 4“, za tretiu vetu ...

3.

V § 57 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo vydané v konaní, v ktorom sa uplatňoval ...

4.

V § 58 ods. 5 sa slová „k) a l)“ nahrádzajú slovami „k) až m)“.

5.

Za § 243e sa vkladá § 243f, ktorý znie:

„§ 243f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) V exekučných konaniach, ...

Čl. VI

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

1.

V § 1 ods. 2 druhá veta znie: „Spotrebiteľský úver podľa tohto zákona možno poskytnúť len ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa odkaz 1 nad slovami „osobitného predpisu,“ nahrádza odkazom 1aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 68 a 69 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Napríklad § 2 ods. 1, 5 a 8 a § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...

4.

V § 2 písm. g) sa slová „náklady na doplnkové služby súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom ...

5.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Ak je podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok aj uzavretie ...

6.

V § 4 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu alebo zmluvu o zabezpečení záväzku spotrebiteľa podľa ...

7.

V § 9 ods. 10 sa čiarka za slovami „Obchodného zákonníka“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú ...

8.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:

„18ab)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 11 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) veriteľ spotrebiteľský úver poskytne inak ako bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov ...

10.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) veriteľ v zmluve o spotrebiteľskom úvere neuvedie všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa ...

11.

V § 13 ods. 4 sa vypúšťa slovo „doplnkovú“ a slová „zmluva o doplnkovej službe“ sa nahrádzajú ...

12.

§ 17 znie:

„§ 17 (1) Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 22 znejú:

„21a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a ...

13.

V § 19 odsek 2 znie:

„(2) Na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov sa použijú celkové náklady spotrebiteľa ...

14.

V nadpise nad § 20 sa slovo „Register“ nahrádza slovom „Zoznam“.

15.

V § 20a sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) rozhodnutie súdu podľa osobitného predpisu,22ea) ak takéto bolo proti žiadateľovi vydané.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ea znie:

„22ea)
§ 53a Občianskeho zákonníka.“.

16.

V § 20a sa odsek 14 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca ...

17.

V § 20a sa odsek 15 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) ktorá v období piatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie neporušila povinnosť podľa ...

18.

V § 20b ods. 2 sa slová „§ 20a ods. 3 písm. a) až f), h), p) a q)“ nahrádzajú slovami „§ ...

19.

V § 20b sa odsek 5 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) rozhodnutie súdu podľa osobitného predpisu,22ea) ak takéto bolo proti žiadateľovi vydané.“. ...

20.

V § 23 ods. 1 sa slová „odseky 2 až 6“ nahrádzajú slovami „odseky 2 až 7“.

21.

V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „70 000 eur“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“ a slová ...

22.

V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak Národná banka Slovenska zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

23.

V § 23 ods. 5 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 4“.

24.

V § 23 ods. 6 prvá veta znie: „Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 až ...

25.

V § 23 ods. 7 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 4“.

26.

Za § 25f sa vkladá § 25g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Ustanoveniami tohto zákona ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. VII, ktorý nadobúda účinnosť 18. ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore