Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016


Platnosť od: 05.03.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Účinnosť do: 30.06.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Poistenie a ochrana vkladov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD DS14 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2015 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 437/2015 a 359/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činnosti poisťovní ...
b)
oceňovanie aktív, záväzkov a kapitálových požiadaviek na účely dohľadu,
c)
reorganizáciu a niektoré vzťahy súvisiace so zánikom poisťovní a zaisťovní,
d)
niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením poisťovní z iných členských štátov, zaisťovní z ...
e)
niektoré vzťahy upravujúce výkon dohľadu nad poisťovníctvom.

Rozsah pôsobnosti

§ 2
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení,
b)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v neživotnom poistení,
c)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení a neživotnom poistení,
d)
zaisťovne vykonávajúce zaisťovaciu činnosť.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
činnosti v odvetviach neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1 časti A,
b)
činnosti a operácie v odvetviach životného poistenia uvedených v prílohe č. 1 časti B.
§ 3

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
vykonávanie verejného zdravotného poistenia,1)
b)
vykonávanie sociálneho poistenia,2)
c)
zaisťovaciu činnosť štátu alebo zaisťovaciu činnosť zaručenú štátom, ak je vykonávaná ...
d)
poskytovanie pomoci pri poruche alebo pri nehode motorového vozidla, ku ktorej dôjde na území Slovenskej ...
1.
zabezpečenie opravy na mieste, ak poskytovateľ pomoci zabezpečuje túto činnosť prevažne vlastnými ...
2.
dopravu motorového vozidla do najbližšieho miesta alebo najvhodnejšieho miesta opravy a prepravu ...
3.
dopravu motorového vozidla alebo dopravu motorového vozidla spolu s vodičom a spolucestujúcimi do ...
e)
poskytovanie pomoci podľa písmena d) prvého a druhého bodu pri poruche alebo pri nehode motorového ...
f)
poskytovanie plnení osobou bez právnej subjektivity, ktorá netvorí rezervy, na účely vzájomného ...
g)
operácie poistenia vývozného úveru na účet alebo so zárukou štátu, alebo ak je štát poistiteľom, ...
h)
operácie zabezpečovacích a vzájomných poisťovacích inštitúcií, ktorých plnenia závisia od ...
i)
poskytovanie plnenia inou právnickou osobou ako poisťovňou jej zamestnancovi alebo samostatne zárobkovo ...
j)
poskytovanie plnenia právnickou osobou inou ako poisťovňa len pre prípad smrti, ak suma plnenia ...

Vymedzenie základných pojmov

§ 4
(1)

Poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu ...

(2)

Kaptívna poisťovňa je poisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, ...

(3)

Poisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského ...

(4)

Pobočka poisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka poisťovne z iného členského ...

(5)

Zahraničná poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským ...

(6)

Pobočka zahraničnej poisťovne je organizačná zložka zahraničnej poisťovne umiestnená na území ...

(7)

Zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu ...

(8)

Kaptívna zaisťovňa je zaisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, ...

(9)

Zaisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského ...

(10)

Pobočka zaisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka zaisťovne z iného členského ...

(11)

Zahraničná zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským ...

(12)

Pobočka zahraničnej zaisťovne je organizačná zložka zahraničnej zaisťovne umiestnená na území ...

(13)

Poisťovacou činnosťou je podnikateľská činnosť podľa tohto zákona, ktorou je preberanie poistných ...

(14)

Zaisťovacia činnosť je podnikateľská činnosť podľa tohto zákona, ktorou je prijímanie rizík ...

(15)

Finitné zaistenie je zaistenie, v ktorom určená maximálna možná strata, vyjadrená ako maximum ...

a)
týkajúce sa jednoznačného a podstatného zohľadnenia časovej hodnoty peňazí, alebo
b)
zamerané na eliminovanie výkyvov ekonomických efektov medzi zmluvnými stranami počas celého trvania ...
(16)

Technická úroková miera je úroková miera, ktorú poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne ...

§ 5

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
finančnou inštitúciou poisťovňa, zaisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa ...
b)
úzkymi väzbami situácia, v ktorej sú dve osoby alebo viaceré osoby spojené kontrolou alebo majetkovou ...
c)
majetkovou účasťou priamy podiel, nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej ...
d)
kvalifikovanou účasťou priamy podiel alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent ...
e)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s ...
f)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických ...
g)
kontrolou
1.
priamy podiel alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej ...
2.
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho ...
3.
možnosť vykonávať na riadení právnickej osoby rozhodujúci vplyv
3a.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe stanov právnickej ...
3b.
na základe vzťahu spoločníka, akcionára alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho ...
3c.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi ...
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
h)
dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena g), ako ...
i)
materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena g),
j)
prevádzkarňou ústredie poisťovne alebo zaisťovne alebo akákoľvek z jej pobočiek,
k)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo členský štát Európskej dohody o voľnom ...
l)
členským štátom pobočky členský štát, v ktorom poisťovňa, poisťovňa z iného členského ...
m)
členským štátom, v ktorom je umiestnené riziko, členský štát
1.
na ktorého území sa nachádzajú poistené budovy, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré ...
2.
v ktorom je evidovaný dopravný prostriedok, ak sa poistenie vzťahuje na dopravné prostriedky všetkých ...
3.
v ktorom poistník uzavrel poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou sú poistené ...
4.
v ktorom má poistník obvyklý pobyt, alebo ak je poistník právnickou osobou, členský štát, v ...
n)
členským štátom záväzku členský štát, v ktorom má poistník v životnom poistení obvyklý ...
o)
domovským členským štátom, ak ide o
1.
neživotné poistenie, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie poisťovne alebo poisťovne ...
2.
životné poistenie, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie poisťovne alebo poisťovne z ...
3.
zaistenie, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie zaisťovne alebo zaisťovne z iného členského ...
p)
hostiteľským členským štátom členský štát, v ktorom poisťovňa, poisťovňa z iného členského ...
q)
príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu orgán, ktorý na základe právneho predpisu ...
r)
regulovaným trhom trh s finančnými nástrojmi, ktorý spĺňa podmienky právne záväzného aktu ...
s)
účelovo vytvoreným subjektom spoločnosť iná ako poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá na seba ...
t)
asistenčnou službou pomoc vo forme peňažného plnenia alebo vecného plnenia poskytovaná osobám, ...
u)
vnútroskupinovou transakciou akákoľvek transakcia, ktorú poisťovňa alebo zaisťovňa priamo alebo ...
v)
zverením výkonu činnosti vykonávanie činnosti na základe dohody medzi poisťovňou, zaisťovňou, ...
w)
funkciou v rámci systému správy a riadenia vnútorná schopnosť vykonávať konkrétne úlohy,
x)
upisovacím rizikom riziko straty alebo nepriaznivej zmeny v hodnote poistných záväzkov z dôvodu ...
y)
trhovým rizikom riziko straty alebo nepriaznivej zmeny vo finančnej situácii, priamo alebo nepriamo ...
z)
kreditným rizikom riziko straty alebo nepriaznivej zmeny vo finančnej situácii vyplývajúce z kolísania ...
aa)
operačným rizikom riziko straty vyplývajúce z nevhodných vnútorných postupov, ľudského faktora ...
ab)
rizikom likvidity riziko neschopnosti poisťovne alebo zaisťovne speňažiť investície a iný majetok ...
ac)
rizikom koncentrácie riziko ohrozenia solventnosti alebo finančnej situácie poisťovne alebo zaisťovne ...
ad)
technikami zmierňovania rizika techniky, ktoré umožňujú poisťovni alebo zaisťovni, aby preniesla ...
ae)
účinkom diverzifikácie zníženie rizikovej expozície poisťovne alebo zaisťovne alebo skupiny ...
af)
odhadom rozdelenia pravdepodobnosti matematická funkcia, ktorá priraďuje úplnému súboru vzájomne ...
ag)
mierou rizika matematická funkcia, ktorá priraďuje príslušnému odhadu rozdelenia pravdepodobnosti ...
ah)
klientom osoba, s ktorou má poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo poisťovňa z iného ...
ai)
potenciálnym klientom osoba, ktorá prejavila záujem uzavrieť poistnú zmluvu s poisťovňou, pobočkou ...
aj)
kvalifikovanou centrálnou protistranou centrálna protistrana, ktorá má udelené povolenie podľa ...
ak)
externou ratingovou agentúrou ratingová agentúra, ktorá je zaregistrovaná alebo certifikovaná ...

DRUHÁ ČASŤ

ZAČATIE VYKONÁVANIA POISŤOVACEJ ČINNOSTI A ZAISŤOVACEJ ČINNOSTI

Podmienky na začatie vykonávania poisťovacej činnosti

§ 6
(1)

Povolením na vykonávanie poisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje ...

(2)

Poisťovňa má právnu formu akciovej spoločnosti alebo európskej spoločnosti.15) Obchodné meno ...

(3)

Iná osoba ako poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej poisťovne ...

(4)

Zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len ...

(5)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne môže vykonávať len činnosti, na ktoré jej bolo ...

(6)

Národná banka Slovenska udeľuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh ...

a)
životné poistenie podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 časti B alebo ...
b)
neživotné poistenie podľa jednotlivých poistných odvetví alebo skupiny poistných odvetví uvedených ...
(7)

Poisťovňa nemôže súčasne vykonávať životné poistenie a neživotné poistenie okrem poisťovne, ...

a)
vykonáva životné poistenie; tejto poisťovni možno vydať povolenie aj na vykonávanie poistenia ...
b)
vykonáva len poistenie úrazu a poistenie choroby; tejto poisťovni možno vydať povolenie aj na vykonávanie ...
c)
vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie v súlade s doterajšími predpismi.
(8)

Poisťovňa môže vykonávať činnosti podľa § 3 písm. d) a e), len ak jej bolo udelené povolenie ...

(9)

Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na výkon poisťovacej činnosti pre jedno poistné odvetvie ...

a)
sú spojené s hlavným poistným rizikom,
b)
týkajú sa predmetu, ktorý je poistený proti hlavnému poistnému riziku a
c)
sú poistené zmluvou, ktorou je poistené hlavné poistné riziko.
(10)

Za doplnkové riziko podľa odseku 9 nie je možné považovať riziko zahrnuté do poistných odvetví ...

(11)

Poistné odvetvie uvedené v prílohe č. 1 časti A bode 17 možno považovať za doplnkové riziko ...

a)
hlavné riziko sa týka výlučne pomoci poskytovanej osobám, ktoré sa dostali do ťažkostí počas ...
b)
poistenie sa týka sporov alebo rizík vznikajúcich pri používaní námornej lode alebo námorného ...
(12)

Poisťovňa môže vykonávať aj zaisťovaciu činnosť na základe povolenia Národnej banky Slovenska ...

(13)

Základné imanie poisťovne možno splatiť len peňažným vkladom.

§ 7
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatené základné imanie poisťovne,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov poisťovne,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni vrátane akcionárov kontrolujúcich zmiešanú ...
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...
e)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d),
f)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované riadiť poisťovňu alebo ktoré ...
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území ...
h)
poisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky,
i)
predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie poisťovne ...
j)
použiteľné základné vlastné zdroje na krytie absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej ...
k)
preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť ...
l)
preukázanie schopnosti dodržiavať požiadavky podľa § 73, ak poisťovňa plánuje vykonávať životné ...
m)
preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 23 až 30,
n)
určenie likvidačných zástupcov, ak budúca poisťovňa bude vykonávať poisťovaciu činnosť uvedenú ...
(3)

V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo budúcej poisťovne,
b)
identifikačné číslo organizácie budúcej poisťovne, ak už jej bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúcej poisťovne,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou a výška ich podielov na budúcej poisťovni; zoznam ...
e)
zoznam blízkych osôb akcionárov s kvalifikovanou účasťou, ktoré sú v čase podania žiadosti ...
f)
návrh, v akom rozsahu bude budúca poisťovňa vykonávať poisťovaciu činnosť,
g)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb, ktoré sú navrhované riadiť poisťovňu, ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok ...

(6)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie ...

(7)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie ...

(8)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienky uvedenej v odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ...

Podmienky na začatie vykonávania zaisťovacej činnosti

§ 8
(1)

Povolením na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje ...

(2)

Zaisťovňa má právnu formu akciovej spoločnosti alebo európskej spoločnosti.15) Obchodné meno ...

(3)

Iná osoba ako zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, poisťovňa z iného členského ...

(4)

Zahraničná zaisťovňa môže vykonávať zaisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len ...

(5)

Zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne môže vykonávať len činnosti, na ktoré jej bolo ...

(6)

Národná banka Slovenska udeľuje povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh ...

a)
životné poistenie,
b)
neživotné poistenie,
c)
životné poistenie a neživotné poistenie.
(7)

Národná banka Slovenska môže udeliť poisťovni povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

(8)

Základné imanie zaisťovne možno splatiť len peňažným vkladom.

§ 9
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatené základné imanie zaisťovne,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov zaisťovne,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na zaisťovni vrátane akcionárov kontrolujúcich zmiešanú ...
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...
e)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d),
f)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované riadiť zaisťovňu alebo ktoré ...
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území ...
h)
zaisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky,
i)
predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie zaisťovne ...
j)
použiteľné základné vlastné zdroje na krytie absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej ...
k)
preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť ...
l)
preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 23 až 30.
(3)

V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo budúcej zaisťovne,
b)
identifikačné číslo organizácie budúcej zaisťovne, ak už jej bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúcej zaisťovne,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou a výška ich podielov na budúcej zaisťovni; zoznam ...
e)
zoznam blízkych osôb akcionárov s kvalifikovanou účasťou, ktoré sú v čase podania žiadosti ...
f)
návrh, v akom rozsahu bude budúca zaisťovňa vykonávať zaisťovaciu činnosť,
g)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb, ktoré sú navrhované riadiť zaisťovňu, ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok ...

(6)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie ...

(7)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie ...

(8)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienky uvedenej v odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ...

§ 10
Podmienky na začatie vykonávania poisťovacej činnosti zahraničnou poisťovňou prostredníctvom ...
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnej poisťovni prostredníctvom ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
zahraničná poisťovňa je oprávnená na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa právneho poriadku ...
b)
zahraničná poisťovňa sa zaviaže v mieste sídla pobočky zriadiť osobitné účty v banke alebo ...
c)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb navrhovaných zahraničnou poisťovňou riadiť ...
d)
aktíva vlastnené zahraničnou poisťovňou na území Slovenskej republiky nesmú byť nižšie ako ...
e)
preukázanie schopnosti kryť použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi minimálnu kapitálovú ...
f)
preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť ...
g)
predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie pobočky ...
h)
preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 23 až 30,
i)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničná poisťovňa,
j)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena i),
k)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území ...
l)
určenie likvidačných zástupcov, ak budúca pobočka zahraničnej poisťovne bude vykonávať poisťovaciu ...
(3)

V žiadosti podľa odseku 1 zahraničná poisťovňa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo zahraničnej poisťovne a navrhované sídlo jej pobočky na území Slovenskej ...
b)
identifikačné číslo organizácie budúcej pobočky zahraničnej poisťovne, ak už jej bolo pridelené, ...
c)
návrh, v akom rozsahu bude budúca pobočka zahraničnej poisťovne vykonávať poisťovaciu činnosť, ...
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných riadiť pobočku zahraničnej ...
(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok ...

(6)

Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničnej ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie ...

(8)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie ...

(9)

Zahraničnej poisťovni možno udeliť povolenie podľa odseku 1 len pre jeden poistný druh, a to najviac ...

(10)

Zahraničná poisťovňa, ktorá požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa odseku ...

a)
finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. d) možno uložiť na samostatnom účte v banke alebo ...
b)
výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť sa vykonáva vo vzťahu k celému rozsahu poisťovacej ...
c)
aktíva predstavujúce minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť sa umiestnia v akomkoľvek ...
(11)

Výhody podľa odseku 10 možno poskytnúť len súčasne. Žiadosť o poskytnutie týchto výhod sa ...

(12)

Výhody podľa odseku 10 možno poskytnúť, len ak s ich poskytnutím súhlasia všetky príslušné ...

(13)

Národná banka Slovenska je povinná poskytnúť určenému príslušnému orgánu dohľadu členského ...

(14)

Ak sa poskytli výhody podľa odseku 10, finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. a) sa musia ...

(15)

Na základe žiadosti príslušného orgánu dohľadu alebo iného príslušného orgánu členského ...

(16)

Ak Národná banka Slovenska odoberie zahraničnej poisťovni, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť ...

(17)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu na overovanie solventnosti podľa odseku 12, Národná ...

(18)

Na zahraničnú poisťovňu so sídlom na území Švajčiarskej konfederácie, ktorá sa rozhodla vykonávať ...

§ 11
Podmienky na začatie vykonávania zaisťovacej činnosti zahraničnou zaisťovňou prostredníctvom ...
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zahraničnej zaisťovni prostredníctvom ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 10 ods. 2 ...

(3)

V žiadosti podľa odseku 1 zahraničná zaisťovňa uvedie údaje podľa § 10 ods. 3 primerane.

(4)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie ...

(5)

Pri rozhodovaní o žiadosti podľa odseku 1 postupuje Národná banka Slovenska primerane podľa ustanovení ...

§ 12
Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti
(1)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu21) musí výrok rozhodnutia, ...

a)
obchodné meno a sídlo poisťovne, ktorej sa udeľuje povolenie alebo obchodné meno a sídlo pobočky ...
b)
označenie poistného druhu, poistných odvetví alebo len vybrané riziká v rámci týchto odvetví, ...
(3)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

(4)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

(5)

Poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa alebo zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa je povinná ...

(6)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke ...

§ 13
Zmena povolenia
(1)

Na žiadosť poisťovne alebo zahraničnej poisťovne alebo zaisťovne alebo zahraničnej zaisťovne ...

(2)

Ak ide o rozšírenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti, je poisťovňa alebo zahraničná ...

(3)

Ak ide o zúženie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa ...

(4)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonávajúca činnosti životného poistenia, ktorá ...

§ 14
Spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov
(1)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušným orgánom dohľadu iného členského ...

a)
dcérskou spoločnosťou poisťovne z iného členského štátu alebo dcérskou spoločnosťou zaisťovne ...
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poisťovne z iného členského štátu alebo dcérskou ...
c)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú poisťovňu z iného členského štátu alebo ...
(2)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušným orgánom dohľadu iného členského ...

a)
dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky so sídlom na území iného členského štátu alebo zahraničného ...
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti zahraničnej banky so sídlom na území iného členského ...
c)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú zahraničnú banku so sídlom na území iného ...
(3)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s orgánmi dohľadu podľa odsekov 1 a 2 najmä vhodnosť ...

§ 15
Zriaďovanie pobočiek v zahraničí
(1)

Poisťovňa, ktorá rozhodla o zriadení pobočky na území iného členského štátu, je povinná ...

a)
členský štát, na ktorého území sa rozhodla zriadiť pobočku,
b)
navrhované sídlo pobočky,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho pobočky alebo osoby, ktorá má právomoci ...
d)
organizačnú štruktúru pobočky,
e)
plán poisťovacej činnosti uvádzajúci minimálne povahu rizík alebo záväzkov, ktorú sa poisťovňa ...
f)
že sa stala členom národnej kancelárie a národného garančného fondu hostiteľského členského ...
(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá rozhodla o zriadení pobočky na území iného ako členského ...

a)
štát, na ktorého území sa rozhodla zriadiť pobočku,
b)
navrhované sídlo pobočky,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho pobočky,
d)
organizačnú štruktúru poisťovne alebo zaisťovne vrátane pobočky,
e)
plán poisťovacej činnosti uvádzajúci minimálne povahu rizík alebo záväzkov, ktorú sa poisťovňa ...
(3)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné oznámiť Národnej banke Slovenska plánované zmeny v údajoch ...

(4)

Na poisťovňu, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť na území Švajčiarskej konfederácie ...

Spolupráca a voľný pohyb v rámci členských štátov

§ 16
(1)

Ak poisťovňa oznámila podľa § 15 ods. 1, že rozhodla o zriadení pobočky na území iného členského ...

(2)

Poisťovňa je oprávnená zriadiť pobočku a začať vykonávať svoju činnosť prostredníctvom ...

(3)

Ak má Národná banka Slovenska dôvodné pochybnosti o primeranosti systému správy a riadenia, splnení ...

(4)

Poisťovňa je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu členského ...

(5)

Dohľad nad pobočkou poisťovne alebo nad pobočkou zaisťovne založenej na území iného členského ...

(6)

Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu, na území ktorého je umiestnená pobočka poisťovne ...

(7)

Ak pobočka poisťovne alebo pobočka zaisťovne na území členského štátu pobočky neuskutoční ...

(8)

Pri výkone dohľadu podľa odseku 7 môže príslušný orgán dohľadu členského štátu od pobočky ...

§ 17
(1)

Poisťovňa, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť v inom ...

(2)

Poisťovňa je povinná v oznámení podľa odseku 1 uviesť

a)
členský štát, na ktorého území sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu ...
b)
povahu rizík alebo záväzkov vyplývajúcich z predpokladanej poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej ...
(3)

V lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 zašle Národná banka Slovenska príslušnému ...

a)
potvrdenie preukazujúce, že poisťovňa kryje kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa § 48 ...
b)
zoznam poistných odvetví, pre ktoré bolo poisťovni udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej ...
c)
údaje podľa odseku 2 písm. b).
(4)

O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska poisťovňu. Poisťovňa je oprávnená ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska nezašle doklady podľa odseku 3 príslušnému orgánu dohľadu členského ...

(6)

Poisťovňa je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa ...

(7)

Dohľad nad vykonávaním poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti poisťovňou alebo zaisťovňou ...

(8)

Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, ...

(9)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa na území hostiteľského členského štátu neuskutoční v určenej ...

(10)

Pri výkone dohľadu podľa odseku 9 môže príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského ...

§ 18
(1)

Poisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu ...

(2)

Národná banka Slovenska v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia vyjadrenia podľa odseku 1 oznámi ...

(3)

Pobočka poisťovne z iného členského štátu môže začať vykonávať poisťovaciu činnosť alebo ...

(4)

Poisťovňa z iného členského štátu je povinná Národnej banke Slovenska písomne oznámiť najmenej ...

a)
povahy rizík, ktoré bude pobočka poisťovne z iného členského štátu kryť pri vykonávaní poisťovacej ...
b)
adresy pobočky poisťovne z iného členského štátu na území Slovenskej republiky,
c)
mena a priezviska vedúceho pobočky poisťovne z iného členského štátu na území Slovenskej republiky, ...
d)
organizačnej štruktúry pobočky poisťovne z iného členského štátu na území Slovenskej republiky. ...
(5)

Na oznámenie pobočky poisťovne z iného členského štátu podľa odseku 4 sa primerane vzťahujú ...

(6)

Zaisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať zaisťovaciu ...

§ 19
(1)

Poisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu ...

(2)

Na zmenu údajov poskytnutých podľa § 17 ods. 2 písm. b), ktorú chce poisťovňa z iného členského ...

(3)

Zaisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať zaisťovaciu ...

§ 20

Poisťovacia činnosť alebo zaisťovacia činnosť poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovacia ...

§ 21
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že poisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní poisťovacej ...

(2)

Ak poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa z iného členského štátu podľa odseku ...

(3)

Ak napriek opatreniam podľa odseku 2 alebo ak sa tieto opatrenia ukázali ako neprimerané, alebo ak ...

(4)

Ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu poisťovni z iného členského ...

(5)

Na účely odsekov 1 až 4 môže Národná banka Slovenska od poisťovne z iného členského štátu ...

(6)

Národná banka Slovenska môže vyžadovať, aby jej poisťovňa z iného členského štátu, ktorá ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že činnosti poisťovne z iného členského štátu pôsobiacej ...

§ 22
(1)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) a Európsky orgán ...

(2)

Národná banka Slovenska oznamuje Komisii

a)
opatrenia uložené podľa § 21 ods. 3,
b)
zriadenie pobočky poisťovne na území štátu, ktorý nie je členským štátom, alebo zriadenie ...
c)
vydanie alebo odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pobočke zahraničnej poisťovne ...
d)
informácie o problémoch, ktoré sa vyskytli pri zakladaní zahraničnej poisťovne, ktorá bude dcérskou ...
e)
informácie o problémoch, ktoré sa vyskytli pri zakladaní zahraničnej zaisťovne, ktorá bude dcérskou ...
f)
skutočnosť, že poisťovňa alebo zaisťovňa je alebo sa stane dcérskou spoločnosťou zahraničnej ...
g)
štruktúru skupiny, do ktorej poisťovňa alebo zaisťovňa podľa písmena f) patrí alebo bude patriť. ...
(3)

Skutočnosti podľa odseku 2 písm. c), f) a g) oznamuje Národná banka Slovenska aj príslušným ...

(4)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu aj o

a)
problémoch, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré ...
b)
tom, že potvrdenia podľa § 24 ods. 4 písm. a) a b) predkladajú cudzinci, ktorí majú obvyklý ...
c)
orgánoch alebo inštitúciách vydávajúcich potvrdenia podľa § 24 ods. 4 písm. a) a b) na území ...
(5)

Skutočnosti podľa odseku 4 písm. b) a c) oznamuje Národná banka Slovenska aj príslušným orgánom ...

TRETIA ČASŤ

Požiadavky na vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti

PRVÁ HLAVA
SYSTÉM SPRÁVY A RIADENIA

§ 23
Všeobecné požiadavky na správu a riadenie
(1)

Predstavenstvo poisťovne alebo zaisťovne je zodpovedné za dodržiavanie tohto zákona a iných všeobecne ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

a)
zohľadňuje a zmierňuje riziká, ktorým sú vystavené,
b)
nepoškodzuje záujmy ich klientov,
c)
neohrozuje finančnú situáciu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky ...
(4)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(5)

Poisťovňa je povinná prijať primerané opatrenia zabraňujúce konfliktu záujmov s cieľom nezávislého ...

(6)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(7)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(8)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(9)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne uzatvoria ...

(10)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(11)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

§ 24
Požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

a)
majú primeranú odbornú spôsobilosť, a to vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivé ...
b)
sú dôveryhodné.
(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(4)

Na účely tohto zákona sa za dôveryhodnú považuje fyzická osoba,

a)
ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný ...
b)
ktorá nebola v posledných desiatich rokoch členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu ...
c)
na ktorú v posledných desiatich rokoch nebol vyhlásený konkurz; táto skutočnosť sa preukazuje ...
d)
ktorá nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ...
e)
ktorá je považovaná za dôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného trhu,25) ...
f)
ktorá spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala ...
(5)

Fyzickú osobu nespĺňajúcu podmienku podľa odseku 4 písm. b) možno uznať za dôveryhodnú, ak ...

(6)

Dokumenty preukazujúce skutočnosti podľa odseku 4 písm. a) až c) sa nesmú predložiť po uplynutí ...

(7)

Pri posudzovaní požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť je potrebné zohľadniť povahu, ...

§ 25
Riadenie rizík
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(3)

Systém riadenia rizík zahŕňa riziká, ktoré sú zahrnuté do výpočtu kapitálovej požiadavky ...

(4)

Systém riadenia rizík zahŕňa minimálne tieto oblasti:

a)
upisovanie rizík a tvorbu technických rezerv,
b)
riadenie aktív a pasív,
c)
investície, najmä deriváty a podobné finančné nástroje,
d)
riadenie rizika likvidity a rizika koncentrácie,
e)
riadenie operačného rizika,
f)
zaistenie a iné techniky zmierňovania rizika.
(5)

Písomná koncepcia o riadení rizík podľa § 23 ods. 6 zahŕňa minimálne oblasti uvedené v odseku ...

(6)

Ak sa uplatňuje párovacia korekcia podľa § 40 alebo korekcia volatility podľa § 42, poisťovňa, ...

(7)

Pri riadení aktív a pasív, poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka ...

a)
citlivosť technických rezerv a použiteľných vlastných zdrojov voči predpokladom extrapolácie ...
b)
pri uplatňovaní párovacej korekcie podľa § 40
1.
citlivosť technických rezerv a použiteľných vlastných zdrojov voči predpokladom výpočtu párovacej ...
2.
citlivosť technických rezerv a použiteľných vlastných zdrojov voči zmenám v zložení vyhradeného ...
3.
vplyv nulovej párovacej korekcie,
c)
pri uplatňovaní korekcie volatility podľa § 42
1.
citlivosť technických rezerv a použiteľných vlastných zdrojov voči predpokladom výpočtu korekcie ...
2.
vplyv nulovej korekcie volatility.
(8)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(9)

Ak ide o investičné riziko, poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka ...

(10)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(11)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne používa ...

(12)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne využíva ...

a)
návrh a zavedenie vnútorného modelu,
b)
testovanie a validácia vnútorného modelu,
c)
vedenie dokumentácie o vnútornom modeli a jeho akýchkoľvek ďalších zmenách,
d)
analýza výkonnosti vnútorného modelu a vyhotovenie súhrnných správ o jeho výkonnosti,
e)
informovanie predstavenstva o výkonnosti vnútorného modelu, navrhnutie oblastí, ktoré si vyžadujú ...
§ 26
Vlastné posúdenie rizika a solventnosti
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

a)
stanovenie potrebného kapitálu, ktorý zohľadňuje vlastný rizikový profil, schválené limity ...
b)
nepretržité dodržiavanie kapitálových požiadaviek podľa § 48 až 63 a požiadaviek upravujúcich ...
c)
identifikovanie rozdielu medzi rizikovým profilom príslušnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...
(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(3)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne uplatňuje ...

(4)

Ak sa používa vnútorný model, spolu s posúdením uvedeným v odseku 1 písm. c) sa vykoná opätovná ...

(5)

Vlastné posúdenie rizika a solventnosti poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne ...

(6)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(7)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(8)

Vlastné posúdenie rizika a solventnosti poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne ...

§ 27
Vnútorná kontrola
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

a)
administratívne a účtovné postupy,
b)
rámec vnútornej kontroly,
c)
procesy a postupy upravujúce oznamovanie informácií na všetkých úrovniach poisťovne, zaisťovne, ...
d)
funkciu dodržiavania súladu s predpismi podľa odseku 2.
(2)

Funkcia dodržiavania súladu s predpismi zahŕňa

a)
poskytovanie poradenstva predstavenstvu alebo dozornej rade v oblasti dodržiavania všeobecne záväzných ...
b)
posúdenie možného dosahu akýchkoľvek zmien vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na činnosť ...
c)
identifikáciu a posudzovanie rizika nedodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi. ...
§ 28
Vnútorný audit
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(4)

Fyzická osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútorného auditu je povinná oznámiť každé svoje ...

§ 29
Aktuárska funkcia
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

a)
koordinovanie výpočtu technických rezerv,
b)
stanovenie primeraných metód, modelov a predpokladov na výpočet technických rezerv,
c)
posúdenie primeranosti a kvality údajov použitých pri výpočte technických rezerv,
d)
porovnanie najlepšieho odhadu technických rezerv so skutočnosťou,
e)
informovanie predstavenstva alebo dozornej rady o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických ...
f)
kontrola výpočtu technických rezerv podľa § 44 ods. 1 a 2,
g)
posudzovanie celkovej koncepcie upisovania,
h)
posudzovanie primeranosti zaistných programov a
i)
poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní uplatňovania účinného systému riadenia rizík podľa ...
(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

§ 30
Zverenie výkonu činností
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne zodpovedajú ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

a)
podstatnému zhoršeniu kvality systému správy a riadenia príslušnej poisťovne, zaisťovne, pobočky ...
b)
nadmernému zvýšeniu operačného rizika,
c)
zhoršeniu schopnosti Národnej banky Slovenska vykonávať účinný dohľad,
d)
zhoršeniu nepretržitého poskytovania služieb klientom.
(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

§ 31
Konflikt záujmov
(1)

Organizačná štruktúra a nastavenie vnútorných procesov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne ...

(2)

Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa berie najmä do úvahy, či zamestnanci poisťovne ...

a)
nie sú blízke osoby podľa osobitného predpisu,
b)
nemajú majetkové prepojenie alebo významný vplyv, ak je klientom právnická osoba,
c)
nie sú v súdnom spore alebo inom spore s klientom,
d)
nemajú osobný záujem na výsledku služby alebo plnenia poskytovaných klientovi.
(3)

Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa berie najmä do úvahy, či zamestnanci poisťovne ...

a)
nie sú v príbuzenskom vzťahu alebo obdobnom vzťahu,
b)
ak ide o právnickú osobu, nemajú voči týmto osobám majetkové prepojenie alebo významný vplyv, ...
c)
nie sú v súdnom spore alebo inom spore s týmito osobami,
d)
nemajú osobný záujem na výsledku služby alebo plnenia z týchto zmlúv.
(4)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné ...

(5)

Opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov musia spĺňať tieto podmienky:

a)
musia byť identifikované okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená ...
b)
musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať s cieľom zvládnuť také konflikty ...
(6)

Postupy a opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce ...

a)
povinnosť dotknutých osôb informovať poisťovňu a pobočku zahraničnej poisťovne, ak identifikujú ...
b)
pravidlá odmeňovania osôb, ktoré nevytvárajú potenciálny konflikt záujmov,
c)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, ...
d)
kontrolné mechanizmy v súvislosti s dôslednou aplikáciou týchto opatrení, pričom osoby vykonávajúce ...
(7)

Ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov s klientom, musí sa povaha a zdroj konfliktu záujmov oznámiť ...

(8)

S opatreniami na zamedzenie konfliktu záujmov musia byť oboznámení všetci zamestnanci poisťovne ...

(9)

Opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov sa primerane aplikujú aj pri zverení výkonu činnosti ...

(10)

Ak opatrenia prijaté poisťovňou a pobočkou zahraničnej poisťovne na účely riešenia konfliktov ...

§ 32
Vybavovanie sťažností
(1)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné zaviesť funkčný systém na vybavovanie ...

(2)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné analyzovať údaje získané v rámci vybavovania ...

(3)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné

a)
poskytnúť sťažovateľovi zrozumiteľné, presné a aktuálne informácie o postupe pri vybavovaní ...
b)
uvádzať informácie o postupe pri vybavovaní sťažností v zmluvnej dokumentácii a zverejniť informácie ...
(4)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné

a)
zhromažďovať a preverovať všetky sťažovateľom predložené dôkazy alebo inak dostupné dôkazy ...
b)
komunikovať so sťažovateľom jasným a zrozumiteľným spôsobom,
c)
vybaviť sťažnosť bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 30 dní od doručenia sťažnosti; ...
d)
komplexne vysvetliť svoje stanovisko sťažovateľovi a ak vybavenie sťažnosti neuspokojuje požiadavku ...
e)
prijať opatrenia vedúce k náprave zistených nedostatkov.
(5)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné prijať sťažnosť počas celej prevádzkovej ...

DRUHÁ HLAVA
SPRÁVA O SOLVENTNOSTI A FINANČNOM STAVE

§ 33
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(2)

Správa o solventnosti a finančnom stave obsahuje popis

a)
vykonávanej činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej ...
b)
systému správy a riadenia a hodnotenie jeho vhodnosti z hľadiska rizikového profilu poisťovne, ...
c)
rizikovej expozície, koncentrácie, techník zmierňovania rizika a citlivosti na riziko, a to samostatne ...
d)
podkladov a metód použitých na ocenenie aktív, technických rezerv a ostatných záväzkov spolu ...
e)
riadenia kapitálu obsahujúci minimálne
1.
štruktúru, hodnotu a kvalitu vlastných zdrojov,
2.
hodnotu kapitálovej požiadavky na solventnosť a hodnotu minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť, ...
3.
informácie umožňujúce správne pochopenie hlavných rozdielov medzi predpokladmi štandardného ...
4.
vyčíslenie nedodržania minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť alebo vyčíslenie významného ...
(3)

Popis uvedený v odseku 2 písm. d) obsahuje, ak sa uplatňuje

a)
párovacia korekcia podľa § 40, popis párovacej korekcie a portfólia pasív a vyhradených aktív, ...
b)
korekcia volatility podľa § 42, výrok o tom, že sa korekcia volatility používa, a kvantifikáciu ...
(4)

Popis uvedený v odseku 2 písm. e) prvom bode zahŕňa analýzu každej významnej zmeny v porovnaní ...

(5)

Pri zverejňovaní kapitálovej požiadavky na solventnosť uvedenej v odseku 2 písm. e) druhom bode ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska neukončila kontrolu hodnoty kapitálovej požiadavky na solventnosť, ...

(7)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(8)

Správa o solventnosti a finančnom stave sa zverejní až po schválení predstavenstvom alebo dozornou ...

§ 34
(1)

Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej ...

a)
by zverejnením takýchto informácií získali konkurenčné finančné inštitúcie významnú neoprávnenú ...
b)
existujú také povinnosti voči poistníkom alebo poisteným alebo iné vzťahy s protistranami poisťovne, ...
(2)

Ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej ...

(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne môžu ...

(4)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na informácie zverejnené podľa § 33 ods. 2 písm. e).

§ 35
(1)

Ak nastane nepriaznivý finančný vývoj, ktorý významne ovplyvňuje relevantnosť informácií zverejnených ...

(2)

Za nepriaznivý finančný vývoj podľa odseku 1 sa považuje najmä, ak poisťovňa, zaisťovňa, ...

a)
nedodržiava minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť a nepredloží Národnej banke Slovenska ...
b)
významne nedodržiava kapitálovú požiadavku na solventnosť a nepredloží Národnej banke Slovenska ...
(3)

Ak nastane nepriaznivý vývoj podľa odseku 2 písm. a), Národná banka Slovenska je povinná požadovať ...

(4)

Ak nastane nepriaznivý vývoj podľa odseku 2 písm. b), Národná banka Slovenska je povinná požadovať ...

(5)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne môžu ...

TRETIA HLAVA
PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA TECHNICKÝCH REZERV, VLASTNÝCH ZDROJOV, KAPITÁLOVÝCH POŽIADAVIEK A INVESTÍCIÍ

§ 36
Oceňovanie aktív a záväzkov
(1)

Ak tento zákon v § 37 až 46 alebo osobitný predpis26) neustanovuje inak, poisťovňa a zaisťovňa ...

a)
aktíva sumou, za ktorú by ich mohli vymieňať v nezávislej transakcii medzi informovanými dobrovoľne ...
b)
záväzky sumou, za ktorú by ich mohli previesť alebo vysporiadať v nezávislej transakcii medzi ...
(2)

Pri oceňovaní záväzkov podľa odseku 1 písm. b) poisťovňa alebo zaisťovňa nevykoná žiadnu ...

Pravidlá týkajúce sa technických rezerv
§ 37
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné tvoriť technické rezervy na všetky záväzky voči poistníkom, ...

(2)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné pri výpočte technických rezerv postupovať podľa zásad uvedených ...

(3)

Hodnota technických rezerv zodpovedá súčasnej hodnote, ktorú by poisťovňa alebo zaisťovňa zaplatila, ...

(4)

Pri výpočte technických rezerv poisťovňa alebo zaisťovňa využíva a zohľadňuje informácie ...

(5)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné určiť technické rezervy obozretným, spoľahlivým a objektívnym ...

(6)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná preukázať primeranosť ...

§ 38
(1)

Hodnota technických rezerv sa rovná súčtu najlepšieho odhadu technických rezerv a rizikovej marže ...

(2)

Najlepší odhad technických rezerv zodpovedá budúcim priemerným peňažným tokom vážených pravdepodobnosťou ...

(3)

Poisťovňa alebo zaisťovňa stanoví hodnotu rizikovej marže v takej výške, aby sa hodnota technických ...

(4)

Poisťovňa a zaisťovňa ocenia najlepší odhad a rizikovú maržu samostatne. Ak budúce peňažné ...

(5)

Ak poisťovňa a zaisťovňa ocenia najlepší odhad a rizikovú maržu samostatne, riziková marža ...

(6)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zohľadniť pri výpočte technických rezerv okrem pravidiel ...

1.

všetky náklady, ktoré vzniknú pri správe poistných záväzkov a zaistných záväzkov,

2.

infláciu vrátane inflácie nákladov a inflácie poistných nárokov,

3.

všetky platby poistníkom a príjemcom poistných plnení vrátane budúcich dobrovoľných podielov ...

(7)

Poisťovňa a zaisťovňa zohľadnia pri výpočte technických rezerv aj hodnotu finančných garancií ...

(8)

Poisťovňa a zaisťovňa rozčlenia pri výpočte technických rezerv svoje poistné záväzky a zaistné ...

§ 39
(1)

Pri určení príslušnej štruktúry bezrizikových úrokových mier podľa § 38 ods. 2 sa využívajú ...

(2)

Extrapolovaná časť príslušnej štruktúry bezrizikových úrokových mier je založená na forwardových ...

§ 40
(1)

Poisťovne a zaisťovne pri výpočte najlepšieho odhadu záväzkov životného poistenia alebo zaistenia ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:

a)
existuje vyhradené portfólio aktív pozostávajúce z dlhopisov a iných aktív, ktorých peňažné ...
b)
portfólio poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, pre ktoré sa použije párovacia korekcia, ...
c)
očakávané peňažné toky vyhradeného portfólia aktív presne replikujú každý očakávaný peňažný ...
d)
zo zmlúv portfólia poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, pre ktoré sa použije párovacia ...
e)
jedinými upisovacími rizikami súvisiacimi s portfóliom poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, ...
f)
ak upisovacie riziko súvisiace s portfóliom poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, pre ...
g)
zmluvy portfólia poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, pre ktoré sa použije párovacia ...
h)
peňažné toky vyhradeného portfólia aktív sú pevne určené a emitenti týchto aktív ani iné ...
i)
záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv alebo zaistných zmlúv, pre ktoré sa použije párovacia ...
(3)

Podmienka uvedená v odseku 2 písm. h) sa neuplatní na aktíva, ktorých peňažné toky závisia ...

(4)

Ak emitenti alebo iné tretie strany majú právo zmeniť peňažné toky aktív vyhradeného portfólia ...

(5)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá použije párovaciu korekciu na portfólio poistných záväzkov ...

(6)

Párovacia korekcia sa nepoužije na poistné záväzky alebo zaistné záväzky, pre ktoré sa na výpočet ...

§ 41
(1)

Pre každú menu sa párovacia korekcia uvedená v § 40 vypočíta v súlade s týmito zásadami:

a)
párovacia korekcia sa rovná rozdielu medzi
1.
ročnou efektívnou úrokovou sadzbou vypočítanou ako jedna diskontná sadzba, ktorej výsledkom po ...
2.
ročnou efektívnou úrokovou sadzbou vypočítanou ako jedna diskontná sadzba, ktorej výsledkom po ...
b)
párovacia korekcia nesmie zahŕňať fundamentálnu prirážku odrážajúcu riziká ponechané na ...
c)
fundamentálna prirážka sa zvýši tak, aby párovacia korekcia uplatnená na aktíva s nižšou kreditnou ...
d)
použitie externých ratingových hodnotení pri výpočte párovacej korekcie musí byť v súlade ...
(2)

Fundamentálna prirážka sa rovná súčtu

a)
kreditnej prirážky zodpovedajúcej pravdepodobnosti zlyhania aktív a
b)
kreditnej prirážky zodpovedajúcej očakávanej strate v dôsledku zníženia ratingu aktív.
(3)

Fundamentálna prirážka pre expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám členských ...

(4)

Pri aktívach iných ako uvedených v odseku 3 musí byť vo výške najmenej 35 % dlhodobého priemeru ...

(5)

Určenie pravdepodobnosti zlyhania aktív podľa odseku 2 písm. a) je založené na dlhodobej štatistike ...

§ 42
(1)

Poisťovne a zaisťovne pri výpočte najlepšieho odhadu podľa § 38 ods. 2 môžu použiť korekciu ...

(2)

Pre každú menu sa korekcia volatility stanoví na základe rozpätia medzi výnosom aktív zahrnutých ...

(3)

V referenčnom portfóliu danej meny sú obsiahnuté aktíva denominované v danej mene, do ktorých ...

(4)

Výška korekcie volatility zodpovedá 65 % rizikovo upravenej kreditnej prirážky meny. Rizikovo upravená ...

(5)

Ak rozdiel medzi rizikovo upravenou kreditnou prirážkou štátu a dvojnásobkom rizikovo upravenej ...

(6)

Korekcia volatility sa neuplatní, ak príslušná štruktúra bezrizikových úrokových mier používaná ...

(7)

Pre meny a štáty, pre ktoré nie je ustanovená korekcia volatility osobitným predpisom,26) sa pri ...

§ 43
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné dodržiavať pri výpočte pohľadávok vyplývajúcich zo zaistných ...

(2)

Pri výpočte pohľadávok vyplývajúcich zo zaistných zmlúv a voči účelovo vytvoreným subjektom ...

§ 44
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zaviesť a uplatňovať procesy a postupy zabezpečujúce vhodnosť, ...

(2)

Ak poisťovňa a zaisťovňa za podmienok podľa osobitného predpisu26) nemá dostatočné údaje príslušnej ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zaviesť a uplatňovať procesy a postupy zabezpečujúce, aby ...

(4)

Ak sa porovnaním podľa odseku 3 odhalia systematické odchýlky medzi skúsenosťami a výpočtami ...

Vlastné zdroje
§ 45
(1)

Vlastné zdroje poisťovne a zaisťovne tvorí súčet

a)
základných vlastných zdrojov poisťovne a zaisťovne a
b)
dodatkových vlastných zdrojov poisťovne a zaisťovne.
(2)

Základné vlastné zdroje poisťovne a zaisťovne tvoria tieto položky:

a)
prebytok aktív nad záväzkami ocenený podľa § 36 až 44, znížený o hodnotu vlastných akcií, ...
b)
podriadené záväzky.
(3)

Dodatkové vlastné zdroje poisťovne a zaisťovne tvoria položky, iné ako základné vlastné zdroje, ...

(4)

Dodatkové vlastné zdroje poisťovne a zaisťovne zahŕňajú tieto položky, ak nie sú položkami ...

a)
nesplatené základné imanie,
b)
akreditívy a záruky,
c)
akékoľvek iné právne záväzné prísľuby prijaté poisťovňou alebo zaisťovňou.
(5)

Ak položky dodatkových vlastných zdrojov boli splatené alebo vyžiadané, považujú sa za aktíva ...

(6)

Určenie hodnoty položky dodatkových vlastných zdrojov poisťovne a zaisťovne alebo použitie vlastnej ...

(7)

Hodnota priradená ku každej položke dodatkových vlastných zdrojov vyjadruje schopnosť položky ...

(8)

Fond akumulovaných prostriedkov je kumulovaný zisk, ktorý nebol určený na rozdelenie medzi poistníkov ...

§ 46
(1)

Položky vlastných zdrojov sú zaradené do troch tried. Zaradenie položky do triedy závisí od toho, ...

a)
položka je dostupná alebo môže byť vyžiadaná na účely plného krytia strát poisťovne a zaisťovne ...
b)
ak nastane likvidácia poisťovne alebo zaisťovne, položka je k dispozícii v plnej výške na krytie ...
(2)

Pri posudzovaní, do akej miery spĺňa položka vlastných zdrojov charakteristiky uvedené v odseku ...

(3)

Okrem charakteristík uvedených v odsekoch 1 a 2 sa posudzuje, že

a)
položka neumožňuje predčasné splatenie jej nominálnej hodnoty,
b)
na položku nie sú naviazané pravidelné poplatky,
c)
položka nie je zaťažená bremenami.
(4)

Ak položky základných vlastných zdrojov v prevažnej miere zodpovedajú charakteristikám uvedeným ...

(5)

Ak položky základných vlastných zdrojov v prevažnej miere zodpovedajú charakteristikám uvedeným ...

(6)

Všetky ostatné položky základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov sú zaradené ...

(7)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zaradiť svoje položky vlastných zdrojov na základe kritérií ...

(8)

Akreditívy a záruky, ktoré sú v záujme veriteľov poisťovne a zaisťovne zverené nezávislému ...

§ 47
(1)

Ak ide o plnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť, použiteľná výška položiek triedy dva ...

a)
podiel položiek triedy jedna na použiteľných vlastných zdrojoch je vyšší ako tretina celkovej ...
b)
použiteľná suma položiek triedy tri je nižšia ako tretina celkovej hodnoty použiteľných vlastných ...
(2)

Ak ide o plnenie minimálnej kapitálovej požiadavky, suma položiek základných vlastných zdrojov ...

(3)

Použiteľná hodnota vlastných zdrojov na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť uvedenej ...

(4)

Použiteľná suma základných vlastných zdrojov na krytie minimálnej kapitálovej požiadavky na ...

Kapitálová požiadavka na solventnosť
§ 48
Všeobecné ustanovenia
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné kryť kapitálovú požiadavku na solventnosť použiteľnými ...

(2)

Kapitálová požiadavka na solventnosť sa vypočíta na základe predpokladu, že poisťovňa a zaisťovňa ...

(3)

Kapitálová požiadavka na solventnosť sa vypočíta spôsobom zabezpečujúcim zohľadnenie všetkých ...

(4)

Kapitálová požiadavka na solventnosť zodpovedá hodnote v riziku základných vlastných zdrojov ...

(5)

Kapitálová požiadavka na solventnosť pokrýva minimálne tieto riziká:

a)
upisovacie riziko neživotného poistenia,
b)
upisovacie riziko životného poistenia,
c)
upisovacie riziko zdravotného poistenia,
d)
trhové riziko,
e)
kreditné riziko,
f)
operačné riziko.
(6)

Operačné riziko zahŕňa právne riziká a nezahŕňa riziká vyplývajúce zo strategických rozhodnutí ...

(7)

Poisťovňa a zaisťovňa zohľadnia pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť vplyvy techník ...

(8)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné vypočítať kapitálovú požiadavku na solventnosť minimálne ...

(9)

Ak sa rizikový profil poisťovne a zaisťovne významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza ...

(10)

Ak sa podľa Národnej banky Slovenska rizikový profil poisťovne a zaisťovne významne zmenil od ...

Štandardný vzorec
§ 49
(1)

Kapitálová požiadavka na solventnosť vypočítaná na základe štandardného vzorca sa rovná súčtu ...

a)
základná kapitálová požiadavka na solventnosť,
b)
kapitálová požiadavka pre operačné riziko,
c)
úprava zohľadňujúca kapacitu technických rezerv kryť straty a kapacitu odložených daní kryť ...
(2)

Štruktúra základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť pozostáva minimálne z týchto rizikových ...

a)
upisovacie riziko neživotného poistenia,
b)
upisovacie riziko životného poistenia,
c)
upisovacie riziko zdravotného poistenia,
d)
trhové riziko,
e)
riziko zlyhania protistrany.
(3)

Na účely odseku 2 písm. a) až c) sa poisťovacie činnosti a zaisťovacie činnosti priradia k modulu ...

(4)

Celková kapitálová požiadavka na solventnosť sa stanoví v súlade so zásadami uvedenými v § ...

(5)

Každý rizikový modul uvedený v odseku 2 sa kalibruje podľa ustanovenia § 48 ods. 4. V štruktúre ...

(6)

Poisťovňa a zaisťovňa použijú rovnakú štruktúru a špecifikáciu rizikových modulov základnej ...

(7)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu použiť rozdielnu špecifikáciu podľa geografického umiestnenia ...

(8)

Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska môžu poisťovňa a zaisťovňa pri ...

(9)

Parametre podľa odseku 8 sa kalibrujú na základe vlastných údajov alebo údajov, ktoré priamo ...

(10)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov

a)
spôsob výpočtu základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť,
b)
definície jednotlivých modulov a podmodulov základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť,
c)
mechanizmus symetrickej úpravy v podmodule akciového rizika.
§ 50
(1)

Kapitálová požiadavka na operačné riziko zohľadní operačné riziká, ak už nie sú zohľadnené ...

(2)

Ak ide o zmluvy životného poistenia, pri ktorých investičné riziko nesie poistník alebo poistená ...

(3)

Ak ide o poistné zmluvy a zaistné zmluvy iné ako zmluvy uvedené v odseku 2, výpočet kapitálovej ...

§ 51
(1)

Úprava zohľadňujúca kapacitu technických rezerv kryť straty a kapacitu odložených daní kryť ...

(2)

Úprava podľa odseku 1 zohľadní účinok zníženia rizika prostredníctvom budúcich dobrovoľných ...

(3)

Na účely úpravy podľa odseku 2 sa hodnota budúcich dobrovoľných plnení určená podľa predpokladov ...

§ 52
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu použiť zjednodušený výpočet kapitálovej požiadavky pre určitý ...

(2)

Zjednodušený výpočet sa určí podľa § 48 ods. 3 a 4.

§ 53

Ak sa rizikový profil poisťovne a zaisťovne významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza ...

Vnútorný model
§ 54
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vypočítať kapitálovú požiadavku na solventnosť prostredníctvom ...

(2)

Predstavenstvo poisťovne alebo predstavenstvo zaisťovne je zodpovedné za zavedenie systémov, ktoré ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu použiť čiastočné vnútorné modely na výpočet jedného alebo ...

a)
jedného alebo viacerých rizikových modulov alebo rizikových podmodulov základnej kapitálovej požiadavky ...
b)
kapitálovej požiadavky na operačné riziko,
c)
úpravy zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv kryť straty a kapacitu odložených daní kryť ...
(4)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu uplatniť čiastočné vnútorné modely na všetky svoje činnosti ...

(5)

Prílohami žiadosti o schválenie vnútorného modelu sú minimálne dokumenty preukazujúce, že vnútorný ...

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote šiestich mesiacov od prijatia ...

(7)

Národná banka Slovenska schváli žiadosť podľa odseku 1, ak poisťovňa alebo zaisťovňa má vhodné ...

(8)

Ak Národná banka Slovenska schválila používanie vnútorného modelu poisťovni alebo zaisťovni, ...

(9)

Národná banka Slovenska schváli používanie čiastočného vnútorného modelu poisťovne alebo ...

a)
poisťovňa a zaisťovňa riadne vysvetlili dôvody obmedzeného rozsahu uplatňovania vnútorného ...
b)
výsledná kapitálová požiadavka na solventnosť primeranejšie odráža rizikový profil poisťovne ...
c)
štruktúra čiastočného vnútorného modelu je v súlade so zásadami uvedenými v § 48 a umožňuje ...
(10)

Pri hodnotení žiadosti o použitie čiastočného vnútorného modelu môže Národná banka Slovenska ...

(11)

V pláne podľa odseku 10 sa stanoví, akým spôsobom plánuje poisťovňa alebo zaisťovňa rozšíriť ...

§ 55
(1)

V rámci procesu schvaľovania vnútorného modelu Národná banka Slovenska schváli písomnú koncepciu ...

(2)

Písomná koncepcia zahŕňa identifikáciu významných zmien vnútorného modelu a nevýznamných ...

(3)

Predstavenstvo poisťovne alebo predstavenstvo zaisťovne schváli žiadosť o schválenie vnútorného ...

(4)

Po schválení používania vnútorného modelu poisťovňa alebo zaisťovňa nie je oprávnená stanoviť ...

(5)

Za odôvodnený prípad podľa odseku 4 sa považuje, ak štandardný vzorec je vhodnejší na výpočet ...

§ 56

Ak po schválení používania vnútorného modelu Národnou bankou Slovenska poisťovňa a zaisťovňa ...

§ 57
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné preukázať, že vnútorný model sa dostatočne používa a ...

a)
v systéme riadenia rizík a v rozhodovacích procesoch,
b)
pri posudzovaní kapitálu pre vlastné potreby a jeho umiestnenie vrátane hodnotenia podľa § 26.
(2)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné ďalej preukázať, že frekvencia výpočtu kapitálovej požiadavky ...

(3)

Predstavenstvo poisťovne a predstavenstvo zaisťovne sú zodpovedné za zabezpečenie sústavného ...

§ 58
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zabezpečiť, aby vnútorný model a najmä určenie podkladového ...

(2)

Metódy použité na výpočet odhadu rozdelenia pravdepodobnosti sa zakladajú na primeraných, použiteľných ...

(3)

Údaje použité pre vnútorný model musia byť presné, úplné a primerané rozsahu vykonávanej ...

(4)

Poisťovňa a zaisťovňa si zvolia metódu výpočtu odhadu rozdelenia pravdepodobnosti. Poisťovňa ...

(5)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vo vnútornom modeli zohľadniť účinok diverzifikácie v rámci ...

(6)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vo vnútornom modeli zohľadniť účinok techník zmierňovania rizika, ...

(7)

Poisťovňa a zaisťovňa vo svojom vnútornom modeli presne ohodnotia významné riziká spojené s ...

(8)

Poisťovňa a zaisťovňa zohľadnia vo vnútornom modeli všetky očakávané platby poistníkom a ...

(9)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vo vnútornom modeli zohľadniť budúce rozhodnutia ich predstavenstva, ...

§ 59
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu na účely vnútorného modelovania použiť iné časové obdobie ...

(2)

Ak je to možné, poisťovňa a zaisťovňa odvodia kapitálovú požiadavku na solventnosť priamo ...

(3)

Ak poisťovňa a zaisťovňa nemôžu odvodiť kapitálovú požiadavku na solventnosť priamo z odhadu ...

(4)

Národná banka Slovenska môže od poisťovne a zaisťovne požadovať, aby svoj vnútorný model uplatnili ...

§ 60

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné minimálne raz ročne skontrolovať príčiny a zdroje ziskov ...

§ 61
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zaviesť a uplatňovať pravidelný cyklus validácie vnútorného ...

a)
sledovanie výkonnosti vnútorného modelu, priebežnú kontrolu vhodnosti jeho špecifikácie a testovanie ...
b)
štatistický proces kontroly vnútorného modelu, ktorá umožňuje poisťovni alebo zaisťovni preukázať ...
c)
analýzu stability vnútorného modelu, najmä testovanie citlivosti výsledkov vnútorného modelu ...
d)
hodnotenie presnosti, úplnosti a primeranosti údajov použitých vo vnútornom modeli.
(2)

Použité štatistické metódy nemajú testovať len vhodnosť odhadu rozdelenia pravdepodobnosti v ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zdokumentovať štruktúru a detaily vnútorného modelu. Táto ...

(4)

Dokumentácia poskytuje podrobnú charakteristiku teórie, predpokladov, matematických a empirických ...

§ 62

Použitie vnútorného modelu alebo údajov získaných od tretej strany nemožno považovať za opodstatnený ...

Minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť
§ 63
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné kryť minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť použiteľnými ...

(2)

Na výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť platia tieto zásady:

a)
výpočet musí byť prehľadný a zrozumiteľný, tak aby bol auditovateľný,
b)
minimálna kapitálová požiadavka predstavuje takú výšku použiteľných základných vlastných ...
c)
lineárna funkcia podľa odseku 4 použitá na výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť ...
(3)

Absolútnu spodnú hranicu minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne, zaisťovne, ...

(4)

Minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť sa vypočíta ako lineárna funkcia na základe ...

a)
technické rezervy,
b)
predpísané poistné,
c)
rizikový kapitál,
d)
odložené dane a
e)
administratívne náklady.
(5)

Ak vypočítaná minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť poisťovne alebo zaisťovne podľa ...

(6)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné vypočítať minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť ...

(7)

Ak minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť poisťovne alebo zaisťovne je ustanovená podľa ...

Investície
§ 64
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné investovať všetky svoje aktíva v súlade so zásadami obozretného ...

(2)

Poisťovňa a zaisťovňa investujú len do aktív a nástrojov, ktorých riziká môže príslušná ...

(3)

Všetky aktíva, najmä aktíva kryjúce minimálnu kapitálovú požiadavku a kapitálovú požiadavku ...

(4)

Aktíva kryjúce technické rezervy sa investujú spôsobom primeraným povahe a trvaniu poistných ...

(5)

Ak nastane konflikt záujmov poisťovňa alebo osoby, ktoré riadia jej portfóliá aktív, zabezpečia, ...

(6)

Ak výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od hodnoty podielov v podielových ...

(7)

Ak výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od akciového indexu alebo od inej ...

(8)

Ak plnenia uvedené v odsekoch 6 a 7 zahŕňajú finančné garancie alebo ďalšie garantované plnenia, ...

(9)

Na aktíva iné ako uvedené v odsekoch 6 a 7 sa vzťahujú tieto zásady:

a)
derivátové nástroje sa môžu použiť len, ak prispievajú k znižovaniu rizík alebo umožňujú ...
b)
investovanie do aktív, s ktorými nie je povolené obchodovanie na regulovanom finančnom trhu, sa ...
c)
zabezpečí sa vhodné rozloženie aktív tak, aby sa predišlo prílišnému naviazaniu sa na akékoľvek ...
d)
zabezpečí sa, aby investície do aktív vydaných tým istým emitentom alebo emitentmi patriacimi ...
Pravidlá platné pre pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní
§ 65

Pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je pri vykonávaní poisťovacej ...

Špecifické pravidlá pre zaistenie
§ 66
Povolenie na vykonávanie činnosti účelovo vytvoreného subjektu
(1)

Povolením na vykonávanie činnosti účelovo vytvoreného subjektu sa za podmienok ustanovených osobitným ...

(2)

O udelení povolenia na vykonávanie činnosti účelovo vytvoreného subjektu rozhoduje Národná banka ...

(3)

O žiadosti podľa odseku 2 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 2 zamietne, ak žiadateľ nesplní podmienky uvedené ...

(5)

Národná banka Slovenska je oprávnená odobrať povolenie na vykonávanie činnosti účelovo vytvoreného ...

§ 67
Rovnocennosť

Ak Komisia rozhodne a príjme osobitný predpis, že režim solventnosti v inom ako členskom štáte ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ NA VYKONÁVANIE POISŤOVACEJ ČINNOSTI A ZAISŤOVACEJ ČINNOSTI

§ 68
Odvod časti poistného
(1)

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné ...

(2)

Prostriedky z osobitného účtu podľa odseku 1 rozdelí ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom ...

(3)

Ministerstvo vnútra je povinné predložiť ministerstvu financií do 15. februára nasledujúceho ...

§ 69
Poistné pre nové zmluvy
(1)

Poistné pre nové zmluvy v životnom poistení sa stanoví v dostatočnej výške na základe primeraných ...

(2)

Na tento účel môžu poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne zohľadniť všetky aspekty ich ...

§ 70
Odborná starostlivosť
(1)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné

a)
vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou voči svojim klientom,
b)
poskytnúť potenciálnemu klientovi informácie a poučenia,28) ktoré sú potrebné na to, aby mohol ...
c)
poskytnúť potenciálnemu klientovi na základe jeho žiadosti ďalšie dodatočné informácie súvisiace ...
d)
nepoužívať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri propagácii svojej činnosti, nezamlčovať ...
(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

a)
splnenie požiadaviek ustanovených pre základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného ...
b)
overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa písmena a) postupom podľa osobitného predpisu,31) ...
c)
vedenie zoznamu zamestnancov podľa písmena a).
(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(4)

Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník s dostatočným časovým predstihom písomne oboznámený ...

(5)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, vedúci pobočky zahraničnej ...

a)
spôsobom, ktorý zohľadňuje a minimalizuje riziká vyplývajúce z ich činnosti pre poisťovňu, ...
b)
v záujme poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne ...
(6)

Člen predstavenstva alebo člen dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne je zodpovedný za skutočnú ...

(7)

Vedúci pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúci pobočky zahraničnej zaisťovne zodpovedá za ...

(8)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne nesmú ...

§ 71
Osoby majúce osobitný vzťah k poisťovni a zaisťovni
(1)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne nesmie ...

(2)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne môže ...

(3)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k poisťovni a zaisťovni, sa na účely tohto zákona považujú ...

a)
členovia štatutárneho orgánu poisťovne a zaisťovne,
b)
členovia dozornej rady poisťovne a zaisťovne,
c)
osoby, ktoré sú zodpovedné za výkon kľúčovej funkcie v poisťovni a osoby, ktoré sú zodpovedné ...
d)
osoby, ktoré majú kontrolu nad poisťovňou a zaisťovňou a členovia štatutárnych orgánov týchto ...
e)
právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a) až d) majú kvalifikovanú ...
f)
akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na poisťovni a zaisťovni a právnická osoba, ktorá ...
g)
právnické osoby pod kontrolou poisťovne a zaisťovne,
h)
členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i)
audítori alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť ...
j)
nútený správca poisťovne a zaisťovne, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca, ...
k)
osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s poisťovňou a zaisťovňou, ktorý môže viesť k vzniku ...
(4)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne, ...

a)
vedúci pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne,
b)
členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady zahraničnej poisťovne a zahraničnej zaisťovne, ...
c)
osoby, ktoré majú kľúčové funkcie v pobočke zahraničnej poisťovne a osoby, ktoré majú kľúčové ...
d)
osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou poisťovňou a zahraničnou zaisťovňou, členovia štatutárnych ...
e)
právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a) až d) majú kvalifikovanú ...
f)
akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na zahraničnej poisťovni a zahraničnej zaisťovni, ...
g)
právnické osoby pod kontrolou zahraničnej poisťovne a zahraničnej zaisťovne,
h)
členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i)
audítori alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť ...
§ 72
Mlčanlivosť
(1)

Členovia predstavenstva a dozorných orgánov, zamestnanci poisťovne, zaisťovne, pobočky poisťovne ...

(2)

Osoby podľa odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o činnosti poisťovne, pobočky zahraničnej ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)
Národnej banke Slovenska pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu,3)
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania, ak je účastníkom konania klient poisťovne, zaisťovne, ...
c)
orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,34)
d)
orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov vo veciach daňového konania,35) ak je účastníkom ...
e)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na účely plnenia úloh v oblasti ochrany hospodárskej ...
f)
službe kriminálnej polície, službe hraničnej a cudzineckej polície a službe finančnej polície ...
g)
Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Národnému bezpečnostnému úradu na ...
h)
súdnemu exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu,39)
i)
Centru právnej pomoci podľa osobitných predpisov,40)
j)
správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom ...
k)
audítorom, ktorí overujú účtovnú závierku poisťovne, zaisťovne, pobočky poisťovne z iného ...
l)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ak ide o poistné zmluvy uzavreté poisťovňou ...
m)
orgánu dohľadu nad skupinou príslušnej poisťovne alebo zaisťovne pri výkone dohľadu nad skupinou, ...
n)
kolégiu orgánov dohľadov,
o)
Európskemu orgánu dohľadu,
p)
so súhlasom osoby, ktorej sa informácia týka,
q)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu41a) pri plnení oznamovacej ...
(4)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje výmena informácií medzi

a)
poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu, pobočkami zahraničných poisťovní, zaisťovňami, ...
1.
overenie pravdivosti a úplnosti údajov pri uzatváraní poistných zmlúv pri podozrení z uvedenia ...
2.
vyšetrovanie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne, poisťovne z iného členského ...
3.
overenie pravdivosti a úplnosti údajov na účely vysporiadania nárokov z poistenia,
b)
Národnou bankou Slovenska, ak jej boli informácie poskytnuté podľa odseku 3 písm. a), a
1.
orgánmi dohľadu nad finančnými inštitúciami iných členských štátov,
2.
osobami z iného členského štátu alebo štátu, ktorý nie je členským štátom, ktoré sa podieľajú ...
3.
audítormi z iných členských štátov alebo z iných ako členských štátov, ktorí overujú účtovnú ...
4.
osobami z iných členských štátov, ktoré vykonávajú činnosť aktuára, a orgánmi, ktoré vykonávajú ...
5.
súdmi na preskúmavanie rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,3) ...
6.
ministerstvom financií, ak tieto informácie boli získané od iného členského štátu alebo kontrolou ...
7.
ústredným orgánom štátnej správy, ak ide o informovanie o výsledku vybavenia podaní finančných ...
(5)

Pri sprístupňovaní, poskytovaní a výmene informácií podľa odsekov 1 až 4 a § 78 poisťovňa, ...

a)
Slovenskej informačnej služby údaj o príslušnosti osoby k Slovenskej informačnej službe alebo ...
b)
Vojenského spravodajstva údaj o príslušnosti osoby k Vojenskému spravodajstvu alebo údaj o majetku ...
(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená použiť informácie získané podľa odseku 4 len na účely, ...

(7)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá povinnosť uložená osobitným zákonom42) oznámiť ...

(8)

Poisťovne, pobočky poisťovní z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní ...

(9)

Register poistných udalostí obsahuje tieto údaje o poistnej udalosti alebo škodovej udalosti:

a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno a identifikačné číslo účastníkov poistnej udalosti alebo ...
b)
adresu trvalého pobytu alebo sídla účastníkov poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
c)
dátum poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
d)
číslo poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
e)
evidenčné číslo motorového vozidla,
f)
VIN motorového vozidla.
(10)

Prevádzkovať register poistných udalostí vytvorený podľa odseku 8 vrátane spracúvania údajov ...

(11)

Údaje poskytnuté do registra poistných udalostí musia byť pravdivé, aktuálne a úplné. Údaje ...

(12)

Údaje, ktoré poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej ...

(13)

Klient poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu alebo pobočky zahraničnej poisťovne ...

(14)

Ak klient poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu alebo pobočky zahraničnej poisťovne ...

§ 73
Oddelenie správy životného poistenia, neživotného poistenia a zaistenia
(1)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, je ...

(2)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, vypočíta ...

a)
životného poistenia alebo zaistenia, ktorá sa vypočíta, akoby príslušná poisťovňa vykonávala ...
b)
neživotného poistenia alebo zaistenia, ktorá sa vypočíta, akoby príslušná poisťovňa vykonávala ...
(3)

Poisťovňa, ktorá vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. ...

(4)

Krytie hypotetickej minimálnej kapitálovej požiadavky podľa odseku 3 v súvislosti s činnosťou ...

(5)

Poisťovňa môže používať na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť položky použiteľných ...

(6)

Národná banka Slovenska dohliada nad výsledkami činností životného poistenia a neživotného ...

(7)

Poisťovňa je povinná viesť oddelenú analytickú evidenciu osobitne pre životné poistenie a neživotné ...

(8)

Poisťovňa je povinná na základe účtovných závierok vypracovať výkaz, v ktorom sa jasne identifikujú ...

(9)

Poisťovňa môže previesť položky použiteľných základných vlastných zdrojov použiteľných ...

(10)

Ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo poisťovňa z iného členského štátu vykonáva ...

a)
viesť oddelenú správu pre toto poistné odvetvie; oddelená správa musí zahŕňať oddelenú identifikáciu ...
b)
viesť oddelenú analytickú evidenciu pre toto poistné odvetvie a pripraviť účtovné závierky ...
c)
uviesť v poznámkach účtovnej závierky údaje osobitne pre toto poistné odvetvie.
(11)

Ak poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne podľa § 6 ods. 12 vykonáva súčasne poisťovaciu ...

(12)

Poisťovňa a zaisťovňa, ktorá vykonáva súčasne zaisťovaciu činnosť pre poistný druh životné ...

§ 74
Povinnosti audítorov a účtovná dokumentácia
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(2)

Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné na žiadosť Národnej banky Slovenska oznámiť výšku pohľadávok, ...

(4)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(5)

Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit účtovnej závierky alebo inú ...

a)
porušenie povinností vyplývajúcich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov ...
b)
významné zníženie schopnosti nepretržitého fungovania poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...
c)
odmietnutie vyjadriť názor na účtovnú závierku alebo vydanie podmieneného, záporného alebo ...
d)
nedodržiavanie kapitálovej požiadavky na solventnosť,
e)
nedodržiavanie minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť.
(6)

Ustanovenie odseku 5 sa vzťahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorí overujú ...

(7)

Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska ...

(8)

Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má osobitný vzťah k poisťovni a zaisťovni podľa § ...

(9)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(10)

Pri zmene audítora alebo audítorskej spoločnosti sa postupuje primerane podľa odseku 9.

§ 75
Oznamovacia povinnosť
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné informovať Národnú banku Slovenska podľa § 79 ods. 11 o ...

a)
pre neživotné poistenie podľa skupín činnosti podľa osobitného predpisu,26)
b)
pre životné poistenie podľa skupín činnosti podľa osobitného predpisu.26)
(2)

Ak poisťovňa a zaisťovňa vykonáva poistné odvetvie uvedené v prílohe č. 1 časti A bode 10 ...

(3)

Na základe žiadosti príslušného orgánu dohľadu členského štátu je Národná banka Slovenska ...

(4)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovňa z iného členského štátu sú povinné ...

§ 76
(1)

Osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na poisťovni alebo zaisťovni alebo znížiť ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať tieto údaje:

a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt pri fyzickej osobe alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné ...
b)
rozsah, v akom chce osoba podľa odseku 1 znížiť podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne. ...
(3)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene, pri ...

(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene, pri ...

(5)

Na účely dohľadu je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná podľa stavu k 30. júnu a 31. decembru ...

§ 77
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na poisťovni alebo zaisťovni alebo také ďalšie zvýšenie ...
b)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie poisťovne alebo zaisťovne,
c)
predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej ...
d)
vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti,
e)
vykonávanie finančného sprostredkovania pre finančné inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi, ...
f)
na neuverejnenie informácií podľa § 34, ktoré obsahuje správa o solventnosti a finančnom stave ...
g)
na použitie párovacej korekcie podľa § 40 a na použitie prechodnej korekcie podľa § 203,
h)
určenie hodnoty položky dodatkových vlastných zdrojov podľa § 45,
i)
použitie vlastnej metódy na ohodnotenie položky dodatkových vlastných zdrojov podľa § 45 na obdobie ...
j)
zaradenie položky vlastných zdrojov do triedy podľa § 46, ak položka vlastných zdrojov nie je ...
k)
nahradenie niektorých parametrov modulov poistno-technického rizika životného poistenia, neživotného ...
l)
prevod položiek použiteľných základných vlastných zdrojov podľa § 73 ods. 9 alebo § 186 ods. ...
m)
schválenie úplného alebo čiastočného vnútorného modelu podľa § 54 vrátane jeho zmien,
n)
zmenu písomnej stratégie pre uskutočnenie zmien vnútorného modelu podľa § 55,
o)
určenie celej kapitálovej požiadavky na solventnosť alebo jej časti v súlade so štandardným ...
p)
zahrnutie položiek podľa § 179 ods. 10 do použiteľných základných vlastných zdrojov poisťovne, ...
q)
predčasné splatenie úveru podľa § 179 ods. 7,
r)
zmenu úveru podľa § 179 ods. 7,
s)
splatenie cenných papierov podľa § 179 ods. 9, ktoré nemajú stanovenú splatnosť,
t)
tvorbu ďalšej technickej rezervy podľa § 171 ods. 3,
u)
na prechodné zníženie technických rezerv podľa § 204.
(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa

a)
odseku 1 písm. a) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. c) až g) alebo v § 9 ods. 2 písm. ...
b)
odseku 1 písm. b) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. c) až e) a g), v § 9 ods. 2 písm. ...
c)
odseku 1 písm. c) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. a),c) až e) a g), v § 9 ods. 2 písm. ...
d)
odseku 1 písm. e) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. i) a m) alebo § 9 ods. 2 písm. i) ...
e)
odseku 1 písm. f) platia podmienky uvedené v § 34 ods. 1,
f)
odseku 1 písm. g) platia podmienky uvedené v § 40 ods. 2 alebo v § 203,
g)
odseku 1 písm. h) a i) platia podmienky uvedené v odseku 8,
h)
odseku 1 písm. j) platia podmienky podľa osobitného predpisu,26)
i)
odseku 1 písm. k) platia podmienky podľa § 49 ods. 9 a podmienky podľa osobitného predpisu,26)
j)
odseku 1 písm. l) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. i) primerane,
k)
odseku 1 písm. n) a o) platia podmienky podľa osobitného predpisu,26)
l)
odseku 1 písm. m) platia podmienky podľa § 54 ods. 7 a podmienky podľa osobitného predpisu,26)
m)
odseku 1 písm. p) platí podmienka uvedená v § 179 ods. 11,
n)
odseku 1 písm. q) platí podmienka uvedená v § 179 ods. 8,
o)
odseku 1 písm. r) a s) platí podmienka, že nehrozí pokles použiteľných základných vlastných ...
(3)

Ak súčasťou predaja podniku alebo jeho časti podľa odseku 1 písm. c) je aj prevod poistného kmeňa ...

(4)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané, že zaisťovňa, ...

(5)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) až c) musí byť preukázaný aj prehľadný ...

(6)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a) až c) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.48)

(7)

Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 neudelí, ak žiadateľ nepreukáže ...

(8)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. h) a i) Národná banka Slovenska hodnotí ...

a)
situáciu príslušných protistrán z hľadiska ich platobnej schopnosti a pravdepodobnosti splatenia ...
b)
vymožiteľnosť zdrojov vzhľadom na povahu položky, ako aj na akékoľvek podmienky, ktoré by mohli ...
c)
akékoľvek informácie o výsledku minulých žiadostí poisťovne a zaisťovne o takéto dodatkové ...
(9)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa

a)
odseku 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú ...
b)
odseku 1 písm. b) podávajú právnické osoby, ktoré sa zlučujú alebo splývajú, alebo poisťovňa, ...
c)
odseku 1 písm. c) podáva predávajúca poisťovňa alebo zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo ...
d)
odseku 1 písm. d) až u) podáva poisťovňa alebo zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo ...
(10)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie prechádzajúceho súhlasu ...

(11)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie ...

(12)

O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka ...

(13)

Ak v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) by sa poisťovňa alebo zaisťovňa stala ...

(14)

Ak valné zhromaždenie poisťovne alebo zaisťovne alebo iný orgán poisťovne alebo zaisťovne rozhoduje ...

(15)

Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. a) povinná ...

a)
zahraničná banka z iného členského štátu, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa ...
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(16)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

(17)

Predmetom konzultácií podľa odsekov 15 a 16 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo ...

(18)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo ...

(19)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska ...

§ 78
Identifikácia klientov
(1)

Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto ...

a)
poskytnúť,
1.
ak ide o fyzickú osobu, osobné údaje49) v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo organizácie, ...
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce
4a.
schopnosť klienta plniť si záväzky z poistnej zmluvy,
4b.
požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy,
4c.
oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
4d.
splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené týmto ...
4e.
zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy a na zistenie ...
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje49) z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné ...
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)

Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, ...

(3)

Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3 a § 72 ods. 1, je poisťovňa, pobočka poisťovne z ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3 a § 72 ods. 1, môže poisťovňa, pobočka poisťovne ...

(6)

Ak výška poistného za kalendárny rok je vyššia ako 1000 eur alebo jednorazové poistné je vyššie ...

(7)

Na účely odseku 6 možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta. Pri uzavieraní ...

(8)

Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOHĽAD

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné ustanovenia o dohľade
§ 79
(1)

Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...

(2)

Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska. Hlavným cieľom dohľadu nad poisťovníctvom ...

(3)

Predmetom dohľadu je kontrola vykonávania poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, dodržiavania ...

(4)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad pravidelne, primerane k povahe, rozsahu a zložitosti rizík ...

(5)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje na základe dostupných informácií možný ...

(6)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu využíva kontrolný systém, ktorý jej umožní včas ...

(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená vypracovať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na vykonávanie ...

(8)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(9)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov poisťovní, zaisťovní, pobočiek ...

(10)

Osoby podliehajúce dohľadu podľa odseku 1, dohľadu podľa § 81 až 123 a doplňujúcemu dohľadu ...

(11)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(12)

Údaje, doklady a informácie podľa odsekov 10 a 11 musia byť úplné, správne, pravdivé, zrozumiteľné, ...

(13)

Národná banka Slovenska môže povoliť pravidelné predkladanie údajov podľa odseku 11 v termínoch ...

a)
predkladanie uvedených informácií predstavuje prílišnú záťaž vo vzťahu k povahe, rozsahu a ...
b)
sa informácie predkladajú aspoň raz ročne,
c)
poisťovňa alebo zaisťovňa patriaca do skupiny podľa § 81 ods. 1 písm. c) môže Národnej banke ...
(14)

Národná banka Slovenska môže povoliť predkladanie údajov podľa odseku 13 len poisťovniam a zaisťovniam, ...

(15)

Národná banka Slovenska pri povolení predkladania údajov podľa odseku 13 uprednostní poisťovňu ...

(16)

Národná banka Slovenska môže udeliť výnimku z predkladania údajov podľa odseku 11 po jednotlivých ...

a)
predkladanie uvedených informácií by predstavovalo prílišnú záťaž vo vzťahu k povahe, rozsahu ...
b)
predkladanie uvedených informácií nie je potrebné na účely účinného dohľadu nad poisťovňou ...
c)
takéto predkladanie údajov neoslabuje stabilitu príslušných finančných systémov v Európskej ...
d)
poisťovňa alebo zaisťovňa je schopná poskytnúť tieto informácie na vyžiadanie Národnej banky ...
e)
poisťovňa alebo zaisťovňa patriaca do skupiny podľa § 81 ods. 1 písm. c) môže Národnej banke ...
(17)

Národná banka Slovenska môže povoliť predkladanie údajov podľa odseku 16 len poisťovniam a zaisťovniam, ...

(18)

Národná banka Slovenska pri povolení predkladania údajov podľa odseku 16 uprednostní poisťovňu ...

(19)

Národná banka Slovenska pri posudzovaní podmienky podľa odseku 13 písm. a) a odseku 16 písm. a) ...

a)
objem poistného, technických rezerv a aktív poisťovne alebo zaisťovne,
b)
volatilitu poistných plnení poisťovne alebo zaisťovne,
c)
trhové riziká vyplývajúce z investícií poisťovne alebo zaisťovne,
d)
koncentráciu rizík poisťovne alebo zaisťovne,
e)
celkový počet odvetví životného poistenia a neživotného poistenia, pre ktoré je poisťovni udelené ...
f)
dopady riadenia aktív poisťovne alebo zaisťovne na finančnú stabilitu;
g)
schopnosť poisťovne alebo zaisťovne poskytovať informácie na účely dohľadu vrátane posúdenia ...
h)
vhodnosť systému správy a riadenia poisťovne alebo zaisťovne,
i)
úroveň vlastných zdrojov kryjúcich kapitálovú požiadavku na solventnosť a minimálnu kapitálovú ...
j)
skutočnosť, či sa jedná o kaptívnu poisťovňu alebo kaptívnu zaisťovňu, ktorá kryje len riziká ...
(20)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia a odporúčania v oblasti regulácie poisťovníctva ...
b)
všeobecné hodnotiace kritériá a metodiku vrátane testovania podľa odseku 7, ktoré Národná banka ...
c)
súhrnné štatistické údaje o hlavných ukazovateľoch súvisiacich s uplatňovaním pravidiel obozretného ...
d)
spôsob a rozsah uplatnenia ustanovení právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré umožňujú ...
e)
ciele dohľadu a jeho hlavné činnosti.
(21)

Informácie podľa odseku 20 sa pravidelne aktualizujú a zverejňujú podľa osobitného predpisu.26) ...

(22)

Národná banka Slovenska je povinná umožniť príslušnému orgánu dohľadu domovského členského ...

(23)

Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad na území iného členského štátu nad pobočkami ...

(24)

Pri výkone dohľadu sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu ...

(25)

Národná banka Slovenska pri výkone svojich úloh je povinná zohľadňovať spoločné postupy a ...

a)
zúčastňovať sa na činnostiach Európskeho orgánu dohľadu,
b)
vynaložiť maximálne úsilie na dodržiavanie usmernení a odporúčaní vydaných Európskym orgánom ...
(26)

Na poskytovanie informácií podľa tohto odseku sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných ...

a)
Európskemu orgánu dohľadu, ak sú tieto informácie potrebné na plnenie jeho povinností,
b)
orgánom dohľadu nad finančnými inštitúciami iných členských štátov, len na účely dohľadu, ...
c)
centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk vrátane Európskej centrálnej banky a ...
d)
Európskemu výboru pre systémové riziká zriadenému osobitným predpisom,60) ak sú tieto informácie ...
e)
osobám z iného členského štátu alebo štátu, ktorý nie je členským štátom, ktoré sa podieľajú ...
f)
súdom,
g)
ministerstvu financií, ak tieto informácie boli získané od iného členského štátu alebo kontrolou ...
h)
ústredným orgánom štátnej správy, ak ide o informovanie o výsledku vybavenia podaní finančných ...
(27)

Informácie získané pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť iným ...

(28)

Ustanoveniami odsekov 26 a 27 nie je dotknutá povinnosť uložená osobitným zákonom42) oznámiť ...

§ 80
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne, ktoré ...

a)
poskytovateľ služby je povinný spolupracovať s Národnou bankou Slovenska v súvislosti so zvereným ...
b)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne, ich audítori ...
c)
zabezpečiť, aby Národná banka Slovenska mala skutočný prístup k prevádzkovým priestorom poskytovateľa ...
(2)

Ak má poskytovateľ služby pre poisťovňu z iného členského štátu alebo zaisťovňu z iného ...

(3)

Národná banka Slovenska pred vykonaním dohľadu na mieste u poskytovateľa služieb so sídlom v ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska nemôže vykonať dohľad na mieste podľa odseku 3 na území iného členského ...

DRUHÁ HLAVA
DOHĽAD NAD POISŤOVŇAMI V SKUPINE A ZAISŤOVŇAMI V SKUPINE

Vymedzenie pojmov, uplatňovanie a rozsah dohľadu nad skupinou
§ 81
(1)

Na účely výkonu dohľadu nad poisťovňami v skupine a zaisťovňami v skupine sa rozumie

a)
spoločnosťou s majetkovou účasťou spoločnosť, ktorá je materskou spoločnosťou, alebo spoločnosť, ...
b)
príbuznou spoločnosťou dcérska spoločnosť, alebo spoločnosť, ktorej majetková účasť je v ...
c)
skupinou skupina spoločností, ktorá
1.
pozostáva zo spoločnosti s majetkovou účasťou, jej dcérskych spoločností a subjektov, v ktorých ...
2.
je založená na finančných vzťahoch medzi týmito spoločnosťami za predpokladu, že
2a.
jedna z týchto spoločností prostredníctvom centralizovanej koordinácie uplatňuje rozhodujúci ...
2b.
vytvorenie a zrušenie takýchto vzťahov podliehajú predchádzajúcemu súhlasu orgánom dohľadu ...
d)
orgánom dohľadu nad skupinou orgán dohľadu zodpovedný za dohľad nad skupinou podľa § 109,
e)
kolégiom orgánov dohľadu stály výbor pre spoluprácu, koordináciu a uľahčovanie prijímania ...
f)
poisťovacou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť, ktorá nie je zmiešanou finančnou ...
g)
zmiešanou poisťovacou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako poisťovňa, poisťovňa ...
(2)

Na účely dohľadu nad poisťovňami v skupine a zaisťovňami v skupine považuje Národná banka ...

(3)

Národná banka Slovenska považuje za dcérsku spoločnosť aj akúkoľvek spoločnosť, na ktorú ...

(4)

Národná banka Slovenska považuje za majetkovú účasť aj priamu alebo nepriamu držbu hlasovacích ...

§ 82
(1)

Dohľad na úrovni skupiny sa vykonáva podľa § 81 až 123. Ustanovenia tohto zákona, ktorými sa ...

(2)

Dohľad na úrovni skupiny sa vykonáva nad činnosťou poisťovne, poisťovne z iného členského ...

a)
ktorá má majetkovú účasť v aspoň jednej poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, ...
b)
ktorej materskou spoločnosťou je poisťovacia holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná ...
c)
ktorej materskou spoločnosťou je poisťovacia holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná ...
d)
ktorej materskou spoločnosťou je zmiešaná poisťovacia holdingová spoločnosť podľa § 123.
(3)

Ak sa vykonáva dohľad podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) a poisťovňa s majetkovou účasťou, ...

(4)

Ak sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnaké ustanovenia podľa § 81 ...

(5)

Ak sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnaké ustanovenia podľa tohto ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, informuje Európsky orgán ...

§ 83
(1)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa § 82 ods. 2, nie je povinná vykonávať individuálny ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, môže z dohľadu nad ...

a)
ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu nad skupinou,
c)
ktorej zahrnutie do dohľadu nad skupinou je nevhodné z hľadiska cieľov dohľadu nad skupinou.
(3)

Ak by malo byť vylúčených niekoľko jednotlivých spoločností rovnakej skupiny podľa odseku 2 ...

(4)

Ak niektorá poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, zaisťovňa, ...

(5)

Ak príslušný orgán dohľadu nad skupinou vylúči niektorú poisťovňu alebo zaisťovňu z dohľadu ...

§ 84
(1)

Ak poisťovňa s majetkovou účasťou, poisťovňa z iného členského štátu s majetkovou účasťou, ...

(2)

Ustanovenia § 87 až 119 sa uplatňujú len na poisťovňu s majetkovou účasťou alebo zaisťovňu ...

(3)

Ak je konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie, dcérskou spoločnosťou spoločnosti, ...

§ 85
(1)

Konečná materská spoločnosť na vnútroštátnej úrovni je poisťovňa s majetkovou účasťou, ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a príslušný orgán dohľadu ...

(3)

Národná banka Slovenska môže pri dohľade nad skupinou na vnútroštátnej úrovni neuplatňovať ...

(4)

Ak sa Národná banka Slovenska rozhodne uplatňovať na konečnú materskú spoločnosť na vnútroštátnej ...

(5)

Ak sa Národná banka Slovenska rozhodne uplatňovať na konečnú materskú spoločnosť na vnútroštátnej ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska usudzuje, že rizikový profil konečnej materskej spoločnosti na vnútroštátnej ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a príslušný orgán dohľadu ...

(8)

Ak sa Národná banka Slovenska rozhodne uplatňovať na konečnú materskú spoločnosť na vnútroštátnej ...

(9)

Národná banka Slovenska nesmie prijať rozhodnutie podľa odseku 1 alebo takéto rozhodnutie ďalej ...

§ 86
(1)

Národná banka Slovenska môže uzavrieť dohodu s orgánmi dohľadu v iných členských štátoch, ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a príslušné orgány ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska uzavrie dohodu podľa odseku 1, dohľad nad skupinou na úrovni podskupiny ...

Solventnosť skupiny
§ 87
(1)

Kontrola solventnosti skupiny sa vykonáva v súlade s odsekmi 2 a 3 a § 108 až 119.

(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa § 82 ods. 2 písm. a), poisťovňa s majetkovou ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa § 82 ods. 2 písm. b), je poisťovňa v skupine ...

(4)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad skupinou, poisťovňa s majetkovou účasťou a zaisťovňa ...

(5)

Bez zbytočného odkladu potom ako poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou ...

(6)

Poisťovňa s majetkovou účasťou, zaisťovňa s majetkovou účasťou, poisťovacia holdingová spoločnosť ...

(7)

Poisťovňa s majetkovou účasťou, zaisťovňa s majetkovou účasťou, poisťovacia holdingová spoločnosť ...

§ 88
(1)

Výpočet solventnosti skupiny poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou ...

(2)

Poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou účasťou vypočíta skupinovú ...

§ 89
(1)

Pri výpočte solventnosti skupiny sa zohľadní pomerná majetková účasť, ktorú má poisťovňa ...

a)
percento použité na zostavenie konsolidovaných účtov, ak sa použije metóda účtovnej konsolidácie, ...
b)
pomer upísaného kapitálu, ktorý je v priamej alebo nepriamej držbe poisťovne s majetkovou účasťou ...
(2)

Bez ohľadu na použitú metódu, ak použiteľné vlastné zdroje príbuznej spoločnosti, ktorá je ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, môže povoliť, aby sa ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, určí po konzultácii ...

a)
nie je kapitálové prepojenie medzi niektorými spoločnosťami v skupine,
b)
na spoločnosti v skupine sa uplatňuje vplyv na jej riadení porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim ...
c)
spoločnosť je materskou spoločnosťou inej spoločnosti.
§ 90
(1)

Ak má poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou účasťou viac ako jednu ...

(2)

Ak má príbuzná spoločnosť podľa odseku 1 sídlo v inom členskom štáte, výpočet solventnosti ...

(3)

Ak má príbuzná spoločnosť podľa odseku 1 sídlo v inom ako členskom štáte, výpočet solventnosti ...

(4)

Ak príbuzná spoločnosť podľa odseku 3 má sídlo v inom ako členskom štáte, v ktorom režim ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, overí na žiadosť poisťovne ...

(6)

Ak orgán dohľadu nad skupinou prijme rozhodnutie o rovnocennosti režimu solventnosti v inom ako členskom ...

(7)

Ak Komisia prijme rozhodnutie o rovnocennosti alebo dočasnej rovnocennosti režimu solventnosti v inom ...

§ 91
(1)

Pri výpočte solventnosti skupiny sa nemôžu viacnásobne zohľadniť použiteľné vlastné zdroje ...

a)
hodnotu každého aktíva poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou, ...
b)
hodnotu každého aktíva príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom výpočtu solventnosti skupiny, ...
c)
hodnotu každého aktíva príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom výpočtu solventnosti skupiny, ...
(2)

Nasledujúce položky sa môžu začleniť do výpočtu solventnosti skupiny len v rozsahu, v akom sú ...

a)
fond akumulovaných prostriedkov podľa § 45 ods. 8,
b)
upísaný, ale nesplatený kapitál.
(3)

Z výpočtu solventnosti skupiny sa vylučuje aj upísaný, ale nesplatený kapitál

a)
predstavujúci potenciálny záväzok poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou ...
b)
poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou, ktorý predstavuje potenciálny ...
c)
príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom výpočtu solventnosti skupiny, predstavujúci potenciálny ...
(4)

Ak príslušné orgány dohľadu považujú použiteľné vlastné zdroje iné ako uvedené v odseku ...

(5)

Súčet vlastných zdrojov uvedených v odsekoch 2 až 4 nesmie presiahnuť kapitálovú požiadavku ...

(6)

Všetky použiteľné vlastné zdroje príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom výpočtu solventnosti ...

§ 92
(1)

Pri výpočte solventnosti skupiny sa nezohľadňujú žiadne vlastné zdroje použiteľné na krytie ...

a)
príbuznou spoločnosťou,
b)
spoločnosťou s majetkovou účasťou,
c)
inou príbuznou spoločnosťou niektorej z jej spoločností s majetkovou účasťou.
(2)

Pri výpočte solventnosti skupiny sa nezohľadňujú žiadne vlastné zdroje použiteľné na krytie ...

(3)

Za vzájomné financovanie sa považuje najmä, ak poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa ...

(4)

Aktíva a pasíva sa oceňujú podľa § 36.

§ 93
(1)

Ak poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou účasťou vlastní majetkovú ...

(2)

Na účely tohto výpočtu sa poisťovacia holdingová spoločnosť podľa odseku 1 alebo zmiešaná ...

(3)

Ak poisťovacia holdingová spoločnosť podľa odseku 1 alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť ...

(4)

Všetky dodatkové vlastné zdroje poisťovacej holdingovej spoločnosti podľa odseku 1 alebo zmiešanej ...

§ 94
(1)

Pri výpočte solventnosti skupiny poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, môže rozhodnúť na ...

§ 95

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a nemá k dispozícii informácie ...

§ 96
(1)

Solventnosť skupiny sa rovná rozdielu medzi

a)
použiteľnými vlastnými zdrojmi skupiny vypočítanej na základe konsolidovaných údajov a
b)
kapitálovou požiadavkou na solventnosť skupiny vypočítanou na základe konsolidovaných údajov. ...
(2)

Pravidlá ustanovené v § 45 až 62 sa uplatňujú na určenie použiteľných vlastných zdrojov skupiny ...

(3)

Konsolidovaná kapitálová požiadavka skupiny je kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny ...

(4)

Minimálna konsolidovaná kapitálová požiadavka skupiny je určená súčtom

a)
minimálnej kapitálovej požiadavky ustanovenej v § 63 poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne ...
b)
pomerného podielu minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť príbuznej spoločnosti, ktorá ...
(5)

Minimálna konsolidovaná kapitálová požiadavka skupiny musí byť krytá použiteľnými základnými ...

§ 97
Vnútorný model skupiny
(1)

Konsolidovaná kapitálová požiadavka skupiny sa vypočíta na základe vnútorného modelu, len ak ...

(2)

Orgán dohľadu nad skupinou a príslušné orgány dohľadu v lehote šiestich mesiacov od dátumu, ...

(3)

Ak počas lehoty uvedenej v odseku 2 a pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia akýkoľvek príslušný ...

(4)

Ak príslušné orgány dohľadu dospeli k spoločnému rozhodnutiu uvedenému v odseku 2, orgán dohľadu ...

(5)

Ak sa spoločné rozhodnutie neprijme v lehote šiestich mesiacov od dátumu prijatia úplnej žiadosti, ...

(6)

Ak sa podľa Národnej banky Slovenska rizikový profil poisťovne alebo zaisťovne významne odchyľuje ...

(7)

Národná banka Slovenska môže určiť, za výnimočných okolností, za ktorých by navýšenie kapitálu ...

(8)

Každé rozhodnutie podľa odseku 6 alebo odseku 7 Národná banka Slovenska odôvodní príslušnej ...

§ 98

Orgán dohľadu nad skupinou pri nariadení navýšenia kapitálu skupiny postupuje primerane podľa ...

a)
existujú riziká na úrovni skupiny, ktoré by mohli byť nedostatočne kryté,
b)
sú uložené navýšenia kapitálu príbuzným spoločnostiam, ktoré sú predmetom výpočtu solventnosti ...
§ 99
(1)

Skupinová solventnosť poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou ...

a)
agregovanými použiteľnými vlastnými zdrojmi skupiny podľa odseku 2 a
b)
hodnotou príbuzných spoločností, ktoré sú predmetom výpočtu solventnosti skupiny, a agregovanou ...
(2)

Agregované použiteľné vlastné zdroje skupiny sú súčtom

a)
vlastných zdrojov použiteľných na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne s majetkovou ...
b)
pomerného podielu poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou vo vlastných ...
(3)

Agregovaná kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny sa rovná súčtu

a)
kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou ...
b)
pomerného podielu kapitálovej požiadavky na solventnosť príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom ...
(4)

Ak poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou účasťou má v držbe nepriamu ...

a)
odseku 1 písm. b) zahŕňa hodnotu tejto majetkovej účasti, ktorá zohľadňuje príslušné podiely, ...
b)
odseku 2 písm. b) zahŕňa príslušné pomerné podiely použiteľných vlastných zdrojov v tejto ...
c)
odseku 3 písm. b) zahŕňa príslušné pomerné podiely kapitálovej požiadavky na solventnosť v ...
(5)

Ak poisťovňa s majetkovou účasťou, zaisťovňa s majetkovou účasťou, poisťovacia holdingová ...

(6)

Orgán dohľadu nad skupinou pri nariadení navýšenia kapitálu skupiny postupuje primerane podľa ...

§ 100
(1)

Ak je poisťovňa alebo zaisťovňa dcérskou spoločnosťou poisťovacej holdingovej spoločnosti alebo ...

(2)

Na účely tohto výpočtu sa poisťovacia holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová ...

Skupina s centralizovaným riadením rizika
§ 101

Na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá je dcérskou spoločnosťou poisťovne, poisťovne z iného ...

a)

orgán dohľadu nad skupinou nevylúčil túto poisťovňu alebo zaisťovňu z dohľadu nad skupinou, ...

b)

procesy riadenia rizík a mechanizmy vnútornej kontroly materskej spoločnosti sa uplatňujú na poisťovňu ...

c)

materskej spoločnosti bol doručený súhlas podľa § 108 ods. 6,

d)

materskej spoločnosti bol doručený súhlas podľa § 116 ods. 2,

e)

žiadosť materskej spoločnosti o povolenie, aby sa na ňu uplatňovali § 103 a 104, bola schválená ...

§ 102
(1)

Na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá je dcérskou spoločnosťou poisťovne, poisťovne z iného ...

(2)

Kolégium orgánov dohľadu v lehote troch mesiacov odo dňa, ku ktorému všetky orgány dohľadu v ...

(3)

Ak počas lehoty uvedenej v odseku 2 a pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia akýkoľvek príslušný ...

(4)

Ak príslušné orgány dohľadu dospeli k spoločnému rozhodnutiu uvedenému v odseku 2, Národná ...

(5)

Ak sa spoločné rozhodnutie príslušných orgánov dohľadu neprijme v lehote podľa odseku 2, orgán ...

a)
názory a námietky príslušných orgánov dohľadu kolégia orgánov dohľadu,
b)
námietky ostatných orgánov dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu.
(6)

Rozhodnutie obsahuje odôvodnenie a vysvetlenie každej významnej odchýlky od výhrad príslušných ...

§ 103
(1)

Ak sa kapitálová požiadavka na solventnosť poisťovni alebo zaisťovni, ktorá je dcérskou spoločnosťou, ...

(2)

Ak sa kapitálová požiadavka na solventnosť poisťovni alebo zaisťovni, ktorá je dcérskou spoločnosťou, ...

(3)

Ak sa dosiahne dohoda príslušných orgánov dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu, táto dohoda ...

(4)

Ak medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu nad skupinou nedôjde k dohode, môže ktorýkoľvek ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, postupuje primerane podľa ...

§ 104
(1)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je dcérskou spoločnosťou, nesplnila kapitálovú požiadavku ...

(2)

Kolégium orgánov dohľadu v lehote štyroch mesiacov odo dňa zistenia nesplnenia kapitálovej požiadavky ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí zhoršujúcu sa finančnú situáciu, bez zbytočného odkladu informuje ...

(4)

Kolégium orgánov dohľadu v lehote jedného mesiaca odo dňa prijatia návrhu Národnej banky Slovenska ...

(5)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je dcérskou spoločnosťou, nesplnila minimálnu kapitálovú ...

(6)

Národná banka Slovenska alebo orgán dohľadu nad skupinou môže postúpiť skutočnosti podľa odsekov ...

a)
so schválením ozdravného plánu, vrátane akéhokoľvek predĺženia lehoty na ozdravenie, v lehote ...
b)
so schválením navrhovaných opatrení v lehote podľa odseku 4.
(7)

Skutočnosti podľa odsekov 2 až 4 sa nepostúpia Európskemu orgánu dohľadu

a)
po uplynutí lehôt uvedených v odseku 6,
b)
po dosiahnutí dohody v rámci kolégia orgánov dohľadu alebo
c)
v situáciách, ktoré neznesú odklad, uvedených v odseku 3.
(8)

Národná banka Slovenska odloží svoje rozhodnutie a počká na rozhodnutie, ktoré môže Európsky ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, postupuje primerane podľa ...

§ 105
(1)

Postupy ustanovené v § 103 a 104 sa prestanú uplatňovať, ak

a)
podmienka ustanovená v § 101 písm. a) sa prestane dodržiavať,
b)
podmienka ustanovená v § 101 písm. b) sa prestane dodržiavať a skupina ju nezačne opäť spĺňať ...
c)
podmienky ustanovené v § 101 písm. c) a d) sa prestanú dodržiavať.
(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a rozhodne, po konzultácii ...

(3)

Materská spoločnosť je zodpovedná za nepretržité dodržiavanie podmienok podľa § 101 písm. ...

(4)

Orgán dohľadu nad skupinou minimálne raz ročne kontroluje dodržiavanie podmienok uvedených v § ...

(5)

Ak podľa orgánu dohľadu nad skupinou, po konzultácii s kolégiom orgánov dohľadu, plán podľa ...

(6)

Ustanovenia § 103 a 104 sa môžu opätovne uplatniť na základe novej žiadosti podľa § 102.

(7)

Ustanovenia § 101 až 105 sa uplatňujú na poisťovne a zaisťovne, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami ...

Koncentrácia rizík a vnútroskupinové transakcie
§ 106
(1)

Dohľad nad koncentráciou rizík na úrovni skupiny vykonáva orgán dohľadu nad skupinou v súlade ...

(2)

Ak sa neuplatňuje § 84 ods. 3, konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie je povinná ...

(3)

Orgán dohľadu nad skupinou určí po konzultácii s kolégiom orgánov dohľadu a s konečnou materskou ...

(4)

Orgán dohľadu nad skupinou určí po porade s ostatnými orgánmi dohľadu v rámci kolégia orgánov ...

§ 107
Dohľad nad vnútroskupinovými transakciami
(1)

Dohľad nad vnútroskupinovými transakciami vykonáva orgán dohľadu nad skupinou v súlade s odsekom ...

(2)

Ak sa neuplatňuje § 84 ods. 3, konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie je povinná ...

(3)

Orgán dohľadu nad skupinou určí po konzultácii s kolégiom orgánov dohľadu a s konečnou materskou ...

(4)

Na určenie významnosti vnútroskupinových transakcií sa primerane použije ustanovenie § 106 ods. ...

Riadenie rizík a vnútorná kontrola
§ 108
(1)

Požiadavky ustanovené v § 23 až 30 sa uplatňujú primerane na úrovni skupiny. Systémy riadenia ...

(2)

Vnútorná kontrola skupiny zahŕňa minimálne primerané

a)
procesy týkajúce sa solventnosti skupiny umožňujúce identifikovať a merať všetky dôležité ...
b)
postupy oznamovania a účtovné postupy umožňujúce sledovať a riadiť vnútroskupinové transakcie ...
(3)

Systémy a postupy oznamovania uvedené v odsekoch 1 a 2 podliehajú kontrole orgánu dohľadu nad skupinou ...

(4)

Konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie je povinná vykonávať na úrovni skupiny ...

(5)

Ak sa výpočet solventnosti skupiny vykonáva podľa metódy založenej na účtovnej konsolidácii, ...

(6)

Konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie môže vykonať, po súhlase orgánu dohľadu ...

(7)

Orgán dohľadu nad skupinou pred poskytnutím súhlasu podľa odseku 6 konzultuje a zohľadní názory ...

Opatrenia na uľahčenie dohľadu nad skupinou
§ 109
(1)

Spomedzi orgánov dohľadu príslušných členských štátov sa určí orgán dohľadu nad skupinou ...

(2)

Ak je skupina tvorená poisťovňami alebo zaisťovňami a nie je tvorená poisťovňou z iného členského ...

(3)

Ak nie je v odseku 2 alebo v odseku 4 ustanovené inak, funkcia orgánu dohľadu nad skupinou je vykonávaná ...

a)
orgánom dohľadu, ktorý udelil povolenie poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni ...
b)
orgánom dohľadu, ktorý udelil povolenie poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni ...
c)
orgánom dohľadu, ktorý udelil povolenie poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni ...
d)
orgánom dohľadu poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne alebo zaisťovne z ...
e)
orgánom dohľadu poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne alebo zaisťovne z ...
f)
orgánom dohľadu poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne alebo zaisťovne z ...
(4)

Príslušné orgány dohľadu môžu na žiadosť ktoréhokoľvek orgánu dohľadu prijať spoločné ...

(5)

Príslušné orgány dohľadu prijmú spoločné rozhodnutie o určení orgánu dohľadu nad skupinou ...

(6)

Ak počas lehoty uvedenej v odseku 5 a pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia akýkoľvek príslušný ...

(7)

Orgán dohľadu nad skupinou

a)
koordinuje zber informácií potrebných pre výkon dohľadu a zabezpečuje ich zdieľanie príslušným ...
b)
kontroluje a hodnotí finančnú situáciu skupiny,
c)
hodnotí, či skupina dodržiava ustanovenia upravujúce solventnosť, koncentráciu rizík a vnútroskupinové ...
d)
hodnotí systém správy a riadenia skupiny a hodnotí, či členovia správneho orgánu, riadiaceho ...
e)
plánuje a koordinuje činnosti dohľadu prostredníctvom pravidelných stretnutí konaných aspoň ...
f)
vykonáva ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
§ 110
(1)

Pre zabezpečenie výkonu dohľadu nad skupinou sa zriadi kolégium orgánov dohľadu, ktorému predsedá ...

(2)

Členmi kolégia orgánov dohľadu sú orgán dohľadu nad skupinou a orgány dohľadov poisťovní, ...

(3)

Vytvorenie a fungovanie kolégia orgánov dohľadu je založené na dohodách o koordinácii, ktoré ...

(4)

Ak majú členovia kolégia orgánov dohľadu rozdielne názory na dohody o koordinácii, môže každý ...

(5)

V dohodách o koordinácii uvedených v odseku 3 sa stanovia postupy

a)
rozhodovacieho procesu medzi dotknutými orgánmi dohľadu,
b)
konzultácií medzi dotknutými orgánmi dohľadu.
(6)

Dohody o koordinácii môžu poverovať orgán dohľadu nad skupinou, ostatné orgány dohľadu alebo ...

(7)

Dohody o koordinácii môžu ďalej špecifikovať spoluprácu s inými orgánmi dohľadu.

(8)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou podľa § 109, informuje ...

(9)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu o fungovaní kolégií orgánov dohľadu ...

§ 111
(1)

Národná banka Slovenska spolupracuje s ostatnými členmi kolégia orgánov dohľadu, najmä ak sa ...

(2)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, ako k nim získa prístup, alebo na požiadanie, ...

(3)

Ak Národnej banke Slovenska príslušný orgán dohľadu neoznámil príslušné informácie, alebo ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou podľa § 109, poskytne ...

(5)

Národná banka Slovenska iniciuje stretnutie kolégia orgánov dohľadu, najmä ak

a)
sa zistí významné porušenie kapitálovej požiadavky na solventnosť alebo porušenie minimálnej ...
b)
sa zistí významné porušenie solventnosti skupiny,
c)
nastali iné výnimočné okolnosti.
§ 112
(1)

Národná banka Slovenska pred prijatím rozhodnutia, ktoré je dôležité pre výkon dohľadu ostatných ...

a)
zmeny v štruktúre vlastníctva alebo v organizačnej štruktúre poisťovne alebo zaisťovne v skupine, ...
b)
rozhodnutie o predĺžení lehoty na ozdravenie podľa § 144 ods. 3 a 4,
c)
závažné sankcie alebo opatrenia, najmä navýšenie kapitálu podľa § 142 alebo obmedzenie používania ...
(2)

Ak Národná banka Slovenska prijíma rozhodnutie na základe informácií od iného orgánu dohľadu, ...

(3)

Národná banka Slovenska pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1 písm. b) a c) prekonzultuje uloženie ...

(4)

Národná banka Slovenska môže v situácii, ktorá neznesie odklad, prijať rozhodnutie podľa odseku ...

§ 113
(1)

Ak Národná banka Slovenska plní funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a materská spoločnosť má ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska požiada materskú spoločnosť príslušnej skupiny, ktorá má sídlo ...

(3)

Ak orgán dohľadu nad skupinou potrebuje informácie uvedené v § 115 ods. 2, ktoré už boli odovzdané ...

§ 114

Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánmi dohľadu členských štátov zodpovednými za dohľad ...

§ 115
(1)

Osoby patriace do pôsobnosti dohľadu nad skupinou, ich príbuzné spoločnosti a spoločnosti s majetkovou ...

(2)

Národná banka Slovenska môže pri výkone dohľadu nad skupinou požadovať informácie potrebné ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, môže udeliť výnimku ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, môže udeliť výnimku ...

(5)

Národná banka Slovenska je oprávnená overiť informácie získané podľa odseku 2 dohľadom na ...

a)
poisťovni alebo zaisťovni podliehajúcej dohľadu nad skupinou,
b)
príbuznej spoločnosti tejto poisťovne alebo zaisťovne,
c)
materskej spoločnosti tejto poisťovne alebo zaisťovne,
d)
príbuznej spoločnosti materskej spoločnosti tejto poisťovne alebo zaisťovne.
(6)

Ak má spoločnosť v skupine, sídlo na území iného členského štátu a Národná banka Slovenska ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska dostane žiadosť od orgánu dohľadu iného členského štátu o overenie ...

a)
príbuznej spoločnosti poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovne z iného členského ...
b)
materskej spoločnosti poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovne z iného členského ...
c)
príbuznej spoločnosti materskej spoločnosti poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovne ...
(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená povoliť orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska požiadala orgán dohľadu iného členského štátu o overenie informácie ...

§ 116
(1)

Konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie je povinná každoročne uverejniť správu ...

(2)

Konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie môže so súhlasom orgánu dohľadu nad ...

a)
na úrovni skupiny, ktoré sa musia uverejniť podľa odseku 1,
b)
za každú dcérsku spoločnosť v rámci skupiny, ktoré musia byť jednotlivo identifikovateľné ...
(3)

Ak Národná banka Slovenska plní funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, pred poskytnutím súhlasu ...

(4)

Ak v správe o solventnosti a finančnom stave podľa odseku 2 chýbajú niektoré informácie o poisťovni ...

§ 117

Poisťovňa, zaisťovňa, holdingová poisťovňa a zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je ...

§ 118

Všetky osoby, ktoré riadia poisťovaciu holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú ...

§ 119
(1)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a nie sú dodržiavané ...

(2)

Ak poisťovacia holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je konečná ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a nie sú dodržiavané ...

(4)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa nedodržiava požiadavky podľa § 87 až 108, alebo môže byť ohrozená ...

(5)

Ak orgán dohľadu nad skupinou informuje Národnú banku Slovenska, že nie sú dodržiavané požiadavky ...

(6)

Národná banka Slovenska koordinuje svoje opatrenia a spolupracuje s orgánom dohľadu nad skupinou ...

Iné ako členské štáty
§ 120
(1)

Národná banka Slovenska overí, či dohľad na úrovni skupiny nad poisťovňou alebo zaisťovňou, ...

(2)

Overenie podľa odseku 1 sa vykoná, ak by Národná banka Slovenska vykonávala funkciu orgánu dohľadu ...

(3)

Národná banka Slovenska pri overovaní podľa odseku 2 spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu ...

(4)

Ak orgán dohľadu nad skupinou prijme rozhodnutie o rovnocennosti režimu solventnosti v inom ako členskom ...

(5)

Ak Komisia prijme rozhodnutie o rovnocennosti alebo dočasnej rovnocennosti režimu solventnosti v inom ...

(6)

Ak dohľad na úrovni skupiny v inom ako členskom štáte je rovnocenný s dohľadom na úrovni skupiny ...

(7)

Ak dohľad na úrovni skupiny na území iného ako členského štátu je dočasne rovnocenný s dohľadom ...

a)
nepresahuje hodnotu majetku vyjadrenú v súvahe materskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v inom ...
b)
presahuje hodnotu majetku vyjadrenú v súvahe materskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v inom ako ...
(8)

Na spoluprácu Národnej banky Slovenska a orgánov dohľadu z iného ako členského štátu podľa ...

§ 121
(1)

Ak nie je rovnocenný dohľad podľa § 120 alebo ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad ...

(2)

Všeobecné zásady a metódy ustanovené v § 87 až 119 sa uplatňujú na úrovni materskej spoločnosti ...

(3)

Na účely výpočtu solventnosti skupiny sa materská spoločnosť posudzuje ako poisťovňa alebo ...

a)
§ 93, ak ide o poisťovaciu holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ...
b)
§ 90 ods. 3 až 7, ak ide o zahraničnú poisťovňu alebo zahraničnú zaisťovňu.
(4)

Národná banka Slovenska môže pre dosiahnutie cieľov dohľadu nad skupinou vymedzených v tejto ...

§ 122
(1)

Ak je materská spoločnosť uvedená v § 120 dcérskou spoločnosťou poisťovacej holdingovej spoločnosti ...

(2)

Ak na úrovni konečnej materskej spoločnosti podľa odseku 1 nie je rovnocenný dohľad podľa § ...

(3)

Ustanovenie § 121 sa uplatní primerane.

§ 123

Ak je materskou spoločnosťou jednej alebo viacerých poisťovní alebo zaisťovní zmiešaná poisťovacia ...

TRETIA HLAVA
DOPLŇUJÚCI DOHĽAD

§ 124

Doplňujúcim dohľadom je sledovanie a regulácia rizík finančných konglomerátov, ktorých súčasťou ...

§ 125

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
finančným konglomerátom
1.
skupina, ak
1a.
je ovládaná regulovanou osobou,
1b.
regulovaná osoba podľa bodu 1a. je materskou spoločnosťou osoby vo finančnom sektore alebo je osobou, ...
1c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo ...
1d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované ...
2.
skupina, ak
2a.
aspoň jedna z dcérskych spoločností v skupine je regulovanou osobou,
2b.
nie je ovládaná regulovanou osobou a činnosť skupiny sa sústreďuje vo finančnom sektore podľa ...
2c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo ...
2d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované ...
3.
podskupina iného finančného konglomerátu, ktorá spĺňa podmienky podľa prvého bodu alebo druhého ...
b)
finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických ...
1.
banka, iná finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu61) alebo podnik pomocných bankových ...
2.
poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane ich pobočiek, ...
3.
obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa prvého bodu; tieto tvoria sektor ...
c)
skupinou skupina osôb navzájom prepojených vzťahom ovládania podľa písmena f) vrátane podskupiny, ...
d)
regulovanou osobou poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane ...
e)
zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ...
f)
ovládaním vzťah v skupine osôb, v ktorých
1.
jedna osoba kontroluje inú osobu,
2.
jedna osoba má majetkovú účasť v inej osobe alebo
3.
osoby sú navzájom prepojené vzťahom
3a.
vzniknutým na základe zmluvy medzi dvomi alebo viacerými osobami, podľa ktorej sú tieto osoby riadené ...
3b.
cez tie isté osoby v štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch dvoch alebo viacerých osôb, ...
§ 126
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva doplňujúci dohľad, ak

a)
finančný konglomerát je ovládaný poisťovňou alebo zaisťovňou,
b)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá je materskou ...
c)
materskou spoločnosťou poisťovne alebo zaisťovne je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť ...
d)
finančný konglomerát je ovládaný viac ako jednou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou ...
e)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v ...
f)
finančný konglomerát nie je ovládaný materskou spoločnosťou, alebo je ovládaný inak, ako je ...
(2)

Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

(3)

Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

§ 127
(1)

Národná banka Slovenska v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ...

(2)

Národná banka Slovenska oznámi príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov, ktoré ...

(3)

Národná banka Slovenska oznámi právnickej osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát podľa § ...

(4)

Národná banka Slovenska oznámi Výboru pre finančné konglomeráty pri Komisii princípy, ktoré ...

(5)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov ...

§ 128
(1)

Činnosti sa považujú za sústredené vo finančnom sektore, ak podiel celkových aktív regulovaných ...

(2)

Činnosti vo finančných sektoroch sú významné, ak priemer z hodnôt podielov za každý finančný ...

a)
z podielu celkových aktív jedného finančného sektora k celkovým aktívam osôb finančného sektora ...
b)
z podielu minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finančného sektora k súčtu minimálnej ...
(3)

Najmenší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov ...

(4)

Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho ...

(5)

Rozhodnutia Národnej banky Slovenska prijaté podľa odseku 4 oznámi Národná banka Slovenska príslušným ...

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

a)
ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
ktorej zaradenie do finančného konglomerátu je nevhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu. ...
(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu iných členských ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená v osobitne odôvodnených prípadoch a po vyjadrení príslušných ...

(9)

Ak hodnota podielu podľa odseku 1 klesne pod 40 % alebo hodnota priemeru z podielov podľa odseku 2 ...

(10)

Ak ide o skupinu, nad ktorou sa už vykonáva doplňujúci dohľad, celkové aktíva najmenšieho finančného ...

(11)

Národná banka Slovenska môže so súhlasom príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ...

(12)

Výpočty týkajúce sa celkových aktív sa robia súhrnom celkových aktív osôb v skupine z ich ...

(13)

Minimálna výška vlastných zdrojov poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky ...

(14)

Požiadavky na minimálnu výšku vlastných zdrojov regulovaných osôb iných ako poisťovňa, pobočka ...

(15)

Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho dohľadu ...

§ 129
(1)

Poisťovňa, zahraničná poisťovňa vrátane jej pobočiek, zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa ...

a)
ovláda finančný konglomerát,
b)
jej materskou spoločnosťou je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza ...
c)
je prepojená s právnickou osobou iného finančného sektora vzťahom ovládania podľa § 5 písm. ...
d)
jej materskou spoločnosťou je regulovaná osoba alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť ...
(2)

Ak je finančný konglomerát podskupinou iného finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je ...

(3)

Poisťovňa, zahraničná poisťovňa vrátane jej pobočiek, zaisťovňa, zahraničná zaisťovňa ...

(4)

Národná banka Slovenska preverí, či nad finančným konglomerátom podľa odseku 3 je vykonávaný ...

(5)

Ak právnické osoby majú majetkovú účasť v jednej regulovanej osobe alebo vo viacerých regulovaných ...

§ 130
(1)

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane jej pobočiek, ...

(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vykonávať ...

(3)

Národná banka Slovenska po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ...

(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná polročne, ako aj ...

(5)

Do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa zahŕňajú ...

(6)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť, že do výpočtu požiadaviek na dostatočnú výšku ...

a)
ktorá má sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely doplňujúceho dohľadu nad regulovanými osobami tvoriacimi ...
c)
ktorej zaradenie by bolo nevhodné alebo neprimerané z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)

Národná banka Slovenska nezaradenie osoby podľa odseku 6 písm. c) prerokuje s orgánmi dohľadu ...

(8)

Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá povinnosť dotknutých osôb poskytovať informácie na účely ...

(9)

Na účely výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu ustanoví ...

a)
čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných ...
b)
čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte a spôsob ich ...
c)
metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu.
§ 131
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná k 31. marcu kalendárneho ...

(2)

Koncentráciou rizík finančného konglomerátu sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie každá ...

(3)

Ak finančný konglomerát ovláda poisťovňa alebo zaisťovňa, vzťahujú sa na koncentráciu rizík ...

(4)

Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najvýznamnejším ...

(5)

Na účely zisťovania koncentrácie rizík finančného konglomerátu ustanoví Národná banka Slovenska ...

a)
majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou finančného ...
b)
majetkovej angažovanosti sektora poisťovníctva a čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou sektora ...
c)
majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a čo sa rozumie majetkovou ...
d)
koncentrácie rizík finančného konglomerátu a podrobnosti o koncentrácii rizík finančného konglomerátu. ...
§ 132
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná na žiadosť Národnej ...

(2)

Vnútroskupinovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie obchod, v ktorom regulované osoby tvoriace ...

(3)

Významným vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie vnútroskupinový ...

(4)

Pri významných vnútroskupinových obchodoch s osobami s osobitným vzťahom sa postupuje podľa osobitného ...

§ 133
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vytvoriť ...

(2)

Systém riadenia rizík na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa

a)
vhodný systém riadenia zabezpečujúci na úrovni finančného konglomerátu schvaľovanie a pravidelnú ...
b)
postupy na zabezpečenie dostatočnej výšky vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú možný vplyv podnikateľskej ...
c)
postupy na sledovanie rizík a opatrenia zabezpečujúce sledovanie a kontrolu rizík na úrovni finančného ...
d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riadenú likvidáciu; ...
(3)

Systém vnútornej kontroly na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa hodnotenie postupov

a)
na identifikáciu a meranie rizík ovplyvňujúcich plnenie ustanovení tohto zákona o dostatočnej ...
b)
účtovania a poskytovania informácií, ktoré slúžia na zisťovanie, meranie, sledovanie a kontrolu ...
(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná na úrovni ...

a)
poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o svojej právnej forme, riadiacej a organizačnej ...
b)
zverejňovať popis svojej právnej formy, riadiacej a organizačnej štruktúry.
§ 134
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone doplňujúceho dohľadu podľa § 126

a)
zabezpečuje koordináciu zhromažďovania a rozširovania informácií potrebných na sledovanie činnosti ...
b)
zhromažďuje informácie potrebné na zhodnotenie finančnej situácie finančného konglomerátu na ...
c)
sleduje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o dostatočnej výške vlastných zdrojov, koncentráciách ...
d)
sleduje štruktúru finančného konglomerátu, jeho organizáciu a sleduje funkčnosť systému riadenia ...
e)
plánuje a koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu za normálnej činnosti a v kritických situáciách ...
f)
plní ďalšie úlohy potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu.
(2)

Národná banka Slovenska je povinná v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ...

(3)

Informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu, ktoré už boli poskytnuté príslušnému ...

(4)

Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných ...

§ 135
(1)

Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušných orgánov dohľadu iných členských ...

(3)

Spolupráca a výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa týka najmä

a)
právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry finančného konglomerátu vrátane všetkých regulovaných ...
b)
stratégie a zamerania finančného konglomerátu,
c)
finančnej situácie finančného konglomerátu, najmä dostatočnej výšky vlastných zdrojov, vnútroskupinových ...
d)
akcionárov s kvalifikovanou účasťou v osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a ...
e)
organizácie, riadenia rizík a systému vnútornej kontroly na úrovni finančného konglomerátu,
f)
postupov zberu informácií od osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a preverovania ...
g)
nepriaznivého vývoja v regulovaných osobách alebo v iných osobách tvoriacich súčasť finančného ...
h)
závažných sankcií a mimoriadnych opatrení prijatých Národnou bankou Slovenska a príslušnými ...
(4)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

a)
vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 77 ods. 1 písm. a), c) a d), ak by zmeny ...
b)
uloženie sankcií alebo prijatie opatrení voči regulovaným osobám tvoriacim súčasť finančného ...
(5)

Národná banka Slovenska nie je povinná prerokovať skutočnosti podľa odseku 4, ak toto prerokovanie ...

(6)

Národná banka Slovenska je pri výkone doplňujúceho dohľadu oprávnená vyzvať príslušný orgán ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoluprácu Národnej banky Slovenska s orgánmi dohľadu ...

(8)

Ustanovením odseku 7 nie je dotknuté oprávnenie uzavrieť dohodu o podmienkach výkonu dohľadu nad ...

§ 136
(1)

Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu, ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať príslušný orgán dohľadu iného členského ...

§ 137

Osoby, ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu, sú na účely doplňujúceho dohľadu povinné ...

§ 138
(1)

Zmiešané finančné holdingové spoločnosti podľa § 126 sú povinné vypracúvať a predkladať ...

(2)

Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SANKCIE A OPATRENIA NA OZDRAVENIE

§ 139
Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...

a)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...
b)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...
c)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...
d)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...
e)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...
f)
obmedziť alebo pozastaviť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke ...
g)
obmedziť alebo zakázať poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej ...
h)
odobrať poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti ...
i)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...
j)
uložiť poisťovni alebo zaisťovni vykonať zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním ...
k)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...
l)
zaviesť nútenú správu nad poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne alebo pobočkou ...
m)
odobrať poisťovni alebo zahraničnej poisťovni, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na území ...
n)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...
(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poisťovne z iného členského štátu alebo ...

a)
uložiť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu opatrenia ...
b)
uložiť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu uverejnenie ...
c)
uložiť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu predkladať ...
d)
uložiť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu pokutu ...
e)
uložiť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu skončiť ...
f)
obmedziť alebo pozastaviť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského ...
(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov spočívajúce ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že osoba bez povolenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, ...

(5)

Národná banka Slovenska môže uložiť právnickej osobe, ktorá je zahrnutá do dohľadu nad skupinou, ...

a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu dohľadu nad skupinou,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy alebo nedodrží ...
d)
nesplní povinnosti vyplývajúce z ustanovení upravujúcich dohľad nad poisťovňami v skupine a ...
(6)

Národná banka Slovenska môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona ...

a)
členovi predstavenstva alebo členovi dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, vedúcemu pobočky ...
b)
fyzickým osobám iným ako uvedeným v písmene a), ktoré riadia poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo ...
(7)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že osoba vykonala úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci ...

(8)

Národná banka Slovenska môže uložiť sankciu podľa odseku 1 písm. g), ak poisťovňa, zaisťovňa, ...

(9)

Národná banka Slovenska je povinná na základe žiadosti príslušného orgánu dohľadu iného členského ...

(10)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne, zmiešaná ...

(11)

Sankcie a opatrenia podľa odsekov 1 až 9 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie ...

(12)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie alebo opatrenia prerokovať ...

(13)

O každej sankcii a opatrení podľa odseku 1 udelených pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke ...

(14)

Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa primerane vzťahujú na poisťovaciu holdingovú spoločnosť so sídlom ...

(15)

Pokuta podľa odsekov 1 až 7 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 140
Sankcie voči finančnému konglomerátu
(1)

Národná banka Slovenska môže zmiešanej holdingovej spoločnosti, ktorá je súčasťou finančného ...

a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu doplňujúceho dohľadu, ...
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy alebo nedodrží ...
d)
nesplní povinnosti podľa § 130 až 133.
(2)

Ak je ohrozená platobná schopnosť finančného konglomerátu, alebo ak je ohrozené dodržanie dostatočnej ...

a)
uložiť opatrenia na ozdravenie finančného konglomerátu,
b)
obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorých vnútroskupinových obchodov.
(3)

Ak je súčasťou finančného konglomerátu osoba, nad ktorou podľa § 79 ods. 1 vykonáva dohľad ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska uložila sankciu osobe podľa § 79 ods. 1, ktorá je súčasťou finančného ...

§ 141
Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrením na ozdravenie poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej ...

a)
predloženie ozdravného plánu podľa § 144 alebo finančného plánu podľa § 145,
b)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend, tantiém a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných ...
c)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd alebo odmien členom predstavenstva, členom dozornej ...
d)
zavedenie sledovania vývoja finančnej situácie poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne ...
e)
prijatie opatrení na zlepšenie riadenia rizík,
f)
uloženie poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne ...
g)
nariadenie prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti na inú poisťovňu alebo pobočku zahraničnej ...
h)
nariadenie použitia parametrov charakteristických pre príslušnú poisťovňu, zaisťovňu, pobočku ...
i)
oznámenie odhadu kapitálovej požiadavky na solventnosť podľa štandardného vzorca, ak Národná ...
j)
predloženie realistického plánu na rozšírenie rozsahu čiastočného vnútorného modelu podľa ...
k)
nariadenie určenia kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...
l)
nariadenie stanovenia kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...
m)
nariadenie prevodu položiek použiteľných základných vlastných zdrojov podľa § 73 ods. 9.
(2)

Národná banka Slovenska môže nariadiť previesť poistný kmeň alebo jeho časť alebo zaistný ...

(3)

Pri nariadení prevodu poistného kmeňa alebo zaistného kmeňa Národnou bankou Slovenska podľa odseku ...

§ 142
Navýšenie kapitálu
(1)

Národná banka Slovenska môže za výnimočných okolností uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke ...

a)
rizikový profil poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej ...
1.
požiadavka podľa § 141 ods. 1 písm. l) využiť vnútorný model je nevhodná alebo bola neúčinná, ...
2.
nebol schválený čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model,
b)
rizikový profil poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej ...
c)
systém správy a riadenia poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej ...
d)
poisťovňa alebo zaisťovňa uplatňuje párovaciu korekciu podľa § 40, korekciu volatility podľa ...
(2)

Navýšenie kapitálu podľa odseku 1 písm. a) a b) sa určí spôsobom zabezpečujúcim, že poisťovňa, ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska uložila navýšenie kapitálu podľa odseku 1 písm. b) a c), poisťovňa, ...

(4)

Národná banka Slovenska skontroluje navýšenie kapitálu podľa odseku 1 minimálne raz za rok. Národná ...

(5)

Na účely výpočtu rizikovej marže podľa § 38 ods. 5 kapitálová požiadavka na solventnosť nezahŕňa ...

§ 143
Informácie pre Európsky orgán dohľadu
(1)

Národná banka Slovenska poskytuje Európskemu orgánu dohľadu raz ročne tieto informácie:

a)
počet uložených navýšení kapitálu Národnou bankou Slovenska,
b)
priemerné navýšenie kapitálu na jednu poisťovňu a zaisťovňu,
c)
podiel navýšení kapitálu uložených Národnou bankou Slovenska počas predchádzajúceho roku k ...
d)
počet poisťovní a zaisťovní využívajúcich pravidelné predkladanie informácií Národnej banke ...
e)
počet poisťovní a zaisťovní využívajúcich predkladanie informácií po jednotlivých položkách ...
f)
počet skupín využívajúcich pravidelné predkladanie informácií Národnej banke Slovenska podľa ...
g)
počet poisťovní a zaisťovní využívajúcich predkladanie informácií po jednotlivých položkách ...
(2)

Údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) sa uvedú samostatne za

a)
všetky poisťovne a zaisťovne,
b)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení,
c)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v neživotnom poistení,
d)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení aj v neživotnom poistení,
e)
zaisťovne.
(3)

Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa oznámia aj v členení podľa § 142 ods. 1.

(4)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu o každom udelení povolenia alebo odňatí ...

§ 144
Nesplnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(3)

Národná banka Slovenska nariadi poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke ...

(4)

Ak nastanú výnimočné nepriaznivé situácie, ktoré majú vplyv na poisťovne a zaisťovne s významným ...

(5)

Výnimočné nepriaznivé situácie nastávajú vtedy, keď má na finančnú situáciu poisťovní ...

a)
nepredvídaný, výrazný a prudký pokles na finančných trhoch,
b)
pretrvávajúce nízke úrokové miery,
c)
katastrofická udalosť so značnými dôsledkami.
(6)

Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu o vyhlásenie vzniku výnimočnej ...

(7)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(8)

Národná banka Slovenska zruší predĺženie lehoty podľa odseku 3, ak je zo správy podľa odseku ...

(9)

Za mimoriadnych okolností, ak Národná banka Slovenska zistí, že finančná situácia poisťovne, ...

(10)

Ozdravný plán obsahuje

a)
predpokladané náklady na správu, najmä bežné náklady a provízie,
b)
odhad výnosov a nákladov v súvislosti s poisťovacou činnosťou a prevzatým a postúpeným zaistením, ...
c)
predpokladanú súvahu,
d)
odhad finančných zdrojov určených na krytie technických rezerv, kapitálovej požiadavky na solventnosť ...
e)
stratégiu zaistenia,
f)
ďalšie údaje a informácie o spôsobe splnenia kapitálovej požiadavky na solventnosť.
(11)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne ...

(12)

Národná banka Slovenska informuje príslušné orgány dohľadu hostiteľských členských štátov ...

§ 145
Nesplnenie minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(3)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne ...

(4)

Finančný plán obsahuje

a)
predpokladané náklady na správu, najmä bežné náklady a provízie,
b)
odhad výnosov a nákladov v súvislosti s poisťovacou činnosťou a prevzatým a postúpeným zaistením, ...
c)
predpokladanú súvahu,
d)
odhad finančných zdrojov určených na krytie technických rezerv, kapitálovej požiadavky na solventnosť ...
e)
stratégiu zaistenia,
f)
ďalšie údaje a informácie o spôsobe splnenia minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť. ...
(5)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne ...

(6)

Národná banka Slovenska informuje príslušné orgány dohľadu hostiteľských členských štátov ...

§ 146
Pozastavenie uzavierania poistných zmlúv alebo zaistných zmlúv a rozširovania záväzkov
(1)

Národná banka Slovenska môže pozastaviť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne ...

(2)

Pozastavenie podľa odseku 1 sa môže týkať uzavierania poistných zmlúv vo všetkých alebo v niektorých ...

Nútená správa
§ 147
(1)

Nútená správa je reštrukturalizačné a reorganizačné opatrenie, ktorým môžu byť dotknuté ...

(2)

Účelom nútenej správy je najmä

a)
pozastavenie výkonu funkcií orgánom poisťovne alebo zaisťovne zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku ...
b)
odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti poisťovne alebo zaisťovne s cieľom ...
c)
zistenie skutočného stavu, v akom sa poisťovňa alebo zaisťovňa nachádza vo všetkých oblastiach ...
d)
ochrana práv klientov poisťovne alebo zaisťovne pred vznikom alebo narastaním škody,
e)
prijatie ozdravného režimu, ak možno odôvodnene predpokladať, že jeho prijatím sa zabezpečí ...
f)
v nevyhnutnom prípade zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov klientov,
g)
vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie, ak ...
(3)

Národná banka Slovenska môže nútenú správu zaviesť, ak poisťovňa alebo zaisťovňa nesplnila ...

(4)

Nútená správa sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy a je ihneď ...

(5)

Rozhodnutie o zavedení nútenej správy je účinné vo všetkých členských štátoch.

(6)

Zahraničné reštrukturalizačné opatrenie s obdobným účelom a vplyvom na existujúce práva tretích ...

(7)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu zabezpečí zverejnenie rozhodnutia o zavedení zahraničného ...

(8)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu zabezpečí zverejnenie výroku rozhodnutia o zavedení ...

(9)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu informovať príslušné orgány dohľadu ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu podľa § 79 ods. 1 nad pobočkou poisťovne z iného ...

(11)

Na nútenú správu nad pobočkou zahraničnej poisťovne alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne sa ...

§ 148
(1)

Nútenú správu vykonáva nútený správca poisťovne alebo zaisťovne a zástupca núteného správcu. ...

(2)

Osvedčením o vymenovaní núteného správcu a zástupcu núteného správcu na výkon nútenej správy ...

(3)

Núteným správcom môže byť osoba uvedená v odseku 5, zástupcom núteného správcu môže byť ...

(4)

Núteným správcom, ak je ním fyzická osoba, a zástupcom núteného správcu nemôže byť osoba, ...

a)
je zamestnancom Národnej banky Slovenska alebo ktorá bola zamestnancom Národnej banky Slovenska počas ...
b)
bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo za ...
c)
v období troch rokov pred zavedením nútenej správy vykonávala v poisťovni alebo zaisťovni, nad ...
d)
v období jedného roka pred zavedením nútenej správy poskytovala poisťovni alebo zaisťovni, nad ...
e)
má k poisťovni alebo zaisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa ...
f)
je dlžníkom alebo veriteľom poisťovne alebo zaisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, ...
g)
je zamestnancom alebo členom predstavenstva, alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je ...
h)
je členom predstavenstva alebo dozorného orgánu inej poisťovne alebo zaisťovne, vedúcim pobočky ...
(5)

Núteným správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená ...

(6)

Nútený správca je oprávnený riadiť poisťovňu alebo zaisťovňu a jej zamestnancov. Kompetencie ...

(7)

Zástupca núteného správcu je zodpovedný nútenému správcovi za zverenú oblasť činnosti poisťovne ...

(8)

Nútený správca a zástupca núteného správcu pri výkone nútenej správy na území iného členského ...

(9)

Osoba vykonávajúca zahraničné reštrukturalizačné opatrenie zavedené v inom členskom štáte ...

(10)

V súvislosti s výkonom nútenej správy je nútený správca po predchádzajúcom súhlase Národnej ...

(11)

Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy alebo ...

§ 149
(1)

Zavedením nútenej správy sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov poisťovne alebo zaisťovne ...

(2)

Nútený správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie poisťovne alebo zaisťovne, riadiť jeho ...

(3)

Nútený správca je oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na postupnú stabilizáciu poisťovne ...

(4)

Nútený správca je povinný najneskôr do 30 dní od zavedenia nútenej správy predložiť Národnej ...

(5)

Ak sa zhoršuje finančná situácia v poisťovni alebo zaisťovni, môže nútený správca po predchádzajúcom ...

(6)

Nútený správca môže podať po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska návrh na vyhlásenie ...

(7)

Nútený správca môže podať Národnej banke Slovenska návrh na odobratie povolenia na vykonávanie ...

§ 150
(1)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní vykonávať ...

(2)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ...

(3)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní zachovávať ...

§ 151
(1)

Národná banka Slovenska uzavrie s núteným správcom zmluvu o výkone činnosti, ktorá podrobnejšie ...

(2)

Pribranie odborných poradcov podľa § 148 ods. 10 nútený správca uskutoční na základe zmluvy ...

(3)

Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu núteného správcu za výkon funkcie určí Národná ...

(4)

Náklady spojené s výkonom nútenej správy vrátane odmien núteného správcu, zástupcov núteného ...

§ 152
(1)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, vedúci zamestnanci a osoby majúce kľúčové funkcie ...

(2)

Nútený správca je oprávnený vedúcich zamestnancov preradiť na inú prácu, okamžite im skončiť ...

(3)

V dôsledku zavedenia nútenej správy nesmie byť členom predstavenstva a členom dozornej rady vyplatená ...

§ 153
(1)

Účinky zavedenia nútenej správy v poisťovni alebo zaisťovni, ktorá má zriadenú pobočku v inom ...

a)
pracovné zmluvy a pracovnoprávne vzťahy, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, ktorým ...
b)
kúpne zmluvy a nájomné zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti, sa spravujú právnym poriadkom členského ...
c)
práva týkajúce sa nehnuteľnosti, plavidla, námornej lode, námorného rekreačného plavidla alebo ...
d)
vlastnícke práva alebo iné práva k investičným nástrojom,77) ktoré musia byť evidované vo ...
e)
zmluvy o urovnaní alebo iné obdobné dohody, ktorých účelom je nahradenie alebo zmena celkového ...
(2)

Od zavedenia nútenej správy nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči poisťovni ...

(3)

Nútený správca môže odporovať právnemu úkonu,78) ktorý bol urobený v posledných troch rokoch ...

(4)

Zavedením nútenej správy alebo zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v inom členskom ...

(5)

Zavedením nútenej správy v poisťovni alebo zaisťovni kupujúcej aktívum alebo zavedením zahraničného ...

(6)

Zavedenie nútenej správy v poisťovni alebo zaisťovni predávajúcej aktívum alebo zavedenie zahraničného ...

(7)

Zavedenie nútenej správy alebo zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v inom členskom štáte ...

(8)

Zavedením nútenej správy nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv podľa zmluvy o záverečnom ...

§ 154
(1)

Zavedenie nútenej správy, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt núteného správcu a jeho ...

(2)

Nútený správca môže navrhnúť, aby nútená správa bola zapísaná v obchodnom registri alebo ...

(3)

Zavedenie zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v poisťovni z iného členského štátu ...

§ 155
(1)

Nútená správa sa končí

a)
doručením rozhodnutia Národnej banky Slovenska o skončení nútenej správy, ak pominú dôvody ...
b)
vyhlásením konkurzu na poisťovňu alebo zaisťovňu,
c)
uplynutím 12 mesiacov od zavedenia nútenej správy,
d)
odobratím povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie zaisťovacej ...
(2)

Oznámenie o skončení nútenej správy Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu zverejní ...

(3)

Bez zbytočného odkladu po skončení nútenej správy je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná zvolať ...

Prevod poistného kmeňa a zaistného kmeňa
§ 156
(1)

Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti na inú poisťovňu alebo pobočku zahraničnej poisťovne ...

(2)

V návrhu postupu podľa § 141 ods. 2 alebo v žiadosti podľa odseku 1 sa uvedú

a)
dôvody prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti, ak ide o prevod poistného kmeňa alebo jeho časti ...
b)
opis prevádzaného poistného kmeňa alebo jeho časti,
c)
predpokladané zmeny v hospodárení odovzdávajúcej poisťovne alebo odovzdávajúcej pobočky zahraničnej ...
d)
skutočnosť, že po zohľadnení prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti bude preberajúca poisťovňa ...
e)
spôsob a obsah oznámenia osobám, s ktorými boli uzavreté poistné zmluvy, ktoré sú predmetom ...
(3)

Prílohou návrhu postupu podľa § 141 ods. 2 alebo žiadosti podľa odseku 1 je zmluva o prevode poistného ...

(4)

Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti Národná banka Slovenska neschváli, ak by týmto prevodom ...

(5)

Preberajúca poisťovňa alebo preberajúca pobočka zahraničnej poisťovne je povinná do 30 dní ...

(6)

Súčasne s prevodom poistného kmeňa alebo jeho časti dôjde k prevodu finančných prostriedkov ...

(7)

Preberajúca poisťovňa alebo preberajúca pobočka zahraničnej poisťovne vstupuje do všetkých ...

(8)

Pri prevode zaistného kmeňa sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 7 rovnako.

§ 157
Prevod poistného kmeňa v rámci členských štátov a prevod zaistného kmeňa v rámci členských ...
(1)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne je oprávnená previesť poistný kmeň alebo jeho ...

(2)

Ak je stanovisko príslušného orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom má preberajúci subjekt ...

(3)

Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu požiada Národnú banku Slovenska o stanovisko ...

(4)

Národná banka Slovenska povolí prevod podľa odseku 3 len ak po zohľadnení tohto prevodu bude poisťovňa ...

(5)

Rozhodnutie o schválení prevodu podľa odseku 1 je záväzné pre všetky osoby, ktoré majú práva ...

(6)

Národná banka Slovenska zabezpečí zverejnenie rozhodnutia o schválení prevodu podľa odseku 1 ...

(7)

Na prevod podľa odseku 1 sa ustanovenia § 156 vzťahujú rovnako.

(8)

Pri prevode zaistného kmeňa sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 7 rovnako.

Odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a odobratie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti
§ 158
Odobratie povolenia
(1)

Národná banka Slovenska je povinná odobrať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo ...

a)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne získala ...
b)
ide o pobočku zahraničnej poisťovne alebo pobočku zahraničnej zaisťovne a táto zahraničná poisťovňa ...
c)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nespĺňa ...
(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie ...

a)
pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne ...
b)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nezačne ...
c)
poisťovňa podľa § 7 ods. 2, zaisťovňa podľa § 9 ods. 2, pobočka zahraničnej poisťovne podľa ...
d)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nesplnila ...
e)
zavedenie nútenej správy neviedlo k ekonomickému ozdraveniu poisťovne alebo zaisťovne,
f)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne opakovane ...
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu67) neviedli k náprave zistených ...
(3)

Ak Národná banka Slovenska odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie ...

(4)

Národná banka Slovenska spolu s týmito príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov prijmú ...

§ 159
(1)

Od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo ...

(2)

Rozhodnutie o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo rozhodnutie o odobratí ...

(3)

Právoplatné rozhodnutie o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odobratí ...

(4)

Odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo odobratie povolenia na vykonávanie ...

(5)

Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vykonávanie ...

(6)

Konanie o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odobratí povolenia na ...

§ 160
Zánik povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti
(1)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

a)
poisťovni alebo zaisťovni dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na vykonávanie ...
b)
poisťovni alebo zaisťovni dňom vyhlásenia konkurzu na majetok poisťovne alebo zaisťovne podľa ...
c)
zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničnej ...
d)
ak poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa alebo ak zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa nepodala ...
e)
dňom predaja podniku poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne46) alebo zaisťovne alebo pobočky ...
f)
zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni dňom skončenia činnosti jej pobočky na území ...
(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa sú povinné písomne ...

§ 161
Likvidácia poisťovne alebo zaisťovne
(1)

Na likvidáciu poisťovne alebo zaisťovne sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak odseky ...

(2)

Na účely likvidácie poisťovne alebo zaisťovne sa rozumie

a)
likvidáciou proces, ktorý pozostáva zo speňaženia aktív poisťovne alebo zaisťovne a rozdelenia ...
b)
likvidátorom osoba vymenovaná príslušným súdom na účely vykonávania likvidácie,
c)
nárokom z poistenia pre účely likvidácie akákoľvek suma, ktorú dlhuje poisťovňa poistenému, ...
(3)

Ak sa poisťovňa alebo zaisťovňa zrušuje s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora ...

(4)

Likvidátorom nesmie byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k poisťovni alebo zaisťovni. ...

(5)

Na účely likvidácie poisťovne alebo zaisťovne sa za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k poisťovni ...

a)
členovia štatutárneho orgánu poisťovne alebo zaisťovne, vedúci zamestnanci poisťovne alebo zaisťovne, ...
b)
členovia dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne,
c)
fyzické osoby majúce kontrolu nad poisťovňou alebo zaisťovňou a členovia predstavenstva právnických ...
d)
osoby blízke75) členom predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne, dozornej rady poisťovne alebo ...
e)
akcionári, ak sú fyzickými osobami, s významným vplyvom na poisťovňu alebo zaisťovňu,
f)
fyzická osoba, ktorá v období piatich rokov pred podaním návrhu na likvidáciu bola audítorom ...
g)
člen predstavenstva inej poisťovne alebo zaisťovne a vedúci pobočky zahraničnej poisťovne alebo ...
(6)

S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora určí Národná banka Slovenska výšku a splatnosť ...

(7)

Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii poisťovne alebo zaisťovne, sú povinné zachovávať mlčanlivosť ...

(8)

Likvidátor predkladá Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu účtovné výkazy a doklady ...

(9)

Pri likvidácii poisťovne alebo zaisťovne musia byť záväzky, ktoré vznikli z poistných zmlúv ...

(10)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zabezpečiť, aby pohľadávky tretích strán, ktoré majú ...

(11)

Ustanovenia § 153 platia pri likvidácii rovnako.

(12)

Nároky z poistenia zmlúv sa v rámci likvidácie v nezabezpečenom rozsahu uspokojujú zo všeobecnej ...

§ 162
Likvidácia poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovne, zaisťovne z iného ...
(1)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu informovať príslušné orgány dohľadu ...

(2)

Rozhodnutie o zrušení a likvidácii poisťovne, zaisťovne vrátane ich pobočiek v iných členských ...

(3)

Národná banka Slovenska zverejní vo vestníku Národnej banky Slovenska oznámenie o začatí likvidácie ...

(4)

Likvidátor bez zbytočného odkladu zverejní výrok rozhodnutia podľa odseku 2 v Úradnom vestníku ...

(5)

Likvidátor po začatí likvidácie bez zbytočného odkladu písomne oznámi známym veriteľom, ktorí ...

(6)

Informácie v oznámení podľa odseku 5 sa uvedú v úradnom jazyku alebo v jednom z viacerých úradných ...

(7)

Veriteľ, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte, je oprávnený si uplatniť ...

(8)

Likvidátor je povinný pravidelne informovať veriteľov o priebehu likvidácie subjektov podľa odseku ...

(9)

Ak likvidátor z iného členského štátu, ktorý vykonáva likvidáciu poisťovne z iného členského ...

§ 163
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Národná banka Slovenska pozastaví osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 77 ...

(2)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 začína Národná banka Slovenska z vlastného ...

(3)

Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia3) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku ...

(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť prítomnosť osoby, ktorej ...

(5)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto ...

(6)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich ...

(7)

Národná banka Slovenska podá návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia ...

(8)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná aspoň päť dní predo dňom konania valného zhromaždenia ...

a)
ak má poisťovňa alebo zaisťovňa v čase piatich pracovných dní predo dňom konania valného zhromaždenia ...
b)
vo vzťahu k akciám poisťovne alebo zaisťovne, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom ...
(9)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná podať príkaz na zrušenie pozastavenia práva nakladať ...

(10)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

§ 164
Spolupoistenie
(1)

Poisťovaciu činnosť možno vykonávať aj formou spolupoistenia. Pri spolupoistení možno uzavrieť ...

(2)

Hlavný spolupoisťovateľ spravuje spolupoistenie, najmä určuje všeobecné poistné podmienky a ...

(3)

Oprávnená osoba má právo na poistné plnenie v celej výške voči hlavnému spolupoisťovateľovi ...

(4)

Záväzky vyplývajúce zo spolupoistenia musia byť pri likvidácii spolupoisťovateľa vyporiadané ...

(5)

V rámci spolupoistenia môže byť poistná zmluva uzavretá medzi poistníkom a viacerými poisťovateľmi, ...

(6)

V poistnej zmluve nie je možné sa odchýliť od ustanovení odsekov 1 až 5, a to ani ak sa niektorý ...

§ 165
Spolupoistenie vykonávané na území členských štátov
(1)

Na operácie spolupoistenia vykonávané na území členských štátov sa odseky 2 až 7 uplatňujú, ...

a)
operácie spolupoistenia sa týkajú jedného alebo viacerých poistných rizík zaradených do poistných ...
b)
poistené riziko je veľké riziko,
c)
poistené riziko je kryté jedinou poistnou zmluvou pri celkovom poistnom a na to isté obdobie dvoma ...
d)
poistené riziko je umiestnené na území členského štátu,
e)
na účely krytia poisteného rizika má hlavný spolupoisťovateľ rovnaké postavenie, ako keby bol ...
f)
najmenej jeden zo spolupoisťovateľov sa podieľa na zmluve prostredníctvom ústredia alebo pobočky ...
g)
hlavný spolupoisťovateľ spravuje spolupoistenie, najmä určí poistné podmienky a sadzby poistného. ...
(2)

Veľkým rizikom sa na účely tohto zákona rozumie riziko vzťahujúce sa na poistné odvetvia neživotného ...

a)
v prílohe č. 1 časti A bodoch 4 až 7, 11 a 12,
b)
v prílohe č. 1 časti A bodoch 14 a 15, ak sa toto riziko týka činnosti poisteného v oblasti priemyslu, ...
c)
v prílohe č. 1 časti A bodoch 3, 8 až 10, 13 a 16, ak sú splnené najmenej dve z týchto podmienok: ...
1.
celková suma poisteného majetku alebo celková hodnota poisteného majetku podľa konsolidovanej účtovnej ...
2.
čistý obrat poisteného prevyšuje 12 800 000 eur,
3.
priemerný ročný prepočítaný stav zamestnancov poisteného za účtovné obdobie je väčší ako ...
(3)

Poisťovňa je povinná postupovať podľa ustanovení § 15 až 17 len, ak je určená ako hlavný ...

(4)

Poisťovňa je povinná stanoviť výšku technických rezerv podľa tohto zákona, najmenej však vo ...

(5)

Poisťovňa je povinná identifikovať členské štáty, na území ktorých vykonáva operácie spolupoistenia ...

(6)

Ak sa likviduje poisťovňa, záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv uzatvorených formou spolupoistenia ...

(7)

Národná banka Slovenska poskytuje príslušným orgánom dohľadu členských štátov potrebné informácie ...

§ 166
Vysporiadanie nárokov z poistenia právnej ochrany
(1)

Poistenie právnej ochrany uvedené v prílohe č. 1 časti A bode 17 predstavuje záväzok poisťovne ...

a)
zabezpečenia náhrady za stratu, poškodenie alebo úraz utrpený poisteným, prostredníctvom mimosúdneho ...
b)
obhajoby alebo zastupovania poisteného v občianskom, trestnom, správnom alebo inom konaní alebo ...
(2)

Pri vysporiadaní nárokov z poistenia právnej ochrany vrátane právneho poradenstva v tomto poistnom ...

a)
žiadny z jej zamestnancov poverených vysporiadaním nárokov z poistenia právnej ochrany vrátane ...
b)
vysporiadanie nárokov z poistenia právnej ochrany vykonáva iná právnická osoba nezávislá od ...
c)
poistná zmluva obsahuje právo poisteného na slobodný výber právneho zástupcu pri ochrane jeho ...
(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na

a)
poistenie právnej ochrany, ktoré sa týka používania námornej lode alebo námorného rekreačného ...
b)
zastupovanie poisteného, ak je táto činnosť súčasne vykonávaná vo vlastnom záujme poisťovne ...
c)
poistenie právnej ochrany vykonávané poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne ako doplnkové ...
(4)

Na poistenie právnej ochrany sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak odseky 1 až 3 ...

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÝ REŽIM

§ 167
Uplatnenie osobitného režimu pre poisťovňu
(1)

Ustanovenia § 7, 9, 12, 13, 23 až 30, 33 až 65, 73 a 75 sa nevzťahujú na poisťovňu, ktorá spĺňa ...

a)
hrubé predpísané poistné za účtovne obdobie neprevyšuje 5 000 000 eur,
b)
celkové technické rezervy poisťovne neprevyšujú 25 000 000 eur,
c)
celkové technické rezervy skupiny neprevyšujú 25 000 000 eur, ak poisťovňa patrí do skupiny,
d)
poisťovňa nevykonáva poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť v poistných odvetviach ...
e)
hrubé predpísané poistné zo zaisťovacej činnosti za účtovné obdobie neprevyšuje 500 000 eur, ...
f)
poisťovňa nevykonáva poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť na území iného členského ...
(2)

Ak podmienky ustanovené v odseku 1 poisťovňa nesplní tri za sebou nasledujúce účtovné obdobia, ...

(3)

Ustanovenia šiestej časti tohto zákona sa začnú od nasledujúceho účtovného obdobia vzťahovať ...

a)
poisťovňa splnila podmienky ustanovené v odseku 1 v posledných troch po sebe nasledujúcich účtovných ...
b)
očakáva sa, že poisťovňa bude spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 v nasledujúcich piatich ...
(4)

Poisťovňa, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1, sa môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať ...

(5)

Na poisťovňu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1 a pri ktorej Národná banka Slovenska ...

§ 168
Uplatnenie osobitného režimu pre žiadateľa o povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a ...
(1)

Na žiadosť žiadateľa o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti, ktorý preukáže, ...

(2)

O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť ...

(3)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatené základné imanie poisťovne,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov poisťovne,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni vrátane akcionárov kontrolujúcich zmiešanú ...
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...
e)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d),
f)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, navrhnutých za členov predstavenstva a vedúcich zamestnancov ...
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území ...
h)
poisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky,
i)
predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie poisťovne ...
j)
použiteľné základné vlastné zdroje vo výške absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej ...
k)
preukázanie schopnosti kryť použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku ...
l)
ak poisťovňa plánuje vykonávať životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7 písm. ...
m)
preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 180 až 185.
(4)

V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo budúcej poisťovne,
b)
identifikačné číslo organizácie budúcej poisťovne, ak už jej bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúcej poisťovne,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou a výška ich podielov na budúcej poisťovni; zoznam ...
e)
návrh, v akom rozsahu bude budúca poisťovňa vykonávať poisťovaciu činnosť,
f)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb, navrhnutých za členov predstavenstva, ...
g)
čestné vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(5)

O žiadosti podľa odseku 2 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 2 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok ...

(7)

Podmienky podľa odseku 3 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie ...

(8)

Na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa uplatnia ustanovenia odsekov 1 až 7 ...

(9)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 3 na udelenie povolenia na vykonávanie ...

(10)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienky uvedenej v odseku 3 písm. c) sa považuje osoba, ...

§ 169
Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti
(1)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu21) musí výrok rozhodnutia, ...

a)
obchodné meno a sídlo poisťovne, ktorej sa udeľuje povolenie,
b)
označenie poistného druhu a poistných odvetví, pre ktoré je poisťovňa oprávnená vykonávať ...
(3)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

(4)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

(5)

Poisťovňa je povinná podať príslušnému súdu návrh na zápis poisťovne do obchodného registra ...

(6)

Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny ...

§ 170
Zmena povolenia
(1)

Na žiadosť poisťovne možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vykonávanie poisťovacej ...

(2)

Ak ide o rozšírenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti, je poisťovňa povinná predložiť ...

(3)

Ak ide o zúženie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa ...

(4)

Poisťovňa vykonávajúca činnosti životného poistenia, ktorá požiadala o zmenu povolenia na vykonávanie ...

Technické rezervy

§ 171
(1)

Na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňa vytvára v súlade s vymedzeným predmetom podnikania ...

a)
technickú rezervu na poistné budúcich období,
b)
technickú rezervu na poistné plnenie,
c)
technickú rezervu na poistné prémie a zľavy,
d)
technickú rezervu na životné poistenie,
e)
technickú rezervu na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených,
f)
ďalšie technické rezervy.
(2)

Technické rezervy podľa odseku 1 sa vytvárajú vo výške dostatočnej na to, aby bola v každom ...

(3)

Ďalšie technické rezervy podľa odseku 1 písm. f) môže poisťovňa vytvárať, ak záväzky voči ...

(4)

Poisťovňa je povinná vytvárať technické rezervy podľa odseku 1, ak ich tvorba vyplýva z uzavretých ...

(5)

Technické rezervy podľa odseku 1 sa tvoria samostatne pre životné poistenie a samostatne pre neživotné ...

(6)

Poisťovňa je povinná vytvárať technické rezervy na celý rozsah svojej činnosti a prostriedky ...

(7)

Ak sa zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zahraničnej zaisťovne alebo ...

(8)

Poisťovňa je povinná preukázať Národnej banke Slovenska dostatočnosť technických rezerv podľa ...

§ 172
Zásady výpočtu technických rezerv v životnom poistení
(1)

Pri výpočte technických rezerv v životnom poistení musia byť dodržané tieto zásady:

a)
výška technických rezerv v životnom poistení sa vypočítava dostatočne obozretnou prospektívnou ...
1.
všetkých garantovaných plnení vrátane garantovanej odkupnej hodnoty,
2.
bonusov, na ktoré vznikol nárok bez ohľadu na to, ako sú charakterizované,
3.
opcií, na ktoré má poistník nárok podľa poistnej zmluvy,
4.
správnych nákladov a provízií,
b)
retrospektívnu metódu výpočtu technických rezerv v životnom poistení možno použiť, ak sa preukáže, ...
c)
dostatočne obozretná metóda ocenenia technických rezerv nie je určenie najlepšieho odhadu, ale ...
d)
metóda použitá pri výpočte technických rezerv v životnom poistení musí byť dostatočne obozretná ...
e)
technické rezervy v životnom poistení sa vypočítavajú poistno-matematickými metódami pre každú ...
f)
hodnota technických rezerv v životnom poistení pre každú poistnú zmluvu musí byť počas jej ...
(2)

Predpoklady použité pri ocenení a časť technickej rezervy na životné poistenie určenej na úhradu ...

(3)

Pri výpočte technickej rezervy na životné poistenie tvorenej na úhradu záväzkov vyplývajúcich ...

(4)

Metóda výpočtu výšky technických rezerv v životnom poistení sa nesmie meniť z dôvodu zmien ...

(5)

Poisťovňa je povinná umožniť každej osobe oboznámiť sa so zásadami a metódami, ktoré sa používajú ...

§ 173
Technická rezerva na poistné budúcich období
(1)

Technická rezerva na poistné budúcich období sa tvorí v neživotnom poistení a v životnom poistení ...

(2)

Ak nie je možné technickú rezervu na poistné budúcich období určiť ako súhrn technických rezerv ...

(3)

Súčasťou technickej rezervy na poistné budúcich období je rezerva na neukončené riziká. Rezerva ...

§ 174
Technická rezerva na poistné plnenie
(1)

Technická rezerva na poistné plnenie sa tvorí v životnom poistení a v neživotnom poistení a predstavuje ...

a)
nahlásených a nevybavených,
b)
vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.
(2)

Výška technickej rezervy na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení sa určuje ...

(3)

Technická rezerva na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení zahŕňa aj všetky ...

(4)

Výška technickej rezervy na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení sa na ...

(5)

Ak sa v jednotlivých odvetviach životných poistení a neživotných poistení poskytne poistné plnenie ...

§ 175
Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa tvorí v životnom poistení a v neživotnom poistení ...

§ 176
Technická rezerva na životné poistenie
(1)

Technická rezerva na životné poistenie sa tvorí ako súhrn technických rezerv podľa jednotlivých ...

(2)

Pri výpočte technických rezerv je povolená zillmerizácia do výšky obstarávacích nákladov započítaných ...

(3)

Ak má technická rezerva zápornú hodnotu, nahradí sa nulou.

(4)

Maximálnu výšku technickej úrokovej miery ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným ...

(5)

Maximálna výška technickej úrokovej miery neplatí pre produkty životného poistenia s jednorazovým ...

(6)

Celkové garantované zhodnotenie dohodnuté v poistnej zmluve nesmie ku dňu uzavretia poistnej zmluvy ...

§ 177
Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených
(1)

Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených sa tvorí ...

(2)

Dodatočná technická rezerva na krytie rizika smrti, správnych nákladov alebo iných rizík je súčasťou ...

§ 178
Spôsob umiestnenia prostriedkov technických rezerv
(1)

Prostriedky technických rezerv môže poisťovňa a Slovenská kancelária poisťovateľov umiestniť ...

a)
dlhopisy vydané Slovenskou republikou alebo Národnou bankou Slovenska, dlhopisy, za ktoré prevzala ...
b)
dlhopisy vydané bankami alebo zahraničnými bankami so sídlom v členskom štáte,
c)
pokladničné poukážky alebo pokladničné poukážky, ktorých emitentmi sú členské štáty,
d)
dlhopisy prijaté na regulovaný trh,
e)
akcie prijaté na regulovaný trh burzy alebo také akcie upísať,
f)
podielové listy uzavretých podielových fondov prijatých na regulovaný trh,
g)
podielové listy otvorených podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných otvorených subjektov ...
h)
termínované alebo bežné účty v bankách alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom ...
i)
hypotekárne záložné listy alebo zahraničné hypotekárne záložné listy,
j)
vkladové listy alebo zahraničné vkladové listy,
k)
nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky alebo na území iných členských štátov,
l)
pôžičky poisteným, ktorí uzavreli s poisťovňou poistné zmluvy v životnom poistení,
m)
pôžičky alebo úvery zabezpečené bankovou zárukou alebo bankovou zárukou zahraničnej banky so ...
n)
zmenky zabezpečené bankovou zárukou a zmenky vydané bankou alebo zahraničnou bankou so sídlom ...
o)
iné cenné papiere, ako sú uvedené v písmenách a) až g), i), j) a n), s ktorými sa obchoduje ...
p)
dlhové cenné papiere vydané špeciálnym účelovým nástrojom,
q)
pohľadávky a iné obdobné aktíva voči zaisťovni alebo zaisťovni z iného členského štátu ...
r)
iné finančné nástroje, ako sú uvedené v písmenách a) až g), i), j), n) až p),
(2)

Poisťovňa je povinná umiestňovať prostriedky technických rezerv podľa odseku 1 len v limitoch ...

(3)

Spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky ...

(4)

Poisťovňa je povinná nepretržite udržiavať prostriedky technických rezerv umiestnených podľa ...

(5)

Poisťovňa investuje len do aktív a nástrojov, ktorých riziká môže príslušná poisťovňa riadne ...

(6)

Všetky aktíva, najmä aktíva kryjúce technické rezervy, minimálnu kapitálovú požiadavku a kapitálovú ...

(7)

Aktíva kryjúce technické rezervy sa investujú spôsobom primeraným povahe a trvaniu poistných ...

(8)

Ak nastane konflikt záujmov poisťovňa alebo osoby, ktoré riadia jej portfóliá aktív zabezpečia, ...

(9)

Ak výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od hodnoty podielov v podielových ...

(10)

Ak výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od akciového indexu alebo od inej ...

(11)

Ak plnenia uvedené v odsekoch 9 a 10 zahŕňajú finančné garancie alebo ďalšie garantované plnenia, ...

(12)

Na aktíva iné ako uvedené v odsekoch 9 a 10 sa vzťahujú tieto zásady:

a)
derivátové nástroje sa môžu použiť len, ak prispievajú k znižovaniu rizík alebo umožňujú ...
b)
zabezpečí sa vhodné rozloženie aktív tak, aby sa predišlo prílišnému naviazaniu sa na akékoľvek ...
c)
zabezpečí sa, aby investície do aktív vydaných tým istým emitentom alebo emitentmi patriacimi ...
(13)

Poisťovňa je povinná umiestniť prostriedky technických rezerv do zhodných aktív v sume, ktorá ...

a)
aktíva v tejto mene nepresiahnu 7 % hodnoty aktív v iných menách alebo
b)
sú záväzky splatné v inej mene, ako je mena niektorého z členských štátov, a podľa právneho ...
(14)

Ak má byť záväzok krytý aktívami, ktoré sú vyjadrené v mene niektorého členského štátu, ...

(15)

Ustanovenia odsekov 1 až 3, 13 a 14 sa nevzťahujú na aktíva, ktoré sú určené na krytie záväzkov ...

Solventnosť poisťovne

§ 179
(1)

Solventnosťou poisťovne sa rozumie schopnosť v každom okamihu zabezpečiť úhradu záväzkov vyplývajúcich ...

(2)

Na zabezpečenie schopnosti uhradiť riadne a včas záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti ...

(3)

Kapitálovou požiadavkou na solventnosť sa rozumie požadovaná hodnota použiteľných základných ...

(4)

Hodnotou použiteľných základných vlastných zdrojov sa rozumie prebytok aktív nad záväzkami ...

a)
nehmotný majetok poisťovne,
b)
vlastné akcie, ktoré sú v majetku poisťovne,
c)
majetková účasť poisťovne v inej poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zahraničnej ...
d)
finančné nástroje uvedené v odsekoch 7 a 9, ktoré má poisťovňa v majetku vo vzťahu k subjektom ...
(5)

Prebytok aktív nad záväzkami tvorí

a)
splatené základné imanie,
b)
zákonný rezervný fond a ďalšie fondy, na ktoré sa nevzťahujú záväzky z poistenia alebo zaistenia, ...
c)
neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých rokov a strata alebo zisk bežného obdobia po ...
(6)

Použiteľné základné vlastné zdroje môžu tvoriť úvery, ak sú splnené podmienky uvedené v ...

(7)

Úver možno zahrnúť do použiteľných základných vlastných zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky: ...

a)
existujú zmluvy, podľa ktorých, pri konkurze alebo likvidácii poisťovne budú úvery splatené ...
b)
úver bol skutočne poskytnutý,
c)
pri úveroch s pevnou dobou splatnosti musí byť stanovená lehota splatnosti úveru aspoň päť rokov, ...
d)
pri úveroch, ktoré nemajú pevnú lehotu splatnosti, musí byť dodržaná aspoň päťročná výpovedná ...
e)
zmluva o úvere neobsahuje ustanovenie umožňujúce splatenie úveru pred stanovenou dobou splatnosti ...
f)
zmluvu o úvere možno zmeniť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.
(8)

Na predčasné splatenie úveru podľa odseku 7 na základe písomnej žiadosti poisťovne môže Národná ...

(9)

Cenné papiere možno zahrnúť do skutočnej miery solventnosti podľa odseku 6, ak sú splnené tieto ...

a)
existujú zmluvy, podľa ktorých, pri konkurze alebo likvidácii poisťovne budú úvery splatené ...
b)
cenné papiere nemôžu byť splatené z podnetu držiteľa cenného papiera alebo bez predchádzajúceho ...
c)
zmluva alebo emisné podmienky umožňujú poisťovni odklad platby úrokov,
d)
zmluva alebo emisné podmienky obsahujú ustanovenie o schopnosti absorbovať straty poisťovne,
e)
cenné papiere boli splatené.
(10)

Na základe písomnej žiadosti poisťovne a po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska ...

a)
skryté rezervy vzniknuté z ocenenia aktív, ak tieto rezervy nemajú výnimočný charakter,
b)
rozdiel medzi nezillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie a zillmerizovanou technickou ...
c)
polovicu nesplateného základného imania, ak bolo splatené aspoň 25 % základného imania, najviac ...
(11)

Predchádzajúci súhlas podľa odseku 10 nemožno udeliť, ak má Národná banka Slovenska dôvodné ...

(12)

Jednu tretinu hodnoty kapitálovej požiadavky na solventnosť tvorí minimálna kapitálová požiadavka ...

(13)

Minimálnou kapitálovou požiadavkou na solventnosť sa rozumie minimálna hodnota použiteľných ...

(14)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov

a)
spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania použiteľných základných vlastných ...
b)
spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania kapitálovej požiadavky na solventnosť, ...
c)
lehotu na vykazovanie použiteľných základných vlastných zdrojov, kapitálovej požiadavky na solventnosť ...
d)
čo sa rozumie rizikovým kapitálom a spôsob výpočtu rizikového kapitálu.

Systém správy a riadenia poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim

§ 180
(1)

Predstavenstvo poisťovne je zodpovedné za dodržiavanie tohto zákona a iných všeobecne záväzných ...

(2)

Poisťovňa je povinná zaviesť a uplatňovať účinný systém správy a riadenia, ktorým sa zabezpečí ...

(3)

Poisťovňa je povinná zaviesť a uplatňovať pravidlá a postupy vo forme písomnej koncepcie minimálne ...

(4)

Poisťovňa je povinná prehodnotiť písomné koncepcie podľa odseku 3 minimálne raz za rok. Písomné ...

(5)

Poisťovňa je povinná

a)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný systém riadenia rizík a systém vnútornej kontroly ...
b)
zaviesť a uplatňovať postupy a procesy s cieľom splniť požiadavky podľa tohto zákona na zasielanie ...
c)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie ...
d)
zabezpečiť, aby osoby, ktoré vykonávajú činnosti poisťovne, boli oboznámené s postupmi a procesmi ...
e)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii vrátane zriadenia informačného ...
f)
zaviesť a uplatňovať postupy určené na identifikáciu zhoršujúceho sa finančného stavu a bezodkladne ...
g)
prijať primerané opatrenia na zabezpečenie nepretržitého a pravidelného výkonu svojich činností ...
(6)

Poisťovňa bezodkladne predloží Národnej banke Slovenska platné stanovy po ich každej zmene. Poisťovňa ...

(7)

Ak poisťovňa uzatvorí zmluvy o finitnom zaistení alebo vykonáva činnosti finitného zaistenia, ...

§ 181
Požiadavky na odbornosť a dôveryhodnosť pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim
(1)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť, aby členovia predstavenstva, prokuristi a vedúci zamestnanci ...

a)
primeranú odbornú spôsobilosť, vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivé a obozretné ...
b)
dôveryhodnosť.
(2)

Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzických osobách navrhnutých za členov predstavenstva poisťovne, ...

(3)

Za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba,

a)
ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný ...
b)
ktorá nebola v posledných desiatich rokoch členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu ...
c)
na ktorú v posledných desiatich rokoch nebol vyhlásený konkurz; táto skutočnosť sa preukazuje ...
d)
ktorej nebola v posledných desiatich rokoch právoplatne uložená pokuta vyššia ako 50 % zo sumy, ...
e)
ktorá je považovaná za dôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného trhu,25) ...
f)
ktorá spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala ...
(4)

Národná banka Slovenska môže uznať fyzickú osobu uvedenú v odseku 3 písm. b) za dôveryhodnú, ...

(5)

Dokumenty uvedené v odseku 3 sa nesmú predložiť po uplynutí troch mesiacov od ich vystavenia.

(6)

Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska všetky zmeny osôb ...

§ 182
Riadenie rizík
(1)

Poisťovňa je povinná zaviesť a uplatňovať účinný systém riadenia rizík zahrňujúci stratégie, ...

(2)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť, aby systém riadenia rizík bol účinný a vhodne začlenený ...

(3)

Systém riadenia rizík zahŕňa minimálne tieto oblasti:

a)
upisovanie rizík a tvorbu technických rezerv,
b)
riadenie aktív a pasív,
c)
investície, najmä deriváty a podobné finančné nástroje,
d)
riadenie rizika likvidity a rizika koncentrácie,
e)
riadenie operačného rizika,
f)
zaistenie a iné techniky zmierňovania rizika.
(4)

Písomná koncepcia o riadení rizík uvedená v § 180 ods. 3 minimálne zahŕňa oblasti uvedené ...

(5)

Poisťovňa predkladá Národnej banke Slovenska do 30. apríla kalendárneho roka správu o výsledkoch ...

(6)

Národná banka Slovenska môže na základe písomnej žiadosti poisťovne predĺžiť lehotu na predloženie ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov štruktúru, rozsah, ...

(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov podrobnosti o ...

§ 183
Útvar aktuárskych výpočtov
(1)

Útvar aktuárskych výpočtov zabezpečuje

a)
výpočet technických rezerv,
b)
stanovenie primeraných metód, modelov a predpokladov pre výpočet technických rezerv,
c)
posúdenie primeranosti a kvality údajov použitých pri výpočte technických rezerv,
d)
porovnanie najlepšieho odhadu technických rezerv so skutočnosťou,
e)
informovanie predstavenstva alebo dozornej rady o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických ...
f)
kontrolu výpočtu technických rezerv,
g)
posudzovanie primeranosti zaistných programov a
h)
poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní uplatňovania účinného systému riadenia rizík.
(2)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 1, prístup ...

(3)

Vedúci útvaru aktuárskych výpočtov je pri zistení nedostatkov v hospodárení poisťovne, ktoré ...

(4)

Poisťovňa predkladá Národnej banke Slovenska do 30. apríla kalendárneho roka správu útvaru aktuárskych ...

(5)

Národná banka Slovenska môže na základe písomnej žiadosti poisťovne predĺžiť lehotu na predloženie ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov štruktúru, ...

§ 184
Vnútorná kontrola a vnútorný audit
(1)

Poisťovňa je povinná zaviesť a uplatňovať účinný systém vnútornej kontroly, ktorý zahŕňa ...

a)
administratívne a účtovné postupy,
b)
kontrolné procesy a postupy,
c)
procesy a postupy upravujúce oznamovanie informácií na všetkých úrovniach poisťovne.
(2)

Útvar vnútorného auditu

a)
vykonáva hodnotenie primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly a ostatných prvkov systému ...
b)
vypracúva a dodržiava plán vnútorného auditu,
c)
vydáva odporúčania na odstránenie nedostatkov zistených na základe výsledkov činností vykonávaných ...
d)
overuje plnenia odporúčaní na odstránenie nedostatkov vydaných podľa písmena c),
e)
predkladá správu vnútorného auditu.
(3)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť objektívnosť a nezávislosť vnútorného auditu od operačných ...

(4)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť osobám, ktoré vykonávajú vnútorný audit prístup k informáciám, ...

(5)

Vedúci útvaru vnútorného auditu je povinný oznámiť každé svoje zistenie a odporúčanie predstavenstvu, ...

(6)

Dozorná rada poisťovne je oprávnená požiadať útvar vnútorného auditu o vykonanie vnútorného ...

(7)

Útvar vnútorného auditu je povinný bez zbytočného odkladu informovať dozornú radu poisťovne ...

(8)

Poisťovňa predkladá Národnej banke Slovenska do 30. apríla kalendárneho roka správu o výsledkoch ...

(9)

Národná banka Slovenska môže na základe písomnej žiadosti poisťovne predĺžiť lehotu na predloženie ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov

a)
štruktúru, rozsah, obsah a formu na vypracúvanie správy o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného ...
b)
plán činnosti útvaru vnútorného auditu na nasledujúci kalendárny rok,
c)
podrobnosti o systéme vnútornej kontroly, o činnosti a zodpovednosti útvaru vnútorného auditu.
§ 185
Zverenie výkonu činností
(1)

Poisťovňa môže zveriť jednu činnosť alebo viac činností inej osobe na základe zmluvy o zverení ...

(2)

Poisťovňa zodpovedá za neplnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a iných právnych predpisov ...

(3)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť, aby pri zverení výkonu činnosti v rámci systému správy a ...

a)
podstatnému zhoršeniu kvality systému správy a riadenia príslušnej poisťovne,
b)
nadmernému zvýšeniu operačného rizika,
c)
zhoršeniu schopnosti Národnej banky Slovenska vykonávať účinný dohľad,
d)
zhoršeniu nepretržitého poskytovania služieb klientom.
(4)

Poisťovňa je povinná najmenej 30 dní pred podpisom zmluvy o zverení výkonu činnosti informovať ...

(5)

Poisťovňa je povinná pri zverení výkonu činnosti v rámci systému správy a riadenia alebo akejkoľvek ...

a)
dôsledné zhodnotenie schopností tejto osoby najmä z pohľadu zákonných požiadaviek a jej finančných ...
b)
zhodnotenie potenciálneho konfliktu záujmov s touto osobou.
(6)

Zmluva o zverení výkonu činností

a)
má písomnú formu,
b)
obsahuje presné rozdelenie práv a povinností oboch zmluvných strán,
c)
obsahuje záväzok osoby, ktorej sa zveruje výkon činnosti, na dodržiavanie všetkých povinností, ...
d)
obsahuje záväzok osoby, ktorej sa zveruje výkon činnosti, spolupracovať s Národnou bankou Slovenska ...
e)
obsahuje záväzok osoby, ktorej sa zveruje výkon činnosti, informovať poisťovňu, o akýchkoľvek ...
f)
obsahuje výpovednú lehotu v takej dĺžke, aby bola zabezpečená schopnosť poisťovne plniť riadne ...
g)
ustanovuje právomoc poisťovne okamžite ukončiť zmluvný vzťah, ak osoba, ktorej sa zveruje výkon ...
h)
ustanovuje právo poisťovne a jej audítora alebo audítorskej spoločnosti na výkon kontroly zverených ...
i)
ustanovuje právo poisťovne usmerňovať výkon zverených činností.
§ 186
Oddelenie správy
(1)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, je ...

(2)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, vypočíta ...

a)
životného poistenia alebo zaistenia životného poistenia a
b)
neživotného poistenia alebo zaistenia neživotného poistenia.
(3)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, kryje ...

a)
životného poistenia alebo zaistenia životného poistenia,
b)
neživotného poistenia alebo zaistenia neživotného poistenia.
(4)

Minimálne kapitálové požiadavky uvedené v odseku 3 v súvislosti s činnosťou životného poistenia ...

(5)

Poisťovňa môže používať na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť uvedenej v § 179 ...

(6)

Poisťovňa je povinná viesť oddelenú analytickú evidenciu osobitne pre životné poistenie a zaistenie ...

(7)

Poisťovňa je povinná na základe účtovných závierok vypracovať výkaz, v ktorom sa jasne identifikujú ...

(8)

Ak výška položiek použiteľných základných vlastných zdrojov v súvislosti s činnosťou v jednom ...

§ 187
Oznamovacia povinnosť
(1)

Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo ...

(2)

Poisťovňa je povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska údaje z účtovnej evidencie ...

(3)

Údaje podľa odseku 2 a iné informácie uvedené vo výkazoch, v hláseniach a v iných správach ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 188
(1)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností podľa tohto zákona sa spravuje úpravou ...

(2)

Na poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne sa ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich ...

(4)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak § 16 až 21, § 66, 77, 79 až ...

(5)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa ...

§ 189
(1)

Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie poisťovne alebo zaisťovne vrátane zlúčenia inej ...

(2)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo odobraté ...

§ 190

Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 je každý úkon, na ktorý sa ...

Prechodné ustanovenia

§ 191

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti ...

§ 192
(1)

Poisťovne alebo pobočky zahraničných poisťovní, ktoré vykonávali poisťovaciu činnosť v súlade ...

(2)

Pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na území ...

(3)

Povolenie na vznik a činnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky ...

(4)

Národná banka Slovenska vydá k 1. januáru 2016 poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne ...

(5)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je ...

(6)

Konania začaté a neukončené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska pred 1. januárom ...

(7)

Výkazy, hlásenia, prehľady a iné správy o skutočnostiach, ktoré nastali do 31. decembra 2015, ...

§ 193
(1)

Nedostatky zistené v činnosti poisťovní a zaisťovní a iných osôb do 31. decembra 2015 sa posudzujú ...

(2)

Na uplatňovanie lehôt, ktoré neskončili do 1. januára 2016 vrátane, sa vzťahujú predpisy účinné ...

§ 194
(1)

Od 1. apríla 2015 poisťovňa a zaisťovňa môžu podať žiadosť o schválenie

a)
dodatkových vlastných zdrojov,
b)
zaradenia položiek vlastných zdrojov,
c)
špecifických parametrov poisťovne alebo zaisťovne,
d)
úplného vnútorného modelu alebo čiastočného vnútorného modelu,
e)
účelovo vytvorených subjektov, ktoré majú mať sídlo na území Slovenskej republiky,
f)
dodatkových vlastných zdrojov sprostredkujúcich holdingových poisťovní,
g)
vnútorného modelu skupiny,
h)
použitia párovacej korekcie príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery,
i)
využitia prechodného opatrenia týkajúceho sa bezrizikových úrokových mier podľa § 203,
j)
využitia prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv podľa § 204.
(2)

Národná banka Slovenska v konaní o žiadosti podľa odseku 1 postupuje podľa tohto zákona a osobitného ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená od 1. júla 2015

a)
rozhodnúť o odpočítaní akejkoľvek majetkovej účasti podľa § 94 ods. 2,
b)
určovať výber metódy na výpočet solventnosti skupiny podľa § 88 ods. 2,
c)
rozhodnúť o rovnocennosti podľa § 90 a 120,
d)
umožniť, aby sa na poisťovne a zaisťovne uplatňovali § 103 a 104 podľa § 101,
e)
prijímať rozhodnutia ustanovené v § 121 a 122,
f)
stanoviť využitie prechodných opatrení podľa § 196, 198, 200 až 202.
(4)

Súhlasy, povolenia a iné rozhodnutia vydané na základe odsekov 1 až 3 sú vykonateľné najskôr ...

§ 195

Národná banka Slovenska je oprávnená od 1. apríla 2015

a)
určiť úroveň a rozsah dohľadu nad skupinou vykonávaného od 1. januára 2016,
b)
určiť orgán dohľadu nad skupinou na účely výkonu dohľadu nad skupinou vykonávaného od 1. januára ...
c)
zriadiť kolégium orgánov dohľadu na účely výkonu dohľadu nad skupinou vykonávaného od 1. januára ...
§ 196
(1)

Na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá do 1. januára 2016 zastavila uzatváranie nových poistných ...

(2)

Na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá do 1. januára 2016 zastavila uzatváranie nových poistných ...

(3)

Odsek 1 alebo odsek 2 sa uplatňuje len, ak

a)
všetky poisťovne alebo zaisťovne, ktoré sú súčasťou skupiny, prestanú uzatvárať nové poistné ...
b)
poisťovňa alebo zaisťovňa poskytne Národnej banke Slovenska správu, v ktorej uvedie dosiahnutý ...
c)
poisťovňa alebo zaisťovňa oznámila Národnej banke Slovenska zámer uplatniť odsek 1 alebo odsek ...
(4)

Národná banka Slovenska zostaví zoznam poisťovní a zaisťovní, ktoré uplatňujú odsek 1 alebo ...

§ 197
(1)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa vypočíta kapitálovú požiadavku na solventnosť na základe vnútorného ...

(2)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa kryje požadovanú mieru solventnosti podľa predpisov účinných ...

(3)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa do 31. decembra 2016 nekryje použiteľnými základnými vlastnými ...

§ 198
(1)

Termín predkladania informácií na účely dohľadu podľa § 79 ods. 11 sa v období od 1. januára ...

(2)

Termín predkladania správy o solventnosti a finančnom stave podľa § 33 sa v období od 1. januára ...

(3)

Termín predkladania štvrťročných informácií na účely dohľadu podľa § 79 ods. 11 sa v období ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa uplatňujú aj pre predkladanie informácií a správ na úrovni skupiny, pričom ...

(5)

Navýšenie kapitálu alebo vplyv špecifických parametrov, ktoré musí poisťovňa alebo zaisťovňa ...

§ 199

Národná banka Slovenska každoročne do 1. januára 2021 poskytne Európskemu orgánu dohľadu informácie ...

a)
dostupnosti dlhodobých záruk poskytovaných poisťovňami a činnostiach poisťovní a zaisťovní ...
b)
počte poisťovní a zaisťovní využívajúcich párovaciu korekciu, korekciu volatility, predĺženie ...
c)
vplyve párovacej korekcie, korekcie volatility, mechanizmu symetrickej úpravy kapitálovej požiadavky ...
d)
vplyve párovacej korekcie, korekcie volatility a mechanizmu symetrickej úpravy kapitálovej požiadavky ...
e)
vplyve predĺženia lehoty na ozdravenie podľa § 144 ods. 4 na úsilie poisťovní a zaisťovní obnoviť ...
f)
dodržiavaní plánov postupného ozdravenia podľa § 205 a o očakávaniach týkajúcich sa zníženia ...
§ 200
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa môže zahrnúť položky skutočnej miery solventnosti určené v súlade ...

a)
boli zahrnuté do skutočnej miery solventnosti pred 1. januárom 2016 alebo pred dátumom nadobudnutia ...
b)
tieto položky mohli byť do 31. decembra 2015 vrátane použité na krytie požadovanej miery solventnosti ...
c)
by inak neboli zaradené do triedy 1 alebo 2 podľa § 46.
(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa môže zahrnúť položky skutočnej miery solventnosti určené v súlade ...

a)
boli zahrnuté do skutočnej miery solventnosti pred 1. januárom 2016 alebo pred dátumom nadobudnutia ...
b)
tieto položky mohli byť do 31. decembra 2015 vrátane použité na krytie požadovanej miery solventnosti ...
(3)

Odseky 1 a 2 sa primerane uplatnia na úrovni skupiny.

§ 201
(1)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa investuje do obchodovateľných cenných papierov alebo iných finančných ...

(2)

Parametre štandardného vzorca podmodulu rizika koncentrácie a podmodulu rizika úverového rozpätia ...

a)
sú do 31. decembra 2017 rovnaké ako parametre pre tieto expozície denominované a financované v ...
b)
sa od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 upravia vo výške 80 % podľa parametrov pre tieto expozície ...
c)
sa od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 upravia vo výške 50 % podľa parametrov pre tieto expozície ...
d)
sa od 1. januára 2020 neupravujú.
(3)

Odseky 1 a 2 sa primerane uplatnia na úrovni skupiny.

§ 202
(1)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa k 31. decembru 2015 spĺňa požadovanú mieru solventnosti v súlade ...

(2)

Príslušná poisťovňa alebo zaisťovňa predloží každé tri mesiace Národnej banke Slovenska ...

(3)

Národná banka Slovenska rozhodne o ukončení plynutia lehoty podľa odseku 1, ak je zo správy podľa ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane uplatnia na úrovni skupiny.

§ 203
(1)

Pre udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 písm. g) na ...

(2)

Pre každú menu sa prechodná korekcia vypočíta ako podiel rozdielu medzi technickou úrokovou mierou ...

(3)

Ročná efektívna úroková miera je rovná hodnote diskontnej sadzby, pri ktorej súčasná hodnota ...

(4)

Podiel podľa odseku 2 sa znižuje lineárne na konci každého roka zo 100 % k 1. januáru 2016 na ...

(5)

Prechodná korekcia sa nepoužije, ak poisťovňa alebo zaisťovňa použila korekciu volatility príslušnej ...

(6)

Prípustné poistné záväzky a zaistné záväzky pozostávajú z

a)
poistných záväzkov a zaistných záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv a zaistných zmlúv, ...
b)
poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, na ktoré sa nevzťahuje § 40.
(7)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá použije prechodnú korekciu

a)
nepoužije korekciu volatility príslušnej štruktúry bezrizikových úrokových mier podľa § 42, ...
b)
nevyužije prechodné zníženie technických rezerv podľa § 204,
c)
zverejní informáciu o použití prechodnej korekcie príslušnej štruktúry bezrizikových úrokových ...
§ 204
(1)

Pre udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 písm. u) na ...

(2)

Zníženie podľa odseku 1 sa môže uplatňovať na úrovni homogénnych rizikových skupín určených ...

(3)

Zníženie podľa odseku 1 zodpovedá časti rozdielu medzi

a)
technickými rezervami zníženými o pohľadávky zo zaistenia a voči účelovo vytvoreným subjektom ...
b)
technickými rezervami zníženými o pohľadávky zo zaistenia vypočítané k 31. decembru 2015 v ...
(4)

Rozdiel podľa odseku 3 sa znižuje lineárne na konci každého roka zo 100 % k 1. januáru 2016 na ...

(5)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa k 1. januáru 2016 používa korekciu volatility podľa § 42, suma ...

(6)

Národná banka Slovenska môže vyžadovať, aby poisťovňa alebo zaisťovňa prepočítala hodnotu ...

(7)

Národná banka Slovenska môže obmedziť rozsah zníženia podľa odseku 3, ak by toto zníženie ...

(8)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá použije prechodné zníženie technických rezerv

a)
nepoužije prechodnú korekciu príslušnej štruktúry bezrizikových úrokových mier podľa § 203, ...
b)
predloží každoročne Národnej banke Slovenska správu o vývoji, v ktorej uvedie prijaté opatrenia ...
c)
zverejní informáciu o uplatnení prechodného zníženia technických rezerv vrátane vyčíslenia ...
§ 205
(1)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa uplatňuje prechodné ustanovenia uvedené v § 203 alebo § 204, bez ...

(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa sú povinné predložiť Národnej banke Slovenska plán postupného ozdravenia ...

(3)

Poisťovňa alebo zaisťovňa každoročne predkladá Národnej banke Slovenska správu, v ktorej uvedie ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane uplatnia na úrovni skupiny.

Záverečné ustanovenia

§ 206

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 207
Zrušujú sa:
1.

Čl. I zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných ...

3.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných ...

4.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov ...

5.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných ...

6.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2008 o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o ...

7.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2008 o odbornej skúške aktuára (oznámenie č. 218/2008 ...

8.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia ...

9.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu ...

10.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2009 o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného ...

11.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2010 o predkladaní hlásení poisťovňou z iného členského ...

12.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2010, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach ...

13.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej ...

14.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie ...

15.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách ...

16.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2010 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie ...

17.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2011 o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ...

18.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2013 o maximálnej výške technickej úrokovej miery (oznámenie ...

19.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, ...

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 35/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., ...

1.

V § 792a odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Pri poistení osôb okrem poistenia pre prípad úrazu poisťovateľ poskytne pred uzavretím ...

2.

§ 792a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak v súvislosti s návrhom na uzavretie poistnej zmluvy poistenia osôb okrem poistenia pre ...

3.

Za § 792a sa vkladá § 792b, ktorý znie:

„§ 792b Údaje podľa § 792a musia byť úplné, presné, pravdivé a zrozumiteľné a poskytujú ...

4.

§ 828a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Poistenie právnej ochrany musí byť upravené samostatnou poistnou zmluvou alebo v samostatnej, ...

5.

Za Dvadsiatu prvú hlavu sa vkladá Dvadsiata druhá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

DVADSIATA DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 2016

§ 879t

Ustanovenia tohto zákona sa použijú na poistnú zmluvu uzavretú po 31. decembri 2015.“.

6.

Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní ...

Čl. III

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a osoba podľa § 6 ods. 2“ a druhá veta.

2.

V § 18 ods. 5 sa slová „ods. 5,“ nahrádzajú slovami „ods. 6 druhej až štvrtej vety,“ a ...

Čl. IV

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Občiansky ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
Zákon č. 39/2015 Z. z.“.

3.

V § 2 písm. n) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“. ...

4.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona ...

5.

V § 9 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „maximálne ...

6.

V § 9 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

7.

V § 11 ods. 4 sa slová „§ 9 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 5“.

8.

V § 11 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 12 a 13.

9.

V § 20 ods. 5 poslednej vete sa slová „sú 2 % zo sumy podľa osobitného predpisu25)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

„24a) § 173 zákona č. 39/2015 Z. z. 24b) § 174 zákona č. 39/2015 Z. z.“. ...

11.

V § 20 odseky 10 až 14 znejú:

„(10) Pri umiestňovaní prostriedkov technických rezerv je kancelária povinná dodržiavať tieto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24c až 24e znejú:

„24c) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 24d) § 178 ods. 1 zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24f sa vypúšťa.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28)
Zákon č. 39/2015 Z. z.Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 27a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

14.

Za § 28c sa vkladá § 28d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2015 Ustanovenie § 8 ods. 3 v ...

15.

V názve prílohy sa slová „PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A“ nahrádzajú slovami ...

16.

Príloha sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní ...

Čl. V

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 121 odsek 10 znie:

„(10) Ak základný prospekt ani jeho dodatok neobsahujú konečné podmienky verejnej ponuky cenných ...

2.

V § 156 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Čl. VI

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 písmeno f) znie:

„f) materskou spoločnosťou v Európskej únii materská vybraná inštitúcia v Európskej únii,15a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a)
Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

2.

V § 2 písmeno y) znie:

„y) oprávneným záväzkom záväzok alebo kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a až 19c znejú:

„19a) Čl. 28 ods. 1 až 4, čl. 29 ods. 1 až 5, čl. 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom ...

3.

V § 26 ods. 3 písm. a) a § 29 ods. 7 a 8 sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „v Európskej ...

4.

V § 27 ods. 1 a § 29 ods. 4 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „v Európskej únii“. ...

5.

V § 29 ods. 2 sa slová „so sídlom v členskom štáte“ nahrádzajú slovami „v Európskej únii ...

6.

V § 29 ods. 6 sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „v Európskej únii“.

7.

V § 31 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „kapitálový“ a v písmene c) sa vypúšťa slovo ...

8.

V § 31 ods. 6 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej ...

9.

V § 49 ods. 5 písm. b) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom ...

10.

V § 50 ods. 1 sa za slová „spoločnosť“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej ...

11.

V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) záväzky voči vybraným inštitúciám okrem vybraných inštitúcií, ktoré sú súčasťou ...

12.

V § 69 odsek 1 znie:

„(1) Vybraná inštitúcia je povinná vo svojich záväzkových vzťahoch dohodnúť súhlas veriteľa ...

13.

V § 69 ods. 2 sa vypúšťa slovo „oprávnený“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 1 až 193, § 196 až 207 a čl. ...

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2015 Z. z.

  KLASIFIKÁCIA POISTNÝCH ODVETVÍ PODĽA POISTNÝCH DRUHOV

  Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia

  1.

  Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)

  a)

  fixné peňažné plnenie,

  b)

  s plnením majúcim povahu odškodnenia,

  c)

  s kombinovaným plnením,

  d)

  cestujúcich,

  e)

  individuálne zdravotné poistenie.

  2.

  Poistenie choroby

  a)

  fixné peňažné plnenie,

  b)

  s plnením majúcim povahu odškodnenia,

  c)

  s kombinovaným plnením,

  d)

  individuálne zdravotné poistenie.

  3.

  Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových

  a)

  motorových dopravných prostriedkoch,

  b)

  nemotorových dopravných prostriedkoch.

  4.

  Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.

  5.

  Poistenie škôd na lietadlách.

  6.

  Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch

  a)

  riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch,

  b)

  jazerných dopravných prostriedkoch,

  c)

  námorných dopravných prostriedkoch.

  7.

  Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý ...

  8.

  Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených

  a)

  požiarom,

  b)

  výbuchom,

  c)

  víchricou,

  d)

  prírodnými živlami inými ako víchrica,

  e)

  jadrovou energiou,

  f)

  zosuvom alebo zosadaním pôdy.

  9.

  Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých ...

  10.

  Poistenie zodpovednosti

  a)

  za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

  b)

  dopravcu.

  11.

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.

  12.

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo ...

  13.

  Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

  14.

  Poistenie úveru

  a)

  všeobecná platobná neschopnosť,

  b)

  exportný úver,

  c)

  splátkový úver,

  d)

  hypotekárny úver,

  e)

  poľnohospodársky úver.

  15.

  Poistenie záruky

  a)

  priame záruky,

  b)

  nepriame záruky.

  16.

  Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich

  a)

  z výkonu povolania,

  b)

  z nedostatočného príjmu,

  c)

  zo zlých poveternostných podmienok,

  d)

  zo straty zisku,

  e)

  z trvalých všeobecných nákladov,

  f)

  z neočakávaných obchodných nákladov,

  g)

  zo straty trhovej hodnoty,

  h)

  zo straty pravidelného zdroja príjmov,

  i)

  z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,

  j)

  z ostatných iných ako obchodných finančných strát,

  k)

  z ostatných finančných strát.

  17.

  Poistenie právnej ochrany.

  18.

  Asistenčné služby.

  Časť B – poistné odvetvia životného poistenia

  1.

  Poistenie

  a)

  pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou ...

  b)

  dôchodkové poistenie,

  c)

  doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví ...

  2.

  Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad ...

  3.

  Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.

  4.

  Dlhodobé permanentné zdravotné poistenie existujúce v Írsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie ...

  5.

  Operácie, pri ktorých sa združenie podielnikov zakladá s cieľom spoločne kapitalizovať svoje ...

  6.

  Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú ...

  7.

  Správa skupinových dôchodkových fondov, ktorou sa rozumie správa investícií, najmä aktív kryjúcich ...

  8.

  Operácie vykonávané poisťovňami poskytujúcimi životné poistenie uvedenými v kapitole 1 hlave ...

  9.

  Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti ...

  Časť C – skupiny poistných odvetví neživotného poistenia

  Na vykonávanie poisťovacej činnosti pre viaceré poistné odvetvia sa povolenie vydáva pod označením ...

  a)

  „Poistenie úrazov a chorôb“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 1 a 2,

  b)

  „Poistenie motorových vozidiel“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 3, 7 a 10,

  c)

  „Námorné a dopravné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 4, 6, 7 a 12,

  d)

  „Letecké poistenie“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 5, 7 a 11,

  e)

  „Poistenie požiarov a iných majetkových škôd“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 8 ...

  f)

  „Poistenie zodpovednosti za škodu“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 10 až 13,

  g)

  „Poistenie úveru a záruky“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 14 a 15,

  h)

  „Všeobecné neživotné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 1 až 18.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 39/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia ...

  3.

  Smernica Rady 91/371/EHS z 20. júna 1991 o vykonávaní dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  § 21 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...
 • 5)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  § 63 a 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  § 22 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 9)  § 27 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
 • 10)  § 47 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových ...
 • 13)  Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach ...
 • 15)  Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. v znení ...
 • 17)  § 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 18)  Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 19)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 20)  § 29 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 20a)  Rozhodnutie Rady z 20. júna 1991 o uzavretí dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a ...
 • 21)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ...
 • 23)  § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 24)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 25)  Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákona ...
 • 26)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 27)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28)  Napríklad § 32, 33 a 35 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 30)  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 31)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 32)  § 2 ods. 1 a 4 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 32a)  § 46f zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení ...
 • 36)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 37)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 38)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 39)  § 29 až 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 40)  § 23 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...
 • 41)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 41a)  Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy ...
 • 42)  § 340 a 341 Trestného zákona.
 • 42a)  § 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 43)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 45)  § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 48)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 49)  § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 50)  Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ...
 • 51)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 53)  § 4 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 54)  Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
 • 55)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 56)  § 31 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 57)  § 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 58)  Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
 • 59)  Napríklad § 7 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke ...
 • 60)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...
 • 61)  § 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 25 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 63)  Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ...
 • 64)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.Čl. 19 nariadenia (EÚ) ...
 • 65)  § 35 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.
 • 67)  Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení ...
 • 68)  § 20 až 26 zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 71)  § 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 72)  § 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 73)  § 154 až 229 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 3 až 107 a § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 75)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 76)  § 55, 56, 61 až 70 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 77)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 78)  § 42a a 42b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 53a až 53e zákona č. 566/2001 ...
 • 80)  § 5 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 81)  § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 82)  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších ...
 • 83)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 84)  § 28 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore ...
 • 86)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore