Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 477/2008 účinný od 01.01.2009


Platnosť od: 28.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Obchod a podnikanie, Informácie a informačný systém, Exekúcie a výkon rozhodnutí, Trestné právo, Orgány ochrany práva, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD245 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 477/2008 účinný od 01.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 477/2008 s účinnosťou od 01.01.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 741c ods. 2 písm. c) sa slová „slovenskej koruny“ nahrádzajú slovom „eura“.

2.

§ 779 znie:

„§ 779 Vkladateľ má právo na úroky alebo na iné majetkové výhody dohodnuté s peňažným ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 498 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „mene euro“.

2.

V § 716 ods. 2 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „eurách“.

3.

V § 722 odsek 4 znie:

„(4)
Cestovný šek možno vystaviť aj na inú menu, než je mena euro.“.

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 53 ods. 1 sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „820 eur“.

2.

V § 53 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 640 eur“.

3.

Vypúšťa sa nadpis nad § 200f.

4.

§ 200f vrátane nadpisu znie:

„§ 200f Konanie o premene menovitej hodnoty vkladov zo slovenskej meny na eurá Uznesenie a potvrdenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 246/2008 Z. z. o pravidlách ...

5.

V § 202 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
súd úplne vyhovel návrhu o premene podľa osobitných predpisov.30a)“.

6.

V § 250b ods. 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 640 eur“.

7.

V § 250u sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 280 eur“.

8.

V § 273 ods. 1 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „60 eur“.

9.

V § 279 ods. 1 prvá veta znie: „Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

V § 91 ods. 2 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

2.

V § 71 ods. 1 sa za slovo „zaokrúhli“ vkladajú slová „na eurocenty“ a vypúšťajú sa slová ...

3.

V § 104 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.

4.

V § 115 ods. 2 písm. d) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“.

5.

V § 115 ods. 2 písm. h) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.

6.

V § 122 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „665 eur“.

7.

V § 192 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.

8.

V § 221 ods. 1 písm. c) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.

9.

V § 221 ods. 2 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.

10.

Za § 241 sa vkladá § 242, ktorý znie:

„§ 242 Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2008 (1) Peňažné prostriedky na bežnom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 23 znejú:

„21) § 1 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene ...

Čl. VI

Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,59 eura“.

2.

V § 3 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,40 eura“.

3.

V § 6 ods. 2 v prvej a druhej vete sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“. ...

4.

V § 7 ods. 1 sa slová „30 Sk“ nahrádzajú slovami „1 euro“.

5.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „18 Sk mesačne“ nahrádzajú slovami „0,60 eura mesačne“. ...

6.

V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.

7.

V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová „9 Sk“ nahrádzajú slovami „0,30 eura“.

Čl. VII

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 21a ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 650 eur“.

Čl. VIII

Zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých ...

1.

V § 4 ods. 1 sa slová „80 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 655,52 eura“ a slová „600 Sk“ ...

2.

V § 4 ods. 2 sa slová „80 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 655,52 eura“.

3.

V § 4 ods. 3 sa slová „40 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327,76 eura“.

4.

V § 4 ods. 4 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“.

5.

V § 4 ods. 5 sa slová „80 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 655,52 eura“.

Čl. IX

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 6 ods. 3 sa slová „25 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „829 847, 97 eura“.

2.

V § 11 ods. 7 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.

3.

V § 13 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 500 eur“.

4.

V § 14 ods. 3 sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „49 790,88 eura“.

5.

V § 17 ods. 3 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 550 eur“.

6.

V § 20 ods. 13 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,92 eura“.

7.

V § 23 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eura“.

8.

V § 25 ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193, 92 eura“ a slová „10 ...

9.

V § 26 ods. 4 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 640 eur“.

10.

V § 26 ods. 5 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 640 eur“.

11.

V § 26 ods. 6 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“.

12.

V § 28 ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,92 eura“.

13.

V § 33j ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

14.

V § 33j ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

15.

V § 33j ods. 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. X

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...

1.

V § 26 ods. 4 sa slová „v sume od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume od ...

2.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 Náhrada škody priznaná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike ...

Čl. XI

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 11 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.

2.

V § 11 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.

3.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Osobitné ustanovenia k zavedeniu meny euro v Slovenskej republike (1) Registrový súd uvedie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 znejú:

„22) § 10 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene ...

4.

Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2008 (1) Menovité hodnoty sa ...

5.

Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Súd odmietne vykonať ...

Poznámka pod čiarou k odkazom 24 a 25 znie:

„24) § 12 ods. 6 zákona č. 659/2007 Z. z. 25) § 9 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z.“. ...

Čl. XII

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 29 odsek 5 znie:

„(5) Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej ...

2.

V § 35 ods. 4 sa slová „každú jednu slovenskú korunu“ nahrádzajú slovami „každé jedno ...

3.

V § 74 ods. 5 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.

4.

V § 75 ods. 12 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

5.

V § 77 ods. 3 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „eurách“.

6.

V § 91 ods. 1 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „eurách“.

7.

V § 106 ods. 2 písm. a) sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 000 eur“.

8.

V § 106 ods. 2 písm. b) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „333 000 eur“.

9.

V § 122 odsek 4 znie:

„(4) Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky ...

10.

V § 126 ods. 3 sa slová „každú jednu slovenskú korunu“ nahrádzajú slovami „každé jedno ...

11.

V § 146 ods. 5 sa slová „každú jednu slovenskú korunu“ nahrádzajú slovami „každé jedno ...

12.

V § 176 ods. 5 sa za slovo „použijú“ vkladajú slová „na prevádzkovateľa platobného systému,28) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28 a 28a znejú:

„28) § 31 až 37 a § 61 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XIII

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 36 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.

2.

V § 44 ods. 3 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.

Čl. XIV

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

V § 9 ods. 4 sa slová „150 Sk“ nahrádzajú slovami „4,50 eura“.

Čl. XV

Zákon č. 547/2005 Z. z. o odškodňovaní obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych ...

1.

V § 4 ods. 1 sa slová „180 000 Sk“ nahrádzajú slovami „5 974,91 eura“.

2.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „90 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 987,46 eura“.

3.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.

Čl. XVI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 okrem ustanovení čl. I, čl. II, čl. III bodu ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore