Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 27.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Pracovno-právne vzťahy, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD3DS2EU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 361/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

Legislatívny proces k zákonu 361/2012
Legislatívny proces k zákonu 361/2012

MENÍ:
400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2009 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde 663/2007 účinný od 01.01.2021
125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2006 účinný od 01.01.2024
552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 účinný od 30.03.2022
302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 01.04.2024
311/2001 Z. z. Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.03.2024
73/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.07.2023
369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore