Zákon o minimálnej mzde 663/2007 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 31.12.2007
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD12DS11EUPP8ČL3

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 663/2007 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 294/2020

Legislatívny proces k zákonu 294/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o minimálnej mzde

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona

Tento zákon upravuje určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu ...

§ 2
Suma minimálnej mzdy
(1)

Suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (ďalej len „suma mesačnej minimálnej ...

(2)

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej ...

(3)

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ...

(4)

Zamestnancovi patrí minimálna mzda podľa odseku 2, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. ...

§ 3
Doplatok k minimálnej mzde
(1)

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď ...

(2)

Pri výpočte doplatku podľa odseku 1 sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa mzda za prácu nadčas, ...

§ 4
Výpočet minimálnej mzdy za výkon domáckej práce

U zamestnancov pri výkone domáckej práce sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená ...

§ 5
Zvýšenie minimálnej mzdy

Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa Zákonníka práce, môže so zástupcami ...

§ 7
Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov
(1)

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov3) rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy ...

(2)

Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej ...

(3)

Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej ...

(4)

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú sumu mesačnej minimálnej mzdy v celých ...

§ 8
Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na základe zákona

Ak sa nedosiahla dohoda podľa § 7, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57 ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
(1)

Sumy minimálnej mzdy podľa § 2 ods. 1 sa určujú vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Suma ...

(2)

Od 1. februára 2008 do ustanovenia sumy minimálnej mzdy podľa tohto zákona je suma mesačnej minimálnej ...

§ 9a

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na ...

§ 9b
Prechodné ustanovenia účinné od 31. októbra 2020
(1)

Na rok 2021 sa ustanovuje

a)
suma mesačnej minimálnej mzdy na 623 eur,
b)
suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 eura.
(2)

Na určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovenie § 8 neuplatní.

(3)

V roku 2021 sumami minimálnej mzdy na účely tohto zákona sú sumy podľa odseku 1.

(4)

Ustanovenia § 9 ods. 1 druhej vety a tretej vety sa nevzťahujú na sumy minimálnej mzdy podľa odseku ...

§ 10

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 450/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.

§ 11
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
  • 2)  § 85 ods. 5 až 7 Zákonníka práce.
  • 3)  § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore