Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 27.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány, Pracovno-právne vzťahy, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD4DS2EU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 361/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

Legislatívny proces k zákonu 361/2012
Legislatívny proces k zákonu 361/2012

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

1.

V čl. 11 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.

2.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti ...

3.

V § 1 ods. 3 druhá veta znie: „Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom ...

4.

V § 10 ods. 1 sa za slová „štatutárnych orgánov“ vkladajú slová „alebo členov štatutárnych ...

5.

V § 10 ods. 2 sa za slová „štatutárny orgán“ vkladajú slová „alebo člen štatutárneho ...

6.

Za § 11a sa vkladá § 12, ktorý znie:

„§ 12 (1) Ak sa podľa tohto zákona vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov alebo dohoda s nimi, ...

7.

V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

8.

V § 13 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 4“.

9.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch ...

10.

V § 17 ods. 2 sa za slová „na ktorý“ vkladajú slová „neudelil predpísaný súhlas príslušný ...

11.

V § 29a sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zamestnávateľ vydá zamestnancovi ...

12.

V § 36 sa za slová „§ 77,“ vkladajú slová „§ 87a ods. 7,“ a slová „§ 240 ods. 8“ ...

13.

V § 41 ods. 6 písm. d) sa za slová „politickej príslušnosti“ vkladá čiarka a slová „odborovej ...

14.

V § 43 ods. 1 písm. b) sa slová „obec a organizačnú časť“ nahrádzajú slovami „obec, časť ...

15.

V § 45 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

16.

V § 47 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s dohodou podľa § 233a a“ a na konci sa pripája táto ...

17.

V § 48 odsek 2 znie:

„(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na ...

18.

V § 48 ods. 4 a 6 sa slová „do troch rokov alebo nad tri roky“ nahrádzajú slovami „do dvoch ...

19.

V § 49a ods. 3 prvá veta znie: „Dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto uzatvorená ...

20.

V § 49a odsek 6 znie:

„(6) Dohodu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto môže zamestnávateľ aj zamestnanec ...

21.

V § 53 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zamestnanec je povinný zotrvať ...

22.

V § 53 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zamestnanec nie je povinný uhradiť zamestnávateľovi primerané náklady podľa odsekov 2 ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

23.

V § 58 ods. 1 sa za slovo „zamestnancom“ vkladajú slová „v pracovnom pomere“.

24.

V § 58a ods. 1 sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú slová „v pracovnom pomere“.

25.

V § 60 ods. 2 sa slová „organizačných zmien“ nahrádzajú slovami „uvedených v § 63 ods. ...

26.

V § 62 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladá slovo „najmenej“.

27.

V § 62 ods. 3 sa na konci úvodnej vety pripája slovo „najmenej“.

28.

V § 62 ods. 4 a 6 sa slová „je dva mesiace“ nahrádzajú slovami „je najmenej dva mesiace“. ...

29.

V § 62 ods. 8 sa slová „v sume priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac“ ...

30.

V § 62 sa vypúšťa odsek 9.

31.

V § 63 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí ...

32.

V § 63 ods. 1 písm. d) treťom bode sa vypúšťajú slová „osobitným predpisom alebo“.

33.

V § 63 ods. 1 písm. d) štvrtom bode sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „šiestich“.

34.

V § 63 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo vylúčenie plnenia tejto povinnosti“.

35.

V § 64 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) z dôvodov ustanovených 1. v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode, 2. v § 63 ods. 1 písm. a) ...

36.

V § 73 ods. 1 písm. b) a c) sa slová „viac ako“ nahrádzajú slovom „najmenej“.

37.

V § 73 odsek 3 znie:

„(3) Zamestnávateľ doručí odpis písomnej informácie podľa odseku 2 spolu s menami, priezviskami ...

38.

V § 73 ods. 4 sa slovo „predložiť“ nahrádza slovom „doručiť“.

39.

V § 73 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a)“.

40.

V § 73 ods. 7 druhej vete sa za slová „podľa odseku 6“ vkladajú slová „z objektívnych dôvodov“. ...

41.

§ 73 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Na účely hromadného prepúšťania sa za časť zamestnávateľa považuje aj organizačná ...

42.

Za § 73 sa vkladá § 74, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru Výpoveď alebo okamžité ...

43.

V § 76 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených ...

44.

V § 76 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

45.

V § 76 ods. 7 sa slová „odsekov 1 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

46.

§ 76a vrátane nadpisu znie:

„§ 76a Odchodné (1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku ...

47.

V § 79 odsek 2 znie:

„(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 ...

48.

§ 83 vrátane nadpisu znie:

„§ 83 Výkon inej zárobkovej činnosti (1) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom ...

49.

V § 85 ods. 6 sa za slovo „karcinogénom“ vkladá slovo „alebo“.

50.

V § 85 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať ...

51.

V § 85a ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo o vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti ...

52.

V § 85a ods. 4 sa slovo „doručenia“ nahrádza slovami „písomného oznámenia“.

53.

V § 86 ods. 2 sa slovo „spravidla“ nahrádza slovom „najviac“.

54.

V § 87 ods. 2 prvá veta znie: „Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo po dohode so zástupcami ...

55.

V § 87 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Dohodu nemožno nahradiť ...

56.

§ 87a vrátane nadpisu znie:

„§ 87a Konto pracovného času (1) Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia ...

57.

V § 88 ods. 1 sa slová „po prerokovaní“ nahrádzajú slovami „kolektívnou zmluvou alebo po ...

58.

V § 91 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

59.

V § 91 odsek 6 znie:

„(6) Prestávka poskytovaná z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri ...

60.

V § 92 ods. 2 sa za slová „pri naliehavých poľnohospodárskych prácach,“ vkladajú slová „pri ...

61.

V § 93 ods. 5 sa za slová „dva týždne“ vkladá slovo „najmenej“.

62.

Za § 96a sa vkladá § 96b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96b Náhrada za stratu času Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami ...

63.

V § 97 ods. 5 sa za slovo „nariadiť“ vkladajú slová „alebo dohodnúť so zamestnancom“.

64.

V § 97 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie ...

65.

V § 97 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.

66.

V § 97 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.

67.

V § 98 ods. 1 sa slová „5. hodinou“ nahrádzajú slovami „6. hodinou“.

68.

V § 103 ods. 2 sa za slovo „dovŕši“ vkladá slovo „najmenej“.

69.

V § 106 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych ...

70.

V § 107 sa za slovo „Za“ vkladá slovo „nevyčerpanú“.

71.

V § 113 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie ...

72.

V § 120 ods. 6 sa slová „všetky pracovné dni“ nahrádzajú slovami „určený týždenný pracovný ...

73.

V § 121 odsek 2 znie:

„(2) Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti ...

74.

V § 121 ods. 4 sa slovo „dvanástich“ nahrádza slovom „štyroch“.

75.

V § 121 ods. 5 sa vypúšťajú slová „v termíne“.

76.

V § 122 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou ...

77.

V § 130 ods. 5 sa za slová „v súvislosti so zamestnaním,“ vkladajú slová „o stave účtu ...

78.

V § 131 ods. 2 písm. h) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

79.

V § 133 odsek 3 znie:

„(3) Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ ...

80.

V § 134 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa ...

81.

V § 141 ods. 5 sa slovo „Pri“ nahrádza slovami „Na účely určenia celkového rozsahu pracovného ...

82.

§ 141a vrátane nadpisu znie:

„§ 141a Dočasné prerušenie výkonu práce Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného ...

83.

§ 142 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z vážnych prevádzkových dôvodov, môže zamestnávateľ ...

84.

§ 142a sa vypúšťa.

85.

V § 144a ods. 1 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

86.

V § 144a ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
prekážky v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,“ .“.

87.

V § 144a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „práce vo sviatok,“.

88.

V § 144a ods. 2 písmeno c) znie:

„c) počas ktorej si zamestnanec odpracúva prekážku v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných ...

89.

V § 150 ods. 2 sa slová „v danom zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávateľa“ nahrádzajú ...

90.

V § 185 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a okruh zamestnancov, ...

91.

V § 223 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

92.

V § 223 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

93.

V § 224 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tak, ...

94.

V § 229 odsek 7 znie:

„(7) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký ...

95.

V § 230 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

96.

V § 230 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „po dohode so zástupcami zamestnancov“.

97.

V § 231 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 5.

98.

§ 233a sa vypúšťa.

99.

V § 234 ods. 4 sa za slovo „zúčastní“ vkladá slovo „najmenej“.

100.

V § 235 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa hlasovania zúčastnilo najmenej ...

101.

V § 236 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) sa slová „voľby zúčastnilo aspoň“ nahrádzajú ...

102.

V § 239 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo z dohody podľa § 233a“.

103.

V § 239 písm. a) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

104.

V § 240 odsek 3 znie:

„(3) Zamestnávateľ poskytne členovi odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie, členovi ...

105.

V § 240 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zamestnávateľ má právo skontrolovať, či zamestnanec využíva poskytnuté pracovné voľno ...

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.

106.

V § 240 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

107.

V § 240 ods. 11 sa slová „4 až 9“ nahrádzajú slovami „5 až 10“.

108.

Za § 252h sa vkladá § 252i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 252i Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2013 (1) Týmto zákonom sa spravujú aj ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

§ 18a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.“. ...

Čl. III

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

§ 152 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Policajtka alebo policajt, ktorí boli zaradení do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia ...

2.

§ 190 vrátane nadpisu znie:

„§ 190 Zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe V skúšobnej dobe môže nadriadený alebo ...

3.

Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom a šiestym bodom, ktoré znejú:

„5. Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti ...

Čl. IV

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...

1.

V § 19a ods. 5 druhá veta znie: „Jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň ...

2.

V § 19a ods. 5 tretej vete sa vypúšťajú slová „jeho pracovnoprávny vzťah k samosprávnemu ...

3.

§ 19a sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny ...

Čl. V

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Činnosť člena okrskovej volebnej komisie, zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, člena ...

2.

§ 13ba sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

V § 7 odsek 9 znie:

„(9) Inšpektorát práce rozhoduje, ak nedošlo k dohode podľa osobitného predpisu,18d) o pravidlách ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18d znie:

„18d)
§ 39 ods. 2 a § 133 ods. 3 Zákonníka práce.“.

Čl. VII

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z. a zákona č. 460/2008 ...

V § 1 sa slová „pracovnom pomere“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávnom vzťahu“.

Čl. VIII

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 67 ods. 1 sa za slovo „dosiahne“ vkladá slovo „najmenej“.

2.

V § 120 sa za slová „§ 11a ods. 1,“ vkladajú slová „§ 12, § 13 ods. 4 a 7,“, za slová ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore