Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 520/2011 účinný od 31.12.2011 do 30.06.2012

Platnosť od: 29.12.2011
Účinnosť od: 31.12.2011
Účinnosť do: 30.06.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Poisťovníctvo, Cenné papiere, Zákonné poistenie, Zmluvné poistenie, Správa a privatizácia národného majetku, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD4DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 520/2011 účinný od 31.12.2011 do 30.06.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 520/2011 s účinnosťou od 31.12.2011
MENÍ:
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.01.2022
8/2008 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2008 účinný od 01.01.2016
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.06.2024
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 381/2001 účinný od 01.10.2019
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.07.2024
566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2025
92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.09.2018
Načítavam znenie...
MENU
Hore