Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 520/2011 účinný od 31.12.2011 do 30.06.2012

Platnosť od: 29.12.2011
Účinnosť od: 31.12.2011
Účinnosť do: 30.06.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Poisťovníctvo, Cenné papiere, Zákonné poistenie, Zmluvné poistenie, Správa a privatizácia národného majetku, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD4DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 520/2011 účinný od 31.12.2011 do 30.06.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 520/2011 s účinnosťou od 31.12.2011

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 520/2011, dátum vydania: 29.12.2011

1

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zá kon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektor é zákony (ďalej len „návrh zákona“) vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Zámerom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým

·implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v sú vislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (smernica o prospekte),

·implementovať smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovní ctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I),

·implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (smernica CRD III) a

·reagovať na problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe Náro dnej banky Slovenska pri výkone dohľadu nad finančným trhom.

Zastrešujúcim cieľom tohto návrhu zákona, v sú vislosti s implementáciou smernice o prospekte, je zníženie administratívnej záťaže kladenej na subjekty uskutočňujúce verejnú ponuku cenných papierov s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Návrh z ákona okrem zjednodušenia postupov pre emitentov pri uskutočňovaní verejnej ponuky cenných papierov zabezpečuje zvýšenie úrovne ochrany investorov a zabezpečuje, aby poskytované informácie boli dostatočné a primerané na uspokojenie potrieb drobných investorov, najmä v súvislosti s turbulenciami na finančných trhoch. Poskytovanie úplných údajov týkajúcich sa cenných papierov a ich emitentov je kľúčový m faktorom pri ochrane investorov. Informácie v prospekte i súhrne musia byť v ľahko analyzovateľnej a zrozumiteľnej forme, ktorá umožňuje vykonať investorovi informované hodnotenie rizík spojených s investovan ím do cenných papierov a teda prijímať investičné rozhodnutia s poznaním všetkých skutočností. Návrh zákona prináša značné výhody vyplývajúce zo zrušenia duplicitných povinností tý kajúcich sa transparentnosti, čím sa zabráni zbytočným nákladom spoločností. Šetrenie sa zabezpečí aj vďaka oslobodeniu systémov zamestnaneckých akcií od povinnosti zverejniť prospekt a zníženiu po žiadaviek na poskytovanie údajov pri obstarávaní kapitálu prostredníctvom prednostných práv na upísanie akcií. Úsporu nákladov spoločností zabezpečí aj vylúčenie podrobných údajov o finanč nej situácií ručiteľa v prípade vládnych záručných schém.

Cieľom zmien návrhu zákona v súvislosti s implementáciou smernice Omnibus I je zlepšenie fungovania vnútorného trhu prostrední ctvom zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie obozretnosti podnikania a dohľadu, ochrany investorov a tým aj podnikov a spotrebiteľov, ochrany integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančný ch trhov, udržiavania stability a udržateľnosti finančného systému, zachovania reálnej ekonomiky, ochrany verejných financií a posilnenia medzinárodnej koordinácie dohľadu.

Vytvorením Európskeho systému orgánov pre finan čný dohľad v oblasti bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov vznikol nový systém európskeho dohľadu, ktorý má zabezpečiť zvýšenie kvality a konzis tentnosti vnútroštátneho dohľadu, posilnenie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a vytvorenie jednotného európskeho súboru pravidiel. Nová štruktúra dohľadu vyžaduje, aby príslušné vnútroštá tne orgány úzko spolupracovali s Európskymi orgánmi dohľadu a implementáciou smernice Omnibus I do zákona o cenných papieroch sa zabezpečí, aby neexistovali právne prekážky týkajúce sa povinnosti Ná rodnej banky Slovenska, ako národného orgánu dohľadu, vymieňať si predmetné informácie. Následne má Európsky orgán pre cenné papiere a trhy povinnosť zaviesť, uverejňovať a pravidelne aktualizovať zoznam schválených prospektov a osvedčení o schválení.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpoč et verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ú stavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenný ch papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Termín začatia a ukončenia PPK:

V súlade s čl. 12 ods. 3 legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky nebolo potrebné návrh zákona predkladať na predbežné pripomienkové konanie.

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne*Negatívne*1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x 2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? x3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť x

4. Vplyvy na životné prostredie x 5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti x * Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, č i bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičný ch službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie

1.Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č . 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zá kony.

3.Problematika návrhu zákona:

a)je upravená v práve Európskej únie:

Primárne právo:

-čl. 54, 56 až 66 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. E Ú C 83, 30.3. 2010),

Sekundárne právo (prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - po 30. novembri 2009)

1. legislatívne akty:

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s inform áciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010),

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitá lové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2010),

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovní ctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010),

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká ( Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010),

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010),

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dop ĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010),

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zruš uje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010),

Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009)

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 2),

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenn ých papierov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/ zv. 3) v platnom znení,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciá ch, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4) v platnom znení,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES z 6. júna 2002 o dohodách o finan čných zárukách (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 10/ zv. 3) v platnom znení,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičný mi spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 4) v platnom znení,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneuž ívanie trhu) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 4),

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 6) v platnom znení,

-smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o vymedzenie a zverejňovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 6),

-smernica Komisie 2003/125/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o správne poskytovanie investičných odporúčaní a zverejňovanie konfliktu záujmov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 6),

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponuká ch na prevzatie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 2),

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 7) v platnom znení,

-smernica Komisie 2004/72/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o prijatú trhovú prax, vymedzenie dôvernej inform ácie vo vzťahu k derivátom komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie operácií manažérov a ohlasovanie podozrivých operácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 7),

-smernica Euró pskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006) v platnom znení,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informá ciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004) v platnom znení,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006) v platnom znení,

-smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu č innosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006),

-smernica Euró pskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitý ch práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu ( Ú.v. EÚ L 184, 14.7. 2007),

-nariadenie Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22.decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Euró pskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES pokiaľ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finančných nástrojov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 6),

-nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Euró pskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv. 7) v platnom znení,

-nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú . v. EÚ L 241, 2.9.2006),

-nariadenie Euró pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentú rach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009).

b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 384/93, Alpine Investments v. Minister van Financiën, rok 1995,

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 356/00 , Antonio Testa, Lido Lazzeri v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), rok 2002,

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 417/97, Európska komisia v. Luxemburské veľkovojvodstvo, rok 1999.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice 2010/73/EÚ bola určená do 1.7. 2012. Lehoty na prebratie smernice 2010/76/EÚ boli určené do 1.1. 2011 a do 31.12. 2011. Lehota na prebratie smernice 2010/78/EÚ bola určená do 31.12. 2011.

b)Lehota určená na predloženie n ávrhu právneho prepisu na rokovanie vlády pre smernicu 2010/73/EÚ podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom v šeobecne záväzných právnych predpisov je stanovená do 1.7. 2012.

Lehoty určené na predloženie návrhu prá vneho prepisu na rokovanie vlády pre smernicu 2010/76/EÚ podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záv äzných právnych predpisov boli stanovené do 1.1. 2011 a do 31.12.2011.

Lehota určená na predloženie návrhu právneho prepisu na rokovanie vlády pre smernicu 2010/78/EÚ podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov je stanovená do 31.12. 2011.

c)Proti SR boli začaté konania o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a to konania č. 2009/485, 2011/356 a č. 2011/547.

d)Smernica 2010/76/EÚ bola prebratá do :

- zákona č . 483/2001 Z.z o bankách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č . .../2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

- opatrenia NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastný ch zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorš ích predpisov,

- opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahrani čných bánk a

- opatrenia NBS č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.

Smernica 2010/73/EÚ bola prebratá do zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

Smernica 2010/78/EÚ bola prebratá do :

- zákona č. 483/2001 Z.z o bankách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákona č . 429/2002 o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dô chodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službá ch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:

Úplný.

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska.

B. Osobitná časť

K čl. I

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č . 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a to transponovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (ďalej len „smernica o prospekte“), smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v sú vislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho org ánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „smernica Omnibus I“) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritiz ácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (ďalej len „smernica CRD III“).

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava vyplývajúca z definí cie webového sídla podľa § 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodom 2 až 7

V súlade s čl. 1(1), 1(2), 6(1), 6(3), 6(5), 6(10), 6(17), 6(21), 6(19) a 6(27) smernice Omnibus I, ustanovenia paragrafov uvedených v bodoch 2 až 7 návrhu z ákona ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, rôzne povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodn íkmi s cennými papiermi.

K bodu 8

Ide o zosúladenie s § 11 ods. 1 písm. b) zá kona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorý upravuje zjednodušenú starostlivosť voči klientovi odlišným spôsobom voči subjektom z nečlenských krajín ako súčasné znenie § 73 odsek 5 zákona o cenných papieroch.

K bodu 9

Legislatívno-technická úprava. Ide o preformulovanie platné ho znenia predmetného ustanovenia na účely jeho spresnenia.

K bodu 10

Smernica CRD III v článku 1 odsek 8 nahrádza v čl. 75 smernice 2006/48/ES písm. b) a c), ktorým sa spresňujú povinnosti obchodníkov s cenný mi papiermi udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške. Súčasne smernica CRD III v článku 2 odsek 3 mení znenie čl. 18 smernice 2006/49/ES ods. 1 písm. a), ktorým sa spresňujú povinnosti obchodní kov s cennými papiermi udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške.

K bodom 11 a 12

V súlade s čl. 6(10) smernice Omnibus I, sa ukladá Národnej banke Slovenska oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných slu žieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 13

V súlade s čl. 1(1) a 1(2) smernice Omnibus I, sa ukladá Národnej banke Slovenska oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičný ch služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodom 14 až 16

Ide o zosúladenie so zákonom č . 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“). Platné znenie § 109 zá kona o cenných papieroch má názov „Utajované skutočnosti“, pričom obsahovou náplňou predmetných ustanovení je určitá forma „ochrany tajomstva“, a to na úrovni takých informácií, ktoré majú zabezpečiť bezchybné a efektívne plnenie podnikateľských činností centrálneho depozitára cenných papierov, čo zodpovedá inštitútom, akými sú obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo upravené v osobitných právnych predpisoch.

Údaje uvedené v § 109 zákona o cenných papieroch nie sú na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností považované za utajované skutočnosti, ale za informácie, ktoré treba vzhľadom na svoju povahu chrániť pred prípadným zneužití a nie je teda potrebné nakladať s týmito údajmi ako s utajovanými skutočnosťami podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.

K bodom 17 až 19

V súlade s čl. 3 ods. 2, písmenami b), c) a e) smernice o prospekte sa menia limity pre výnimky z povinnosti zverejniť prospekt a to v prípade, ak ide o verejnú ponuku určenú obmedzenému okruhu osôb zo 100 osôb na 150 osôb, pri verejnej ponuke určenej investorom, ktorí získavajú cenné papiere z hodnoty 50 000 eur na 100 000 eur a zároveň sa za základ v ýpočtu berie celková protihodnota v Európskej únii za obdobie 12 mesiacov.

K bodu 20

V súlade s čl. 3(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa finančným sprostredkovateľom umožňuje nová odchýlka z povinnosti zverejniť prospekt, v prípade, že emitent dá písomný súhlas na použitie pôvodného prospektu. V tom prípade finančný sprostredkovateľ použije pôvodný prospekt a nemá povinnosť vyprac úvať nový.

K bodu 21

Ide o zosúladenie platné ho znenia so smernicou 2003/71 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie.

K bodu 22

V súlade s čl. 4(1)c smernice o prospekte je text ustanovenia doplnený o cenné papiere, ktoré sú ponúkané, alebo prideľované pri rozdelení a doplnený text, že Národná banka Slovenska pri posudzovaní pôvodného prospektu zoberie do ú vahy požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie.

K bodu 23

Ide o spresnenie ustanovenia v súlade s čl. 4(1)d smernice o prospekte.

K bodu 24

V súlade s čl. 4(1)e smernice o prospekte sa zavádza výnimka z povinnosti vypracovať prospekt aj pri cenných papieroch ponúkaných zamestnancom aj v prípade, že cenné papiere zamestnávateľa nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

K bodu 25

V súlade s čl. 2(1)e smernice o prospekte sa zavádza nová definícia pojmu „kvalifikovaný investor“.

K bodu 26

V súlade s čl. 2(1)s smernice o prospekte sa zavádza nová definícia pojmu „kľúčové informácie“, ktorá ustanovuje hlavné okruhy, ktor é musia kľúčové informácie zahàňať.

Zároveň sa definuje pojem „spoločnosť s nižšou trhovou kapitalizáciou“, ktorý sa doposiaľ v texte zákona nepoužíval.

K bodu 27

V súlade s čl. 4(1) tretím pododsekom smernice o prospekte sa dopĺňajú ustanovenia určujúce podmienky, ktoré má Národná banka Slovenska zoh ľadniť pri určovaní rovnocennosti právneho rámca dohľadu nečlenského štátu, ktorý má zabezpečiť, že regulovaný trh povolený v danom nečlenskom štáte dodržiava požiadavky rovnocenné s požiadavkami právnych predpisov v Európskej únii.

K bodu 28

V súlade s čl. 5(2) smernice o prospekte sa mení text ustanovenia o údajoch obsiahnutých v prospekte a v súhrne, čím sa má zabezpečiť , aby prospekt a súhrn obsahovali kľúčové informácie umožňujúce investorom porovnávať podobné typy cenných papierov a rozhodnúť sa o investovaní do týchto cenných papierov.

K bodu 29

V súlade s čl. 5(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa mení limit hodnoty nemajetkových cenných papierov z 50 000 eur na 100 000 eur.

K bodu 30

Ide o legilsatívno-technickú úpravu vyplývajúcu z čl. 5(3) smernice o prospekte.

K bodu 31

V súlade s čl. 5(4) druhým pododsekom smernice o prospekte sa text ustanovenia rozširuje o povinnosť sprístupniť konečné podmienky verejnej ponuky cenných papierov aj príslušným orgánom hostiteľských členských štátov emitenta. Zároveň sa upresňuje, že základný prospekt nemožno aktualizovať prostredníctvom sprí stupnenia konečných podmienok.

K bodu 32

Presunutie zavedenia legislatívnej skratky do skoršieho ustanovenia. Legislatívno-technická zmena.

K bodu 33

V súlade s čl. 6(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa zavádza povinnosť priamo v súhrne uviesť jednoznačné varovanie o rozsahu zodpovednosti za súhrn a tiež povinnosť, že súhrn musí obsahovať kľúčové informácie.

K bodu 34

V súlade s čl. 8(3)a smernice o prospekte sa zrušuje povinnosť zverejniť podrobné údaje o finančnej situácii ručiteľa v prípade vlá dnych záručných schém.

K bodu 35

Úprava vychádza z čl. 9(1) a 9(4) smernice o prospekte, podľa ktorých sa platnosť prospektu začína jeho schválením Národnou bankou Slovenska.

K bodu 36

Úprava nadväzuje na úpravu podľa bodu 35, na základe ktorej bolo potrebné upraviť platné znenie §123 ods. 2 tak, aby bolo zrejmé, ž e pri ponukovom programe musí ísť o schválený prospekt.

K bodu 37

Úprava súvisiaca s úpravou podľa bodov 35 a 38 zohľadňujúca skutočnosť, že musí ísť o platný prospekt a že registračný dokument má byť aktualizovaný podľa §125c alebo podľa §124 ods.2.

K bodu 38

V súlade s čl. 12(2) smernice o prospekte návrh zákona ustanovuje, že opis cenných papierov sa vypracúva iba v prípade, ak kľúčové inform ácie neboli investorom poskytnuté prostredníctvom dodatku k prospektu.

K bodom 39 až 41

V súlade s čl. 5(5), 5(5)a) a 5(6) smernice Omnibus I ustanovenia paragrafov uvedených v bodoch 33 až 35 návrhu zákona ukladajú Ná rodnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 42 a 43

Legislatívno-technické úpravy.

K bodu 44

V súlade s čl. 14(2) druhým pododsekom smernice o prospekte sa zavádza pre emitenta povinnosť zverejniť prospekt v elektronickej podobe pri kaž dej verejnej ponuke cenných papierov, bez ohľadu na ich hodnotu.

K bodu 45

V súlade s čl. 16(1) smernice o prospekte sa ustanovenie dopĺňa o text upresňujúci časový nesúlad medzi uzatvorením verejnej ponuky cenný ch papierov a začiatkom obchodovania na regulovanom trhu, pričom rozhodujúci je prípad, ktorý nastane neskôr.

K bodu 46

V súlade s čl. 16(2) smernice o prospekte sa ustanovenie dopĺňa o skutočnosť, že investor môže odstúpiť od prijatia ponuky, ak sa nová skutočnosť vyskytne pred záverečným uzatvorením verejnej ponuky a dodaním cenných papierov. Zároveň sa ustanovuje možnosť predĺženia dvojdňovej lehoty na odstú penie od prijatia ponuky zo stany emitenta, pričom konečný termín práva na odstúpenie od prijatia ponuky musí byť uvedený v dodatku k prospektu.

K bodom 47, 48 a 50

V súlade s čl. 5(8)a a 5(8)b smernice Omnibus I sa Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, ukladajú povinnosti a oprávnenia sú visiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 49

Legislatívno-technická úprava platného znenia, ktorou sa spresňuje, že emitent je tou osobou, ktorej je zákonom daná možnosť zvoliť si svoj domovský členský štát podľa svojho sídla alebo podľa trhu, kde sú alebo boli dotknuté cenné papiere (nekapitálové cenné papiere) prijaté na trh.

K bodu 51

Ide o spresnenie a vyjasnenie textu ustanovenia.

K bodu 52

V súlade s čl. 18(3) smernice Omnibus I sa Národnej banke Slovenska ukladá povinnosť zverejňovať a aktualizovať na svojom webovom sí dle dokumenty týkajúce sa verejných ponúk cenných papierov.

K bodu 53

V súlade s čl. 19(4) smernice o prospekte sa menia limity menovitej hodnoty nekapitálových cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejni ť prospekt z 50 000 eur na 100 000 eur.

K bodu 54

V súlade s čl. 1(2)j smernice o prospekte sa menia limity menovitej hodnoty nekapitálových cenných papierov opakovane vydávaných bankami, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt z 50 000 000 eur na

75 000 000 eur.

K bodu 55

V súlade s čl. 1(2)h smernice o prospekte sa menia limity cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt z 2 500 000 eur na 5 000 000 eur.

K bodu 56

Zmena limitov vyvolaná v súvislosti so zmenou limitov podľa odseku 1 písm. i).

K bodu 57

Ide o spresnenie doplňovaného sankčného rež imu v hodnotiacom procese obchodníka s cennými papiermi vykonávanom Národnou bankou Slovenska.

K bodom 58 až 63

V súlade s čl. 6(25), 6(21)b, 6(24) a 5(12) smernice Omnibus I ustanovenia paragrafov uvedených v bodoch 50 až 55 návrhu zákona ukladajú Ná rodnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, povinnosti a oprávnenia súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 64

Ide o spresnenie textu ustanovenia.

K bodu 65

V súlade s čl. 5(10) a 5(11) smernice Omnibus I sa ESMA-e priznáva právo zúčastniť sa dohľadu na mieste v súvislosti s dodržiavaní m ustanovení o verejnej ponuke cenných papierov a zároveň sa Národnej banke Slovenska, umožňuje upozorniť ESMA-u na odmietnutie spolupráce pri výmene informácií s príslušným orgánom iného členské ho štátu.

K bodu 66

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 37 mení znenie čl. 140 smernice 2006/48/ES odsek 3, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť zasielania zoznamu finančných holdingových spoločností nielen Komisii, ale aj Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovní ctvo) (ďalej len „EBA“).

K bodu 67

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 1 písm. a) mení znenie čl. 4 smernice 2002/87/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nie Komisiu, ale Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu.

K bodu 68

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 11 písm. b) dopĺňa znenie čl. 18 smernice 2002/87/ES odsekom 1a, čím sa určuje spôsob konania príslušn ého orgánu v prípade, že príslušný orgán nesúhlasí s výsledkom preverenia, či sa nad finančným konglomerátom vykonáva dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňuj úcemu dohľadu.

K bodu 69

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 2 dopĺňa znenie čl. 9 smernice 2002/87/ES odsek 2 písmenom d), čím sa rozširuje obsah systému riadenia rizí k.

K bodu 70

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 7 mení znenie čl. 12 smernice 2002/87/ES odsek 1 tretí pododsek, čím sa umožňuje výmena informácií aj s Európskym výborom pre systémové riziká.

K bodu 71

Smernica CRD III v článku 1 odsek 10 písm. a) dopĺňa v čl. 136 smernice 2006/48/ES odseku 1 nové písm. f) a g), a to v súvislosti s úpravou re žimu odmeňovania, resp. príslušných sankcií.

K bodu 72

Smernica CRD III v článku 1 odsek 10 písm. b) dopĺňa v čl. 136 smernice 2006/48/ES odseku 2 nový pododsek, ktorým sa spresňujú sankčné mož nosti orgánu dohľadu v súvislosti s hodnotiacim procesom bánk v oblasti vnútorného kapitálu. Táto časť sa však primerane vzťahuje aj na obchodníkov s cennými papiermi, a to vzhľadom na ustanovenie čl ánku 37 ods. 1 prvá veta, podľa ktorého sa hlava V (Z ásady a technické nástroje dohľadu nad obozretným podnikaním a zverejňovanie informácií), kapitola 4 (Dohľad a zverejňovanie informácií príslušnými orgánmi) smernice 2006/48/ES, ktorej súčasťou je aj článok 136, primerane s potrebnými úpravami uplatňuje aj na dohľad nad investičnými spoločnosťami.

K bodu 73

Ide o prechodné ustanovenia, ktorými sa upravujú právne vzťahy a konania vo vzťahu úpravám účinným od 31. decembra 2011.

K bodu 74

Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponované smernice EP a Rady.

K čl. II

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmena ustanovuje termín ukončenia mož nosti fyzickým osobám ponúknuť bezodplatne nimi vlastnené cenné papiere Fond u národného majetku.

K čl. III

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) a to transponovaní m novely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkov é poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I) a smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania org ánmi dohľadu.

K bodu 1

Ide o spresnenie doplňovaného sankčného režimu v hodnotiacom procese banky vykonávanom Národnou bankou Slovenska.

K bodu 2

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 14 dopĺňa znenie čl. 42 smernice 2006/48/ES novými odsekmi, čím sa okrem iného dáva Národnej banke Slovenska možnosť upozorniť EBA na nekonanie alebo nedostatočné konanie iného národného orgánu dohľadu.

K bodu 3

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 15 písm. a) dopĺňa znenie čl. 42a smernice 2006/48/ES odsek 1 novými vetami, čím sa dosahuje súlad s Nariadením EÚ č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán doh ľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a to pre prípad, že dotknuté orgány dohľadu nie sú schopné dosiahnu ť dohodu a do veci na žiadosť niektorého z nich má vstúpiť EBA.

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava za účelom vymedzenia ustanovení, ktoré sa nevzťahujú na zahraničnú banku pôsobiacu na území SR prostredníctvom pobo čky na základe tzv. single passport-u. Touto úpravou sa má zabezpečiť, aby sa súhlas podľa § 2 ods. 10 na inú ako bankovú činnosť neudeľoval takýmto druhom pobočiek zahraničných bánk, ale len pobo čkám zahraničných bánk, ktorým bola Národnou bankou Slovenska udelená licencia.

K bodu 5

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 10 mení znenie čl. 33 smernice 2006/48/ES ods. 1, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.

K bodu 6

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 11 mení znenie čl. 36 smernice 2006/48/ES, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.

K bodu 7

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 4 mení znenie čl. 17 smernice 2006/48/ES ods. 2, a v článku 9 odsek 12 mení znenie čl. 38 smernice 2006/48/ES ods. 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informova ť nielen Komisiu, ale aj EBA.

K bodu 8

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 1 písm. a) mení znenie čl. 6 smernice 2006/48/ES, čím sa národnému orgánu dohľadu ustanovuje povinnosť informovať nielen Komisiu, ale aj EBA.

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 3 mení znenie čl. 14 smernice 2006/48/ES, čím sa národnému orgánu dohľadu ustanovuje povinnosť informovať nie Komisiu, ale aj EBA.

K bodu 9

Smernica CRD III v článku 1 odsek 8 nahrádza v čl. 75 smernice 2006/48/ES písm. b) a c), ktorým sa spresňujú povinnosti bánk udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške. Súčasne smernica CRD III v článku 2 odsek 3 mení znenie čl. 18 smernice 2006/49/ES ods. 1 písm. a), ktorým sa spresňujú povinnosti bánk udržiavať svoje vlastné zdroje v minimálnej výške.

K bodu 10

Podľa § 35 ods. 4 písm. k) zákona o bankách sa za osobu s osobitným vzťahom k banke považuje aj nútený správca, jeho zástupca a pribraný odborný poradca. Toto ustanovenie je však v rozpore s § 54 ods. 4 p ísm. f), v zmysle ktorého správcom nemôže byť osoba, ktorá má voči banke osobitný vzťah. Vypustením ustanovenia § 35 ods. 4 písmena k) sa odstráni rozpor medzi týmito dvoma ustanoveniami.

K bodu 11

Smernica CRD III v článku 1 odsek 11 nahrádza v čl. 145 smernice 2006/48/ES ods. 3, ktorým sa rozširujú povinnosti banky v oblasti uverejňovania informácií.

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava na základe navrhovaných zmien v § 35 ods. 4 zákona o bankách.

K bodu 13

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 37 mení znenie čl. 140 smernice 2006/48/ES odsek 3, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť zasielania zoznamu finančných holdingových spoločností n ielen Komisii, ale aj EBA.

K bodu 14

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 34 mení znenie čl. 131 smernice 2006/48/ES ods. 3, čím sa dosahuje súlad s Nariadením EÚ č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgá n pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a Národnej banke Slovenska ustanovuje sa povinnosť informovať nie Komisiu, ale aj EBA.

K bodu 15

Ide o opravu chyby. Namiesto Poradného orgánu pre bankovníctvo pri Európskej Komisii má byť uvedený ako orgán, na usmernenia ktorého sa má prihliadať, Európsky výbor pre bankovníctvo.

K bodu 16

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 38 písm. a) ii) mení znenie čl. 143 smernice 2006/48/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť vykonať konzultácie s EBA.

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 38 písm. b mení znenie čl. 143 smernice 2006/48/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť oznámiť príslušné postupy nielen Komisii, ale aj EBA.

K bodu 17

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 31 mení znenie čl. 126 smernice 2006/48/ES odsek 4, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť oznámenia nielen Komisii, ale aj EBA.

K bodu 18

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. a) mení znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 2, čím sa okrem iného dáva možnosť Národnej banke Slovenska upozorniť EBA na nedostatočnú spoluprácu iné ho orgánu dohľadu.

K bodu 19

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. b) dopĺňa znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 2 novými vetami, čím sa dosahuje súlad s Nariadením EÚ č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán doh ľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a to pre prípad, že dotknuté orgány dohľadu nie sú schopné dosiahnu ť dohodu a do veci na žiadosť niektorého z nich má vstúpiť Európsky orgán pre bankovníctvo.

K bodu 20

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. d) i) mení znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 3.

K bodu 21

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 32 písm. d) ii) dopĺňa znenie čl. 129 smernice 2006/48/ES odsek 3 novými vetami, čím sa dosahuje súlad s Nariadením EÚ č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgá n dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, a to pre prípad, že dotknuté orgány dohľadu nie sú schopné dosiahnuť dohodu a do veci na žiadosť niektorého z nich má vstúpiť Európsky orgán pre bankovníctvo.

K bodu 22

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 33 mení znenie čl. 130 smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa okrem iného dáva povinnosť orgánu dohľadu upozorniť EBA a Európsky výbor pre systémové riziká (ď alej len „ESRB“) na vznik kritickej situácie.

K bodu 23

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 36 písm. a) dopĺňa znenie čl. 132 smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa dáva povinnosť orgánu dohľadu poskytovať informácie pre EBA. Súčasne smernica Omnibus I v člá nku 9 odsek 36 písm. b) dopĺňa znenie čl. 132 smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa dáva Národnej banke Slovenska možnosť upozorniť EBA na nekonanie, resp. nedostatočné konanie iného príslušného orgánu v oblasti výmeny informácií.

K bodu 24

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 35 písm. a) mení znenie čl. 131a smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa okrem iného Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť výmeny informácií aj s EBA.

K bodu 25

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 35 písm. b) ii) mení znenie čl. 131a smernice 2006/48/ES odsek 2.

K bodu 26

Smernica Omnibus I v článku 9 odsek 35 písm. a) mení znenie čl. 131a smernice 2006/48/ES odsek 1, čím sa okrem iného Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť úzkej spolupráce aj s EBA.

K bodu 27

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 1 písm. a) mení znenie čl. 4 smernice 2002/87/ES odsek 2, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nie Komisiu, ale Spoločný výbor európskych orgá nov dohľadu.

K bodu 28

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 11 písm. b) dopĺňa znenie čl. 18 smernice 2002/87/ES odsekom 1a, čím sa určuje spôsob konania príslušného orgánu v prípade, že príslušný orgán nesúhlas í s výsledkom preverenia, či sa nad finančným konglomerátom vykonáva dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu.

K bodu 29

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 2 dopĺňa znenie čl. 9 smernice 2002/87/ES odsek 2 písmenom d), čím sa rozširuje obsah systému riadenia rizík.

K bodu 30

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 7 mení znenie čl. 12 smernice 2002/87/ES odsek 1 tretí pododsek, čím sa umožňuje výmena informácií aj s ESRB.

K bodu 31

Uvedením pobočky zahraničnej banky v ustanovení § 50 ods. 1 písm. j) sa zabezpečí, aby zavedenie nútenej správy bolo možné aj nad takýmto subjektom. V nadväznosti na znenie ustanovenia § 53 ods. 3 bude možn é takúto sankciu uložiť pobočke zahraničnej banky z nečlenského štátu.

K bodu 32

Smernica CRD III v článku 1 odsek 10 písm. a) dopĺňa v čl. 136 smernice 2006/48/ES odseku 1 nové písm. f) a g), a to v súvislosti s úpravou režimu odmeňovania, resp. príslušných sankcií.

K bodu 33

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zabezpečí, aby sa obmedzilo alebo pozastavilo zvyšovanie odmien členom štatutárneho orgánu a č lenom dozornej rady, ktorí nemajú pracovný pomer s bankou, na základe ktorého by týmto osobám bola vyplácaná mzda.

K bodu 34

Smernica CRD III v článku 1 odsek 10 písm. b) dopĺňa v čl. 136 smernice 2006/48/ES odseku 2 nový pododsek, ktorým sa spresňujú sankčné možnosti Národnej banky Slovenska v súvislosti s hodnotiacim procesom b ánk v oblasti vnútorného kapitálu.

K bodu 35

Kompetenčné ustanovenie § 50 ods. 1 písm. j) zákona o bankách neumožňuje zaviesť nútenú správu nad pobočkou zahraničnej banky z tretieho štátu. Podľa ustanovenia § 53 ods. 7 tohto zákona „Ná rodná banka Slovenska nemôže zaviesť nútenú správu nad pobočkou zahraničnej banky, ktorú zriadila zahraničná banka so sídlom v inom členskom štáte. Na nútenú správu nad pobočkou zahranič nej banky sa rovnako vzťahujú ustanovenia o nútenej správe nad bankou.“. Z uvedeného ustanovenia vyplýva skutočnosť, že Národná banka Slovenska by mala byť oprávnená zaviesť nútenú sprá vu aj nad pobočkou zahraničnej banky z nečlenského štátu EHP. Uvedené indikujú aj ďalšie ustanovenia zákona o bankách, ktoré používajú popri pojme „banka“ aj slovné spojenie „pobočka zahrani čnej banky“ (napr. ustanovenie § 54 ods. 4 písm. g)), alebo ustanovenie § 176 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre dpisov.

Nakoľko z formálnoprávneho hľadiska nemožno zavádzať nútenú správu nad pobočkou zahraničnej banky „rovnako“ ako nad bankou, ustanovenie sa zmierňuje nahradením slova „primerane“.

K bodu 36

Ustanovenie § 54 ods. 4 zákona o bankách ustanovuje pre výkon činnosti správcu a zástupcu správcu podmienky odbornej spôsobilosti (v spojení s ustanovením § 7 ods. 14) a dôveryhodnosti. Podľa ustanovenia § 7 ods. 14 sa osobitne určuje požiadavka na odbornú spôsobilosť pre členov dozornej rady a osobitne pre členov predstavenstva, prokuristu, vedúceho pobočky a vedúcich zamestnancov banky. Problémom sa javí možná dvojkoľajnosť aplikácie § 7 ods. 14 pre odbornú spôsobilosť správcu a jeho zástupcu. Ukázalo sa, že realizácia ustanovenia § 54 ods. 5 zákona o bankách je obtiažna, nakoľko nie je dosť dobre možn é naplniť u všetkých takýchto osôb podmienku odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Navrhovanou úpravou sa zmierňuje požiadavka na odbornú spôsobilosť pre takéto prípady. Uvedeným návrhom sa podmienky odbornej spôsobilosti budú vzťahovať primerane a posúdenie odbornej spô sobilosti bude na individuálnom posúdení Národnej banky Slovenska.

Podľa ustanovenia § 54 ods. 4 psím. e) v spojení s § 54 ods. 5 a 6 zákona o bankách (jedna z podmienok dôveryhodnosti) nemôže byť správcom, jeho zástupcom, spoločníkom, členom štatutárneho orgá nu/resp. štatutárnym orgánom, členom dozornej rady, akýmkoľvek zamestnancom správcu, ani osobou, prostredníctvom ktorej vykonáva správca nútenú správu osoba, ktorá je dlžníkom alebo veriteľo m banky, nad ktorou bola zavedená nútená správa. Formálnoprávny výklad tohto ustanovenia by znamenal, že dotknuté osoby nemôžu mať bežné ani vkladové účty v banke, prípadne byť na základe iné ho právneho titulu veriteľom alebo dlžníkom banky.

Analogicky aj ustanovenie § 54 ods. 4 písm. f) zákona o bankách, podľa ktorého nesmie ísť ani o osobu, ktorá je zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktor á je dlžníkom alebo veriteľom banky, nad ktorou bola zavedená nútená správa. Vzhľadom na to je realizácia uvedených ustanovení obtiažna.

Navrhovanou úpravou sa prísne požiadavky na núteného správcu zužujú len na dotknutý okruh jeho zamestnancov.

K bodu 37

Ustanovenie § 54 ods. 5 zákona o bankách ustanovuje ako osobitnú podmienku pre právnickú osobu pre ustanovenie do funkcie správcu poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s jej činnosťou pri vý kone nútenej správy a s výkonom funkcie správcu. Z uvedeného ustanovenia nie je dostatočne určité, či štandardné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania (napr. advokáta) pokrý va aj zodpovednosť za činnosť núteného správcu.

Z dôvodu tejto neistoty sa pre prípad, ak funkciu správcu má vykonávať právnická osoba dopĺňa alternatívna požiadavka.

K bodu 38

Podľa ustanovenia § 54 ods. 10 zákona o bankách môže správca v záujme urýchleného riešenia závažných problémov v banke pribrať odborných poradcov. Odborný poradca musí byť osoba odborne spô sobilá a nesmie ísť o osobu, ktorá podľa ustanovenia § 54 ods. 4 zákona o bankách nemôže byť správcom. Preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti odborného poradcu v súlade s ustanovením § 7 ods. 14 zákona o bankách je v praxi obtiažne.

Navrhovanou úpravou sa zmierňuje požiadavka na „odbornú spôsobilosť“ osôb – odborných poradcov - priberaných správcom na vybrané úkony.

K bodu 39

Navrhovaným vložením nového § 122na sa stanovujú prechodné ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje kontinuita právnych vzťahov, ktoré boli upravené podľ a predpisov účinných do 30. decembra 2011.

K bodu 40

Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponovanú smernicu EP a Rady.

K čl. IV

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenný ch papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“), a to transponovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v sú vislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/E Ú, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovní ctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I) a zosúladením s ustanoveniami Smernice Európskeho parlamentu a Rady 20 04/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺň a smernica 2001/34/ES.

K bodu 1

Novelizačné ustanovenie súvisiace so zavedením meny euro.

K bodu 2

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyplývajúcu z Lisabonskej zmluvy.

K bodu 3

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 4

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 5

V súlade s čl. 6(16) smernice Omnibus I oznamuje Národná banka Slovenska zoznam regulovaných trhov v SR, pre ktoré je domovským členským št átom regulovaného trhu ESMA-e.

K bodom 6 a 7

Ide o legislatívno-technické úpravy s cieľom zosúladiť odkazovanie sa na platné právne predpisy.

K bodu 8

Ide o rozšírenie obsahu žiadosti o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov o doklad o zverejnení prospektu, ak bol prospekt zverejnený pred podaním žiadosti, alebo o rozhodnutie príslušného orgánu v členskom štáte, ak bol cenný papier vydaný v zahraničí.

K bodom 9 a 10

Ide o legislatívno-technické úpravy.

K bodu 11

V súlade s čl. 4(2) smernice o prospekte sa povinnosť zverejniť prospekt nevyžaduje, ak bol sprístupnený dokument, ktorého obsah považuje Ná rodná banka Slovenska za obsahovo rovnocenný s prospektom.

K bodom 12 a 13

Ide o precizovanie textu.

K bodom 14 a 15

Ide o legislatívno-technické úpravy.

K bodu 16

Ide o precizovanie textu.

K bodu 17

V prvej časti ustanovenia sa jedná o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na § 3 ods. 4 písm. n) zákona o burze, ktorý definuje emitenta, pričom toto jeho vymedzenie je koncipované na účely celého zákona o burze.

K bodu 18

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 19

Ide o opravu nedôslednej implementácie, resp. nesprá vne ustanovenej lehoty dvoch mesiacov po účtovnom období (účtovné obdobie je 12 mesiacov), čo nie je v súlade so smernicou 2004/109/EC, ktorá ustanovuje lehotu najneskôr dva mesiace po skončení príslušné ho obdobia; v našom prípade je v polročnej správe príslušným obdobím polovica účtovného obdobia.

K bodu 20

V súlade s čl. 8(1)b smernice o prospekte sa menia limity hodnoty dlhových cenných papierov, vydávaných emitentmi, ktorí vydávajú výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu z 50 000 eur na 100 000 eur.

K bodu 21

V súlade s čl. 8(4) smernice o prospekte sa výnimka z ustanovení zákona o povinnosti zverejňovania ročnej a polročnej finančnej správy a priebežných hlásení vzťahuje aj na emitentov uvedených v predmetnom ustanovení.

K bodom 22 a 23

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na § 3 ods. 4 písm. n) zákona o burze, ktorý definuje emitenta, pričom toto jeho vymedzenie je koncipované na účely celého zákona o burze. Navyše novelizované ustanovenie predstavuje zosúladenie s člá nkom 16 ods. 2 smernice 2004/109/EC.

K bodu 24

Novelizované znenie zapracúva chýbajúcu transpozíciu čl ánku 18 odsek 2 a a c smernice 2004/109/EC.

K bodu 25

V súlade s čl. 10 smernice o prospekte sa ruší povinnosť emitentov vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska dokument obsahujú ci informácie, ktoré boli sprístupňované počas predchádzajúceho roka.

K bodu 26

Ide o presnú špecifikáciu zákonného pojmu podľa § 118g zákona o cenných papieroch, zároveň s opravou chybného odkazu pod čiarou.

K bodu 27

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 28

Spresňujú sa povinnosti emitenta, pričom účelom je zní ženie administratívnej záťaže emitentov – zamedzuje sa duplicite predkladania informácií emitentmi Národnej banke Slovenska.

K bodu 29

Preformulovanie pôvodného znenia za účelom určitosti a špecifikovania povinnej osoby.

K bodu 30

Ide o doplnenie bližšej špecifikácie povinnej osoby.

K bodu 31

V súlade s č l. 20(6) smernice 2004/109/EC sa menia limity jednotkovej hodnoty cenného papiera prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom, alebo viacerých členských štátoch, z 50 000 eur na 100 000 eur.

K bodu 32

V súlade s čl. 20(6) druhým pododsekom smernice 2004/109/EC sa zavádza povolená odchýlka 50 000 eur aj pre dlhové cenné papiere, ktoré boli prijat é na obchodovanie na regulovanom trhu v členskom štáte pred 31. decembrom 2010.

K bodu 33

Daným ustanovením sa upúšťa od povinnosti predkladať predmetné informácie v tlačenej forme v nadväznosti na novelizované znenie § 48 zákona o burze.

K bodu 34

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 35

Uvedenie daného ustanovenia do súladu s pojmom „webové sí dlo“. Zároveň sa bližšie špecifikuje zákonný pojem „vhodný spôsob“.

K bodu 36

Spresnenie, o akú webovú stránku ide a zároveň uvedenie ustanovenia do súladu s používaným pojmom „webové sídlo“.

K bodu 37

Ide o precizovanie textu platného znenia predmetného ustanovenia.

K bodu 38

Ide o splnomocňovacie ustanovenie realizujúce reálnu vykonate ľnosť jednotlivých zložiek povinnosti emitentov vo vzťahu k predkladaným informáciám Národnej banke Slovenska, ako aj centrálnej evidencii regulovaných informácií vo forme opatrenia Národnej banky Slovenska.

K bodom 39 až 47

V súlade s príslušnými ustanoveniami smernice Omnibus I znenia príslušných paragrafov uvedených v bodoch 39 až 47 návrhu zákona ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, práva a povinnosti súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informá cie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodu 48

Ide o novelizačné ustanovenie súvisiace so zavedením meny euro.

K bodu 49

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 50 a 51

V súlade s čl. 6(27) a 6(14) smernice Omnibus I sa ukladajú Národnej banke Slovenska, ako národnému orgánu dohľadu, práva a povinnosti súvisiace s potrebou oznamovať ESMA-e informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb obchodníkmi s cennými papiermi.

K bodom 52 a 54

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 53

Ide o prechodné ustanovenia, ktorými sa upravujú právne vz ťahy v nadväznosti na úpravy účinné od 31. decembra 2011.

K bodu 55

Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponované smernice EP a Rady.

K čl. V

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 650/2004Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DDS“) transponovaním smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v sú vislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho org ánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I).

K bodom 1 až 2

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 4 odsek 1 smernice Omnibus I.

K bodu 3

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 4 odsek 5 smernice Omnibus I.

K bodu 4

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 4 odsek 3 smernice Omnibus I.

K bodu 5

Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponovanú smernicu EP a Rady.

K čl. VI

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č . 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov transponovaním smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v sú vislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho org ánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I).

K bodu 1

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 2 odsek 1 smernice Omnibus I.

K bodu 2

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 2 odsek 11 smernice Omnibus I.

K bodu 3

Smernica Omnibus I v článku 2 odsek 2 dopĺňa znenie čl. 9 smernice 2002/87/ES odsek 2 písmenom d), čím sa rozširuje obsah systému riadenia rizí k.

K bodu 4

Predmetným ustanovením dochádza k harmonizácii ustanovenia s článkom 2 odsek 7 smernice Omnibus I.

K bodu 5

Doplnenie transpozičnej prílohy o novotransponovanú smernicu EP a Rady.

K čl. VII

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to transponovan ím čl. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/29/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v sú vislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho org ánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „Omnibus I“).

K bodu 1

Smernica Omnibus I v článku 1 odseku 2 mení znenie článku 10 odseku 1 smernice 98/26/ES, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať ESMA, a nie Komisiu, ako tomu je doteraz.

K bodu 2

Smernica Omnibus I v článku 1 odseku 1 mení znenie článku 6 odseku 3 smernice 98/26/ES, čím sa Národnej banke Slovenska ustanovuje povinnosť informovať nielen orgány iných členských štátov, ale aj ESRB a ESMA.

K bodu 3

Transpozičná príloha sa dopĺňa o smernicu Omnibus I.

K čl. VIII

Určuje sa začiatok účinnosti návrhu zá kona na 31. decembra 2011, okrem ustanovení, ktorých účinnosť začína 1. j úlom 2012.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 14. septembra 2011.

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan M i k l o š, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore