Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2008 účinný od 01.01.2016


Platnosť od: 15.01.2008
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD2422 DS22 EU PP ČL3
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2008 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2008 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 39/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 ...

1.

V § 37b ods. 2 sa vypúšťajú slová „iných ako akcie,“.

2.

V § 41 ods. 19 sa slovo „vzťahujú“ nahrádza slovom „nevzťahujú“.

3.

V § 42 ods. 6 písm. b) sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.

4.

V § 46 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „dohľadu“.

5.

V § 49 ods. 1 sa slová „§ 34 až 37, § 37b ods. 1 až 3, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami ...

6.

V § 58 odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa tohto zákona a osobitného zákona12) nad burzou, členmi ...

Čl. III

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení ...

1.

V § 7 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

2.

V § 7 ods. 1 sa nad slovo „nevyžiadanú“ umiestňuje odkaz 23a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Príloha č. 1 časť Agresívne obchodné praktiky bod 6 k zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ...

3.

V § 7 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a na konci sa pripája táto veta: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„23b)
§ 7 zákona č. 250/2007 Z. z.“.

4.

Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. februára 2008 s výnimkou čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z.

  KLASIFIKÁCIA POISTNÝCH ODVETVÍ PODĽA POISTNÝCH DRUHOV

  Časť A – odvetvia životného poistenia

  1.

  Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. ...

  2.

  Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.

  3.

  Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.

  4.

  Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.

  5.

  Dôchodkové poistenie.

  6.

  Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného ...

  7.

  Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho ...

  Časť B – odvetvia neživotného poistenia

  1.

  Poistenie úrazu

  a)

  s jednorazovým plnením,

  b)

  s opakovaným plnením,

  c)

  s kombinovaným plnením,

  d)

  cestujúcich,

  e)

  individuálne zdravotné poistenie.

  2.

  Poistenie choroby

  a)

  s jednorazovým plnením,

  b)

  s opakovaným plnením,

  c)

  s kombinovaným plnením,

  d)

  zmluvné poistenie a pripoistenie,

  e)

  individuálne zdravotné poistenie.

  3.

  Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových

  a)

  motorových,

  b)

  nemotorových.

  4.

  Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.

  5.

  Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.

  6.

  Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch

  a)

  riečnych,

  b)

  jazerných,

  c)

  námorných.

  7.

  Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný ...

  8.

  Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených

  a)

  požiarom,

  b)

  výbuchom,

  c)

  víchricou,

  d)

  prírodnými živlami inými ako víchrica,

  e)

  jadrovou energiou,

  f)

  zosuvom alebo zosadaním pôdy.

  9.

  Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, ...

  10.

  Poistenie zodpovednosti

  a)

  za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

  b)

  dopravcu.

  11.

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti ...

  12.

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného ...

  13.

  Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

  14.

  Poistenie úveru

  a)

  všeobecná platobná neschopnosť,

  b)

  exportný úver,

  c)

  splátkový úver,

  d)

  hypotekárny úver,

  e)

  poľnohospodársky úver.

  15.

  Poistenie kaucie

  a)

  priame záruky,

  b)

  nepriame záruky.

  16.

  Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich

  a)

  z výkonu povolania,

  b)

  z nedostatočného príjmu,

  c)

  zo zlých poveternostných podmienok,

  d)

  zo straty zisku,

  e)

  z trvalých všeobecných nákladov,

  f)

  z neočakávaných obchodných výdavkov,

  g)

  zo straty trhovej hodnoty,

  h)

  zo straty pravidelného zdroja príjmov,

  i)

  z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,

  j)

  z ostatných finančných strát.

  17.

  Poistenie právnej ochrany.

  18.

  Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. ...

  Časť C – skupiny odvetví neživotného poistenia

  Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre jedno poistné odvetvie ...

  a)

  „Poistenie úrazov a chorôb“ pre poistné odvetvia podľa bodov 1 a 2,

  b)

  „Poistenie motorových vozidiel“ pre poistné odvetvia podľa bodov 3, 7 a 10,

  c)

  „Námorné a dopravné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 6, 7 a 12,

  d)

  „Letecké poistenie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 5, 7 a 11,

  e)

  „Poistenie požiarov a iných majetkových škôd“ pre poistné odvetvia podľa bodov 8 a 9,

  f)

  „Poistenie zodpovednosti za škodu“ pre poistné odvetvia podľa bodov 10 až 13,

  g)

  „Poistenie úveru a kaucie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 14 a 15,

  h)

  „Všeobecné neživotné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 1 až 18.

  a)

  je spojené s hlavným poistným rizikom,

  b)

  sa týka predmetu, ktorý je poistený proti hlavnému poistnému riziku, a

  c)

  je poistené poistnou zmluvou, ktorou je poistené hlavné poistné riziko.

  Doplnkovým poistením nemôže byť poistné riziko patriace do poistných odvetví uvedených v bodoch 14, ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 8/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 64/225/EHS z 25. februára 1964 o zrušení obmedzení slobody usadiť sa a slobody poskytovať ...

  2.

  Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  3.

  Smernica Rady 73/240/EHS z 24. júla 1973, ktorou sa rušia obmedzenia práva usadiť sa v oblasti priameho ...

  4.

  Smernica Rady 78/473/EHS z 30. mája 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  5.

  Smernica Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  6.

  Druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  7.

  Smernica Rady 91/371/EHS z 20. júna 1991 o vykonávaní dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom ...

  8.

  Smernica Rady 91/675/EHS z 19. decembra 1991, ktorou sa zriaďuje Výbor pre poistenie (Ú. v. ES L 374, ...

  9.

  Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní ...

  12.

  Smernica 2002/83/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L ...

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými ...

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení, ktorou sa menia a ...

  15.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  16.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  17.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 ...
 • 2)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3)  Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 21 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri ...
 • 5)  § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 7)  § 10 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 8)  § 8 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 9)  § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13)  Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákona č. ...
 • 14)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 3 zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 18)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 18a)  § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 20)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 21)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 22)  § 15a zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 23)  § 29 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 24)  Rozhodnutie Rady z 20. júna 1991 o uzavretí Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou ...
 • 25)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 28)  § 20 ods. 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 zákona č. 381/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2003 Z. z. ...
 • 29)  § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných ...
 • 31)  Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 4 ods. 7 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.
 • 33)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 33a)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 33b)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 33c)  § 2 ods. 1 a 4 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 34)  § 66 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 36)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...
 • 39)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 40)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 41)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 41a)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 42)  § 340 a 341 Trestného zákona.
 • 43)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 43a)  § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 43b)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 43c)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 44)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 45)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 46)  Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene ...
 • 48)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 49)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. ...
 • 50)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 51)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 52)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 53a)  Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 55)  § 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 46/2011 Z. z.
 • 56)  § 25 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 56a)  Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje ...
 • 56b)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. ...
 • 57)  § 35 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57a)  Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...
 • 59)  Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59a)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59b)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 60)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 61)  § 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 62)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 63)  § 154 až 229 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 3 až 107 a § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 67)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 68)  § 42a a 42b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 68a)  § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 53a až 53e zákona č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 69)  § 5 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 70)  § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 71)  § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 71a)  § 41 ods. 8 zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 72)  § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore