Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 246/2012 účinný od 01.10.2012 do 31.12.2012


Platnosť od: 22.08.2012
Účinnosť od: 01.10.2012
Účinnosť do: 31.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Obchodné spoločnosti a družstvá, Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD16 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 246/2012 účinný od 01.10.2012 do 31.12.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 246/2012 s účinnosťou od 01.10.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa ...

2.

V § 4 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Platiteľom sa stáva aj ...

3.

Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4c Zábezpeka na daň (1) Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b až 4d znejú:

„4b) § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

4.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „ods. 6“ vkladajú čiarka a slová „8, 10 a 12“.

5.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Žiadosť o registráciu pre daň sa nepodáva, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň ...

6.

V § 8 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „ak sa colné konanie o vývoze tovaru uskutočnilo ...

8.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bola vykonaná úprava odpočítanej dane ...

9.

V § 11 ods. 5 sa za slovom „nadobúdateľovi“ čiarka nahrádza bodkou a text až do konca vety ...

10.

V § 11 ods. 13 sa slová „pridelené identifikačné číslo pre daň v inom členskom štáte“ ...

16.

V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 4 až 7“.

17.

V § 43 odsek 5 znie:

„(5) Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov ...

18.

V § 43 ods. 6 písmeno c) znie:

„c) medzinárodným organizáciám iným, ako sú uvedené v písmene b), zriadeným na území iného ...

19.

V § 43 ods. 8 sa v celom texte slová „písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

20.

Za § 48a sa vkladá § 48b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48b Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru (1) Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri ...

21.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Platiteľ registrovaný pre daň podľa § 5, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa ...

22.

V § 54a ods. 3 sa za slovami „č. 1“ čiarka nahrádza bodkou a text až do konca vety sa vypúšťa. ...

23.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo ...

24.

V § 67 ods. 5 písm. a) sa slová „voči nemu“ nahrádzajú slovom „ním“.

25.

V § 69 odseky 12 až 14 znejú:

„(12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28c a 28d znejú:

„28c) Napríklad § 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona ...

26.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Ak daňový úrad zistí, že u platiteľa nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa ...

27.

V § 69a ods. 4 druhá veta znie: „Záznamy musia obsahovať priezvisko a meno alebo názov zastúpeného ...

28.

V § 69a ods. 5 prvej vete sa slovo „štvrťroka“ nahrádza slovom „mesiaca“.

29.

V § 69a ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „za obdobie kalendárneho mesiaca, a to do 20 ...

30.

V § 69a odsek 8 znie:

„(8) Daňový úrad Bratislava odníme daňovému zástupcovi osobitné osvedčenie o pridelení osobitného ...

31.

Za § 69a sa vkladá § 69b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 69b Ručenie za daň (1) Daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ v lehote splatnosti podľa ...

33.

V § 70 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Platiteľ, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) z iného ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28e znie:

„28e) § 2 písm. al) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na ...

34.

V § 70 ods. 9 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

36.

V § 77 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac okrem odseku 2. (2) Platiteľ sa môže ...

37.

V § 77 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

38.

V § 78 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Daň, ktorú je povinný platiť platiteľ podľa § 69, je splatná do 25 dní po skončení ...

39.

V § 78 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa § 4 až 7“.

40.

V § 78 ods. 7 sa za slová „potrebné na výpočet celkovej“ vkladá slovo „splatnej“.

41.

V § 78 ods. 9 prvej vete sa za slovami „žiadosti o registráciu pre daň“ čiarka nahrádza bodkou ...

42.

V § 79 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu je ...

43.

V § 79 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a to vo výške, v akej jeho vznik bol uplatnený ...

44.

V § 80 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak dodávateľ služby do uplynutia lehoty na podanie ...

45.

V § 81 ods. 2 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je povinný“ a na konci sa pripája táto ...

46.

V § 81 ods. 4 úvodnej vete sa slovo „zruší“ nahrádza slovami „môže zrušiť“.

47.

V § 81 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to, ...

1.

nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 alebo

2.

opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom ...

48.

V § 81 odsek 5 znie:

„(5) Daňový úrad o zrušení registrácie pre daň vydá rozhodnutie, v ktorom určí deň, uplynutím ...

49.

V § 83 ods. 2 druhej vete sa slová „aj svoje meno, priezvisko a bydlisko s výnimkou faktúr podľa ...

50.

Za § 85k sa vkladá § 85ka, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85ka Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012 Platiteľ, ktorý mal k ...

52.

V prílohe č. 1 sa slová „1, ak platiteľ odpočítal daň v plnej výške, alebo číslo 0, ak ...

54.

V prílohe č. 7 sa vypúšťajú slová „4818 40 – Hygienické vložky a tampóny, detské plienky ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

Za § 105a sa vkladá § 105b, ktorý znie:

„§ 105b Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.“. ...

2.

V § 115 ods. 4 sa slovo „Účinky“ nahrádza slovami „Ak tento zákon v odseku 10 neustanovuje ...

3.

§ 115 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:

„(5) Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu ...

4.

§ 117 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenie § 115 ods. 5 až 7 sa použije primerane aj na rozdelenie obchodného podielu prevodom, ...

5.

Za § 768i sa vkladá § 768j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 768j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012 Konanie vo veciach zápisu ...

Čl. III

Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. ...

1.

V § 10 ods. 15 písm. b) treťom bode sa slová „§ 27 ods. 6 alebo 8“ nahrádzajú slovami „osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Napríklad § 19 ods. 6 písm. b) a ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických ...

2.

V § 10 ods. 17 sa slová „použije § 24 primerane“ nahrádzajú slovami „použijú ustanovenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b)
§ 16 zákona č. 530/2011 Z. z.“.

3.

V § 10 ods. 28 písm. e) sa slová „§ 15 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „úradný záznam ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:

„19c)
§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.“.

4.

V § 10 ods. 34 písm. c) sa slová „ § 7 alebo § 7a“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu19d)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19d znie:

„19d)
Napríklad § 7, 8 a 40 zákona č. 530/2011 Z. z.“.

5.

V § 10 ods. 36 sa slová „§ 15 ods. 4“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu19e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19e znie:

„19e)
§ 13 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z.“.

6.

V § 10 ods. 39 sa slová „§ 12 ods. 1 písm c)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu19f) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19f znie:

„19f)
§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 58 ods. 2 sa slová „podľa § 276, trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § ...

2.

V § 61 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

3.

V § 86 písm. e) sa slová „podľa § 277“ nahrádzajú slovami „podľa § 277 ods. 1“ a slová ...

4.

§ 277 odsek 1 znie:

„(1) Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne ...

5.

Za § 277 sa vkladá § 277a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 277a Daňový podvod (1) Kto neoprávnene vo väčšom rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane ...

6.

Za § 278 sa vkladá § 278a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 278a Marenie výkonu správy daní (1) Kto marí výkon správy daní tým, že a) v dokladoch ...

Čl. V

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 11 ods. 7 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

2.

§ 54 vrátane nadpisu znie:

„§ 54 Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri a s návrhom na výmaz (1) Správca ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a)
§ 105b, § 115 a § 117 Obchodného zákonníka.“.

Čl. VI

Zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový ...

1.

V čl. V sa vypúšťa bod 17.

2.

V čl. X sa vypúšťa číslo „17“ a slová „1. januára 2013“ sa nahrádzajú slovami „1. ...

Čl. VII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

1.

V § 73 ods. 1, 4, 9, 17 a 18 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra ...

2.

V § 73 ods. 2 sa slová „30. apríla 2013“ nahrádzajú slovami „30. apríla 2014“, slová ...

3.

V § 73 ods. 5 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“ a slová ...

4.

V § 73 ods. 6 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“ a slová ...

5.

V § 73 ods. 7 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“ a slová ...

6.

V § 73 ods. 8 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“ a slová ...

7.

V § 73 ods. 10 a 11 sa slová „30. septembra 2012“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2013“. ...

8.

V § 78 sa slová „§ 51, 52, § 53 ods. 8 až 21 a siedmeho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 okrem čl. III a VII, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore