Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018

Platnosť od: 08.11.2017
Účinnosť od: 01.01.2018
Účinnosť do: 31.08.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Bankové a finančné inštitúcie, Dane z príjmu, Trestné právo hmotné, Účtovníctvo, Exekútori, rozhodcovia, mediátori

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 264/2017 s účinnosťou od 01.01.2018

Legislatívny proces k zákonu 264/2017

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 12 ods. 4 sa slovo „uverejniť“ nahrádza slovom „zverejniť“ a slovo „uverejnenia“ ...

2.

V § 13a ods. 1 prvej vete sa za slová „Rozhodnutím súdu“ vkladajú slová „alebo rozhodnutím ...

3.

V § 17 druhej vete sa slovo „podnikateľa“ nahrádza slovom „majiteľa obchodného tajomstva“ ...

4.

Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Majiteľ obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá ...

5.

V § 18 sa slovo „Podnikateľ“ nahrádza slovami „Majiteľ obchodného tajomstva“.

6.

V § 19 sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1“.

7.

V § 20 sa slovo „podnikateľovi“ nahrádza slovom „majiteľovi obchodného tajomstva“ a vypúšťajú ...

8.

V § 40 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, ...

9.

V § 44 ods. 2 písm. g) sa slovo „porušovanie“ nahrádza slovom „porušenie“.

10.

§ 51 vrátane nadpisu znie:

„§ 51 Porušenie obchodného tajomstva (1) Porušením obchodného tajomstva je konanie rušiteľa ...

11.

V prvej časti hlave V sa za označenie dielu III vkladá označenie oddielu 1, ktoré vrátane nadpisu ...

Oddiel 1 Všeobecné ustanovenia“. ...

12.

V § 55 ods. 2 sa slovo „uverejniť“ nahrádza slovom „zverejniť“ a slová „formu a spôsob ...

13.

V prvej časti hlave V diele III sa za oddiel 1 vkladá oddiel 2, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Oddiel 2 Osobitné ustanovenia k právnym prostriedkom ochrany obchodného tajomstva § 55a Ak v ...

14.

V § 66 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ak jediný štatutárny orgán spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.

15.

V § 66 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Povinnosti mandatára má aj osoba, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

16.

Za § 66a sa vkladá § 66aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 66aa Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby (1) Ovládajúca osoba zodpovedá ...

17.

V § 67c ods. 2 písmeno a) znie:

„a) člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ...

19.

V § 69 ods. 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom tento deň môže byť určený ...

20.

V § 69 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 15, ktoré znejú:

„(11) Ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti a) nesmie hodnota záväzkov ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 16.

21.

§ 69a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra ...

22.

V § 71 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Takto vymenovaný likvidátor má pri zisťovaní ...

23.

V § 97 ods. 4 sa slová „ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 5“.

32.

V § 123 ods. 2 sa za slovo „zisku“ vkladajú slová „alebo rozdeliť iné vlastné zdroje“ ...

33.

V § 123 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a platby poskytnuté spoločníkom pri použití ...

34.

V § 136 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v ktorej je spoločníkom niektorý ...

35.

V § 159 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Hlasovacie právo majiteľa prioritných akcií ...

36.

V § 179 ods. 4 sa za slovo „zisku“ vkladajú slová „alebo iných vlastných zdrojov“.

37.

V § 179 ods. 5 sa za slovo „spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „príspevkov do kapitálových ...

38.

V § 179 ods. 7 sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „a na použitie kapitálového fondu ...

39.

V § 196 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v ktorej je akcionárom niektorý ...

40.

V § 200 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Členom dozornej rady voleným zamestnancami môže ...

41.

V druhej časti hlave I diele V nadpis oddielu 7 znie: „Rezervný fond a kapitálový fond z príspevkov“. ...

42.

Nadpis § 217 znie: „Rezervný fond“.

43.

Za § 217 sa vkladá § 217a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 217a Kapitálový fond z príspevkov (1) Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov ...

44.

V § 240 ods. 1 sa na konci dopĺňa veta: „Stanovy nemôžu určiť inak, ak ide o rozhodovanie podľa ...

45.

§ 340b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Na účely odsekov 1 až 6 sú subjektom verejného práva aj osoby zapísané v registri partnerov ...

46.

Doterajší text § 381 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o škodu spôsobenú porušením obchodného tajomstva, možno požadovať náhradu škody ...

47.

V § 408 ods. 1 za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o premlčanie nárokov ...

48.

Za § 768o sa vkladajú § 768p a 768q, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 768p Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Na splynutie, zlúčenie ...

49.

Príloha sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:

„17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 242 ods. 1 písm. a) sa za slová „také konanie,“ vkladajú slová „vrátane povinnosti ...

2.

Za § 251a sa vkladá § 251b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 251b Nekalá likvidácia (1) Kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 34 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak mu v konaní bráni zákonná ...

2.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení poriadkovej pokuty osobe podľa § 40 ods. 2, ktorá ...

3.

V § 48 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak má oprávnený vedený účet ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7j sa vypúšťajú slová „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...

5.

V § 48 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zaručená konverzia sa nevyžaduje, ak návrh na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7la znie:

„71a) § 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých ...

6.

V § 48 ods. 8 prvej vete sa za slovo „schránku“ vkladajú slová „alebo mu v možnosti podať ...

7.

V § 53 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do vydania poverenia na vykonanie ...

8.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Namietať skutočnosť, že vec bola exekútorovi pridelená v rozpore s odsekmi 1 až 6, možno ...

9.

V § 61b ods. 1 časť vety za bodkočiarkou znie: „ak je povinným fyzická osoba, ustanovenia § ...

10.

V § 61n ods. 6 prvej vete sa za slovo „bezodkladne“ vkladajú slová „po ukončení exekučného ...

11.

V § 204 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Ak je potrebné doručovať podanie účastníka konania, ustanovenia osobitného predpisu o ...

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

12.

Za § 243k sa dopĺňa § 243l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 Ustanovenie § 41 ods. ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 5 sa dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:

„ag) osobitným účtom dlžníka platobný účet, ktorý obsahuje najmenej tieto bankové služby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13mc znie:

„13mc) § 167o ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

2.

V § 27c ods. 1 písm. c) a ods. 4 sa za slovo „účtu,“ vkladajú slová „osobitného účtu ...

3.

V § 27d ods. 3 a 4 sa za slovo „účtu,“ vkladajú slová „osobitného účtu dlžníka podľa ...

4.

Za § 27e sa vkladá § 27f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27f Zriadenie a vedenie osobitného účtu dlžníka (1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27fbd znie:

„27fbd) § 167o ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

Čl. V

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na základe splatenia príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov sa účtuje v obchodnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

„44a) § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka.“.

Čl. VII

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Registrový súd zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 52 ods. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

2.

V § 3 ods. 1 písm. e) sa za slovo „vzormi“ vkladajú slová „vlastnoručne podpísanými v prítomnosti ...

3.

V § 3 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „správa audítora podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) § 69 ods. 14 a 15 Obchodného zákonníka“.

4.

V § 3 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „vlastnoručne podpísaný v prítomnosti ...

5.

V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Registrový súd pred zápisom tiež preverí, či údaje, ktoré sa majú zapísať do obchodného ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6e znie:

„6e) § 52 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

6.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
v ktorom sú uvedené údaje v rozpore s odsekom 2.“.

9.

V § 8 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „má listinnú podobu a“ a za prvú vetu sa vkladá ...

10.

V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) táto osoba nesplní povinnosť podať včas návrh na zrušenie spoločnosti podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

Čl. VIII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

„ac) vkladom 1. peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania,1) pričom za splatený ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b až 2d znejú:

„2b) § 144 a 208 Obchodného zákonníka. 2c) § 223 ods. 9 Obchodného zákonníka. 2d) § 123 ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. e) sa za slová „tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,“ vkladajú slová ...

3.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov; za príjem z prerozdelenia kapitálového ...

4.

V § 8 ods. 2 tretej vete sa vypúšťajú slová „základného imania“.

5.

V § 8 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „b) až e)“ vkladajú slová „a s)“.

6.

V § 8 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) suma splateného príspevku,2d) k príjmu podľa odseku 1 písm. s); suma splateného príspevku ...

7.

V § 8 ods. 7 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e) a f)“.

8.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 40 a 41, ktoré znejú:

„(40) Súčasťou základu dane daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. ...

9.

V § 21 ods. 2 písm. d) sa za slová „rezervného fondu“ vkladá čiarka a slová „kapitálového ...

10.

V § 25a písmeno f) znie:

„f)
hodnota splateného peňažného vkladu [§ 2 písm. ac)].“.

11.

Za § 52zk sa vkladá § 52zl, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zl Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 Ustanovenie § 3 ods. 1 ...

Čl. IX

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 10a odsek 2 znie:

„(2) V registri úpadcov sa zverejňujú a) údaje o konaniach podľa tohto zákona v rozsahu 1. označenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

„3b) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom ...

2.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu (1) Osoba povinná ...

3.

V § 29 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ...

4.

V § 32 odsek 1 znie:

„(1) Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s ...

5.

V § 32 ods. 7 písmeno b) znie:

„b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy ...

6.

V § 32 odseky 11 a 12 znejú:

„(11) Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky ...

7.

§ 32 sa dopĺňa odsekmi 19 až 21, ktoré znejú:

„(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.“.

8.

§ 74 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení pokuty osobe uvedenej v odseku 2 je rozhodnutím ...

9.

V § 75 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súdny exekútor je povinný poskytnúť správcovi ...

10.

V § 75 ods. 12 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

11.

V § 87 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
právo na vrátenie preddavku na úhradu nákladov konkurzu,“.

12.

V § 95 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pohľadávky zo zmlúv o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Napríklad čl. 11 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. ...

13.

V § 104 ods. 1 sa nad slovom „dedičia“ odkaz „21a)“ nahrádza odkazom „21b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) § 460 až 487 Občianskeho zákonníka.“.

14.

V § 126 ods. 1 sa slová „druhý deň a nie neskôr ako siedmy“ nahrádzajú slovami „pätnásty ...

15.

V § 159b ods. 1 sa za slová „domáhať sa“ vkladajú slová „na súde, ktorý potvrdil plán,“. ...

16.

§ 166 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového ...

17.

V § 166k sa na konci pripája táto veta:

„Zastúpenie sa preukazuje rozhodnutím Centra právnej pomoci podľa osobitného predpisu.25a)“. ...

18.

V § 167 ods. 2 a § 168 ods. 2 sa slová „na predpísanom tlačive“ nahrádzajú slovami „elektronickými ...

19.

V § 167o odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Ak sa obydlie dlžníka speňažilo, sumu zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25ca a 25cb znejú:

„25ca) § 5 písm. ag) a § 27f zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 264/2017 Z. z. 25cb) ...

20.

§ 167o sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak sa speňažilo obydlie dlžníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, správca zriadi ...

21.

V § 167v ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, ...

22.

V § 171c ods. 1 a 2 sa nad slovom „záujmov“ odkaz „25f)“ nahrádza odkazom „3b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25f sa vypúšťa.

23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Mimoriadne vydanie ...

24.

Za § 172a sa vkladá § 172b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 172b Prísľub správcu ustanoveného v hlavnom insolvenčnom konaní (1) Súd pred vyhlásením ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení. 26b) Čl. 2 ods. 11 a čl. 36 ods. ...

25.

V § 179 ods. 4 a 6 sa slová „osobitného predpisu32)“ nahrádzajú slovami „§ 180 ods. 5“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.

26.

V § 179 ods. 5 sa slová „osobitného predpisu,32)“ nahrádzajú slovami „§ 180 ods. 5“.

27.

V § 180 ods. 1 sa slová „osobitného predpisu32)“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

28.

§ 180 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú, ak zmluvu o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát ...

29.

V § 197 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) V uznesení o vyhlásení konkurzu, v uznesení o povolení reštrukturalizácie alebo v uznesení ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

30.

§ 197 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ...

31.

V § 199 ods. 1 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33b znie:

„33b) Nariadenie (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení.“.

32.

V § 199 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:

„Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručí súd rozhodnutie o vyhlásení konkurzu v konaní ...

33.

Za § 206f sa vkladajú § 206g a 206h, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 § 206g (1) Ak odsek 2 neustanovuje ...

Čl. X

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 24h sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dohodu o splátkach podľa odseku 1 písm. c) je dlžník povinný uzavrieť osobne v kancelárii ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

2.

V § 24h ods. 7 sa slová „odsekov 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 6“.

3.

V § 24i sa na konci pripája táto veta: „Na dohodu o splátkach sa primerane použijú ustanovenia ...

Čl. XI

Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na povinnú osobu, ktorá si overí identitu prostredníctvom autentifikačného modulu na ústrednom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

2.

V § 4 ods. 4 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

Čl. XII

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 40 ods. 15 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 19 až 21, § 768p v bode 48, ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore