Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.02.2004 do 30.09.2004

Platnosť od: 12.12.2003
Účinnosť od: 01.02.2004
Účinnosť do: 30.09.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST41JUD696DS36EUPP45ČL2

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 530/2003 s účinnosťou od 01.02.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (ďalej len „zapisované údaje“),

b)

obsah zbierky listín,

c)

postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných ...

d)

podmienky zápisu údajov do obchodného registra, zápisu zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných ...

e)

ukladanie listín do zbierky listín,

f)

nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra, ...

Zapisované údaje a obsah zbierky listín
§ 2
Zapisované údaje
(1)

Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:

a)

obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak ...

b)

identifikačné číslo,

c)

predmet podnikania alebo činnosti,

d)

právna forma právnickej osoby,

e)

meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym ...

f)

označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti odštepného závodu alebo inej ...

g)

meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného ...

h)

meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného ...

i)

zrušenie právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,

j)

vstup do likvidácie a skončenie likvidácie,

k)

meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo ...

l)

rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,

m)

vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,

n)

meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného ...

o)

povolenie vyrovnania a skončenie vyrovnacieho konania,

p)

zavedenie nútenej správy podľa osobitných predpisov a jej skončenie,

q)

meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo ...

r)

právny dôvod výmazu zapísanej osoby,

s)

ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon.1)

(2)

Do obchodného registra sa ďalej zapisujú

a)

pri verejnej obchodnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné ...

b)

pri komanditnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno ...

c)

pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená, priezviská a bydliská spoločníkov, obchodné meno ...

d)

pri akciovej spoločnosti výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba ...

e)

pri družstve výška zapisovaného základného imania a výška základného členského vkladu,

f)

pri štátnom podniku zakladateľ a kmeňové imanie.

(3)

Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo ...

a)

označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného ...

b)

adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej ...

c)

identifikačné číslo podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej ...

d)

predmet podnikania podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ...

e)

meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo ...

f)

zrušenie podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v Slovenskej ...

g)

obchodné meno, sídlo a právna forma zahraničnej osoby,

h)

register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, a číslo zápisu,

i)

údaje o zahraničnej osobe podľa odseku 1 písm. e),

j)

vstup do likvidácie a skončenie likvidácie zahraničnej osoby,

k)

vymenovanie likvidátora alebo likvidátorov zahraničnej osoby s uvedením ich mena, priezviska, bydliska, ...

l)

vyhlásenie konkurzu, povolenie vyrovnania alebo začatie iného obdobného konania, ak sa týka zahraničnej ...

m)

zrušenie zahraničnej osoby.

(4)

Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo ...

a)

právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisu ...

b)

predmet podnikania zahraničnej osoby,

c)

najmenej raz ročne hodnota základného imania zahraničnej osoby vyjadrená v zahraničnej mene, ak ...

(5)

Identifikačné číslo pridelí zapísanej osobe registrový súd, ak už ho nemá pridelené iným ...

§ 3
Obsah zbierky listín
(1)

Zbierka listín obsahuje dokumenty vyhotovené v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným ...

a)

spoločenská zmluva, zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva obchodnej spoločnosti, splnomocnenia ...

b)

každá zmena spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy obchodnej spoločnosti, ...

c)

úplné znenie dokumentov podľa písmena b) po každej vykonanej zmene,

d)

listina, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ...

e)

listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou ...

f)

listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorou ...

g)

účtovná závierka zapísanej osoby, a ak to ukladá osobitný zákon, aj výročná a audítorská ...

h)

rozhodnutie súdu o zrušení obchodnej spoločnosti s likvidáciou a konečná správa likvidátora ...

i)

rozhodnutie súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie,

j)

rozhodnutie súdu o neplatnosti obchodnej spoločnosti,

k)

rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o povolení vyrovnania, rozhodnutie súdu o ukončení ...

l)

znalecký posudok podľa osobitného zákona,4)

m)

vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,5)

n)

zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúčení obchodnej spoločnosti, projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti, ...

o)

iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)

(2)

Pri podniku zahraničnej osoby alebo pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby sa do zbierky ...

a)

účtovná závierka, ktorú zahraničná osoba vyhotovuje a zverejňuje podľa práva štátu, ktorým ...

b)

zakladateľská listina, prípadne stanovy zahraničnej osoby a ich zmeny,

c)

osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, ak sa podľa ...

d)

listina, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ...

e)

listina, ktorá preukazuje zaťaženie majetku zahraničnej osoby, ktorý sa nachádza na území Slovenskej ...

f)

iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)

(3)

Do zbierky listín sa ukladá originál listiny alebo jej osvedčená kópia, ak tento alebo osobitný ...

(4)

Ak ide o listiny podľa odseku 1 písm. c), do zbierky listín sa ukladá úplné znenie dokumentov ...

(5)

Ak ide o listiny podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2 písm. a), do zbierky listín sa ukladá kópia ...

Registrácia a ukladanie listín do zbierky listín
§ 4
Príslušnosť na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín
(1)

Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd podľa osobitného ...

(2)

Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého ...

(3)

Ak ide o odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku podľa osobitného zákona, je na ...

(4)

Ak ide o zahraničnú osobu, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín príslušný ...

(5)

Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku jednej ...

§ 5
Návrh
(1)

Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh ...

a)

zapísaná osoba,

b)

osoba oprávnená podľa osobitného zákona.1)

(2)

Návrh na zápis sa podáva na tlačive ustanovenom osobitným predpisom a musí byť doložený listinami, ...

(3)

Pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe ...

(4)

Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.

(5)

Fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej ...

(6)

Fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej ...

Registrácia
§ 6
(1)

Registrový súd pred zápisom údajov do obchodného registra, zápisom zmeny zapísaných údajov ...

a)

návrh na zápis podala oprávnená osoba,

b)

je návrh na zápis úplný,

c)

sú spolu s návrhom na zápis predložené všetky prílohy ustanovené osobitným predpisom,

d)

sú prílohy predložené vo forme ustanovenej osobitným zákonom,1)

e)

údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh,

f)

bol zaplatený súdny poplatok.

(2)

Za neúplný sa považuje návrh na zápis,

a)

ktorý nebol podaný na tlačive ustanovenom osobitným predpisom,

b)

v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom.3)

§ 7
(1)

Pred zápisom verejnej obchodnej spoločnosti registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených ...

a)

spoločenská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,7)

b)

sú v spoločenskej zmluve uvedení aspoň dvaja spoločníci,

c)

spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov ...

(2)

Pred zápisom komanditnej spoločnosti do obchodného registra registrový súd okrem skutočností ...

a)

spoločenská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,8)

b)

podľa spoločenskej zmluvy je aspoň jeden zo spoločníkov komplementár a aspoň jeden zo spoločníkov ...

c)

výška vkladu každého komanditistu určená v spoločenskej zmluve je v súlade s osobitným zákonom,9) ...

d)

spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov ...

(3)

Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd okrem skutočností podľa § 6 ...

a)

spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,10) ...

b)

v spoločenskej zmluve nie je uvedených viac ako 50 spoločníkov,

c)

výška základného imania, výška vkladu každého spoločníka a výška splateného vkladu každého ...

d)

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, má viac spoločníkov, ...

e)

fyzická osoba, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, nie je jediným spoločníkom vo viac ...

f)

spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov ...

(4)

Pred zápisom družstva registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí ...

a)

stanovy družstva obsahujú náležitosti podľa osobitného zákona,12)

b)

počet členov družstva je v súlade s osobitným zákonom,13)

c)

výška zapisovaného základného imania uvedená v stanovách družstva je v súlade s osobitným ...

(5)

Pred zápisom obchodného mena registrový súd z predložených listín preverí, či sa nenavrhuje ...

(6)

Pred zápisom predmetu podnikania alebo činnosti registrový súd z predložených listín preverí, ...

(7)

Pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa registrový ...

(8)

Pred zápisom splynutia, zlúčenia a rozdelenia obchodnej spoločnosti registrový súd preverí, či ...

§ 8
(1)

Ak sú splnené podmienky podľa § 6 a 7, registrový súd vykoná zápis v lehote piatich pracovných ...

(2)

O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrový súd potvrdenie, ktoré bez zbytočného ...

(3)

Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa § 6 a 7, registrový súd zápis nevykoná. O tejto ...

(4)

Oznámenie má písomnú formu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ...

(5)

Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia. Pri rozhodovaní ...

§ 9
Ukladanie listín do zbierky listín
(1)

Registrový súd ukladá listiny do zbierky listín bez zbytočného odkladu po ich predložení a po ...

(2)

Zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby ...

(3)

Listiny, ktoré sa podľa tohto zákona prikladajú k návrhu na zápis a ukladajú sa do zbierky listín, ...

(4)

Fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby je povinná predložiť ...

§ 10
Zverejňovanie a oznamovacia povinnosť
(1)

Po zápise navrhovaných údajov registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní obsah výpisu z ...

(2)

Po uložení listín do zbierky listín registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní oznámenie ...

(3)

Rodné číslo fyzickej osoby ako údaj zapísaný do obchodného registra sa nezverejňuje.

(4)

Údaje obsiahnuté vo výpise z obchodného registra podľa § 8 ods. 2 registrový súd poskytne príslušnému ...

§ 11
Sankcie
(1)

Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej ...

a)

podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ...

b)

predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín bez zápisu, v lehote ...

c)

ustanovenú podľa osobitného predpisu.18)

(2)

Registrový súd uloží fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby ...

a)

uvedie v návrhu na zápis nepravdivé údaje,

b)

doloží návrh na zápis listinami, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu,

c)

predloží registrovému súdu na uloženie do zbierky listín listiny, ktoré nezodpovedajú skutočnému ...

(3)

Pri uložení pokuty sa postupuje podľa osobitného zákona.19)

§ 12
Nahliadanie do obchodného registra, výpisy, odpisy a potvrdenia z obchodného registra, kópie listín ...
(1)

Obchodný register a zbierka listín sú každému prístupné; každý má právo po zaplatení súdneho ...

(2)

Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku odpis, výpis alebo potvrdenie ...

(3)

Registrový súd je povinný zabezpečiť zhodu zápisov v obchodnom registri s výpismi z obchodného ...

(4)

Po zaplatení súdneho poplatku registrový súd vydá žiadateľovi kópiu listiny zo zbierky listín ...

(5)

Orgány verejnej moci sú v rámci výkonu svojej právomoci aj bez zaplatenia súdneho poplatku oprávnené ...

(6)

Registrový súd môže v odôvodnených prípadoch zapožičať orgánu činnému v trestnom konaní ...

§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)

Na registráciu údajov v obchodnom registri a ukladanie listín do zbierky listín sa vzťahuje osobitný ...

(2)

Ustanovenia osobitného predpisu16) sa primerane použijú na doručovanie podľa tohto zákona okrem ...

(3)

Predseda registrového súdu môže zo závažných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu podľa ...

§ 14
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis a zoznam listín, ktoré treba k návrhu na zápis priložiť, ...

(2)

Spôsob a podmienky zverejňovania údajov podľa tohto zákona ustanoví nariadením vláda Slovenskej ...

§ 15
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)

Konanie vo veciach obchodného registra začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí ...

(2)

Súd nevykoná zápis podľa tohto zákona, ak sa začalo konanie vo veci zápisu týchto údajov v ...

(3)

Ak je počas konania vo veciach obchodného registra, ktoré sa začalo podľa doterajších predpisov, ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 27 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

2.

V § 27 ods. 2 prvá veta znie:

„Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, ...

3.

V § 27 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak je nesúlad medzi údajmi a listinami zverejnenými o zapísanom podniku zahraničnej osoby ...

5.

§ 28 až 34 sa vypúšťajú.

6.

V § 56 ods. 3 prvá veta znie:

„Činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby, môže spoločnosť ...

7.

V § 57 ods. 3 prvá veta znie:

„Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu ...

8.

V § 62 ods. 1 druhá veta znie:

„Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti (§ ...

9.

V § 68 ods. 6 sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „rozhodnúť“ sa nahrádza slovom „rozhodne“. ...

10.

V § 68 odsek 7 znie:

„(7) Ak súd rozhoduje o zrušení spoločnosti a o jej likvidácii z dôvodov podľa odseku 6 písm. ...

11.

V § 68 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Súhlas správcu dane sa nevyžaduje, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok ...

12.

V § 68a ods. 1 sa vypúšťajú slová „nemožno zrušiť rozhodnutie súdu, ktorým sa povoľuje ...

13.

V § 69a ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

14.

V § 69b ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

15.

V § 71 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

16.

V § 78 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva“.

17.

V § 88a ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

18.

V § 96 sa vypúšťajú slová „a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva“.

19.

V § 112 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

20.

V § 117a ods. 4 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

21.

Za § 127 sa vkladá § 127a, ktorý znie:

„§ 127a (1) Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného ...

22.

V § 133 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

23.

V § 141 ods. 3 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak bolo prijaté ...

24.

V § 161 ods. 5 sa vypúšťajú slová „zrušenia rozhodnutia súdu, ktorým sa povoľuje zápis ...

25.

V § 175 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

26.

V § 202 ods. 1 štvrtej vete sa slová „Návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia do zbierky ...

27.

V § 206 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

28.

V § 206 ods. 2 sa slová „podľa odseku 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „o splatení vkladov ...

29.

V § 207 sa vypúšťa odsek 10.

30.

V § 208 sa vypúšťa odsek 5.

31.

V § 209a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

32.

V § 211 ods. 4 druhej vete sa slová „Návrh na uloženie do zbierky listín sa podáva“ nahrádzajú ...

33.

V § 216 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

34.

V § 218e sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

35.

V § 218n sa vypúšťa odsek 5.

36.

V § 225 sa vypúšťa odsek 3.

37.

V § 261 ods. 6 prvá veta znie:

„Zmluva medzi osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktorá nie je upravená v hlave II tejto časti ...

38.

§ 369 znie:

„§ 369 (1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je ...

39.

Za § 763 sa vkladá § 763a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 763a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2004 Práva zo zodpovednosti ...

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 200a, 200b a 200c vrátane nadpisu znejú:

„Konanie vo veciach obchodného registra a rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 34fa, 34fb a 34fba znejú:

„34fa) „Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 34fb) „§ ...

2.

§ 200d sa vypúšťa.

3.

V § 200e ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) o návrhu na vyhlásenie uznesenia členskej schôdze družstva o rozdelení likvidačného zostatku ...

Doterajšie písmena c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

4.

V § 200e ods. 2 sa vypúšťajú slová „a odseku 2“.

5.

V § 200e sa vypúšťa odsek 3.

6.

V § 202 ods. 3 sa vypúšťa písmeno n). Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno n).

7.

Za § 352 sa vkladá § 352a, ktorý znie:

„§ 352a Súd vykonáva zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov, výmaz ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a)
Zákon č. 530/2003 Z. z.“.

8.

Za § 372i sa vkladá § 372j, ktorý znie:

„§ 372j Konanie vo veciach obchodného registra začaté pred 1. februárom 2004 sa dokončí podľa ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, ...

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Registrové súdy a ich obvody Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad Obchodný zákonník.
 • 2)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 3)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene ...
 • 4)  § 59 ods. 3 a § 59a Obchodného zákonníka.
 • 5)  § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.
 • 6)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, ...
 • 7)  § 78 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 94 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 93 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 110 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 108 ods. 1, § 109 ods. 1 a 2 a § 111 Obchodného zákonníka.
 • 12)  § 226 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 13)  § 221 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 14)  § 223 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 15)  § 218l ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 16)  Občiansky súdny poriadok.
 • 17)  Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. ...
 • 18)  § 3a a § 21 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka.
 • 19)  § 53 Občianskeho súdneho poriadku.
Načítavam znenie...
MENU
Hore