Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 288/1997 účinný od 01.02.2014 do 31.12.2015

Platnosť od: 05.11.1997
Účinnosť od: 01.02.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Zrušený: ko.2Z.5684
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Štátna správa, Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD2DS7EU1PP2ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 288/1997 s účinnosťou od 01.02.2014 na základe 1/2014
RUŠÍ PREDPIS:
469/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre 469/1991 účinný od 01.12.1991 do 31.12.1997
198/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre 198/1990 účinný od 18.05.1990 do 31.12.1997
ZRUŠENÝ:
440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.02.2024
MENÍ:
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2025
MENENÝ:
1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 01.02.2024
375/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 375/2013 účinný od 01.12.2013
300/2008 Z. z. Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 300/2008 účinný od 20.12.2014 do 31.12.2015
479/2008 Z. z. Zákon o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2008 účinný od 01.01.2011 do 31.01.2014
5/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2005 účinný od 01.09.2008
416/2001 Z. z. Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 416/2001 účinný od 01.07.2014
553/2001 Z. z. Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2001 účinný od 01.11.2012
VYKONÁVACIE PREDPISY:
444/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky 444/2008 účinný od 01.12.2008 do 31.12.2015
300/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 300/2000 účinný od 01.10.2000 do 31.08.2008
229/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii 229/1998 účinný od 23.07.1998
257/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 257/1998 účinný od 01.10.2000 do 31.08.2008
Načítavam znenie...
MENU
Hore