Všetky konsolidované znenia predpisu 288/1997

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2014 1/2014 Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 01.02.2014 do 31.12.2015
2 01.12.2013 375/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 375/2013 účinný od 01.12.2013 do 31.01.2014
3 01.12.2008 479/2008 Zákon o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2008 účinný od 01.12.2008 do 30.11.2013
4 01.09.2008 300/2008 Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 300/2008 účinný od 01.09.2008 do 30.11.2008
5 01.02.2005 5/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2005 účinný od 01.02.2005 do 31.08.2008
6 01.07.2002 416/2001 Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 416/2001 účinný od 01.07.2002 do 31.01.2005
7 01.01.2002 416/2001 Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 416/2001 účinný od 01.01.2002 do 30.06.2002
553/2001 Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2001 účinný od 01.01.2002 do 30.06.2002
8 01.01.1998 účinný od 01.01.1998 do 31.12.2001
MENU
Hore