Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 416/2001 účinný od 01.07.2014

Platnosť od: 24.10.2001
Účinnosť od: 01.07.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD441DS10EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 416/2001 s účinnosťou od 01.07.2014 na základe 103/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky, ktorými sú podľa osobitného zákona samosprávne kraje,1) v rozsahu a spôsobom ustanovenými v čl. II až XXI.

(2)

Prechod pôsobností podľa odseku 1 na účely tohto zákona je prenesenie výkonu pôsobností štátnej správy na obce2) a samosprávne kraje3) a prechod pôsobností v rozsahu ustanovenom zákonom z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov.

§ 2 - Prechod pôsobností na obce

Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku

a)

pozemných komunikácií:

1.

zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,

2.

poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,

3.

vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;

c)

všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky;

d)

sociálnej pomoci:

1.

poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby),

2.

rozhodovanie

2.1.

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

2.2.

o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,

2.3.

o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,

3.

zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko),

4.

oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou;

e)

územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu;

f)

ochrany prírody:

1.

vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,

2.

ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,

3.

prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,

4.

zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;

g)

školstva:

1.

vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení,

2.

vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,

3.

zriaďovanie a zrušovanie

3.1.

základných škôl,

3.2.

základných umeleckých škôl,

3.3.

predškolských zariadení,

3.4.

školských klubov detí,

3.5.

školských stredísk záujmovej činnosti,

3.6.

centier voľného času,

3.7.

školských kuchýň a školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl a pre deti predškolských zariadení,

3.8.

jazykových škôl pri základných školách,

4.

vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,

5.

vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom,

6.

zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,

7.

určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a školských zariadení a zruší sa,

8.

spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,

9.

prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,

10.

schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom;

h)

telesnej kultúry:

1.

štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,

2.

rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,

3.

súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,

4.

podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,

5.

utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,

6.

podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,

7.

podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,

8.

kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,

9.

spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry;

i)

divadelnej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,

2.

podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov,

3.

kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených prostriedkov v divadlách ňou zriadených;

j)

zdravotníctva:

1.

zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb,

2.

zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typu,

3.

agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

4.

súčinnosť na preventívnych programoch,

5.

schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia;

k)

regionálneho rozvoja:

1.

vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

2.

vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,

3.

koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí;

l)

cestovného ruchu:

1.

vypracúvanie programov cestovného ruchu,

2.

koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu.

§ 3 - Prechod pôsobností na samosprávne kraje

Na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku

a)

pozemných komunikácií:

1.

plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,

2.

poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

3.

vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady,

4.

poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,

5.

zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu;

b)

dráh:

1.

prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhy,

2.

pôsobnosť dráhového správneho úradu,

3.

výkon štátnej správy vo veciach električkových a trolejbusových dráh;

c)

cestnej dopravy:

1.

udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,

2.

schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy,

3.

uzavieranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti, alebo iné vyrovnanie dopravcovi,

4.

vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,

5.

ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,

6.

vedenie evidencie dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu,

7.

zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave;

d)

civilnej ochrany:

1.

súčinnosť

1.1.

pri vypracúvaní analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

1.2.

pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie, koordinácie, prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnej pomoci vykonávanej obcami,

1.3.

pri preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,

2.

vedenie potrebnej dokumentácie v civilnej ochrane a podiel na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného záchranného systému;

e)

sociálnej pomoci:

1.

poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne, domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne, zariadenie chráneného bývania, domov pre osamelých rodičov, stanice opatrovateľskej služby, zariadenie pestúnskej starostlivosti, útulok, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť denne),

2.

vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na svojom území,

3.

rozhodovanie

3.1.

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

3.2.

o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,

3.3.

o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,

3.4.

o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,

3.5.

o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,

3.6.

o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,

3.7.

o povinnosti osôb platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,

3.8.

o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,

3.9.

o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb,

3.10.

o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby,

3.11.

o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,

4.

rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,

5.

uzatváranie dohôd

5.1.

o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,

5.2.

o počte ďalších odoberaných jedál, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku,

6.

vedie register zariadení,

7.

uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany, zmlúv o poskytovaní finančného príspevku obci a zmlúv o poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku,

8.

kontrola

8.1.

úrovne poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,

8.2.

hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, a obci a hospodárenie s jednorazovým účelovým finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,

9.

ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole úrovne plnenia sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany a hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom,

10.

vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb na svojom území,

11.

vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

12.

koordinovanie činnosti obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,

13.

organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti,

14.

organizovanie spoločného stravovania;

f)

územného plánovania:

1.

obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,

2.

pôsobnosť orgánu územného plánovania,

3.

schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,

4.

schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí;

g)

školstva:

1.

zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení (stredné školy, učilištia, strediská praktického vyučovania, záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách, základné umelecké školy, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb škole, školy v prírode),

2.

vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,

3.

spravovanie škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a zabezpečovanie potrieb vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu,

4.

vykonávanie kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré im pridelil, a kontrola účelovosti hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy a školského zariadenia,

5.

prideľovanie finančných prostriedkov súkromným stredným školám, cirkevným stredným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,

6.

zabezpečovanie stravovania a ubytovania žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach,

7.

vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,

8.

určovanie strednej školy alebo školského zariadenia, ktoré budú plniť ďalej úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia,

9.

spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,

10.

schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom;

h)

telesnej kultúry:

1.

riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovaného obcami,

2.

rozpracúvanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja;

i)

divadelnej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,

2.

podporovanie vybraných okruhov divadelných činností vo forme účelových prostriedkov,

3.

kontrola hospodárenia a účelnosti vynaložených prostriedkov v divadlách ním zriadených;

j)

múzeí a galérií zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií;

k)

osvetovej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie osvetových zariadení s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,

2.

zabezpečovanie a koordinovanie osvetovej činnosti prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,

3.

ustanovovanie vybraných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú odbornoporadenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia na území samosprávneho kraja;

l)

knižníc zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych knižníc;

m)

zdravotníctva:

1.

zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu,

2.

vedenie registra zdravotníckych zariadení,

3.

vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach:

3.1.

ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych služieb,

3.2.

špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti,

3.3.

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

3.4.

dialyzačné stredisko,

3.5.

poliklinika,

3.6.

samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

3.7.

nemocnica I. typu,

3.8.

nemocnica s poliklinikou I. typu,

3.9.

nemocnica s poliklinikou II. typu,

3.10.

liečebňa pre dlhodobo chorých,

3.11.

hospic,

3.12.

geriatrické centrum,

3.13.

psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových závislostí,

3.14.

zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,

4.

rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,

5.

rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia alebo pracovného zaťaženia,

6.

zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo zdravotníckym zariadením,

7.

zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl,

8.

súčinnosť na preventívnych programoch;

n)

humánnej farmácie:

1.

koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti na úseku humánnej farmácie,

2.

vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

3.

vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti,

4.

schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

5.

organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,

6.

vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,

7.

rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok,

8.

zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky,

9.

riešenie podnetov a sťažností;

o)

regionálneho rozvoja:

1.

vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

2.

koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia,

3.

koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,

4.

poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe ich žiadosti;

p)

cestovného ruchu:

1.

koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,

2.

poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy a obci na základe ich žiadosti.

§ 4 - Spoločné ustanovenia
(1)

Obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh (§ 2 a 3) z vlastných rozpočtov. Na prenesený výkon štátnej správy sa im poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona.4)

(2)

Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja).

(3)

Konania začaté podľa zákonov uvedených v čl. II až XX pred účinnosťou ustanovenou v čl. XXII dokončia orgány, ktoré ich začali.

(4)

Zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanoví v Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií presúvaných na obce podľa čl. II až XX tohto zákona bude vykonávať hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ktoré jej mestské časti.

(5)

Zastupiteľstvo mesta Košíc ustanoví v Štatúte mesta Košíc do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií presúvaných na obce podľa čl. II až XX tohto zákona bude vykonávať mesto Košice a ktoré jeho mestské časti.

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z. a zákona č. 388/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva.“.
2.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h)
spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,

i)
koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,

j)
zabezpečuje centrálnu databanku diaľnic a ciest,

k)
koordinuje jednotný informačný systém o zjazdnosti diaľnic a ciest.“.

3.
V § 3a ods. 3 sa slová „okresné úrady“ nahrádzajú slovom „obce ako prenesený výkon štátnej správy“.
4.
V § 3d odsek 1 znie:

„(1)
Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak.“.

5.
V § 3d sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

6.
V § 3d ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené.“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

7.
§ 3d sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:

„(9)
Samosprávny kraj
a)
poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu,

b)
vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,

c)
poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne.

(10)
Samosprávny kraj a obec
a)
poskytujú údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve bezplatne ministerstvu,

b)
zabezpečujú stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.

(11)
Samosprávny kraj je povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, počas jeho upotrebiteľnosti.

(12)
Na majetok samosprávneho kraja, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, nemožno zriadiť záložné právo,2ca) uskutočniť výkon rozhodnutia, exekúciu, konkurzné konanie a vyrovnávacie konanie podľa osobitných predpisov.2cb)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ca a 2cb znejú:

„2ca)
§ 151a až 151p Občianskeho zákonníka.

2cb)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.

8.
Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:

㤠24b
(1)
Na základe dohody uzatvorenej medzi ministerstvom a samosprávnym krajom prechádzajú podľa osobitného predpisu do vlastníctva samosprávneho kraja veci, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest a ktoré slúžia na činnosť jej organizačných jednotiek určených touto dohodou.

(2)
Dňom prechodu majetku štátu do vlastníctva samosprávneho kraja na základe dohody uzatvorenej podľa odseku 1 prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky Slovenskej správy ciest na samosprávny kraj.

(3)
Slovenská správa ciest, ktorá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona mala v správe majetok uvedený v § 3d ods. 2 a veci, ktoré slúžia na činnosť jeho organizačných jednotiek určených v dohode podľa odseku 1, spíše písomný protokol s príslušným samosprávnym krajom o odovzdaní tohto majetku najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prechodu majetku podľa tohto zákona.“.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z. a zákona č. 252/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 3 sa za slová „podieľajú aj“ vkladajú slová „samosprávne kraje,“.
2.
V § 7 sa za slová „okresné úrady,6)“ vkladajú slová „samosprávne kraje,6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).“.

3.
V § 11 sa za slová „štátnymi orgánmi,“ vkladajú slová „samosprávnymi krajmi,“.
4.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a
Pôsobnosť samosprávneho kraja
(1)
Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti
a)
poskytuje krajskému úradu podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

b)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi,

c)
poskytuje krajskému úradu údaje o zariadeniach civilnej ochrany a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva,

d)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy najmä pri príprave na civilnú ochranu,

e)
podieľa sa na preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane.

(2)
Samosprávny kraj uhrádza výdavky spojené s preventívnovýchovnou a propagačnou činnosťou z vlastných zdrojov.“.

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.“.
2.
§ 4 znie:

㤠4
(1)
Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len „matričný úrad“). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2)
Pri vedení matrík zabezpečuje matričný úrad jednotný informačný systém a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov.“.

3.
Slová „prednosta obvodného úradu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „starosta obce“ v príslušnom tvare.
4.
V § 8 odsek 2 znie:

„(2)
Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je plnoletá, bezúhonná, preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.“.

5.
V § 8 ods. 4 a § 23 ods. 7 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
6.
V § 9 sa slová „matričnému úradu v sídle okresného úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
7.
V § 10 ods. 3 v druhej vete sa slová „Obvodný úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovami „matričný úrad Bratislava-Staré Mesto“.
8.
V § 18 ods. 3 sa slovo „okresný“ nahrádza slovom „krajský“.
9.
V § 20 sa slovo „okresného“ nahrádza slovom „krajského“.
10.
§ 31 znie:

㤠31
(1)
Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú okresné úrady, krajské úrady a ministerstvo.

(2)
Okresný úrad vykonáva na matričných úradoch vo svojom územnom obvode najmenej raz za rok kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov.

(3)
Krajský úrad vykonáva kontrolu vedenia a uloženia zbierky listín na okresných úradoch vo svojom územnom obvode.

(4)
Ministerstvo vykonáva kontrolu vedenia matrík a usmerňuje výkon kontroly, ktorý uskutočňujú krajské úrady a okresné úrady.“.

11.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

Prevziať prílohu - Příloha 01

,,Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.

ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV

Kraj Okres Obec (mestská časť) Bratislavský kraj Bratislava I Staré Mesto   Bratislava II Podunajské Biskupice Ružinov Vrakuňa Bratislava III Nové Mesto Rača Vajnory Bratislava IV Devínska Nová Ves Karlova Ves Záhorská Bystrica Bratislava V Čunovo   Jarovce     Petržalka Rusovce Malacky Gajary Jabloňové Jakubov Kostolište Kuchyňa Láb Lozorno Malacky Malé Leváre Marianka Pernek Plavecké Podhradie Plavecký Mikuláš Plavecký Štvrtok Rohožník Sološnica Studienka Stupava Suchohrad Veľké Leváre Vysoká pri Morave Záhorie (vojenský obvod) Záhorská Ves Závod Zohor Pezinok Báhoň Budmerice Častá Doľany Modra Pezinok Slovenský Grob Svätý Jur Šenkvice Viničné Vinosady Vištuk Senec Bernolákovo Blatné Čataj Dunajská Lužná Hrubý Šúr Chorvátsky Grob Ivanka pri Dunaji Kostolná pri Dunaji Kráľová pri Senci Malinovo Most pri Bratislave Nová Dedinka Reca Senec Tomášov Veľký Biel Trnavský kraj Dunajská Streda Baka Baloň Blatná na Ostrove Čiližská Radvaň Dolný Bar Dolný Stál Dunajská Streda Gabčíkovo Holice Horný Bar Jahodná Kráľovičove Kračany Lehnice Michal na Ostrove Nový Život Ohrady Okoč Padáň Rohovce Sap Šamorín Štvrtok na Ostrove Topoľníky Trhová Hradská Trnávka Trstená na Ostrove Veľká Paka Veľké Blahovo Veľký Meder Vojka nad Dunajom Vrakúň Zlaté Klasy Galanta Abrahám Čierny Brod Dolné Saliby Galanta Horné Saliby Jelka Kajal Košúty Kráľov Brod Mostová Pata Pusté Úľany Sereď Sládkovičovo Šintava Šoporňa Tomášikovo Topoľnica Trstice Váhovce Veľká Mača Veľké Úľany Veľký Grob Vozokany Zemianske Sady   Hlohovec Červeník Dvorníky Hlohovec Horné Otrokovce Horné Zelenice Leopoldov Madunice Pastuchov Trakovice Piešťany Dolný Lopašov Drahovce Chtelnica Krakovany Moravany nad Váhom Ostrov Piešťany Veľké Kostoľany Veselé Vrbové Senica Borský Mikuláš Borský Svätý Jur Cerová Dojč Hlboké Jablonica Koválov Kúty Lakšárska Nová Ves Moravský Svätý Ján Plavecký Peter Prietrž Prievaly Senica Sobotište Šajdíkove Humence Šaštín-Stráže Štefanov Skalica Brodské Dubovce Gbely Holíč Kopčany Petrova Ves Popudinské Močidlany Radošovce Skalica Unín Trnava Bíňovce Bohdanovce nad Trnavou Boleráz Borová Brestovany Cífer Dechtice Dobrá Voda Dolná Krupá     Dolné Dubové Dolné Lovčice Dolné Orešany Horné Orešany Jaslovské Bohunice Križovany nad Dudváhom Majcichov Ružindol Smolenice Suchá nad Parnou Špačlnce Šúrovce Trnava Trstín Vlčkovce Voderady Zavar Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Podlužany Rybany Slatina nad Bebravou Šišov Uhrovec Veľké Držkovce Zlatníky Ilava Bolešov Červený Kameň Dubnica nad Váhom Horná Poruba Ilava Košeca Ladce Nová Dubnica Pruské Zliechov Myjava Brezová pod Bradlom Kostolné Krajné Myjava Vrbovce Nové Mesto nad Váhom Beckov Bošáca Bzince pod Javorinou Čachtice Dolné Srnie Horná Streda Hrádok Kálnica Kočovce Lubina Lúka Modrová Moravské Lieskové Nová Bošáca Nové Mesto nad Váhom Pobedim     Podolie Považany Stará Turá Partizánske Bošany Chynorany Klátova Nová Ves Partizánske Skačany Veľké Uherce Veľký Klíž Žabokreky nad Nitrou Považská Bystrica Brvnište Dolná Mariková Dolný Lieskov Domaniža Horná Mariková Jasenica Papradno Plevník-Drienové Považská Bystrica Prečín Pružina Udiča Prievidza Bojnice Bystričany Čavoj Čereňany Diviaky nad Nitricou Dolné Vestenice Handlová Horná Ves Chrenovec-Brusno Kanianka Lehota pod Vtáčnikom Nedožery-Brezany Nitrianske Pravno Nitrianske Rudno Nitrianske Sučany Nitrica Nováky Osľany Prievidza Valaská Belá Zemianske Kostoľany Púchov Beluša Dohnaný Lazy pod Makytou Lednica Lednické Rovne Lúky Lysá pod Makytou Mojtín Puchov Záriečie   Trenčín Dolná Súča Drietoma Dubodiel Horná Súča Horné Srnie Melčice- Lieskové Motešice Nemšová Soblahov Svinná Trenčianska Teplá Trenčianska Turňá Trenčianske Jastrabie Trenčianske Stankovce Trenčianske Teplice Trenčín Nitriansky kraj Komárno Bátorove Kosihy Bodza Búč Čalovec Číčov Dulovce Hurbanovo Chotín Imeľ Iža Kameničná Klížska Nemá Kolárovo Komárno Marcelová Martovce Moča Modrany Nesvady Okoličná na Ostrove Pribeta Radvaň nad Dunajom Sokolce Svätý Peter Tôň Trávnik Veľké Kosihy Zemianska Olča Zlatná na Ostrove Levice Bátovce Beša Čaka Čata Demandice Dolná Seč Dolný Pial Farná Hokovce Hontianska Vrbica Horné Semerovce Hronovce     Ipeľský Sokolec Jur nad Hronom Kalná nad Hronom Keť Kozárovce Levice Mýtne Ludany Nová Dedina Nový Tekov Plášťovce Plavé Vozokany Pohronský Ruskov Pukanec Rybník Santovka Starý Tekov Šahy Šalov Šarovce Tekovské Lužany Tlmače Veľké Ludince Veľký Ďur Vyškovce nad Ipľom Želiezovce Žemberovce Nitra Alekšince Báb Branč Cabaj-Čápor Golianovo Hruboňovo Ivanka pri Nitre Jarok Jelenec Klasov Lefantovce Lehota Lužianky Mojmírovce Nitra Nová Ves nad Žitavou Nové Sady Pohranice Rišňovce Veľké Zálužie Veľký Cetín Vinodol Vráble Výčapy-Opatovce Zbehy Nové Zámky Andovce Bánov Bardoňovo Belá Bešeňov Bíňa     Branovo Bruty Černík Dedinka Dolný Ohaj Dubník Dvory nad Žitavou Gbelce Hul Jasová Jatov Kamenica nad Hronom Kamenín Kamenný Most Kmeťovo Kolta Komjatice Komoča Ľubá Maňa Michal nad Žitavou Mojzesovo Mužla Nová Vieska Nové Zámky Palárikovo Podhájska Pozba Rúbaň Salka Semerovo Sikenička Strekov Svodín Štúrovo Šurany Trávnica Tvrdošovce Úľany nad Žitavou Veľké Lovce Veľký Kýr Zemné Šaľa Diakovce Hájske Kráľova nad Váhom Močenok Neded Selice Šaľa Tešedíkovo Trnovec nad Váhom Vlčany Žihárec Topoľčany Bojná Horné Obdokovce Kovarce Ludanice     Prašice Preseľany Radošina Rajčany Solčany Topoľčany Veľké Ripňany Zlaté Moravce Čierne Kľačany Hosťovce Neverice Obyce Skýcov Sľažany Tesárske Mlyňany Topoľčianky Zlaté Moravce Žilinský kraj Bytča Bytča Kolárovice Kotešová Petrovice Predmier Súľov-Hradná Štiavnik Veľké Rovné Čadca Čadca Čierne Klokočov Korňa Krásno nad Kysucou Makov Nová Bystrica Olešná Oščadnica Raková Skalité Stará Bystrica Staškov Svrčinovec Turzovka Vysoká nad Kysucou Zákopčie Zborov nad Bystricou Dolný Kubín Dlhá nad Oravou Dolný Kubín Chlebnice Oravský Podzámok Párnica Veličná Zázrivá Kysucké Nové Mesto Horný Vadičov Kysucké Nové Mesto Kysucký Lieskovec Nesluša Ochodnica Rudina   Liptovský Mikuláš Bobrovec Huty Hybe Kráľova Lehota Liptovská Kokava Liptovská Sielnica Liptovský Hrádok Liptovský Ján Liptovský Mikuláš Ľubeľa Partizánska Ľupča Pribylina Svätý Kríž Važec Východná Závažná Poruba Martin Belá-Dulice Blatnica Bystrička Ďaňová Kláštor pod Znievom Košťany nad Turcom Krpeľany Lipovec Martin Necpaly Podhradie Príbovce Sklabiňa Sučany Turany Turčianska Štiavnicka Turčianske Jaseno Valča Vrútky Žabokreky Námestovo Bobrov Breza Hruštín Krušetnica Lokca Mútne Námestovo Novoť Oravská Lesná Oravská Polhora Oravské Veselé Rabča Rabčice Zákamenné Zubrohlava Ružomberok Hubová Komjatná Likavka Liptovská Lúžna Liptovská Osada     Liptovská Teplá Liptovské Revúce Lisková Ľubochňa Lúčky Ružomberok Sliače Stankovany Švošov Turčianske Teplice Dubové Horná Štubňa Jazernica Malý Čepčín Mošovce Sklené Slovenské Pravno Turček Turčianske Teplice Tvrdošín Habovka Liesek Nižná Suchá Hora Trstená Tvrdošín Žilina Belá Čičmany Divina Dlhé Pole Dolná Tižina Dolný Hričov Fačkov Hôrky Lietava Lutiše Rajec Rajecká Lesná Rajecké Teplice Strečno Terchová Varín Žilina Banskobystrický kraj Banská Bystrica Banská Bystrica Brusno Čerín Ľubietová Poniky Selce Slovenská Ľupča Staré Hory Banská Štiavnica Banská Belá Banská Štiavnica Prenčov Svätý Anton Štiavnické Bane   Brezno Bacúch Beňuš Brezno Čierny Balog Heľpa Hronec Lom nad Rimavicou Mýto pod Ďumbierom Nemecká Podbrezová Pohorelá Pohronská Polhora Polomka Predajná Šumiac Telgárt Valaská Závadka nad Hronom Detva Detva Detvianska Huta Dúbravy Horný Tisovník Hriňová Klokoč Kriváň Látky Podkriváň Stará Huta Vígľaš Vígľašská Huta-Kalinka Krupina Bzovík Cerovo Čabradský Vrbovok Dudince Hontianske Moravce Hontianske Nemce Hontianske Tesáre Krupina Litava Rykynčice Sebechleby Senohrad Lučenec Ábelová Buzitka Divín Dobroč Fiľakovo Halič Holiša Lovinobaňa Lučenec Mýtna Radzovce Rapovce Šíd Tomášovce     Veľká nad Ipľom Poltár Cinobaňa Hrnčiarska Ves Kalinovo Kokava nad Rimavicou Málinec Poltár Uhorské Revúca Gemerská Ves Hucín Jelšava Lubeník Muráň Ratková Revúca Sirk Tornaľa Rimavská Sobota Bátka   Číž   Figa   Gemerský Jablonec   Hajnáčka   Hnúšťa   Hodejov   Hostice   Hrachovo   Jesenské   Klenovec   Kráľ   Ožďany   Rimavská Baňa   Rimavská Seč   Rimavská Sobota   Teplý Vrch   Tisovec   Včelince   Veľký Blh Veľktý Krtíš Bušince Čebovce Čelovce Dačov Lom Dolná Strehová Dolné Plachtince Dolné Strháre Hrušov Kamenné Kosihy Modrý Kameň Nenince Pôtor Senné Sklabiná Slovenské Ďarmoty Veľká Čalomija Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš Vinica     Vrbovka Želovce Zvolen Budča Dobrá Niva Lešť (vojenský obvod) Očová Pliešovce Sása Sliač Zvolen Zvolenská Slatina Žarnovica Hodruša-Hámre Hrabičov Hronský Beňadik Nová Baňa Veľká Lehota Žarnovica Žiar nad Hronom Hliník nad Hronom Horná Ždaňa Janova Lehota Kremnica Trnavá Hora Vyhne Žiar nad Hronom Prešovský kraj Bardejov Bardejov Gaboltov Hertník Kružlov Kurima Malcov Marhaň Nižná Polianka Raslavice Zborov Humenné Humenné Kamenica nad Cirochov Košarovce Koškovce Ohradzany Papín Ruská Poruba Topoľovka Udavské Kežmarok Javorina (vojenský obvod) Kežmarok Lendak Slovenská Ves Spišská Belá Spišská Stará Ves Spišské Hanušovce Veľká Lomnica Vrbov Levoča Levoča Nižné Repaše     Spišské Podhradie Spišský Štvrtok Medzilaborce Habura Krásny Brod Medzilaborce Oľka Radvaň nad Laborcom Výrava Poprad Hôrka Hranovnica Liptovská Teplička Poprad Spišské Bystré Svit Štrba Šuňava Veľký Slavkov Vysoké Tatry Ždiar Prešov Bzenov Drienov Fričovce Hermanovce Chmeľov Chminianska Nová Ves Kapušany Lemešany Petrovany Prešov Sedlice Svinia Šarišské Bohdanovce Široké Terňa Tuhrina Veľký Šariš Sabinov Brezovica Jarovnice Lipany Pečovská Nová Ves Sabinov Šarišské Dravce Šarišské Michaľany Snina Belá nad Cirochou Klenová Pčoliné Snina Stakčín Ubľa Ulič Stará Ľubovňa Hniezdne Jarabina Ľubotín Malý Lipník Mníšek nad Popradom     Nová Ľubovňa Orlov Plavnica Podolínec Stará Ľubovňa Veľký Lipník Stropkov Brusnica Bukovce Havaj Nižná Olšava Stropkov Turany nad Ondavou Svidník Cernina Giraltovce Krajná Poľana Kružlová Ladomirová Nižný Mirošov Okrúhle Svidník Vranov nad Topľou Bystré Hanušovce nad Topľou Holčíkovce Nižný Hrabovec Sečovská Polianka Slovenská Kajňa Soľ Továrné Vranov nad Topľou Vyšný Žipov Košický kraj Gelnica Gelnica Jaklovce Kluknava Margecany Mníšek nad Hnilcom Nálepkovo Prakovce Smolník Švedlár Košice I Staré Mesto Košice II Šaca Západ Košice III Dargovských hrdinov Košice IV Juh Košice-okolie Bidovce Bohdanovce Buzica Čaňa Čečejovce Družstevná pri Hornáde Haniska Jasov Kecerovce     Košická Belá Košická Polianka Kráľovce Kysak Malá Ida Medzev Moldava nad Bodvou Nižný Klátov Perín- Chym Poproč Rozhanovce Ruskov Seňa Slanec Turňa nad Bodvou Valaliky Veľká Ida Ždaňa Michalovce Bracovce Budkovce Jovsa Malčice Michalovce Nacina Ves Palín Pavlovce nad Uhom Strážske Trhovište Veľké Kapušany Vinné Vojany Zalužice Zemplínska Široká Žbince Rožňava Dobšiná Jablonov nad Turňou Krásnohorské Podhradie Plešivec Rožňava Slavošovce Štítnik Sobrance Bežovce Krčava Podhoroď Porúbka Remetské Hámre Sobrance Úbrež Veľké Revištia Spišská Nová Ves Hrabušice Krompachy Letanovce Markušovce Rudňany Spišská Nová Ves Spišské Vlachy     Spišský Hrušov Trebišov Boľ Borša Cejkov Čerhov Čierna nad Tisou Kráľovský Chlmec Kuzmice Leles Michaľany Novosad Parchovany Sečovce Somotor Streda nad Bodrogom Trebišov Veľké Trakany Veľký Horeš.

Čl. IX

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z. a zákona č. 237/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Nadpis pod § 2a znie:

„Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi“.

2.
V § 2a odsek 1 znie:

„(1)
Obec a samosprávny kraj zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie.“.

3.
V § 4 ods. 3 sa za slovo „štátne,“ vkladá slovo „regionálne,“.
4.
V § 6 ods. 2 tretej vete sa za slová „štátnej správy“ vkladá čiarka a slová „s dotknutými samosprávnymi krajmi“.
5.
V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová „zohľadňuje záväznú časť“ nahrádzajú slovami „musí byť v súlade so záväznou časťou“.
6.
V § 16 ods. 2 sa za slovo „obce,“ vkladajú slová „samosprávne kraje,“.
7.
V § 18 ods. 2 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „samosprávne kraje,“.
8.
V § 18 ods. 3 sa slová „krajov, krajské úrady“ nahrádzajú slovami „samosprávnych krajov, samosprávne kraje“.
9.
V § 19 druhej vete sa za slovo „správy,“ vkladajú slová „orgánov samosprávnych krajov,“.
10.
V § 19b ods. 2 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „orgánmi samosprávnych krajov“.
11.
§ 20 znie:

㤠20
(1)
V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, zabezpečí spracovanie zadania. Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii, a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

(2)
Zadanie prerokuje príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu s dotknutými obcami, s dotknutými samosprávnymi krajmi a s dotknutými právnickými osobami, a dohodne ho s dotknutými orgánmi štátnej správy. Obec prerokuje zadanie pre územný plán obce s krajským úradom a zadanie pre územný plán zóny s okresným úradom. Krajský úrad a okresný úrad spracúvajú súhrnné stanovisko za všetky orgány štátnej správy v ich pôsobnosti. Spôsob prerokovania zadania pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska určí ministerstvo.

(3)
Prerokovanie zadania územného plánu oznámi orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý. Návrh zadania sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia.

(4)
Na prerokovanie zadania podľa odseku 2 určí obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu zadania. Ak sa dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj alebo dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá k zadaniu pripomienky, ak sa s obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie nedohodol inak.

(5)
Po prerokovaní podľa odseku 2 a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, požiada o posúdenie návrhu zadania príslušný orgán územného plánovania:
a)
o posúdenie zadania územného plánu regiónu požiada samosprávny kraj ministerstvo,

b)
o posúdenie zadania územného plánu obce požiada obec krajský úrad, ktorý svoje stanovisko spracuje v súčinnosti s okresným úradom,

c)
o posúdenie zadania územného plánu zóny požiada obec okresný úrad.

(6)
Ministerstvo, krajský úrad a okresný úrad v stanovisku podľa odseku 5 posúdia, či je
a)
obsah návrhu zadania v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,

b)
obsah návrhu zadania a postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

(7)
Prerokované zadanie po odstránení rozporov schvaľuje
a)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ak ide o zadanie na spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

b)
samosprávny kraj, ak ide o zadanie na spracovanie územného plánu regiónu,

c)
obec, ak ide o územný plán obce alebo zóny.

(8)
Obec a samosprávny kraj nemôžu schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom okresného úradu, krajského úradu alebo ministerstva. Ak by obec alebo samosprávny kraj napriek tomu takéto rozporné zadanie schválil, schválenie je v celom rozsahu neplatné.“.

12.
V § 21 ods. 3 prvej vete sa slovo „dotýka“ nahrádza slovom „týka“ a za slovo „týka“ sa vkladajú slová „s dotknutými samosprávnymi krajmi,“ .
13.
V § 22 ods. 2, 3 a 5 sa za slová „dotknuté obce“, „s dotknutými obcami“ a „Obce“ vkladajú slová „dotknuté samosprávne kraje“, „s dotknutými samosprávnymi krajmi“ a „samosprávne kraje“.
14.
V § 23 ods. 2 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „prípadne aj dotknutému samosprávnemu kraju, ktorého územia sa riešenie týka, prerokovanie návrhu územného plánu zóny jednotlivo;“
15.
V § 25 ods. 3 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
16.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a územné plány regiónov“.
17.
V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Územné plány regiónov schvaľuje samosprávny kraj.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

18.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Samosprávny kraj schvaľuje územný plán regiónu a jeho záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Samosprávny kraj zverejní záväzné časti územného plánu regiónu
a)
vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní,

b)
doručením dotknutým obciam a dotknutým orgánom štátnej správy.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

19.
V § 28 ods. 2 druhá veta znie: „Územné plány regiónov sú uložené na ministerstve, v samosprávnych krajoch, na krajských úradoch a stavebných úradoch (§ 117); územné plány vojenských obvodov sú uložené na ministerstve obrany.“.
20.
V § 30 odsek 3 znie:

„(3)
Samosprávny kraj obstará zmenu alebo doplnok územného plánu regiónu, ak je to potrebné na zosúladenie s Koncepciou územného rozvoja Slovenska alebo s jej zmenami a doplnkami.“.

21.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.“.

22.
V § 31 ods.1 sa na konci pripája táto veta: „Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie regiónov, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona schválila vláda, schvaľuje samosprávny kraj.“.
23.
V § 34 ods. 1 sa za slovo „obec“ vkladá čiarka a slová „ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie“.
24.
V § 61 ods. 1 prvá veta znie: „Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na stavebné konanie, a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.“.
25.
V § 66 ods. 2 písm. f) sa na konci pripája čiarka a slová „ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,“.
26.
V § 80 ods. 1 sa za slovo „obci“ vkladá čiarka a slová „ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie,“.
27.
V § 85 ods. 1 druhej vete sa slová „§ 34, 76, 77, 79 až 84“ nahrádzajú slovami „§ 76 až 84“.
28.
§ 85 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.“.

29.
V § 99 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:

„c)
krajského úradu.“.

30.
V § 108 ods. 1 sa slovo „stavebného“ nahrádza slovom „okresného“.
31.
V § 112 ods. 1 a 2, v § 113 ods. 1 a 2, v § 114 ods. 1 a v § 116 ods. 1 a 2 sa slovo „stavebný“ nahrádza slovom „okresný“.
32.
§ 117 znie:

㤠117
Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je výkonom štátnej správy.“.

33.
§ 119 znie:

㤠119
Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov, tie sa dohodnú, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Ak sa nedohodnú, určí príslušný stavebný úrad krajský úrad.“.

34.
V § 123 sa slová „Správny orgán nadriadený stavebnému úradu“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“.
35.
V § 139 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa slovo „jednotnej“.
36.
V § 143 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. XIV

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1.
V § 3 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c)
samosprávny kraj v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával krajský úrad,

d)
obec v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával okresný úrad,“.

Doterajšia písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

2.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).
3.
V § 6 vrátane nadpisu sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
4.
V § 6 písm. a) sa slová „okresnými úradmi“ nahrádzajú slovami „obcami“.
5.
Nadpis nad § 7 znie: „Obec“.
6.
V § 7 úvodnej vete sa slovo „kraja“ nahrádza slovom „obce“.
7.
V § 8 sa vypúšťa nadpis.
8.
V § 13 písmeno h) znie:

„h)
prostriedky samosprávnych krajov a obcí.“.

Čl. XVII

Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 písm. b) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
2.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
3.
§ 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7
Pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávna pôsobnosť obcí a samosprávnych krajov na úseku osvetovej činnosti
(1)
Štátnu správu na úseku osvetovej činnosti vykonáva ministerstvo, ktoré
a)
utvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj osvetovej činnosti,

b)
podporuje tvorbu a verejnú prezentáciu výsledkov osvetovej činnosti v Slovenskej republike a v zahraničí,

c)
zriaďuje štátne osvetové zariadenie s celoštátnou pôsobnosťou.

(2)
Samosprávny kraj
a)
zriaďuje osvetové zariadenia s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,

b)
zabezpečuje a koordinuje osvetovú činnosť prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,

c)
ustanovuje vybrané osvetové zariadenie, ktoré vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú osvetovú činnosť na území samosprávneho kraja.“.

4.
V § 8 sa vypúšťa slovo „štátne“.
5.
Slovo „zriaďovateľ“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 7 ods. 1 písm. c) nahrádza slovami „zriaďovateľ alebo zakladateľ“ v príslušnom tvare.
6.
Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k osvetovým zariadeniam okrem Tatranského kultúrneho centra Vysoké Tatry-Starý Smokovec prechádza od 1. apríla 2002 na samosprávny kraj. Zriaďovateľská funkcia k Tatranskému kultúrnemu centru Vysoké Tatry-Starý Smokovec prechádza od 1. apríla 2002 na mesto Vysoké Tatry.“.

Čl. XVIII

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
2.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajský úrad“.
3.
V § 9 odsek 1 znie:

„(1)
Verejná knižnica je obecná knižnica a regionálna knižnica.“.

4.
V § 9 odsek 4 znie:

„(4)
Regionálna knižnica pôsobí na území viacerých obcí. Regionálna knižnica je právnická osoba, ktorú zriaďuje4) samosprávny kraj. Regionálna knižnica vo svojom sídle môže plniť aj funkciu obecnej knižnice.“.

5.
V § 9 odsek 6 znie:

„(6)
Samosprávny kraj môže určiť vybranú regionálnu knižnicu, ktorá okrem úloh uvedených v odsekoch 3 a 5
a)
koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v samosprávnom kraji,

b)
zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v samosprávnom kraji,

c)
zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji.“.

6.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
7.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice podľa § 5 ods. 1 je povinný vyžiadať si pred zrušením knižnice alebo zlúčením knižnice, alebo pri prevode zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa, ak ide o knižnicu uvedenú v § 25 ods. 6, záväzné stanovisko ministerstva. Rozhodnutie o zrušení alebo zlúčení vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva je neplatné.“.

8.
§ 22 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice, alebo k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa knižnice (§ 12 ods. 3).“.

9.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k regionálnym knižniciam a krajským knižniciam prechádza k 1. aprílu 2002 na samosprávne kraje. Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k vedeckým knižniciam prechádza k 1. aprílu 2002 na ministerstvo.“.

Čl. XX

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 2 sa slová „krajskému úradu“ nahrádzajú slovami „samosprávnemu kraju“.
2.
V § 8 ods. 1 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
3.
V § 8 ods. 5 v prvej vete sa slová „krajskému úradu, okresnému úradu“ nahrádzajú slovami „samosprávnemu kraju“. V druhej vete sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.
4.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ak orgán štátnej správy zistí nedostatky uvedené v odseku 1, dá návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia orgánu, ktorý povolenie vydal; tento návrh je pre orgán, ktorý povolenie vydal, záväzný.“.

5.
V § 35 ods. 1 sa slová „krajského úradu“ a „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávneho kraja“ a „samosprávny kraj“.
6.
V § 60 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a samosprávy na úseku farmácie“.
7.
V § 60 písm. f) sa slová „štátnym krajským farmaceutom a štátnym ústavom“ nahrádzajú slovami „štátnym ústavom a samosprávnym krajom“.
8.
V § 62 nadpis a odsek 1 znejú:

㤠62
Pôsobnosť krajského úradu
(1)
Krajský úrad na úseku humánnej farmácie
a)
koordinuje a odborne usmerňuje činnosť okresných úradov v oblasti farmácie,

b)
vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty,

c)
zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva, týkajúcich sa farmácie a účelnej farmakoterapie.“.

9.
V § 63 nadpis a odsek 1 znejú:

㤠63
Pôsobnosť okresného úradu
(1)
Okresný úrad na úseku humánnej farmácie
a)
vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty,

b)
zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva a krajským úradom, týkajúcich sa farmácie a účelnej farmakoterapie,

c)
podieľa sa na kontrole nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok [§ 68a ods. 1 písm. f)] v spolupráci so samosprávnym krajom.“.

10.
Za jedenástu časť sa vkladá nová dvanásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DVANÁSTA ČASŤ
VÝKON SAMOSPRÁVY NA ÚSEKU HUMÁNNEJ FARMÁCIE
§ 68a
(1)
Samosprávny kraj na úseku humánnej farmácie
a)
koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie,

b)
vydáva povolenie na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

c)
vykonáva kontrolu poskytovania lekárenskej starostlivosti,

d)
schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

e)
organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,

f)
vykonáva kontrolu vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,

g)
vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly a navrhuje orgánu štátnej správy uloženie pokuty,

h)
rozhoduje a určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok v prípade rozhodnutia vydaného podľa § 11 ods. 4 v spolupráci s orgánom štátnej správy,

i)
kontroluje nakladanie so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok podľa písmena f) v spolupráci s orgánom štátnej správy,

j)
zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky,

k)
rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,

l)
zabezpečuje plnenie úloh uložených orgánom štátnej správy, týkajúcich sa humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie.

(2)
Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku humánnej farmácie ustanovuje farmaceuta samosprávneho kraja, ktorého vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja so súhlasom ministerstva zdravotníctva.“.

Doterajšia dvanásta časť sa označuje ako trinásta časť.

11.
Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý znie:

㤠70b
Povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktoré vydal krajský úrad pred 1. júlom 2002, zostávajú v platnosti.“.

Čl. XXI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).
2.
V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
vypracúva program štátnej starostlivosti o mládež a telesnú kultúru,“.

3.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

㤠15a
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov, ktorých pôsobnosť prechádza s účinnosťou od 1. januára 2002 a od 1. apríla 2002 na samosprávne kraje, prechádzajú na samosprávne kraje. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a samosprávnymi krajmi.

(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov, ktorých pôsobnosť prechádza s účinnosťou od 1. januára 2002 a od 1. apríla 2002 na samosprávne kraje, prechádzajú na ten samosprávny kraj, na ktorého území má okresný úrad sídlo. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi okresnými úradmi a samosprávnymi krajmi.

(3)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov na úseku vedenia matrík prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2002 na obec, ktorá je matričným úradom.

(4)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov na úseku opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2003 na obec, v ktorej má občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, trvalý pobyt, alebo na ten samosprávny kraj, na ktorého území je obec, ktorá neposkytuje opatrovateľskú službu.

(5)
Práva a povinnosti štátnych zamestnancov vykonávajúcich činnosti, ktoré prejdú po 1. apríli 2002 z krajských úradov a z okresných úradov na samosprávne kraje a na obce, upravuje osobitný zákon.

(6)
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vo verejnej službe vykonávajúcich činnosti, ktoré prejdú po 1. apríli 2002 z krajských úradov na samosprávne kraje, upravuje osobitný zákon.

(7)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení bez právnej subjektivity, ku ktorým vykonával zriaďovateľskú funkciu krajský úrad alebo okresný úrad, prechádzajú na ten samosprávny kraj alebo obec, v ktorom územnom obvode sa nachádza a na ktorý prešla zriaďovateľská funkcia k týmto zariadeniam.“.

5.
V prílohe sa vypúšťajú položky 216 až 223.

Čl. XXII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I § 4 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a okrem ustanovení zákonov uvedených v čl. IV a čl. VIII v prvom bode až tridsiatom bode, v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) štvrtom bode, v tridsiatom druhom bode až šesťdesiatom treťom bode, v čl. XV až XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, v čl. XII až XIV a v čl. XIX a XX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, v čl. II v treťom bode, v čl. VIII v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) treťom bode a v sedemdesiatom prvom bode § 112c ods. 2, v čl. IX a XIX v druhom bode a v devätnástom bode § 78a písm. a) a b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a v čl. II v prvom bode, v druhom bode a v štvrtom bode až ôsmom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

 • 2)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 6 zákona č. 302/2001 Z. z.

 • 4)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore