Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 416/2001 účinný od 01.07.2014

Platnosť od: 24.10.2001
Účinnosť od: 01.07.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD671DS10EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 416/2001 s účinnosťou od 01.07.2014 na základe 103/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na ...

(2)

Prechod pôsobností podľa odseku 1 na účely tohto zákona je prenesenie výkonu pôsobností štátnej správy ...

§ 2 - Prechod pôsobností na obce

Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku

a)

pozemných komunikácií:

1.

zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb ...

2.

poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,

3.

vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;

c)

všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky;

d)

sociálnej pomoci:

1.

poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb ...

2.

rozhodovanie

2.1.

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

2.2.

o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,

2.3.

o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo ...

3.

zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje ...

4.

oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných služieb ...

e)

územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu;

f)

ochrany prírody:

1.

vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,

2.

ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom ...

3.

prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, ...

4.

zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;

g)

školstva:

1.

vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení,

2.

vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,

3.

zriaďovanie a zrušovanie

3.1.

základných škôl,

3.2.

základných umeleckých škôl,

3.3.

predškolských zariadení,

3.4.

školských klubov detí,

3.5.

školských stredísk záujmovej činnosti,

3.6.

centier voľného času,

3.7.

školských kuchýň a školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl a pre deti ...

3.8.

jazykových škôl pri základných školách,

4.

vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,

5.

vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom,

6.

zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ...

7.

určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú ...

8.

spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,

9.

prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam ...

10.

schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských ...

h)

telesnej kultúry:

1.

štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,

2.

rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,

3.

súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,

4.

podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,

5.

utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,

6.

podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,

7.

podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,

8.

kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru, ...

9.

spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré ...

i)

divadelnej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,

2.

podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov,

3.

kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených prostriedkov v divadlách ňou zriadených;

j)

zdravotníctva:

1.

zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych ...

2.

zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc ...

3.

agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

4.

súčinnosť na preventívnych programoch,

5.

schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia;

k)

regionálneho rozvoja:

1.

vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

2.

vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,

3.

koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí;

l)

cestovného ruchu:

1.

vypracúvanie programov cestovného ruchu,

2.

koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu.

§ 3 - Prechod pôsobností na samosprávne kraje

Na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku

a)

pozemných komunikácií:

1.

plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic ...

2.

poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely ...

3.

vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom ...

4.

poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

5.

zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a ...

b)

dráh:

1.

prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom ...

2.

pôsobnosť dráhového správneho úradu,

3.

výkon štátnej správy vo veciach električkových a trolejbusových dráh;

c)

cestnej dopravy:

1.

udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,

2.

schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy,

3.

uzavieranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti, ...

4.

vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,

5.

ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,

6.

vedenie evidencie dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu,

7.

zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej ...

d)

civilnej ochrany:

1.

súčinnosť

1.1.

pri vypracúvaní analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

1.2.

pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie, koordinácie, prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnej ...

1.3.

pri preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,

2.

vedenie potrebnej dokumentácie v civilnej ochrane a podiel na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného ...

e)

sociálnej pomoci:

1.

poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým ...

2.

vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva ...

3.

rozhodovanie

3.1.

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

3.2.

o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,

3.3.

o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, ...

3.4.

o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady ...

3.5.

o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo ...

3.6.

o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré ...

3.7.

o povinnosti osôb platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytovanú starostlivosť ...

3.8.

o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady ...

3.9.

o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb, ...

3.10.

o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby, ...

3.11.

o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,

4.

rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje ...

5.

uzatváranie dohôd

5.1.

o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych ...

5.2.

o počte ďalších odoberaných jedál, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ...

6.

vedie register zariadení,

7.

uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu ...

8.

kontrola

8.1.

úrovne poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie ...

8.2.

hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto ...

9.

ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole úrovne plnenia sociálnych služieb, ...

10.

vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb na svojom území,

11.

vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

12.

koordinovanie činnosti obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci ...

13.

organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti,

14.

organizovanie spoločného stravovania;

f)

územného plánovania:

1.

obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,

2.

pôsobnosť orgánu územného plánovania,

3.

schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,

4.

schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí;

g)

školstva:

1.

zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení (stredné školy, učilištia, strediská praktického ...

2.

vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,

3.

spravovanie škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a zabezpečovanie potrieb vykonávania ...

4.

vykonávanie kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ...

5.

prideľovanie finančných prostriedkov súkromným stredným školám, cirkevným stredným školám, súkromným ...

6.

zabezpečovanie stravovania a ubytovania žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach,

7.

vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, ...

8.

určovanie strednej školy alebo školského zariadenia, ktoré budú plniť ďalej úlohy zrušenej školy alebo ...

9.

spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,

10.

schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského ...

h)

telesnej kultúry:

1.

riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovaného obcami,

2.

rozpracúvanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja;

i)

divadelnej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,

2.

podporovanie vybraných okruhov divadelných činností vo forme účelových prostriedkov,

3.

kontrola hospodárenia a účelnosti vynaložených prostriedkov v divadlách ním zriadených;

j)

múzeí a galérií zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií;

k)

osvetovej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie osvetových zariadení s pôsobnosťou na území samosprávneho ...

2.

zabezpečovanie a koordinovanie osvetovej činnosti prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým vykonáva ...

3.

ustanovovanie vybraných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú odbornoporadenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú ...

l)

knižníc zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych knižníc;

m)

zdravotníctva:

1.

zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu,

2.

vedenie registra zdravotníckych zariadení,

3.

vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach: ...

3.1.

ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych služieb, ...

3.2.

špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti,

3.3.

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

3.4.

dialyzačné stredisko,

3.5.

poliklinika,

3.6.

samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

3.7.

nemocnica I. typu,

3.8.

nemocnica s poliklinikou I. typu,

3.9.

nemocnica s poliklinikou II. typu,

3.10.

liečebňa pre dlhodobo chorých,

3.11.

hospic,

3.12.

geriatrické centrum,

3.13.

psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových ...

3.14.

zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,

4.

rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,

5.

rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade ...

6.

zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym ...

7.

zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl,

8.

súčinnosť na preventívnych programoch;

n)

humánnej farmácie:

1.

koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti na úseku humánnej farmácie,

2.

vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, ...

3.

vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti,

4.

schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych ...

5.

organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou ...

6.

vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych ...

7.

rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok,

8.

zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych ...

9.

riešenie podnetov a sťažností;

o)

regionálneho rozvoja:

1.

vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

2.

koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia,

3.

koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,

4.

poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy ...

p)

cestovného ruchu:

1.

koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,

2.

poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej správy ...

§ 4 - Spoločné ustanovenia
(1)

Obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh (§ 2 a 3) z vlastných rozpočtov. Na prenesený ...

(2)

Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) neustanovuje, ...

(3)

Konania začaté podľa zákonov uvedených v čl. II až XX pred účinnosťou ustanovenou v čl. XXII dokončia ...

(4)

Zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanoví v Štatúte hlavného mesta Slovenskej ...

(5)

Zastupiteľstvo mesta Košíc ustanoví v Štatúte mesta Košíc do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

1.

V § 2 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest ...

2.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h) spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest, i) koordinuje celoštátne sčítanie cestnej ...

3.

V § 3a ods. 3 sa slová „okresné úrady“ nahrádzajú slovom „obce ako prenesený výkon štátnej správy“.

4.

V § 3d odsek 1 znie:

„(1) Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné ...

5.

V § 3d sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

6.

V § 3d ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

7.

§ 3d sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:

„(9) Samosprávny kraj a) poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ca a 2cb znejú:

„2ca) § 151a až 151p Občianskeho zákonníka. 2cb) Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

8.

Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:

„§ 24b (1) Na základe dohody uzatvorenej medzi ministerstvom a samosprávnym krajom prechádzajú podľa ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 3 sa za slová „podieľajú aj“ vkladajú slová „samosprávne kraje,“.

2.

V § 7 sa za slová „okresné úrady,6)“ vkladajú slová „samosprávne kraje,6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).“. ...

3.

V § 11 sa za slová „štátnymi orgánmi,“ vkladajú slová „samosprávnymi krajmi,“.

4.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Pôsobnosť samosprávneho kraja (1) Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti a) poskytuje ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady ...

1.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha ...

2.

§ 4 znie:

„§ 4 (1) Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...

3.

Slová „prednosta obvodného úradu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „starosta ...

4.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je plnoletá, bezúhonná, preukázala ovládanie vedenia matrík ...

5.

V § 8 ods. 4 a § 23 ods. 7 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

6.

V § 9 sa slová „matričnému úradu v sídle okresného úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

7.

V § 10 ods. 3 v druhej vete sa slová „Obvodný úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovami „matričný úrad Bratislava-Staré ...

8.

V § 18 ods. 3 sa slovo „okresný“ nahrádza slovom „krajský“.

9.

V § 20 sa slovo „okresného“ nahrádza slovom „krajského“.

10.

§ 31 znie:

„§ 31 (1) Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú okresné úrady, krajské úrady a ministerstvo. (2) Okresný ...

11.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

Prevziať prílohu - Příloha 01

,,Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.

ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV

Kraj Okres Obec (mestská časť) Bratislavský kraj Bratislava I Staré Mesto   Bratislava II Podunajské ...

Čl. IX

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 ...

1.

Nadpis pod § 2a znie:

„Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi ...

2.

V § 2a odsek 1 znie:

„(1) Obec a samosprávny kraj zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej ...

3.

V § 4 ods. 3 sa za slovo „štátne,“ vkladá slovo „regionálne,“.

4.

V § 6 ods. 2 tretej vete sa za slová „štátnej správy“ vkladá čiarka a slová „s dotknutými samosprávnymi ...

5.

V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová „zohľadňuje záväznú časť“ nahrádzajú slovami „musí byť v súlade so ...

6.

V § 16 ods. 2 sa za slovo „obce,“ vkladajú slová „samosprávne kraje,“.

7.

V § 18 ods. 2 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „samosprávne kraje,“.

8.

V § 18 ods. 3 sa slová „krajov, krajské úrady“ nahrádzajú slovami „samosprávnych krajov, samosprávne ...

9.

V § 19 druhej vete sa za slovo „správy,“ vkladajú slová „orgánov samosprávnych krajov,“.

10.

V § 19b ods. 2 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „orgánmi samosprávnych krajov“.

11.

§ 20 znie:

„§ 20 (1) V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu ...

12.

V § 21 ods. 3 prvej vete sa slovo „dotýka“ nahrádza slovom „týka“ a za slovo „týka“ sa vkladajú slová ...

13.

V § 22 ods. 2, 3 a 5 sa za slová „dotknuté obce“, „s dotknutými obcami“ a „Obce“ vkladajú slová „dotknuté ...

14.

V § 23 ods. 2 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „prípadne aj dotknutému samosprávnemu kraju, ktorého ...

15.

V § 25 ods. 3 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

16.

V § 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a územné plány regiónov“.

17.

V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Územné plány regiónov schvaľuje samosprávny kraj.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

18.

V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Samosprávny kraj schvaľuje územný plán regiónu a jeho záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

19.

V § 28 ods. 2 druhá veta znie: „Územné plány regiónov sú uložené na ministerstve, v samosprávnych krajoch, ...

20.

V § 30 odsek 3 znie:

„(3) Samosprávny kraj obstará zmenu alebo doplnok územného plánu regiónu, ak je to potrebné na zosúladenie ...

21.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený ...

22.

V § 31 ods.1 sa na konci pripája táto veta: „Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie regiónov, ...

23.

V § 34 ods. 1 sa za slovo „obec“ vkladá čiarka a slová „ak nie je stavebným úradom príslušným na územné ...

24.

V § 61 ods. 1 prvá veta znie: „Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej ...

25.

V § 66 ods. 2 písm. f) sa na konci pripája čiarka a slová „ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,“.

26.

V § 80 ods. 1 sa za slovo „obci“ vkladá čiarka a slová „ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné ...

27.

V § 85 ods. 1 druhej vete sa slová „§ 34, 76, 77, 79 až 84“ nahrádzajú slovami „§ 76 až 84“.

28.

§ 85 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ...

29.

V § 99 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:

„c)
krajského úradu.“.

30.

V § 108 ods. 1 sa slovo „stavebného“ nahrádza slovom „okresného“.

31.

V § 112 ods. 1 a 2, v § 113 ods. 1 a 2, v § 114 ods. 1 a v § 116 ods. 1 a 2 sa slovo „stavebný“ nahrádza ...

32.

§ 117 znie:

㤠117
Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je výkonom štátnej správy.“.

33.

§ 119 znie:

„§ 119 Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých ...

34.

V § 123 sa slová „Správny orgán nadriadený stavebnému úradu“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“.

35.

V § 139 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa slovo „jednotnej“.

36.

V § 143 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. XIV

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 3 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c) samosprávny kraj v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával ...

Doterajšia písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

2.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).

3.

V § 6 vrátane nadpisu sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

4.

V § 6 písm. a) sa slová „okresnými úradmi“ nahrádzajú slovami „obcami“.

5.

Nadpis nad § 7 znie: „Obec“.

6.

V § 7 úvodnej vete sa slovo „kraja“ nahrádza slovom „obce“.

7.

V § 8 sa vypúšťa nadpis.

8.

V § 13 písmeno h) znie:

„h)
prostriedky samosprávnych krajov a obcí.“.

Čl. XVII

Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 písm. b) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

2.

V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

3.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávna pôsobnosť obcí a samosprávnych krajov na úseku osvetovej ...

4.

V § 8 sa vypúšťa slovo „štátne“.

5.

Slovo „zriaďovateľ“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 7 ods. 1 písm. c) nahrádza slovami ...

6.

Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k osvetovým zariadeniam okrem Tatranského kultúrneho centra ...

Čl. XVIII

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej ...

1.

V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

2.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajský úrad“.

3.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1)
Verejná knižnica je obecná knižnica a regionálna knižnica.“.

4.

V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Regionálna knižnica pôsobí na území viacerých obcí. Regionálna knižnica je právnická osoba, ktorú ...

5.

V § 9 odsek 6 znie:

„(6) Samosprávny kraj môže určiť vybranú regionálnu knižnicu, ktorá okrem úloh uvedených v odsekoch ...

6.

V § 9 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

7.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice podľa § 5 ods. 1 je povinný vyžiadať si pred zrušením knižnice ...

8.

§ 22 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice, alebo k prevodu zriaďovateľskej ...

9.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k regionálnym knižniciam a krajským knižniciam prechádza ...

Čl. XX

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 7 ods. 2 sa slová „krajskému úradu“ nahrádzajú slovami „samosprávnemu kraju“.

2.

V § 8 ods. 1 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

3.

V § 8 ods. 5 v prvej vete sa slová „krajskému úradu, okresnému úradu“ nahrádzajú slovami „samosprávnemu ...

4.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak orgán štátnej správy zistí nedostatky uvedené v odseku 1, dá návrh na pozastavenie činnosti ...

5.

V § 35 ods. 1 sa slová „krajského úradu“ a „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávneho kraja“ a ...

6.

V § 60 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a samosprávy na úseku farmácie“.

7.

V § 60 písm. f) sa slová „štátnym krajským farmaceutom a štátnym ústavom“ nahrádzajú slovami „štátnym ...

8.

V § 62 nadpis a odsek 1 znejú:

„§ 62 Pôsobnosť krajského úradu (1) Krajský úrad na úseku humánnej farmácie a) koordinuje a odborne ...

9.

V § 63 nadpis a odsek 1 znejú:

„§ 63 Pôsobnosť okresného úradu (1) Okresný úrad na úseku humánnej farmácie a) vykonáva štátny dozor, ...

10.

Za jedenástu časť sa vkladá nová dvanásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DVANÁSTA ČASŤ VÝKON SAMOSPRÁVY NA ÚSEKU HUMÁNNEJ FARMÁCIE § 68a (1) Samosprávny kraj na úseku humánnej ...

Doterajšia dvanásta časť sa označuje ako trinásta časť.

11.

Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý znie:

„§ 70b Povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktoré vydal krajský úrad pred 1. júlom ...

Čl. XXI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o ...

1.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).

2.

V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
vypracúva program štátnej starostlivosti o mládež a telesnú kultúru,“.

3.

V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a (1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov, ktorých pôsobnosť ...

5.

V prílohe sa vypúšťajú položky 216 až 223.

Čl. XXII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I § 4 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
  • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
  • 3)  § 6 zákona č. 302/2001 Z. z.
  • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore