Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2005 účinný od 01.09.2008

Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 01.09.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Právo EÚ, Správne poplatky, Vysoké a vyššie školstvo, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD76DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2005 účinný od 01.09.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 5/2005 s účinnosťou od 01.09.2008 na základe 245/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet a pôsobnosť zákona (1) Tento zákon upravuje podmienky uznávania diplomov, vysvedčení, ...

„1) Článok 11 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobodnom pohybe pracovníkov ...

2.

V § 2 písmeno i) znie:

„i) príslušný orgán je orgán, ktorý vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení ...

3.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Automatické uznávanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa Doklad o vysokoškolskom ...

4.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Uznávanie stupňa vzdelania (1) Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) Napríklad § 5 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Vydávanie iných dokladov (1) Občanom členských štátov, ktorí chcú vykonávať regulované ...

6.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti ...

7.

V § 13 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje číslovanie odseku 1.

8.

V § 16 ods. 2 druhá veta znie: „Na základe samostatnej žiadosti sa skúška spôsobilosti môže ...

9.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„17a Notifikácie Ministerstvo školstva je pre zdravotnícke povolania podľa § 1 ods. 3 notifikačným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon ...

10.

V § 18 sa za slová „§ 3 až 11,“ vkladajú slová „§ 12a,“.

11.

Za § 18 sa vkladá § 19, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Záverečné ustanovenia Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

12.

V prílohe č. 3 v 1. bode písm. b. sa vypúšťajú slová „- chiropraktika („podologo")“.

13.

V prílohe č. 3 sa 1. bod dopĺňa písmenami f., g. a h., ktoré znejú:

„f. v Českej republike odborná príprava - zdravotníckeho asistenta („zdravotnický asistent"), ...

14.

V prílohe č. 3 v 2. bode sa písmeno a. na konci dopĺňa textom, ktorý znie:

„– výrobcu ortopedickej obuvi („orthopaediskomager"); toto štúdium má celkové trvanie trinásť ...

15.

V prílohe č. 3 sa 2. bod dopĺňa písmenom e., ktoré znie:

„e. v Poľsku odborná príprava – učiteľa praktickej odbornej prípravy („nauczyciel praktycznej ...

16.

V prílohe č. 3 sa v 3. bode písmeno a) dopĺňa písmenami e. a f., ktoré znejú:

„e. v Českej republike odborná príprava – palubného asistenta („palubní asistent"), – ...

17.

V prílohe č. 3 v 3. bode písm. a) sa za slová „teoretickej odbornej prípravy a zakončuje sa ...

„– v Českej republike – pre palubného asistenta („palubní asistent") 1. dovŕšenie najmenej ...

18.

V prílohe č. 3 v 4. bode sa v písmene c. vypúšťajú slová „reklamná agentúra („Werbeagentur")“. ...

19.

V prílohe č. 3 v 4. bode sa písmeno c. na konci dopĺňa textom, ktorý znie:

„– komerčný účtovník („Gewerblicher Buchhalter") podľa zákona Gewerbeordnung (zákon o ...

20.

V prílohe č. 3 sa 4. bod dopĺňa písmenami d., e. a f., ktoré znejú:

„d. v Českej republike odborná príprava – autorizovaného technika („autorizovaný technik"), – ...

21.

V prílohe č. 3 v 5. bode sa za slová „autorizovanej technicky spôsobilej osoby v odpadovom hospodárstve ...

„– registrovanej veterinárnej sestry („listed veterinary nurse"), – palubného poručíka – ...

22.

Príloha č. 5 k zákonu č. 477/2002 Z. z. znie:

Príloha č. 5 k zákonu č. 477/2002 Z. z.v znení zákona č. 5/2005 Z. z.

UZNÁVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE NADOBUDNUTEJ NA ÚČELY VÝKONU VYBRANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANÍ ...

A.

lekár

(1)

Na účely výkonu povolania lekára v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ...

a)

odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:

Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii Belgicko België ...

b)

diplom z medicíny, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá ...

1.

pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu ...

2.

pre Grécko pred 1. januárom 1981,

3.

pre Španielsko a Portugalsko pred 1. januárom 1986,

4.

pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,

5.

pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,

6.

pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,

7.

pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred ...

Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi ...

c)

diplom z medicíny vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený ...

d)

diplom z medicíny, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej ...

– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,

– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Nemecka za ...

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával ...

e)

diplom z medicíny, ak bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na ...

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ ...

– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára ...

f)

diplom z medicíny, ktorý umožňuje vykonávať činnosť lekára, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom ...

1.

pre Estónsko pred 20. augustom 1991,

2.

pre Litvu pred 11. marcom 1990,

3.

pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,

ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území ...

g)

diplom zo všeobecného lekárstva, ak bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii ...

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával ...

– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára ...

(2)

Posúdi sa diplom z medicíny, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ...

B.

zubný lekár

(1)

Na účely výkonu povolania zubného lekára v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie ...

a)

odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:

Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii Belgicko België/ ...

b)

diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom ...

1.

pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred ...

2.

pre Grécko pred 1. januárom 1981,

3.

pre Taliansko pred 28. júlom 1984,

4.

pre Španielsko pred 1. januárom 1991,

5.

pre Portugalsko pred 1. januárom 1986,

6.

pre Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,

7.

pre Rakúsko pred 1. januárom 1999,

8.

pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,

9.

pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,

10.

pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko a Slovinsko pred ...

Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi ...

c)

diplom zo zubného lekárstva vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak ...

d)

diplom zo zubného lekárstva, ktorý získal občan členského štátu na základe štúdia na území ...

– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,

– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti zubného lekára na území Nemecka ...

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával ...

e)

diplom z medicíny, ktorý bol vydaný v Taliansku osobám, ktoré začali štúdium medicíny v čase ...

– vykonal skúšku odbornej spôsobilosti stanovenú príslušnými talianskymi orgánmi s cieľom ...

– účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával príslušné činnosti uvedené v článku ...

– bol oprávnený vykonávať tie isté činnosti za rovnakých podmienok ako držiteľ diplomu uvedený ...

f)

diplom zo zubného lekárstva, ak bol vydaný príslušným orgánom v bývalom Sovietskom zväze alebo ...

1.

pre Estónsko pred 20. augustom 1991,

2.

pre Litvu pred 11. marcom 1990,

3.

pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,

ak uvedený príslušný členský štát potvrdí, že príslušná kvalifikácia má na jeho území ...

g)

diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný príslušným orgánom v bývalej Juhoslávii alebo ...

h)

diplom z medicíny, ktorý bol vydaný príslušným orgánom členského štátu osobám, ktoré začali ...

1.

pre Taliansko pred 28. januárom 1980 (podľa článku 19 § 1 smernice č. 78/686/EHS),

2.

pre Španielsko pred 1. januárom 1986 (podľa článku 19a smernice č. 78/686/EHS),

3.

pre Rakúsko pred 1. januárom 1994 (podľa článku 19c smernice č. 78/686/EHS),

4.

pre Českú republiku pred 1. májom 2004,

– ak orgány príslušného členského štátu potvrdia, že jeho držiteľ vykonával účinne a ...

– ak je držiteľ tohto diplomu oprávnený vykonávať príslušné činnosti za tých istých podmienok ...

(2)

Posúdi sa diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej ...

C.

farmaceut

(1)

Na účely výkonu povolania farmaceuta v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ...

a)

odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:

Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii Belgicko Belgicko ...

b)

diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá ...

1.

pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko ...

2.

pre Taliansko pred 1. novembrom 1993,

3.

pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,

4.

pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,

5.

pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,

6.

pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred ...

Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi ...

c)

diplom z farmácie vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený ...

d)

diplom z farmácie, ktorý získal občan členského štátu na základe štúdia na území bývalej ...

– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,

– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta na území Nemecka ...

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával ...

e)

diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo ...

– ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ ...

– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta ...

f)

diplom z farmácie, ktorý umožňuje vykonávať činnosť farmaceuta, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom ...

1.

pre Estónsko pred 20. augustom 1991,

2.

pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,

3.

pre Litvu pred 11. marcom 1990,

ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území ...

g)

diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na ...

h)

diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Taliansku na základe štúdia, ...

(2)

Posúdi sa diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ...

D.

sestra

(1)

Na účely výkonu povolania sestry v Slovenskej republike sa ako vyššie odborné vzdelanie v študijnom ...

a)

odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:

Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii Belgicko België/ ...

b)

diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá ...

1.

pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu ...

2.

pre Grécko pred 1. januárom 1981,

3.

pre Portugalsko a Španielsko pred 1. januárom 1986,

4.

pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,

5.

pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,

6.

pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,

7.

pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred ...

Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi ...

c)

diplom sestry vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením ...

d)

diplom sestry, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej ...

– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t.j. pred 3. októbrom 1990,

– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti sestry na území Nemecka za ...

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával ...

e)

diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Poľsku pred 1. májom 2004 a ktorý ...

– v prípade dyplomu licencjata pielęgniarstwa osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska ...

– v prípade dyplomu pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej, ktorý predstavuje pomaturitné ...

f)

diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na ...

g)

diplom sestry, ktorý umožňuje vykonávať činnosť sestry, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom ...

1.

pre Estónsko pred 20. augustom 1991,

2.

pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,

3.

pre Litvu pred 11. marcom 1990,

ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území ...

h)

diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe ...

(2)

Posúdi sa diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak ...

E.

pôrodná asistentka

(1)

Na účely výkonu povolania pôrodnej asistentky v Slovenskej republike sa ako vyššie odborné vzdelanie ...

a)

odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:

Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii Belgicko België/ ...

b)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ...

1.

pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú ...

2.

pre Španielsko a Portugalsko pred 1. januárom 1986,

3.

pre Nemeckú demokratickú republiku pred 3. októbrom 1990,

4.

pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko pred 1. januárom 1994,

5.

pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred ...

Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi ...

c)

diplom pôrodnej asistentky vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je ...

d)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej ...

– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,

– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti pôrodnej asistentky na území ...

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával ...

e)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Poľsku pred 1. májom ...

– v prípade dyplomu licencjata polożnictwa osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska ...

– v prípade dyplomu polożnej, ktorý predstavuje pomaturitné vzdelanie získané na odbornej zdravotníckej ...

f)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom ...

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ ...

– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti pôrodnej ...

g)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý umožňuje vykonávať činnosť pôrodnej asistentky, ak bol vydaný ...

1.

pre Estónsko pred 20. augustom 1991,

2.

pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,

3.

pre Litvu pred 11. marcom 1990,

ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území ...

h)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii ...

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával ...

– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára ...

(2)

Posúdi sa diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej ...

23.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá znie:

„Príloha č. 6 k zákonu č. 477/2002 Z. z. v znení zákona č. 5/2005 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti - „Všeobecná správa" v položke 2 písmená d) a ...

„d) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely než na účel výkonu regulovaných povolaní ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti – „Všeobecná správa" sa v položke 2 dopĺňajú ...

„g) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti - „Všeobecná správa" v položke 2 v časti textu ...

Čl. IV

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Uznávanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, ...

„3a) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej ...

Čl. V

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 10 odsek 7 znie:

„(7) Rektor udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady podľa § 12 ods. 1 písm. f) alebo podľa ...

2.

V § 12 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

„e) schvaľuje kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického ...

3.

V § 30 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

„e) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy kritériá na získanie titulu docent ...

4.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Vysoká škola je povinná poskytnúť uchádzačovi o štúdium informáciu o tom, či štúdium, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti ...

5.

Nadpis pod § 76 znie:

„§ 76 Vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly „docent“ a „profesor““. ...

6.

V § 76 odsek 1 znie:

„(1) Vysoká škola, ktorá má priznané zodpovedajúce práva v danom študijnom odbore, umožňuje ...

7.

V § 76 odsek 6 znie:

„(6) Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore ...

8.

§ 76 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ ...

9.

Za § 80a sa vkladá § 80b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80b Uznávanie kvalifikačných predpokladov občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej ...

10.

V § 83 ods. 5 sa slová „kritériá na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov" nahrádzajú ...

11.

§ 92 odsek 10 znie:

„(10) Verejná vysoká škola môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií ...

12.

V § 93 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výška poplatku za uznávanie dokladov o vzdelaní ...

13.

V § 106 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkou a pripája sa táto veta:

„Vysoká škola rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) Článok 11 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobodnom pohybe pracovníkov ...

14.

V § 106 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutia podľa tohto odseku sa týkajú uznávania ...

15.

§ 106 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 a 3 je tri mesiace od predloženia potrebných ...

16.

§ 106a vrátane nadpisu znie:

„§ 106a Uznávanie odborných kvalifikácií Diplomy, vysvedčenia, osvedčenia a ostatné doklady ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:

„49b) Napríklad zákon č. 477/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1992 Zb. ...

17.

V § 108 sa za slová „(§ 96 ods. 1)" vkladá čiarka a slová „a ukladania disciplinárnych opatrení ...

18.

Za § 108 sa vkladá § 108a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 108a Sankcie (1) Súkromnej vysokej škole alebo pobočke zahraničnej vysokej školy, ktorej ...

19.

V § 110 ods. 5 sa vypúšťajú slová “doktor zubného lekárstva (v skratke „MDDr.“)".

Čl. VI

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 10 ods. 8 sa na konci pripájajú slová „okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise41a)". ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a) Napríklad zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona ...

2.

V § 31 odsek 1 znie:

„(1) Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou v štáte, s ktorým bola uzavretá zmluva o ...

3.

V § 32 sa odsek 7 vypúšťa.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore