Európska legislatíva k predpisu 288/1997

  1. 2011/93/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  10. februára 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces [oznámené pod číslom K(2011) 701] Text s významom pre EHP
MENU
Hore