Podzákonné predpisy k predpisu 251/2012

 1. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy 193/2014 účinný od 15.07.2014
 2. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov 2/2013 účinný od 15.01.2013
 3. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového 269/2012 účinný od 15.09.2012
 4. platnýVyhláška o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 270/2012 účinný od 15.09.2012
 5. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete 271/2012 účinný od 15.09.2012
 6. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny 292/2012 účinný od 01.10.2012
 7. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti 303/2012 účinný od 10.10.2012
 8. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie 3/2013 účinný od 15.01.2013
 9. platnýVyhláška o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu 346/2012 účinný od 20.11.2012
 10. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie 416/2012 účinný od 01.01.2013
 11. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie 4/2013 účinný od 15.01.2013
 12. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie 446/2012 účinný od 01.01.2013
 13. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu 449/2012 účinný od 01.01.2013
MENU
Hore