Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti 303/2012 účinný od 10.10.2012

Platnosť od: 09.10.2012
Účinnosť od: 10.10.2012
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti 303/2012 účinný od 10.10.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 303/2012 s účinnosťou od 10.10.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti ...

§ 2
a)

obchodné meno a miesto podnikania1) fyzickej osoby – podnikateľa,

b)

obchodné meno a sídlo právnickej osoby,1)

c)

identifikačné číslo a predmet podnikania,2)

d)

umiestnenie plynárenského zariadenia, a to

1.

názov obce alebo obcí a katastrálne územie, v ktorom bude plynárenské zariadenie umiestnené, ...

2.

názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, ak sa plynárenské zariadenie ...

e)

predpokladaný termín začatia výstavby alebo rekonštrukcie plynárenského zariadenia,

f)

predpokladaný termín dokončenia výstavby alebo rekonštrukcie plynárenského zariadenia,

g)

dôvody na udelenie výnimky, ktoré obsahujú najmä

1.

finančné informácie odôvodňujúce udelenie výnimky vrátane kvantifikácie rozsahu finančných ...

2.

informácie o podiele dotknutých plynárenských zariadení na celkovej kapacite plynárenských zariadení ...

3.

informácie o spôsobe zvýšenia konkurencie v dodávkach plynu vrátane údajov zvýšenia bezpečnosti ...

4.

informácie o spôsobe ochrany konkurenčného trhu,

5.

informácie o spôsobe prevádzkovania plynárenského zariadenia a zverejňovania údajov o prevádzke ...

6.

informácie o spôsobe spoplatňovania prevádzky plynárenského zariadenia a predpokladanej výške ...

7.

informácie o skutočnostiach, ktoré ovplyvnia zvýšenie kapacity siete, a možnostiach využitia ...

8.

údaj, medzi sieťami ktorých členských štátov Európskej únie plynárenské zariadenie zabezpečuje ...

h)

obdobie, na ktoré sa požaduje udelenie výnimky vrátane odôvodnenia požadovaného časového obdobia ...

i)

údaj o tom, či sa výnimka vzťahuje na celé plynárenské zariadenie, alebo iba na časť plynárenského ...

§ 3
a)

analýza preukazujúca skutočnosti, že plynárenské zariadenie zvýši hospodársku súťaž v oblasti ...

b)

analýza preukazujúca skutočnosti o úrovni rizika spojeného s investíciou na výstavbu alebo rekonštrukciu ...

c)

zhrnutie výsledkov postupu prideľovania kapacity plynárenského zariadenia,

d)

podrobná mapa o umiestnení plynárenského zariadenia,

e)

podrobná mapa o prepojení plynárenského zariadenia so sieťou členských štátov Európskej únie, ...

f)

doklad o schválení projektovej dokumentácie na výstavbu plynárenského zariadenia podľa osobitného ...

g)

doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, ktorý oprávňuje právnickú osobu alebo ...

h)

čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky podľa osobitného predpisu,4)

i)

technický opis plynárenského zariadenia, ktorý obsahuje

1.

dĺžku prepravnej siete,

2.

prepravnú kapacitu,

3.

maximálnu dennú kapacitu,

4.

vstupný tlak a výstupný tlak,

5.

vstupný bod a výstupný bod,

6.

určenie členského štátu Európskej únie, s ktorým plynárenské zariadenie zabezpečuje prepojenie, ...

j)

technický opis plynárenského zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu, ktorý obsahuje

1.

maximálnu dennú kapacitu,

2.

vstupný tlak a výstupný tlak, alebo

k)

technický opis plynárenského zariadenia určeného na uskladňovanie plynu, ktorý obsahuje

1.

maximálny pracovný objem,

2.

maximálny ťažobný výkon,

3.

maximálny vtlačný výkon.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. októbra 2012.

Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 3)  § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
  • 4)  § 75 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore