Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti 303/2012 účinný od 10.10.2012

Platnosť od: 09.10.2012
Účinnosť od: 10.10.2012
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti 303/2012 účinný od 10.10.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 303/2012 s účinnosťou od 10.10.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti o udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka (ďalej len „výnimka“) pre nové významné plynárenské zariadenie alebo zrekonštruované plynárenské zariadenie (ďalej len „plynárenské zariadenie“).

§ 2 - V žiadosti o udelenie výnimky (ďalej len „žiadosť“) sa uvádza
a)

obchodné meno a miesto podnikania1) fyzickej osoby – podnikateľa,

b)

obchodné meno a sídlo právnickej osoby,1)

c)

identifikačné číslo a predmet podnikania,2)

d)

umiestnenie plynárenského zariadenia, a to

1.

názov obce alebo obcí a katastrálne územie, v ktorom bude plynárenské zariadenie umiestnené, s uvedením okresu a kraja,

2.

názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, ak sa plynárenské zariadenie nachádza v zastavanom území obce, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice,

e)

predpokladaný termín začatia výstavby alebo rekonštrukcie plynárenského zariadenia,

f)

predpokladaný termín dokončenia výstavby alebo rekonštrukcie plynárenského zariadenia,

g)

dôvody na udelenie výnimky, ktoré obsahujú najmä

1.

finančné informácie odôvodňujúce udelenie výnimky vrátane kvantifikácie rozsahu finančných ťažkostí, ktoré môžu vzniknúť v prípade neudelenia výnimky,

2.

informácie o podiele dotknutých plynárenských zariadení na celkovej kapacite plynárenských zariadení a o podiele dotknutých plynárenských zariadení na diverzifikácii zásobovania s plynom,

3.

informácie o spôsobe zvýšenia konkurencie v dodávkach plynu vrátane údajov zvýšenia bezpečnosti dodávok plynu,

4.

informácie o spôsobe ochrany konkurenčného trhu,

5.

informácie o spôsobe prevádzkovania plynárenského zariadenia a zverejňovania údajov o prevádzke plynárenského zariadenia,

6.

informácie o spôsobe spoplatňovania prevádzky plynárenského zariadenia a predpokladanej výške poplatkov vyberaných od užívateľov plynárenského zariadenia,

7.

informácie o skutočnostiach, ktoré ovplyvnia zvýšenie kapacity siete, a možnostiach využitia nových zdrojov pre dodávku plynu, ak ide o zrekonštruované plynárenské zariadenie,

8.

údaj, medzi sieťami ktorých členských štátov Európskej únie plynárenské zariadenie zabezpečuje prepojenie,

h)

obdobie, na ktoré sa požaduje udelenie výnimky vrátane odôvodnenia požadovaného časového obdobia udelenia výnimky,

i)

údaj o tom, či sa výnimka vzťahuje na celé plynárenské zariadenie, alebo iba na časť plynárenského zariadenia.

§ 3 - K žiadosti sa prikladá
a)

analýza preukazujúca skutočnosti, že plynárenské zariadenie zvýši hospodársku súťaž v oblasti dodávky plynu a zvýši bezpečnosť dodávky plynu a výnimka nebude na ujmu hospodárskej súťaže, účinného fungovania trhu s plynom alebo účinného fungovania siete, ku ktorej sa má plynárenské zariadenie pripojiť,

b)

analýza preukazujúca skutočnosti o úrovni rizika spojeného s investíciou na výstavbu alebo rekonštrukciu plynárenského zariadenia, ktorá je taká, že bez udelenia výnimky výstavba alebo rekonštrukcia plynárenského zariadenia nie je možná,

c)

zhrnutie výsledkov postupu prideľovania kapacity plynárenského zariadenia,

d)

podrobná mapa o umiestnení plynárenského zariadenia,

e)

podrobná mapa o prepojení plynárenského zariadenia so sieťou členských štátov Európskej únie,

f)

doklad o schválení projektovej dokumentácie na výstavbu plynárenského zariadenia podľa osobitného predpisu,3)

g)

doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, ktorý oprávňuje právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa na prevádzkovanie plynárenského zariadenia,

h)

čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky podľa osobitného predpisu,4)

i)

technický opis plynárenského zariadenia, ktorý obsahuje

1.

dĺžku prepravnej siete,

2.

prepravnú kapacitu,

3.

maximálnu dennú kapacitu,

4.

vstupný tlak a výstupný tlak,

5.

vstupný bod a výstupný bod,

6.

určenie členského štátu Európskej únie, s ktorým plynárenské zariadenie zabezpečuje prepojenie, alebo

j)

technický opis plynárenského zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu, ktorý obsahuje

1.

maximálnu dennú kapacitu,

2.

vstupný tlak a výstupný tlak, alebo

k)

technický opis plynárenského zariadenia určeného na uskladňovanie plynu, ktorý obsahuje

1.

maximálny pracovný objem,

2.

maximálny ťažobný výkon,

3.

maximálny vtlačný výkon.

§ 4 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti žiadosti a zoznam dokumentov na udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka pre nové významné plynárenské zariadenie alebo zrekonštruované plynárenské zariadenie.

§ 5 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. októbra 2012.

Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 75 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore