Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie 4/2013 účinný od 15.01.2013

Platnosť od: 04.01.2013
Účinnosť od: 15.01.2013
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie 4/2013 účinný od 15.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 4/2013 s účinnosťou od 15.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o ...

§ 1
a)

spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa ...

b)

spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa ...

c)

uchovávanie meraných údajov o spotrebe plynu podľa písmen a) a b).

§ 2
a)

meraním typu A priebežné meranie s archiváciou nameraných hodnôt a s denným diaľkovým prenosom ...

b)

meraním typu B priebežné meranie s archiváciou nameraných hodnôt a s mesačným diaľkovým prenosom ...

c)

meraním typu C meranie, ktorého odpočet sa vykonáva na mieste inštalácie alebo diaľkovým prenosom ...

§ 3
(1)

Meraním typu A sa merajú najmä odberné miesta s ročnou spotrebou väčšou ako 400 tis. m3 plynu. ...

(2)

Meraním typu B sa merajú najmä odberné miesta s ročnou spotrebou od 60 tis. m3 do 400 tis. m3 plynu. ...

(3)

Meraním typu C sa merajú najmä odberné miesta s ročnou spotrebou do 60 tis. m3 plynu.

§ 4
(1)

Pre merania typu A a typu B sa merané údaje o spotrebe odberateľa plynu na jeho odbernom mieste poskytujú ...

(2)

Technická špecifikácia na výmenu údajov s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom ...

§ 5
(1)

Merané údaje sa za každé odberné miesto odberateľa plynu poskytujú samostatne tak, aby odberateľ ...

(2)

Merané údaje sa poskytujú najmenej v tomto rozsahu:

a)

identifikácia odberného miesta,

b)

výška prekročenia dennej prepravnej kapacity v príslušnom vstupnom bode a výstupnom bode v m3 ...

c)

údaje zaznamenané určeným meradlom alebo údaje vypočítané na základe údajov určeného meradla ...

d)

údaje o spotrebe plynu v m3 alebo v kWh1) vypočítané podľa typových diagramov odberu.

§ 6

Merané údaje sa uchovávajú v elektronickej podobe, ktorá umožňuje ich prevedenie do listinnej ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore